ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.04.2010 р. N 272

Про затвердження посадових інструкцій начальника інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації та його заступника

Відповідно до ст. 11, п. 3 ч. 1 ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Типового положення про інспекцію якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції обласної, Севастопольської міської державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2000 N 1568:

затвердити посадові інструкції начальника інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації та його заступника, що додаються.

 

Голова обласної держадміністрації

В. М. Голенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
07.04.2010 N 272


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
начальника інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації

1. Загальна частина

1.1. Посада начальника інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації (далі - інспекція) згідно зі статтею 25 Закону України "Про державну службу" віднесена до IV категорії посад державних службовців.

1.2. Начальник інспекції призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Міністерством аграрної політики України.

Начальник інспекції безпосередньо підпорядковується голові облдержадміністрації, є підзвітним та підконтрольним заступнику голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків, а з питань, що стосуються діяльності облдержадміністрації, - іншим заступникам.

1.3. У своїй діяльності начальник керується:

Конституцією та законами України;

актами Президента України та Кабінету Міністрів України;

наказами Міністерства аграрної політики України;

розпорядженнями голови облдержадміністрації та рішеннями обласної ради;

Положенням про інспекцію якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації;

іншими нормативно-правовими актами, що пов'язані з функціями інспекції.

1.4. У разі відсутності начальника інспекції його заміщує заступник начальника інспекції.

2. Завдання, обов'язки та повноваження

Завданнями, обов'язками та повноваженнями начальника інспекції є:

здійснення керівництва діяльністю інспекції;

забезпечення ефективного виконання покладених на інспекцію завдань щодо реалізації державної політики з контролю за дотриманням сільськогосподарськими, закупівельними та переробними підприємствами і організаціями всіх форм власності вимог стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, пов'язаних з якістю та сертифікацією сільськогосподарської продукції для державних і регіональних потреб за державні кошти;

контроль за виконанням довгострокових державних програм в межах повноважень інспекції;

організація фінансово-економічної, кадрової і адміністративно-господарської діяльності інспекції;

здійснення аналізу стану і тенденцій розвитку галузі сільського господарства, ходу виконання державних та регіональних програм, в межах діяльності інспекції;

визначення обсягу повноважень та ступені відповідальності його заступника та працівників інспекції;

призначення та звільнення з посад працівників інспекції, застосування до них заохочень і заходів дисциплінарного стягнення;

призначення на посади та звільнення з посад працівників інспекції згідно з чинним законодавством;

затвердження посадових інструкцій працівників інспекції;

забезпечення організації та взяття участі в проведенні у встановленому порядку державної акредитації зернозберігальних і переробних підприємств, молоко- та м'ясопереробних підприємств і організацій незалежно від форм власності;

здійснення заходів щодо інформування населення про стан виконання повноважень, покладених на інспекцію;

створення належних умов праці, забезпечення контролю за станом трудової та виконавчої дисципліни, додержання працівниками інспекції правил охорони праці та протипожежного захисту;

забезпечення співпраці інспекції з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, установами та організаціями;

забезпечення захисту державної таємниці у відповідності із чинним законодавством.

3. Необхідний рівень знань

Начальник інспекції повинен знати:

Конституцію України, закони України, нормативні документи, що стосуються державної служби та облдержадміністрації;

укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі сільськогосподарського виробництва;

основи державного управління;

практику застосування чинного законодавства;

основи організації роботи та технологію процесу управління;

специфіку менеджменту і маркетингу в галузі сільськогосподарського виробництва;

технології інформаційного забезпечення, форми та методи роботи із засобами масової інформації;

правила ділового етикету;

правила етики поведінки державного службовця;

сучасні засоби комунікацій та зв'язку.

4. Права

Відповідно до покладених завдань та обов'язків начальник інспекції має право:

видавати у межах своєї компетенції накази, здійснювати організацію та контроль за їх виконанням;

діяти без довіреності від імені інспекції, представляти інтереси інспекції в усіх установах, організаціях, підприємствах, в межах чинного законодавства, укладати договори, надавати доручення, відкривати в установах банків, у відділеннях Державного казначейства України розрахункові та інші рахунки;

запитувати та отримувати у встановленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, статистичні дані, необхідні для виконання покладених завдань;

перевіряти дотримання сільськогосподарськими, закупівельними та переробними підприємствами і організаціями незалежно від форми власності вимог стандартів, технічних умов та інших нормативних документів під час здачі-приймання, відвантаження, транспортування, зберігання сільськогосподарської продукції;

забороняти здачу-приймання та відвантаження сільськогосподарської продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, пов'язаних з якістю і сертифікацією сільськогосподарської продукції;

вносити пропозиції до облдержадміністрації та Міністерства аграрної політики України щодо вдосконалення роботи інспекції;

здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності інспекції та вживати заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг;

залучати фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (за згодою їх керівників) до розгляду питань, що належить до компетенції інспекції;

брати участь у нарадах, що проводяться керівництвом облдержадміністрації, а також у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів облдержадміністрації (комісій, робочих груп тощо) з питань, що належать до компетенції інспекції.

5. Відповідальність

5.1. Начальник інспекції несе персональну відповідальність за:

неналежне виконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, порушення норм етики поведінки державного службовця - дисциплінарну відповідальність в межах, визначених чинним законодавством про працю та Законом України "Про державну службу";

правопорушення, скоєні в процесі виконання посадових обов'язків, - в межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством України.

5.2. Діяльність начальника інспекції підлягає щорічній оцінці. Показниками оцінки його роботи є якість і своєчасність виконання посадових завдань та обов'язків, дотримання етики поведінки державного службовця.

6. Кваліфікаційні вимоги

На посаду начальника інспекції призначається особа, яка має:

повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Сільське господарство";

післядипломну освіту у сфері управління "Магістр державного управління";

стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років.

 

Заступник голови
облдержадміністрації

М. В. Запорожцев


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
07.04.2010 N 272


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
заступника начальника інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації

1. Загальна частина

1.1. Посада заступника начальника інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації (далі - інспекція) згідно із статтею 25 Закону України "Про державну службу" віднесена до V категорії посад державних службовців.

1.2. Заступник начальника інспекції призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації за поданням начальника інспекції та погодженням з Міністерством аграрної політики України (далі - Мінагрополітики).

Заступник начальника безпосередньо підпорядковується начальнику інспекції.

У своїй діяльності заступник начальника керується:

Конституцією та законами України;

актами Президента України та Кабінету Міністрів України;

наказами Міністерства аграрної політики України;

розпорядженнями голови облдержадміністрації та рішеннями обласної ради;

Положенням про інспекцію якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації;

іншими нормативно-правовими актами, що пов'язані з функціями інспекції.

2. Завдання, обов'язки та повноваження

Завданнями, обов'язками та повноваженнями заступника начальника інспекції є:

забезпечення реалізації державної політики з контролю за дотриманням сільськогосподарськими, закупівельними та переробними підприємствами і організаціями всіх форм власності вимог стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, пов'язаних з якістю та сертифікацією сільськогосподарської продукції для державних і регіональних потреб за державні кошти;

організація взаємодії інспекції з Мінагрополітики, органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, структурними підрозділами облдержадміністрації, іншими підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності при розв'язанні питань, що стосуються діяльності інспекції;

забезпечення виконання актів законодавства України в галузі сільськогосподарського виробництва;

здійснення керівництва діяльністю інспекції у порядку делегованих йому начальником інспекції повноважень;

виконання обов'язків начальника інспекції у разі його відсутності;

організація розробки проектів нормативно-правових актів, програм, що належать до компетенції інспекції, в межах наданих йому повноважень;

контроль за виконанням нормативно-правових актів, розпоряджень (наказів) керівників Мінагрополітики, іншого центрального органу виконавчої влади в межах делегованих йому повноважень і компетенції;

забезпечення розгляду звернень райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян та їх об'єднань з питань, що належать до компетенції інспекції;

планування, регулювання та контроль, у межах наданих повноважень, ефективної взаємодії інспекції з іншими зацікавленими структурними підрозділами облдержадміністрації, громадянами та їх об'єднаннями при розв'язанні питань, що стосуються діяльності інспекції;

вжиття необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників інспекції;

здійснення контролю за правильністю приймання сільськогосподарської продукції закупівельними та переробними підприємствами і організаціями, визначення якості цієї продукції, дотримання правил зберігання при закладанні її до державних ресурсів, державного резерву та регіональних фондів;

підготовка висновків із спірних питань, які виникають в процесі приймання продукції між закупівельними та переробними підприємствами і організаціями та сільськогосподарськими виробниками всіх форм власності стосовно оцінки їх кількісних і якісних показників;

підготовка пропозицій щодо можливостей звільнення сільськогосподарських виробників від майнової відповідальності у разі невиконання зобов'язань за контрактами (договорами) внаслідок стихійного лиха або з вини закупівельників;

внесення начальнику інспекції пропозицій щодо збереження та розвитку сільськогосподарського виробництва області;

забезпечення організації та взяття участі в проведенні у встановленому порядку державної акредитації зернозберігальних та переробних підприємств, молоко- та м'ясопереробних підприємств і організацій незалежно від форм власності.

3. Необхідний рівень знань

Заступник начальника інспекції повинен знати:

Конституцію України, закони України, акти законодавства, що стосуються державної служби, діяльності облдержадміністрації, інспекції;

укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі сільськогосподарського виробництва;

основи державного управління,

практику застосування чинного законодавства;

основи організації роботи та технологію процесу управління;

специфіку менеджменту і маркетингу в галузі сільськогосподарського виробництва;

правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;

технології інформаційного забезпечення, форми та методи роботи із

засобами масової інформації;

правила ділового етикету;

правила поведінки державного службовця;

сучасні засоби комунікацій та зв'язку.

4. Права

Відповідно до покладених завдань та обов'язків заступник начальника інспекції має право:

перевіряти дотримання сільськогосподарськими, закупівельними та переробними підприємствами і організаціями незалежно від форм власності вимог стандартів, технічних умов та інших нормативних документів під час здачі-приймання, відвантаження, транспортування, зберігання сільськогосподарської продукції;

забороняти здачу-приймання та відвантаження сільськогосподарської продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, пов'язаних з якістю і сертифікацією сільськогосподарської продукції;

давати керівникам сільськогосподарських, закупівельних та переробних підприємств і організацій незалежно від форм власності розпорядження про усунення виявлених порушень вимог стандартів, технічних умов та інших нормативних документів під час виробництва, закупівлі та переробки сільськогосподарської продукції;

запитувати та отримувати у встановленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, статистичні дані, необхідні для виконання покладених на інспекцію завдань;

вносити пропозиції начальнику щодо вдосконалення роботи інспекції;

залучати фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (за згодою їх керівників) до розгляду питань, що належить до компетенції інспекції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції інспекції.

5. Відповідальність

5.1. Заступник начальника інспекції несе персональну відповідальність за:

неналежне виконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, порушення норм етики поведінки державного службовця - дисциплінарну відповідальність в межах, визначених чинним законодавством про працю та Законом України "Про державну службу";

правопорушення, скоєні в процесі виконання посадових обов'язків, - в межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством України.

5.2. Діяльність заступника начальника інспекції підлягає щорічній оцінці. Показниками оцінки його роботи є якість і своєчасність виконання посадових завдань та обов'язків, дотримання етики поведінки державного службовця.

6. Кваліфікаційні вимоги

На посаду заступника начальника інспекції призначається особа, яка має:

повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Сільське господарство";

післядипломну освіту у сфері управління "Магістр державного управління";

стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 4 років.

 

Заступник голови
облдержадміністрації

М. В. Запорожцев

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали