ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 червня 2012 року N 3020

Про затвердження Примірного договору купівлі-продажу пакета акцій акціонерного товариства за конкурсом

З метою реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки (Закон N 4335-VI) та відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" наказую:

1. Затвердити Примірний договір купівлі-продажу пакета акцій акціонерного товариства за конкурсом (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Фонду державного майна України від 2 вересня 2009 року N 1383 "Про затвердження Примірного договору купівлі-продажу пакета акцій акціонерного товариства (енергопостачальної компанії) за конкурсом";

наказ Фонду державного майна України від 22 травня 2007 року N 797 "Про затвердження змін та доповнень до Примірного договору купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства за конкурсом";

наказ Фонду державного майна України від 14 липня 2008 року N 815 "Про затвердження Змін та доповнень до Примірного договору купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства за конкурсом, затвердженого наказом ФДМУ від 22.05.2007 N 797";

наказ Фонду державного майна України від 13 листопада 2008 року N 1342 "Про затвердження Змін та доповнень до Примірного договору купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства за конкурсом";

наказ Фонду державного майна України від 30 червня 2010 року N 910 "Про затвердження Змін та доповнень до Примірного договору купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства за конкурсом, затвердженого наказом ФДМУ від 28.03.2005 N 689, із змінами та доповненнями до нього";

наказ Фонду державного майна України від 21 жовтня 2010 року N 1545 "Про затвердження Змін до Примірного договору купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства за конкурсом, затвердженого наказом ФДМУ від 28.03.2005 N 689, із змінами та доповненнями до нього".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності наказу Фонду державного майна України від 18 травня 2012 року N 704 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 28.03.2005 N 689" (Наказ N 704), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2012 року за N 844/21156.

 

Голова Фонду

О. Рябченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
22.06.2012 N 3020


ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР N
купівлі-продажу пакета акцій акціонерного товариства за конкурсом

місто Київ, Україна, ______

Фонд державного майна України, ідентифікаційний код 00032945, місцезнаходження: вулиця Кутузова, будинок 18/9, місто Київ 133, 01601 (далі - Продавець), в особі Голови Фонду державного майна України ________, який діє на підставі Закону України "Про Фонд державного майна України" від 9 грудня 2011 року N 4107-VI (Закон N 4107-VI) та наказу Фонду державного майна України від , з однієї сторони, та ______, ідентифікаційний код ___ (далі - Покупець), в особі _______, який діє на підставі ___________ та мешкає за адресою: _, з іншої сторони, уклали цей договір купівлі-продажу (далі - Договір) про таке.

Продавець за підсумками конкурсу з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону з продажу державного пакета акцій (протокол засідання конкурсної комісії з продажу пакета акцій від N ______, затверджений Фондом державного майна України від , та наказ Фонду державного майна України від N _____) зобов'язується передати у власність Покупцю пакет акцій ___________ (далі - товариство), розташованого за адресою: _______, ідентифікаційний код товариства ________, а Покупець зобов'язується сплатити за зазначений пакет акцій ціну пакета акцій, прийняти цей пакет акцій і виконати обов'язки, передбачені Договором.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Предметом Договору є пакет акцій ___ у кількості ________ (__________) штук простих іменних акцій, випущених у ______ формі, що становить _____ % статутного капіталу товариства, номінальною вартістю однієї акції ___________ гривень та номінальною вартістю пакета акцій ________ (__________) гривень (згідно з уточненим планом розміщення акцій товариства, затвердженим наказом Фонду державного майна України від N ______ (далі - пакет акцій), який за результатами конкурсу продано за ________ (__________) гривень.

ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2. Ціна продажу пакета акцій у кількості ________ (__________), що становить ____ % статутного капіталу товариства, становить ________ (__________) грн.

Покупець зобов'язаний розрахуватися за придбаний пакет акцій товариства протягом 30 календарних днів від дати нотаріального посвідчення Договору в сумі ________ (__________) гривень.

3. Розрахунки за придбаний пакет акцій здійснюються так:

конкурсна гарантія, внесена Покупцем для участі в конкурсі в сумі ________ (__________) гривень та перерахована відповідно до платіжного доручення від N _____ з рахунка Покупця N _____, МФО ___________, код за ЄДРПОУ ___ на рахунок Продавця N _________, Державна казначейська служба України, місто Київ, МФО ______, код за ЄДРПОУ ______, зараховується Покупцеві в рахунок оплати ціни пакета акцій;

кошти Покупця в сумі ________ (__________) гривень перераховуються протягом 30 календарних днів від дати нотаріального посвідчення Договору з рахунка Покупця N ______, МФО ____, код за ЄДРПОУ _____ на рахунок Продавця N _____, Державна казначейська служба України, місто Київ, МФО _____, код за ЄДРПОУ ______. Одержувач коштів: Фонд державного майна України, призначення платежу: оплата за пакет акцій.

НАБУТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

4. Право власності на пакет акцій товариства переходить до Покупця від дати сплати повної ціни придбаного пакета акцій.

5. Права Покупця на участь в управлінні товариством, одержанні доходу тощо реалізуються від дати зарахування пакета акцій, які придбаваються за цим Договором, на рахунок Покупця у зберігача.

ПЕРЕДАЧА ПАКЕТА АКЦІЙ

6. Передача пакета акцій Продавцем Покупцю здійснюється протягом трьох робочих днів від дати надходження всіх коштів, сплачених за пакет акцій, на рахунок Продавця, а у випадках, в яких необхідне отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання - протягом трьох робочих днів після надходження всіх коштів, сплачених за пакет акцій, та одержання дозволу Антимонопольного комітету України (адміністративної колегії Антимонопольного комітету України) і засвідчується актом приймання-передавання пакета акцій товариства (далі - акт приймання-передавання), який підписується сторонами Договору.

Продавець зобов'язаний переказати пакет акцій, що є предметом цього Договору, з рахунку в цінних паперах N _______ у зберігача _________ (рахунок зберігача в депозитарії ______ N _______) на рахунок в цінних паперах Покупця N ______ у зберігача _______ (рахунок зберігача в депозитарії ___ N _______) у вказаний в першому реченні цього пункту Договору строк.

Покупець зобов'язаний прийняти пакет акцій, що є предметом цього Договору, протягом трьох робочих днів з дня підписання акта приймання-передавання.

Сторони самостійно сплачують послуги своїх зберігачів за цим Договором.

Сторони рівною мірою відповідають за перереєстрацію права власності на акції: кожна - в частині тих дій, які вона має вчинити з цією метою згідно з цим Договором.

ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на неї Договором, сприяти іншій стороні у виконанні її обов'язків та має право вимагати від іншої сторони виконання належним чином її обов'язків.

8. Сторона, яка порушила обов'язки, передбачені Договором, повинна усунути ці порушення.

9. Покупець зобов'язаний у встановлений у пункті 2 Договору строк повністю сплатити ціну придбаного пакета акцій та прийняти від Продавця придбаний пакет акцій за актом приймання-передавання.

10. Покупець зобов'язаний забезпечити виконання визначених нижче зобов'язань щодо основних напрямків розвитку і функціонування товариства, встановлених підпунктами 10.1 - 10.5 пункту 10 цього Договору, а також Бізнес-плану післяприватизаційного розвитку товариства (далі - Бізнес-план), який є невід'ємною частиною Договору*:


* Умови, визначені пунктом 10 цього Договору, встановлюються відповідно до умов конкурсу і можуть бути змінені (скорочені або доповнені) з урахуванням індивідуальних особливостей діяльності товариства, пакет акцій якого пропонується до продажу, а також соціальної захищеності трудового колективу товариства, пакет акцій якого приватизується.

У разі продажу контрольного пакета акцій товариства, яке має стратегічне значення для економіки та безпеки держави, до зобов'язань Покупця можуть включатися зобов'язання щодо забезпечення певних показників ефективного функціонування товариства в післяприватизаційний період.

Положення та вимоги щодо Бізнес-плану післяприватизаційного розвитку товариства включаються до умов Договору у випадках, якщо наявність Бізнесу-плану передбачена умовами конкурсу та чинним законодавством

10.1. В економічній діяльності товариства:

10.1.1 збереження основних видів діяльності товариства;

10.1.2 погашення простроченої заборгованості товариства (у разі наявності): перед бюджетом за податками, зборами у сумі _____ протягом від дати переходу права власності на пакет акцій;

заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у сумі _____ протягом від дати переходу права власності на пакет акцій;

10.1.3 погашення простроченої заборгованості товариства за кредитами, наданими під гарантії Кабінету Міністрів України в сумі _______ протягом від дати переходу права власності на пакет акцій (у разі наявності);

10.1.4 недопущення утворення нової простроченої заборгованості товариства по платежах до бюджетів всіх рівнів за податками, зборами;

10.1.5 виконання мобілізаційних завдань, визначених для товариства;

10.1.6 виконання вимог Закону України "Про захист економічної конкуренції";

10.1.7 дотримання вимог чинного законодавства України щодо охорони державної таємниці.

10.2. В інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:

10.2.1 освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та/або послуг;

10.2.2 здійснення заходів з технологічного переозброєння, модернізації виробництва, в тому числі шляхом впровадження прогресивних технологій, механізації та автоматизації виробництва;

10.2.3 вдосконалення виробництва, організації праці та управління;

10.2.4 економія матеріалів, палива та електроенергії;

10.2.5 проведення науково-дослідних та конструкторських робіт;

10.2.6 унесення інвестицій (розмір та строки), передбачених Бізнес-планом, на розвиток товариства.

10.3. У соціальній діяльності товариства:

10.3.1 погашення простроченої заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат у сумі _____ протягом 1 (одного) місяця від дати переходу права власності на пакет акцій;

10.3.2 недопущення утворення простроченої заборгованості товариства перед працівниками із заробітної плати та інших виплат, передбачених колективними договором;

10.3.3 поетапне підвищення заробітної плати з урахуванням інфляційних процесів та матеріального стимулювання працівників товариства залежно від результатів його господарської діяльності відповідно до умов колективного договору;

10.3.4 недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи Покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів України про працю або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів України про працю) протягом шести місяців від дати переходу права власності на пакет акцій;

10.3.5 виконання в повному обсязі чинного колективного договору протягом строку його дії, після завершення якого укладання нового або внесення змін та доповнень до чинного колективного договору в установленому законодавством порядку;

10.3.6 належне утримання об'єктів соціально-побутового призначення шляхом фінансування та здійснення заходів з дотримання санітарно-гігієнічних, будівельних та пожежних норм і правил утримання таких об'єктів;

10.3.7 підготовка, навчання і підвищення кваліфікації працівників товариства за рахунок коштів товариства відповідно до програм його розвитку;

10.3.8 здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України "Про охорону праці", розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань;

10.3.9 погодження з профспілковою організацією та трудовим колективом товариства дій з відчуження соціально-культурних закладів, передачі житлового фонду та об'єктів соціальної інфраструктури, які є власністю товариства, у власність відповідних територіальних громад;

10.3.10 завершення будівництва житлових будинків (у разі наявності такого будівництва) та введення їх у експлуатацію з оформленням всіх необхідних документів у строк до ;

10.3.11 передача об'єктів соціальної інфраструктури, житлового фонду, в тому числі гуртожитків, як об'єктів державної власності у комунальну власність відповідних територіальних громад (у разі наявності);

10.3.12 працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями, створювання належних умов праці для таких осіб з урахуванням їх особливих потреб, відповідного облаштування виробництв та забезпечення доступу до них зазначених осіб.

10.4. У природоохоронній діяльності товариства*:


* Крім того, до цього пункту можуть бути включені обов'язки Покупця, визначені фіксованими умовами конкурсу, які випливають з висновків обов'язкового екологічного аудиту щодо сплати заборгованості з екологічних зборів і платежів та відшкодування збитків, заподіяних навколишньому середовищу внаслідок господарської діяльності підприємств до проведення його приватизації, виконання заходів щодо усунення виявлених невідповідностей екологічних характеристик об'єкта вимогам законодавчих актів та інших нормативних документів

10.4.1 дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;

10.4.2 виконання заходів щодо охорони навколишнього середовища.

10.5. У сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:

10.5.1 належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на його балансі;

10.5.2 сприяння недопущенню безоплатного використання державного майна та його незаконного відчуження (у разі наявності такого);

10.5.3 не допускати від дати переходу до Покупця права власності на пакет акцій до повного виконання умов Договору голосування на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна. У разі неотримання такої згоди на день проведення загальних зборів акціонерів товариства Покупець зобов'язаний голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства;

10.5.4 не допускати від дати переходу до Покупця права власності на пакет акцій до повного виконання умов Договору без попередньої згоди Фонду державного майна вчинення правочину з відчуження майна товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів з відчуження майна товариства, яке здійснюється в межах звичайної господарської діяльності товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини: купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутних (складених) капіталів інших господарських товариств;

10.5.5 спрямування за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства у ____ році не менш як ____ відсотків чистого прибутку (за наявності) на виплату дивідендів та перерахування до державного бюджету дивідендів, нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет акцій товариства, яким володіла до його продажу держава в особі Фонду державного майна;

11. Забезпечення виконання зобов'язань Покупця, що визначені пунктом 10 цього Договору, здійснюється Покупцем відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом внесення пропозицій щодо включення відповідного питання до порядку денного загальних зборів та/або засідань наглядової ради товариства, участі Покупця у загальних зборах та/або засіданнях наглядової ради товариства та голосування за рішення, необхідні для виконання таких зобов'язань.**


** Це положення Договору застосовується при укладанні договору купівлі-продажу пакета акцій розміром менше контрольного

12. У разі виявлення розбіжностей між зобов'язаннями Покупця, що визначені у пункті 10 Договору, та Бізнес-планом, які змінюють обов'язки Покупця, Покупець зобов'язується забезпечувати виконання зобов'язань, що визначені у пункті 10 Договору. Покупець зобов'язується запропонувати Продавцю та внести до Бізнес-плану зміни протягом місяця від дати підписання сторонами акта перевірки стану виконання умов Договору, де зафіксовані розбіжності між зобов'язаннями Покупця, що визначені у пункті 10 Договору, та Бізнес-планом, які змінюють обов'язки Покупця.

Зміни до Бізнес-плану вносяться Покупцем виключно за погодженням Продавця.

13. Покупець зобов'язується надавати Продавцю на його запити та у визначені ним строки, які не можуть бути меншими, ніж сім календарних днів, необхідні матеріали, відомості, документи щодо виконання умов Договору.

14. Покупець у разі зміни свого місцезнаходження та банківських реквізитів повинен повідомити про це Продавця протягом 5 робочих днів;

15. За наявності у товариства об'єктів, що містять державну таємницю, Покупець повинен, у межах корпоративних прав, дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо охорони державної таємниці.

16. Виконання умов конкурсу, які не мають визначеного строку їх реалізації, здійснюються протягом п'яти років з моменту набуття права власності на пакет акцій.

ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

17. Продавець зобов'язаний передати Покупцю пакет акцій відповідно до пункту 6 Договору протягом трьох робочих днів після надходження всіх коштів за пакет акцій на рахунок Продавця, а у випадках, в яких необхідне отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання - протягом трьох робочих днів після надходження всіх коштів, сплачених за пакет акцій, та одержання дозволу Антимонопольного комітету України (адміністративної колегії Антимонопольного комітету України).

18. Продавець гарантує, що на дату укладання Договору товариство не входить до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, а також те, що пакет акцій не є проданим, переданим, заставленим, під арештом не перебуває.

ПРАВА ПОКУПЦЯ

19. Покупець має право після повної сплати ціни пакета акцій вимагати від Продавця передати відповідно до пункту 6 цього Договору в установлений строк пакет акцій товариства.

20. Покупець має право вимагати від Продавця виконання обов'язків, визначених Договором.

ПРАВА ПРОДАВЦЯ

21. Продавець має право вимагати від Покупця сплати ціни пакета акцій та прийняття Покупцем придбаного пакета акцій відповідно до пункту 6 цього Договору.

22. Продавець має право перевіряти дотримання Покупцем умов Договору протягом періоду, передбаченого законодавством України, як шляхом запитів до Покупця щодо виконання умов Договору, так і шляхом перевірок безпосередньо у товаристві.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОКУПЦЯ*


* Відповідальність Покупця застосовується відповідно до визначених Договором обов'язків

23. У разі несплати коштів згідно з Договором протягом 30 днів з дня нотаріального посвідчення Договору відповідно до умов пунктів 2, 3 цього Договору Покупець сплачує на користь Фонду державного майна України неустойку в розмірі 20 відсотків ціни продажу пакета акцій. У разі несплати коштів згідно з Договором разом з неустойкою протягом наступних 30 днів Договір підлягає розірванню.

24. При повному або частковому невиконанні умов Договору встановлюється така відповідальність Покупця:

24.1 у разі порушення встановлених умовами Договору строків внесення інвестицій у встановленому обсязі Покупцем сплачується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості не внесених інвестицій за кожний день прострочення;

24.2 у разі невиконання або неналежного виконання Покупцем умов Договору у зв'язку з визнанням товариства банкрутом Покупець сплачує штраф у розмірі 100 відсотків суми невиконаних ним грошових зобов'язань, але не менш як 10 відсотків ціни продажу пакета акцій. При цьому, достатнім підтвердженням факту невиконання або неналежного виконання умов Договору є прийняття господарським судом постанови про визнання банкрутом товариства. Порушення провадження у справі про банкрутство (введення процедури розпорядження майном, винесення ухвали про проведення санації) не звільняє Покупця від відповідальності за невиконання умов Договору;

24.3 у разі недотримання Покупцем зобов'язань щодо збереження протягом визначеного періоду основних видів діяльності товариства Покупець сплачує штраф у розмірі 10 відсотків ціни придбаного пакета акцій.

24.4 за недопущення працівників державних органів приватизації, протидію чи перешкоджання проведенню ними перевірки дотримання умов Договору на керівника приватизованого підприємства накладається штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний встановлений факт.

Штрафи стягуються з винних осіб за рішенням суду в установленому порядку та перераховуються до Державного бюджету України.

25. Покупець несе у межах придбаних за цим Договором корпоративних прав відповідальність за шкоду, завдану навколишньому природному середовищу внаслідок господарської діяльності товариства від дати переходу до Покупця права власності на пакет акцій відповідно до цього Договору.

26. У разі неналежного виконання обов'язків, визначених Договором, Покупець несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

27. У разі виникнення податкового боргу у зв'язку з невиконанням умов підпункту 10.1.4 пункту 10 Договору Продавець має право припинити дію Договору шляхом одностороннього (позасудового) розірвання.

28. У разі невиконання Покупцем зобов'язань за Договором Продавець має право у судовому порядку порушити питання про його розірвання та повернення пакета акцій за актом приймання-передавання в державну власність.

29. Порушення зобов'язань Покупця, визначені пунктами 31, 32 Договору, є підставою для розірвання Договору.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ

30. Продавець несе відповідальність за збереження акцій товариства від дати нотаріального посвідчення Договору до передачі Покупцю пакета акцій та підписання акта приймання-передавання в порядку, передбаченому пунктом 6 цього Договору.

ВИКЛЮЧНІ УМОВИ*


* Для об'єктів групи Г

31. Виключними умовами, які є підставою для розірвання цього Договору є:

31.1 несплата Покупцем протягом 60 днів коштів за придбаний пакет акцій;

31.2 невиконання або неналежне виконання умов продажу пакета акцій і зобов'язань Покупця щодо основних напрямків розвитку і функціонування товариства, визначених пунктом 10 Договору;

31.3 невиконання умов Договору у зв'язку з банкрутством товариства.

32. Критичними значеннями неналежного виконання зобов'язань Покупця, зазначених у пункті 31 цього Договору, у разі досягнення яких Договір підлягає розірванню, є:

32.1 несплата (сплата не в повному обсязі) коштів за придбаний пакет акцій у визначений у пункті 31.1 Договору строк;

32.2 порушення строків (термінів) виконання зобов'язань, визначених у пункті 31.2 Договору, більше ніж на 3 (три) місяці або часткове виконання (менше ніж 70 відсотків) в зазначений Договором строк (термін) зобов'язань, визначених у пункті 10 цього Договору, визначених в грошових коштах або відповідних одиницях виміру, передбачених Договором.

ОСОБЛИВІ УМОВИ

33. Відчуження Покупцем пакета акцій та передача його в заставу до повного виконання зобов'язань за Договором здійснюється виключно за згодою Продавця, яка надається відповідно до порядку, встановленого Фондом державного майна України та законодавством України, а саме: єдиним пакетом із збереженням для нового власника зобов'язань Покупця за Договором, які не виконані на момент відчуження. Забороняється подальше відчуження окремих частин придбаного пакета акцій до повного виконання зобов'язань за Договором. Новий власник у двотижневий строк від дня переходу до нього права власності на цей пакет подає до Фонду державного майна України копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності та зобов'язань, визначених Договором. Фонд державного майна України зобов'язаний вимагати від нового власника виконання зобов'язань, визначених Договором, і застосувати до нього в разі їх невиконання санкції згідно із законодавством України.

34. Покупець після набуття права власності на пакет акцій не матиме претензій до Продавця стосовно майна товариства.

35. Обов'язки Покупця, визначені пунктом 10 Договору, виникають з моменту передачі Покупцю пакета акцій, а у випадках, в яких необхідно отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання за умови отримання Покупцем дозволу Антимонопольного комітету України (адміністративної колегії Антимонопольного комітету України).

У разі неотримання протягом 50 днів від дати укладення Договору дозволу Антимонопольного комітету України (адміністративної колегії Антимонопольного комітету України) на концентрацію суб'єктів господарювання Договір розривається за згодою сторін або за рішенням суду. При цьому конкурсна гарантія Покупцю не повертається.

36. Взаємовідносини, що виникають між Покупцем та товариством щодо виконання обов'язків за Договором, можуть регулюватися окремими договорами, які укладаються між ними. Умови таких договорів не повинні суперечити умовам Договору та чинному законодавству України.

ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

37. Зміни умов Договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою сторін у порядку, затвердженому Фондом державного майна України та передбаченому чинним законодавством України.

38. Усі зміни та доповнення до Договору здійснюються у письмовій формі з обов'язковим їх нотаріальним посвідченням.

39. У разі невиконання однією із сторін умов Договору, в тому числі настання виключних умов, визначених пунктом 31 Договору, та/або неотримання Покупцем у строк, передбачений пунктом 35 Договору, дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання, він може бути розірваний за згодою сторін або на вимогу іншої сторони за рішенням суду, господарського суду з поверненням пакета акцій Продавцю за актом приймання-передавання протягом трьох робочих днів від дати набрання чинності рішенням суду, господарського суду.

40. Якщо будь-які умови Договору стають недійсними через будь-які обставини, це не впливає на чинність та силу інших умов Договору.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ (ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ)

41. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Сторона, яка не може виконати умови Договору через виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна повідомити про це іншу сторону.

41. До форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) належать:

42.1 виняткові погодні умови і стихійні лиха (ураган, буря, повінь, землетрус, пожежа, вибух);

42.2 непередбачені ситуації, викликані такими діями, як страйк, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, аварія;

42.3 заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація.

43. Обставини непереборної сили мають бути підтверджені відповідно до законодавства України (Торгово-промисловою палатою України).

РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

44. Цей Договір регулюється правом України. Спори, що виникають при виконанні зобов'язань за Договором, крім спорів, які виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції адміністративних судів, вирішуються господарським судом у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

45. Усі витрати, пов'язані з укладанням Договору та його нотаріальним посвідченням, покладаються на Покупця.

46. Договір складено українською мовою в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Примірники зберігаються у Продавця, Покупця та в органі нотаріату, який посвідчив Договір.

47. Договір набуває чинності від дати його нотаріального посвідчення

48. Договір діє до виконання у повному обсязі Покупцем зобов'язань, передбачених пунктом 10 цього Договору, що підтверджено Продавцем у встановленому законодавством порядку, якщо Договір не буде раніше виконаний або припинений згідно з чинним законодавством України та умовами Договору.

49. Умови цього Договору є конфіденційною інформацією. Жодна із сторін не має права розголошувати конфіденційну інформацію без згоди на таке розголошення від іншої сторони, крім випадків, коли розголошення конфіденційної інформації є обов'язковим для сторін відповідно до законодавства України.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ


(підпис)

М. П.


(підпис)

М. П.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали