МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 липня 2011 року N 758

Про затвердження примірних структур та примірних положень гідрометеорологічних організацій

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 402 (Указ N 402/2011), з метою ефективного управління державною системою гідрометеорологічних спостережень, прогнозування та гідрометеорологічного забезпечення в умовах ліквідації Державної гідрометеорологічної служби, яка проводиться згідно з Указом Президента України від 9 грудня 2010 року N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" та постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 року N 346 "Про ліквідацію урядових органів", (Постанова N 346) наказую:

1. Затвердити:

Примірну структуру адміністративно-управлінського апарату регіонального центру з гідрометеорології (додається);

Примірну структуру адміністративно-управлінського апарату обласного центру з гідрометеорології (додається);

Примірне положення про регіональний центр з гідрометеорології (додається);

Примірне положення про обласний центр з гідрометеорології (додається).

2. Українському гідрометеорологічному центру (Кульбіда М. І.) до 1 жовтня 2011 року:

розробити та затвердити за погодженням з МНС України положення про підпорядковані Центральну геофізичну обсерваторію, Державне підприємство "Український авіаційний метеорологічний центр", Центр з гідрометеорології в Автономній Республіці Крим, Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів, Дунайську гідрометеорологічну обсерваторію, Вінницький, Волинський, Донецький, Дніпропетровський, Житомирський, Закарпатський, Запорізький, Івано-Франківський, Кіровоградський, Луганський, Львівський, Миколаївський, Полтавський, Рівненський, Сумський, Тернопільський, Харківський, Херсонський, Хмельницький, Черкаський, Чернівецький, Чернігівський обласні центри з гідрометеорології (далі - організації та підприємства);

розробити та подати на підпис проект наказу МНС України про визнання такими, що втратили чинність, положень про організації та підприємства, затверджених Міністром України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

забезпечити подання керівниками організацій та підприємств установчих документів державним реєстраторам.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту цивільного захисту Квашука В. П.

 

Міністр

В. Балога

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
26.07.2011 N 758

Примірна структура
адміністративно-управлінського апарату регіонального центру з гідрометеорології

(Центр з гідрометеорології в Автономній Республіці Крим, Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів, Донецький, Дніпропетровський, Львівський, Харківський центри з гідрометеорології)

1. Адміністрація

 

1.1. Начальник регіонального центру з гідрометеорології

- 1

1.2. Заступник начальника з виробничих питань

- 1

1.3. Заступник начальника з економічних питань

- 1

1.4. Юрисконсульт

- 1

1.5. Інженер з охорони праці

- 1

1.6. Інженер з підготовки кадрів

- 1

2. Відділ бухгалтерського обліку та економіки

 

1.1. Начальник відділу - головний бухгалтер

- 1

1.2. Заступник начальника відділу

- 1

1.3. Бухгалтер I категорії

- 1

1.4. Бухгалтер II категорії

- 2

1.5. Провідний економіст

- 1

Всього:

- 12 осіб

 

Директор Департаменту
цивільного захисту

В. Квашук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
26.07.2011 N 758

Примірна структура
адміністративно-управлінського апарату обласного центру з гідрометеорології

(Вінницький, Волинський, Житомирський, Закарпатський, Запорізький, Івано-Франківський, Кіровоградський, Луганський, Миколаївський, Полтавський, Рівненський, Сумський, Тернопільський, Херсонський, Хмельницький, Черкаський, Чернівецький, Чернігівський центри з гідрометеорології, Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія)

1. Адміністрація

 

1.1. Начальник обласного центру з гідрометеорології

- 1

1.2. Заступник начальника

- 1

1.3. Юрисконсульт

- 1

1.4. Інженер з охорони праці

- 1

1.5. Інженер з підготовки кадрів

- 1

2. Відділ бухгалтерського обліку

 

1.1. Начальник відділу - головний бухгалтер

- 1

1.2. Провідний бухгалтер

- 1

1.3. Бухгалтер II категорії

- 1 (2)

Всього:

- 8 (9) осіб

 

Директор Департаменту
цивільного захисту

В. Квашук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
26.07.2011 N 758

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про регіональний центр з гідрометеорології

I. Загальні положення

1.1. Регіональний центр з гідрометеорології (далі - РЦГМ) є бюджетною організацією, що знаходиться у сфері управління Міністерства надзвичайних ситуацій України (далі - МНС України), та безпосередньо підпорядковується Українському гідрометеорологічному центру МНС України (далі - УкрГМЦ).

1.2. У своїй діяльності РЦГМ керується Конституцією України, Законом України "Про гідрометеорологічну діяльність", іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, актами МНС України, Положенням про Український гідрометеорологічний центр (Положення N 759), наказами, розпорядженнями та дорученнями УкрГМЦ, актами обласних рад, обласних державних адміністрацій, прийнятих у межах їх компетенції, чинними нормативно-технічними документами та цим Положенням.

1.3. Для вирішення поточних та перспективних питань діяльності в РЦГМ створюється технічна рада у складі начальника РЦГМ (голова), його заступників, а також керівників та провідних спеціалістів структурних підрозділів. Положення та склад технічної ради затверджуються УкрГМЦ. Технічна рада є вищим колегіальним органом РЦГМ. Рішення технічної ради при необхідності впроваджуються наказами начальника РЦГМ.

1.4. РЦГМ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

1.5. Найменування та місцезнаходження РЦГМ:

_
_
_

1.6. РЦГМ виконує свої завдання та функції безпосередньо та через підпорядковані підрозділи.

1.7. Структура і штатний розпис РЦГМ затверджується УкрГМЦ.

II. Основні завдання РЦГМ

2.1. Забезпечення проведення гідрометеорологічних спостережень та базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища, збір, оброблення, узагальнення матеріалів спостережень.

2.2. Забезпечення прогнозування погоди, гідрологічного режиму річок, агрометеорологічних умов вегетації сільськогосподарських культур та їх врожайності, небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ.

2.3. Забезпечення органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, Збройних Сил України, підприємств, установ та суб'єктів галузей економіки, населення, інших споживачів інформацією загального користування про гідрометеорологічні умови та забруднення навколишнього природного середовища, прогнозами та попередженнями про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища, а також здійснення гідрометеорологічного обслуговування.

2.4. Забезпечення методичного керівництва з питань гідрометеорологічних спостережень і робіт, спостережень за станом забруднення навколишнього природного середовища.

2.5. Забезпечення впровадження та функціонування системи управління якістю метеорологічного обслуговування авіації відповідно до діючих державних стандартів України з питань управління якістю.

2.6. Виконання функцій регіонального центру (навести перелік областей) з питань:

прогнозування гідрометеорологічних умов, гідрометеорологічного забезпечення і обслуговування;

методичного супроводження проведення гідрометеорологічних спостережень і робіт, спостережень за станом забруднення навколишнього природного середовища;

здійснення збору, оброблення та розповсюдження гідрометеорологічної інформації;

здійснення ремонту, повірки засобів вимірювальної техніки на гідрометеорологічних станціях і постах.

III. Функції РЦГМ

3.1. Забезпечує проведення систематичних спостережень:

приземних метеорологічних, геліогеофізичних, метеорологічних радіолокаційних, метеорологічних авіаційних, агрометеорологічних, гідрологічних, спеціалізованих гідрометеорологічних;

за станом забруднення атмосферного повітря, поверхневих вод, ґрунтів на мережі спостережень.

3.2. Забезпечує належне функціонування системи телезв'язку для збору і передачі інформації до УкрГМЦ та гідрометеорологічних організацій регіону.

3.3. Забезпечує аналіз та узагальнення даних спостережень, здійснює підготовку матеріалів для їх зберігання і використання в Галузевому державному архіві гідрометеорологічних даних та РЦГМ, занесення інформації на електронні носії та їх автоматизоване оброблення.

3.4. Складає та доводить до споживачів метеорологічні, авіаметеорологічні, гідрологічні, агрометеорологічні прогнози, попередження про загрозу виникнення і виникнення небезпечних та стихійних гідрометеорологічних явищ, різких змін погоди, забезпечує доведення до споживачів гідрометеорологічних прогнозів і попереджень, одержаних від УкрГМЦ та інших прогностичних гідрометеорологічних організацій і підприємств.

3.5. Проводить аналіз небезпечних та стихійних гідрометеорологічних явищ, бере участь в обстеженні територій, що зазнали їх впливу.

3.6. Здійснює відповідно до затверджених планів забезпечення даними гідрометеорологічних спостережень, прогнозами, попередженнями про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища, довідковими матеріалами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та населення.

3.7. Здійснює у визначеному законодавством порядку на платній основі гідрометеорологічне обслуговування підприємств, установ і організацій промисловості, енергетики, агропромислового комплексу, будівництва, комунального та водного господарства, транспорту, зокрема цивільної авіації на внутрішніх та міжнародних авіалініях відповідно до вимог Всесвітньої метеорологічної організації та Міжнародної організації цивільної авіації, мореплавства та інших споживачів гідрометеорологічної інформації, незалежно від форм власності.

3.8. Вивчає потреби суспільства в інформації про гідрометеорологічні умови та їх вплив на діяльність суб'єктів галузей економіки, проводить оцінку економічного ефекту від її використання, вдосконалює форми гідрометеорологічного обслуговування.

3.9. Забезпечує відповідно до законодавства в межах своєї компетенції підготовку матеріалів до державного водного кадастру, підготовку і видання науково-прикладних кліматичних, гідрологічних, метеорологічних, агрометеорологічних довідників, щомісячників, щорічників та інших матеріалів про стан атмосфери, поверхневих вод суші і морів, грунтів, сільськогосподарських культур тощо.

3.10. Здійснює методичне керівництво з питань організації та проведення гідрометеорологічних спостережень (вказати яких) гідрометеорологічними організаціями регіону.

3.11. Здійснює впровадження та належну експлуатацію засобів вимірювальної техніки, автоматизованих гідрометеорологічних та радіолокаційних станцій, систем збору, оброблення і передачі інформації та іншого обладнання; організовує та проводить повірку засобів вимірювальної техніки, зовнішній контроль вимірювань, які виконують лабораторії на мережі спостережень, впровадження у встановленому порядку настанов, стандартів, інструкцій та керівництв у структурних підрозділах РЦГМ.

3.12. Бере участь у виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НДДКР):

здійснює впровадження та використання результатів НДДКР, що виконані для потреб гідрометеорологічних організацій;

здійснює попередні випробування та дослідну експлуатацію нових зразків вимірювальної техніки та технології вимірювання, збору, оброблення та передачі інформації;

проводить випробування та впровадження наукових розробок і методів гідрометеорологічних спостережень і прогнозів;

бере участь у проведенні державних приймальних випробувань обладнання, що впроваджується в гідрометеорологічних організаціях.

3.13. Здійснює методичне керівництво з питань проведення гідрометеорологічної діяльності, що здійснюється іншими суб'єктами гідрометеорологічної діяльності.

3.14. Вживає заходи для оформлення та переоформлення актів на користування земельними ділянками підпорядкованими організаціям встановлення охоронних зон навколо об'єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності згідно з чинним законодавством.

3.15. Здійснює в межах своїх повноважень функції з оперативного управління майном, що знаходиться на його балансі, забезпечує належне його використання та збереження.

3.16. Здійснює фінансово-господарську діяльність у межах затвердженого кошторису та плану асигнувань державного бюджету на відповідний рік.

3.17. Складає та подає звітність про діяльність до УкрГМЦ, МНС України та інших органів відповідно до порядку представлення звітності.

3.18. Здійснює в установленому порядку придбання та забезпечення структурних підрозділів, гідрометеорологічних організацій регіону приладами, обладнанням, витратними матеріалами тощо в межах кошторису на відповідний рік.

3.19. Забезпечує схоронність, економію та раціональне використання матеріальних, енергетичних та фінансових ресурсів.

3.20. Здійснює автотранспортні перевезення приладів, вантажів, осіб, утримання транспортних засобів, будівель для забезпечення гідрометеорологічної діяльності.

3.21. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

3.22. Здійснює закупівлю засобів вимірювальної техніки, обладнання, витратних матеріалів тощо. За дорученням УкрГМЦ бере участь у міжнародних заходах (нарадах, конференціях, навчальних семінарах, проектах тощо).

3.23. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в РЦГМ та підвідомчих підрозділах.

3.24. Здійснює діяльність, пов'язану з придбанням, зберіганням та використанням прекурсорів для забезпечення проведення моніторингу довкілля відповідно до ліцензії, наданої Державною службою України з контролю за наркотиками.

3.25. Координує діяльність обласних центрів регіону з питань розвитку, удосконалення системи гідрометеорологічних спостережень і прогнозування, передачі даних, обслуговування споживачів, проведення обстежень та сприяє їх реалізації.

3.26. Гідрометеорологічна діяльність РЦГМ здійснюється на основі річних планів проведення гідрометеорологічних спостережень та спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища, гідрометеорологічного прогнозування, забезпечення та обслуговування, які затверджуються УкрГМЦ.

3.27. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

IV. РЦГМ має право

4.1. Одержувати безоплатно в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, органів статистики інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на РЦГМ завдань.

4.2. Перевіряти в межах своєї компетенції та вживати відповідних заходів до гідрометеорологічних організацій стосовно:

застосування в установленому порядку засобів вимірювальної техніки та методик виконання вимірювань, що використовуються під час проведення гідрометеорологічних спостережень;

дотримання вимог нормативних актів щодо проведення гідрометеорологічних спостережень, оброблення та зберігання їх результатів, встановлення охоронних зон навколо об'єктів спостережень і режиму їх використання, забезпечення і обслуговування органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб необхідною гідрометеорологічною інформацією;

своєчасності та правильності ведення обліку, реєстрації гідрометеорологічної інформації та передачі відповідних матеріалів до Галузевого державного архіву гідрометеорологічних даних.

4.3. Здійснювати листування з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами і установами з питань, віднесених до його компетенції.

4.4. Виступати позивачем та відповідачем у захисті інтересів РЦГМ у судах.

4.5. Забезпечувати у межах своєї компетенції проведення семінарів, нарад, інших заходів.

4.6. Взаємодіяти в межах своєї компетенції з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, а також відповідними оперативно-прогностичними підрозділами національних гідрометеорологічних служб інших держав.

4.7. Надавати в установленому законодавством порядку платні послуги.

V. РЦГМ у межах своїх повноважень взаємодіє

5.1. З гідрометеорологічним організаціями та підприємствами:

Центральною геофізичною обсерваторією - з питань методичного забезпечення здійснення приземних метеорологічних, аерологічних, геліогеофізичних, гідрологічних, спеціалізованих гідрометеорологічних спостережень і спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища;

Гідрометеорологічним центром Чорного та Азовського морів - з питань прогнозування стану погоди і моря, морських гідрометеорологічних явищ на акваторіях Азово-Чорноморського басейну, методичних питань морського гідрометеорологічного забезпечення та обслуговування;

Державним підприємством "Український авіаметеорологічний центр" - з методичних питань щодо метеорологічного забезпечення і обслуговування авіації, авіаційних, кулепілотних і радіолокаційних метеорологічних спостережень;

Українським науково-дослідним гідрометеорологічним інститутом - з наукових і науково-методичних питань, участі в науково-дослідних та науково-методичних роботах;

Севастопольською гідрометеорологічною обсерваторією Центру з гідрометеорології Автономної Республіки Крим - з методичних питань проведення морських гідрометеорологічних спостережень.

При загрозі виникнення та виникненні небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ РЦГМ взаємодіє з УкрГМЦ, іншими гідрометеорологічними організаціями та підприємствами, що розташовані в зоні розповсюдження цих явищ, з питань прогнозування їх розвитку, визначення зони впливу та взаємного оповіщення та попередження.

5.2. З територіальними органами МНС України, територіальними органами інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань гідрометеорологічного забезпечення при загрозі виникнення та виникненні небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ, техногенних аваріях і катастрофах.

5.3. З місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань надання у користування земельних ділянок, будівель, утримання об'єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень, встановлення охоронних зон навколо них, інших питань функціонування державної мережі гідрометеорологічних спостережень.

VI. Майно та фінансування РЦГМ

6.1. Майно РЦГМ становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі РЦГМ.

6.2. Майно РЦГМ - це державне майно, закріплене за ним на праві оперативного управління. РЦГМ використовує закріплене за ним майно лише за його цільовим та функціональним призначенням. Розпорядження майном та його відчуження здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.3. Джерелами формування майна РЦГМ є майно:

отримане від МНС, УкрГМЦ;

придбане за рахунок коштів державного бюджету;

придбане за рахунок коштів, отриманих від надання платних послуг за гідрометеорологічне обслуговування, надання гідрометеорологічних та інших послуг в установленому чинним законодавством порядку;

отримане за рахунок добровільних внесків юридичних та фізичних осіб;

з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6.4. Джерелами фінансування РЦГМ є:

кошти державного бюджету;

кошти, отримані від надання платних послуг за гідрометеорологічне обслуговування, надання гідрометеорологічних та інших послуг в установленому чинним законодавством порядку;

кошти, отримані за рахунок добровільних внесків юридичних та фізичних осіб;

інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

6.5. Бюджетні кошти використовуються у порядку, визначеному бюджетним законодавством.

6.6. Оплата праці працівників РЦГМ здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.7. РЦГМ здійснює користування землею та природними ресурсами згідно з чинним законодавством.

6.8. Збитки, завдані РЦГМ у результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються у порядку, визначеному чинним законодавством.

VII. Керівництво РЦГМ

7.1. РЦГМ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади директором УкрГМЦ в установленому порядку.

7.2. Начальник РЦГМ повинен знати вимоги чинного законодавства та нормативних актів у сфері гідрометеорологічної діяльності, трудових відносин, фінансової та виконавської дисципліни, охорони праці і техніки безпеки та відповідати таким кваліфікаційним вимогам: повна вища освіта; стаж роботи в системі національної гідрометеорологічної служби - не менше 5 років.

7.3. Начальник РЦГМ:

здійснює керівництво діяльністю РЦГМ, несе персональну відповідальність за виконання покладених на РЦГМ завдань і функцій, планів робіт, дотримання законодавства і нормативно-технічних документів, а також цільове та ефективне використання коштів державного бюджету, своєчасність і повноту сплати податків, внесення інших обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів, дотримання затверджених кошторисів та планів асигнувань, організацію бухгалтерського обліку, облік та схоронність матеріальних цінностей і документації, складання та подання в установленому порядку звітності про діяльність, виплату заробітної плати в установлені терміни, організацію і контроль за дотриманням правил охорони праці та техніки безпеки;

визначає компетенцію та відповідальність заступників начальника РЦГМ, керівників його структурних підрозділів;

забезпечує повне та своєчасне виконання планів роботи РЦГМ, підпорядкованих йому підрозділів, доведення і виконання наказів, розпоряджень і доручень УкрГМЦ, МНС України, а також настанов з питань гідрометеорологічної діяльності;

розробляє проект штатного розпису та структури РЦГМ і подає його на затвердження директору УкрГМЦ;

затверджує положення про структурні підрозділи (по спеціалізованих підрозділах - за погодженням з УкрГМЦ) і посадові інструкції працівників;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису та плану асигнувань державного бюджету на відповідний рік;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників РЦГМ (заступників начальника РЦГМ, головного бухгалтера і керівників спеціалізованих підрозділів - за погодженням з УкрГМЦ);

представляє РЦГМ, а також МНС України та УкрГМЦ (за їх дорученням) в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, судових органах, в інших організаціях та установах;

веде листування з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами і організаціями з питань, що належать до компетенції РЦГМ;

вживає заходи в межах своїх повноважень щодо заохочення - накладання стягнень на працівників РЦГМ, відповідно до чинного законодавства України;

вчиняє дії від імені РЦГМ без довіреності, у тому числі укладає договори;

видає у межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.

VIII. Ліквідація та реорганізація РЦГМ

8.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) РЦГМ здійснюється за рішенням МНС відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Ліквідація РЦГМ здійснюється ліквідаційною комісією у порядку, визначеному законодавством.

8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження з управління справами РЦГМ.

IX. Порядок внесення змін до Положення про РЦГМ

9.1. Внесення змін та доповнень до Положення про РЦГМ здійснюється УкрГМЦ.

 

Директор Департаменту
цивільного захисту

В. Квашук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
26.07.2011 N 758

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про обласний центр з гідрометеорології

I. Загальні положення

1.1. Обласний центр з гідрометеорології (далі - ЦГМ) є бюджетною організацією, що знаходиться у сфері управління Міністерства надзвичайних ситуацій України (далі - МНС України), та безпосередньо підпорядковується Українському гідрометеорологічному центру МНС України (далі - УкрГМЦ).

1.2. У своїй діяльності ЦГМ керується Конституцією України, Законом України "Про гідрометеорологічну діяльність", іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, актами МНС України, Положенням про Український гідрометеорологічний центр (Положення N 759), наказами, розпорядженнями та дорученнями УкрГМЦ, актами обласних рад, обласних державних адміністрацій, прийнятих у межах їх компетенції, чинними нормативно-технічними документами та цим Положенням.

1.3 Для вирішення поточних та перспективних питань діяльності в ЦГМ створюється технічна рада у складі начальника ЦГМ (голова), його заступників, а також керівників і провідних спеціалістів структурних підрозділів. Положення та склад технічної ради затверджуються УкрГМЦ. Технічна рада є вищим колегіальним органом ЦГМ. Рішення технічної ради при необхідності впроваджуються наказами начальника ЦГМ.

1.4. ЦГМ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

1.5. Найменування та місцезнаходження ЦГМ:

_
_
_

1.6. ЦГМ виконує свої завдання та функції безпосередньо та через підпорядковані підрозділи.

1.7. Структура і штатний розпис ЦГМ затверджується УкрГМЦ.

II. Основні завдання ЦГМ

2.1. Забезпечення проведення гідрометеорологічних спостережень і базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища, збір, оброблення, узагальнення матеріалів спостережень.

2.2. Забезпечення прогнозування погоди, гідрологічного режиму річок, агрометеорологічних умов вегетації сільськогосподарських культур та їх врожайності, небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ.

2.3. Забезпечення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, суб'єктів галузей економіки, населення, інших споживачів інформацією загального користування про гідрометеорологічні умови та забруднення навколишнього природного середовища, прогнозами та попередженнями про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища, а також здійснення гідрометеорологічного обслуговування.

2.4. Забезпечення впровадження та функціонування системи управління якістю метеорологічного обслуговування авіації відповідно до діючих державних стандартів України з питань управління якістю.

III. Функції ЦГМ

3.1. Забезпечує проведення систематичних спостережень:

приземних метеорологічних, геліогеофізичних, метеорологічних радіолокаційних, метеорологічних авіаційних, агрометеорологічних, гідрологічних, спеціалізованих гідрометеорологічних;

за станом забруднення атмосферного повітря, поверхневих вод, ґрунтів на мережі спостережень.

3.2. Здійснює збір, оброблення та доведення даних спостережень до гідрометеорологічних організацій згідно з планами діяльності.

3.3. Забезпечує аналіз та узагальнення даних спостережень, здійснює підготовку матеріалів для їх зберігання і використання в Галузевому державному архіві гідрометеорологічних даних та ЦГМ, занесення інформації на електронні носії та їх автоматизоване оброблення.

3.4. Складає та доводить до споживачів метеорологічні, авіаметеорологічні, гідрологічні, агрометеорологічні прогнози, попередження про загрозу виникнення та виникнення небезпечних та стихійних гідрометеорологічних явищ, різких змін погоди, забезпечує доведення до споживачів гідрометеорологічних прогнозів і попереджень, одержаних від УкрГМЦ та інших прогностичних гідрометеорологічних організацій і підприємств.

3.5. Проводить аналіз небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ, бере участь в обстеженні територій, що зазнали їх впливу.

3.6. Здійснює відповідно до затверджених планів забезпечення даними гідрометеорологічних спостережень, прогнозами, попередженнями про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища, довідковими матеріалами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та населення.

3.7. Здійснює у визначеному законодавством порядку на платній основі гідрометеорологічне обслуговування підприємств, установ і організацій промисловості, енергетики, агропромислового комплексу, будівництва, комунального та водного господарства, транспорту, зокрема цивільної авіації на внутрішніх та міжнародних авіалініях відповідно до вимог Всесвітньої метеорологічної організації та Міжнародної організації цивільної авіації, мореплавства та інших споживачів гідрометеорологічної інформації незалежно від форм власності.

3.8. Вивчає потреби суспільства в інформації про гідрометеорологічні умови та їх вплив на діяльність суб'єктів галузей економіки, проводить оцінку економічного ефекту від її використання, вдосконалює форми гідрометеорологічного обслуговування.

3.9. Забезпечує відповідно до законодавства в межах своєї компетенції підготовку матеріалів до державного водного кадастру, підготовку і видання науково-прикладних кліматичних, гідрологічних, метеорологічних, агрометеорологічних довідників, щомісячників, щорічників та інших матеріалів про стан атмосфери, поверхневих вод суші і морів, ґрунтів, сільськогосподарських культур тощо.

3.10. Здійснює методичне керівництво підпорядкованими станціями та постами з питань організації і проведення гідрометеорологічних спостережень.

3.11. Здійснює впровадження та належну експлуатацію засобів вимірювальної техніки, автоматизованих гідрометеорологічних та радіолокаційних станцій, систем збору, оброблення та передачі інформації та іншого обладнання; організовує і проводить повірку засобів вимірювальної техніки, зовнішній контроль вимірювань, які виконують лабораторії на мережі спостережень, впровадження у встановленому порядку настанов, стандартів, інструкцій та керівництв структурними підрозділами ЦГМ.

3.12. Бере участь у виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НДДКР):

здійснює впровадження та використання результатів НДДКР, що виконані для потреб гідрометеорологічних організацій;

здійснює попередні випробування та дослідну експлуатацію нових зразків вимірювальної техніки та технології вимірювання, збору, оброблення та передачі інформації;

проводить випробування та впровадження наукових розробок і методів гідрометеорологічних спостережень і прогнозів;

бере участь у проведенні державних приймальних випробувань обладнання, що впроваджується в гідрометеорологічних організаціях.

3.13. Вживає заходи для оформлення та переоформлення актів на користування земельними ділянками, підпорядкованими організаціями, встановлення охоронних зон навколо об'єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності згідно з чинним законодавством.

3.14. Здійснює в межах своїх повноважень функції з оперативного управління майном, що знаходиться на його балансі, забезпечує належне його використання і збереження.

3.15. Здійснює фінансово-господарську діяльність у межах затвердженого кошторису та плану асигнувань державного бюджету на відповідний рік.

3.16. Складає та подає звітність про діяльність до УкрГМЦ, МНС України та інших органів відповідно до порядку представлення звітності.

3.17. Здійснює в установленому порядку забезпечення структурних підрозділів ЦГМ приладами, обладнанням, витратними матеріалами тощо в межах кошторису на відповідний рік.

3.18. Забезпечує схоронність, економію та раціональне використання матеріальних, енергетичних та фінансових ресурсів.

3.19. Здійснює автотранспортні перевезення приладів, вантажів, осіб, утримання транспортних засобів, будівель для забезпечення гідрометеорологічної діяльності.

3.20. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

3.21. Здійснює зовнішньо-економічну діяльність у частині закупівлі засобів вимірювальної техніки, обладнання, витратних матеріалів тощо. За дорученням УкрГМЦ бере участь у міжнародних заходах (нарадах, конференціях, навчальних семінарах, проектах тощо).

3.22. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в ЦГМ.

3.23. Здійснює діяльність, пов'язану з придбанням, зберіганням та використанням прекурсорів для забезпечення проведення моніторингу довкілля відповідно до ліцензії, наданої Державною службою України з контролю за наркотиками.

3.24. Забезпечує належне функціонування системи телезв'язку зі збору, оброблення, представлення та передачі гідрометеорологічної інформації гідрометеорологічним організаціям та споживачам.

3.25. Гідрометеорологічна діяльність ЦГМ здійснюється на основі річних планів проведення гідрометеорологічних спостережень та базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища, гідрометеорологічного прогнозування, забезпечення та обслуговування, які затверджуються УкрГМЦ.

3.26. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на ЦГМ завдань.

IV. ЦГМ має право:

4.1. Одержувати безоплатно в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, органів статистики інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на ЦГМ завдань.

4.2. Перевіряти в межах своєї компетенції та вживати відповідних заходів до гідрометеорологічних організацій стосовно:

застосування в установленому порядку засобів вимірювальної техніки та методик виконання вимірювань, що використовуються під час проведення гідрометеорологічних спостережень;

дотримання вимог нормативних актів щодо проведення гідрометеорологічних спостережень, оброблення та зберігання їх результатів, встановлення охоронних зон навколо об'єктів спостережень і режиму їх використання, забезпечення і обслуговування органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб необхідною гідрометеорологічною інформацією;

своєчасності та правильності ведення обліку, реєстрації гідрометеорологічної інформації та передачі відповідних матеріалів до Галузевого державного архіву гідрометеорологічних даних.

4.3. Здійснювати листування з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами і установами з питань, віднесених до його компетенції.

4.4. Виступати позивачем та відповідачем у захисті інтересів ЦГМ у судах.

4.5. Забезпечувати у межах своєї компетенції проведення семінарів, нарад, інших заходів.

4.6. Взаємодіяти в межах своєї компетенції з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, а також відповідними оперативно-прогностичними підрозділами національних гідрометеорологічних служб інших держав.

4.7. Надавати в установленому законодавством порядку платні послуги.

V. ЦГМ у межах своїх повноважень взаємодіє

5.1. З гідрометеорологічними організаціями та підприємствами:

регіональними центрами з гідрометеорології (далі - РЦГМ), іншими ЦГМ - з прогнозування гідрометеорологічних умов і явищ; проведення гідрометеорологічних спостережень, збору та передачі гідрометеорологічної інформації, автоматизованого оброблення та занесення гідрометеорологічної інформації на електронні носії; методичних питань забезпечення і обслуговування; проведення обстежень наслідків дії небезпечних та стихійних гідрометеорологічних явищ; придбання приладів, обладнання, витратних матеріалів.

Центральною геофізичною обсерваторією - з питань методичного забезпечення здійснення приземних метеорологічних, аерологічних, геліогеофізичних, гідрологічних, спеціалізованих гідрометеорологічних спостережень і спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища;

Гідрометеорологічним центром Чорного та Азовського морів - з питань прогнозування стану погоди і моря, морських гідрометеорологічних явищ на акваторіях Азово-Чорноморського басейну, методичних питань морського гідрометеорологічного забезпечення та обслуговування;

Державним підприємством "Український авіаційний метеорологічний центр" - з методичних питань щодо метеорологічного забезпечення і обслуговування авіації, авіаційних, кулепілотних та радіолокаційних метеорологічних спостережень;

Українським науково-дослідним гідрометеорологічним інститутом - з наукових і науково-методичних питань та участі в науково-дослідних та науково-методичних роботах.

Севастопольською гідрометеорологічною обсерваторією Центру з гідрометеорології Автономної Республіки Крим - з методичних питань проведення морських гідрометеорологічних спостережень.

При загрозі виникнення та виникненні небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ ЦГМ взаємодіє з УкрГМЦ, іншими гідрометеорологічними організаціями, що розташовані в зоні розповсюдження цих явищ, з питань прогнозування їх розвитку, визначення зони впливу та взаємного оповіщення і попередження.

5.2. З територіальними органами МНС України, територіальними органами інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань гідрометеорологічного забезпечення при загрозі виникнення та виникненні небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ, техногенних аваріях і катастрофах.

5.3. З обласними (міськими) державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування з питань надання у користування земельних ділянок, будівель, утримання об'єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень, та створення охоронних зон навколо них, інших питань функціонування мережі спостережень.

VI. Майно та фінансування ЦГМ

6.1. Майно ЦГМ становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі ЦГМ.

6.2. Майно ЦГМ - це державне майно, закріплене за ним на праві оперативного управління. ЦГМ використовує закріплене за ним майно лише за його цільовим та функціональним призначенням. Розпорядження майном та його відчуження здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.3. Джерелами формування майна ЦГМ є майно:

отримане від МНС, УкрГМЦ; РЦГМ;

придбане за рахунок коштів державного бюджету;

придбане за рахунок коштів, отриманих від надання платних послуг за гідрометеорологічне обслуговування, надання гідрометеорологічних та інших послуг в установленому чинним законодавством порядку;

отримане за рахунок добровільних внесків юридичних та фізичних осіб;

з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6.4. Джерелами фінансування ЦГМ є:

кошти державного бюджету;

кошти, отримані від надання платних послуг за гідрометеорологічне обслуговування, надання гідрометеорологічних та інших послуг в установленому чинним законодавством порядку;

кошти, отримані за рахунок добровільних внесків юридичних та фізичних осіб;

інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

6.5. Бюджетні кошти використовуються у порядку, визначеному бюджетним законодавством.

6.6. Оплата праці працівників ЦГМ здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.7. ЦГМ здійснює користування землею та природними ресурсами згідно з чинним законодавством.

6.8. Збитки, завдані ЦГМ у результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються у порядку, визначеному чинним законодавством.

VII. Керівництво ЦГМ

7.1. ЦГМ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади директором УкрГМЦ в установленому порядку.

7.2. Начальник ЦГМ повинен знати вимоги чинного законодавства та нормативних актів у сфері гідрометеорологічної діяльності, трудових відносин, фінансової та виконавської дисципліни, охорони праці і техніки безпеки та відповідати таким кваліфікаційним вимогам: повна вища освіта; стаж роботи в системі національної гідрометеорологічної служби - не менше 5 років.

7.3. Начальник ЦГМ:

здійснює керівництво діяльністю ЦГМ, несе персональну відповідальність за виконання покладених на ЦГМ завдань і функцій, планів робіт, дотримання законодавства і нормативно-технічних документів, а також цільове та ефективне використання коштів державного бюджету, своєчасність і повноту сплати податків, внесення інших обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів, дотримання затверджених кошторисів та планів асигнувань, організацію бухгалтерського обліку, облік та схоронність матеріальних цінностей і документації, складання та подання в установленому порядку звітності про діяльність, виплату заробітної плати в установлені терміни, організацію і контроль за дотриманням правил техніки безпеки і охорони праці;

визначає компетенцію і відповідальність заступників начальника ЦГМ, керівників його структурних підрозділів;

забезпечує повне і своєчасне виконання планів роботи ЦГМ, доведення і виконання наказів, розпоряджень і доручень УкрГМЦ, МНС України, а також настанов з питань гідрометеорологічної діяльності;

розробляє проект штатного розпису та структури ЦГМ і подає його на затвердження директору УкрГМЦ;

затверджує положення про структурні підрозділи (по спеціалізованих підрозділах - за погодженням з УкрГМЦ) і посадові інструкції працівників;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису та плану асигнувань державного бюджету на відповідний рік;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників ЦГМ (заступників начальника ЦГМ, головного бухгалтера і керівників спеціалізованих підрозділів - за погодженням з УкрГМЦ);

представляє ЦГМ, а також МНС України та УкрГМЦ (за їх дорученням) у органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, судових органах, в інших організаціях та установах;

веде листування з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами і організаціями з питань, що належать до компетенції ЦГМ;

вживає заходи в межах своїх повноважень щодо заохочення та накладання дисциплінарних стягнень на працівників ЦГМ, відповідно до чинного законодавства України;

вчиняє дії від імені ЦГМ без довіреності, у тому числі укладає договори;

видає у межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.

VIII. Ліквідація та реорганізація ЦГМ

8.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) ЦГМ здійснюється за рішенням МНС відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Ліквідація ЦГМ здійснюється ліквідаційною комісією у порядку, визначеному законодавством.

8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження з управління справами ЦГМ.

IX. Порядок внесення змін до Положення про ЦГМ

9.1. Внесення змін та доповнень до Положення про ЦГМ здійснюється УкрГМЦ.

 

Директор Департаменту
цивільного захисту

В. Квашук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали