Додаткова копія: Про затвердження примірного державного контракту про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, примірної додаткової угоди до державного контракту, примірного акта наданих послуг

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

від 12 січня 2018 року N 3

Про затвердження примірного державного контракту про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, примірної додаткової угоди до державного контракту, примірного акта наданих послуг

Відповідно до частини третьої статті 3 Закону України від 20 листопада 2012 року N 5499-VI "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" (Закон N 5499-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року N 363 "Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" (Постанова N 363) та з метою забезпечення виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

Примірний державний контракт про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Примірну додаткову угоду до державного контракту про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Примірний акт наданих послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного агентства України з питань державної служби від 26 квітня 2017 року N 91 "Про затвердження примірного державного контракту про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, примірної додаткової угоди до державного контракту, примірного акта надання послуг" (Наказ N 91).

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови НАДС відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова

К. О. Ващенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
12 січня 2018 року N 3

ПРИМІРНИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ N _____
про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

м. Київ

___ 20__ року

Національне агентство України з питань державної служби (далі - Державний замовник) в особі Голови Національного агентства України з питань державної служби Ващенка Костянтина Олександровича, який діє на підставі Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 500 (Постанова N 500), з однієї сторони, та _ (далі - Виконавець державного замовлення)
                                                             (повна назва навчального закладу)
в особі _, який діє на підставі
                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу)
_________ з іншої сторони (далі - Сторони),
               (назва відповідного документа, повна назва навчального закладу)
відповідно до статті 183 Господарського кодексу України, частини третьої статті 3 Закону України від 20 листопада 2012 року N 5499-VI "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" (Закон N 5499-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року N 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил", постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року N 363 "Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" (Постанова N 363), постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 року N 674 "Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" (Постанова N 674), постанови Кабінету Міністрів України від ___ 20__ року N ____ "______"*
                                                                                                                                                      (назва постанови)
уклали цей Державний контракт про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (далі - Державний контракт) про таке.

I. Предмет Державного контракту

1.1. Виконавець державного замовлення зобов'язується у 20__ році за рахунок коштів державного бюджету забезпечити у повному обсязі виконання державного замовлення з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (далі - Послуги) (код 85.59.1 "Послуги освітянські, інші, н. в. і. у." відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010, затвердженого і введеного в дію наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457) загальною кількістю ______ осіб, згідно із Планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у __________
                                                                                                                       (повна назва навчального закладу)
у 20__ році (далі - План-графік, додаток 1) та Організацію навчального процесу відповідно до Плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування у _____ у 20__ році (додаток 1.1).
                                                            (повна назва навчального закладу)

II. Вартість послуг, порядок та умови проведення розрахунків

2.1. Державний замовник за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету здійснює фінансування Виконавця державного замовлення для надання послуг в установленому законодавством порядку відповідно до бюджетної програми КПКВК 6121020 "Професійне навчання державний службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечення інституційного розвитку та адаптації державної служби до стандартів ЄС".

2.2. Розрахунки за Державним контрактом здійснюються у національній валюті України - гривні.

2.3. Вартість надання послуг визначається Сторонами на підставі розробленого Виконавцем державного замовлення Кошторису витрат на надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у
                                                                                                                                               (повна назва навчального закладу)
у 20__ році (далі - Кошторис витрат, додаток 2) та Обґрунтування кошторису витрат на надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
 у __________ у 20__ році (далі - Обґрунтування кошторису, додаток 2.1).
             (повна назва навчального закладу)

2.4. Загальна вартість послуг становить ___________ грн. (___________)
                                                                                                                                                   (вартість прописом)
без податку на додану вартість (згідно з підпунктом "ґ" підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України) відповідно до Протоколу узгодження вартості послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у
_ у 20__ році (далі - Протокол узгодження, додаток 3).
                  (повна назва навчального закладу)

2.5. Виконавець державного замовлення подає щомісяця до 10 та до 25 числа поточного місяця Державному замовнику підписаний зі своєї сторони Акт наданих послуг у двох примірниках (далі - Акт наданих послуг).

2.6. Державний замовник після отримання від Виконавця державного замовлення підписаного зі своєї сторони Акта наданих послуг підписує його або надає мотивовану відмову від підписання Акта наданих послуг.

2.7. Розрахунки за Державним контрактом здійснюються на підставі підписаного з обох Сторін Акта наданих послуг з відповідними додатками, що відповідають Плану-графіку та Календарному плану розрахунків надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у ___ у 20__ році (додаток 4).
                                                                                      (повна назва навчального закладу)

2.8. Розрахунки за Державним контрактом проводяться при наявності грошових коштів на реєстраційному рахунку Державного замовника, відкритому в органах Державної казначейської служби України.

2.9. За згодою Сторін вартість послуг за цим Державним контрактом може бути відкоригована шляхом укладення Додаткової угоди до цього Державного контракту з обов'язковим відповідним обґрунтуванням.

2.10. Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі статті 49 Бюджетного кодексу України. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування наданих послуг на свій реєстраційний рахунок.

III. Обов'язки та права Державного замовника

3.1. Державний замовник зобов'язаний:

3.1.1. Після отримання від Виконавця державного замовлення підписаного Акта наданих послуг впродовж 5 (п'яти) робочих днів підписати його або надати мотивовану відмову від підписання Акта наданих послуг.

3.1.2. У встановленому законодавством порядку своєчасно здійснювати оплату згідно з Актами наданих послуг до цього Державного контракту Виконавцю державного замовлення, крім випадків повернення Акта наданих послуг без погодження і оплати з підстав, передбачених цим Державним контрактом.

3.2. Державний замовник має право:

3.2.1. Здійснювати контроль за виконанням цього Державного контракту Виконавцем державного замовлення, ефективністю використання ним бюджетних коштів та отримувати відповідну інформацію за запитом.

3.2.2. Повернути Акт наданих послуг Виконавцю державного замовлення із відповідним зазначенням підстави та обґрунтуванням щодо відмови від його підписання.

3.2.3. Коригувати вартість цього Державного контракту залежно від реального фінансування видатків із загального фонду Державного бюджету та у випадку зміни законодавства шляхом укладення Додаткової угоди до цього Державного контракту.

3.2.4. Достроково розірвати цей Державний контракт у разі, якщо Виконавця державного замовлення у встановленому законодавством порядку:

ліквідовано;

позбавлено ліцензії на провадження відповідної освітньої діяльності;

визнано порушником якості надання послуг (за умови її погіршення, що визначено стандартами освітньої діяльності та стандартами вищої освіти);

визнано порушником бюджетного законодавства (використання коштів державного бюджету не за цільовим призначенням тощо).

3.3. Про прийняття рішення щодо дострокового розірвання Державного контракту Державний замовник повідомляє Виконавця державного замовлення у письмовій формі.

IV. Обов'язки та права Виконавця державного замовлення

4.1. Виконавець державного замовлення зобов'язаний забезпечувати:

4.1.1. Обов'язкове виконання цього Державного контракту відповідно до пункту 1.1 цього Державного контракту.

4.1.2. Надання послуг відповідно до стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти.

4.1.3. Контроль за здійсненням навчального процесу відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України та Державного замовника.

4.1.4. Видачу державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування, які успішно пройшли підвищення кваліфікації, відповідного документа (свідоцтво, сертифікат тощо) щодо набуття відповідних професійних знань, навичок.

4.1.5. Організацію та контроль за підвищенням кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до Плану-графіка та звітування перед Державним замовником щодо виконання державного замовлення.

4.1.6. Надання Державному замовнику Актів наданих послуг не пізніше 10 та 25 числа поточного місяця та іншу запитувану Державним замовником інформацію.

4.1.7. Використовувати отримані за цим Державним контрактом кошти відповідно до їх цільового призначення згідно з Кошторисом витрат до цього Державного контракту.

4.2. Виконавець державного замовлення має право:

4.2.1. Своєчасно отримувати оплату згідно з підписаними обома Сторонами Актами наданих послуг до цього Державного контракту, крім випадків повернення Акта наданих послуг без погодження і оплати з підстав, передбачених цим Державним контрактом.

4.2.2. Вносити Державному замовнику як головному розпоряднику коштів Державного бюджету пропозиції щодо коригування показників державного замовлення з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування протягом строку дії цього Державного контракту.

V. Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Державним контрактом Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Державним контрактом та чинним законодавством України.

5.2. У випадку порушення Виконавцем державного замовлення строків надання послуг з нього стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості (частина друга статті 231 Господарського кодексу України).

5.3. Державний замовник не несе відповідальності перед Виконавцем державного замовлення за порушення строків здійснення оплати за надані послуги у разі відсутності грошових коштів на реєстраційному рахунку Державного замовника, відкритому в органах Державної казначейської служби України.

5.4. За затримку оплати вартості наданих послуг, що сталася з вини Державного замовника, Державний замовник сплачує Виконавцю державного замовлення пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня, від несплаченої або несвоєчасно сплаченої суми за кожен день прострочення платежу (частина шоста статті 231 Господарського кодексу України).

VI. Обставини непереборної сили

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Державним контрактом у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання цього Державного контракту та виникли поза волею Сторін (аварія, стихійне лихо, епідемія, епізоотопія, війна, масові заворушення, страйки, зміни законодавства за умови, що такі обставини настали після підписання цього Державного контракту тощо).

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Державним контрактом унаслідок дії непереборної сили, повинна не пізніше 30 календарних днів з моменту їх виникнення у письмовій формі повідомити про це іншу Сторону.

6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку дії є відповідні документи, які видані уповноваженим органом.

6.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується 90 днів, кожна зі Сторін у встановленому порядку має право розірвати цей Державний контракт.

VII. Вирішення спорів

7.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

7.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

VIII. Строк дії Державного контракту

8.1. Державний контракт набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до ___ 20__ року включно, але до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань відповідно до цього Державного контракту.

8.2. Відповідно до частини третьої статті 631 Цивільного кодексу України Сторони встановлюють, що умови цього Державного контракту застосовуються до відносин між ними, що виникли до його укладення, а саме з ___ _ 20__ року. **

IX. Припинення дії Державного контракту

9.1. Дія Державного контракту припиняється:

9.1.1. За взаємною згодою Сторін.

9.1.2. Достроково за ініціативою Державного замовника у випадках, передбачених пунктом 3.2 цього Державного контракту.

9.1.3. У разі ліквідації як юридичної особи однієї зі Сторін Державного контракту.

9.1.4. За рішенням суду у разі порушення або невиконання умов цього Державного контракту.

9.1.5. Якщо виконання Стороною Державного контракту своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з прийняттям відповідних нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені цим Державним контрактом, і при цьому будь-яка із Сторін не погоджується на внесення змін до цього Державного контракту.

9.2. У разі дострокового припинення дії цього Державного контракту невиконаний обсяг державного замовлення Виконавцем державного замовлення буде перерозподілений у встановленому законодавством порядку.

X. Додатки до Державного контракту

10.1. Невід'ємною частиною цього Державного контракту є:

Додаток 1 "План-графік підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у ______ у 20 __ році";
                                                                 (повна назва навчального закладу)

Додаток 1.1 "Організація навчального процесу відповідно до Плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у
___________ у 20__ році";
                                               (повна назва навчального закладу)

Додаток 2 "Кошторис витрат на надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у ___________ у 20__ році";
                                                                                                                   (повна назва навчального закладу)

Додаток 2.1 "Обґрунтування кошторису витрат на надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у
у 20__ році";
                                                   (повна назва навчального закладу)

Додаток 3 "Протокол узгодження вартості послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у __________ у 20__ році";
                                                                                                                 (повна назва навчального закладу)

Додаток 4 "Календарний план розрахунків надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у у 20__ році".
                                                                                                                                (повна назва навчального закладу)

XI. Прикінцеві положення

11.1. Державний контракт складений при повному розумінні Сторонами його умов у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

11.2. Зміни та доповнення до Державного контракту вносяться шляхом укладення додаткової угоди до цього Державного контракту, оформленої в письмовій формі і підписаної уповноваженими представниками Сторін, що становить його невід'ємну частину.

11.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність указаних ними в цьому Державному контракті банківських реквізитів, зобов'язуються невідкладно письмово повідомляти іншу Сторону про їх зміну та несуть ризик настання несприятливих наслідків, пов'язаних із відсутністю відповідного повідомлення у встановлені строки.

11.4. При реорганізації чи зміні назви Державного замовника, права та обов'язки, передбачені цим Державним контрактом, за погодженням Сторін передаються правонаступнику.

11.5. У випадках, не передбачених цим Державним контрактом, Сторони керуються чинним законодавством України.

Місцезнаходження та реквізити Сторін:

Виконавець державного замовлення

Державний замовник

(повна назва навчального закладу)

Реквізити навчального закладу

Національне агентство України
з питань державної служби

01601, м. Київ - 01, вул. Прорізна, 15
тел.: +38(044) 254-06-00, 279-57-90
Р/р N 35210001079453
МФО 820172, код ЄДРПОУ 37819430
у Державній казначейській службі України у м. Києві

(Посада керівника навчального закладу)


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


М. П.

Голова


(підпис)

К. О. Ващенко


М. П.

Примітка.

* назва постанови Кабінету Міністрів України, відповідно до якої затверджуються обсяги державного замовлення на відповідний рік.

** застосовується у разі, коли відносини між Сторонами Державного контракту виникли до його укладення.

 

Додаток 1
до примірного державного контракту про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
від ___ 20__ року N ___

ЗАТВЕРДЖЕНО
(посада керівника навчального закладу,
повна назва навчального закладу)
__________
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Голова Національного агентства України
з питань державної служби
_________ К. О. Ващенко
___ _ 20__ року

План-графік підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

у __________ у 20__ році
(повна назва навчального закладу)

Місяць

Навчальна програма
(професійна програма, тематичні короткострокові семінари тощо)

Форма навчання

Категорія слухачів

Період навчання

Термін навчання однієї групи

Кількість слухачів в 1 групі

Кількість груп

Загальна кількість слухачів

з __ по __

днів

годин, з них:

аудиторні заняття

самостійна робота слухачів

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

Разом за місяць

-

-

-

-

-

-

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

-

-

-

-

 

 

______
(посада керівника навчального закладу)

____
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ р.

 

 

 

Додаток 1.1
до примірного державного контракту про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
від ___ 20__ року N ___

Організація навчального процесу відповідно до Плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

у _________ у 20__ році
(повна назва навчального закладу)

Місяць

Навчальна програма
(професійна програма, тематичні короткострокові семінари тощо)

Форма навчання

Період навчання

Навчання однієї групи

Кіль-
кість груп

Загальна кількість

Середньо-
річна кількість слухачів

днів

годин за програмою навчання (за навчальним планом); викладачів

кількість слухачів

слуха-
чів

аудитор-
них годин

викла-
дачів

годин до виплати

на аудиторні заняття
(форма проведення занять, викладачів)

на самостійну роботу слухачів

всього

лекція

семінарське, практичне заняття

тематична дискусія (тренінг)

науково-практична конференція (круглий стіл)

...

годин

викла-
дачів

з __ по __

годин

викла-
дачів

годин

викла-
дачів

годин

викла-
дачів

годин

викла-
дачів

годин

викла-
дачів

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

Разом за місяць

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

-

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

-

-

 

-

 

-

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

______
(посада керівника навчального закладу)

____
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ р.

 

 

 

Додаток 2
до примірного державного контракту про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
від ___ 20__ року N ___

Затверджений у сумі

(сума прописом)

Голова Національного агентства України
з питань державної служби
_________ К. О. Ващенко
"___" 20__ р.

Кошторис витрат на надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

у ____ у 20__ році
(повна назва навчального закладу)

Показники

Видатки, грн.

на базі навчального закладу*

виїздні*

Всього*

Всього витрат, у тому числі:

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

2111

Заробітна плата, у тому числі:

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

2250

Видатки на відрядження

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

Кількість слухачів, у тому числі:

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

Середні витрати на одного слухача, у тому числі:

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

Середньорічна кількість слухачів по приведеному контингенту, у тому числі:

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

Середньорічна вартість навчання 1 слухача по приведеному контингенту, у тому числі:

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

Середні витрати на 1 слухача в день, у тому числі:

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 


* - заповнюється за наявної інформації

Керівник навчального закладу


(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

Керівник фінансового відділу


(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ р.
М. П.

 

Додаток 2.1
до примірного державного контракту про надання послуг
з підвищення кваліфікації державних службовців
і посадових осіб місцевого самоврядування
від ___ 20__ року N ___

Обґрунтування кошторису витрат на надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

у _____ у 20__ році
(повна назва навчального закладу)

Показники

Видатки, грн.

на базі навчального закладу*

виїздні*

Всього*

Усього витрат, у тому числі:

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

2111

Заробітна плата, у тому числі:

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

Науково-педагогічний персонал

 

 

 

 

Фонд оплати праці штатних працівників

 

 

 

 

Фонд посадових окладів

 

 

 

 

кількість місяців, в яких залучені до навчального процесу штатні працівники

 

 

 

 

середня кількість ставок на місяць

 

 

 

 

середньозважений розмір посадового окладу

 

 

 

 

обов'язкові надбавки та доплати (розшифрувати)

 

 

 

 

інші виплати, пов'язані з навчальним процесом (розшифрувати)

 

 

 

 

Фонд погодинної оплати праці

 

 

 

 

кількість годин за погодинною оплатою

 

 

 

 

середньозважений розмір погодинної оплати

 

 

 

Адміністративний персонал

 

 

 

 

Фонд оплати праці штатних працівників

 

 

 

 

Фонд посадових окладів

 

 

 

 

кількість місяців, в яких залучені до навчального процесу штатні працівники

 

 

 

 

середня кількість ставок на місяць

 

 

 

 

середньозважений розмір посадового окладу

 

 

 

 

обов'язкові надбавки та доплати (розшифрувати)

 

 

 

 

інші виплати, пов'язані з навчальним процесом (розшифрувати)

 

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

придбання канцтоварів, паперу, конвертів, марок, картриджів тощо

 

 

 

 

придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв тощо

 

 

 

 

придбання господарських товарів

 

 

 

 

інші витрати, пов'язані з навчальним процесом (розшифрувати)

 

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

послуги зв'язку, Інтернет

 

 

 

 

послуги сторонніх фахівців

 

 

 

 

послуги з ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки

 

 

 

 

експлуатаційні послуги

 

 

 

 

інші витрати, пов'язані з навчальним процесом (розшифрувати)

 

 

 

2250

Видатки на відрядження

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

кількість відряджень

 

 

 

 

кількість осіб

 

 

 

 

середні витрати 1 особи на 1 відрядження (добові, проїзд, проживання)

 

 

 

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

2271

теплопостачання

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

кількість спожитих одиниць

 

 

 

 

тариф за одиницю

 

 

 

 

кількість днів споживання (людино-днів)

 

 

 

 

норма споживання на 1 слухача в день

 

 

 

2272

водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

кількість спожитих одиниць

 

 

 

 

тариф за одиницю

 

 

 

 

кількість днів споживання (людино-днів)

 

 

 

 

норма споживання на 1 слухача в день

 

 

 

2273

електроенергії

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

кількість спожитих одиниць

 

 

 

 

тариф за одиницю

 

 

 

 

кількість днів споживання (людино-днів)

 

 

 

 

норма споживання на 1 слухача в день

 

 

 

2274

природного газу

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

кількість спожитих одиниць

 

 

 

 

тариф за одиницю

 

 

 

 

кількість днів споживання (людино-днів)

 

 

 

 

норма споживання на 1 слухача в день

 

 

 

 

Кількість слухачів за формою, терміном та видом навчання, у тому числі:

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми та термін навчання

 

 

 

 

Кількість груп, у тому числі:

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

Середня чисельність слухачів у групі

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

Кількість годин, які оплачуються викладачам, у тому числі:

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

Середньорічна кількість слухачів по приведеному контингенту, у тому числі:

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

Середньорічна вартість навчання 1 слухача по приведеному контингенту, у тому числі:

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

Середні витрати на 1 слухача в день, у тому числі:

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 


* - заповнюється за наявної інформації

Керівник навчального закладу


(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

Керівник фінансового відділу


(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ р.
М. П.

 

Додаток 3
до примірного державного контракту про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
від ___ 20__ року N ____

Протокол узгодження вартості послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

у _____ у 20__ році
(повна назва навчального закладу)

Ми, що нижче підписалися, від Державного замовника - Голова Національного агентства України з питань державної служби Ващенко Костянтин Олександрович, та від Виконавця державного замовлення - _
                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу)
засвідчуємо, що Сторонами досягнуто узгодження вартості послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за державним контрактом від ___ 20__ року N ____ про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, загальна вартість послуг становить ______, ______ грн. (__________).
                                                                              (сума прописом)

Виконавець державного замовлення

Державний замовник

(повна назва навчального закладу)

Національне агентство України
з питань державної служби

Посада


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


М. П.

Голова


(підпис)

К. О. Ващенко


М. П.

 

Додаток 4
до примірного державного контракту про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
від ___ 20__ року N ___

Календарний план розрахунків надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

у _________ у 20__ році
(повна назва навчального закладу)

Показники

Затверджено кошторисом

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Всього витрат, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв на базі навчального закладу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньорічна кількість слухачів по приведеному контингенту, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньорічна вартість навчання 1 слухача по приведеному контингенту, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на 1 слухача в день, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець державного замовлення

Державний замовник

(повна назва навчального закладу)

Національне агентство України
з питань державної служби

__________
(посада керівника вищого навчального закладу)

Голова

 

 

 

__________
(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

 

__________
(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
12 січня 2018 року N 3

ПРИМІРНА ДОДАТКОВА УГОДА N ____
до державного контракту про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

від ___ 20__ року N ____

м. Київ

___ 20__ року

Національне агентство України з питань державної служби (далі - Державний замовник) в особі Голови Національного агентства України з питань державної служби Ващенка Костянтина Олександровича, який діє на підставі Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 500 (Постанова N 500), з однієї сторони, та (далі - Виконавець державного замовлення)
                                                            (повна назва навчального закладу)
в особі ______,
                                                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу)
який діє на підставі ________
                                                                         (назва відповідного документа, повна назва навчального закладу)
з іншої сторони, (далі - Сторони) уклали цю додаткову угоду N ___ (далі - Додаткова угода) до державного контракту про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування від ___ 20__ року N ___ (далі - Державний контракт) про таке.

1. У зв'язку з __
                                                         (підстава/причина Сторін для зміни/доповнення Державного контракту)
внести зміни до ___________,
                                                                                      (пункти та розділи Державного контракту)
виклавши їх у редакції, що додається.

2. Всі інші умови Державного контракту, які не змінюються цією Додатковою угодою, залишаються без змін.

3. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Державного контракту.

4. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання Сторонами. Відповідно до частини третьої статті 631 Цивільного кодексу України Сторони встановлюють, що умови цієї Додаткової угоди застосовуються до відносин між ними, що виникли до її укладення, а саме з ___ 20__ року.

5. Ця Додаткова угода складена при повному розумінні Сторонами її умов у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Виконавець державного замовлення

Державний замовник

(повна назва навчального закладу)

Реквізити навчального закладу

Національне агентство України
з питань державної служби

01601, м. Київ - 01, вул. Прорізна, 15
тел.: +38(044) 254-06-00, 279-57-90
Р/р N 35210001079453
МФО 820172, код ЄДРПОУ 37819430
у Державній казначейській службі України

(Посада керівника
навчального закладу)


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


М. П.

Голова
 


(підпис)

К. О. Ващенко


М. П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
12 січня 2018 року N 3

ПРИМІРНИЙ АКТ НАДАНИХ ПОСЛУГ N ___
з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

з ___ 20__ року по ___ 20__ року
до Державного контракту про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
від ___ 20__ року N _____
між Національним агентством України з питань державної служби
та ___
(повна назва навчального закладу)

Ми, що нижче підписались, від Виконавця державного замовлення
_______, з однієї сторони, та від Державного
        (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу)
замовника Голова Національного агентства України з питань державної служби Ващенко Костянтин Олександрович, з іншої сторони, уклали цей акт про те, що з ___ ___________ 20__ року по ___ 20__ року на виконання державного контракту про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування від ___ ___________ 20__ року N ____ між Національним агентством України з питань державної служби та __,
                                                                                 (повна назва навчального закладу)
Виконавцем державного замовлення здійснено підвищення кваліфікації ___________
                                                                                                                                                                                      (кількість)
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Вартість послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за період з ___ 20__ року по ___ 20__ року становить _________ грн. (_________) без ПДВ.
                                                                                        (прописом)

Підлягає перерахуванню за цим актом _______ грн. (_______) без ПДВ.
                                                                                                                                                    (прописом)

Додатками до цього акта є:

Додаток 1 "Обґрунтування фактичних витрат з ___ 20__ року по ___ 20__ року з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у _____ у 20__ році";
                                                                                (повна назва навчального закладу)

Додаток 2 "Виконання Плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у _
                                                                                                                    (повна назва навчального закладу)
у 20__ році з ___ 20__ року по ___ 20__ року".

Виконавець державного замовлення

Державний замовник

(повна назва навчального закладу)

Реквізити навчального закладу

Національне агентство України
з питань державної служби

Р/р N 35210001079453
МФО 820172, код ЄДРПОУ 37819430
у Державній казначейській службі України

(Посада керівника
навчального закладу)


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


М. П.

Голова
 


(підпис)

К. О. Ващенко


М. П.

 

Додаток 1
до примірного акта наданих послуг N ____
до державного контракту про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
від ___ 20__ року N ____

Обґрунтування фактичних витрат

з ___ 20__ року по ___ 20__ року
з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

у ________ у 20__ році
(повна назва навчального закладу)

Показники

Затверджено кошторисом

Фактичні витрати

Надійшло коштів

Заборгованість

на 20__ рік

на звітний місяць

з початку періоду

за звітний місяць

з початку періоду

за звітний місяць

Усього витрат, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

2111

Заробітна плата, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

 

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

 

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

 

 

 

 

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

 

 

 

2250

Видатки на відрядження

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

 

 

 

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньорічна кількість слухачів по приведеному контингенту, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньорічна вартість навчання 1 слухача по приведеному контингенту, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на 1 слухача в день, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

 

 

 

 

 

 

Керівник навчального закладу


(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

Керівник фінансового відділу


(підпис)

_______
(ініціали,  прізвище)

"___" 20__ р.
М. П.

 

Додаток 2
до примірного акта наданих послуг N ____
до державного контракту про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
від ___ 20__ року N ____

Виконання Плану-графіка
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

у _ у 20__ році
(повна назва навчального закладу)
з ___ 20__ року по ___ 20__ року

Навчальна програма
(професійна програма, тематичні короткострокові семінари тощо)

Форма навчання

Вид занять (лекція, круглий стіл тощо)

Період навчання
з __ по __

навчання однієї групи

Кількість груп

Загальна кількість

Кількість годин до виплати

днів

аудиторні години

години на самос-
тійну роботу слухачів

кількість слухачів

кількість викладачів

аудиторних годин

слухачів

викладачів

за видами занять

всього

лекція

семінарське, практичне заняття

тематична дискусія (тренінг)

науково-практична конференція (круглий стіл)

...

годин

викла-
дачів

годин

викла-
дачів

годин

викла-
дачів

годин

викла-
дачів

годин

викла-
дачів

годин

викла-
дачів

за ДК

факт

за ДК

факт

за ДК

факт

за ДК

факт

за ДК

факт

за ДК

факт

на 1 групу

всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник навчального закладу


(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ р.
М. П.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали