ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.04.2018 р. N 204

Про затвердження Примірного договору про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах)

Керуючись статтями 6, 20 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статтею 7 Закону України "Про автомобільний транспорт":

затвердити Примірний договір про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах), що додається.

 

Голова обласної
державної адміністрації

К. І. Бриль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
16 квітня 2018 року N 204

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах)

м. Запоріжжя

"___" 20__ року

Запорізька обласна державна адміністрація в особі _ (далі - Замовник), який діє на підставі Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та довіреності голови обласної державної адміністрації від "___" 20__ року N __________, з однієї сторони, та _____ в особі ___________ (далі - Перевізник), який діє на підставі __, з іншої сторони (далі разом іменовано - Сторони), які, керуючись Законом України "Про автомобільний транспорт", розпорядженням голови облдержадміністрації про переможця конкурсу (того, хто зайняв друге місце) від "__" ___________ 20__ року N __________, уклали договір про таке:

I. Предмет договору

Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області:

Назва маршруту

Час відправле-
ння в прямому та зворотному напрямках

Дні обслугову-
вання

Марка транспорт-
ного засобу

Модель транспорт-
ного засобу

Основний / резервний транспорт-
ний засіб

Кількість транспорт-
них засобів

Режим руху або порядок здійснення перевезень

1

2

3

4

5

6

7

8

Графік
роботи на приміському маршруті (маршрутах) транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення:

Назва приміського маршруту

Час відправлення в прямому та зворотному напрямках

Дні обслуговування

Марка транспортного засобу

Модель транспортного засобу

Кількість транспортних засобів

Режим руху

1

2

3

4

5

6

7

II. Права та обов'язки сторін

1. Замовник має право:

1) перевіряти дотримання Перевізником умов укладеного договору. Перевірки мають право здійснювати посадові особи структурного підрозділу облдержадміністрації, який забезпечує реалізацію державної політики у галузі транспорту, відповідні фахівці райдержадміністрацій та міськвиконкомів або інша уповноважена Замовником особа. Можливе залучення до проведення перевірок посадових осіб поліції, Укртрансбезпеки, Державної фіскальної служби України, інших контролюючих органів;

2) здійснювати контроль за регулярністю руху, рівнем якості перевезення пасажирів і належною екіпіровкою рухомого складу;

3) у разі виявлення фактів порушення умов цього договору складати акт та вживати необхідних заходів щодо виправлення становища. У разі відмови представника Перевізника від підписання акта Замовник складає про це відповідний акт;

4) у разі виявлення фактів порушення Перевізником Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176 (далі - Правила надання послуг), законів України "Про дорожній рух", "Про автомобільний транспорт", інших нормативних актів у сфері автоперевезень направляти матеріали перевірок для реагування відповідним органам державного контролю;

5) приймати рішення про дострокове розірвання договору відповідно до умов договору;

6) отримувати від Перевізника щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, звіт про роботу пасажирського транспорту на цьому маршруті або маршрутах (кількість виконаних рейсів, кількість перевезених пасажирів, регулярність руху), а також за визначеною Замовником формою списки водіїв автобусів, які працюють на підприємстві (за договором з фізичною особою-підприємцем), та переліки автобусів, власником або користувачем яких є суб'єкт господарювання;

7) затверджувати розклад руху маршрутного пасажирського автотранспорту та зміни до нього;

8) у разі виникнення потреби в короткочасному залученні додаткової кількості автобусів для задоволення підвищеного попиту на перевезення приміським маршрутом видавати Перевізнику тимчасове рішення (лист) про використання для перевезень додаткових автобусів на строк до трьох діб.

2. Замовник зобов'язаний:

1) забезпечити інформування населення про зміни розкладу чи схеми руху та вимагати від Перевізника забезпечення регулярної роботи автобусів на маршруті (маршрутах);

2) сприяти проведенню контролю за виконанням іншими перевізниками, які здійснюють перевезення пасажирів на цьому маршруті (маршрутах) та маршрутах у суміжних напрямках, нормативно-правових актів у сфері автоперевезень;

3) забезпечити розроблення паспорту маршруту (паспортів маршрутів) та затвердити розроблений та узгоджений відповідно до вимог законодавства паспорт маршруту (паспорти маршрутів);

4) забезпечити дострокове розірвання договору з Перевізником у разі наявності фактів порушення ним умов договору, підтвердження інформації про факт подання Перевізником недостовірних відомостей для участі у конкурсі з перевезення пасажирів, скасування результатів конкурсу в судовому порядку;

5) забезпечити за заявою Перевізника продовження строку дії цього договору, але не більше одного разу на п'ять років у разі підтвердженого інвестування Перевізником коштів на придбання більш нових та/або комфортабельних автобусів стосовно тих, які використовувалися Перевізником на маршруті (маршрутах), та за наявності вмотивованих підстав вважати Перевізника таким, що здійснював перевезення за цим маршрутом (маршрутами) протягом періоду дії цього договору без порушення його умов.

3. Перевізник має право:

1) перевозити пасажирів на визначеному в договорі маршруті (маршрутах);

2) надавати Замовнику пропозиції щодо відкриття нових або зміни траси та режиму роботи транспорту на діючих маршрутах;

3) отримувати матеріали проведених Замовником обстежень пасажиропотоків і актів перевірок роботи водіїв на маршруті (маршрутах);

4) у разі закриття руху на окремих ділянках автобусного сполучення за поданням дорожніх організацій тимчасово вносити зміни у маршрут руху за узгодженням зі структурним підрозділом облдержадміністрації, який забезпечує реалізацію державної політики у галузі транспорту, поліцією з інформуванням підприємства автобусних станцій;

5) тимчасово закривати обслуговування маршруту в зв'язку зі змінами пасажиропотоків у межах дії договору за умови погодження Замовника за 15 днів до закриття та відкриття;

6) отримувати за рахунок бюджетних коштів компенсацію витрат на перевезення пільгових категорій громадян відповідно до вимог законодавства.

4. Перевізник зобов'язаний:

1) розробити, узгодити та подати Замовнику для затвердження у встановленому порядку паспорт маршруту (паспорти маршрутів);

2) забезпечувати випуск рухомого складу відповідно до умов договору за затвердженим Замовником розкладом руху з регулярністю на маршруті (маршрутах) не менше 95 відсотків від відправлень щомісяця і протягом 30 днів з дня підписання цього договору укласти договір з власником автовокзалів, автостанцій про надання послуг і виконання робіт, пов'язаних з відправленням і прибуттям пасажирів автобусних маршрутів загального користування згідно з розкладом руху;

3) виконувати перевезення пасажирів відповідно до вимог Закону України "Про автомобільний транспорт", Правил надання послуг, Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 07 червня 2010 N 340, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2010 за N 811/18106 (зі змінами та доповненнями), інших нормативних актів у галузі автоперевезень за тарифами, узгодженими з облдержадміністрацією, багажу за тарифом на перевезення одного місця багажу, дозволеного до провозу автобусами приміського та міжміського внутрішньообласного сполучення, у межах 10 (десяти) відсотків від вартості проїзду пасажира на автобусному маршруті, забезпечувати додержання персоналом вимог законодавства про автомобільний транспорт;

4) випускати на маршрут технічно справні, в належному санітарному стані, належним чином обладнані та укомплектовані транспортні засоби, що згідно з державними вимогами можуть використовуватися на вказаних маршрутах, відповідають вимогам безпеки, комфортності, доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, охорони праці та екології;

5) при виїзді автобуса на маршрут забезпечувати водія документами встановленого зразка: завіреною копією цього договору, посвідченням водія, таблицею вартості проїзду, квитково-обліковою документацією, квитками єдиного зразка, копією затвердженого Замовником розкладу руху, схемою маршруту, переліком пільгових категорій громадян, які користуються правом безкоштовного або пільгового проїзду на цьому маршруті, реєстраційними документами на транспортний засіб та іншою необхідною документацією;

6) надавати інформацію пасажирам про Правила надання послуг;

7) сприяти Замовнику в проведенні обстежень пасажиропотоків, удосконаленні мережі маршрутів;

8) сприяти Замовнику в перевірці роботи автобусів на маршруті (маршрутах);

9) забезпечити проїзд громадян пільгових категорій згідно з чинним законодавством України;

10) забезпечити проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв, контролю технічного та санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут, виконання діючого законодавства України відносно тривалості робочого часу, відпочинку та оплати праці працівників, страхування водіїв, пасажирів і транспортних засобів від нещасних випадків та дорожньо-транспортних подій;

11) своєчасно подавати автобуси для посадки пасажирів та забезпечувати своєчасне відправлення автобусів від зупинки, забезпечити продаж квитків пасажирам через каси автостанцій, самостійно, водіями чи іншими суб'єктами господарювання, уповноваженими на це Перевізником чи власниками автостанцій;

12) щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, надавати Замовнику звіт про роботу пасажирського транспорту на цьому маршруті або маршрутах (кількість виконаних рейсів, кількість перевезених пасажирів, регулярність руху), а також за визначеною Замовником формою списки водіїв автобусів, які працюють на підприємстві (за договором з фізичною особою - підприємцем), та переліки автобусів, власником або користувачем яких є суб'єкт господарювання;

13) забезпечити безпеку та надійність роботи автобусів на маршруті (маршрутах), своєчасне проведення технічних обслуговувань і ремонтів, дотримання водіями транспортної дисципліни та норм місткості транспортних засобів. При обслуговуванні міжміського маршруту забезпечувати пасажирів місцями для сидіння;

14) у разі припинення поїздки через технічну несправність транспортного засобу забезпечити проїзд пасажирів до зупинки призначення за маршрутом без додаткових витрат;

15) забезпечити водіїв нагрудною табличкою з зазначенням прізвища, ім'я та по батькові водія, назви Перевізника;

16) забороняти водіям палити у салонах автобусів та слідкувати за виконанням цієї заборони;

17) забезпечити в салоні автобуса наглядну інформацію про номери телефонів Перевізника та контролюючих органів;

18) у разі зміни юридичної адреси, назви, телефону повідомляти про це
в 5-денний термін Замовника;

19) виконувати перевезення тільки згідно з паспортом маршруту, схемою та розкладом руху;

20) у випадку закінчення строку дії договорів на оренду орендованих транспортних засобів, договорів про передрейсовий та післярейсовий медичний огляд водіїв та технічний огляд транспортних засобів завчасно повідомляти Замовника про їх пролонгацію з наданням відповідних копій договорів, листів тощо;

21) обладнати зупинки автобусів на приміських маршрутах трафаретами з назвою зупинки й номерами маршрутів, відомостями про режим роботи автобусів (назви початкового і кінцевого пунктів, час початку та закінчення руху на маршруті, інтервал руху або час відправлення автобусів) та інформацією з безпеки дорожнього руху;

22) здійснювати відправлення та прибуття автобусів тільки з автовокзалу чи автостанції, а у разі їх відсутності - з зупинок, передбачених розкладом руху;

23) забезпечувати належне зберігання транспортних засобів;

24) забезпечувати проведення стажування та інструктажу водіїв (у тому числі щодо особливостей посадки (висадки) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) у визначеному законодавством порядку;

25) забезпечувати безпеку дорожнього руху;

26) за наявності у Перевізника десяти й більше транспортних засобів організувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту, у термін один раз на п'ять років, а з питань безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки - у термін один раз на три роки;

27) забезпечити офіційне працевлаштування водіїв автобусів та встановити заробітну плату на підприємстві з дотриманням норм і гарантій, передбачених галузевою угодою;

28) у термін до трьох років з моменту укладання цього договору обладнати транспортні засоби, які працюють на зазначеному в договорі маршруті (маршрутах), GPS-системами для здійснення контролю за дотриманням схем і графіків руху пасажирського транспорту та сприяти підключенню цих транспортних засобів до єдиної автоматизованої системи диспетчерського управління на автомобільному транспорті;

29) вживати заходів щодо впровадження автоматизованої системи оплати проїзду в транспортних засобах, які працюють на зазначеному в договорі маршруті (маршрутах);

30) забезпечити на приміському маршруті (маршрутах) згідно з графіком роботу транспортних засобів, пристосованих відповідно до законодавства для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів до
31 грудня 2019 року та до 50 відсотків - з 1 січня 2020 року.

5. Перевізник не має права:

1) передоручити виконання своїх обов'язків іншій особі;

2) самостійно відкривати інші міжміські внутрішньообласні та приміські маршрути у Запорізькій області. Самостійне, без узгодження з облдержадміністрацією, відкриття зазначених маршрутів є підставою для розірвання договору.

III. Відповідальність сторін

1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Перевізник несе відповідальність за недотримання безпеки дорожнього руху, нанесення шкоди оточуючому середовищу відповідно до чинного законодавства.

3. Перевізник несе матеріальну відповідальність за нанесені збитки при перевезенні пасажирів і під час роботи на маршрутах згідно з чинним законодавством.

IV. Додаткові умови

1. Усі зміни і доповнення до договору вносяться шляхом підписань додаткових угод і є невід'ємною частиною до цього договору.

2. Сторони не несуть відповідальність за цим договором у випадку форс-мажорних обставин. Факт настання форс-мажорних обставин підтверджується довідкою Торгово-промислової палати України.

3. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у Замовника, другий - у Перевізника.

4. Зміна марки, моделі транспорту, зазначеного в договорі, у разі виходу з ладу, продажу тощо допускається з урахуванням вимог законодавства та за погодженням із Замовником і оформляється додатком до цього договору.

V. Термін дії договору

1. Термін дії договору складає 5 (п'ять) років або 1 (один) рік згідно з вимогами законодавства про автомобільний транспорт.

2. Договір укладений з "___" 20__ року по "___" __ 20__ року.

3. Строк дії договору продовжується один раз на п'ять років за рішенням Замовника за наявності заяви Перевізника, в якій, зокрема, зазначається інформація про підтверджене (з наданням копій відповідних документів) інвестування коштів на придбання більш нових та/або комфортабельних автобусів стосовно тих, які використовувалися Перевізником на маршруті (маршрутах), та за наявності вмотивованих підстав вважати Перевізника таким, що здійснював перевезення за цим маршрутом (маршрутами) протягом періоду дії цього договору без порушення його умов.

У разі продовження строку дії договору з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Перевізник не пізніше ніж за 90 календарних днів до закінчення строку дії договору подає Замовнику відповідну заяву. У разі пропуску Перевізником зазначеного строку визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється за результатами конкурсу.

4. Дія договору припиняється у разі закінчення строку, на який його було укладено, строку дії ліцензії, припинення (ліквідації) Перевізника.

5. Договір може бути достроково розірвано Замовником у частині відносин щодо обслуговування усього (усіх) маршруту (маршрутів) та/або виконання окремих рейсів з підстав, визначених законодавством.

6. Після закінчення терміну дії договору маршрут (маршрути) повторно виставляється на конкурс з перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області.

VI. Умови розірвання договору

1. Замовник зобов'язаний забезпечити дострокове розірвання договору з Перевізником у разі:

наявності фактів порушення ним умов договору. Розірвання договору відбувається після невиконання надісланого Замовником попередження Перевізнику про недопущення порушення умов договору. У такому разі для роботи на внутрішньообласному автобусному маршруті (маршрутах) призначається автомобільний перевізник, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, на строк до закінчення строку дії договору, який було розірвано, а в разі його відмови чи відсутності призначається до проведення конкурсу інший автомобільний перевізник, транспортні засоби якого відповідають за параметрами, класом, категорією, комфортністю і пасажиромісткістю вимогам, передбаченим для відповідного виду перевезень, один раз на строк не більш як три місяці;

підтвердження інформації про факт подання Перевізником недостовірних відомостей для участі у конкурсі з перевезення пасажирів. У такому разі для роботи на внутрішньообласному автобусному маршруті (маршрутах) призначається автомобільний перевізник, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце (у разі наявності), на строк до закінчення строку дії договору, який було розірвано;

скасування результатів конкурсу в судовому порядку.

2. Замовник має право розірвати договір в односторонньому порядку до закінчення терміну його дії, у випадках:

підтвердження передачі права на обслуговування маршруту іншій юридичній або фізичній особі, крім випадків, передбачених чинним законодавством;

невиконання інвестиційних зобов'язань за цим договором щодо оновлення рухомого складу (за наявності інвестиційних зобов'язань);

виключення цього маршруту (маршрутів) з мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області, яка затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації, на підставі матеріалів вивчення попиту населення на пасажирські перевезення на автобусних маршрутах загального користування, з обов'язковим письмовим попередженням Перевізника про розірвання договору за 3 місяці;

надходження протягом року не менш як трьох звернень від населення зі скаргами на порушення Перевізником умов цього договору, вимог законодавства у сфері автомобільного транспорту, що підтверджено при перевірці інформації Замовником;

притягнення до адміністративної відповідальності водія автобуса Перевізника за керування автобусом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, або за відмову водія автобуса Перевізника від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, якщо порушення скоєне під час виконання цього договору та підтверджене відповідною постановою суду;

порушення водієм автобуса Перевізника на цьому маршруті (маршрутах) правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, з постраждалими, якщо це підтверджено відповідним рішенням (вироком, постановою) суду.

3. Якщо Перевізник уклав договір і не розпочав виконання перевезень, Замовник протягом десяти робочих днів з дня укладення договору надсилає Перевізнику попередження. Якщо протягом десяти робочих днів з дати отримання такого попередження Перевізник не розпочав виконання перевезень, Замовник розриває договір і надає право виконання перевезень автомобільному перевізнику-претенденту, який зайняв друге місце під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів (за наявності), з укладенням відповідного договору. У випадку відсутності другого місця або відмови автомобільного перевізника-претендента, який зайняв друге місце, від укладення договору, Замовник приймає рішення щодо проведення нового конкурсу.

4. Договір може бути розірваним за погодженням сторін, в тому числі за ініціативою перевізника з обов'язковим попередженням Замовника про припинення обслуговування маршруту (маршрутів) за 15 днів.

5. У випадку закінчення дії договорів на оренду орендованих транспортних засобів, договорів про передрейсовий та післярейсовий медичний огляд водіїв і технічний огляд транспортних засобів і незабезпечення укладання нових договорів (або пролонгації договорів), у разі зміни Перевізником марки, моделі транспортного засобу без узгодження із Замовником договір може бути розірваний.

VII. Юридичні адреси сторін

Замовник:
Облдержадміністрація,
69107, м. Запоріжжя,
пр. Соборний, 164
________
________
________
________
________

Перевізник
________
________
________
________
________
________
________
________

 

Керівник апарату обласної
державної адміністрації

З. М. Бойко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали