Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Примірного договору про конфіденційність

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 травня 2019 року N 203

Про затвердження Примірного договору про конфіденційність

Відповідно до пункту 12 Положення про Міжвідомчу комісію з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 N 644 "Про утворення Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції" (Постанова N 644), наказую:

1. Затвердити Примірний договір про конфіденційність, що додається.

2. Управлінню нафтогазового комплексу забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр

І. Насалик

 

Додаток
до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
08.05.2019 N 203

ПРИМІРНИЙ
ДОГОВІР ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ N ______

м. Київ

___ 2019 року

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, адреса реєстрації:
вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601, в особі ________, який діє на підставі ____ (надалі за текстом "Міненерговугілля"), та
_,
юридична особа, створена за законодавством України, адреса реєстрації
______, код ЄДРПОУ ____, в
особі ___, який діє на підставі Статуту (надалі - "Учасник Конкурсу"), які надалі разом іменуються "Сторони", уклали цей Договір про Конфіденційність (надалі - "Договір") про наступне.

ПРЕАМБУЛА:

(1) Відповідно до статті 7 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" та постанови Кабінету Міністрів України від 20__ року N ____ оголошується конкурс на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки __, розташованої в межах __ областей загальною площею ________ км2.

(2) Конкурсна документація містить Конфіденційну Інформацію щодо ділянки _____,

(3) Учасник Конкурсу подаватиме заяву на участь у конкурсі, яка також містить Конфіденційну Інформацію,

(4) З метою визначення прав та обов'язків Сторін по відношенню до конфіденційної інформації та врегулювання пов'язаних з цим питань, Сторони бажають укласти даний Договір та погоджуються на обов'язковість для них умов цього Договору.

ЦИМ СТОРОНИ ДОМОВИЛИСЬ ПРО НАСТУПНЕ:

ВИЗНАЧЕННЯ

В даному Договорі, якщо із контексту не випливає інше:

Афілійована особа означає компанію (юридичну особу), яка прямо чи опосередковано (через одного чи більше посередників) контролює Сторону або контролюється Стороною, або знаходиться під спільним контролем із Стороною. З метою даного визначення, "контроль" означає пряме чи опосередковане володіння на умовах права власності п'ятдесятьма чи більше відсотками голосуючого капіталу (акцій, часток, паїв) у сукупності.

Конфіденційна Інформація означає всі та будь-які дані, документи, звіти, записи, кореспонденцію, помітки, огляди, звіти, аудиторські висновки, розробки, геологічну та техніко-економічну характеристики ділянки та іншу інформацію, що розкривається будь-якою із Сторін та/або її Афілійованими особами іншій Стороні та/або її Афілійованим особам чи їх Представникам, агентам чи радникам, так чи інакше пов'язаною із Угодою, незалежно від того, чи буде така інформація розкрита в усній, письмовій, печатній, документарній чи бездокументарній формі або іншим чином, та ідентифікована як конфіденційна.

Сторона означає Міненерговугілля та Учасника Конкурсу окремо як це застосовується, а Сторони означають разом Міненерговугілля та Учасника Конкурсу.

Представники означають директорів, посадових осіб та працівників Сторін, та/або їх відповідних Афілійованих осіб.

Конкурс означає конкурс на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки , розташованої в межах __ областей загальною площею ________ км2.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Відповідно до умов цього договору Сторони на власний розсуд розкривають одна одній певну Конфіденційну Інформацію з метою підготовки та подання Учасником Конкурсу заяви на проведення Конкурсу та в подальшому оцінювання такої заяви та зобов'язуються суворо дотримуватися умов зберігання, використання, захисту та порядку розголошення Конфіденційної Інформації, визначених даним договором.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Міненерговугілля та Учасник Конкурсу визнають, що Конфіденційна Інформація є конфіденційною та зобов'язуються:

(а) зберігати Конфіденційну Інформацію у суворій конфіденційності;

(б) не розкривати без попередньої письмової згоди іншої Сторони надану їй Конфіденційну Інформацію іншим особам, крім:

i. Представників, Афілійованих осіб, яким доступ до Конфіденційної Інформації є необхідним в цілях Конкурсу,

ii. Членів Міжвідомчої комісії, експертів, залучених до розгляду конкурсних заяв, затверджених Міжвідомчою комісією,

iii. будь-якого банку, що фінансує участь Сторони у Конкурсі, включаючи будь-яких професійних консультантів, залучених таким банком з метою оцінки Конфіденційної Інформації;

(в) перед розкриттям Конфіденційної Інформації агентам, консультантам або радникам, банку, що фінансує участь Сторони у Конкурсі, включаючи будь-яких професійних консультантів, залучених таким банком з метою оцінки Конфіденційної Інформації, забезпечити, щоб така особа була пов'язана зобов'язанням про дотримання конфіденційності, не менш суворими, ніж ті, які містяться у цьому Договорі.

2.2 Зобов'язання, вказані у пункті 2.1, не застосовуються до Конфіденційної Інформації, яка:

(а) на момент розкриття будь-якій Стороні була загальновідомою або була опублікована без порушення такою Стороною будь-яких вищенаведених зобов'язань;

(б) Сторона може довести, що така інформація була їй відома на момент розкриття в рамках даного Договору та не була отримана на умовах збереження конфіденційності;

Однак, наведені вище виключення не застосовуються відносно:

(i) частини інформації тільки через те, що вона міститься або включена в іншу інформацію, на яку розповсюджується одне із наведених вище виключень; або

(ii) будь-якої загальної інформації, тільки через те, що на її частину (але не на всю сукупність інформації) розповсюджується одне чи декілька вищевказаних виключень.

2.3 У випадку якщо розкриття Конфіденційної Інформації вимагається або запитується у Сторони, її Афілійованих осіб, Представників або інших дозволених отримувачів судовим, законодавчим, державним, адміністративним або правоохоронним органом, а також визнаними фондовими біржами, така Сторона зобов'язана повідомити про це іншу Сторону у найкоротший розумний строк, щоб така інша Сторона, наскільки це можливо, мала змогу забезпечити відповідний захисний механізм та/або звернутись за застосуванням іншої міри захисту та/або вжити інші заходи щодо захисту інформації.

У випадку, якщо вказаний захисний механізм не отримано або не може бути отримано, то

(а) Сторона, яка отримала запит або вимогу про розкриття, може розкрити відповідному органу ту частину Конфіденційної Інформації, яку вона за законодавством зобов'язана розкрити та має вжити всіх розумних заходів, щоб отримати підтвердження про те, що відносно такої Конфіденційної Інформації режим конфіденційності буде дотримано; та

(б) Сторона, яка отримала запит чи вимогу про розкриття Конфіденційної Інформації, не несе відповідальності за таке розкриття, за умови дотримання положень цього Договору.

2.4 У разі залучення однією зі Сторін агентів, консультантів, радників та інших осіб, яким доступ до Конфіденційної Інформації є необхідним для участі в Конкурсі або проведення переговорів по Конкурсу та розкриття інформації та прямо дозволяється відповідно до пункту "i" Статті 2.1 даного Договору, така Сторона повинна повідомити іншу Сторону у письмовій формі про залучення таких агентів, консультантів, радників та інших осіб із зазначенням їх найменування та їх відношення до Конкурсу.

2.6 Сторони зобов'язані використовувати отриману Конфіденційну Інформацію лише з тією метою, з якою вона була передана, відповідно до розділу 1 даного договору.

3. ГАРАНТІЇ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1 Сторони гарантують одна одній, що кожна з них вправі розкривати Конфіденційну Інформацію, яку вона надає іншій Стороні. Ані Сторони, ані їх Представники, Афілійовані особи, агенти або радники не дають один одному жодних гарантій або запевнень у відношенні точності або повноти Конфіденційної Інформації, що надається за даним Договором.

3.2 Перед розкриттям Конфіденційної Інформації, розкриття якої може обмежуватися зобов'язаннями відповідної Сторони перед третіми особами, така зобов'язана Сторона звернеться за погодженням таких третіх осіб перед розкриттям в рамках цього Договору.

3.3 Жодна із Сторін не зобов'язана розкривати або продовжувати розкривати Конфіденційну Інформацію іншій Стороні інакше як на свій власний розсуд.

3.4 Сторони зобов'язуються використовувати Конфіденційну Інформацію виключно в цілях, зазначених в розділі 1 даного Договору.

3.5 Положення даної Статті 3 зберігають силу після припинення даного Договору з будь-яких підстав.

4. СТАТУС КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Конфіденційна Інформація є власністю відповідної Сторони. Сторона може витребувати її повернення в будь-який час шляхом надання письмового повідомлення. Протягом 30 днів після отримання такого повідомлення або до закінчення строку, на який укладається даний Договір, інша Сторона повертає всі оригінали документів, які містять Конфіденційну Інформацію, та знищує всі копії та розмножені екземпляри, що знаходяться в неї та у осіб, які її отримали відповідно до цього договору, і з цього моменту договір припиняє свою дію. Сторони погоджуються, що комп'ютерні системи Сторін можуть періодично проводити дублювання даних, створюючи копію Конфіденційної Інформації, розміщеної у таких системах. Відповідна Сторона може зберігати копії, створені протягом цього процесу, що містять будь-яку Конфіденційну Інформацію, протягом часу, який вона зазвичай зберігає резервні комп'ютерні файли. Сторона повинна знищити всю Конфіденційну Інформацію, що зберігається у резервній комп'ютерній системі Сторони у порядку звичайної процедури зберігання файлів.

4.2. Сторони не роблять заяв і не дають гарантій в явній формі, а також не мають на увазі заяви або надати гарантії стосовно якості, точності та повноти Конфіденційної Інформації, яка розкривається за цим договором, і відповідна Сторона чітко визнає властивий цьому ризик помилки при отриманні, обробці та інтерпретації геологічних та геофізичних даних. Відповідна Сторона, її Афілійовані особи, Представники не несуть жодної фінансової відповідальності у зв'язку з використанням Конфіденційної Інформації іншою Стороною або у зв'язку з тим, що інша Сторона покладалась на таку інформацію.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Кожна Сторона несе відповідальність перед іншою Стороною за відшкодування будь-яких реальних збитків та непрямих витрат або втрат (у формі упущеної вигоди тощо), яких зазнала така Сторона внаслідок невиконання іншою Стороною цього Договору.

5.2. Сторона несе відповідальність за забезпечення збереження всіма особами, яким вона розкриває Конфіденційну Інформацію, тієї Конфіденційної Інформації, яка була їм розкрита згідно з цим договором, і за те, щоб такі особи не розкривали і не надавали таку інформацію особі, яка не має права на її отримання. Обов'язки з дотримання конфіденційності та обмеження на використання такої інформації, передбачені цим договором, будуть вважатися виконаними у випадку, якщо Сторона дотримується обов'язків такого ж ступеня обачності, якого Сторона дотримується відносно своєї конфіденційної інформації та інформації третіх осіб.

6. НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

Цей Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє протягом одного року. При цьому, зобов'язання Сторін щодо збереження Конфіденційної Інформації є чинними протягом двох років з моменту її отримання від іншої Сторони, якщо інше не випливає з цього Договору та чинного законодавства України.

Закінчення дії Договору не звільняють Сторони від відповідальності за його порушення під час дії Договору.

7. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1 Даний Договір регулюється у відповідності до права України.

7.2 Будь-який спір, що виникає з даного Договору або у зв'язку з ним, в тому числі будь-яке питання щодо існування, чинності або припинення Договору, підлягає передачі на розгляд та врегулювання до суду відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. МОВА

Даний Договір укладено у двох примірниках, українською мовою, які мають однакову силу, по одному для кожної із Сторін.

9. ПОВНОТА ДОГОВОРУ

Даний документ складає всю повноту угоди Сторін відносно предмета Договору та скасовує всі попередні повідомлення, домовленості та угоди Сторін - письмові, усні, явно виражені або такі, що маються на увазі - відносно предмета даного Договору. Зміни та доповнення до даного Договору матимуть силу лише після їх оформлення у письмовій формі та підписання належним чином уповноваженими представниками Сторін. Цей Договір є обов'язковим для виконання та матиме юридичну силу для Сторін та їх відповідних правонаступників.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ

УЧАСНИК КОНКУРСУ
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали