НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

від 23 серпня 2017 року N 172

Про затвердження примірного державного контракту про надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"

Відповідно до частини третьої статті 3 Закону України від 20 листопада 2012 року N 5499-VI "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" (Закон N 5499-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року N 363 "Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" (Постанова N 363) та з метою забезпечення виконання державного замовлення з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

Примірний державний контракт про надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування".

Примірну додаткову угоду до державного контракту про надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування".

Примірний акт наданих послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування".

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного агентства України з питань державної служби від 12 серпня 2016 року N 163 "Про затвердження примірних державних контрактів про надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування", підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, примірних додаткових угод до державних контрактів, примірних актів наданих послуг" (Наказ N 163).

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови НАДС відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова

К. О. Ващенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
23 серпня 2017 року N 172

ПРИМІРНИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ
про надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"

м. Київ

"___" 20__ року

Національне агентство України з питань державної служби (далі - Державний замовник) в особі
_,
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 500 (Постанова N 500), з однієї сторони, та ___
                                                                                               (назва вищого навчального закладу)
в особі _______,
                                                                                            (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який(а) діє на підставі ____, _
                                                            (назва відповідного документа)                          (назва вищого навчального закладу)
(далі - Виконавець державного замовлення), з іншої сторони (далі - Сторони), відповідно до статті 183 Господарського кодексу України, частини третьої статті 3 Закону України від 20 листопада 2012 року N 5499-VI "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" (Закон N 5499-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року N 363 "Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" (Постанова N 363), постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року N 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил", постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року N 511 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2017 році" (Постанова N 511), уклали цей Державний контракт про надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" (далі - Державний контракт) про таке.

I. Предмет Державного контракту

1.1. Виконавець державного замовлення зобов'язаний у 20__ році за рахунок коштів державного бюджету забезпечити у повному обсязі виконання державного замовлення з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" (далі - послуги) (код 85.59.1 "Послуги освітянські, інші, н. в. і. у." відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010, затвердженого і введеного в дію наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457), у кількості _____ осіб, з них:

- очної (вечірньої) форми навчання - _____ осіб;

- заочної форми навчання - _____ осіб, затвердженого наказом НАДС від 07 серпня 2017 року N 162 "Про затвердження обсягів державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" у 2017 році".

1.2. Державний замовник за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету здійснює фінансування Виконавця державного замовлення з підготовки ним магістрів у встановленому законодавством порядку.

II. Строк надання послуг

2.1. Надання послуг здійснюється за наступними етапами:

очна (вечірня) форма навчання:

I етап - з __ __________ 20__ року по  __ __________ 20__ року;

II етап - з __ __________ 20__ року по __ __________ 20__ року;

III етап - з __ __________ 20__ року по __ __________ 20__ року;

IV етап - з __ __________ 20__ року по __ __________ 20__ року.

заочна форма навчання:

I етап - з __ __________ 20__ року по __ __________ 20__ року;

II етап - з __ __________ 20__ року по __ __________ 20__ року;

III етап - з __ __________ 20__ року по __ __________ 20__ року;

IV етап - з __ __________ 20__ року по __ __________ 20__ року.

III. Вартість Державного контракту та порядок здійснення оплати

3.1. Розрахунки за Державним контрактом здійснюються в національній валюті України - гривні.

3.2. Вартість послуг визначається Сторонами на підставі розробленого Виконавцем державного замовлення Кошторису витрат на надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" в ___ (додаток 1)
                                                                    (назва вищого навчального закладу)
та обґрунтування до нього (додаток 1.1) до Державного контракту.

3.3. Загальна вартість послуг становить грн.,
(_)
                                                                                                           (прописом)
без податку на додану вартість (згідно з абзацом "ґ" підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України) відповідно до протоколу узгодження вартості послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" в __________
                                                                                                                    (назва вищого навчального закладу)
(додаток 2), у тому числі:

I етап - _ грн. ();
                                                                                                                                 (прописом)

II етап - грн. ();
                                                                                                                                  (прописом)

III етап - грн. (___________);
                                                                                                                                  (прописом)

IV етап - ___________ грн. ().
                                                                                                                                  (прописом)

3.4. Вартість послуг за кожний бюджетний період уточнюється додатковою угодою до Державного контракту з урахуванням затверджених бюджетних призначень відповідно до чинного законодавства України. Додатки до додаткової угоди до Державного контракту повинні містити відповідні обґрунтування зміни вартості.

3.5. Виконавець державного замовлення надає щомісяця до 10 числа, наступного за звітним, Державному замовнику підписаний зі своєї Сторони акт наданих послуг в 2 (двох) примірниках (далі - акт наданих послуг).

3.6. Державний замовник після отримання від Виконавця державного замовлення акта наданих послуг в 2 (двох) примірниках підписує його або надає мотивовану відмову від прийняття зазначеного акта.

3.7. Розрахунки за Державним контрактом здійснюються на підставі підписаного з обох Сторін акта наданих послуг відповідно до календарного плану надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" в ________
                                                                                                    (назва вищого навчального закладу)
(додаток 3) та календарного плану надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" за I, II, III та IV етапи в _____ (додатки 3.1, 3.2, 3.3 та 3.4).
                                       (назва вищого навчального закладу)

3.8. Розрахунки за Державним контрактом проводяться при наявності грошових коштів на реєстраційному рахунку Державного замовника, відкритому в органах Державної казначейської служби України.

3.9. За згодою Сторін вартість цього Державного контракту може бути відкоригована шляхом укладення додаткової угоди до цього Державного контракту з обов'язковим відповідним обґрунтуванням.

3.10. Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі статті 49 Бюджетного кодексу України. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів з дати отримання Державним замовником бюджетного призначення на фінансування наданих послуг на свій реєстраційний рахунок.

IV. Обов'язки та права Державного замовника

4.1. Державний замовник зобов'язаний:

4.1.1 після отримання від Виконавця державного замовлення підписаного акта наданих послуг впродовж 7 (семи) робочих днів підписати його або надати мотивовану відмову від прийняття зазначеного акта;

4.1.2 у встановленому законодавством порядку своєчасно здійснювати оплату згідно з актами наданих послуг до цього Державного контракту Виконавцю державного замовлення, крім випадків повернення акта без погодження і оплати з підстав, передбачених цим Державним контрактом.

4.2. Державний замовник має право:

4.2.1 здійснювати контроль за виконанням цього Державного контракту Виконавцем державного замовлення, ефективністю використання ним бюджетних коштів та отримувати відповідну інформацію за запитом;

4.2.2 коригувати вартість цього Державного контракту залежно від реального фінансування видатків з загального фонду Державного бюджету та випадку зміни законодавства шляхом укладення додаткової угоди до цього Державного контракту;

4.2.3 повернути акт наданих послуг Виконавцю державного замовлення із відповідним зазначенням підстави та обґрунтування щодо відмови у його підписанні;

4.2.4 достроково розірвати цей Державний контракт у разі, якщо Виконавця державного замовлення у встановленому законодавством порядку:

ліквідовано;

позбавлено ліцензії на провадження відповідної освітньої діяльності;

визнано порушником встановлених Міністерством освіти і науки України акредитаційних вимог, наслідком чого стало зупинення дії сертифіката про акредитацію навчального закладу або сертифіката про акредитацію або їх анулювання;

визнано порушником якості надання послуг (за умови її погіршення, що визначено стандартами освітньої діяльності та стандартами вищої освіти);

визнано порушником бюджетного законодавства (використання коштів державного бюджету не за цільовим призначенням тощо).

4.3. Про прийняття рішення щодо дострокового розірвання Державного контракту Державний замовник повідомляє у письмовій формі Виконавця державного замовлення.

V. Обов'язки та права Виконавця державного замовлення

5.1. Виконавець державного замовлення зобов'язаний забезпечувати:

5.1.1 обов'язкове виконання Державного контракту відповідно до пункту 1.1 розділу I цього Державного контракту;

5.1.2 погодження із Державним замовником перед початком навчального року навчальних планів, розроблених Виконавцем державного замовлення;

5.1.3 контроль за здійсненням навчально-виховного процесу відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України;

5.1.4 здійснення навчального процесу шляхом застосування цілісної системи його науково-методичного забезпечення;

5.1.5 погодження із Державним замовником:

відрахування, зарахування, поновлення слухачів, надання їм академічних відпусток, а також переведення слухачів, які навчаються за державним замовленням, з одного вищого навчального закладу до іншого або з однієї спеціалізації чи форми навчання на іншу за умови наявності вакантних місць державного замовлення у межах ліцензованого обсягу;

видачу документа про вищу освіту встановленого зразка ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування";

5.1.6 неухильне дотримання режиму ефективного та раціонального використання бюджетних коштів відповідно до їх цільового призначення;

5.1.7 використання отриманих за цим Державним контрактом бюджетних коштів відповідно до їх цільового призначення згідно з кошторисом витрат на надання послуг, що затверджений Сторонами Державного контракту, з об'єктивним урахуванням діючих нормативів та стандартів за показниками у розрахунку на одну особу за формами навчання;

5.1.8 надання Державному замовнику у повному обсязі актів наданих послуг щомісяця до 10 (десятого) числа наступного за звітним.

5.2. Виконавець державного замовлення має право:

5.2.1 своєчасно та в повному обсязі отримувати фінансування за надані послуги;

5.2.2 вносити Державному замовнику як головному розпоряднику коштів державного бюджету пропозиції щодо перерозподілу коштів між статтями витрат за умови письмового узгодження протягом строку дії цього Державного контракту.

VI. Відповідальність Сторін за невиконання зобов'язань

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Державним контрактом Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Державним контрактом та чинним законодавством України.

6.2. У випадку порушення Виконавцем державного замовлення строків надання послуг з нього стягується пеня в розмірі 0,1 відсотка вартості послуг за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості (частина 2 ст. 231 Господарського кодексу України).

6.3. За порушення Виконавцем державного замовлення зобов'язань за цим Державним контрактом Державний замовник має право дострокового переглянути умови розірвання цього Державного контракту в односторонньому порядку без розрахунку за Державним контрактом за період починаючи з дати факту встановлення порушення.

6.4. Державний замовник не несе відповідальності перед Виконавцем державного замовлення за порушення строків здійснення оплати за надані послуги у разі відсутності грошових коштів на реєстраційному рахунку Державного замовника, відкритому в органах Державної казначейської служби України.

6.5. За затримку оплати вартості наданих послуг, що сталась з вини Державного замовника, Державний замовник сплачує Виконавцю державного замовлення пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня, від несплаченої або несвоєчасно сплаченої суми за кожен день прострочення платежу (частина 6 статті 231 Господарського кодексу України).

VII. Вирішення спорів

7.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

7.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Державним контрактом у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання цього Державного контракту та виникли поза волею Сторін (аварія, стихійне лихо, епідемія, епізоотопія, війна, масові заворушення, страйки, зміни законодавства за умови, що такі обставини настали після підписання цього Державного контракту тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Державним контрактом унаслідок дії непереборної сили, повинна не пізніше 30 календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку дії є відповідні документи, які видані уповноваженим органом.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується 90 днів, кожна зі Сторін у встановленому порядку має право розірвати цей Державний контракт.

IX. Строк дії Державного контракту

9.1. Державний контракт набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до 20__ року включно, але до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань відповідно до цього Державного контракту.

9.2. Відповідно до частини третьої статті 631 Цивільного кодексу України Сторони встановлюють, що умови цього Державного контракту застосовуються до відносин між ними, що виникли до його укладення, а саме з 20__ року.*

X. Припинення дії Державного контракту

10.1. Дія Державного контракту припиняється:

10.1.1 за взаємною згодою Сторін;

10.1.2 достроково за ініціативою Державного замовника у випадках, передбачених підпунктом 4.2.4 пункту 4.2 розділу IV цього Державного контракту;

10.1.3 у разі ліквідації як юридичної особи однієї зі Сторін Державного контракту;

10.1.4 за рішенням суду у разі порушення або невиконання умов цього Державного контракту;

10.1.5 якщо виконання Стороною Державного контракту своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з прийняттям відповідних нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені цим Державним контрактом, і при цьому будь-яка із Сторін не погоджується на внесення змін до цього Державного контракту.

10.2. У разі дострокового припинення дії цього Державного контракту невиконаний обсяг державного замовлення Виконавцем державного замовлення буде перерозподілений у встановленому законодавством порядку.

XI. Додатки до Державного контракту

11.1 Невід'ємною частиною цього Державного контракту є:

Додаток 1 "Кошторис витрат на надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" в ___________;
                                      (назва вищого навчального закладу)

Додаток 1.1 "Обґрунтування кошторису витрат на надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" в ________;
                                                                                                       (назва вищого навчального закладу)

Додаток 1.2 "Календарний план розрахунків надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" на I етап в _______;
                                                                                          (назва вищого навчального закладу)

Додаток 1.3 "Календарний план розрахунків надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" на II етап в _______;
                                                                                   (назва вищого навчального закладу)

Додаток 1.4 "Календарний план розрахунків надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" на III етап в _____;
                                                                                         (назва вищого навчального закладу)

Додаток 1.5 "Календарний план розрахунків надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" на IV етап в _____;
                                                                                        (назва вищого навчального закладу)

Додаток 2 "Протокол узгодження вартості послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" в
_;
                                                                                     (назва вищого навчального закладу)

Додаток 3 "Календарний план надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" в
_;
                                                                                  (назва вищого навчального закладу)

Додаток 3.1 "Календарний план надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" на I етап в
_;
                                                                                (назва вищого навчального закладу)

Додаток 3.2 "Календарний план надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" на II етап в
_;
                                                                                     (назва вищого навчального закладу)

Додаток 3.3 "Календарний план надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" на III етап в
_;
                                                                                (назва вищого навчального закладу)

Додаток 3.4 "Календарний план надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" на IV етап в
_.
                                                                                   (назва вищого навчального закладу)

XII. Прикінцеві положення

12.1. Державний контракт складений при повному розумінні Сторонами його умов у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

12.2. Зміни та доповнення до Державного контракту вносяться шляхом укладення додаткової угоди до цього Державного контракту, оформленої в письмовій формі і підписаної уповноваженими представниками Сторін, що становить його невід'ємну частину.

12.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність указаних ними в цьому Державному контракті банківських реквізитів, зобов'язуються невідкладно письмово повідомляти іншу Сторону про їх зміну та несуть ризик настання несприятливих наслідків, пов'язаних із відсутністю відповідного повідомлення у встановлені строки.

12.4. При реорганізації чи зміні назви Державного замовника права та обов'язки, передбачені цим Державним контрактом, за погодженням Сторін передаються правонаступнику.

12.5. У випадках, не передбачених цим Державним контрактом, Сторони керуються чинним законодавством України.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Виконавець державного замовлення

Державний замовник

(повна назва навчального закладу)

Національне агентство України з питань державної служби

Адреса
тел.:
Платіжні реквізити:
Р/р
МФО
Код ЄДРПОУ у Державній казначейській службі України

01601, м. Київ - 01, вул. Прорізна, 15
тел.: +38 (044) 254-06-00, 279-57-90
Р/р N 35210001079453
МФО 820172, код ЄДРПОУ 37819430 у Державній казначейській службі України

(Посада)

(Посада)


(підпис)

__________
(прізвище, ініціали)


(підпис)

_
(прізвище, ініціали)

М. П.

М. П.

Примітка.

* Застосовується у разі коли відносини між сторонами державного контракту виникли до його укладення.

 

Додаток 1
до примірного державного контракту про надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" від ___ _________ 201__ року N _____

Затверджений у сумі: _______
                                                          (сума прописом)

___
(посада Замовника)

________
(підпис, прізвище, ініціали)

___ 20__ р.

КОШТОРИС ВИТРАТ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ
з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"

в
(повна назва навчального закладу)

грн.

Показники

I етап

II етап

III етап

IV етап

Всього

очна (вечірня) форма навчання

заочна форма навчання

разом

очна (вечірня) форма навчання

заочна форма навчання

разом

очна (вечірня) форма навчання

заочна форма навчання

разом

очна (вечірня) форма навчання

заочна форма навчання

разом

очна (вечірня) форма навчання

заочна форма навчання

разом

Усього витрат, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2111

Заробітна плата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2250

Видатки на відрядження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість слухачів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на 1 слухача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(посада керівника ВНЗ)


(підпис)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер ВНЗ


(підпис)

 

___ 20__ р.

 

 

Додаток 1.1
до примірного державного контракту про надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" від ___ _________ 201__ року N _____

ОБҐРУНТУВАННЯ КОШТОРИСУ ВИТРАТ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ
з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне правління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"

в ______
(повна назва навчального закладу)

Показники

I етап

II етап

III етап

IV етап

Всього

очна (вечірня) форма навчання

заочна форма навчання

разом

очна (вечірня) форма навчання

заочна форма навчання

разом

очна (вечірня) форма навчання

заочна форма навчання

разом

очна (вечірня) форма навчання

заочна форма навчання

разом

очна (вечірня) форма навчання

заочна форма навчання

разом

Усього витрат, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2111

Заробітна плата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-педагогічний персонал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оплати праці штатних працівників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд посадових окладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість ставок (на 1 місяць)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість годин до оплати штатним працівникам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середньозважений розмір посадового окладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обов'язкові надбавки та доплати (розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші виплати, пов'язані з навчальним процесом (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд погодинної оплати праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість годин за погодинною оплатою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середньозважений розмір погодинної оплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративний персонал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд посадових окладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість ставок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньозважений розмір посадового окладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші виплати, пов'язані з навчальним процесом (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2111

Середні витрати на 1 слухача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120

Середні витрати на 1 слухача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання канцтоварів, паперу, конвертів, марок, картриджів тощо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв тощо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання господарських товарів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші витрати, пов'язані з навчальним процесом (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210

Середні витрати на 1 слухача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

послуги зв'язку, Інтернет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

послуги сторонніх фахівців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

послуги з ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

експлуатаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші витрати, пов'язані з навчальним процесом (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2240

Середні витрати на 1 слухача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2250

Видатки на відрядження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість відряджень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати 1 особи на 1 відрядження (добові, проїзд, проживання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2250

Середні витрати на 1 слухача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2270

Середні витрати на 1 слухача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2271

теплопостачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість спожитих одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тариф за одиницю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2271

Середні витрати на 1 слухача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2272

водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість спожитих одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тариф за одиницю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість днів споживання (людино-днів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

норма споживання на 1 слухача в день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2272

Середні витрати на 1 слухача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2273

електроенергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість спожитих одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тариф за одиницю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість днів споживання (людино-днів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

норма споживання на 1 слухача в день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2273

Середні витрати на 1 слухача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2274

природного газу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість спожитих одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тариф за одиницю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість днів споживання (людино-днів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

норма споживання на 1 слухача в день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2274

Середні витрати на 1 слухача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість слухачів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість місяців навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чисельність слухачів на 1 науково-педагогічного працівника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість годин до оплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньорічна чисельність слухачів по приведеному контингенту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньорічна вартість підготовки 1 слухача по приведеному контингенту, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на 1 слухача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(посада керівника ВНЗ)


(підпис)

М. П.

 

Головний бухгалтер ВНЗ


(підпис)

___ 20__ р.

 

Додаток 1.2/1.3/1.4/1.5
до примірного державного контракту про надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" від ___ __________ 201__ року N ______

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОЗРАХУНКІВ
надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"

на ___ етап

в ________
(повна назва навчального закладу)

Показники

Всього на __ етап

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Всього витрат:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очна (вечірня) форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очна (вечірня) форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очна (вечірня) форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очна (вечірня) форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очна (вечірня) форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очна (вечірня) форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очна (вечірня) форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість слухачів очної (вечірньої) форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість слухачів заочної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньорічна чисельність слухачів по приведеному контингенту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на підготовку 1 фахівця по приведеному контингенту, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний замовник:

(посада керівника ВНЗ)

_______ (ініціали, прізвище)

М. П.

Виконавець державного замовлення:

(Посада)

_______ (ініціали, прізвище)

М. П.

 

Додаток 2
до примірного державного контракту про надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" від ___ __________ 201__ року N ______

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ ВАРТОСТІ ПОСЛУГ
на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"

в ___________
(назва вищого навчального закладу)

Ми, що нижче підписалися, від Державного замовника в особі _______
___________, який діє на та від Виконавця
                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
державного замовлення - ___
                                                                                                               (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
засвідчуємо, що Сторонами досягнуто узгодження вартості надання послуг за I, II, III, IV етапами надання послуг за Державним контрактом від ___ 20__ року N ____ про надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування", загальна вартість послуг становить ________ грн. (___________),
                                                                                                                    (прописом)
а саме:

I етап - 20__ рік - ______ грн. (_________);
                                                                                                                                                   (прописом)

II етап - 20__ рік - ______ грн. (________);
                                                                                                                                                    (прописом)

III етап - 20__ рік - ______ грн. (_______);
                                                                                                                                                    (прописом)

IV етап - 20__ рік - ______ грн. (_______);
                                                                                                                                                    (прописом)

Цей протокол узгодження вартості послуг є підставою для проведення взаємних розрахунків між Виконавцем державного замовлення і Державним замовником.

Виконавець державного замовлення

Державний замовник

(повне найменування навчального закладу)

Національне агентство України з питань державної служби

(Посада)

(Посада)


(підпис)

__
(ініціали, прізвище)


(підпис)

_
(ініціали, прізвище)

М. П.

М. П.

 

Додаток 3
до примірного державного контракту про надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" від ___ _________ 201__ року N ______

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"

в ________
(повна назва навчального закладу)

Показники

I етап

II етап

III етап

IV етап

Всього

1

2

3

4

5

6

Загальна кількість слухачів 20__ року прийому (осіб),

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

очна (вечірня) форма навчання

 

 

 

 

 

заочна форма навчання

 

 

 

 

 

Загальна кількість днів
(відповідно до навчального плану)

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

очна (вечірня) форма навчання

 

 

 

 

 

заочна форма навчання

 

 

 

 

 

Навантаження на одного слухача

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

очна (вечірня) форма навчання

 

 

 

 

 

заочна форма навчання

 

 

 

 

 

(посада керівника ВНЗ)

 
М. П.


(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

Зав. кафедри ВНЗ

 


(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 3.1/3.2/3.3/3.4
до примірного державного контракту про надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" від ___ _________ 201__ року N ______

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАДАННЯ ПОСЛУГ
з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"

на ____ етап

в ________
(повна назва навчального закладу)

Показники

Всього на ___ етап

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Загальна кількість слухачів 20__ року вступу (осіб),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очна (вечірня) форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість днів (відповідно до навчального плану)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очна (вечірня) форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завантаження на одного слухача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очна (вечірня) форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(посада керівника ВНЗ)

 


(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

 

М. П.

 

 

Зав. кафедри ВНЗ

 


(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
23 серпня 2017 року N 172

ПРИМІРНА ДОДАТКОВА УГОДА
до державного контракту про надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"

м. Київ

___ 20__ року

Національне агентство України з питань державної служби (далі - Державний замовник) в особі
__,
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 500 (Постанова N 500), з однієї сторони, та ____
                                                                                                (назва вищого навчального закладу)
в особі _______,
                                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який(а) діє на підставі ________, _________
                                                                      (назва відповідного документа)                       (назва вищого навчального закладу)
(далі - Виконавець державного замовлення), з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цю Додаткову угоду (далі - Додаткова угода) до Державного контракту про надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" від ___ __________ 20__ року N ___ (далі - Державний контракт) про таке.

1. У зв'язку з __
                                                                     (підстави/причини, змін або доповнень до державного контракту тощо)
внести зміни до
                                                                                                           (повна назва перелік)

2. Внести зміни до додатків до Державного контракту:
_.
                                                     (перелік додатків до державного контракту, до яких вносяться зміни)

3. Всі інші умови Державного контракту, які не змінюються цією Додатковою угодою, залишаються без змін.

4. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Державного контракту.

5. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами.

6. Ця Додаткова угода складена при повному розумінні Сторонами її умов у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Місце знаходження та реквізити Сторін

Виконавець державного замовлення

Державний замовник

(повне найменування навчального закладу)

Національне агентство України з питань державної служби

Адреса
тел.:
Платіжні реквізити:
Р/р
МФО
Код ЄДРПОУ

01601, м. Київ - 01, вул. Прорізна, 15
тел.: +38 (044) 254-06-00, 279-57-90
Р/р N 35210001079453
МФО 820172, код ЄДРПОУ 37819430
у Державній казначейській службі України

(Посада)

(Посада)

________
(прізвище, ініціали)


(підпис)

________
(прізвище, ініціали)


(підпис)

М. П.

М. П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Національного агентства України з питань державної служби
23 серпня 2017 року N 172

ПРИМІРНИЙ АКТ НАДАНИХ ПОСЛУГ
з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"

за 20__ року

до Державного контракту про надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" від 20__ року N ____
між Національним агентством України з питань державної служби
та ___________
(назва вищого навчального закладу)

Ми, що нижче підписалися, від Виконавця державного замовлення
_
                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з однієї сторони, та від Державного замовника
_
                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з другої сторони, склали цей акт про те, що протягом _ 20__ року Виконавцем державного замовлення здійснювалася підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування", а саме:

Показники

Кількість слухачів за формами навчання

очна (вечірня)

заочна

Фактична кількість слухачів

 

 

Вакантні місця

 

 

Всього за держзамовленням

 

 

Кількість навчальних днів (відповідно до навчального плану) за:

очною (вечірньою) формою навчання - ___ днів аудиторних занять.

заочною формою навчання - ___, з них ___ днів аудиторних занять.

Фактичні витрати за Державним контрактом від ___ __________ 20__ року N ___ станом на 20__ року становлять ________ грн., у тому числі за 20__ року - ___________ грн.

Кошти, які підлягають перерахуванню, - _____ грн. ____ грн. ____ коп.
                                                                                                                                           (прописом)

Обґрунтування фактичних витрат за 20__ року додається.

Виконавець державного замовлення (повна назва навчального закладу)

Державний замовник Національне агентство України з питань державної служби

Адреса
тел.:
Платіжні реквізити:
Р/р
МФО Код ЄДРПОУ

01601, м. Київ - 01, вул. Прорізна, 15
тел.: +38 (044) 254-06-00, 279-57-90
Р/р N 35210001079453
МФО 820172, код ЄДРПОУ 37819430
у Державній казначейській службі України

(Посада)

__________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

(Посада)

__________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

 

Додаток
до примірного акта наданих послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"

Обґрунтування фактичних витрат
за 20__ року

грн.

Показники

Затверджено кошторисом

Фактичні витрати

Надійшло коштів

Заборгованість

на 20__ рік

на звітний місяць

з початку періоду

за звітний місяць

з початку періоду

за звітний місяць

Всього витрат:

 

 

 

 

 

 

 

очна (вечірня) форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

заочна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата:

 

 

 

 

 

 

 

очна (вечірня) форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

заочна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці:

 

 

 

 

 

 

 

очна (вечірня) форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

заочна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар:

 

 

 

 

 

 

 

очна (вечірня) форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

заочна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних):

 

 

 

 

 

 

 

очна (вечірня) форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

заочна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження:

 

 

 

 

 

 

 

очна (вечірня) форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

заочна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв:

 

 

 

 

 

 

 

очна (вечірня) форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

заочна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

- теплопостачання

 

 

 

 

 

 

 

очна (вечірня) форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

заочна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

- водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

 

 

 

очна (вечірня) форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

заочна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

- електроенергії

 

 

 

 

 

 

 

очна (вечірня) форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

заочна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

- природного газу

 

 

 

 

 

 

 

очна (вечірня) форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

заочна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

Кількість слухачів очної (вечірньої) форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

Кількість слухачів заочної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

Середньорічна чисельність слухачів по приведеному контингенту

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на підготовку 1 фахівця по приведеному контингенту, грн.

 

 

 

 

 

 

 

(посада керівника ВНЗ)

М. П.


(підпис)

__________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер ВНЗ


(підпис)

__________
(прізвище, ініціали)

___ 20__ р.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали