Додаткова копія: Про затвердження Порядку здійснення придбання творів драматичного мистецтва для поповнення репертуарів драматичних театрів та творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів музичних театрів сфери управління Міністерства культури України

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.09.2018

м. Київ

N 811

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2018 р. за N 1150/32602

Про затвердження Порядку здійснення придбання творів драматичного мистецтва для поповнення репертуарів драматичних театрів та творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів музичних театрів сфери управління Міністерства культури України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року N 338 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення загальнодержавних заходів у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин" (Постанова N 338), з метою поповнення репертуарів драматичних, музичних театрів сфери управління Міністерства культури України творами драматичного, музичного мистецтва

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення придбання творів драматичного мистецтва для поповнення репертуарів драматичних театрів та творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів музичних театрів сфери управління Міністерства культури України, що додається.

2. Управлінню сценічного і візуального мистецтва (Білаш П. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р. В.

 

Міністр

Є. Нищук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
14 вересня 2018 року N 811

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2018 р. за N 1150/32602

ПОРЯДОК
здійснення придбання творів драматичного мистецтва для поповнення репертуарів драматичних театрів та творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів музичних театрів сфери управління Міністерства культури України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру придбання творів драматичного мистецтва для поповнення репертуарів драматичних театрів і творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів музичних театрів сфери управління Міністерства культури України (далі - театри) за бюджетною програмою "Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин".

2. У цьому Порядку термін "конфлікт інтересів" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII).

3. Рішення щодо придбання творів музичного та драматичного мистецтва приймає Мінкультури.

4. Відбір творів драматичного та музичного мистецтв здійснюється Експертною радою з придбання творів драматичного та музичного мистецтв для поповнення репертуару театрів (далі - Експертна рада).

II. Подання пропозицій та умови відбору творів драматичного та музичного мистецтва

1. Мінкультури на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює оголошення про проведення відбору творів драматичного та музичного мистецтв.

2. Пропозиції для участі у відборі щодо придбання творів драматичного та музичного мистецтв для поповнення свого репертуару подають драматичні театри, музичні театри сфери управління Мінкультури.

3. Для відбору можна пропонувати твори драматичного та музичного мистецтв будь-якого жанрового спрямування, що не були раніше придбані (як оригінальні, так і похідні).

Окремі частини творів, які є їхньою складовою, а також редакції попередньо придбаних творів драматичного та музичного мистецтв не розглядатимуться.

4. Театр має право:

звертатися до Експертної ради із запитом стосовно роз'яснення порядку відбору творів драматичного та музичного мистецтв для придбання;

відкликати клопотання, повідомивши про це Експертну раду у письмовій формі, не пізніше ніж за день до засідання Експертної ради.

5. На відбір у строки, визначені Мінкультури, театри подають:

клопотання у довільній формі;

аплікаційну форму за зразком, наведеним у додатку до цього Порядку;

гарантійний лист театру щодо постановки вистави протягом двох календарних років на основі відібраного твору драматичного або музичного мистецтва;

письмову згоду автора(ів) на участь твору драматичного або музичного мистецтва у відборі;

примірник твору(ів) драматичного мистецтва в друкованому та електронному вигляді й нотний примірник та запис на матеріальних технічних носіях (CD-, DVD-диски, флеш-накопичувач USB (за наявності)) твору(ів) музичного мистецтва.

Примірники твору(ів) драматичного мистецтва в друкованому вигляді, нотні примірники твору(ів) музичного мистецтва та записи твору(ів), подані на відбір, повертаються театру після проведення відбору.

6. У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним пунктом 5 цього розділу, а також якщо їх подано після закінчення встановленого строку, такі документи розгляду не підлягають та повертаються із зазначенням причини повернення.

За умови усунення недоліків документи можна подати до Мінкультури повторно до дати, визначеної в оголошенні про проведення відбору.

III. Експертна рада, її повноваження

1. Експертна рада є постійним консультативно-дорадчим органом Мінкультури.

2. Експертна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Порядком.

3. Експертна рада здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав її членів, об'єктивності та обґрунтованості прийнятих нею рішень.

4. Персональний склад Експертної ради затверджується наказом Мінкультури.

Строк повноважень Експертної ради - три роки. У разі необхідності склад Експертної ради можна змінювати. Після закінчення строку повноважень персональний склад Експертної ради оновлюється щонайменше на 1/3.

До Експертної ради можуть входити за згодою науковці, митці, фахівці в галузі професійного театрального та музичного мистецтв у кількості щонайменше 7, але не більше 11 осіб.

Члени Експертної ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

5. Експертна рада утворюється у складі голови, заступника голови, членів Експертної ради.

Організаційне забезпечення роботи Експертної ради здійснює відповідальний секретар Експертної ради, який є працівником Мінкультури і бере участь у засіданнях Експертної ради без права голосу.

6. Основним завданням Експертної ради є відбір творів драматичного та музичного мистецтв для поповнення репертуару театрів сфери управління Міністерства культури України.

7. Експертна рада:

розглядає документи, подані на відбір;

оцінює художній і професійний рівні запропонованих творів драматичного та музичного мистецтв;

надає рекомендації щодо відбору творів драматичного та музичного мистецтв, які є предметом придбання;

рекомендує розмір винагороди автору твору драматичного та музичного мистецтв, відібраного для придбання.

8. Експертна рада має право:

отримувати від Мінкультури та театрів інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

запрошувати на засідання та заслуховувати представників театрів, які подали твори драматичного або музичного мистецтва на відбір;

у разі необхідності залучати на громадських засадах до роботи Експертної ради фахівців у сфері професійного театрального або музичного мистецтва, літературознавців, мистецтвознавців (за згодою) для фахової оцінки творів драматичного або музичного мистецтва, поданих на відбір;

здійснювати інші функції, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

9. Голова Експертної ради у межах своєї компетенції:

організовує роботу Експертної ради і здійснює її керівництво;

визначає дату й час проведення засідання Експертної ради;

визначає порядок денний засідання Експертної ради та приймає рішення щодо внесення питання до порядку денного засідання Експертної ради;

запрошує за потреби для участі у роботі Експертної ради фахівців, експертів та інших осіб;

веде засідання Експертної ради;

створює рівні можливості членам Експертної ради в обговоренні питань та внесенні пропозицій;

виносить питання на голосування, оголошує його результати;

забезпечує дотримання вимог цього Порядку учасниками засідання;

підписує протоколи засідань;

здійснює інші функції та повноваження, пов'язані з роботою Експертної ради.

10. Члени Експертної ради зобов'язані:

брати участь у роботі Експертної ради та її засіданнях;

дотримуватися принципів сумлінності та об'єктивності під час розгляду творів драматичного та музичного мистецтв, поданих на відбір;

голосувати на засіданнях;

бути неупередженими в прийнятті рішень;

узгоджувати з головою Експертної ради дії, які здійснюються від її імені;

не допускати конфлікту інтересів під час розгляду творів драматичного та музичного мистецтв, які подаються на відбір;

повідомляти про наявність конфлікту інтересів.

11. Члени Експертної ради мають право:

ознайомлюватися з інформацією та матеріалами з питань, що належать до компетенції Експертної ради;

висловлювати пропозиції та зауваження щодо питань, які розглядають на засіданнях Експертної ради.

12. Відповідальний секретар Експертної ради:

приймає документи, зазначені у пункті 5 розділу II цього Порядку;

не пізніше ніж за три робочі дні до початку засідання інформує членів Експертної ради та запрошених осіб про місце і час проведення засідання;

готує матеріали для розгляду на засіданні Експертної ради;

забезпечує виконання доручень голови Експертної ради;

веде та оформлює протоколи засідань Експертної ради;

доводить рішення та висновки членів Експертної ради до відома керівництва Мінкультури;

розміщує на офіційному веб-сайті Мінкультури рішення Експертної ради;

забезпечує збереження документації.

У разі тимчасової відсутності відповідального секретаря Експертної ради виконання його обов'язків наказом Мінкультури покладається на іншого працівника Міністерства.

IV. Порядок роботи Експертної ради

1. Організаційною формою роботи Експертної ради є засідання.

2. Засідання Експертної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні щонайменше 2/3 її затвердженого складу.

За потреби Експертна рада може продовжити свою роботу наступного після засідання дня.

Якщо засідання Експертної ради не відбулося через відсутність кворуму, його переносять на інший день.

3. На засіданні можуть бути присутні особи, які не є членами Експертної ради, та визначені в пункті 8 розділу III цього Порядку.

4. Засідання Експертної ради веде її голова. За відсутності голови Експертної ради обов'язки головуючого виконує його заступник.

5. У процесі обговорення Експертна рада заслуховує запрошених на засідання осіб, які надають пояснення щодо суті питання, яке розглядають.

Обговорення питання припиняється за рішенням головуючого.

6. Рішення Експертної ради має рекомендаційний характер та приймається щодо кожного твору драматичного або музичного мистецтв окремо простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Експертної ради шляхом відкритого голосування.

При прийнятті рішень кожен член Експертної ради голосує особисто.

Передавати право голосу іншому члену Експертної ради заборонено.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

7. Члени Експертної ради зобов'язані не допускати конфлікту інтересів під час проведення засідання.

Якщо член Експертної ради має конфлікт інтересів, він зобов'язаний повідомити про це Експертну раду перед початком засідання або обговорення відповідного питання і пояснити суть конфлікту інтересів.

У цьому разі такий член Експертної ради не бере участі в голосуванні з питання, щодо якого є конфлікт інтересів.

Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення Експертною радою рішення, таке рішення підлягає перегляду. Оцінювання членом Експертної ради твору драматичного або музичного мистецтв, щодо якого виявлено конфлікт інтересів, не враховується.

8. Протоколи засідань Експертної ради оформлюються протягом трьох робочих днів з дня засідання Експертної ради та підписуються головуючим на засіданні і відповідальним секретарем Експертної ради.

9. Член Експертної ради, який не згоден з прийнятим рішенням, може письмово висловити свою позицію з відповідного питання, яка долучається до протоколу засідання.

10. Фахове оцінювання творів драматичного та музичного мистецтв, які подали театри, здійснюється за такими критеріями:

високий професійний рівень;

мистецька цінність;

актуальність;

оригінальність.

11. Організаційне забезпечення роботи Експертної ради здійснює Мінкультури.

12. Рішення Експертної ради щодо відбору творів драматичного та музичного мистецтв з метою їхнього придбання впроваджується в дію наказами Мінкультури.

13. Театр укладає з автором твору драматичного мистецтва або твору музичного мистецтва, відібраного для поповнення його репертуару, авторський договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору драматичного або музичного мистецтва та забезпечує зберігання, облік і цільове використання творів драматичного або музичного мистецтв, придбаних за бюджетні кошти, протягом строку дії авторського договору.

14. З метою моніторингу та аналізу ефективності використання бюджетних коштів, за які було придбано твори драматичного та музичного мистецтв, театри подають Мінкультури до 20 грудня року, наступного за роком придбання, інформацію про постановку вистави за придбаним твором і включення її до репертуару театру. Інформацію слід подати протягом строку дії авторського договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору драматичного мистецтва та твору музичного мистецтва між театром і автором твору.

 

Начальник управління сценічного
і візуального мистецтва

П. Білаш

 

Додаток
до Порядку здійснення придбання творів драматичного мистецтва для поповнення репертуарів драматичних театрів та творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів музичних театрів сфери управління Міністерства культури України
(пункт 5 розділу II)

Аплікаційна форма

Найменування закладу культури сфери управління Мінкультури, що подає твір на відбір, адреса, контактний телефон, факс, e-mail

 

Назва твору драматичного або музичного мистецтв

 

П. І. Б. автора твору драматичного або музичного мистецтв (псевдонім)

 

Місце проживання, контактний телефон, факс, e-mail автора

 

Жанр твору

 

Вид твору музичного мистецтва: оригінальний музичний твір; похідний музичний твір (аранжування, оркестровка, обробка тощо). Тривалість твору музичного мистецтва, склад виконавців

 

Вид твору драматичного мистецтва:
п'єса (в прозі або у віршах);
інсценізація (в прозі або у віршах);
переклад драматичного твору (в прозі або у віршах). Кількість дій

 

Стисла анотація твору

 

Рік написання твору

 

Рік публікації твору або дата прем'єри (за наявності)

 

Інформація про видання твору (рік, місце видання та видавництво) (за наявності)

 

Кому належать авторські права

 

Пропозиції щодо грошової винагороди (грн)

 

Керівник
або уповноважена особа

__
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ р.

 

 

Примітка. Аплікаційну форму слід подавати на бланку закладу культури.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали