Додаткова копія: Про затвердження Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 листопада 2018 року N 130

Про затвердження Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Законів України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI), а також з метою систематизації та зберігання документів, організації архівної справи та роботи з документами в банківській системі Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Правила застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, що додаються.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Борисенка Р. М.

3. Постанова набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

Голова

Я. В. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
27 листопада 2018 року N 130

Правила застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України

1. Ці Правила розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про Національний архівний фонд та архівні установи", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI), Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року N 1004 (зі змінами), Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року N 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за N 571/20884 (зі змінами) (далі - Перелік типових документів), та Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року N 1000/5 (Наказ N 1000/5), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за N 736/27181.

2. Ці Правила визначають:

1) організацію якісного поповнення Національного архівного фонду (далі - НАФ) і використовуються під час формування справ, підготовки номенклатури справ, розроблення схем систематизації документів, а також роботи комісій Національного банку України та банків України з проведення експертизи цінності документів (далі - експертні комісії);

2) види документів, що створюються під час діяльності Національного банку України (далі - Національний банк) та банків України (далі - банки);

3) строки зберігання документів незалежно від виду носія, на якому вони складені (паперовий, електронний).

3. Види документів, порядковий номер рядка, порядковий номер статті, строки архівного зберігання документів, пояснення до строків зберігання документів зазначено в Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку та банків із зазначенням строків зберігання (далі - Перелік), що є додатком до цих Правил.

Перелік не містить конкретних заголовків документів, а лише визначає їх види. Перелік використовується Національним банком та банками під час визначення строків зберігання документів, їх відбору на тимчасове (до 10 років уключно), тривале (понад 10 років) та постійне зберігання або для знищення.

До Переліку включено також окремі види типових документів, визначені Переліком типових документів.

У Переліку рядки мають наскрізну порядкову нумерацію (колонка 1), статтям присвоєно єдину наскрізну нумерацію (колонка 2) та наведено узагальнені назви видів документів (колонка 3). У разі об'єднання в одній статті різних документів з одного питання, що мають однаковий строк зберігання, використовується термін "документи", а в дужках розкриваються назви основних документів, уключених до статті.

4. Перелік побудовано за функціонально-галузевою ознакою з урахуванням процесного підходу, він включає 50 глав та XIII розділів.

5. Строки зберігання документів у Переліку диференційовано за трьома групами:

1) у Національному банку (колонка 4);

2) у банках, у діяльності яких створюються документи НАФ (колонка 5);

3) у банках та їх відокремлених підрозділах (філіях, відділеннях, представництвах), у діяльності яких не створюються документи НАФ (колонка 6).

Національний банк та банки під час визначення строків зберігання документів повинні враховувати всі пояснення до статей Переліку (колонка 7).

6. Строки зберігання документів, визначені в Переліку, є мінімальними і не підлягають скороченню. Строки тимчасового зберігання окремих видів документів у разі необхідності можуть бути продовжені за рішенням експертних комісій або експертно-перевірних комісій державних архівних установ (далі - ЕПК).

Позначка "ЕПК" поряд зі строком зберігання документів, яку встановлено в Переліку для деяких видів документів, означає, що рішення про внесення до НАФ або знищення цих документів приймають ЕПК.

Строки зберігання документів у філіях, представництвах та відділеннях банків застосовуються такі самі як у банках.

У разі визначення строків зберігання справ у номенклатурі справ до кожної статті робиться посилання на відповідний перелік, наприклад:

Постійно, ст. 16-а ТП (відмітка "ТП" означає, що строки зберігання визначено на підставі Переліку типових документів);

5 р., ст. 203 П (відмітка "П" означає, що строки зберігання визначено на підставі Переліку).

7. Визначення Національним банком та банками строків зберігання документів, які не зазначені в Переліку, здійснюється відповідно до Переліку типових документів.

8. Документи слід відбирати на архівне зберігання у вигляді оригіналів. Якщо немає оригіналів, то приймаються засвідчені в установленому порядку копії відповідних документів.

9. Експертиза цінності документів у Національному банку та банках здійснюється згідно із законодавством України.

Забороняється здійснювати знищення документів без попереднього проведення експертизи їх цінності.

10. Документи банку підлягають повторній експертизі цінності в разі ліквідації банку і залежно від її результатів ті з них, які стосуються прав громадян, передаються на архівне зберігання відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку.

11. Під час визначення строків зберігання документів слід знайти відповідну статтю в Переліку або Переліку типових документів і провести поаркушний перегляд справ. Відбір справ на архівне зберігання або для знищення лише за заголовками в номенклатурі справ, описах або на обкладинках справ не допускається.

12. Обчислення строків зберігання документів проводиться з 01 січня року, наступного за роком завершення їх діловодством (наприклад, обчислення строку зберігання справ, завершених діловодством у 2016 році, починається з 01 січня 2017 року).

13. Банки, у діяльності яких утворюються документи НАФ, передають документи НАФ на постійне зберігання до державних архівів відповідно до законодавства України.

14. Контроль за правильністю застосування Переліку здійснюють експертні комісії шляхом схвалення та подання до ЕПК державних архівних установ документів, визначених законодавством України.

 

Директор Департаменту забезпечення
діяльності Національного банку України

Я. В. Ільніцький

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Р. М. Борисенко

 

Додаток
до Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України
(пункт 3)

Перелік документів,
що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання

N
з/п

N
статті

Види документів

Строки зберігання документів

Пояснення

у Національному банку

у банках

у діяльності яких створюються документи НАФ

у діяльності яких не створюються документи НАФ

1

2

3

4

5

6

7

1

I. Організація системи управління

2

1. Розпорядча діяльність

3

1

Закони, постанови та інші акти Верховної Ради України; постанови, рішення, інші акти комітетів і комісій Верховної Ради України

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба1

Що стосуються діяльності банку - постійно2

4

2

Укази, розпорядження Президента України

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба1

Що стосуються діяльності банку - постійно2

5

3

Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України; розпорядження обласних, районних, міських (міста Києва), районних у місті Києві державних адміністрацій

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба1

Що стосуються діяльності банку - постійно2

6

4

Проекти законодавчих актів; ініціативні пропозиції, внесені до розгляду органів державної влади; інші документи (довідки, доповідні записки, висновки, рецензії), що стосуються їх розроблення

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

7

5

Доручення органів державної влади, органів місцевого самоврядування; документи (довідки, огляди, доповідні записки, розрахунки), надіслані до відома

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба1

 

8

6

Постанови та рішення Правління Національного банку

Постійно2

-

-

 

9

7

Протоколи засідань Правління Національного банку та документи (презентаційні матеріали, доповідні записки) до них

Постійно2

-

-

 

10

8

Документи (зауваження, пропозиції фізичних та юридичних осіб, експертні висновки) до проекту регуляторного акта, результати аналізу впливу регуляторного акта на ринкове середовище, звіт про відстеження результативності регуляторного акта Національного банку

5 р.

-

-

Після визнання такими, що втратили чинність, регуляторних актів або їх скасування

11

9

Доручення Голови Національного банку, першого заступника та заступників Голови Національного банку

10 р.

10 р.

10 р.

 

12

10

Рішення, протоколи державного експерта з питань таємниць та документи (висновки, запити, доповідні записки) до них

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

13

11

Документи (протоколи засідань, стенограми) нарад, які проводять керівники Національного банку та банків України

5 р.

5 р.

5 р.

 

14

12

Документи (резолюції, постанови, рішення, рекомендації, протоколи засідань, стенограми, програми, списки учасників, прайс-листи) міжнародних, загальнодержавних, відомчих конференцій, конгресів, нарад, семінарів

5 р.

5 р.

5 р.

У банках, що здійснюють захід, - постійно2

15

13

Документи (проекти рішень, постанов, доповідні записки) про підготовку засідань Ради Національного банку, ради банку

3 р.

3 р.

3 р.

 

16

14

Основні засади грошово-кредитної політики

Постійно2

-

-

 

17

15

Документи (аналітичні записки, довідки, таблиці) щодо підготовки проекту Основних засад грошово-кредитної політики

5 р.

-

-

 

18

16

Постанови, рішення, рекомендації, протоколи засідань Ради Національного банку

Постійно2

-

-

 

19

17

Протоколи засідань комітетів Національного банку

Постійно2

-

-

 

20

18

Протоколи засідань аудиторського комітету Ради Національного банку

Постійно2

-

-

 

21

19

Протоколи постійно діючих консультативних рад, комісій, робочих груп

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

22

20

Накази, розпорядження Національного банку та банків України:

 

 

 

 

23

20-а

з основної діяльності

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

Надіслані до відома - доки не мине потреба1

24

20-б

з кадрових питань (особового складу) про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення; атестацію, підвищення кваліфікації, стажування, щорічну оцінку держслужбовців, продовження строку перебування на державній службі, надання та скасування доступу до державної таємниці; присвоєння звань (підвищення рангу, категорії, розряду); зміну біографічних даних; заохочення (нагородження, преміювання), оплату праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги; додаткові відпустки за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, за особливий характер праці; соціальні відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у зв'язку з усиновленням дитини; відпустки без збереження заробітної плати; довгострокові (понад 60 днів), відрядження за кордон та довгострокові (понад 30 днів) у межах України; відрядження для працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, у тому числі щодо участі в ліквідації наслідків техногенних катастроф та аварій

75 р.

75 р.

75 р.

 

25

20-в

з кадрових питань (особового складу) про відрядження в межах України та за кордон; стягнення; підвищення кваліфікації; стажування; надання щорічних основних та додаткових відпусток, відпусток у зв'язку з навчанням, творчих відпусток

5 р.

5 р.

5 р.

 

26

20-г

з адміністративно-господарських питань (у тому числі щодо режиму роботи підрозділів, доступу до приміщення, сховища, передавання функцій та повноважень щодо здійснення операцій, відповідальності за цінності, переміщення цінностей, призначення комісій, покладення обов'язків, призначення відповідальних осіб, проведення заходів)

5 р.

5 р.

5 р.

 

27

21

Розпорядження з фінансових питань (примірник Б) про операції з:

 

 

 

 

28

21-а

національною валютою

10 р.

5 р.

5 р.

Примірник А розпорядження з фінансових питань - 5 років

29

21-б

іноземною валютою

Постійно2

5 р.

5 р.

Примірник А розпорядження з фінансових питань - 15 років для Національного банку

30

22

Документи [договори, заявки, доповідні записки, висновки, листування, заяви/витяги про обтяження з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (далі - ДРОРМ), розпорядження з фінансових питань (примірник Б)] про операції з надання кредитів банкам та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб через відповідні механізми рефінансування, про операції прямого репо

10 р.

10 р.

5 р.

Примірник А розпорядження з фінансових питань - 5 років для Національного банку

31

23

Документи Національного банку (розпорядження, відомості) з фінансових питань про здійснення операцій з купівлі-продажу цінних паперів на фондовому ринку

10 р.

-

-

Примірник А розпорядження з фінансових питань 5 років

32

24

Розпорядження Національного банку з фінансових питань (примірник Б) про купівлю валюти за рахунок емісійних коштів для формування золотовалютного резерву

Постійно2

-

-

Примірник А розпорядження з фінансових питань 15 років

33

25

Протоколи, рішення загальних зборів (засновників, акціонерів)

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

34

26

Постанови/протоколи/рішення правління, ради директорів, колегіальних органів банку та документи до них (доповідні записки, довідки)

-

Постійно2

До ліквідації банку3

 

35

27

Акти про порушення внутрішнього трудового розпорядку

1 р.

1 р.

1 р.

 

36

28

Журнали відбитків, обліку та видачі печаток і штампів:

 

 

 

 

37

28-а

у підрозділі діловодства або іншому підрозділі, відповідальному за облік

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

38

28-б

для ведення в інших структурних підрозділах

5 р.

5 р.

5 р.

 

39

29

Акти про знищення печаток і штампів, списання пломбірів

3 р.

3 р.

3 р.

Якщо немає журналів - постійно2

40

30

Документи (розрахунки, таблиці) щодо встановлення тарифів на послуги (операцій)

5 р.

5 р.

5 р.

Після заміни новими

41

31

Наряди на копіювально-розмножувальні роботи секретних документів

1 р.

1 р.

1 р.

 

42

2. Організаційні основи управління

43

32

Статути, положення банків та зміни до них за місцем розроблення і затвердження

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

44

33

Положення про структурні підрозділи та підрозділи у складі структурних підрозділів

Постійно2

Постійно2

75 р.

 

45

34

Документи (внутрішні положення, правила, регламенти, інструкції, процедури, схеми, технологічні карти, описи) операційних процесів, підпроцесів

5 р.

5 р.

5 р.

Після заміни новими

46

35

Посадові інструкції

5 р.

5 р.

5 р.

Після заміни новими

47

36

Списки філій і відділень банків, небанківських фінансових установ України та зміни до них

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

48

37

Документи (історичні огляди, довідки, статті) з історії Національного банку

Постійно2

-

-

 

49

38

Документи (плани, звіти, карти оцінювання ризиків, доповідні записки, довідки) з питань управління ризиками

5 р.

5 р.

5 р.

Після заміни новими

50

39

Плани робіт структурних підрозділів (підрозділів) і звіти про їх виконання

5 р.

5 р.

5 р.

 

51

40

Штатний розпис і переліки змін до нього за місцем складання і затвердження

Постійно2

Постійно2

75 р.

 

52

41

Проект штатного розпису та документи (довідки, пропозиції, висновки) з їх розроблення

3 р.

3 р.

3 р.

 

53

42

Акти про приймання-передавання з усіма додатками, складені в разі зміни:

 

 

 

 

54

42-а

керівника Національного банку та керівників банків (крім інвентаризаційних відомостей)

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

55

42-б

посадових і матеріально відповідальних осіб

3 р.

3 р.

3 р.

Після зміни посадових та матеріально відповідальних осіб

56

43

Документи (звіти, аналітичні огляди, довідки, доповіді, доповідні записки) з основної діяльності, що подаються структурними підрозділами керівництву

5 р. ЕПК

5 р. ЕПК

5 р. ЕПК

 

57

44

Документи (програми, технічні завдання, доповіді, плани, довідки, текстові звіти, списки) про відрядження

3 р.

3 р.

3 р.

 

58

45

Договори про купівлю-продаж акцій, цінних паперів акціонерами

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору

59

3. Контроль за діяльністю

60

46

Документи (програми, акти, висновки, доповідні записки, довідки, звіти) комплексних перевірок з основних питань діяльності банків (за винятком документів періодичних бухгалтерських перевірок)

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

61

47

Документи (аналізи, висновки, розрахунки, довідки, огляди, акти, доповідні записки, інформації) про проведення аудиторських перевірок діяльності банків

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

62

48

Документи (акти, доповідні записки, довідки) тематичних і контрольних перевірок окремих напрямів діяльності

5 р.

5 р.

5 р.

 

63

49

Документи (пропозиції, доповідні записки, звіти) про виконання заходів за результатами аудиторської перевірки

5 р.

5 р.

5 р.

 

64

50

Документи (доповідні записки, звіти, довідки, листування) про виконання пропозицій за результатами обстежень, перевірок та критичних виступів у засобах масової інформації

5 р.

5 р.

5 р.

 

65

51

Документи (акти, постанови, рішення, довідки, доповідні та пояснювальні записки, висновки, листування) службових розслідувань

5 р.

5 р.

5 р.

Після винесення рішення

66

52

Договори аудиту про проведення зовнішнього аудиту

3 р.

3 р.

3 р.

Після виконання умов договору

67

53

Документи (програми, акти, звіти, довідки, висновки, листування) про проведення внутрішнього аудиту

5 р.

5 р.

5 р.

 

68

54

Документи періодичних бухгалтерських перевірок, ревізій каси (оборотної каси, сховищ та банкоматів) та перевірок власними службами банку операційної діяльності (операційний подальший контроль), перевірки відділень з питань безпеки: акти, звіти, довідки, доповідні записки за результатами проведених перевірок

5 р.

5 р.

5 р.

 

69

55

Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян та документи (листування, довідки, акти) з їх розгляду:

 

 

 

 

70

55-а

що містять пропозиції про суттєві зміни в роботі банків або усунення серйозних недоліків та зловживань

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

71

55-б

особистого характеру та інші

5 р.

5 р.

5 р.

У разі неодноразового звернення - 5 років після останнього розгляду

72

56

Документи (довідки, журнали) про проведені перевірки операційної діяльності

5 р.

5 р.

5 р.

Після закінчення журналу

73

57

Документи (протоколи засідань інвентаризаційних комісій, інвентарні описи, книги, акти) про інвентаризацію

5 р.

5 р.

5 р.

 

74

58

Акти про перевірку каси, правильне збирання податків, зборів та інших обов'язкових платежів

5 р.

5 р.

5 р.

 

75

59

Акти перевірки Національного банку та банків України державними органами контролю

15 р.

15 р.

15 р.

 

76

60

Документи (акти, доповідні записки, висновки) про розслідування порушень під час роботи із системою захисту інформації

5 р.

5 р.

5 р.

 

77

4. Правове забезпечення діяльності

78

61

Документи (свідоцтва про включення до реєстру, картки обліку) про облік майна, володіння, користування, розпорядження майном

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

79

62

Документи (свідоцтва, акти, договори): на право власності на землю, споруди, майно; на право володіння, користування, розпорядження майном; на право реєстрації і перереєстрації фірмових назв, товарних знаків, знаків обслуговування

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

80

63

Документи (постанови, рішення, приписи, акти, висновки, запити, довідки, листування) з питань дотримання норм законодавства, вирішення конфліктів, спорів та інших правових питань

5 р.

5 р.

5 р.

 

81

64

Кодифікаційні картотеки і покажчики (електронні бази даних) законодавчих актів та інших нормативно-правових та розпорядчих актів (наказів, інструкцій, правил)

Постійно2

-

-

 

82

65

Копії документів (позовні заяви, апеляційні скарги, акти, довідки, доповідні записки, доручення, характеристики; рішення, вироки, окремі ухвали, постанови), що подаються до судових органів; рішень, вироків, окремих ухвал установ

5 р.

5 р.

5 р.

Після прийняття рішення

83

66

Довіреності, видані від імені банку іншим особам, для представництва перед третіми особами (ведення справ у судах, вчинення правочинів)

5 р.

5 р.

5 р.

Після закінчення строку дії

84

67

Документи (постанови, протоколи, висновки, листування, квитанції про сплату штрафів) про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень

3 р.

3 р.

3 р.

 

85

68

Документи (висновки, листування) банків щодо трудових спорів (конфліктів)

5 р.

5 р.

5 р.

Після прийняття рішення

86

5. Організація діловодства та архівного зберігання документів

87

69

Протоколи засідань експертної комісії з проведення експертизи цінності документів

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

88

70

Документи (звіти, доповідні записки, довідки, електронні повідомлення) з питань забезпечення охорони державної таємниці

1 р.

1 р.

1 р.

 

89

71

Документи (листування, доповідні записки, електронні повідомлення, запити) про допуск до державної таємниці працівників Національного банку, банків

5 р.

5 р.

5 р.

 

90

72

Акти перевірки наявності секретних документів, документів з грифом обмеження доступу

5 р.

5 р.

5 р.

 

91

73

Документи (протоколи, акти, переліки) щодо перегляду грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

92

74

Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян та документи (листування, довідки, акти) з їх розгляду:

 

 

 

 

93

74-а

що містять пропозиції про суттєві зміни в роботі банків або усунення серйозних недоліків та зловживань

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

94

74-б

особистого характеру та інші

5 р.

5 р.

5 р.

У разі неодноразового звернення - 5 років після останнього розгляду

95

75

Номенклатури справ:

 

 

 

 

96

75-а

зведена номенклатура справ банку

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

97

75-б

структурних підрозділів

3 р.

3 р.

3 р.

 

98

75-в

секретних справ

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

99

76

Паспорт архіву Національного банку та банків України

3 р.

3 р.

3 р.

Після заміни новими

100

77

Описи справ:

 

 

 

 

101

77-а

постійного зберігання

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

102

77-б

тимчасового (до 10 р.), тривалого (понад 10 р.) строків зберігання та з особового складу

3 р.

3 р.

3 р.

Після знищення справ

103

78

Топографічні покажчики

1 р.

1 р.

1 р.

Після заміни новими

104

79

Заявки на копіювально-розмножувальні роботи

1 р.

1 р.

1 р.

 

105

80

Реєстри на відправлену кореспонденцію

1 р.

1 р.

1 р.

 

106

81

Акти про знищення зіпсованих пронумерованих бланків, бланків ліцензій, бланків цінних паперів, бланків документів суворої звітності, службових посвідчень звільнених працівників; печаток; штампів та поштових марок

5 р.

5 р.

5 р.

 

107

82

Справи фондів (історичні довідки до фондів, акти про перевірки наявності й стану документів, приймання-передавання документів на державне зберігання, про вилучення документів для знищення, про нестачу й непоправні пошкодження документів)

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

У разі ліквідації банку передаються на постійне зберігання разом із документами банку

108

83

Документи (доповідні записки, довідки, програми, акти) про стан діловодства й архівної справи

5 р.

5 р.

5 р.

 

109

84

Листування з Міністерством фінансів України про розрахунки за дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та інші цінності

5 р. ЕПК

5 р. ЕПК

-

 

110

85

Листування з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю в банківській системі

5 р. ЕПК

5 р. ЕПК

5 р. ЕПК

 

111

86

Документи (довідки, листування) з питань фінансової стабільності

5 р.

5 р.

5 р.

 

112

87

Листування з центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, банківськими установами, організаціями, підприємствами, громадянами з основних (профільних) питань діяльності:

 

 

 

 

113

87-а

у межах України

5 р. ЕПК

5 р. ЕПК

5 р. ЕПК

 

114

87-б

іноземних держав

10 р. ЕПК

10 р. ЕПК

10 р. ЕПК

 

115

88

Листування з правоохоронними, судовими і контролюючими органами з основних питань діяльності

5 р.

5 р.

5 р.

 

116

89

Листування про виконання вироків, рішень, ухвал судових органів

3 р.

3 р.

3 р.

У частині виконання фінансовими органами відшкодування збитків або виплати компенсації за конфісковане майно - постійно2

117

90

Листування про складення договорів та угод, форми договорів

3 р.

3 р.

3 р.

 

118

91

Листування з міністерствами, державними установами та відомствами, банками з питань зразків банкнот

Постійно2

-

-

 

119

92

Листування з міністерствами, державними установами та відомствами, банками з питань протидії підробленню грошей

15 р.

-

-

 

120

93

Листування з центральними органами виконавчої влади, Банкнотно-монетним двором, іншими структурними підрозділами Національного банку, банками про виготовлення та обіг банкнот і монет національної валюти

10 р.

-

-

 

121

94

Листування з центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, банками, організаціями з питань технічного захисту інформації

10 р.

10 р.

10 р.

 

122

95

Листування з питань діяльності банків, які функціонують під час процедури ліквідації

5 р.

5 р.

5 р.

 

123

96

Листування з організаційних питань діяльності

5 р.

5 р.

5 р.

 

124

97

Журнали обліку:

 

 

 

 

125

97-а

номерних бланків банківських ліцензій, генеральних ліцензій, ліцензій на надання банкам послуг з інкасації та ліцензій на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Постійно2

-

-

 

126

97-б

бланків суворої звітності та пронумерованих бланків

3 р.

3 р.

3 р.

 

127

97-в

креслень, кінофотофонодокументів, оптичних дисків

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба1

 

128

97-г

врученої кореспонденції

1 р.

1 р.

1 р.

 

129

98

Журнали (книги) обліку, реєстрації, отримання, оприбуткування, перерахування, передавання щодо виробничої діяльності Банкнотно-монетного двору Національного банку

3 р.

-

-

 

130

99

Реєстраційні журнали спостережень за станом температурно-вологісного режиму зберігання архівних документів

1 р.

1 р.

1 р.

Після закінчення журналу

131

100

Книги з обліку виданих ключів, печаток та пломбірів

5 р.

5 р.

5 р.

 

132

101

Журнали (книги, відомості) обліку, реєстрації щодо діяльності банків

5 р.

5 р.

5 р.

 

133

102

Журнали (книги) обліку, реєстрації, картки, електронні бази даних документів:

 

 

 

 

134

102-а

з кадрових питань (особового складу)

75 р.

75 р.

75 р.

 

135

102-б

з основної діяльності

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

136

102-в

з адміністративно-господарських питань

5 р.

5 р.

5 р.

 

137

102-г

вхідних, вихідних та внутрішніх документів (телеграм, телефонограм, факсограм, електронних повідомлень)

3 р.

3 р.

3 р.

 

138

103

Реєстраційні журнали, картки, електронні бази даних пропозицій, заяв, скарг громадян

5 р.

5 р.

5 р.

 

139

104

Журнали обліку надходження й вибуття документів з архіву

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

140

105

Журнали обліку видачі документів з архіву

1 р.

1 р.

1 р.

Після повернення документів до архіву

141

106

Журнали (книги) обліку свідоцтв на право власності на землю, споруди, майно

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

142

107

Журнали реєстрації кредитних договорів з юридичними і фізичними особами

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору

143

108

Журнали реєстрації зустрічей з представниками іноземних банків, міжнародних організацій

5 р.

5 р.

5 р.

 

144

109

Журнали реєстрації представництв іноземних банків і кредитних установ

Постійно2

-

-

 

145

110

Журнали реєстрації дозволів, ліцензій, погоджень

Відповідно до строку зберігання дозволів, ліцензій

-

-

 

146

111

Реєстраційні журнали за акредитивами, гарантіями банків на проведення валютних операцій

10 р.

10 р.

5 р.

Після закінчення строку дії гарантій та їх погашень

147

112

Журнали реєстрації та обліку цінностей/чеків, прийнятих і надісланих на інкасо

5 р.

5 р.

5 р.

Після погашення зобов'язання

148

113

Журнали реєстрації розпоряджень з фінансових питань про операції з:

 

 

 

 

149

113-а

національною валютою ордерів у Національному банку

10 р.

-

-

 

150

113-б

іноземною валютою ордерів у Національному банку

Постійно2

-

-

 

151

114

Журнали реєстрації розпоряджень з фінансових питань про операції з національною та іноземною валютами, ордерів у банках України

-

5 р.

5 р.

 

152

115

Книги реєстрації відкритих рахунків клієнтів реорганізованих банків

10 р.

До ліквідації банку3

До ліквідації банку3

 

153

116

Журнали реєстрації документів ліквідованих банків

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

154

117

Журнали обліку видачі і приймання зброї та боєприпасів

3 р.

3 р.

3 р.

 

155

118

Журнали (книги, відомості) з питань організації касової роботи

3 р.

3 р.

3 р.

Після закінчення книги

156

119

Журнали (книги) обліку банківських ліцензій

Постійно2

-

-

 

157

120

Журнали (книги) обліку наданих Національним банком дозволів на створення дочірніх банків, філій, представництв українських банків на території інших держав, виданих статутів

Постійно2

-

-

 

158

121

Книги реєстрації відкритих рахунків та супровідних матеріалів до них

10 р.

10 р.

10 р.

 

159

122

Реєстраційні журнали, книги обліку, реєстри:

 

 

 

 

160

122-а

касових документів (рахунків, касових ордерів, доручень, платіжних документів, накладних, квитанцій)

5 р.

5 р.

5 р.

 

161

122-б

виконавчих листів; депонованої заробітної плати

5 р.

5 р.

5 р.

 

162

122-в

розрахункових операцій; використання реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО)

3 р.

3 р.

3 р.

 

163

122-г

договорів (угод), контрактів

3 р.

3 р.

3 р.

Після закінчення строку дії останнього договору, угоди, контракту

164

122-ґ

за інкасовими операціями і взаємними розрахунками

1 р.

1 р.

1 р.

 

165

123

Журнали обліку видачі трудових книжок і вкладок до них

50 р.

50 р.

50 р.

 

166

124

Журнали реєстрації осіб, потерпілих від нещасних випадків

45 р.

45 р.

45 р.

Після закінчення журналу

167

125

Книги обліку аварій, пожеж

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

168

126

Журнали реєстрації інструктажів (вступного, первинного, повторного, позапланового, цільового) з питань охорони праці та протипожежної безпеки

10 р.

10 р.

10 р.

Після закінчення журналу

169

127

Журнали реєстрації перевірок з питань охорони праці та протипожежної безпеки державними контролюючими органами

10 р.

10 р.

10 р.

Після закінчення журналу

170

128

Журнал оперативного контролю за організацією охорони об'єктів Національного банку

Доки не мине потреба1

-

-

 

171

129

Картки обліку військовозобов'язаних

5 р.

5 р.

5 р.

Після звільнення

172

130

Реєстри на відправлену кореспонденцію

1 р.

1 р.

1 р.

 

173

131

Повідомлення про прийняття і реєстрацію електронного документа

3 р.

3 р.

3 р.

 

174

6. Організація роботи бібліотек і музеїв

175

132

Щоденники роботи бібліотек

3 р.

3 р.

3 р.

 

176

133

Картотеки періодичних видань

3 р.

3 р.

3 р.

 

177

134

Супровідні документи (накладні, описи, списки) на літературу, що надходить до бібліотек

До ліквідації бібліотеки

До ліквідації бібліотеки

До ліквідації бібліотеки

 

178

135

Книги, картотеки обліку, каталоги (електронні бази даних) книг (систематичні, алфавітні, предметні) щодо діяльності бібліотек

До ліквідації бібліотеки

До ліквідації бібліотеки

До ліквідації бібліотеки

 

179

136

Книги обліку експонатів

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба1

 

180

137

Формуляри читачів

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба1

 

181

138

Прибуткові акти на літературу, одержану безкоштовно або без супровідних документів

3 р.

3 р.

3 р.

Після перевірки бібліотечного фонду

182

139

Акти списання книг і періодичних видань

10 р.

10 р.

10 р.

 

183

140

Акти, протоколи інвентаризаційної перевірки

1 р.

1 р.

1 р.

Після наступної перевірки

184

141

Тематико-експозиційні плани музею

Постійно2

Постійно2

До ліквідації музею3

 

185

142

Звіти про рух експонатів музею

Постійно2

Постійно2

До ліквідації музею3

 

186

143

Листи-заявки на проведення екскурсій

3 р.

3 р.

-

 

187

144

Документи (заяви, експертні обґрунтування, договори) про закупівлю експонатів

Постійно2

Постійно2

До ліквідації музею3

 

188

145

Акти про приймання-передавання, звіряння музейних експонатів

Постійно2

Постійно2

До ліквідації музею3

 

189

II. Економічне прогнозування, планування та бюджетування

190

7. Грошово-кредитна політика та економічне прогнозування

191

146

Документи (монетарні огляди, довідки, таблиці, динамічні ряди) про економічний аналіз фактичного стану і прогнозування грошової маси

Постійно2

-

-

 

192

147

Документи (бізнес-плани, розрахунки, аналізи, довідки, звіти, листування) про складання бізнес-планів та про їх виконання

5 р.

5 р.

5 р.

 

193

148

Документи (анкети, звіти, розрахунки) з питань проведення Національним банком опитувань суб'єктів підприємництва щодо їх ділових очікувань

5 р.

-

-

 

194

149

Документи (аналізи, висновки, довідки, інформація, листування) з питань грошово-кредитної політики

5 р.

5 р.

5 р.

 

195

150

Документи (доповідні записки, довідки, розрахунки, листування) про підготовку зведеної звітності, яка використовується для прогнозування монетарних показників

10 р.

-

-

 

196

151

Документи (розрахунки, таблиці, пояснювальні записки) про прогнозування розміщення кредитних ресурсів за видами економічної діяльності

10 р.

-

-

 

197

152

Документи (довідки, огляди, таблиці, схеми) про аналіз банківських операцій, кредитних відносин за видами економічної діяльності

5 р.

5 р.

5 р.

 

198

153

Макроекономічні огляди, прогнози, показники розвитку економіки України

10 р.

-

-

 

199

154

Платіжний баланс України

Постійно2

-

-

 

200

155

Документи (прогнозні розрахунки, відомості, статистичні звіти, довідки, таблиці) про складання й аналіз платіжного балансу та його окремих статей, показників

Постійно2

-

-

 

201

156

Документи (довідки, розрахунки, висновки) щодо обслуговування кредитів, що перебувають у складі державного боргу

Постійно2

-

-

 

202

8. Фінансова діяльність, планування та бюджетування

203

157

Звіти про сукупні доходи і витрати:

 

 

 

 

204

157-а

річні

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

Надіслані від підвідомчих установ - 5 р.

205

157-б

квартальні, щомісячні

3 р.

3 р.

3 р.

Якщо немає річних - постійно2 (колонки 4, 5). Якщо немає річних - до ліквідації банку (колонка 6)

206

158

Управлінська звітність та звітність для зовнішніх користувачів щодо фінансових показників діяльності Національного банку

5 р.

-

-

 

207

159

Документи з питань прогнозу доходів і витрат Національного банку та кошторису адміністративних витрат Національного банку

3 р.

-

-

 

208

160

Документи (довідки, розрахунки, пропозиції) про аналіз споживання, прогнозування обсягів ринку та структури попиту на товари народного споживання

Постійно2

-

-

 

209

161

Звіти про формування інноваційного фонду, упровадження інновацій

10 р.

10 р.

10 р.

 

210

III. Готівково-грошовий обіг

211

9. Регулювання готівково-грошового обігу, емісійно-касове обслуговування та перевезення цінностей

212

162

Прогнозні розрахунки та фактичні дані касових оборотів в Україні

1 р.

-

-

 

213

163

Документи (звіти, огляди, довідки) з питань готівкового обігу в Україні

5 р.

5 р.

Доки не мине потреба1

 

214

164

Щоденні баланси (архіви даних) з перерахунку готівки на автоматизованій системі оброблення банкнот

3 р.

-

-

 

215

165

Договори (угоди), контракти з іноземними фірмами про виготовлення національної валюти, постачання паперу, обладнання

10 р.

-

-

Після виконання умов договору

216

166

Документи (довідки, пропозиції, висновки) щодо захисту банкнот від підроблення

5 р.

-

-

 

217

167

Паспорти сховищ (сейфів, що використовуються як сховище)

5 р.

-

-

Після зняття сховища/сейфа з реєстрації

218

168

Відомості про випуск і вилучення грошей з обігу

Постійно2

-

-

 

219

169

Акти про утилізацію не придатних до обігу банкнот, монет та інших цінностей

10 р.

-

-

 

220

170

Баланси змін автоматизованих систем оброблення банкнот, на яких здійснюється знищення непридатних до обігу банкнот

10 р.

-

-

 

221

171

Протоколи ліквідації затору під час роботи автоматизованих систем оброблення банкнот

5 р.

-

-

 

222

172

Документи (емісійні дозволи, плани) на приймання, видачу, ануляцію придатної готівки, підкріплення резервних фондів та запасів готівки

3 р.

-

-

 

223

173

Документи (вимоги, контрольні листи експертів, картки обліку) за емісійно-касовими операціями в Центральному сховищі Національного банку

5 р.

-

-

 

224

174

Документи (заявки, протоколи, реєстри, акти, листування, графіки) про здійснення операцій з готівкою, її переміщення та перевезення

5 р.

-

-

 

225

175

Відомості про рух готівки та стан роботи з готівкою

Постійно2

-

-

 

226

176

Прогнозні розрахунки потреби в банкнотах і монетах та оцінка їх виконання

5 р.

-

-

 

227

177

Документи (емісійні дозволи, дозволи, плани, заявки, розрахунки, листування, розпорядження, протоколи, реєстри, акти, графіки) про підкріплення (вивезення) резервних фондів та запасів готівки, про здійснення операцій з готівкою, її переміщення та перевезення

5 р.

5 р.

5 р.

 

228

178

Документи (договори, заяви про надання витягів з ДРОРМ, витяги про реєстрацію з ДРОРМ, розпорядження з фінансових питань для відображення в бухгалтерському обліку суми забезпечення зобов'язань) про зберігання запасів готівки Національного банку в уповноважених банках

10 р.

10 р.

-

Після виконання умов договору

229

179

Договори з питань грошового обігу, про касове обслуговування та документи до них

3 р.

3 р.

3 р.

Після виконання умов договору

230

180

Документи (заявки, запити, пропозиції учасників, протоколи про розкриття пропозицій) із закупівель товарів та послуг пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком

5 р.

-

-

 

231

181

Протоколи засідань конкурсних комісій та Центральної конкурсної комісії із закупівель товарів та послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком

Постійно2

-

-

 

232

182

Документи (договори, акти, довідки) про інкасацію та перевезення готівки і цінностей

10 р.

10 р.

5 р.

 

233

10. Організація виготовлення пам'ятних, інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції

234

183

Документи (договори, ескізи, протоколи, зразки банкнот, монет) про виготовлення національної валюти, пам'ятних, інвестиційних монет, сувенірної продукції

Постійно2

-

-

 

235

184

Документи (зразки, листування) про розроблення сертифікатів, рекламної продукції до нумізматичної продукції

5 р.

-

-

 

236

185

Документи (довідки, розрахунки, таблиці, листування) про ціноутворення на нумізматичну продукцію

5 р.

-

-

 

237

186

Документи (накази-ордери, акти) на знищення паперових відходів матеріалів суворого обліку

5 р.

-

-

 

238

187

Договори про реалізацію пам'ятних та інвестиційних монет з банками-дистриб'ютерами та документи до них

10 р.

10 р.

-

Після виконання умов договору

239

188

Акти перевірки якості розмінних та обігових монет

5 р.

-

-

 

240

IV. Операційна діяльність

241

11. Юридичні справи контрагентів (клієнтів/партнерів/агентів / фінансових установ)

242

189

Справи з юридичного оформлення рахунку клієнтів за активними та пасивними операціями: ідентифікаційні документи, кредитні договори, договори застави, переказу боргу, майнові доручення, поручительства третьої особи, гарантії, акредитиви, довідки, інші документи справи

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору

243

190

Справи з юридичного оформлення рахунку бюджетних установ

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору

244

191

Юридичні справи партнерів банку: ідентифікаційні документи та угоди з партнерами/агентами

5 р.

5 р.

-

Після виконання умов угоди

245

12. Облік/реєстрація банківських операцій

246

192

Документи (декларації, листування) про декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резидентам України і перебувають за її межами

5 р.

5 р.

5 р.

 

247

193

Документи (доповідні записки) за звітами фізичних осіб, підприємств і організацій, які мають рахунки в іноземній валюті (у тому числі в банківських металах) за кордоном

5 р.

5 р.

5 р.

 

248

194

Документи (довідки, відомості, розрахунки, таблиці) про вимоги (активи) і зобов'язання (пасиви) банків в іноземній валюті, у тому числі в банківських металах

5 р.

5 р.

5 р.

 

249

195

Документи (аналізи, довідки, висновки, листування) про проведення розрахунку в іноземній валюті, у тому числі в банківських металах

10 р.

10 р.

5 р.

 

250

196

Документи (договори, угоди, контракти), які є підставою для купівлі, продажу, переказу, надходження коштів в іноземній валюті та банківських металах, проведення заліку зустрічних однорідних вимог, отримання/надання кредиту (депозиту)

10 р.

10 р.

5 р.

Після виконання умов договору

251

197

Реєстраційні свідоцтва на одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів та документи, на підставі яких вони подані

5 р.

5 р.

5 р.

Після закінчення строку дії реєстраційного свідоцтва

252

198

Документи (установчі документи, висновки, довідки) суб'єктів господарської діяльності, подані для отримання індивідуального дозволу на продовження термінів розрахунку за експортно-імпортними операціями

5 р.

5 р.

5 р.

Після закінчення строку дії

253

199

Документи (звіти, інформації, реєстри) за значними і сумнівними операціями та письмові результати ідентифікації осіб, пов'язаних із ними

5 р.

5 р.

5 р.

 

254

200

Документи (розпорядження, звіти, реєстри, анкети), що стосуються питань проведення банками фінансового моніторингу

5 р.

5 р.

5 р.

 

255

201

Постанови правоохоронних органів та органів державної виконавчої служби / приватних виконавців про накладення/зняття арешту та конфіскацію майна, у тому числі коштів, цінних паперів

5 р.

5 р.

5 р.

Після зняття арешту, конфіскації

256

202

Рішення судових органів про призупинення/відновлення операцій за рахунками, про накладення/зняття арешту та конфіскацію майна, у тому числі коштів, цінних паперів

5 р.

5 р.

5 р.

Після зняття арешту, конфіскації

257

203

Заявки на вибірку коштів кредитної лінії

10 р.

10 р.

5 р.

 

258

204

Документи (заявки, довідки, листування) щодо розшукування платежів

5 р.

5 р.

5 р.

 

259

205

Акредитиви, гарантії, інкасо та документи (листування, заяви, розпорядження) щодо їх випуску та обслуговування

5 р.

5 р.

5 р.

Після закінчення строку дії гарантій та їх погашення

260

206

Зразки підписів відповідальних осіб працівників банків, які здійснюють операції з іноземною та національною валютами

5 р.

5 р.

5 р.

Після заміни новими

261

207

Первинні документи за кредитними та депозитними операціями в банках, які видали кредит або розмістили депозит

5 р.

5 р.

5 р.

П'ять років після погашення кредиту, повернення депозиту

262

208

Первинні документи, що підтверджують здійснення банківських операцій (касові, меморіальні, реєстри):

 

 

 

 

263

208-а

у національній валюті

5 р.

5 р.

5 р.

Крім документів, зазначених у 207 статті цього Переліку

264

208-б

в іноземній валюті та банківських металах

15 р.

-

-

Крім документів, зазначених у 207 статті цього Переліку

265

209

Первинні документи, що підтверджують здійснення банківських операцій (касові, меморіальні, реєстри) у банках України в іноземній валюті

-

5 р.

5 р.

Крім документів, зазначених у 207 статті цього Переліку

266

210

Щоденна оборотно-сальдова відомість, головна книга

5 р.

5 р.

5 р.

 

267

211

Картки обліку видачі виписок із особових рахунків, довіреності клієнтів на одержання виписок із особових рахунків

3 р.

3 р.

3 р.

 

268

212

Підтвердження залишків коштів на поточних рахунках клієнтів та кореспондентських рахунках банків

5 р.

5 р.

5 р.

 

269

213

Документи (договори, первинні ордери та документи щодо закриття рахунку: видаткові ордери, заповіти, довіреності, листування) про відкриття та закриття вкладних (депозитних) рахунків для малолітніх та неповнолітніх осіб

5 р.

5 р.

5 р.

Після досягнення особою повноліття

270

214

Акти про приймання-передавання ембосованих платіжних карток та конвертів із персональним ідентифікаційним номером

3 р.

5 р.

3 р.

 

271

215

Договори з партнерами банку на отримання послуг під час операційної діяльності банку

3 р.

3 р.

3 р.

Після виконання умов договору

272

216

Документи (ордери та додатки до них) на здійснення операцій в іноземній валюті, у тому числі в банківських металах

Постійно2

-

-

 

273

13. Операції з цінними паперами та борговими зобов'язаннями

274

217

Списки громадян, які мають право на одержання приватизаційних паперів, журнал відкриття приватизаційних депозитних рахунків АТ "Ощадбанк"

-

Постійно2

До ліквідації банку3

 

275

218

Списки, реєстри з видачі приватизаційних майнових сертифікатів, компенсаційних сертифікатів та житлових чеків, що зберігаються в АТ "Ощадбанк"

-

5 р.

5 р.

 

276

219

Акти про знищення приватизаційних майнових сертифікатів, компенсаційних сертифікатів і реєстри до них, що зберігаються в АТ "Ощадбанк"

-

5 р.

5 р.

 

277

220

Реєстраційні документи випусків цінних паперів, що емітовані банками, документи (довідки, зведення, акти, висновки) про порушення банками правил випуску цінних паперів

5 р.

5 р.

5 р.

 

278

221

Документи (доповіді, доповідні записки, довідки, листування, огляди, таблиці, аналітичні записки) про ринок цінних паперів, фінансовий ринок, операції з цінними паперами, з методології та аналізу ринку цінних паперів

5 р.

5 р.

3 р.

 

279

222

Документи (договори, постанови, повідомлення, довідки, заявки, розпорядження, зведені відомості, аналітичні таблиці, доручення, листування) щодо проведення аукціонів із первинного розміщення державних цінних паперів, про умови випуску та корпоративні операції емітента державних цінних паперів

10 р.

10 р.

5 р.

Після виконання умов договору або після погашення випусків державних цінних паперів

280

223

Документи (постанови, повідомлення, довідки, звіти) про умови випуску облігацій внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) та викупу, дострокового погашення або реструктуризації ОВДП

10 р.

10 р.

5 р.

Після погашення випусків державних цінних паперів

281

224

Документи (договори, додаткові угоди до них, заявки, доповідні записки, листування) щодо здійснення операцій з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору

282

225

Документи (договори, акти, протоколи, умови випуску, розпорядження, довідки, відомості, доповідні записки, листування) про операції з державними облігаціями України, облігаціями місцевих позик та казначейськими зобов'язаннями

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

283

226

Документи (договори, довідки, умови випуску, розпорядження, заявки, листування, відомості) про операції з цінними паперами, крім державних облігацій України, облігацій місцевих позик та казначейських зобов'язань

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору або після погашення випусків цінних паперів

284

227

Документи про випуск і розподіл акцій, цінних паперів, зразки акцій, проспект емісії цінних паперів

-

75 р.

75 р.

 

285

228

Звіти банків про векселі:

 

 

 

 

286

228-а

річні

5 р.

5 р.

5 р.

 

287

228-б

щомісячні

3 р.

3 р.

3 р.

 

288

229

Акти-довідки про погашення податків (заборгованості) векселями

3 р.

3 р.

3 р.

Після погашення податків (заборгованості)

289

230

Погашені казначейські векселі

3 р.

3 р.

3 р.

Після погашення підлягають повернення емітентам

290

231

Документи (доповіді, довідки, акти, листування) про підроблення, псування, втрату цінних паперів

10 р.

10 р.

5 р.

 

291

232

Бланки погашених ощадних (депозитних) сертифікатів

-

5 р.

5 р.

 

292

233

Документи (довідки, відомості, реєстри, доручення, листування) з питань вексельного обігу

3 р.

3 р.

3 р.

 

293

234

Протоколи про погашення приватизаційних майнових сертифікатів і житлових чеків, які зберігаються в АТ "Ощадбанк"

-

Постійно2

-

 

294

235

Реєстр ощадних (депозитних) сертифікатів

-

5 р.

5 р.

 

295

236

Звіти з професійної діяльності на фондовому ринку:

-

-

-

 

296

236-а

річні

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

297

236-б

квартальні та/або нерегулярні

3 р.

3 р.

3 р.

 

298

236-в

місячні

1 р.

1 р.

1 р.

 

299

237

Звіти емітента цінних паперів, що подаються Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку:

-

-

-

 

300

237-а

річні звіти

-

Постійно2

До ліквідації банку3

 

301

237-б

квартальні та нерегулярні звіти

-

3 р.

3 р.

 

302

238

Документи (листування, договори, доповідні записки, довідки, виписки, повідомлення, розпорядження, баланси) щодо розміщення, обігу та обліку депозитних сертифікатів Національного банку

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору або після погашення депозитних сертифікатів

303

239

Договори, що створюються торговцем цінними паперами під час здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, додаткові угоди до договорів, журнали обліку, картки обліку операцій з цінними паперами, договори на обслуговування

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору

304

240

Документи (листування, доповідні записки, довідки, виписки, повідомлення, розпорядження, баланси) щодо обліку та обігу боргових зобов'язань

5 р.

-

-

 

305

14. Діяльність депозитарних установ

306

241

Документи (довідки, звіти, розрахункові документи, виписки), що подаються депозитарній установі інститутами спільного інвестування та пенсійними фондами під час здійснення нею діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та діяльності із зберігання активів пенсійних фондів

3 р.

3 р.

3 р.

 

307

242

Відомості затверджених, сквитованих і несквитованих депозитарних розпоряджень та про відмову їх прийняття до виконання

5 р.

-

-

 

308

243

Облікові регістри оперативного обліку цінних паперів (журнали реєстрації розпоряджень, журнал депозитарних операцій, депозитарні баланси), виписки про стан рахунку

5 р.

5 р.

5 р.

 

309

244

Первинні документи депозитарного обліку цінних паперів (розпорядження, документи, що підтверджують здійснення операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів, безумовних операцій з цінними паперами, операцій щодо цінних паперів, інші первинні документи)

5 р.

5 р.

5 р.

 

310

245

Щомісячні рахунки банків за послуги, що надані їм депозитарієм цінних паперів

5 р.

5 р.

5 р.

 

311

246

Погашені глобальні сертифікати

5 р.

-

-

 

312

247

Реєстр власників цінних паперів

75 р.

75 р.

75 р.

 

313

248

Справи депонентів за рахунками в цінних паперах, виписки про стан рахунку

5 р.

5 р.

5 р.

Після закриття рахунку

314

15. Кредитування, інвестиційна діяльність

315

249

Документи (економічні розрахунки, клопотання, інвестиційні проекти, гранти, таблиці, договори, угоди, експертні висновки) про залучення, отримання та погашення іноземних кредитів, гарантованих державою

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

Після погашення кредиту

316

250

Щомісячні виписки з балансів Національного банку щодо кредитних вкладень Міністерства фінансів України

5 р.

-

-

 

317

16. Касові операції

318

251

Контрольні відомості про перерахунок готівки та інших цінностей

3 р.

3 р.

3 р.

 

319

252

Акти про розбіжності, виявлені під час перерахування готівки

5 р.

5 р.

3 р.

 

320

253

Відомості, журнали залишків банкнот, монет у резервних фондах, у запасах готівки, в операційній (оборотній) касі, пам'ятних та інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції

5 р.

5 р.

5 р.

 

321

254

Акти про передавання і приймання цінностей та про розкриття посилок із цінностями

3 р.

3 р.

3 р.

 

322

255

Документи (заяви, довідки, описи, акти) про проведення дослідження сумнівних банкнот та монет

5 р.

5 р.

5 р.

 

323

256

Документи (супровідні листи, акти) про прийняття та зберігання підроблених, неплатіжних грошових знаків національної та іноземної валют

5 р.

5 р.

5 р.

 

324

257

Документи (звіти, акти, реєстри, накладні, квитанції) про внутрішнє переміщення цінностей та приймання-передавання банкнот і монет

5 р.

5 р.

5 р.

 

325

258

Довіреності на отримання готівки та інших цінностей

5 р.

-

-

 

326

259

Ордери для обміну банкнот (розмінних та обігових монет)

5 р.

5 р.

5 р.

 

327

260

Документи (акти, довідки, листування) про прорахунки, що зробили касири банків

-

5 р.

5 р.

Після відшкодування завданих збитків

328

261

Зведені акти про перерахування зношених банкнот, монет

5 р.

-

-

 

329

17. Електронні платіжні засоби

330

262

Документи (заявки, листування, рахунки, акти, журнали) щодо емісії, логістики, зберігання та знищення електронних платіжних засобів

-

3 р.

3 р.

 

331

263

Звіти, отримані від міжнародних платіжних систем, щодо операцій з електронними платіжними засобами

-

3 р.

3 р.

 

332

264

Документи (заяви, запити, листування, описи, акти) з претензійної роботи за спірними операціями з використанням електронних платіжних засобів

3 р.

3 р.

-

 

333

265

Дані/записи авторизації за електронними платіжними засобами платіжних систем, подані процесинговим центром

5 р.

5 р.

-

 

334

266

Квитанції (сліпи), отримані від торговців за операціями, здійсненими з використанням електронних платіжних засобів

5 р.

5 р.

5 р.

 

335

267

Документи (реєстри, журнали) за операціями внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем з електронними платіжними засобами, платіжних терміналів, інших платіжних пристроїв

5 р.

5 р.

5 р.

 

336

268

Документи (дані, записи), які приймаються, обробляються, формуються та зберігаються Центральним маршрутизатором та розрахунково-кліринговим центром Національної платіжної системи "Український платіжний простір"

5 р.

-

-

 

337

18. Операції з дорогоцінними металами та камінням

338

269

Повідомлення про встановлення закупівельних цін на банківські та дорогоцінні метали, інші цінності, а також закупівельних цін та цін продажу інвестиційних монет України

Постійно2

5 р.

5 р.

 

339

270

Документи (доповідні записки, розрахунки витрат, інформація про світові ціни, аналіз зміни цін) щодо розрахунку закупівельних цін та цін продажу банківських та дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, інших цінностей

5 р.

-

-

 

340

271

Документи (акти, картки) про передавання коштовностей до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

341

272

Документи (сертифікати), що підтверджують якість банківських та дорогоцінних металів

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба1

-

 

342

273

Документи (договори, угоди, контракти, листування) щодо здійснення операцій з цінностями

5 р.

5 р.

-

Після виконання умов договору

343

274

Супровідні документи від суб'єктів господарювання до посилок із цінностями (підприємств, скупних пунктів, ломбардів, органів податкової служби, прокуратур, виконавчих служб, митниць)

5 р.

5 р.

5 р.

 

344

19. Інкасація і перевезення цінностей

345

275

Документи (річні звіти, акти, довідки) з питань організації зберігання, обліку, одержання, видачі зброї та боєприпасів

5 р.

5 р.

5 р.

 

346

276

Акти про перевірки кімнат для зберігання зброї

5 р.

5 р.

5 р.

 

347

277

Доручення (корінці до них, журнали видачі доручень) на перевезення цінностей

3 р.

3 р.

3 р.

 

348

278

Ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, що видаються юридичним особам, та документи (доповідні записки, листування, клопотання, інформаційні довідки, звіти, повідомлення), на підставі яких вони були видані

10 р.

-

-

Після закінчення строку дії ліцензії

349

V. Зовнішньоекономічні відносини, міжнародне валютне регулювання

350

20. Міжнародні банківські зв'язки

351

279

Протоколи засідань міжнародних банків, організацій та документи до цих засідань

Постійно2

-

-

 

352

280

Інформаційно-аналітичні матеріали міжнародних організацій з питань банківської діяльності

5 р.

5 р.

5 р.

 

353

281

Документи (статистичні відомості, звіти, огляди), що подаються до Міжнародного валютного фонду, інших міжнародних банків та організацій

5 р.

5 р.

-

 

354

282

Документи [договори (угоди), протоколи] про встановлення виробничих, наукових, культурних зв'язків між організаціями, у тому числі зарубіжними

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

355

283

Документи (аналізи, висновки, пропозиції, умови) місії експертів Міжнародного валютного фонду, інших міжнародних банків та організацій про економічне становище і грошово-кредитну політику України

10 р.

-

-

 

356

284

Документи (огляди, довідки, висновки, інша інформація) до міжнародних заходів, у яких бере участь Національний банк

10 р.

-

-

 

357

285

Документи (програми, плани проведення зустрічей, графіки, листування) про приймання представників і делегацій іноземних банків

5 р.

5 р.

5 р.

 

358

21. Валютне регулювання, контроль, ліцензування валютних операцій

359

286

Документи (алгоритми розрахунку, довідки, листування) та оперативні дані з питань міжнародних резервів України

10 р.

-

-

 

360

287

Генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, що надаються небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку, та документи (доповідні записки, листування, клопотання, інформаційні довідки, звіти, повідомлення), на підставі яких вони видаються

Постійно2

-

-

 

361

288

Рішення про здійснення валютної інтервенції за єдиним курсом, валютного аукціону або валютної інтервенції у формі запиту щодо найкращого курсу

10 р.

-

-

 

362

22. Міжнародні розрахунки, кореспондентські відносини

363

289

Відомості та інші документи (договори, угоди, контракти) про довгострокові валютні кредити, надані Україні та одержані від інших країн, міжнародних банків, організацій, листування з цими організаціями

5 р.

5 р.

-

Після виконання умов договору

364

290

Документи (довідки, висновки, доповідні записки, розрахунки, листування) про державний зовнішній борг

Постійно2

-

-

 

365

291

Урядові та міжбанківські кредитні договори (угоди), договори (угоди) з іноземними банками про порядок ведення і розрахунки за іноземними валютними кредитами, зміни до договорів (угод), листування щодо них

Постійно2

-

-

 

366

292

Договори (угоди, листування) про співробітництво з міжнародними банками та організаціями

10 р.

10 р.

-

 

367

293

Проекти кредитних ліній міжнародних банків

15 р.

15 р.

-

 

368

294

Урядові договори (угоди) про товарообіг і платежі, договори (угоди) з іноземними банками і організаціями про порядок здійснення і ведення рахунку за міжнародними розрахунками, міжбанківські кореспондентські договори та інші договори (угоди) за міжнародними розрахунками і валютними операціями, протоколи, обмінні листи та інші документи про зміни до договорів (угод), листування щодо них

Постійно2

-

-

 

369

VI. Банківський нагляд

370

23. Регулювання діяльності банків

371

295

Документи (клопотання, висновки, договори) з питань залучення банками - юридичними особами коштів на умовах субординованого боргу

5 р.

5 р.

5 р.

 

372

296

Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку

5 р.

5 р.

5 р.

 

373

297

Документи (протоколи, акти, рішення судів, виписки з Державного реєстру банків, аналіз роботи ліквідаційних комісій, висновки та пропозиції щодо роботи ліквідаторів, висновки перевірки ліквідаційних комісій, ліквідаційні баланси та додатки до них) про ліквідацію банків, що виключені з Державного реєстру банків

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

374

298

Документи (доповідні записки, довідки, аналізи, листування) про застосування заходів впливу та санкцій до банків та їх посадових осіб

5 р.

5 р.

5 р.

 

375

299

Документи (таблиці, розрахунки, підтвердні документи, пояснювальні записки) про складання, затвердження, виконання кошторису витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку

5 р.

5 р.

5 р.

 

376

300

Реєстр акцептованих і затверджених вимог кредиторів та зміни до нього

5 р.

5 р.

5 р.

 

377

301

Документи (рішення судів, акти звірки з кредиторами, депозитні справи юридичних та фізичних осіб) щодо складання реєстру вимог кредиторів, підтвердні документи на право внесення змін до реєстру вимог кредиторів

5 р.

5 р.

5 р.

 

378

302

Документи (акти, довідки) щодо перевірок ліквідаційних комісій з питань дотримання законодавства України під час ліквідації банку

5 р.

5 р.

5 р.

Після завершення ліквідаційної процедури

379

303

Документи з повернення дебіторської заборгованості в банках, що ліквідовуються (за кредитами, цінними паперами, за кореспондентськими рахунками), справи дебіторів, інформація щодо ведення претензійно-позовної роботи, списання дебіторської заборгованості

5 р.

5 р.

5 р.

 

380

304

Документи (доповідні записки, розрахунки, звіти) щодо формування та використання резервів під очікувані кредитні збитки за активними операціями

5 р.

5 р.

3 р.

 

381

305

Дані щодо моніторингу, економічного аналізу діяльності банків та дотримання ними встановлених економічних нормативів

5 р.

5 р.

5 р.

 

382

306

Акти про нестачу ліквідованих банків документів у пакеті

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

383

307

Документи (договори, висновки, довідки, листування) про участь банків в уставних капіталах комерційних та інших структур

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

384

308

Наглядові справи про діяльність банків (основні показники, зведення, таблиці, відомості, звіти, доповіді щодо фінансового стану та поточного моніторингу)

10 р.

-

-

 

385

309

Рішення про видачу сертифіката на право здійснення аудиторської перевірки банків

Постійно2

-

-

 

386

310

Рішення про видачу сертифіката на право здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків

Постійно2

-

-

 

387

24. Реєстрація, реорганізація і ліцензування діяльності банків України

388

311

Індивідуальні ліцензії, спеціальні дозволи та погодження на здійснення операцій з валютними цінностями (у тому числі документи, на підставі яких вони видавалися), за винятком індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон та на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту або застави

5 р.

5 р.

-

Після закінчення строку дії ліцензії, спеціального дозволу, погодження

389

312

Індивідуальні ліцензії на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту

5 р.

5 р.

5 р.

Після погашення позики

390

313

Індивідуальні ліцензії на здійснення інвестицій за кордон (у тому числі документи, на підставі яких вони видавалися)

5 р.

5 р.

5 р.

 

391

314

Генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, що надаються банкам, філіям іноземних банків, та документи (доповідні записки, листування, клопотання, інформаційні довідки, звіти, повідомлення), на підставі яких вони видавалися

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

392

315

Документи (листування, повідомлення, договори, рішення засновників, установчі документи засновників, їх звітність, довідки, платіжні документи, виписки з рахунків банків, статути, висновки, запевнення, заяви, зобов'язання, свідоцтва) щодо погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, погодження змін до статутів банків, реорганізації банків, щодо надання дозволів на створення дочірніх банків, філій, представництв українських банків на території інших держав

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

393

316

Документи (листування, повідомлення, доповідні записки, рішення засновників) щодо відкриття відокремлених підрозділів українських банків на території України та зміни в їх діяльності

10 р.

10 р.

10 р.

 

394

317

Документи (договори, висновки, доповідні записки, довідки, листування) з питань ідентифікації/визнання/припинення визнання банківських груп, погодження/зміни їх відповідальних осіб, зміни структури власності банківських груп та видів діяльності їх учасників

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

395

318

Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку

-

Постійно2

До ліквідації банку3

 

396

319

Бланки банківських ліцензій

Постійно2

-

-

 

397

320

Державний реєстр банків

Постійно2

-

-

 

398

321

Індивідуальні ліцензії (спеціальні дозволи) Національного банку на здійснення валютних операцій, що надані фізичним та юридичним особам, клієнтам банку

5 р.

5 р.

5 р.

Після закінчення строку дії ліцензії

399

322

Документи (листування, рішення, доповідні записки) щодо погодження керівників банку / філій іноземних банків, керівників підрозділу внутрішнього аудиту банку

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

400

323

Документи (листування, рішення, доповідні записки) щодо акредитації філій, представництв іноземних банків на території України, погодження змін до їх положень, припинення діяльності філії іноземного банку, скасування акредитації представництва іноземного банку

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

401

324

Документи (листування, рішення, доповідні записки) щодо надання банківських ліцензій юридичним особам, які мають намір здійснювати банківську діяльність, надання банківських ліцензій банкам / філіям іноземних банків у зв'язку зі зміною найменування або замість утраченої, щодо розгляду повідомлень банків / філій іноземних банків про початок нових видів діяльності та/або фінансових послуг, щодо припинення здійснення банківської діяльності

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

402

325

Документи (доповідні записки, рішення, листування, повідомлення про намір, схематичне зображення структури власності, протоколи зборів / рішення засновників/акціонерів, установчі документи засновників/акціонерів, їх звітність, довідки, платіжні документи, свідоцтва, відомості, висновки, анкети) з питань погодження набуття або збільшення істотної участі в банку, з питань попередньої кваліфікації осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку, складання та ведення переліку таких осіб, з питань здійснення оцінки структури власності банків

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

403

326

Документи (листування, доповідні записки, рішення, заяви, фінансова звітність, правочини / копії правочинів, довідки, свідоцтва) щодо застосування заходів впливу до банків, керівників та власників істотної участі в банку

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

404

327

Довідки про стан резервів уповноважених банків (активи та пасиви)

5 р.

5 р.

5 р.

 

405

25. Валютне регулювання

406

328

Документи (довідки, розрахунки, таблиці) про стан та структуру валютного ринку, курс гривні до іноземних валют, рух валютних коштів за напрямами, стан заборгованості за експортно-імпортними операціями резидентів та залученими від нерезидентів кредитами (позиками) в іноземній валюті

5 р.

-

-

 

407

329

Документи (довідки, розрахунки, таблиці, листування) про стан та структуру золотовалютних резервів

Постійно2

-

-

 

408

330

Документи (довідки, розрахунки, таблиці, відомості, листування) за операціями на міжбанківському валютному ринку України та про стан і структуру валютного ринку України

5 р.

5 р.

5 р.

 

409

331

Документи (листування, огляди, довідки, таблиці) про економічний аналіз стану валютного ринку України

5 р. ЕПК

-

-

 

410

332

Документи (прогнозні розрахунки, огляди, довідки, таблиці, листування) з питань курсової політики

3 р.

-

-

 

411

333

Повідомлення про встановлення Національним банком офіційного курсу гривні до іноземних валют та банківських металів

Постійно2

-

-

 

412

334

Розпорядження про встановлення банками курсу іноземної валюти гривні для здійснення операцій з купівлі/продажу іноземної валюти в касах банків

-

5 р.

5 р.

 

413

335

Документи про крос-курси іноземних валют на міжнародних валютних ринках, ціну банківських металів, що використовуються для розрахунку офіційних курсів та ставки за євродепозитами

5 р.

5 р.

5 р.

 

414

26. Інспектування банків, виїзні перевірки

415

336

Документи (постанови, довідки, висновки, протоколи, листування) за результатами перевірок з питань дотримання валютного законодавства

10 р.

10 р.

5 р.

 

416

337

Документи (акти, довідки) про перевірки банків, інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку щодо виконання ними валютного законодавства

5 р.

5 р.

5 р.

 

417

338

Документи (постанови, протоколи, рішення, листування) стосовно застосування заходів впливу / санкцій / пред'явлення вимог за порушення банківського законодавства, валютного законодавства, законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та нормативно-правових актів Національного банку

10 р.

10 р.

5 р.

 

418

339

Документи (довідки, звіти, доповідні записки, відомості, таблиці, акти, висновки, огляди, листування, посвідчення) про результати інспектування, аналіз діяльності банків та їх підрозділів

10 р.

10 р.

5 р.

 

419

340

Щомісячна звітність про застосування Національним банком до банків заходів впливу

5 р.

-

-

 

420

341

Документи (акти, довідки) про перевірки банків щодо виконання ними законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

5 р.

5 р.

5 р.

 

421

VII. Бухгалтерський облік, звітність і оподаткування

422

27. Фінансова звітність

423

342

Консолідована річна фінансова звітність Національного банку разом з аудиторським звітом

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

424

343

Консолідована та річна фінансова звітність банків, аналітичні таблиці з розроблення та аналізу річних бухгалтерських звітів і балансів

10 р.

10 р.

10 р.

 

425

344

Квартальна (проміжна) фінансова звітність банків

5 р.

5 р.

5 р.

 

426

28. Бухгалтерський облік та ведення рахунку

427

345

Первинні документи з господарських операцій, які є підставою для відображення в бухгалтерському обліку, а також з експортно-імпортних операцій та додатки до них

5 р.

5 р.

5 р.

За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства або ревізії, проведеної органами державного фінансового контролю за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності

428

346

Декларації про доходи, розрахунки сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

5 р.

5 р.

5 р.

 

429

347

Податкові накладні (Порядок N 1307) (отримані та видані) та реєстри до них

5 р.

5 р.

5 р.

 

430

348

Відомості про податковий борг за податковими зобов'язаннями платників податків і зборів (обов'язкових платежів), недоїмку зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

5 р.

5 р.

5 р.

 

431

349

Щомісячні та щоденні оборотно-сальдові відомості, накопичувальні баланси за балансовими та позабалансовими рахунками з установленими додатками до них

5 р.

5 р.

5 р.

 

432

350

Передаточні, розподільчі, ліквідаційні баланси та додатки і пояснювальні записки до них

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

433

351

Особові рахунки з обліку статутного капіталу і резервного фонду

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

434

352

Виписки з особових рахунків клієнтів в іноземній валюті, банківських металах

5 р.

5 р.

5 р.

 

435

353

Особові рахунки з обліку кредитних операцій (у тому числі довгострокових) юридичних і фізичних осіб та вкладних (депозитних) операцій юридичних осіб

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору

436

354

Особові та аналітичні рахунки, картки, перевірочні відомості, книжки і журнали аналітичного обліку за балансовими і позабалансовими рахунками та інші регістри аналітичного обліку (якщо інше не зазначено в цьому переліку)

5 р.

5 р.

5 р.

За умови виконання судових рішень

437

355

Перевірочні відомості (акти) звіряння даних аналітичного та синтетичного обліку

5 р.

5 р.

5 р.

 

438

356

Протоколи комісій про списання сум з балансу та про їх зняття з позабалансового обліку за клопотаннями, що обґрунтовують нереальність сум

10 р.

10 р.

5 р.

 

439

357

Підтвердження сальдо за рахунками клієнтів, у тому числі довідки про звіряння із розпорядниками кредитів звітних даних про одержання із бюджету коштів

5 р.

5 р.

5 р.

 

440

358

Списки особових рахунків, рух коштів за якими не здійснювався понад три роки

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

441

359

Документи (розрахунки, заяви, рішення, списки, відомості, листування) про звільнення від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), надання пільг, кредитів, відстрочок від сплати, розстрочки на сплату або відмови в їх наданні

5 р.

5 р.

5 р.

 

442

360

Документи (акти, довідки, платіжні реєстри, накладні, доручення) про сплату всіх видів податків, зборів та інших обов'язкових платежів до Державного бюджету України

5 р.

5 р.

5 р.

 

443

361

Документи (довідки, розрахунки, звіти) про суми виплачених доходів та утриманих із них податків, зборів та обов'язкових платежів на користь фізичних осіб

5 р.

5 р.

5 р.

 

444

362

Документи про ведення внутрішньобанківських рахунків та виписки з них (документи відкриття, закриття рахунку, підтвердження здійснення операцій за рахунками та залишками за ними, щоденні контрольні стрічки РРО)

5 р.

5 р.

5 р.

Після закриття рахунку

445

363

Документи (відомості, довідки, виписки, реєстри руху коштів, листування) про ведення кореспондентських рахунків у національній та іноземній валюті (у тому числі банківських металах)

5 р.

5 р.

5 р.

 

446

29. Статистична звітність та управлінський облік

447

364

Звіти про скуплені цінності з дорогоцінних металів у населення

5 р.

5 р.

5 р.

 

448

365

Звіт про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, що гарантований державою

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

449

366

Звіти кредитних ліній міжнародних банків

5 р.

5 р.

5 р.

 

450

367

Щомісячні звіти про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунку)

5 р.

5 р.

5 р.

 

451

368

Державні статистичні звіти про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів:

 

 

 

 

452

368-а

річні

5 р.

5 р.

5 р.

 

453

368-б

квартальні

3 р.

3 р.

3 р.

 

454

369

Щомісячна звітність про стан портфеля цінних паперів

3 р.

3 р.

3 р.

 

455

370

Управлінська звітність (таблиці, розрахунки)

3 р.

3 р.

3 р.

 

456

371

Звіти про нарахування та перерахування страхових внесків на державне та недержавне соціальне страхування (пенсійне, у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю)

75 р.

75 р.

75 р.

 

457

372

Річний звіт про дотримання економічних нормативів на підставі консолідованої фінансової звітності

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

458

373

Статистичні звіти з грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації:

 

 

 

 

459

373-а

річні й з більшою періодичністю

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

460

373-б

піврічні, квартальні

5 р.

5 р.

3 р.

Якщо немає річних - постійно2 (колонки 4, 5); якщо немає річних - до ліквідації банку (колонка 6)

461

373-в

щомісячні, оперативні, декадні, щоденні

3 р.

3 р.

3 р.

Якщо немає річних, піврічних, квартальних - постійно2 (колонки 4, 5); якщо немає річних, піврічних, квартальних - до ліквідації банку (колонка 6)

462

374

Оборотно-сальдовий баланс

10 р.

10 р.

5 р.

 

463

375

Балансові дані (за територіальною ознакою)

5 р.

5 р.

5 р.

 

464

376

Аналітичні таблиці (відомості) із розроблення й аналізу статистичних звітів:

 

 

 

 

465

376-а

річного

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

466

376-б

про виконання бізнес-плану

-

10 р.

10 р.

 

467

376-в

квартального, місячного

5 р.

5 р.

5 р.

 

468

377

Висновки за звітами:

 

 

 

 

469

377-а

річними

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

470

377-б

квартальними

3 р.

3 р.

3 р.

Якщо немає річних - постійно2 (колонки 4, 5); якщо немає річних - до ліквідації банку (колонка 6)

471

378

Статистичні звіти, що подаються до органів державної статистики:

 

 

 

 

472

378-а

річні

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

473

378-б

квартальні

3 р.

3 р.

3 р.

 

474

378-в

щомісячні, оперативні

1 р.

1 р.

1 р.

 

475

379

Річний звіт про афілійовані особи, банки

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

476

380

Звіти, відомості про надходження, витрачання й залишок дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і виробів з них

5 р.

5 р.

5 р.

 

477

381

Документи (довідки, статистичні відомості, інформації, розрахунки, таблиці) про видання статистичних матеріалів

Постійно2

-

-

 

478

30. Оподаткування та справляння податків, зборів та обов'язкових платежів

479

382

Звітність платників податків (декларації, розрахунки, звіти) та документи (відомості, реєстри, заяви, заявки, довідки, картки, листування, перерахунки, розрахункові документи) до них

5 р.

5 р.

5 р.

 

480

383

Звітність про контрольовані операції та документація з трансфертного ціноутворення

-

10 р.

10 р.

 

481

VIII. Робота з кадрами та організація праці

482

31. Приймання, розподіл, переміщення та облік кадрів

483

384

Договори про матеріальну відповідальність [у тому числі колективну (бригадну)]

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору

484

385

Документи (заявки, відомості, листування) про потребу в спеціалістах, службовцях, робітниках

3 р.

3 р.

3 р.

 

485

386

Документи (звіти, відомості, списки, довідки) про наявність вакантних посад, вивільнення працівників, прийняття працівників

5 р.

5 р.

5 р.

 

486

387

Документи (доповіді, огляди, довідки, звіти) про стан та перевірку роботи з кадрами

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

487

388

Документи (листки з обліку кадрів, заяви, подання, доповідні та пояснювальні записки, довідки, обхідні листки) до наказів з кадрових питань (особового складу), що не увійшли до складу особових справ

3 р.

3 р.

3 р.

 

488

389

Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії та витяги з наказів про прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк, копії особистих документів, декларацій посадових осіб, характеристики, листки з обліку кадрів)

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

Після звільнення

489

390

Особові справи (картки обліку, приймання, переміщення та звільнення) осіб, які працюють за сумісництвом

75 р.

75 р.

75 р.

Після звільнення

490

391

Трудові договори (контракти, угоди), що замінюють накази з кадрових питань (особового складу)

75 р.

75 р.

75 р.

 

491

392

Документи (листки з обліку кадрів, анкети, автобіографії, заяви) осіб, не прийнятих на роботу

1 р.

1 р.

1 р.

 

492

393

Документи (протоколи, подання, анкети, акти) про встановлення персональних окладів, надбавок, доплат

10 р.

10 р.

10 р.

Якщо немає наказів про встановлення та зміну окладів - 75 р.

493

394

Списки, картотеки, картки обліку:

 

 

 

 

494

394-а

керівних працівників

Постійно2

Постійно2

75 р.

 

495

394-б

інженерно-технічних працівників

75 р.

75 р.

75 р.

 

496

394-в

ветеранів і учасників бойових дій

Постійно2

Постійно2

75 р.

 

497

394-г

тимчасових працівників

75 р.

75 р.

75 р.

 

498

394-ґ

кандидатів на висування за посадою (резерв)

5 р.

5 р.

5 р.

 

499

394-д

військовозобов'язаних

3 р.

3 р.

3 р.

Після заміни новими

500

395

Картотеки, покажчики до наказів із кадрових питань (особового складу)

75 р.

75 р.

75 р.

 

501

396

Документи (витяги з протоколів, списки працівників, звіти, відгуки) конкурсних комісій із заміщення вакантних посад, обрання на посади

75 р.

75 р.

75 р.

Зберігаються у складі особових справ; осіб, що не пройшли за конкурсом - 3 р.

502

397

Довідки про наявність вакантних посад

1 р.

1 р.

1 р.

 

503

398

Оригінали особистих документів (дипломи, атестати, трудові книжки)

До запитання

До запитання

До запитання

Не затребувані - не менше 50 р.

504

399

Документи (звіти, акти, відомості) про облік трудових книжок і вкладок до них

3 р.

3 р.

3 р.

 

505

400

Документи (графіки, заяви, відомості) про надання та використання щорічних, соціальних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати

5 р.

5 р.

5 р.

 

506

401

Заяви про надання додаткових відпусток у зв'язку з навчанням

1 р.

1 р.

1 р.

Після закінчення навчального закладу

507

402

Довідки, видані працівникам, про стаж і місце роботи, заробітну плату

3 р.

3 р.

3 р.

 

508

403

Документи (подання, клопотання, характеристики, нагородні листи, виписки з рішень профспілкових органів) про подання до нагородження Почесною відзнакою Президента України, іншими державними нагородами

75 р.

75 р.

75 р.

 

509

404

Документи (подання, характеристики, виписки з рішень профспілкових комітетів, нагородні листи) про подання до нагородження відомчими відзнаками:

 

 

 

 

510

404-а

в установах, що нагороджують

Постійно2

-

-

 

511

404-б

в установах, що здійснюють подання

75 р.

75 р.

75 р.

 

512

32. Підготовка кадрів, підвищення їх кваліфікації

513

405

Акти, довідки про перевірку стану роботи з підготовки кадрів і підвищення їх кваліфікації

5 р.

5 р.

5 р.

 

514

406

Документи (листування, заявки, списки, звіти, довідки) з навчання персоналу

5 р.

5 р.

3 р.

 

515

33. Організація праці

516

407

Документи (плани, звіти, довідки, доповідні записки, розрахунки економічної ефективності, карти організації праці на робочому місці, типові описи, робочі схеми трудових процесів, коефіцієнти спеціалізації) про вдосконалення процесів праці, підвищення її продуктивності, упровадження наукової організації праці, усунення втрат робочого часу

Постійно2

-

-

 

517

408

Документи (нормативи чисельності, типові структури апарату, аналітичні таблиці, розрахунки, доповідні записки, довідки) про вдосконалення структури апарату управління

10 р.

10 р.

-

 

518

409

Документи (форми підрахунку рівня механізації, переліки технічних засобів, технічні вимоги, розрахунки, методики розрахунку, комплексні проекти механізації й автоматизації праці) про механізацію праці й управління

10 р.

10 р.

5 р.

 

519

410

Звіти з праці:

 

 

 

 

520

410-а

річні

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

521

410-б

квартальні, щомісячні

5 р.

5 р.

3 р.

Якщо немає річних - постійно2 (колонки 4, 5); якщо немає річних - до ліквідації банку (колонка 6)

522

411

Документи (відомості, довідки, доповідні записки, таблиці) про операційне навантаження банківських установ

5 р.

5 р.

5 р.

 

523

412

Колективні договори, зміни та доповнення до них

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

524

413

Документи (протоколи, акти, звіти, доповідні записки, довідки) про перевірку виконання колективних договорів, угод

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

525

414

Документи (звіти, відомості, доповідні записки, баланс робочого часу, листування) про облік робочого часу

3 р.

3 р.

3 р.

 

526

415

Табелі обліку використання робочого часу (графіки виходу на роботу)

3 р.

3 р.

3 р.

 

527

416

Документи (характеристики, відомості, повідомлення, акти, доповідні записки, довідки, листування) про трудову дисципліну

3 р.

3 р.

3 р.

 

528

417

Документи (заяви, доповідні записки, довідки, протоколи, рекомендації) про розв'язання трудових конфліктів

5 р.

5 р.

5 р.

 

529

418

Документи (доповідні записки, довідки, проекти, пропозиції, звіти) про стан і вдосконалення діючих систем оплати праці, матеріального і морального стимулювання та контролю за їх застосуванням

10 р.

10 р.

5 р.

 

530

419

Затверджені річні фонди заробітної плати

Постійно2

Постійно2

75 р.

 

531

420

Списки банківських установ за категоріями і групами оплати праці

Постійно2

-

-

 

532

421

Документи (розрахунки, довідки, списки, листування) про встановлення і застосування систем преміювання

3 р.

3 р.

3 р.

 

533

422

Положення про оплату праці, преміювання, надання матеріальної допомоги:

 

 

 

 

534

422-а

за місцем розроблення

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

535

422-б

в інших установах

До заміни новими

До заміни новими

До заміни новими

 

536

423

Акти про порушення внутрішнього трудового розпорядку

1 р.

1 р.

1 р.

 

537

424

Акти, приписи з питань охорони праці

5 р.

5 р.

5 р.

 

538

425

Документи (акти, доповідні записки, плани, звіти) щодо проведення заходів з поліпшення умов праці, стану техніки безпеки і санітарії

5 р.

5 р.

5 р.

 

539

426

Документи (акти, висновки, протоколи, аварійні картки) про розслідування причин аварій та нещасних випадків

45 р.

45 р.

45 р.

Пов'язані з значними матеріальними збитками та людськими жертвами - постійно2

540

427

Документи (приписи, акти, висновки, доповідні записки, листування) про забезпечення працівників спеціальним одягом, форменим одягом і взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

3 р.

3 р.

3 р.

 

541

428

Документи (акти, доповідні записки, довідки) про санітарний стан службових приміщень

5 р.

5 р.

5 р.

 

542

IX. Зовнішні комунікації, маркетинг

543

429

Рекламні матеріали (плакати, брошури, тексти, статті для радіо і телебачення, газет)

3 р.

3 р.

3 р.

 

544

430

Документи (доповідні записки, ескізи) з розроблення дизайну платіжних карток, що емітуються в Україні

3 р.

3 р.

3 р.

 

545

431

Огляди засобів масової інформації з питань банківської діяльності

1 р.

1 р.

1 р.

 

546

432

Матеріали комунікацій із засобами масової інформації (через друковані, аудіо-, відео-, Інтернет, наочні засоби мас-медіа)

3 р.

3 р.

3 р.

 

547

433

Прес-релізи

1 р.

1 р.

1 р.

 

548

434

Документи (протоколи, відомості, довідки, листування) з благодійної діяльності

3 р.

3 р.

3 р.

 

549

435

Документи (довідки, звіти, листування) та матеріали культурно-освітніх заходів (фінансова грамотність, конкурси, акції), у тому числі з потенційними клієнтами

3 р.

3 р.

-

 

550

X. Інформаційні технології

551

34. Програмне забезпечення

552

436

Програмні документи (акти, довідки, протоколи), що не входять до складу проектної документації та документації автоматизованої системи

5 р.

5 р.

-

 

553

437

Акти про приймання-передавання, упровадження в експлуатацію та знищення (виведення з експлуатації) програмних і технічних засобів

5 р.

5 р.

5 р.

Після зняття з експлуатації

554

438

Запити щодо комплектації телекомунікаційними засобами

3 р.

3 р.

3 р.

 

555

439

Ліцензії на використання програмного забезпечення

5 р.

5 р.

5 р.

Після закінчення строку дії

556

440

Документи (довідки, таблиці, діаграми, листування) про організацію фонду алгоритмів і програм

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба1

 

557

441

Документи (довідки, таблиці, діаграми) про склад і структуру баз даних

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба1

 

558

442

Акти про приймання еталонів програмного забезпечення та про зняття їх з обліку

5 р.

5 р.

5 р.

Після зняття з експлуатації

559

35. Технічне забезпечення

560

443

Цільові комплексні програми інформатизації банків та документи, що стосуються їх розроблення

10 р.

10 р.

-

 

561

444

Виробничо-фінансові плани підрозділів інформатизації банків

3 р.

3 р.

3 р.

 

562

445

Документи (плани, акти, графіки, листування) про введення в дію технічних засобів

3 р.

3 р.

3 р.

Після зняття з експлуатації

563

446

Документи (заявки, розрахунки, листування) про забезпечення технічними засобами і матеріалами

3 р.

3 р.

3 р.

 

564

447

Технічна та експлуатаційна документація, документи про організацію технічного обслуговування (схеми, інструкції, паспорти)

До списання устаткування

До списання устаткування

До списання устаткування

 

565

448

Звіти про технічну експлуатацію обладнання

5 р.

5 р.

5 р.

 

566

449

Документи (плани, акти, довідки, листування) про проведення ремонтних, налагоджувальних робіт

5 р.

5 р.

5 р.

 

567

450

Документи (заявки, розрахунки, відомості) про придбання запасних частин і ремонт обладнання

3 р.

3 р.

3 р.

 

568

36. Комунікаційні мережі та телефонія

569

451

Вимоги до системи автоматизації банків щодо забезпечення безперервної діяльності в особливий період

До заміни новими

До заміни новими

До заміни новими

 

570

452

Документи (доповідні записки, довідки, листування) про міжнародну мережу телекомунікацій

3 р.

3 р.

3 р.

 

571

453

Документи (доповідні записки, довідки, листування) про інформаційну мережу Національного банку

3 р.

-

-

 

572

454

Документи (доповідні записки, довідки, листування) про стан служби зв'язку

5 р.

5 р.

5 р.

 

573

455

Дозволи на встановлення й використання засобів зв'язку

1 р.

1 р.

1 р.

Після закінчення експлуатації

574

456

Договори про оренду технічних засобів зв'язку

3 р.

3 р.

3 р.

Після виконання умов договору

575

457

Документи (звіти, довідки, протоколи, листування) про контроль за експлуатацією засобів зв'язку

5 р.

5 р.

5 р.

 

576

458

Акти введення в експлуатацію ліній зв'язку

1 р.

1 р.1

1 р.

Після зняття лінії

577

459

Документи (заявки, книги обліку, листування) про встановлення, перенесення, перемикання, зняття з обліку засобів зв'язку

5 р.

5 р.

5 р.

 

578

460

Відокремленні електронні дані, отримані за результатами роботи інформаційних систем

5 р.

5 р.

5 р.

 

579

461

Документи (протоколи, висновки, акти) з перевірки ефективності екранування серверних приміщень

3 р.

3 р.

3 р.

Після заміни новими

580

462

Документи (акти, протоколи, звіти, запити на відновлення) щодо забезпечення роботи з відокремленими електронними даними, які отримано за результатами роботи інформаційних систем

5 р.

5 р.

5 р.

 

581

463

Акт уведення в експлуатацію інформаційних систем

5 р.

5 р.

5 р.

Після виведення з експлуатації

582

XI. Платіжні системи та перекази

583

464

Документи (доповідні записки, огляди, довідки, відомості, листування) про організацію розрахунку, розміщення і обслуговування державних позик

5 р.

5 р.

5 р.

 

584

465

Документи (довідки, огляди, таблиці, листування) з питань фіктивних розрахунково-платіжних документів

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

585

466

Ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, що надаються небанківським фінансовим установам, та документи (доповідні записки, листування, клопотання, експертні висновки, повідомлення), на підставі яких вони були видані

Постійно2

-

-

 

586

467

Реєстр виданих, переоформлених або зупинених, відкликаних (анульованих) Національним банком України в небанківських фінансових установ ліцензій на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Постійно2

-

-

 

587

468

Документи (платіжні доручення, векселі) щодо розрахунків суб'єктів господарювання протягом особливого періоду

5 р.

5 р.

5 р.

 

588

469

Документи (правила платіжних систем, інформаційні довідки, повідомлення, реєстраційні свідоцтва, свідоцтва про узгодження правил, листування, експертні висновки) щодо реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

589

470

Реєстр платіжних систем, систем розрахунку, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури

Постійно2

-

-

 

590

471

Документи, які є підставою для узгодження з Національним банком правил використання електронних грошей

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

591

472

Документи (довідки, акти, звіти) за результатами нагляду (оверсайта) платіжних систем

5 р.

5 р.

-

 

592

473

Документи (постанови, протоколи, рішення, листування) стосовно застосування заходів впливу / пред'явлення вимог до об'єктів нагляду (оверсайта)

10 р.

-

-

 

593

474

Документи (договори, положення, протоколи) про налагодження співробітництва з асоціаціями банків - членів платіжних систем

5 р.

5 р.

3 р.

Після виконання умов договору

594

475

Документи (операційні правила, тарифи) стосовно роботи платіжних систем

5 р.

5 р.

3 р.

Після заміни новими

595

XII. Безпека

596

37. Інформаційна безпека

597

476

Документи про кодовий захист платіжних документів:

 

 

 

 

598

476-а

щомісячна ключова інформація

5 р.

5 р.

5 р.

 

599

476-б

таблиці кодів обміну

5 р.

5 р.

5 р.

 

600

477

Документи (акти, протоколи, приписи, висновки, програми, методики, технічні завдання, паспорти, формуляри, плани, посібники) про організацію технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності

5 р.

5 р.

5 р.

 

601

478

Документи (заяви, протоколи, висновки, атестати, декларації) з експертизи комплексної системи захисту інформації в інформаційній (автоматизованій) системі

5 р.

5 р.

5 р.

Після зняття з експлуатації

602

479

Акти про приймання-передавання та знищення засобів криптографічного захисту інформації

5 р.

5 р.

5 р.

Після зняття з експлуатації

603

480

Документована інформація, що створюється центрами сертифікації ключів / акредитованими центрами сертифікації ключів / надавачами електронних довірчих послуг / кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг [документи, на підставі яких підписувачам надавалися послуги електронного цифрового підпису / електронні довірчі послуги / кваліфіковані електронні довірчі послуги та були сформовані, блоковані, поновлені, скасовані сертифікати відкритих ключів (у тому числі посилені та кваліфіковані), усі сформовані сертифікати відкритих ключів (у тому числі посилені та кваліфіковані), а також реєстри сформованих сертифікатів відкритих ключів (у тому числі посилені та кваліфіковані)], списки відкликаних сертифікатів

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

604

481

Документи (доповідні записки, звіти, листування) з питань внутрішньої та фінансово-економічної безпеки

5 р.

5 р.

5 р.

 

605

38. Технічне укріплення банківських приміщень, фізична та технічна охорона

606

482

Документи (плани, звіти, доповідні записки, довідки) про організацію охорони

5 р.

5 р.

5 р.

 

607

483

Схеми дислокації постів, охорони

1 р.

1 р.

1 р.

Після заміни новими

608

484

Документи (протоколи, акти, заяви, листування) про охорону будівель банків

1 р.

1 р.

1 р.

 

609

485

Документи (акти, доповідні записки, листування) з питань пропускного і внутрішньооб'єктового режиму

3 р.

3 р.

3 р.

 

610

486

Документи (заявки, списки, листування) про видачу посвідчень і перепусток на вхід до службових приміщень

3 р.

3 р.

3 р.

 

611

487

Приймальні акти на бланки посвідчень і перепусток, витратні акти про знищення посвідчень, перепусток, корінців до них

1 р.

1 р.

1 р.

 

612

488

Документи (акти, доповідні та пояснювальні записки, листування) про втрату посвідчень і перепусток

1 р.

1 р.

1 р.

 

613

489

Разові перепустки, корінці перепусток на вхід до службових приміщень

1 р.

1 р.

1 р.

 

614

490

Документи (заявки, списки, листування) про допуск на вхід до службових приміщень у неробочий час і вихідні дні

1 р.

1 р.

1 р.

 

615

491

Документи (розклади, табелі постів, нарядів і караулів охорони, листи нарядів, постові відомості, контрольні записи, журнали обходу будинків, рапорти) про несення караульної служби

1 р.

1 р.

1 р.

 

616

492

Постова відомість варти, призначеної для охорони спеціальних вантажів під час їх перевезення у спеціальному транспорті

1 р.

1 р.

1 р.

 

617

493

Акти про перевірку несення варти постовими та роботи бюро перепусток

1 р.

1 р.

1 р.

 

618

494

Акти про приймання під охорону (зняття з-під охорони), обстеження банку

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба1

 

619

495

Списки, графіки чергових у банках

1 р.

1 р.

1 р.

 

620

39. Протипожежна охорона

621

496

Документи (акти, відомості, листування) про заходи щодо загальної та протипожежної охорони

3 р.

3 р.

3 р.

 

622

497

Списки засобів протипожежного захисту і зв'язку, обладнання та інвентарю

3 р.

3 р.

3 р.

 

623

498

Акти службового розслідування випадків пожеж

5 р.

3 р.

3 р.

 

624

40. Цивільний захист та мобілізаційна робота

625

499

Документи (довідки, доповідні записки, листування) з питань цивільного захисту та мобілізаційної підготовки

5 р.

5 р.

5 р.

 

626

500

Плани заходів з цивільного захисту та мобілізаційної роботи

1 р.

1 р.

1 р.

Після затвердження нових

627

501

Плани реагування на надзвичайні ситуації, локалізації та ліквідації аварій на об'єктах підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період

До заміни новими

До заміни новими

До заміни новими

 

628

502

Документи (доповідні записки, акти, довідки) з обліку і переміщення майна цивільного захисту

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба1

 

629

503

Документи (завдання, доповідні записки, звіти, доповіді, акти) про перевірку стану цивільного захисту та мобілізаційної підготовки

5 р.

5 р.

5 р.

 

630

504

Перелік резерву матеріально-технічних засобів для роботи в особливий період

До заміни новими

До заміни новими

До заміни новими

Після затвердження нових

631

505

Списки осіб, що підлягають евакуації

До заміни новими

До заміни новими

До заміни новими

 

632

506

Плани роботи з питань військового обліку та бронювання військовозобов'язаних і призовників

1 р.

1 р.

1 р.

Після заміни новими

633

XIII. Господарська діяльність

634

41. Закупівлі, проведення тендерів

635

507

Документи (протоколи, плани, звіти, експертні висновки, акти, доповідні записки, економічні обґрунтування, розрахунки, листування) про організацію та проведення закупівель та участь у них

5 р.

5 р.

5 р.

 

636

508

Описи документів, що подаються на торги (аукціони, конкурси), з купівлі-продажу земельних ділянок, будівель:

 

 

 

 

637

508-а

за місцем проведення

5 р.

5 р.

-

Після проведення торгів (аукціону, конкурсу)

638

508-б

в інших організаціях

До ліквідації банку3

До ліквідації банку3

-

 

639

509

Протоколи аукціонів з продажу нерухомого майна

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

640

42. Розрахунки з постачальниками та підрядниками

641

510

Первинні документи з господарських операцій, які є підставою для відображення в бухгалтерському обліку (акти про виконані роботи, накладні)

5 р.

5 р.

5 р.

За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства або ревізії, проведеної органами державного фінансового контролю за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності

642

511

Господарські договори та документи до них

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору

643

43. Облік товарно-матеріальних цінностей

644

512

Картки складського обліку, товарно-матеріальних цінностей (матеріалів)

5 р.

5 р.

5 р.

 

645

513

Акти про приймання, перевірку інвентарю, списання непридатного майна та листування з цих питань

5 р.

5 р.

5 р.

 

646

514

Довіреності (у тому числі анульовані) на одержання цінностей

5 р.

5 р.

5 р.

 

647

515

Номенклатури запасних частин до обладнання

5 р.

5 р.

5 р.

 

648

516

Специфікації на запасні частини до обладнання

1 р.

1 р.

1 р.

 

649

517

Акти про перевірку якості ремонту і підготовку обладнання до технічної експлуатації

3 р.

3 р.

3 р.

 

650

44. Експлуатація будівель та капітальне будівництво

651

518

Документи (протоколи, акти, відомості, звіти, рецензії) про оцінку вартості об'єктів державної власності та майна

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

652

519

Документи (листування про виконання експертних оцінок, договори, акти, висновки, паспорти-сертифікати, звіти) про експертну оцінку об'єктів майна, що передбачають зміну форм власності (приватизація, відчуження)

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

653

520

Документи (протоколи, паспорти, акти, довідки, висновки, рішення) про відведення (передавання) земельних ділянок

Постійно2

-

-

 

654

521

Проектні пропозиції й наукові звіти з реконструкції та реставрації будівель, що є пам'ятками історії і культури. Історичні довідки про такі будівлі та споруди

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

655

522

Документи (технічні завдання, договори, договірні справи) про проектування, будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, реставрацію та капітальний ремонт об'єктів, авторський та технічний нагляди

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

656

523

Проектна документація на будівництво об'єктів, техніко-економічні обґрунтування доцільності будівництва об'єктів (завдання на проектування, містобудівні умови та обмеження, технічні умови, інші вихідні дані, експертні звіти щодо розгляду проектної документації)

Постійно2

-

-

 

657

524

Технічні паспорти будівель

10 р.

10 р.

5 р.

Після знесення будівлі

658

525

Документи (акти, копії рішень, наказів) про передавання будівель з балансу та приймання їх на баланс

До списання з балансу

До списання з балансу

До списання з балансу

 

659

45. Розрахунки з персоналом

660

526

Особові рахунки за заробітною платою працівників Національного банку, банків та за іншими виплатами (уключаючи індивідуальні відомості про застраховану особу), у тому числі відрахування до Пенсійного фонду України

75 р.

75 р.

75 р.

 

661

527

Особові рахунки одержувачів пенсій і державної допомоги

5 р.

5 р.

5 р.

Після завершення виплати допомоги і пенсій; для одноразової допомоги - 1 р.

662

528

Розрахунково-платіжні відомості щодо заробітної плати, матеріальної допомоги та інших виплат

5 р.

5 р.

5 р.

Якщо немає особового рахунку - 75 р.

663

529

Звіти (авансові) про витрачання валюти на закордонні відрядження

5 р.

5 р.

5 р.

 

664

530

Документи (договори, акти, звіти) про додаткове пенсійне забезпечення працівників

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору

665

531

Пенсійні листи і доручення на одночасну виплату пенсій та допомоги, за якими закінчені виплати

3 р.

3 р.

3 р.

 

666

532

Рішення судів, виконавчі листи, відомості та листи з питань інших відрахувань із заробітної плати

5 р.

5 р.

5 р.

За умови виконання судових рішень

667

533

Відомості про облік фондів, ліміти заробітної плати і контроль за їх розподілом, розрахунки з перевитрати та заборгованості із заробітної плати, про відрахування із заробітної плати, із коштів соціального страхування, про виплату відпускної і вихідної допомоги, сплати внесків у різні фонди

5 р.

5 р.

5 р.

 

668

534

Документи (копії звітів, витяги з протоколів, висновки) про виплату коштів за листками непрацездатності з Фонду соціального страхування

3 р.

3 р.

3 р.

 

669

535

Довідки на оплату відпусток, навчання, одержання пільг з податків

5 р.

5 р.

5 р.

 

670

536

Листки непрацездатності

3 р.

3 р.

3 р.

 

671

537

Документи (заяви, плани, довідки, списки, листування) про надання, придбання, облік, розподіл та реалізацію путівок у санаторно-курортні заклади, тури вихідного дня

3 р.

3 р.

3 р.

 

672

538

Протоколи комісій із соціального страхування та розподілу путівок у санаторно-курортні заклади

5 р.

5 р.

5 р.

 

673

46. Організація громадського харчування

674

539

Документи (акти, доповідні записки, відомості, пропозиції, листування) про організацію громадського харчування

3 р.

3 р.

3 р.

 

675

540

Акти про перевірку стану роботи підприємств громадського харчування

3 р.

3 р.

3 р.

За умови завершення ревізій

676

47. Експлуатація власного транспорту

677

541

Документи (огляди, довідки, доповідні записки, відомості, листування) про організацію, розвиток і експлуатацію різних видів транспорту

5 р.

5 р.

5 р.

 

678

542

Документи (акти, довідки, протоколи, відомості) з аналізу роботи транспорту

3 р.

3 р.

3 р.

 

679

543

Документи (заявки, розрахунки, листування) про визначення потреби в транспортних засобах

3 р.

3 р.

3 р.

 

680

544

Документи (заявки, листування) про перевезення вантажів

1 р.

1 р.

1 р.

 

681

545

Документи (акти, висновки, повідомлення, протоколи) аварійних комісій:

 

 

 

 

682

545-а

про аварії, пов'язані з великими матеріальними збитками та людськими жертвами

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

683

545-б

про інші аварії

5 р.

5 р.

5 р.

 

684

546

Документи (повідомлення, акти, листування) про розслідування дорожньо-транспортних пригод

5 р.

5 р.

5 р.

 

685

547

Документи (акти, відомості, листування) про технічний стан і огляд транспортних засобів

3 р.

3 р.

3 р.

 

686

548

Паспорти транспортних засобів

До списання транспортних засобів

До списання транспортних засобів

До списання транспортних засобів

 

687

549

Документи (акти, довідки, листування) про списання транспортних засобів

3 р.

3 р.

3 р.

Після списання

688

550

Технічні характеристики транспортних засобів

1 р.

1 р.

1 р.

Після списання

689

551

Відомості, картки обліку експлуатації автомашин, автопокришок

3 р.

3 р.

3 р.

Після списання

690

552

Документи (графіки, звіти, відомості) про вихід автомобілів на лінію

1 р.

1 р.

1 р.

 

691

553

Дорожні листи на автомобілі

3 р.

3 р.

3 р.

 

692

554

Документи (довідки, відомості, листування) про наявність та стан автомобільних парків, гаражів, майстерень

3 р.

3 р.

3 р.

 

693

555

Документи (заявки, акти, відомості, листування) про ремонт транспортних засобів

3 р.

3 р.

3 р.

 

694

556

Графіки технічного обслуговування та ремонту автомобільного транспорту

1 р.

1 р.

1 р.

 

695

557

Документи (облікові картки, звіти) про витрачання бензину, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин

3 р.

3 р.

3 р.

 

696

48. Житлово-побутові питання

697

558

Документи (акти, висновки, відомості) про обстеження та поліпшення житлово-побутових умов працівників

3 р.

3 р.

3 р.

Після надання житлової площі

698

559

Документи (заяви, доповідні записки, довідки, листування) про надання, розподіл, облік квартир

10 р.

10 р.

10 р.

Після надання житлової площі

699

560

Договори про купівлю-продаж, дарування житлової площі працівникам

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

700

561

Протоколи засідань житлових комісій

5 р.

5 р.

5 р.

 

701

562

Ордери на право користування житловою площею, корінці ордерів

До кінця користування житловою площею

До кінця користування житловою площею

До кінця користування житловою площею

 

702

49. Матеріально-технічне постачання

703

563

Документи (особові рахунки, зведені відомості, таблиці, розрахунки) про потребу в матеріалах (сировині) та обладнанні

3 р.

3 р.

3 р.

 

704

564

Річні фонди та ліміти на всі види постачання

3 р.

3 р.

3 р.

 

705

565

Відомості розподілу річних фондів і лімітів на всі види постачання

3 р.

3 р.

3 р.

 

706

566

Акти, висновки про якість обладнання, матеріалів (сировини)

5 р.

5 р.

5 р.

 

707

567

Акти про приймання-передавання продукції представникам замовників

3 р.

3 р.

3 р.

 

708

568

Документи (відомості, довідки, листування) про реалізацію наднормативних та невикористаних матеріалів (сировини) і обладнання

3 р.

3 р.

3 р.

 

709

569

Дозволи на відпуск матеріалів (сировини) для господарських потреб

1 р.

1 р.

1 р.

 

710

570

Документи (довідки, доповідні записки, листування) про організацію та обладнання складських приміщень

3 р.

3 р.

3 р.

 

711

571

Нормативи складських запасів

3 р.

3 р.

3 р.

Після заміни новими

712

572

Повідомлення про прибуття вантажів

1 р.

1 р.

1 р.

Експортно-імпортних - 3 р.

713

573

Графіки завезення продукції на склади

1 р.

1 р.

1 р.

 

714

574

Акти про приймання продукції та матеріалів (сировини), обладнання, що надійшли на склади

5 р.

5 р.

5 р.

 

715

575

Документи (картки, комірні й амбарні книги, акти, описи, прибуткові й видаткові накладні, ордери, лімітно-забірні картки, рахунки, вимоги, зведення, відомості) з обліку прибутку, витрат, наявності, залишків матеріалів (сировини), продукції та обладнання на складах

3 р.

3 р.

3 р.

 

716

576

Відомості про наявність імпортного обладнання

До списання з балансу

До списання з балансу

До списання з балансу

 

717

577

Документи (акти, звіряльні відомості, описи, книги реєстрації) про проведення інвентаризації майна

3 р.

3 р.

3 р.

 

718

578

Документи (акти, відомості, довідки, листування) про нестачу, розтрату продукції, матеріалів (сировини)

5 р.

5 р.

5 р.

 

719

579

Перепустки на вивезення продукції, матеріалів (сировини) і обладнання зі складів

3 р.

3 р.

3 р.

 

720

580

Документи (заявки, довідки, листування) про виготовлення бланків суворої звітності

3 р.

3 р.

3 р.

 

721

581

Графіки відвантаження продукції

3 р.

3 р.

3 р.

 

722

582

Документи (інвентаризаційний опис складу, заявки, ордери) про стан складів у кількісному виразі на визначену дату

3 р.

3 р.

3 р.

 

723

583

Документи (накази, ордери, акти, звіти, протоколи, накладні вимоги) про рух матеріалів суворого обліку

3 р.

-

-

 

724

584

Документи (ліміти, звіти, акти) з обліку споживання енергоносіїв

3 р.

-

-

 

725

50. Адміністративно-господарські питання

726

585

Документи (плани, довідки, картки, списки, графіки, листування) про періодичні медичні огляди

3 р.

3 р.

3 р.

 

727

586

Документи (квитанції, корінці квитанцій, заявки, листування) про проведення передплат періодичних і неперіодичних видань

1 р.

1 р.

1 р.

 

728

587

Документи (заявки, довідки, листування) про оформлення митних декларацій (Наказ N 246) на вантажі, що надходять до банків

1 р.

1 р.

1 р.

 

729

588

Акти про приймання-передавання будівель, приміщень, земельних ділянок у користування:

 

 

 

 

730

588-а

у постійне користування

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

731

588-б

у коротко- і довгострокове користування

1 р.

1 р.

1 р.

Після закінчення експлуатації

732

589

Документи (доповідні записки, огляди, довідки) про оцінку стану будівель та приміщень, які займають організації

3 р.

3 р.

3 р.

 

733

590

Документи (акти, довідки, листування) про технічний та санітарний стан будівель, подвір'їв, тротуарів

3 р.

3 р.

3 р.

 

734

591

Документи (плани, довідки, огляди, листування) про підготовку будівель до зими та запобіжні заходи в разі виникнення аварійної ситуації

3 р.

3 р.

3 р.

 

735

592

Договори про купівлю-продаж земельних ділянок, будівель та документи (проектно-розвідувальні висновки, довідки, переліки, дозволи на будівництво) до них

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

736

593

Документи (протоколи, листування, пояснювальні записки, електронні повідомлення, постанови, особисті звернення, попередження про звільнення) загальних, звітно-виборних зборів, конференцій, засідань

Постійно2

Постійно2

До ліквідації банку3

 

737

594

Акти ревізійних комісій

5 р.

5 р.

5 р.

 

738

595

Заяви про прийняття до членів профспілкових організацій, одержання членських квитків, перерахування членських внесків готівкою або за безготівковим розрахунком, вихід з профспілкової організації

3 р.

3 р.

3 р.

Після вибуття з членів профспілкової організації

739

596

Списки членів профспілкових організацій

До зняття з обліку

До зняття з обліку

До зняття з обліку

 

740

597

Документи (акти, доповідні записки, довідки) про здійснення профспілкового контролю за виконанням умов угод, колективних договорів, дотриманням законодавства про працю, використанням коштів фондів, що формуються за рахунок страхових внесків

5 р.

5 р.

5 р.

 

741

598

Документи (заяви, довідки, листування) про надання матеріальної допомоги працівникам

3 р.

3 р.

3 р.

 

742

599

Документи (акти, відомості, доповідні записки, довідки) про діяльність комісій профспілкових організацій

5 р.

5 р.

5 р.

 

743

600

Документи (протоколи, постанови, акти, довідки, заяви) комісії щодо трудових спорів

5 р.

5 р.

5 р.

 


1 "Доки не мине потреба" - означає, що документи мають лише тривале практичне значення. Строк їх зберігання визначається Національним банком або банками, але не може бути меншим, ніж один рік.

2 "Постійно" - означає, що такі документи належать до НАФ і підлягають довічному зберіганню.

3 "До ліквідації банку" - означає, що документи безстроково зберігаються в банку, а в разі його ліквідації ці документи підлягають повторній експертизі цінності і залежно від її результатів ті з них, які зачіпають права громадян, передаються на архівне зберігання відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали