КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 квітня 2012 р. N 343

Київ

Про затвердження Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, що додається;

обсяги забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, згідно з додатком.

2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства разом з Міністерством фінансів і Міністерством юстиції розробити та подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, необхідних для реалізації положень цієї постанови.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2012 р. N 343


ПОРЯДОК
здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

1. Цей Порядок визначає механізм здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, шляхом відшкодування частини процентів за кредитами, отриманими на будівництво (реконструкцію) чи придбання в об'єктах незавершеного будівництва житла (квартири в багатоквартирних житлових будинках, індивідуальні житлові будинки або майнові права на них) (далі - часткова компенсація процентів).

2. Часткова компенсація процентів надається за кредитами, отриманими позичальниками в банках, які віднесені до першої та другої групи згідно з розподілом, визначеним Національним банком, і які звернулися до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з метою участі у кредитуванні позичальників відповідно до цього Порядку.

Порядок та умови кредитування позичальника і фінансування будівництва об'єктів із залученням кредитних коштів установлюються відповідно до внутрішніх правил банку.

3. Часткова компенсація процентів здійснюється у межах коштів, передбачених на цю мету в державному бюджеті на відповідний рік.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів визначаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з головним розпорядником коштів державного бюджету та Мінфіном.

4. Перелік об'єктів незавершеного будівництва, в яких може придбаватися житло відповідно до цього Порядку, визначається за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій міжвідомчою комісією, утвореною відповідно до Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. N 140 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 14, ст. 436; 2011 р., N 41, ст. 1682). При цьому остаточне рішення про надання позичальнику кредиту для придбання житла в об'єкті незавершеного будівництва приймає банк відповідно до своїх внутрішніх правил.

5. До кредитів, за якими надається часткова компенсація процентів, установлюються такі вимоги:

надання кредиту в гривнях;

строк кредитування - до 15 років з моменту укладення позичальником кредитного договору;

процентна ставка на момент видачі кредиту не перевищує 16 процентів річних;

обов'язковий власний внесок позичальника не перевищує 25 відсотків суми кредиту. За бажанням позичальника розмір такого внеску може бути збільшено;

максимальний розмір кредиту, за яким може бути надана часткова компенсація процентів, визначається шляхом множення нормативної площі житла на його розрахункову вартість;

укладення договорів поруки з кожним дієздатним членом сім'ї, який проживає разом з позичальником.

6. Позичальником є громадянин, який потребує поліпшення житлових умов та відповідає вимогам банку до позичальників. Часткова компенсація процентів надається позичальнику за таких умов:

щомісячний платіж за кредитним договором з урахуванням часткової компенсації процентів на момент отримання кредиту не повинен перевищувати 40 відсотків сукупного середньомісячного доходу сім'ї. При цьому сума, що залишається після здійснення всіх щомісячних розрахунків за кредитним договором, повинна бути не меншою одного прожиткового мінімуму на позичальника та кожного члена його сім'ї, який проживає разом з позичальником;

середньомісячний грошовий дохід позичальника і членів його сім'ї (заробітна плата, пенсія, соціальна та матеріальна допомога, стипендія та інші соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової, викладацької, творчої діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, усі види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців, дивіденди, проценти, роялті, дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав) на момент видачі кредиту з розрахунку на одну особу не повинен перевищувати п'ятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні, розрахованого згідно з даними Держстату;

у разі передачі в іпотеку квартири у багатоквартирному житловому будинку, індивідуального житлового будинку повинні бути дотримані вимоги законодавства щодо захисту житлових прав і майнових інтересів дітей, що підтверджується відповідними документами, які надаються позичальником банку;

позичальник щороку повинен подавати до органу державної податкової служби податкову декларацію із зазначенням власних доходів і доходів членів своєї сім'ї, які проживають разом з ним, а копію податкової декларації - розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачу бюджетних коштів).

7. Нормативна площа житла визначається виходячи з розрахунку 40 кв. метрів загальної площі на одинокого громадянина чи сім'ю з двох осіб та 58 кв. метрів загальної площі на сім'ю з трьох і більше осіб.

Розрахункова вартість житла встановлюється з урахуванням місця перебування позичальника на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, у розмірі:

7000 гривень за 1 кв. метр - для м. Києва;

5000 гривень за 1 кв. метр - для міст Київської області, обласних центрів та мм. Севастополя і Сімферополя;

4000 гривень за 1 кв. метр - для інших населених пунктів.

Для населених пунктів, які розташовані у 15-кілометровій зоні від мм. Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів, розрахункова вартість житла може бути збільшена на 10 відсотків.

Допускається перевищення нормативної площі та розрахункової вартості житла не більш як на 25 відсотків.

Вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну площу, сплачується позичальником відповідно до умов договору про придбання житла (укладеного між позичальником і відчужувачем житла з метою будівництва (реконструкції) житла або придбання житла в об'єктах незавершеного будівництва) за рахунок власних коштів без нарахування часткової компенсації процентів.

8. Для отримання позичальником часткової компенсації процентів між розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачем бюджетних коштів), банком і позичальником укладається договір про надання часткової компенсації процентів.

9. Для укладення договору часткової компенсації процентів позичальник подає розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачу бюджетних коштів) та банку:

заяву про надання часткової компенсації процентів;

копію паспорта;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

довідку про склад сім'ї;

копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

копію свідоцтва про народження дитини (дітей) (за наявності);

довідку про перебування на обліку громадян, які потребують відповідно до законодавства поліпшення житлових умов.

10. Договір про надання часткової компенсації процентів укладається на весь строк дії кредитного договору.

У договорі про надання часткової компенсації процентів зазначається, що у період отримання часткової компенсації процентів:

придбані квартира в багатоквартирному житловому будинку, індивідуальний житловий будинок є основним місцем проживання та місцем реєстрації позичальника і членів його сім'ї та не можуть бути передані в найм (оренду);

позичальник може здійснити за погодженням з банком та розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачем бюджетних коштів) відчуження житла лише громадянам, які відповідають вимогам, установленим цим Порядком щодо позичальника, та подали заяву про надання часткової компенсації процентів.

11. Надання часткової компенсації процентів припиняється у разі:

прострочення позичальником платежів за кредитним договором більше ніж на 180 календарних днів;

порушення умов договору про надання часткової компенсації процентів;

якщо середньомісячний грошовий дохід позичальника і членів його сім'ї (заробітна плата, пенсія, соціальна та матеріальна допомога, стипендія та інші соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової, викладацької, творчої діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, усі види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців, дивіденди, проценти, роялті, дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав) з розрахунку на одну особу відповідно до поданої позичальником податкової декларації перевищує п'ятикратний розмір середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні, розрахований згідно з даними Держстату;

якщо за даними поданої податкової декларації депозити, розміщені у банках позичальником і членами його сім'ї, перевищують 20 відсотків суми непогашеного кредиту або у власності позичальника та/або членів його сім'ї, на яких розраховувалася часткова компенсація процентів, є інше житло в межах одного населеного пункту площею понад норму, необхідну для постановки на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

12. Право на часткову компенсацію процентів може бути використано позичальником лише один раз і лише за одним кредитним договором.

Якщо позичальник достроково розірвав договір із забудовником або житло за договором із забудовником не передано у заставу протягом трьох років з початку виплати часткової компенсації процентів, позичальник зобов'язаний у тримісячний строк повернути всю суму отриманої компенсації за весь період дії договору.

13. Часткова компенсація процентів визначається в розмірі процентної ставки за користування кредитом мінус 3 процентних пункти річних.

Компенсації підлягають фактично сплачені проценти за користування кредитом.

14. З моменту отримання квартири в багатоквартирному житловому будинку, індивідуального житлового будинку у власність право на одержання житла вважається використаним, а громадянин і члени його сім'ї, на яких розраховувалася часткова компенсація процентів, знімаються з обліку громадян, які потребують відповідно до законодавства поліпшення житлових умов.

15. Головний розпорядник бюджетних коштів відповідно до затвердженого плану асигнувань затверджує щороку за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та за погодженням з Мінекономрозвитку розподіл бюджетних коштів, передбачених для часткової компенсації процентів, серед регіонів відповідно до їх потреб.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачі бюджетних коштів) спрямовують бюджетні кошти, призначені для надання часткової компенсації процентів, з рахунків органів Казначейства на спеціальні поточні рахунки позичальників.

16. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, передбачених для часткової компенсації процентів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2012 р. N 343


ОБСЯГИ
забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Найменування регіону

Кількість одиноких громадян чи сімей, які перебувають на квартирному обліку станом на 1 січня 2011 р.

Запланована кількість квартир

Автономна Республіка Крим

75800

1997

     Області:

 

 

Вінницька

28275

745

Волинська

33311

878

Дніпропетровська

59659

1572

Донецька

80731

2127

Житомирська

35216

928

Закарпатська

9554

252

Запорізька

49441

1303

Івано-Франківська

25661

676

Київська

44761

1179

Кіровоградська

18408

485

Луганська

37479

987

Львівська

73131

1927

Миколаївська

25500

672

Одеська

37103

978

Полтавська

25593

674

Рівненська

28746

757

Сумська

55783

1470

Тернопільська

21318

562

Харківська

54392

1433

Херсонська

21261

560

Хмельницька

50594

1333

Черкаська

25451

671

Чернівецька

20170

531

Чернігівська

19463

513

м. Київ

166407

4384

м. Севастополь

15423

406

Усього

1138631

30000

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали