Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

17.01.2013

м. Київ

N 32


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 лютого 2013 р. за N 236/22768

Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" (Положення N 1059/2011) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, що додаються.

2. Управлінню роздрібного ринку електричної енергії в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

Р. І. Кузьмін


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
17.01.2013 N 32

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
08 лютого 2013 р. за N 236/22768


ПРАВИЛА
приєднання електроустановок до електричних мереж

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила регулюють відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників (крім когенераційних установок) до електричних мереж.

Для реалізації вимог цих Правил в електропередавальній організації видається відповідний наказ, який регламентує дії персоналу щодо розподілу прав та обов'язків під час здійснення заходів з приєднання та підключення електроустановок замовників та забезпечує реалізацію принципу "єдиного вікна" для замовника.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

будівництво - нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення;

договір про приєднання до електричних мереж - письмова домовленість сторін, що є документом встановленої форми, який визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами щодо приєднання електроустановок замовника до електричних мереж власника електромереж (далі - договір про приєднання);

електрифікація - виконання електропередавальною організацією комплексу заходів з будівництва та введення в експлуатацію нових електричних мереж (повітряних чи кабельних мереж, підстанцій, розподільчих пристроїв тощо) на території нового житлового комплексу (мікрорайону/кварталу, вулиці) у встановленому законодавством про регулювання містобудівної діяльності порядку;

електроустановки зовнішнього забезпечення - електричні мережі (об'єкти), збудовані, реконструйовані чи технічно переоснащені від точки забезпечення замовленої потужності до об'єкта замовника на виконання технічних умов;

замовник - фізична або юридична особа, яка письмово повідомила електропередавальній організації про намір приєднати до електричних мереж новозбудовані електроустановки або змінити технічні параметри діючих електроустановок внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення;

зміна технічних параметрів - збільшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення об'єкта, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановки, зміна точки приєднання, зміна схеми живлення електроустановок замовника з однофазної на трифазну;

місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих електричних мережах електропередавальної організації, від якого електропередавальна організація забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей;

місце приєднання (точка приєднання) електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника;

оперативно-технічне обслуговування - цілодобова технічна експлуатація електроустановок із забезпеченням надійного і безперебійного постачання електричної енергії споживачам з дотриманням вимог енергетичної безпеки;

підключення - виконання комплексу організаційно-технічних заходів з первинної подачі напруги на електроустановку (електроустановки) замовника;

потужність, замовлена до приєднання, - максимальна розрахункова потужність струмоприймачів об'єкта замовника;

приєднання електроустановки (далі - приєднання) - надання електропередавальною організацією послуги замовнику зі створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності;

резерв потужності електричних мереж (резерв потужності) - різниця між потужністю, передачу якої можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у відповідний період доби, та найбільшою величиною потужності, що використовується в цей час доби, з урахуванням дозволеної потужності іншим споживачам та потужності, замовленої до приєднання;

стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об'єкта замовника: перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь - від 50 кВт до 160 кВт включно;

схема електрозабезпечення - однолінійна схема від точки забезпечення потужності до розподільних пристроїв на об'єкті замовника або споживача з позначенням точки приєднання, меж балансової належності власників електричних мереж, переліку елементів електричних мереж, які належать різним власникам;

технічні умови на приєднання до мереж (об'єктів) електроенергетики - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта замовника електричною енергією, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо електропостачання, та є невід'ємним додатком до договору про приєднання (далі - технічні умови);

транзитна електроустановка - електроустановка, якою електрична енергія, окрім як власнику цієї електроустановки, передається іншим споживачам електричної енергії та/або електропередавальній організації.

1.3. Електропередавальна організація не має права відмовити в приєднанні до її мереж електроустановки замовника за умови дотримання ним вимог цих Правил.

Приєднання електроустановок замовників до електроустановок власних потреб підстанцій або електростанцій не допускається.

До магістральних та/або міждержавних електричних мереж можуть бути приєднані виключно електроустановки ліцензіата з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та/або електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії.

Послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою (додаток 1).

Для отримання проекту договору про приєднання замовник звертається до електропередавальної організації за місцем розташування його електроустановок із заявою про приєднання електроустановки певної потужності (додаток 2) та пред'являє паспортний документ.

До заяви про приєднання електроустановки певної потужності додаються:

ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання;

копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об'єктом або, за відсутності об'єкта, право власності чи користування земельною ділянкою;

копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби).

1.4. У разі якщо в межах території, на якій розташовані електроустановки або передбачається будівництво нових електроустановок замовника, здійснюють свою діяльність декілька електропередавальних організацій, замовник обирає електропередавальну організацію, яка буде надавати послугу з приєднання.

1.5. Суб'єкт господарювання має право за зверненням замовника погодити приєднання його електроустановок до власних технологічних електричних мереж у рахунок зменшення дозволеної потужності за договором про постачання електричної енергії або в межах резерву потужності існуючих трансформаторів та пропускної спроможності електричних мереж цього суб'єкта у відповідний період доби. Про своє рішення щодо погодження суб'єкт господарювання протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення повідомляє замовнику.

У разі приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є електропередавальною організацією, електропередавальна організація, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника, видає технічні умови на приєднання до електричних мереж цього суб'єкта господарювання, які погоджуються цим суб'єктом господарювання.

Технічні умови на приєднання до мереж суб'єкта господарювання, що видаються електропередавальною організацією у межах резерву потужності існуючих трансформаторів та пропускної спроможності електричних мереж цього суб'єкта господарювання у відповідний період доби, містять вимоги щодо автоматичного обмеження потужності у цей період доби та автоматичного відключення протягом іншого часу.

У разі розташування об'єкта замовника не на межі балансової належності електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є електропередавальною організацією, послуга з приєднання надається електропередавальною організацією відповідно до цих Правил.

Плата за приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання визначається електропередавальною організацією відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.

Споживач має право без погодження з електропередавальною організацією та укладення договору про приєднання в межах дозволеної йому до використання потужності підключити власні струмоприймачі або струмоприймачі організації, яка виконує роботи або надає послуги цьому суб'єкту господарювання, за договором на його території.

Електроустановки, які внаслідок приєднання до технологічних електричних мереж суб'єкта господарювання стають транзитними, мають бути забезпечені оперативно-технічним обслуговуванням персоналом власника транзитних установок або за відповідним договором зі спеціалізованою організацією, яка має право на виконання таких робіт.

1.6. Приєднання електроустановок замовника на території, що підлягає комплексній забудові (мікрорайон/квартал, вулиця), здійснюється відповідно до умов цих Правил після виконання електропередавальною організацією, яка здійснює на цій території ліцензовану діяльність, електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, згідно з планами забудови відповідної території.

Функції замовника електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, може виконувати суб'єкт, уповноважений згідно із Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI).

Після здійснення електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, всі електричні мережі залишаються у власності електропередавальної організації, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташована територія комплексної забудови.

Точки приєднання на території, що підлягає комплексній забудові, встановлюються на межах земельних ділянок та/або на електроустановках об'єктів замовників, які є складовими частинами території, що підлягає комплексній забудові.

Електрифікація території, що підлягає комплексній забудові, здійснюється за рахунок складової тарифу на передачу електричної енергії або, за згодою суб'єкта, який виконує функції замовника електрифікації, за рахунок поворотної фінансової допомоги.

1.7. Точка приєднання електроустановок замовника зазначається в договорі про приєднання. Точка приєднання має бути розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки.

1.7.1. На підставі заяви замовника про приєднання електроустановки певної потужності та викопіювання із ситуаційного плану протягом двох робочих днів електропередавальна організація визначає точки забезпечення потужності з наданням замовнику технічного обґрунтування (у вигляді розрахунків, схем), виходячи зі структури мереж та навантаження у зоні можливого приєднання.

Для визначення типу приєднання (стандартне приєднання або приєднання, яке не є стандартним) за точку забезпечення потужності приймається найближча точка в існуючих (діючих) електричних мережах (кабельна лінія, повітряна лінія або трансформаторна підстанція) електропередавальної організації ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання.

У разі незгоди із запропонованими електропередавальною організацією точками забезпечення потужності замовник на підставі техніко-економічного обґрунтування може запропонувати інші варіанти можливого приєднання. При цьому вихідні дані для розробки техніко-економічного обґрунтування надаються протягом 5 робочих днів електропередавальною організацією безоплатно.

Електропередавальна організація приймає пропозиції замовника щодо точок забезпечення потужності відповідно до техніко-економічного обґрунтування або, у разі наявності відхилень техніко-економічного обґрунтування від вихідних даних, надає замовнику протягом 10 робочих днів обґрунтовану письмову відмову та офіційно повідомляє про таку відмову відокремлений підрозділ Держенергонагляду у відповідному регіоні.

1.7.2. Будь-яка особа має право на підставі заяви на отримання вихідних даних для розробки техніко-економічного обґрунтування схеми приєднання об'єкта відповідно до додатка 3 до цих Правил (без укладення договору про приєднання) отримати безоплатно вихідні дані для розробки техніко-економічного обґрунтування схеми приєднання електроустановок зовнішнього електрозабезпечення з метою оцінки бізнесових та виробничих ризиків. Для отримання вихідних даних з метою розробки техніко-економічного обґрунтування документи, що підтверджують право власності (користування) земельними ділянками/об'єктами, не надаються.

1.7.3. Для тимчасових (сезонних) або віддалених географічно об'єктів (пересувні розважальні заклади, тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, бурові, земснаряди, базові станції стільникового зв'язку тощо) точки приєднання можуть визначатись у діючих (вже існуючих) електричних мережах (об'єктах) власника мереж (електропередавальної організації) та можуть співпадати з точками забезпечення потужності. Приєднання таких об'єктів здійснюється в установленому цими Правилами порядку без справляння плати за приєднання.

Приєднання до електричних мереж електропередавальної організації за тимчасовою схемою будівельних струмоприймачів підрядної організації, які планується використати для будівництва (реконструкції чи технічного переоснащення) електроустановки, у тому числі будівельно-монтажних, налагоджувальних, випробувальних та інших робіт, пов'язаних з виконанням технічних умов приєднання та умов договору про приєднання електроустановок замовника до електричної мережі, виконується відповідно до вимог цих Правил без справляння плати за приєднання. Точка приєднання будівельних струмоприймачів має бути розташована в діючих (вже існуючих) електричних мережах (об'єктах) електропередавальної організації та збігатись із точкою забезпечення потужності, замовленої до приєднання будівельних струмоприймачів.

Підключення будівельних струмоприймачів та тимчасових (сезонних) або віддалених географічно об'єктів до електричної мережі здійснюється після оплати послуг за підключення.

У разі приєднання струмоприймачів підрядних організацій до мереж замовника взаємовідносини та відповідальність сторін регулюються відповідними договорами між цим замовником та підрядною організацією.

З метою тимчасового електропостачання будівельних струмоприймачів та забезпечення потреб замовника в електропостачанні на об'єкті між замовником та відповідним постачальником електричної енергії укладається договір про постачання електричної енергії у встановленому законодавством України порядку, який діє до завершення будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на об'єкті замовника.

1.8. Проектування розвитку електричних мереж з метою приєднання електроустановок замовника, яке не є стандартним, у тому числі попереднє узгодження трас ліній електропередач, які необхідно спорудити для інженерного забезпечення електроустановок замовника, забезпечується замовником.

Проектування розвитку електричних мереж з метою стандартного приєднання електроустановок замовника, у тому числі попереднє узгодження трас ліній електропередачі, які необхідно спорудити для інженерного забезпечення електроустановок замовника, забезпечується електропередавальною організацією.

1.9. Якщо в схемі інженерного забезпечення електричною енергією електроустановок замовника від точки забезпечення потужності, замовленої до приєднання, до струмоприймачів замовника передбачається використання мереж декількох власників електричних мереж, підготовка технічних умов та виконання необхідних погоджень покладаються на електропередавальну організацію, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника.

Електропередавальна організація, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника, укладає договір про приєднання до електричних мереж, невід'ємною частиною якого є технічні умови.

1.10. У разі зміни форми власності чи власника електроустановки за умови, що це не призведе до зміни технічних параметрів та вимог до категорії з надійності електропостачання цієї електроустановки, нові технічні умови не видаються.

1.11. Для населення з індивідуальною забудовою житла за однією адресою у разі перерозподілу потужності між власниками (співвласниками) без зміни сумарної величини приєднаної потужності об'єкта архітектури, зміни категорії електроустановок щодо надійності електропостачання або зміни точки приєднання технічні умови не видаються. За необхідності здійснення монтажу (демонтажу) додаткових елементів електричної мережі відповідна реконструкція здійснюється електропередавальною організацією згідно з укладеним договором.

1.12. Технічні умови на приєднання електроустановок, призначених для опалення з використанням накопичувальних установок чи з режимом роботи в нічний час, видаються з урахуванням резерву потужності за умови встановлення багатотарифного приладу обліку та пристроїв автоматичного відключення в піковій та напівпіковій зонах доби та у разі перевищення дозволеної до використання величини потужності.

II. Стандартне приєднання

2.1. Стандартне приєднання передбачає:

2.1.1. Подання замовником до електропередавальної організації заяви про приєднання електроустановки певної потужності відповідно до додатка 2 до цих Правил, необхідних документів та оплату замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання.

У разі відсутності повного комплекту документів, що додаються до заяви про приєднання електроустановки певної потужності, електропередавальна організація протягом трьох робочих днів від дня отримання заяви повідомляє про це замовнику та повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду.

2.1.2. Електропередавальна організація безоплатно протягом п'яти робочих днів від дня подання зазначеної заяви надає замовнику підписаний договір про приєднання, з визначенням у ньому розміру плати за приєднання, невід'ємною частиною якого є технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок відповідно до додатка 4 до цих Правил.

У разі якщо визначена в заяві замовника точка приєднання розташована на відстані, більшій ніж це передбачено для стандартного приєднання, приєднання не є стандартним і електропередавальна організація надає замовнику письмову обґрунтовану відмову у забезпеченні стандартного приєднання. У цьому випадку порядок приєднання визначається розділом III цих Правил.

2.1.3. Електропередавальна організація готує технічні вимоги до проекту зовнішнього електрозабезпечення, забезпечує виконання проектної документації, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника.

Під час проектування електричних мереж електропередавальна організація використовує типові проекти та проекти повторення.

Строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 15 робочих днів від дня оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк становить відповідно 30 та 45 робочих днів. Інший строк виконання зазначених заходів погоджується із замовником у договорі про приєднання з посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають строки проектування та будівництва.

Тривалість надання послуги зі стандартного приєднання продовжується на строк, необхідний для погодження та оформлення права користування земельними ділянками під електроустановки зовнішнього електрозабезпечення відповідно до закону.

Про збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання електропередавальна організація повідомляє замовнику в день переривання встановленого абзацом третім цього підпункту строку із зазначенням кількості робочих днів продовження строку та переліку організацій, до яких звернулась електропередавальна організація щодо питання землевідведення з посиланням на офіційне листування.

2.1.4. Електропередавальна організація надає замовнику підписаний договір про користування електричною енергією або договір про постачання електричної енергії не пізніше 5 днів після введення в експлуатацію електроустановок зовнішнього електрозабезпечення.

2.1.5. Підключення електроустановки замовника до електричних мереж електропередавальної організації здійснюється на підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів, після введення в експлуатацію об'єкта замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування.

III. Приєднання, яке не є стандартним

3.1. Приєднання, яке не є стандартним, передбачає:

3.1.1. Подання замовником до електропередавальної організації заяви про приєднання електроустановки певної потужності відповідно до додатка 2 до цих Правил та необхідних документів.

При приєднанні електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, потужністю 70 МВт та більше замовник звертається із заявою про приєднання електроустановок до ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

При приєднанні електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, потужністю до 10 МВт замовник звертається із заявою про приєднання електроустановок до електропередавальної організації, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника.

При приєднанні електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, потужністю від 10 до 70 МВт замовник може звернутись із заявою про приєднання електроустановок до електропередавальної організації, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника, або до ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами. Остаточне рішення щодо приєднання електроустановок замовника визначається техніко-економічним обґрунтуванням з урахуванням впливу на якість електричної енергії в зоні можливого приєднання.

У разі відсутності повного комплекту документів, що додаються до заяви про приєднання електроустановки певної потужності, електропередавальна організація протягом трьох робочих днів від дня отримання заяви повідомляє про це замовнику та повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду.

3.1.2. Безоплатну підготовку та видачу електропередавальною організацією проекту договору про приєднання відповідно до додатка 1 до цих Правил та підписаних технічних умов, які є невід'ємною частиною договору про приєднання (не пізніше 15 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки та 30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж).

Технічні умови приєднання, яке не є стандартним, до електричних мереж електроустановок складаються за типовою формою відповідно до додатка 5 до цих Правил.

Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, складаються за типовою формою відповідно до додатка 6 до цих Правил.

У разі якщо для приєднання електроустановок замовника необхідно здійснити будівництво, реконструкцію чи технічне переоснащення електричних мереж на ступені напруги 110 - 150 кВ, приєднати електроустановки потужністю 5 МВт та більше або якщо за розрахунками електропередавальної організації точка забезпечення потужності розташована в мережах ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, проект технічних умов із заявою замовника в строк не пізніше 10 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки надається цьому ліцензіату для формування технічних вимог.

Ліцензіат з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами протягом 15 робочих днів від дня отримання проекту технічних умов із заявою замовника надає електропередавальній організації технічні вимоги щодо реконструкції та/або будівництва об'єктів магістральних та міждержавних електричних мереж, які є складовою частиною технічних умов, що видаються замовнику у складі договору про приєднання.

3.1.3. Підписання договору про приєднання сторонами.

3.1.4. Розроблення замовником проектної документації на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення.

3.1.5. Узгодження з електропередавальною організацією проектної документації. Визначення вартості виконання робіт з приєднання у складі вартості реалізації проекту зовнішнього електрозабезпечення відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж. Вартість послуги з приєднання оформляється у вигляді додаткової угоди до договору про приєднання.

У разі якщо для забезпечення потужності замовника відповідно до проектної документації будуть використовуватися електричні мережі інших ліцензіатів з передачі електричної енергії та/або ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, ці ліцензіати беруть дольову участь у наданні послуг з приєднання та є сторонами договору про приєднання. Проектна документація у цьому випадку виконується окремими розділами (томами), у тому числі з окремими за кожним ліцензіатом кошторисами.

3.1.6. Здійснення замовником оплати електропередавальній організації вартості послуги з приєднання відповідно до умов договору про приєднання.

3.1.7. Забезпечення електропередавальною організацією виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника.

Нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення електричних мереж від точки приєднання до об'єкта замовника здійснюються замовником або за рахунок коштів замовника.

Нове будівництво, реконструкція чи технічне переоснащення мереж (об'єктів) від узгодженої точки приєднання до точки забезпечення потужності в мережах електропередавальної організації може здійснюватися цією електропередавальною організацією за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання замовника, а у випадку недостатності цих коштів - за рахунок плати за приєднання інших замовників, які приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, або складової тарифу на передачу електричної енергії, або за зверненням замовника за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка може надаватися електропередавальній організації.

Строки виконання проектних, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт мають відповідати строкам, передбаченим чинними будівельними нормами та правилами. Обчислення строків виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт починається від дати узгодження проектної документації та отримання містобудівних умов та обмежень на об'єкти електричної мережі, які необхідно спорудити для інженерного забезпечення електроустановок замовника.

У разі якщо передбачається проведення реконструкції або технічного переоснащення електричних мереж електропередавальної організації, пов'язаних з приєднанням електроустановки замовника, замовник може звернутися до Держенергонагляду за підтвердженням технічної обґрунтованості вимог технічних умов.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва, реконструкції чи технічного переоснащення електроустановок зовнішнього інженерного забезпечення та об'єкта замовника відповідно до договору про приєднання.

Замовник за участю проектної організації до початку будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з виконанням договору про приєднання, має подати на узгодження електропередавальній організації, яка видала технічні умови, проектну документацію на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення.

Строк розгляду поданої електропередавальній організації на узгодження проектної документації не може перевищувати 15 робочих днів від дня отримання, а у випадку приєднання електроустановок потужністю 5 МВт та більше - 30 робочих днів. За результатами розгляду електропередавальна організація формує остаточний перелік зауважень та рекомендацій та оформлює технічне рішення до проектної документації. Зауваження та рекомендації до проектної документації викладаються окремим розділом у технічному рішенні.

Строк доопрацювання проектної документації не може перевищувати 30 робочих днів від дня отримання замовником зауважень до неї.

У разі незгоди електропередавальної організації з вартістю реалізації технічних умов відповідно до проектної документації, на вимогу електропередавальної організації замовник надає до проектної документації письмовий звіт експертної організації, що відповідає критеріям, визначеним Мінрегіоном України.

Замовник може продовжити строк доопрацювання проектної документації шляхом надання електропередавальній організації, яка видала технічні умови, відповідної заяви не пізніше ніж за 2 робочих дні до закінчення строку доопрацювання.

Доопрацьована проектна документація підлягає повторному погодженню в установленому цими Правилами порядку.

При повторному погодженні проектної документації не дозволяється висувати нові зауваження, які не були висловлені в технічному рішенні.

Ненадання замовником у визначений строк доопрацьованої проектної документації, або неврахування в доопрацьованій проектній документації зауважень електропередавальної організації, яка видала технічні умови, або відсутність звернення щодо продовження строку доопрацювання проектної документації можуть бути підставою для розірвання сторонами договору про приєднання в установленому законодавством України порядку.

Замовнику повертається один примірник узгодженої проектної документації на будівництво (реконструкцію) електроустановок зовнішнього електрозабезпечення до точки приєднання. Чотири інших примірники залишаються в електропередавальній організації, яка видала технічні умови.

Проектні, будівельно-монтажні і пусконалагоджувальні роботи, пов'язані з виконанням договору про приєднання, мають виконуватися юридичними та/або фізичними особами - підприємцями, які мають право на виконання цих робіт.

3.1.8. Енергопостачальник надає замовнику підписаний договір про користування електричною енергією або договір про постачання електричної енергії не пізніше 5 днів після введення в експлуатацію електроустановок зовнішнього електрозабезпечення.

3.1.9. Власник електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії та для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою, перед її підключенням зобов'язаний додатково укласти договір про паралельну роботу в складі ОЕС України відповідно до форми примірного договору, наведеної в додатку 11 до Правил взаємовідносин між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 02 червня 2008 року N 303, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 липня 2008 року за N 673/15364, з державним підприємством, яке виконує функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергетичною системою України.

3.1.10. Забезпечення власниками транзитних електроустановок їх оперативно-технічного обслуговування.

3.1.11. Підключення електроустановки замовника до електричних мереж електропередавальної організації здійснюється на підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів, після введення в експлуатацію об'єкта замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування.

IV. Особливості приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, з використанням альтернативних джерел енергії

4.1. Приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії, здійснюється в порядку, передбаченому розділом III цих Правил, з урахуванням таких особливостей:

4.1.1. Електропередавальна організація безоплатно готує та видає замовнику підписаний проект договору про приєднання до електричних мереж електроустановки, яка виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії.

4.1.2. Технічні умови видаються замовнику безоплатно не пізніше 15 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки та 30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж.

Технічні умови не містять вимог щодо зовнішнього електрозабезпечення.

4.1.3. Розроблення проектної документації електроустановок зовнішнього електрозабезпечення забезпечується електропередавальною організацією за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії, та/або за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником електропередавальній організації.

4.1.4. Забезпечення електропередавальною організацією виконання будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника.

Ці заходи фінансуються в обсязі 50 відсотків за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії, і 50 відсотків - за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником електропередавальній організації.

4.1.5. Укладення відповідних договорів, передбачених законодавством.

4.1.6. Підключення електроустановки замовника до електричної мережі.

V. Порядок оприлюднення інформації електропередавальними організаціями щодо трансформаторних підстанцій

5.1. На веб-сайтах розміщується інформація щодо трансформаторних підстанцій (додаток 7):

5.1.1. Диспетчерська назва підстанції, тип, код, рівні напруги обмоток трансформаторів та номінальна потужність кожної підстанції.

5.1.2. Максимально допустима потужність підстанції (визначається відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж).

5.1.3. Приєднана потужність згідно з чинними договорами про постачання електричної енергії та про користування електричною енергією з урахуванням коефіцієнта використання (визначається відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж).

5.1.4. Потужність, що приєднується за договорами про приєднання, визначається як сума величин потужності відповідно до чинних договорів про приєднання.

5.1.5. Резерв дозволеної потужності підстанції визначається за результатами вимірів навантаження в режимний день (відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж).

5.1.6. Резерв приєднаної потужності (визначається відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж).

5.1.7. Вартість резерву приєднаної потужності.

5.2. Додатково на веб-сайті розміщується середня вартість резерву потужності на території здійснення ліцензованої діяльності (визначається відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж) та величини ставок плати за стандартне приєднання.

5.3. Електропередавальна організація оприлюднює та щопівроку оновлює на своєму веб-сайті в мережі Інтернет інформацію за усіма трансформаторними підстанціями на території ліцензованої діяльності. Інформація розміщується на веб-сайті 01 лютого та 01 серпня поточного року. Така інформація є відкритою, а доступ до неї надається безоплатно.

5.4. Інформацію, передбачену пунктами 5.1 - 5.2 цього розділу, електропередавальна організація оновлює на своєму веб-сайті в мережі Інтернет протягом 1 робочого дня після фактичних змін значень цих величин.

5.5. Зазначена інформація не є вихідними даними для проектування об'єктів зовнішнього електропостачання та дає можливість потенційному замовнику оцінити бізнесові та виробничі ризики відповідно до наявного резерву потужності на тій чи іншій підстанції. Замовник може звернутися до електропередавальної організації з метою роз'яснення інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті електропередавальної організації.

5.6. Інформація, що розміщується на веб-сайті, повинна бути у форматі, який не підлягає коригуванню (JPG, PDF). Роздрукована інформація щодо трансформаторних підстанцій прошнуровується, пронумеровується та підписується керівником (виконуючим обов'язки керівника) електропередавальної організації.

 

Начальник управління
роздрібного ринку електричної енергії

І. Городиський


 

Додаток 1
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж


ДОГОВІР
про приєднання до електричних мереж
(типова форма)

N __


           (місце укладення)

_______
(дата)

_,
                                                         (найменування електропередавальної організації)
в особі _, що діє
                                                                                  (посада, прізвище та ініціали)
на підставі _____ (далі - Виконавець послуг),
                                                                   (назва установчого документа)
з однієї сторони, та _________
                                                                              (найменування / прізвище, ім'я, по батькові замовника)
(далі - Замовник), в особі _________, що діє
                                                                                                  (посада, прізвище та ініціали)
на підставі ___,
                                                                               (довіреність або установчі документи)
з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей договір про приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж (далі - Договір).

При виконанні умов цього Договору Сторони зобов'язуються діяти відповідно до чинного законодавства, зокрема, Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 17 січня 2013 року N 32, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України ___ лютого 2013 року за N __ (далі - Правила).


1. Загальні положення

1.1. За цим Договором до електричних мереж Виконавця послуг або іншого власника мереж приєднується: _,
                                                                                                         (опис об'єкта Замовника)
місце розташування об'єкта Замовника:_____
_.

1.2. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється на:
_.

1.3. Точка приєднання (межа балансової належності об'єкта Замовника) встановлюється на:
_.

1.4. Тип приєднання об'єкта Замовника: стандартне/нестандартне.
                                                                                                  (непотрібне викреслити)

1.5. Замовлено до приєднання потужність у точці приєднання ______ кВт.

1.6. Категорія надійності електропостачання __________.

1.7. Ступінь напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової належності і буде становити _ кВ, клас.


2. Предмет Договору

2.1. Виконавець послуг забезпечує приєднання електроустановок об'єкта Замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього електропостачання і проектної документації та здійснює підключення об'єкта Замовника до електричних мереж на умовах цього Договору.

2.2. Замовник оплачує Виконавцю послуг вартість приєднання.


3. Права та обов'язки сторін

3.1. Виконавець послуг зобов'язаний:

3.1.1. Забезпечити в установленому порядку приєднання об'єкта Замовника (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) у строки, зазначені в Договорі, після виконання Замовником зобов'язань, визначених пунктом 3.2 цього розділу.

3.1.2. Підключити електроустановки Замовника до електричних мереж протягом ____ днів після введення в експлуатацію об'єкта замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування, та після виконання таких етапів:

оплати Замовником вартості приєднання;

введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника;

надання документів, що підтверджують готовність до експлуатації електроустановки об'єкта замовника;

узгодження із Замовником акта розмежування балансової належності електроустановок та експлуатаційної відповідальності сторін.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Розробити на підставі технічних умов від _______ N _______, які є додатком до цього Договору, проектну документацію та погодити її з Виконавцем послуг (для приєднання, яке не є стандартним).

3.2.2. Оплатити на умовах цього Договору вартість наданих Виконавцем послуг з приєднання електроустановок Замовника в точці приєднання.

3.2.3. Передати Виконавцю послуг проектну документацію на зовнішнє електропостачання у 4 примірниках для виконання ним зобов'язань за Договором (для приєднання, яке не є стандартним).

3.2.4. На дату ввести в експлуатацію власний об'єкт та електроустановки зовнішнього забезпечення від точки приєднання до об'єкта.

3.2.5. У разі виникнення потреби у перенесенні існуючих мереж Виконавця послуг звернутися за складанням додаткової угоди щодо надання послуг з перенесення вищезазначених мереж відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України "Про електроенергетику" (для приєднання, яке не є стандартним).

3.3. Виконавець послуг має право:

3.3.1. Прийняти рішення щодо надання послуги з приєднання або самостійно, або із залученням підрядних організацій.

3.3.2. У разі порушення Замовником порядку розрахунків за цим Договором призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до належного виконання Замовником відповідних умов Договору та/або ініціювати перегляд Сторонами істотних умов цього Договору.

3.4. Замовник має право контролювати виконання Виконавцем послуг зобов'язань щодо будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання, у тому числі шляхом письмових запитів до Виконавця послуг про хід виконання приєднання.

3.5. Після введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання Виконавець послуг набуває право власності на збудовані електричні мережі зовнішнього електропостачання.

3.6. Підключення електроустановки замовника до електричних мереж електропередавальної організації здійснюється на підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів, після введення в експлуатацію об'єкта замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування.


4. Плата за приєднання та порядок розрахунків

4.1. На дату укладення цього Договору плата за стандартне приєднання становить ___________ грн.

Для приєднання, яке не є стандартним, плата за приєднання остаточно узгоджується після погодження електропередавальною організацією проектної документації. Уточнене значення оформляється додатковою угодою до цього Договору, у тому числі вартість проектної документації на зовнішнє електрозабезпечення при приєднанні, яке не є стандартним, яка передана Замовником Виконавцю послуг за актом приймання-передавання в рахунок плати за приєднання.

4.2. Замовник сплачує плату за приєднання на поточний рахунок Виконавця послуг у такому порядку:

1.

2.


5. Відповідальність Сторін

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.2. Виконавець послуг несе відповідальність за зміст та обґрунтованість виданих технічних умов та правильність розрахунку плати за приєднання за цим Договором.

5.3. У разі приєднання, яке не є стандартним, Замовник несе відповідальність за своєчасне та належне виконання вимог технічних умов, розроблення проектної документації, своєчасне узгодження цієї документації з Виконавцем послуг.

5.4. За порушення строків виконання зобов'язання за цим Договором винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню у розмірі ___ відсотка вартості приєднання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі ___ відсотків від вказаної вартості.

За порушення умов зобов'язання щодо якості (повноти та комплектності) надання послуги з приєднання стягується штраф у розмірі ___ відсотків від вартості приєднання.

5.5. Сторони не відповідають за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідними документами.


6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.


7. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов'язань, але не довше ніж до _______.

7.2. Договір може бути змінено або розірвано і в інший строк за ініціативою будь-якої зі Сторін у порядку, визначеному законодавством України.

7.3. Строк дії Договору може бути продовжений за вмотивованим зверненням однієї зі Сторін у передбаченому законодавством порядку.

7.4. Договір може бути розірвано у разі відсутності розробленої проектно-кошторисної документації та виконання будівництва в строки, зазначені в заяві.


8. Інші умови Договору

8.1. Фактом виконання зобов'язання Виконавця послуг з приєднання об'єкта Замовника (будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) Сторони вважатимуть факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання.

8.2. Перелік невід'ємних додатків до цього Договору:

1. ___.

2. ___.

8.3. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для Замовника та Виконавця послуг.


 

8. Місцезнаходження Сторін

Виконавець послуг:

Замовник:

________
________
________
________
________
________
________
________

________
________
________
________
________
________
________
________

Тел: ______

Тел: ______

М. П.

______
                 (підпис, П. І. Б.)

М. П.

______
                 (підпис, П. І. Б.)

___ 20__ року

___ 20__ року


 

Додаток 2
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж


Керівнику _____
                      (структурний підрозділ електропередавальної організації за місцем розташування електроустановок замовника)


ЗАЯВА
про приєднання електроустановки певної потужності
(типова форма)

_
                                                (найменування або П. І. Б. фізичної особи - замовника приєднання)
_
   (код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних
       осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
  платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)
_
                                                                    (місце розташування об'єкта замовника)*
_
                                                                        (банківські реквізити замовника)*
_
                                                                     (функціональне призначення об'єкта замовника)
_
                                                     (мета приєднання (нове приєднання/зміна технічних параметрів))
___ кВт, від N
  (існуюча дозволена (приєднана) потужність відповідно до договору про постачання (користування) електричної енергії)**
__ кВт, I -_______ кВт, II -_______ кВт, III -_______ кВт
(величина максимального розрахункового                                               (категорія з надійності електропостачання)
(прогнозованого) навантаження з урахуванням
існуючої дозволеної (приєднаної) потужності)

* Графік уведення потужностей за роками:


Рік введення потужності

Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності, кВт

Категорія надійності електропостачання

I

II

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


_
                                                           (прогнозований рік уведення об'єкта в експлуатацію)*
_
                                                                             (режим роботи електроустановок)
_
                  (відомості щодо встановленої потужності електроопалювальних установок та кухонних електроплит)
_
      (додаткова інформація, яка може бути надана замовником за його згодою, у тому числі необхідність приєднання
                                                                                   будівельних механізмів)

Прошу здійснити комплекс заходів з приєднання та підключення електроустановок до електричних мереж.

Оплату отриманих послуг гарантую.

До заяви замовника додаються:

1. Ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання.

2. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об'єктом або, за відсутності об'єкта, право власності чи користування земельною ділянкою.

3. Копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби).

* М. П.

_
                        (підпис)

__
(П. І. Б.)

"___" 20__ року

Примітки.

1. Позначення "*" стосується винятково замовників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

2. Позначення "**" - заповнюється за наявності споживачів.


 

Додаток 3
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж


Керівнику _____
                      (структурний підрозділ електропередавальної організації за місцем розташування електроустановок замовника)


 

ЗАЯВА
на отримання вихідних даних для розробки техніко-економічного обґрунтування схеми приєднання об'єкта
(типова форма)

_
                                                    (найменування / П. І. Б. фізичної особи - замовника приєднання)
_
   (код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних
      осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
  платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)
_
                                                             (адреса розташування електроустановок замовника)*
_
                                                                               (банківські реквізити замовника)*
_
                                                                   (функціональне призначення об'єкта замовника)
_
                                                (мета приєднання (нове приєднання/зміна технічних параметрів))
____ кВт, _____
             (максимальне розрахункове навантаження)                                         (категорія надійності електропостачання)*
_
                       (режим роботи електроустановок та належність до екологічної, технологічної чи аварійної броні)
_
             (відомості щодо встановлених електроопалювальних установок: електроопалення, електроплити, гаряче
                                                                                     водопостачання)
_
                                              (додаткова інформація, яка може бути надана замовником за його згодою)

До заяви замовника - фізичної особи додаються:

1. Ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання.

2. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об'єктом або, за відсутності об'єкта, право власності чи користування земельною ділянкою.

3. Копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби).

* М. П.

_
                        (підпис)

__
(П. І. Б.)

"___" 20__ року

Примітка. Позначення "*" стосується винятково замовників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.


 

Додаток 4
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж


ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ
до електричних мереж електроустановок
(типова форма)

 

Додаток ________
до договору про приєднання
до електричних мереж
від "___" року
N ________

Дата видачі "___" 20__ року
__
                                          (назва об'єкта та повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові замовника)

1. Місце розташування об'єкта замовника __
__

Функціональне призначення об'єкта ______

Прогнозований рік уведення об'єкта в експлуатацію _____

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про постачання (користування) електричної енергії ________ кВт


I категорія

______ кВт

II категорія

______ кВт

III категорія

______ кВт


3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності ________ кВт,


I категорія

______ кВт

II категорія

______ кВт

III категорія

______ кВт

Встановлена потужність
електронагрівальних установок:

 

       електроопалення

______ кВт

       електроплити

______ кВт

       гаряче водопостачання

______ кВт


4. Джерело електропостачання __________,
                                                                                                      (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)
номер _______
                                                                                                         (опори, комірки)

5. Точка забезпечення потужності _______,
                                                                                                             (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)
номер _______
                                                                                                       (опори або обладнання)

6. Точка приєднання _______,
                                                                                           (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)
номер _______
                                                                                                            (опори, комірки)

7. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.


I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності замовнику необхідно виконати:

1.1. Вимоги до технічного узгодження електроустановок Замовника та електропередавальної
організації ___

1.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від
перенапруги _

1.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж
_


Електропередавальна організація:

____
____
____
____
____
____
____
____

Тел.: _____

М. П.

Замовник:

____
____
____
____
____
____
____
 

Тел.: _____

М. П.

____
                         (підпис, П. І. Б.)

____
                         (підпис, П. І. Б.)

"___" 20__ року

"___" 20__ року


Примітка. Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до Держенергонагляду.


 

Додаток 5
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж


ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ, ЯКЕ НЕ Є СТАНДАРТНИМ,
до електричних мереж електроустановок
(типова форма)

 

Додаток ________
до договору про приєднання
до електричних мереж
від "___" року
N ________

Дата видачі "___" 20__ року
__
                                          (назва об'єкта та повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові замовника)

1. Місце розташування об'єкта замовника __

Функціональне призначення об'єкта ______

Прогнозований рік уведення об'єкта в експлуатацію _____

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про постачання (користування) електричною енергією ________ кВт:


I категорія

______ кВт

II категорія

______ кВт

III категорія

______ кВт


3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності ________ кВт:


I категорія

______ кВт

II категорія

______ кВт

III категорія

______ кВт

Встановлена потужність
електронагрівальних установок:

 

       електроопалення

______ кВт

       електроплити

______ кВт

       гаряче водопостачання

______ кВт

Графік уведення потужностей за роками:


Рік введення потужності

Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності, кВт

Категорія надійності електропостачання

I

II

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. Джерело електропостачання __________,
                                                                                                      (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)
номер _______
                                                                                                    (опори, комірки)

5. Точка забезпечення потужності _______,
                                                                                                       (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)
номер _______
                                                                                                  (опори або обладнання)

6. Точка приєднання _______,
                                                                                              (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)
номер _______
                                                                                                     (опори, комірки)

7. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки замовника або вихідні дані для його розрахунку: __________ А.

8. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.


I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності на об'єкті замовника від точки приєднання до об'єкта замовника необхідно виконати:

1.1. Вимоги до електричних мереж основного живлення _
__

1.2. Вимоги до електричних мереж резервного живлення, у тому числі виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електропостачання цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об'єднаній енергосистемі
__

1.3. Вимоги до розрахункового обліку електричної енергії _
__
                                                 (рекомендований тип засобів обліку електричної енергії, місце встановлення)

1.4. Вимоги до компенсації реактивної потужності ______
__

1.5. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги ________
__

1.6. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж
__

Додаткові технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів, у разі необхідності, одержати
__

1.7. Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок:
__

1.8. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження:
__

2. Додаткові вимоги та умови

2.1. Установлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії (заповнюються за згодою Замовника)
__

2.2. Вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної
автоматики (СПА) _________

2.3. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо
__

2.4. Вимоги до телемеханіки та зв'язку ____

2.5. Специфічні вимоги щодо живлення електроустановок замовника, які стосуються резервного живлення, допустимості паралельної роботи елементів електричної мережі
__


II. Вимоги до електроустановок електропередавальної організації

1. Для одержання потужності в точці приєднання проектна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати ______
__

1.1. Вимоги до електромереж основного та резервного живлення ______
__

1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо ___
__

1.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку ____

1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги ________

1.5. Вимоги до кошторисної частини проекту __________

1.6. Вимоги до оформлення проектно-кошторисної документації ______

2. До початку будівництва проект погодити з __________

Технічний керівник (головний інженер структурного підрозділу електропередавальної організації)
__

Вик. інженер __________ Тел.

3. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається:
__


Електропередавальна організація:

____
____
____
____
____

Тел.: _____

М. П.

Замовник:

____
____
____
____
____

Тел.: _____

М. П.

____
                         (підпис, П. І. Б.)

____
                         (підпис, П. І. Б.)

"___" 20__ року

"___" 20__ року


Примітка. Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до Держенергонагляду.


 

Додаток 6
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж


ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ
до електричних мереж електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії
(типова форма)

 

Додаток ________
до договору про приєднання
до електричних мереж
від "___" року
N ________

Дата видачі "___" 20__ року
__
                                                                                                (найменування замовника)

Розрахункові значення:

Струм короткого замикання в точці підключення: ______ А.

Нормально допустимий струм обладнання установки: ________ А.

Максимальний ударний струм несинхронного включення: _________ А.

Розрахунки виконано: ______
                                                                                        (найменування організації, яка виконала розрахунки)
__ (додаються).

1. Місце розташування об'єкта, його найменування: ______
__

2. Прогнозована величина електричної потужності __ кВт,
у тому числі __
__
__

3. Точка приєднання _______,
                                                                                     (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)
опора N _____.

4. Вимоги до точки приєднання __________
__

4.1. Перевірка обладнання в точці приєднання на дію струму короткого замикання, виходячи з умов підживлення короткого замикання від установки
__
__
__

4.2. Обладнання комірки в точці приєднання дуговим захистом за струмовим принципом
__
__
__

4.3. Вимоги щодо встановлення устаткування, яке виключає можливість пошкодження обладнання в точці приєднання у випадку несинхронного включення
__
__

4.4. Обладнання схеми переключення електроустановки в електричну мережу замовника пристроєм для блокування або двостороннім триполюсним перекидним рубильником з метою уникнення подачі напруги електроустановки в об'єднану енергетичну систему України та одночасне підключення мереж замовника до об'єднаної енергетичної системи України та установки __________
__

4.5. Улаштування на розподільчому щиті електроустановки постійного контролю наявності напруги з боку об'єднаної енергетичної системи України
__

5. Компенсація реактивної потужності _____
__

6. Розрахунковий облік відпущеної електричної енергії ____
__

7. Для приєднання установки замовнику необхідно забезпечити технічні характеристики електричної мережі від точки (точок) приєднання до електроустановки
__
__

7.1. Вимоги щодо влаштування автоматичного захисту електроустановки в разі аварійного знеструмлення в точці приєднання _______
__

7.2. Установлення автоматики відокремлення для переведення електроустановки в разі порушень в об'єднаній енергетичній системі України в автономний режим роботи, а також можливість ручної та автоматичної синхронізації та виведення електроустановки на паралельну роботу з об'єднаною енергетичною системою України _________
__

7.3. Засоби поліпшення якості та забезпечення електромагнітної сумісності
__

7.4. Засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії
__

8. Релейний захист і автоматика, захист від коротких замикань та перевантажень, у тому числі вимоги щодо влаштування резервного захисту на випадок відмови захисту обладнання, що відключає коротке замикання в бік електроустановки
__
__

9. Вимоги до систем регулювання для забезпечення первинного та вторинного регулювання
__

10. Телемеханізація _________

11. Організація зв'язку ______

12. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності
__

13. Додаткові вимоги та рекомендації (за згодою замовника) __________
__

13.1. Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення: _______
__

13.2. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження
__

13.3. Рекомендації щодо встановлення засобів діагностики та реєстрації аварійних параметрів та режимів роботи електроустановки ________
__

14. Примітки:

14.1. Для установки, не призначеної для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України, заповнюються тільки пункти 1, 2, 3, підпункти 4.4, 4.5 пункту 4 та пункт 14.

14.2. Для установки, що призначена для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України, не заповнюються підпункти 4.4 та 4.5 пункту 4.

Головний інженер ______ _______
Вик. інженер _________ Тел. ______.

15. Вимоги до організації розрахункового обліку електричної енергії ____
__

15.1. Перелік розрахункових засобів обліку електричної енергії та вимірювання величини споживаної електричної потужності з числа внесених до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки
__
__

15.2. Передбачити встановлення засобів обліку електричної енергії на межі балансової належності, визначеної Договором.

15.3. Технічні рекомендації влаштування замовником систем комерційного обліку
__


Електропередавальна організація:

____
____
____
____
____
____
____
____

Тел.: _____

М. П.

Замовник:

____
____
____
____
____
____
____
 

Тел.: _____

М. П.

____
                        (підпис, П. І. Б.)

____
                         (підпис, П. І. Б.)

"___" 20__ року

"___" 20__ року


Примітка. Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до Держенергонагляду.


 

Додаток 7
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж


Інформація щодо трансформаторних підстанцій
________
(назва електропередавальної організації)
станом на ___________

N з/п

Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів

Код підстанції

Номінальна потужність підстанції,
Sном., кВА

Максимально допустима потужність підстанції,
Pмакс., кВт

Електричне навантаження в режимний день,
Pреж. день, кВт

Резерв дозволеної потужності споживачів,
Pрез. дозв. пот., кВт

Приєднана потужність, кВт

Резерв приєднаної потужності з урахуванням укладених договорів про приєднання,
Pрез., кВт

Вартість резерву приєднаної потужності, грн./кВт

приєднана (дозволена) потужність існуючих споживачів,
Pпр., кВт

потужність, що приєднується за договорами про приєднання,
Pдог., кВт

Назва структурного підрозділу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник електропередавальної організації

__________
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали