Додаткова копія: Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.02.2017

м. Київ

N 307

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 березня 2017 р. за N 384/30252

Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення про Міністерство фінансів України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, що додається.

2. Затвердити Зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за N 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629 (Положення N 1629)), що додаються.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю. П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. Данилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 лютого 2017 року N 307

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 березня 2017 р. за N 384/30252

Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі

I. Загальні положення

1. Цим Порядком визначається порядок розкриття інформації за статтями фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами (далі - суб'єкти державного сектору).

2. Форма і склад статей фінансової звітності визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за N 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629 (Положення N 1629)).

3. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, застосовуються у значеннях, наведених у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі.

4. Фінансова звітність повинна містити інформацію про всі проведені господарські операції, які відображені в бухгалтерському обліку.

5. Порядок та строки подання фінансової звітності визначаються відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року N 419.

Фінансова звітність подається органам Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) за графіками, що встановлюються ними у межах строків, визначених нормативно-правовими актами.

Контролюючі суб'єкти державного сектору затверджують строки подання фінансової звітності суб'єктами державного сектору, що перебувають під їх контролем, достатні для подання фінансової звітності до органів Казначейства.

6. Форми фінансової звітності заповнюються за всіма передбаченими показниками граф і рядків. У рядках форм фінансової звітності, де не зазначені показники, ставиться прочерк. Додаткові рядки у формах фінансової звітності (крім приміток до річної фінансової звітності) вводити забороняється.

7. Звітним періодом для складання квартальної фінансової звітності є період, що починається 01 січня і закінчується в останній день звітного кварталу.

Звітним періодом для складання річної фінансової звітності є бюджетний період, що становить один календарний рік, який починається 01 січня кожного року і закінчується 31 грудня того самого року, якщо не буде визначено інший період у випадках, визначених законодавством.

8. Суб'єкти державного сектору, створені протягом звітного періоду, фінансову звітність складають і подають контролюючим суб'єктам державного сектору та органам Казначейства за місцем обслуговування у встановленому законодавством порядку. У фінансовій звітності таких суб'єктів державного сектору залишки на початок звітного періоду не зазначаються.

Суб'єкти державного сектору, які ліквідовані або припинили свою діяльність протягом звітного періоду, складають фінансову звітність в обсязі річної і подають суб'єкту державного сектору, під контролем якого вони перебували, та органам Казначейства за місцем обслуговування. У фінансовій звітності таких суб'єктів державного сектору залишки на кінець звітного періоду не зазначаються.

Суб'єкти державного сектору у разі зміни протягом звітного періоду контролюючого суб'єкта державного сектору фінансову звітність складають як такі, що ліквідовані або припинили свою діяльність, та подають в обсязі річної суб'єкту державного сектору, під контролем якого вони перебували. Контролюючому суб'єкту державного сектору подається фінансова звітність, складена як для новоствореного суб'єкта державного сектору, в установленому законодавством порядку.

9. Фінансова звітність суб'єктів державного сектору подається контролюючим суб'єктам державного сектору з відміткою органів Казначейства щодо відповідності аналогічним даним, відображеним у бухгалтерському обліку органів Казначейства (кожна сторінка всіх форм фінансової звітності засвідчується підписом, печаткою або штампом).

Контролюючі суб'єкти державного сектору до фінансової звітності додають форми фінансової звітності контрольованих суб'єктів державного сектору, які територіально розміщені в інших областях, з відміткою відповідних органів Казначейства.

10. Фінансову звітність підписують керівник (посадова особа відповідно до законодавства та установчих документів) суб'єкта державного сектору та головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби).

11. Подання фінансової звітності супроводжується листом, в якому зазначаються перелік форм фінансової звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою).

12. Фінансова звітність подається органам Казначейства також на електронних носіях згідно з вимогами автоматизованої системи Державної казначейської служби України.

13. При поданні фінансової звітності в електронному вигляді застосовуються вимоги законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

14. Суб'єкт державного сектору відповідає за достовірність даних, наведених у фінансовій звітності.

II. Порядок заповнення форм фінансової звітності

1. Заповнення форми N 1-дс "Баланс" здійснюється у такому порядку:

Актив

Розділ I. Нефінансові активи

У статті "Основні засоби" відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1017/18312 (зі змінами). У цій статті наводяться окремо первісна (переоцінена) вартість, сума зносу основних засобів та їх залишкова вартість. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу.

У статті "Інвестиційна нерухомість" відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу інвестиційної нерухомості згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 129 "Інвестиційна нерухомість", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629 (Положення N 1629), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за N 94/18832. У цій статті наводяться окремо первісна вартість, сума зносу інвестиційної нерухомості та її залишкова вартість. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною вартістю інвестиційної нерухомості та сумою її зносу.

У статті "Нематеріальні активи" відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1018/18313 (зі змінами). У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума накопиченої амортизації. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації.

У статті "Незавершені капітальні інвестиції" відображається вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість необоротних активів), виготовлення, створення, вирощування, придбання об'єктів основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів.

У статті "Довгострокові біологічні активи" відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу довгострокових біологічних активів рослинництва та тваринництва. У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість довгострокових біологічних активів, а також нарахована сума накопиченої амортизації довгострокових біологічних активів. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною вартістю довгострокових біологічних активів і сумою накопиченої амортизації.

У статті "Запаси" відображається загальна вартість активів, які визнаються запасами згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1019/18314 (зі змінами).

У статті "Виробництво" відображається вартість витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, виконанням робіт, виготовленням продукції (науково-дослідні роботи, виготовлення експериментальних приладів, інше виробництво).

У статті "Поточні біологічні активи" відображається вартість активів, які віднесені до складу поточних біологічних активів рослинництва та тваринництва.

Розділ II. Фінансові активи

У статті "Довгострокова дебіторська заборгованість" відображається дебіторська заборгованість, яка не виникає в процесі звичайної діяльності та буде погашена після завершення звітного року (довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди, довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів, інша довгострокова дебіторська заборгованість тощо).

У статті "Довгострокові фінансові інвестиції" відображаються довгострокові фінансові інвестиції (вкладення) у цінні папери та до статутних капіталів підприємств, довгострокові векселі одержані.

У статті "Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом за податками, зборами тощо.

У статті "Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги" відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з покупцями та замовниками за надані послуги, виконані роботи, виготовлену продукцію.

У статті "Поточна дебіторська заборгованість за наданими кредитами" відображаються короткострокові кредити, надані суб'єктами державного сектору відповідно до законодавства.

У статті "Поточна дебіторська заборгованість за виданими авансами" відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з постачальниками, підрядниками у разі попередньої оплати за товари, роботи, послуги, з працівниками за виданий аванс на господарські потреби або видатки на відрядження.

У статті "Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування" відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з державними цільовими фондами, зокрема за нарахованими сумами допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю тощо.

У статті "Поточна дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками" відображається дебіторська заборгованість, яка виникла за операціями між розпорядниками бюджетних коштів з внутрівідомчої передачі.

У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" відображаються дебіторська заборгованість за розрахунками з відшкодування завданих збитків, зі спільної діяльності, за спеціальними видами платежів, інша поточна дебіторська заборгованість, що відповідає критеріям визнання активу та не відображена у статтях 1120 - 1145 Балансу.

У статті "Поточні фінансові інвестиції" відображаються поточні фінансові інвестиції у цінні папери та короткострокові векселі одержані.

У статті "Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в національній валюті" відображаються готівка, кошти на рахунках в органах Казначейства, в банках та депозити до запитання в національній валюті. Окремо наводяться:

"Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в національній валюті в касі" - залишок готівки в національній валюті та грошові документи в національній валюті, що знаходяться в касі суб'єкта державного сектору;

"Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в національній валюті в казначействі" - залишок коштів на реєстраційних та інших рахунках в органах Казначейства, грошові кошти в дорозі, кошти, які надходять у тимчасове розпорядження розпорядників бюджетних коштів (державних цільових фондів) і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням;

"Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в національній валюті в установах банків" - залишок грошових коштів на поточних та інших рахунках в банку, грошові кошти в дорозі, кошти, які надходять у тимчасове розпорядження розпорядників бюджетних коштів (державних цільових фондів) і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням.

У статті "Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в іноземній валюті" відображаються залишок готівки в іноземній валюті та грошові документи в іноземній валюті, що знаходяться в касі суб'єкта державного сектору, грошові кошти в іноземній валюті на рахунках в банку, грошові кошти в дорозі в іноземній валюті, кошти, в іноземній валюті, які надходять у тимчасове розпорядження розпорядників бюджетних коштів (державних цільових фондів) і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням.

У статті "Інші фінансові активи" відображаються інші довгострокові та короткострокові фінансові активи розпорядників бюджетних коштів або державних цільових фондів, які не відображені в інших статтях розділу II "Фінансові активи" Балансу.

Розділ III. Витрати майбутніх періодів

У статті "Витрати майбутніх періодів" відображаються здійснені у звітному періоді витрати розпорядників бюджетних коштів або державних цільових фондів, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах (сплачені авансом орендні платежі, передплата газет, журналів, періодичних та довідкових видань тощо).

Пасив

Розділ I. Власний капітал та фінансовий результат

У статті "Внесений капітал" відображається капітал розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів, сформований за відповідними рішеннями органів управління.

У статті "Капітал у дооцінках" відображається результат дооцінок (уцінок) матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, які здійснюють у випадках, передбачених законодавством, що склався на кінець звітного періоду.

У статті "Фінансовий результат" відображається результат виконання кошторису (бюджету) розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами.

У статті "Капітал у підприємствах" відображається сума капіталу у формі внесків у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління суб'єкта державного сектору, акцій та цінних паперів.

У статті "Резерви" відображається резервний капітал, який формується державними цільовими фондами відповідно до законодавства.

У статті "Цільове фінансування" відображається сума залишку коштів цільового фінансування, які виділяються з відповідного бюджету на проведення заходів цільового характеру.

Розділ II. Зобов'язання

У статті "Довгострокові зобов'язання за цінними паперами" відображаються зобов'язання за довгостроковими цінними паперами. У цій статті наводиться сума зобов'язань за розрахунками з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є поточним зобов'язанням.

У статті "Довгострокові зобов'язання за кредитами" відображається довгострокова заборгованість розпорядників бюджетних коштів або державних цільових фондів банкам за одержані відповідно до законодавства кредити, строк сплати яких настане у наступні періоди, відстрочені довгострокові кредити, одержані в установах банків, інші довгострокові позики, одержані відповідно до законодавства.

У статті "Інші довгострокові зобов'язання" відображаються довгострокова заборгованість за операціями оренди щодо необоротних активів, отриманих на умовах довгострокової оренди відповідно до законодавства, випущені облігації та інші позикові кошти (крім тих, що відображаються у статтях 1500 та 1510 Балансу), на які нараховуються відсотки, тощо.

У статті "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" відображається поточна заборгованість за довгостроковими кредитами банків та іншими довгостроковими позиками, за довгостроковими цінними паперами, зокрема довгостроковими векселями, та іншими довгостроковими зобов'язаннями, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

У статті "Поточні зобов'язання за платежами до бюджету" відображаються зобов'язання за податками, зборами, платежами, які нараховуються та сплачуються до бюджету відповідно до законодавства.

У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками за товари, роботи, послуги" відображаються зобов'язання за розрахунками з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги.

У статті "Поточні зобов'язання за кредитами" відображаються короткострокові кредити, одержані в банках відповідно до законодавства, короткострокові кредити, одержані в банках, які були відстрочені, короткострокові позики, які були одержані з бюджету, банків чи інших юридичних осіб, інша поточна заборгованість за кредитами та позиками у національній та іноземній валютах.

У статті "Поточні зобов'язання за одержаними авансами" відображаються одержані аванси під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за продукцію і виконані роботи, зобов'язання за розрахунками із замовниками за виконані роботи або надані послуги, реалізовані готові вироби, за виконані науково-дослідні роботи.

У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" відображаються зобов'язання за розрахунками з працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті суб'єкта державного сектору, за всіма видами заробітної плати, преміями, допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками із соціального страхування" відображаються зобов'язання за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за видами страхування, передбаченими законодавством, зі сплати штрафних санкцій за виявлені перевірками порушення порядку використання страхових коштів тощо.

У статті "Поточні зобов'язання за внутрішніми розрахунками" відображаються зобов'язання за розрахунками за операціями з внутрівідомчої передачі виробничих запасів та інших нефінансових активів (крім малоцінних та швидкозношуваних предметів).

У статті "Інші поточні зобов'язання" відображаються поточні зобов'язання за цінними паперами, розрахунками з депонентами, за депозитними сумами, розрахунками за страхуванням, за спеціальними видами платежів, операціями зі спільної діяльності та іншими кредиторами.

Розділ III. Забезпечення

У статті "Забезпечення" відображаються кошти, які за рішенням суб'єкта державного сектору резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів.

Розділ IV. Доходи майбутніх періодів

У розділі IV "Доходи майбутніх періодів" відображаються доходи у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах (доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата газет, журналів, періодичних та довідкових видань, абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо).

2. Заповнення форми N 2-дс "Звіт про фінансові результати" здійснюється у такому порядку:

Розділ I. Фінансовий результат діяльності

Доходи

У статті "Бюджетні асигнування" відображаються доходи, отримані за рахунок бюджетних асигнувань на виконання суб'єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством, або утримання апарату (крім асигнувань капітального характеру, які обліковуються у складі цільового фінансування).

У статті "Доходи від надання послуг (виконання робіт)" відображаються доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), що надаються (виконуються) згідно із законодавством.

У статті "Доходи від продажу активів" відображаються доходи від реалізації в установленому порядку майна (крім операцій з реалізації нерухомого майна розпорядниками бюджетних коштів).

У статті "Фінансові доходи" відображаються доходи від відсотків, роялті, дивідендів, операцій з кредитування і надання гарантій та кошти, які отримують розпорядники бюджетних коштів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо розпоряднику бюджетних коштів законом надано відповідне право.

У статті "Інші доходи від обмінних операцій" відображаються інші доходи за обмінними операціями, які не відображені у статтях 2010 - 2040 Звіту про фінансові результати.

У статті "Доходи від необмінних операцій" відображаються доходи від безоплатно отриманих активів, послуг (робіт), трансфертів, надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, благодійні внески, гранти та дарунки, кошти, які отримують розпорядники бюджетних коштів від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших розпорядників бюджетних коштів для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб, зобов'язання, що не підлягають погашенню, тощо.

У статті "Трансферти" відображаються доходи від отримання суб'єктом державного сектору трансфертів.

У статті "Надходження до державних цільових фондів" відображаються надходження до державних цільових фондів від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інші надходження.

У статті "Інші доходи від необмінних операцій" відображаються інші доходи від необмінних операцій, які не наведені у статтях 2090 - 2120 Звіту про фінансові результати, зокрема доходи розпорядників бюджетних коштів від безоплатно отриманих активів, робіт (послуг).

Витрати

У статті "Витрати на виконання бюджетних програм" відображаються витрати, пов'язані із виконанням суб'єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством.

У статті "Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)" відображаються витрати, пов'язані з організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт.

У статті "Витрати з продажу активів" відображаються собівартість проданої продукції (робіт, послуг) та витрати, пов'язані з реалізацією майна.

У статті "Фінансові витрати" відображаються витрати на сплату відсотків за користування кредитами та інші витрати, пов'язані із запозиченням згідно із законодавством.

У статті "Інші витрати за обмінними операціями" відображаються витрати, які не відображені у статтях 2210 - 2240 Звіту про фінансові результати, зокрема втрати за активами й зобов'язаннями суб'єкта державного сектору від зміни курсу гривні до іноземної валюти, втрати від зменшення корисності активів, суми знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій тощо.

У статті "Трансферти" відображаються витрати за наданими трансфертами.

У статті "Інші витрати за необмінними операціями" відображаються інші витрати за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів.

Розділ II. Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

У статтях 2420 - 2510 розділу II Звіту про фінансові результати відображаються суми видатків кошторису розпорядників бюджетних коштів в розрізі кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету за звітний період та попередній звітний період.

Розділ III. Виконання бюджету (кошторису)

У статтях 2540 - 2790 розділу III Звіту про фінансові результати відображається інформація про виконання бюджету (кошторису) у розрізі класифікації доходів бюджету та економічної класифікації видатків і кредитування бюджету за загальним та спеціальним фондами порівняно із затвердженими показниками плану на звітний період та остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін.

У цих статтях визначаються різниці між фактичними сумами виконання бюджету (кошторису) (касовими видатками) та остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін.

Фактичні суми виконання (касові видатки) у Звіті про фінансові результати слід подавати за методологією складання бюджету (кошторису) за відповідний звітний період.

Розділ IV. Елементи витрат за обмінними операціями

У статті "Витрати на оплату праці" відображаються витрати на оплату праці, що здійснюються в процесі основної діяльності суб'єкта державного сектору та на виконання бюджетних програм (заробітна плата, грошове забезпечення військовослужбовців тощо).

У статті "Відрахування на соціальні заходи" відображаються суми, витрачені та відраховані на соціальні заходи, що нараховуються в процесі основної діяльності суб'єкта державного сектору та на виконання програм (оплата праці працівників).

У статті "Матеріальні витрати" відображаються матеріальні витрати, які здійснюються суб'єктом державного сектору у процесі основної діяльності та на виконання програм, зокрема витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю (крім капітальних витрат), медикаментів та перев'язувальних матеріалів, продуктів харчування тощо.

У статті "Амортизація" відображається нарахована амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, інвестиційної нерухомості, довгострокових біологічних активів та нематеріальних активів, що використовуються в процесі основної діяльності суб'єкта державного сектору та на виконання програм, не пов'язаних із основною діяльністю.

У статті "Інші витрати" відображаються інші витрати, які не відображені у статтях 2820 - 2850 Звіту про фінансові результати.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 лютого 2017 року N 307

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 березня 2017 р. за N 384/30252

Зміни
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

1. У розділі I:

1) у пункті 3:

в абзаці першому слова "у тисячах гривень без десяткових знаків" замінити словами "у гривнях";

абзац другий виключити;

2) у пункті 4:

в абзаці шостому слова "Державного казначейства України" замінити словами "Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства)";

в абзаці вісімнадцятому слова "Державне казначейство України" замінити словами "Державна казначейська служба України";

в абзаці дев'ятнадцятому слова "Державного казначейства України" замінити словом "Казначейства";

абзац двадцять шостий після слів "примітки до" доповнити словом "річної";

в абзаці тридцять другому слова "Державне казначейство" замінити словом "Казначейство".

2. Абзац третій пункту 7 розділу III після слів "що ліквідується" доповнити словами "або припиняє свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення)".

3. У пункті 1 розділу IV слова "приміток до звітів" замінити словами "приміток до річної фінансової звітності".

4. Абзац другий пункту 8 розділу V після слів "в примітках до" доповнити словом "річної".

5. У розділі VI:

1) у пункті 2:

в абзаці першому слово "трьох" замінити словом "чотирьох";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"IV. Елементи витрат за обмінними операціями.";

2) у пункті 3 слова ", зокрема, у вигляді надходження активу або погашення зобов'язання, які приводять до збільшення власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власника)" виключити;

3) у пункті 4 слова ", зокрема, у вигляді вибуття активу або збільшення зобов'язання, які приводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власником)" виключити;

4) пункт 9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 10, 11 вважати відповідно пунктами 9, 10;

5) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"11. У розділі IV Звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи витрат, яких зазнав суб'єкт державного сектору в процесі основної діяльності протягом звітного періоду.".

6. У розділі X:

1) перше речення пункту 1 після слів "у примітках до" доповнити словом "річної";

2) пункт 2 після слів "у примітках до" доповнити словом "річної".

7. У розділі XI:

1) абзац п'ятий пункту 2 виключити.

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим;

2) пункт 3 після слів "у примітках до" доповнити словом "річної";

3) у пункті 7:

абзац перший після слів "у примітках до" доповнити словом "річної";

підпункт 7.3 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 7.4 - 7.7 вважати відповідно підпунктами 7.3 - 7.6.

8. Додаток 1 "Баланс" (форма N 1-дс) та додаток 2 "Звіт про фінансові результати" (форма N 2-дс) викласти у новій редакції, що додаються.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

 

КОДИ

 

 

01

 

 

 
 


 

 

Дата (рік, місяць, число)

Установа

___

за ЄДРПОУ

Територія

___

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма
господарювання

 
___

 
за КОПФГ

Орган державного управління

___

за КОДУ

Вид економічної діяльності

___

за КВЕД (Наказ N 457)

Одиниця виміру: грн

Періодичність: квартальна, річна

 

 

БАЛАНС

на 20__ року

Форма N 1-дс

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби:

1000

 

 

первісна вартість

1001

 

 

знос

1002

 

 

Інвестиційна нерухомість:

1010

 

 

первісна вартість

1011

 

 

знос

1012

 

 

Нематеріальні активи:

1020

 

 

первісна вартість

1021

 

 

накопичена амортизація

1022

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1030

 

 

Довгострокові біологічні активи:

1040

 

 

первісна вартість

1041

 

 

знос

1042

 

 

Запаси

1050

 

 

Виробництво

1060

 

 

Поточні біологічні активи

1090

 

 

Усього за розділом I

1095

 

 

II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

1110

 

 

Поточна дебіторська заборгованість:

 

 

 

за розрахунками з бюджетом

1120

 

 

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

 

 

за наданими кредитами

1130

 

 

за виданими авансами

1135

 

 

за розрахунками із соціального страхування

1140

 

 

за внутрішніми розрахунками

1145

 

 

інша поточна дебіторська заборгованість

1150

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1155

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:

 

 

 

національній валюті, у тому числі в:

1160

 

 

касі

1161

 

 

казначействі

1162

 

 

установах банків

1163

 

 

іноземній валюті

1165

 

 

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

 

 

 

єдиному казначейському рахунку

1170

 

 

рахунках в установах банків, у тому числі:

1175

 

 

в національній валюті

1176

 

 

в іноземній валюті

1177

 

 

Інші фінансові активи

1180

 

 

Усього за розділом II

1195

 

 

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1200

 

 

БАЛАНС

1300

 

 

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

1400

 

 

Капітал у дооцінках

1410

 

 

Фінансовий результат

1420

 

 

Капітал у підприємствах

1430

 

 

Резерви

1440

 

 

Цільове фінансування

1450

 

 

Усього за розділом I

1495

 

 

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов'язання:

 

 

 

за цінними паперами

1500

 

 

за кредитами

1510

 

 

інші довгострокові зобов'язання

1520

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

1530

 

 

Поточні зобов'язання:

 

 

 

за платежами до бюджету

1540

 

 

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1545

 

 

за кредитами

1550

 

 

за одержаними авансами

1555

 

 

за розрахунками з оплати праці

1560

 

 

за розрахунками із соціального страхування

1565

 

 

за внутрішніми розрахунками

1570

 

 

інші поточні зобов'язання

1575

 

 

Усього за розділом II

1595

 

 

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

 

 

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

 

 

БАЛАНС

1800

 

 

Керівник (посадова особа)

_____
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

 
 
_____
(підпис)

 
 
____
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

 

 

 

КОДИ

 

 

01

 

 

 
 


 

 

 

Дата (рік, місяць, число)

Установа

_

за ЄДРПОУ

Територія

_

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма
господарювання

 
_

 
за КОПФГ

Орган державного управління

_

за КОДУ

Вид економічної діяльності

_

за КВЕД (Наказ N 457)

Одиниця виміру: грн

 

 

Періодичність: квартальна, річна

 

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 20__ року

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Форма N 2-дс

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

ДОХОДИ

 

 

 

Доходи від обмінних операцій

 

 

 

Бюджетні асигнування

2010

 

 

Доходи від надання послуг (виконання робіт)

2020

 

 

Доходи від продажу активів

2030

 

 

Фінансові доходи

2040

 

 

Інші доходи від обмінних операцій

2050

 

 

Усього доходів від обмінних операцій

2080

 

 

Доходи від необмінних операцій

 

 

 

Податкові надходження

2090

 

 

Неподаткові надходження

2100

 

 

Трансферти

2110

 

 

Надходження до державних цільових фондів

2120

 

 

Інші доходи від необмінних операцій

2130

 

 

Усього доходів від необмінних операцій

2170

 

 

Усього доходів

2200

 

 

ВИТРАТИ

 

 

 

Витрати за обмінними операціями

 

 

 

Витрати на виконання бюджетних програм

2210

 

 

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

2220

 

 

Витрати з продажу активів

2230

 

 

Фінансові витрати

2240

 

 

Інші витрати за обмінними операціями

2250

 

 

Усього витрат за обмінними операціями

2290

 

 

Витрати за необмінними операціями

 

 

 

Трансферти

2300

 

 

Інші витрати за необмінними операціями

2310

 

 

Усього витрати за необмінними операціями

2340

 

 

Усього витрат

2380

 

 

Профіцит/дефіцит за звітний період

2390

 

 

II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Загальнодержавні функції

2420

 

 

Оборона

2430

 

 

Громадський порядок, безпека та судова влада

2440

 

 

Економічна діяльність

2450

 

 

Охорона навколишнього природного середовища

2460

 

 

Житлово-комунальне господарство

2470

 

 

Охорона здоров'я

2480

 

 

Духовний та фізичний розвиток

2490

 

 

Освіта

2500

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

2510

 

 

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття

Код рядка

Загальний фонд

Спеціальний фонд

план за звітний період

план за звітний період з урахуванням змін

фактична сума виконання

різниця (графа 5 мінус графа 4)

план за звітний період

план за звітний період з урахуванням змін

фактична сума виконання

різниця (графа 9 мінус графа 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ДОХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податкові надходження

2540

 

 

 

 

 

 

 

 

Неподаткові надходження

2550

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від власності та підприємницької діяльності

2551

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

2552

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші неподаткові надходження

2553

 

 

 

 

 

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ

2554

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетні асигнування

2555

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від операцій з капіталом

2560

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційні трансферти

2570

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження державних цільових фондів

2580

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Фонду соціального захисту інвалідів

2581

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Пенсійного фонду України

2582

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2583

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Фонду соціального страхування України

2584

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

2585

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів

2600

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТРАТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2610

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання товарів і послуг

2620

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2630

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти

2640

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2650

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні видатки

2660

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілені видатки

2670

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

2680

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти

2690

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

2700

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє кредитування

2710

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат

2780

 

 

 

 

 

 

 

 

Профіцит/дефіцит за звітний період

2790

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Витрати на оплату праці

2820

 

 

Відрахування на соціальні заходи

2830

 

 

Матеріальні витрати

2840

 

 

Амортизація

2850

 

 

Інші витрати

2860

 

 

Усього

2890

 

 

Керівник (посадова особа)

_____
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

 
 
_____
(підпис)

 
 
____
(ініціали та прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали