МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 квітня 2012 року N 244

Про затвердження Порядку здійснення регуляторної діяльності у Міністерстві соціальної політики України

З метою реалізації державної регуляторної політики та недопущення прийняття економічно необґрунтованих та неефективних регуляторних актів у Міністерстві соціальної політики України наказую:

1. Затвердити Порядок здійснення регуляторної діяльності у Міністерстві соціальної політики України (далі - Порядок), що додається.

2. Установити, що здійснення регуляторної діяльності Міністерством соціальної політики України має проводитись відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308, та Порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
26.04.2012 N 244


ПОРЯДОК
здійснення регуляторної діяльності у Міністерстві соціальної політики України

1. Загальні положення

1.1. Порядок здійснення регуляторної діяльності Міністерством соціальної політики України (далі - Порядок) регулює діяльність з підготовки, прийняття, відстеження результативності та перегляду регуляторних актів у межах, у порядку та спосіб, установлені Конституцією України, Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) та постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта".

1.2. У цьому Порядку основні терміни застосовуються у такому значенні:

регуляторний акт - це:

нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання;

інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом;

регуляторний орган - Мінсоцполітики України;

регуляторна діяльність - діяльність Мінсоцполітики України, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією України, Законом та іншими нормативно-правовими актами;

розробники регуляторного акта - самостійні структурні підрозділи Мінсоцполітики України;

спеціально уповноважений орган - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної регуляторної політики.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

1.3. Здійснення державної регуляторної політики у Мінсоцполітики України передбачає:

- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

- підготовку та прийняття регуляторних актів;

- планування діяльності з відстеження результативності регуляторних актів;

- відстеження результативності регуляторних актів;

- перегляд прийнятих регуляторних актів;

- підготовку та оприлюднення щорічної інформації про здійснення регуляторної діяльності.

2. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

2.1. Департамент моніторингу, аналізу та оптимізації соціальної сфери щорічно до 15 грудня поточного року на підставі пропозицій розробників регуляторних актів формує План діяльності Мінсоцполітики України з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік (далі - План) та подає його для затвердження віце-прем'єр-міністру України - Міністру соціальної політики України.

2.2. План повинен містити види та назви проектів регуляторних актів, цілі їх прийняття, строки підготовки, найменування самостійних структурних підрозділів, відповідальних за їх розроблення, очікуваний результат прийняття регуляторного акта.

2.3. На підставі письмової інформації (службової записки) розробників регуляторних актів Департамент моніторингу, аналізу та оптимізації соціальної сфери вносить зміни до Плану відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2.4. Зміни до Плану затверджуються у тому самому порядку, що і План.

2.5. Затверджений План та зміни до нього публікуються у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики України та/або у друкованих засобах масової інформації не пізніше як у десятиденний строк після їх затвердження.

3. Підготовка та прийняття регуляторних актів

3.1. Підготовка проекту регуляторного акта здійснюється згідно з вимогами законодавства, цього Порядку та відповідно до Плану.

3.2. Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу.

3.3. Розробник проекту регуляторного акта при підготовці аналізу регуляторного впливу повинен:

- визначити та проаналізувати проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінити важливість цієї проблеми;

- обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання;

- обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них;

- визначити очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснити розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта;

- визначити цілі державного регулювання;

- визначити та оцінити усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;

аргументувати переваги обраного способу досягнення встановлених цілей;

- описати механізми і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;

- обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта;

- обґрунтовано довести, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- обґрунтовано довести, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;

- оцінити можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;

- оцінити ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта;

- обґрунтувати запропонований строк чинності регуляторного акта;

- визначити показники результативності регуляторного акта;

- визначити заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

3.4. Якщо проект регуляторного акта одночасно містить норми, що регулюють господарські відносини або адміністративні відносини між регуляторними органами чи іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, та норми, що регулюють інші суспільні відносини, а також індивідуально-конкретні приписи, то аналіз регуляторного впливу готується лише щодо норм, які регулюють господарські відносини або відносини між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання.

3.5. Аналіз регуляторного впливу викладається у письмовій формі і підписується керівником регуляторного органу.

3.6. Підготовлений проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу розробник доводить до відома усіх зацікавлених осіб шляхом опублікування у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики України та/або у друкованих засобах масової інформації з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

3.7. Оприлюднення відбувається у два етапи:

перший етап - це оприлюднення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, яке повинно містити:

- стислий виклад змісту проекту;

- поштову та електронну (за їх наявності) адресу розробника проекту регуляторного акта та інших органів, до яких надсилаються зауваження та пропозиції;

- інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу (назву друкованого засобу масової інформації та/або адресу офіційної сторінки в мережі Інтернет);

- інформацію про строк прийняття зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань;

- інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями зауважень та пропозицій;

другий етап - оприлюднення самого проекту регуляторного акта і аналізу його регуляторного впливу, яке здійснюється відповідно до частини четвертої статті 9 Закону не пізніше 5 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта.

3.8. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

3.9. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником проекту. За результатами розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

3.10. Оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акта.

3.11. Після отримання та розгляду всіх зауважень та пропозицій розробник подає на погодження до спеціально уповноваженого органу: проект регуляторного акта, аналіз його регуляторного впливу та копію оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проекту з метою одержання зауважень та пропозицій.

3.12. У випадку, якщо спеціально уповноваженим органом відмовлено у погодженні проекту регуляторного акта, регуляторний орган має право оскаржити рішення про відмову спеціально уповноваженого органу до урядового комітету, визначеного Кабінетом Міністрів України.

4. Планування діяльності з відстеження результативності регуляторних актів

4.1. Департамент моніторингу, аналізу та оптимізації соціальної сфери щорічно до 15 грудня поточного року на підставі пропозицій розробників регуляторних актів формує План-графік проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на наступний рік (далі -План-графік) та подає його для затвердження віце-прем'єр-міністру України - Міністру соціальної політики України.

4.2. Розробники регуляторних актів щомісячно до 24 числа відповідного місяця подають до Департаменту моніторингу, аналізу та оптимізації соціальної сфери перелік регуляторних актів, які підлягають проведенню відстеження їх результативності у наступному році та включенню до Плану-графіка.

4.3. План-графік повинен містити дату та номер регуляторного акта, назву регуляторного акта, вид відстеження (базове, повторне чи періодичне), інформацію про відповідального за проведення відстеження, строк виконання заходів та вид даних, які були використані для проведення відстеження.

4.4. У разі внесення змін до Плану одночасно вносяться зміни до Плану-графіка щодо базового відстеження результативності регуляторного акта.

4.5. Затверджений План-графік та зміни до нього публікуються у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики та/або у друкованих засобах масової інформації не пізніше як у десятиденний строк після їх затвердження.

5. Відстеження результативності регуляторних актів

5.1. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності відповідно до вимог статті 10 Закону та Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308, у строк не більший ніж сорок п'ять робочих днів.

5.2. Звіт про відстеження результативності готується розробником регуляторного акта, підписується керівником регуляторного органу та оприлюднюється не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його підписання та оприлюднення у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики України та/або у друкованих засобах масової інформації.

5.3. У звіті про відстеження результативності регуляторного акта зазначаються:

- вид, назва та дата прийняття регуляторного акта, результативність якого відстежується (у разі базового відстеження дата прийняття і номер акта не зазначаються);

- назва виконавця заходів з відстеження;

- цілі прийняття акта;

- строк виконання заходів;

- тип відстеження (базове, повторне або періодичне);

- методи одержання результатів відстеження;

- дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних;

- кількісні та якісні значення показників результативності акта;

- оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

6. Перегляд прийнятих регуляторних актів

6.1. Перегляд регуляторних актів здійснюється розробниками:

- на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акта;

- за ініціативою розробника;

- в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

6.2. У разі наявності підстав, визначених пунктом 6.1 цього Порядку, Мінсоцполітики України, який прийняв відповідний акт, а у випадках, передбачених законодавчими актами України, - інший орган може прийняти рішення про зупинення дії регуляторного акта, визнання його неконституційним, про скасування чи про необхідність залишення цього регуляторного акта без змін або про необхідність його перегляду.

6.3. Перелік регуляторних актів, які підлягають перегляду, щорічно до 15 грудня поточного року формується Департаментом моніторингу, аналізу та оптимізації соціальної сфери на підставі пропозицій розробників регуляторних актів, затверджується віце-прем'єр-міністром України - Міністром соціальної політики України та публікується у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики.

6.4. Пропозиції щодо необхідності перегляду регуляторних актів подаються їх розробниками щомісячно до 24 числа відповідного місяця до Департаменту моніторингу, аналізу та оптимізації соціальної сфери.

6.5. Департамент моніторингу, аналізу та оптимізації соціальної сфери, у разі виявлення за результатами аналізу змісту наданих розробниками копій звітів про відстеження результативності регуляторних актів підстав для перегляду регуляторних актів, звертається до розробника регуляторного акта щодо необхідності їх перегляду.

7. Підготовка та оприлюднення щорічної інформації про здійснення регуляторної діяльності

7.1. Департамент моніторингу, аналізу та оптимізації соціальної сфери за результатами аналізу виконання Плану та Плану-графіка готує інформацію про здійснення регуляторної діяльності Мінсоцполітики України.

7.2. Щорічна інформація про здійснення регуляторної діяльності Мінсоцполітики розміщується на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики та/або у друкованих засобах масової інформації.

 

Директор Департаменту моніторингу,
аналізу та оптимізації соціальної сфери

В. Головатенко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали