ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.02.2010 р. N 142

Про затвердження посадової інструкції начальника служби у справах дітей Луганської обласної державної адміністрації

Відповідно до ст. 11, п. 3 частини першої ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", ст. 11 Закону України "Про державну службу", наказу Головного управління державної служби України від 01.09.99 N 65 "Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців":

затвердити посадову інструкцію начальника служби у справах дітей Луганської обласної державної адміністрації, що додається.

 

Голова обласної
держадміністрації

О. М. Антіпов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
22.02.2010 N 142


Посадова інструкція начальника служби у справах дітей Луганської обласної державної адміністрації

1. Загальні положення

Посада начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації (далі - начальник Служби) згідно зі статтею 25 Закону України "Про державну службу" віднесена до IV категорії посад державних службовців.

Призначення на посаду начальника Служби та звільнення з посади здійснюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації за погодженням з Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту.

Начальник Служби підпорядковується безпосередньо голові облдержадміністрації, є підзвітним і підконтрольним відповідному заступнику голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків між головою, першим заступником і заступниками голови обласної держадміністрації.

Начальнику Служби безпосередньо підпорядковані всі працівники Служби.

У своїй діяльності начальник Служби керується:

Конституцією та законами України;

актами Президента України та Кабінету Міністрів України;

наказами Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту;

розпорядженнями голови облдержадміністрації та рішеннями обласної ради;

Положенням про службу у справах дітей Луганської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 20.07.2007 N 918;

іншими нормативно-правовими актами, що пов'язані з функціями Служби.

2. Завдання та обов'язки

Завданнями начальника Служби є:

здійснення керівництва діяльністю Служби;

забезпечення ефективного виконання покладених на Службу завдань щодо реалізації на території області державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, профілактики вчинення дітьми правопорушень;

організація контролю та координації діяльності служб у справах дітей районних державних адміністрацій, надання їм практичної і методичної допомоги, узагальнення і поширення позитивного досвіду роботи;

забезпечення виконання інших завдань, покладених на Службу.

На начальника Служби покладено обов'язки:

розподілу обов'язків між працівниками Служби та здійснення контролю за їх роботою;

призначення на посаду, звільнення з посади та переміщення працівників Служби, застосування до них заохочень і дисциплінарних стягнень;

подання пропозицій щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників установ і закладів, що відносяться до сфери управління Служби, згідно із чинним законодавством;

забезпечення виконання вимог законодавства з питань проходження державної служби;

організація розробки у межах своєї компетенції проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень Луганської обласної ради;

затвердження положень про структурні підрозділи Служби та посадових інструкцій її працівників;

створення належних виробничих умов, забезпечення контролю за станом трудової та виконавчої дисципліни, додержанням працівниками Служби правил охорони праці та протипожежного захисту;

проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань, що належать до компетенції Служби, в тому числі із залученням відповідних засобів масової інформації;

подання на розгляд обласної держадміністрації пропозицій щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів щодо соціального захисту дітей та утримання закладів, що відносяться до сфери управління Служби;

розпорядження коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання Служби;

забезпечення розгляду звернень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян та їх об'єднань з питань, що належать до компетенції Служби в порядку, встановленому чинним законодавством України;

організація роботи із захисту державної таємниці відповідно до чинного законодавства;

забезпечення роботи з ведення діловодства у Службі;

здійснення керівництва розробкою проектів складних програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексів заходів, пропозицій, прогнозів розвитку у сфері діяльності Служби на відповідній території тощо;

подання пропозицій до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

розгляд і затвердження кошторисів доходів і видатків, штатних розписів закладів, що відносяться до сфери управління Служби;

подання на затвердження голові облдержадміністрації кошторису та штатного розпису Служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

вжиття заходів щодо вдосконалення співпраці Служби з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, державного нагляду та контролю, правоохоронними органами, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян;

звернення з поданням до райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо прийняття рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді, службами у справах дітей;

забезпечення у межах своєї компетенції контролю за станом справ у сфері діяльності Служби, вжиття необхідних заходів щодо їх поліпшення;

скликання в установленому порядку нарад з питань, що належать до його компетенції;

звернення до райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

здійснення інших повноважень, що випливають з покладених на Службу завдань.

Начальник Служби повинен знати:

Конституцію України, закони України, акти законодавства, що стосуються державної служби, діяльності облдержадміністрації, Служби;

акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють питання соціального захисту осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку;

основи державного управління, економіки та управління персоналом;

основи міжнародного та європейського законодавства з питань забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

практику застосування чинного законодавства у відповідній сфері;

основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби;

форми і методи роботи із засобами масової інформації;

правила ділового етикету;

правила поведінки державного службовця;

правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;

основи права, політології та ринку праці.

3. Права начальника Служби

Відповідно до покладених завдань та обов'язків начальник Служби має право:

видавати в межах своєї компетенції накази, організовувати та контролювати їх виконання;

діяти без довіреності від імені Служби, представляти її інтереси в усіх установах, організаціях, підприємствах, органах, в тому числі судових, в межах чинного законодавства укладати правочини (договори,угоди), давати доручення, відкривати в установах банків, в органах Державного казначейства України розрахункові та інші рахунки;

запитувати та отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, статистичні дані, необхідні для виконання покладених на Службу завдань;

здійснювати перевірки стану дотримання Конституції України, актів законодавства України органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філій та відділів незалежно від форм власності згідно з чинним законодавством;

вносити пропозиції до облдержадміністрації та Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту щодо вдосконалення роботи Служби;

здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Служби та вживати заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг;

залучати фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об'єднань громадян та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Служби;

брати участь у нарадах, що проводяться керівництвом облдержадміністрації, а також у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів облдержадміністрації (комісій, робочих груп тощо) з питань, що належать до компетенції Служби.

4. Відповідальність

Начальник Служби несе персональну відповідальність за:

неналежне виконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, порушення норм етики поведінки державного службовця - дисциплінарну відповідальність в межах, визначених чинним законодавством про працю та Законом України "Про державну службу";

правопорушення, скоєні в процесі виконання посадових обов'язків, - в межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством України.

Діяльність начальника підлягає щорічній оцінці. Показниками оцінки його роботи є якість і своєчасність виконання посадових завдань та обов'язків, дотримання етики поведінки державного службовця.

5. Кваліфікаційні вимоги

На посаду начальника Служби призначається особа, яка має:

вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

післядипломну освіту у сфері управління магістра державного управління;

стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

С. Г. Тихоновський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали