МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 березня 2012 року N 633

(з основної діяльності)

м. Київ

Про затвердження Примірного положення про територіальний підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства надзвичайних ситуацій України

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 року N 1422 "Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади" та з метою підвищення ефективності діяльності Міністерства у сфері запобігання та виявлення корупції наказую:

1. Затвердити Примірне положення про територіальний підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства надзвичайних ситуацій України (далі - Примірне положення), що додається.

2. Керівникам ГТУ (ТУ) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі у місячний термін забезпечити впровадження Примірного положення в практичну діяльність.

3. Керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра надзвичайних ситуацій України, навчальних і науково-дослідних закладів у місячний термін розробити та затвердити Положення про підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МНС України від 23.07.2010 N 580 "Про затвердження Примірного положення про територіальний підрозділ з питань запобігання та протидії корупції Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи".

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

В. Балога


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС
23.03.2012 N 633


ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про територіальний підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства надзвичайних ситуацій України

1. Примірне положення про територіальний підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства надзвичайних ситуацій України (далі - Положення) визначає правовий статус, компетенцію, завдання, функції, права та організаційну структуру територіального підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.

2. Територіальний підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції (далі - Підрозділ) утворюється за рішенням Міністра у ГТУ (ТУ) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - територіальні органи) і є їх структурним підрозділом.

3. Підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, МНС, міжнародними договорами України, іншими нормативними актами та цим Положенням.

4. Підрозділ при виконанні покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з іншими підрозділами територіального органу, правоохоронними та іншими державними органами в установленому порядку.

5. Керівник Підрозділу підзвітний керівникові територіального органу та підзвітний і підконтрольний начальнику Управління внутрішнього аудиту, безпеки, запобігання та виявлення корупції МНС (далі - Управління) чи особі, яка його заміщає.

6. Перевірка діяльності Підрозділу здійснюється працівниками Управління за дорученням Міністра.

Заохочення та притягнення керівника і працівників Підрозділу до дисциплінарної відповідальності, позбавлення (або зменшення розміру) премії здійснюється керівником територіального органу з обов'язковим погодженням з начальником Управління або особою, яка його заміщає.

7. Завдання Підрозділу:

брати участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері компетенції МНС України за напрямками: профілактична діяльність у питаннях боротьби з корупцією, хабарництвом, зловживанням службовим становищем та іншими правопорушеннями особами рядового і начальницького складу та працівниками територіального органу, пов'язаними з виконанням службових обов'язків;

спільно з правоохоронними органами здійснювати заходи, спрямовані на захист та забезпечення безпеки посадових осіб територіального органу;

виявляти й попереджати самостійно або у співпраці з правоохоронними органами факти злочинних дій, корупції, зловживання службовим становищем та інші правопорушення особами рядового і начальницького складу та працівниками територіального органу; забезпечує всебічну й об'єктивну їх перевірку, вносить пропозиції щодо реагування на них;

здійснювати заходи, у тому числі профілактичні, спрямовані на запобігання корупції, зловживання службовим становищем та інші правопорушення особами рядового і начальницького складу та працівниками територіального органу; усуває чинники, що допускають можливе їх виникнення;

брати участь у попередженні проникнення до кадрового складу територіальних органів осіб, які мають злочинні наміри, розроблення заходів, спрямованих на вдосконалення перевірки кандидатів при призначенні на посади в територіальний орган;

брати участь у проведенні заходів контролю за організацією захисту інформації з обмеженим доступом у територіальному органі;

здійснювати заходи контролю за дотриманням особами рядового і начальницького складу та працівниками територіального органу норм чинного законодавства; проводити службові розслідування, перевірки та розгляд звернень юридичних і фізичних осіб в межах компетенції.

8. Внутрішнє діловодство Підрозділу ведеться окремо, державною мовою та у порядку, встановленому законодавством України і актами МНС України.

9. Повноваження Підрозділу:

за дорученням керівництва Міністерства в межах компетенції представляє інтереси МНС у державних та інших органах;

проводить службові розслідування та перевірки в межах компетенції у підрозділах територіального органу;

у межах компетенції надає керівництву територіального органу пропозиції щодо вдосконалення роботи структурних підрозділів;

вивчає та погоджує повторний прийом на службу до територіального органу раніше звільнених осіб;

бере участь в організації профілактичної роботи серед осіб рядового і начальницького складу та працівників територіального органу, спрямованої на попередження фактів порушення режиму таємності, втрати спеціальної та оперативної техніки, зброї, боєприпасів, документів суворої звітності;

бере участь у розгляді звернень юридичних і фізичних осіб з питань, що належать до компетенції Підрозділу;

отримує та аналізує інформацію про можливі протиправні дії щодо осіб рядового і начальницького складу та працівників територіального органу, їх близьких родичів та розробляє відповідні заходи протидії;

здійснює інформаційно-аналітичну роботу відповідно до поставлених завдань і функцій та веде відповідний облік отриманої інформації;

узагальнює роботу із запобігання корупції та службових зловживань у територіальному органі, розробляє пропозиції щодо її вдосконалення;

готує проекти документів для прийняття управлінських рішень з питань безпеки та запобігання проявам корупції;

взаємодіє з правоохоронними та іншими державними органами при вирішенні питань запобігання корупції і забезпечення безпеки;

бере участь у проведенні комплексних перевірок роботи підрозділів територіального органу у межах компетенції Підрозділу, організовує цільові перевірки з окремих питань службової діяльності;

бере участь в організаційно-кадрових заходах з метою оцінки ділових якостей осіб рядового і начальницького складу та працівників територіального органу;

надає пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавчих і нормативно-правових актів, наказів та доручень МНС України.

10. Підрозділ має право:

ініціювати перед керівником територіального органу питання щодо надсилання запитів посадовим особам структурних підрозділів територіального органу, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МНС України, для отримання документів й необхідної інформації, консультацій, висновків фахівців, спеціалістів інших державних органів з питань, що потребують спеціальних знань, потрібних для виконання покладених на Підрозділ завдань і функцій;

залучати, за рішенням керівництва Міністерства, фахівців структурних підрозділів територіального органу, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МНС України, для вирішення покладених на Підрозділ завдань;

за результатами проведених службових розслідувань і перевірок вносити на розгляд керівництва територіального органу пропозиції щодо застосування заохочень або стягнень до осіб рядового і начальницького складу та працівників цього органу;

користуватися інформаційними та телекомунікаційними системами територіального органу, створювати й використовувати в інтересах безпеки територіального органу локальні інформаційні системи, користуватися при виконанні службових обов'язків транспортом, зв'язком, оргтехнікою та іншими технічними засобами;

на безперешкодний доступ на об'єкти, території, приміщення структурних підрозділів територіального органу, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МНС України, за службовим посвідченням;

в установленому чинним законодавством порядку отримувати письмові пояснення від осіб рядового і начальницького складу та працівників територіального органу, які можуть бути причетні до скоєння правопорушень, отримувати необхідну документацію;

брати участь у проведенні процесуальних дій та інших заходів стосовно осіб рядового і начальницького складу та працівників територіального органу, за погодженням з відповідними правоохоронними та іншими органами;

запрошувати осіб рядового і начальницького складу та працівників територіального органу до службових приміщень Підрозділу для опитування й отримання необхідних відомостей з питань, які стосуються інтересів безпеки;

вносити керівництву територіального органу пропозиції щодо захисту законних прав та інтересів осіб рядового і начальницького складу та працівників.

11. Керівник Підрозділу:

здійснює загальне керівництво роботою Підрозділу;

забезпечує виконання завдань, покладених на Підрозділ;

розподіляє обов'язки між працівниками Підрозділу;

затверджує посадові інструкції працівників Підрозділу;

вносить начальнику Управління пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади, а також заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Підрозділу і проведення спільних заходів з підрозділами внутрішнього аудиту;

забезпечує взаємодію Підрозділу з іншими підрозділами територіального органу та правоохоронними органами;

розглядає особисто звернення юридичних та фізичних осіб, що надходять до Підрозділу, надає доручення щодо їх перевірок і приймає за їх результатами відповідні рішення;

контролює виконання працівниками Підрозділу вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших нормативно-правових актів з питань охорони державної таємниці;

виконує в межах компетенції завдання, визначені начальником Управління.

12. Працівники Підрозділу призначаються на посади і звільняються з посад керівником територіального органу тільки після письмового погодження з начальником Управління або особою, яка його заміщає.

Пропозиції щодо призначення керівника підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції територіального органу управління подаються начальником Управління або особою, яка його заміщає.

13. Атестовані працівники Підрозділу при виконанні службових обов'язків мають право носити цивільний одяг.

14. Матеріально-технічне забезпечення Підрозділу (приміщення, оргтехніка, службовий транспорт тощо) здійснюється керівником територіального органу.

15. Керівник Підрозділу має право:

ініціювати перед керівником територіального органу питання щодо підготовки звернення та одержувати в установленому законом порядку відповіді від структурних підрозділів територіального органу, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МНС, а за дорученням начальника Управління від державних і недержавних органів, юридичних та фізичних осіб - необхідну інформацію й довідкові матеріали для виконання завдань, покладених на Підрозділ;

діяти в межах компетенції територіального органу і, за дорученням керівництва Міністерства, представляти його інтереси в державних та інших органах;

у межах компетенції вимагати від осіб рядового і начальницького складу та працівників територіального органу, працівників Підрозділу додержання вимог законодавства, своєчасного виконання доручень керівництва;

візувати документи та інші матеріали в межах компетенції Підрозділу;

контролювати роботу, у межах компетенції, структурних підрозділів територіального органу, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МНС України;

у межах компетенції Підрозділу ініціювати проведення службових розслідувань та перевірок.

16. Керівник Підрозділу несе відповідальність за:

виконання покладених на Підрозділ завдань і функцій, передбачених цим Положенням;

належну організацію діяльності Підрозділу, дотримання законності в службовій діяльності його працівниками;

дотримання трудової та виконавської дисципліни у Підрозділі;

професійну підготовку та виховну роботу з працівниками Підрозділу;

створення належних умов з охорони праці підлеглих працівників;

дотримання законодавства України при роботі з документами для службового користування та документами, що становлять державну таємницю.

17. Кваліфікаційні вимоги:

на посаду керівника Підрозділу призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра у галузі права, економіки або цивільного захисту та стажем роботи в державній службі або службі цивільного захисту не менше п'яти років.

 

Начальник Управління внутрішнього
аудиту, безпеки, запобігання
та виявлення корупції

О. Л. Євдоченко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали