ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 грудня 2011 року N 1104

Про затвердження Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці

У зв'язку з введенням в дію Примірної структури регіональної митниці, митниці (Наказ N 1025) наказую:

1. Затвердити Примірне положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці (далі - Положення), що додається.

2. Начальникам регіональних митниць, митниць:

2.1. Створити відповідні умови для забезпечення посадовими особами митного органу визначених у цьому Положенні завдань і функцій.

2.2. У місячний термін забезпечити розробку та затвердження положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці відповідно до затвердженого цим наказом Положення.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної митної служби України від 27.05.2010 N 528 "Про затвердження Примірного положення про відділ адміністрування митних платежів регіональної митниці, митниці" та від 09.06.2010 N 609 "Про затвердження Примірного положення про відділ контролю митної вартості та класифікації товарів регіональної митниці, митниці".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Державної митної служби України Дороховського О. М.

 

Голова Служби

І. Г. Калєтнік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
30.12.2011 р. N 1104

Примірне положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає правовий статус відділу митних платежів регіональної митниці, митниці (далі - Положення).

1.2. Відділ митних платежів (далі - Відділ) - це структурний підрозділ регіональної митниці, митниці (далі - митниця), діяльність якого пов'язана з виконанням завдань щодо здійснення моніторингу митного оформлення товарів у частині забезпечення контролю за своєчасністю, достовірністю та правильністю нарахування митних платежів, погашенням податкових зобов'язань і податкового боргу за цими платежами, контролю за правильністю визначення країни походження, митної вартості, класифікації товарів, а також контролю за надходженням коштів на відповідні рахунки митниці й своєчасністю розрахунків з держбюджетом за митними платежами та здійсненням верифікації сертифікатів про походження товарів з України.

1.3. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом Держмитслужби.

1.4. Начальник Відділу може мати заступників, функціональні обов'язки яких визначає начальник Відділу та затверджує начальник митниці.

1.5. Структура та штатна чисельність Відділу формуються з урахуванням обсягів робіт і в межах затвердженої граничної чисельності й фонду заробітної плати митниці за поданням начальника Відділу.

1.6. У Відділі можуть бути створені сектори за такими напрямами роботи: контроль за нарахуванням митних платежів, контроль за правильністю визначення митної вартості товарів, контроль за класифікацією та кодуванням товарів, контроль за визначенням країни походження товарів.

1.7. Кількість секторів Відділу може створюватися залежно від обсягів роботи митниці.

1.8. Кожен із секторів очолює начальник сектору.

1.9. З метою оптимізації роботи Відділу допускається об'єднання секторів за умови виконання завдань та функцій, установлених цим Положенням.

1.10. Посадові особи Відділу призначаються на посади та звільняються з посад у встановленому Держмитслужбою порядку відповідно до законодавства України.

1.11. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Митним кодексом України, Податковим кодексом України, іншими законами України, актами Верховної Ради України, Президента України й Кабінету Міністрів України, наказами й розпорядженнями Держмитслужби, митниці та цим Положенням.

1.12. Відділ, відповідно до розподілу обов'язків між начальником митниці та його заступниками, підпорядковується першому заступнику начальника митниці.

1.13. Положення про Відділ, зміни й доповнення до нього затверджуються наказом митниці та погоджуються керівником структурного підрозділу Держмитслужби, який координує та контролює роботу Відділу.

1.14. Функціональні обов'язки посадових осіб Відділу визначаються їх посадовими інструкціями, які розробляються начальником Відділу та затверджуються начальником митниці.

1.15. Відділ здійснює свою діяльність у взаємодії з іншими структурними підрозділами митниці.

1.16. Забороняється покладати на Відділ виконання завдань і функцій, не передбачених цим Положенням, та доручати іншим структурним підрозділам митниці виконання функцій Відділу.

1.17. У разі тимчасової відсутності начальника Відділу його обов'язки виконує один із заступників начальника Відділу або інша посадова особа Відділу, уповноважена на це наказом митниці.

2. Завдання Відділу

2.1. Забезпечення реалізації митницею економічної політики держави, в тому числі сприяння розвитку зовнішньої торгівлі.

2.2. Захист економічних інтересів України та забезпечення виконання митницею дохідної частини Державного бюджету України.

2.3. Організація роботи з контролю за додержанням платниками податків положень податкового законодавства України у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

2.4. Прийняття рішень при визначення коду товару з складних питань класифікації товарів.

2.5. Прийняття попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів згідно з УКТЗЕД, в тому числі комплектних об'єктів, що постачаються в розібраному стані декількома партіями протягом тривалого періоду.

2.6. Контроль за діями посадових осіб підрозділів митного оформлення (далі - ПМО) в частині правильності нарахування митних платежів, визначення країни походження, митної вартості та класифікації товарів.

2.7. Інформування та надання податкових консультацій платникам податків з питань справляння митних платежів, визначення митної вартості, країни походження та класифікації товарів.

2.8. Розроблення методичних матеріалів для вдосконалення організації справляння митних платежів, визначення митної вартості, країни походження та класифікації товарів і надання методичної допомоги вповноваженим посадовим особам ПМО.

2.9. Організація заходів, пов'язаних з контролем за своєчасною сплатою митних платежів, у тому числі при виявлених порушеннях правильності їх нарахування в ході будь-яких перевірок.

2.10. Прогнозування показників надходжень митних платежів до держбюджету.

2.11. Здійснення в установленому законодавством України порядку організаційних та контрольних заходів щодо погашення платниками податків податкових боргів за митними платежами.

2.12. Організація заходів, пов'язаних з поверненням платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митниці як передоплата, і митних платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митницями.

2.13. Ведення оперативного обліку коштів передоплати (доплати), сум нарахованих та сплачених митних платежів, сум визначених податкових зобов'язань платників податків та сум погашених податкових боргів.

2.14. Підготовка для подання керівництвом митниці до Держмитслужби пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань митної справи в частині порядку організації нарахування та справляння митних платежів, визначення країни походження, митної вартості та класифікації і кодування товарів, здійснення верифікації сертифікатів про походження товарів з України.

2.15. Формування критеріїв "ризику" та переліків товарів групи "ризику" і товарів групи "прикриття" за напрямом діяльності Відділу.

2.16. Контроль за ефективним використанням у роботі вимог законодавства України в частині застосування податкових пільг, відстрочок і розстрочок зі сплати митних платежів, механізму визначення країни походження товарів, митної вартості та в частині, що стосується класифікації товарів.

2.17. Доведення цінової інформації структурним підрозділам митного органу для використання під час здійсненні контролю правильності визначення митної вартості товарів.

3. Функції Відділу

3.1. Відділ, згідно з покладеними на нього завданнями, виконує регулятивну, контрольну, організаційну, координаційну та аналітичну функції.

3.2. За дорученням Держмитслужби Відділ бере участь у розробці проектів актів і в реалізації заходів, що готуються підрозділами Держмитслужби.

3.3. Відповідно до завдань, передбачених цим Положенням, на Відділ покладено такі функції:

3.3.1. Здійснення обліку сум коштів передоплати (доплати), які надходять на відповідні рахунки митниці, за податковими векселями та простими векселями, умовно-нарахованих митних платежів, надміру сплачених митних платежів, податкових зобов'язань та податкових боргів платників податків і їх погашення.

3.3.2. Здійснення аналізу стану справляння митних платежів та заходів щодо їх своєчасної сплати, у тому числі складання податкових повідомлень при виявленні порушень правильності їх нарахування.

3.3.3. Надсилання до податкових органів за місцем реєстрації платників податків подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу через несплату платниками податків у встановлені строки узгоджених сум податкових зобов'язань.

3.3.4. Здійснення перевірки правильності визначення країни походження товарів, прийняття рішень про визначення країни походження товару, здійснення перевірки сертифікатів про походження товарів, що ввозяться на митну територію України на умовах угод про вільну торгівлю, укладених Україною, та в режимі найбільшого сприяння.

3.3.5. Здійснення верифікації сертифікатів про походження товарів з України.

3.3.6. Розгляд, за запитами структурних підрозділів митниці, складних питань при визначенні країни походження товарів, митної вартості товарів, класифікації товарів за УКТЗЕД, а також при застосуванні податкових пільг.

3.3.7. Контроль за правильністю класифікації товарів та визначення декларантом їх митної вартості (бази оподаткування) з метою стягнення передбачених законодавством митних платежів під час проведення процедур митного контролю та митного оформлення шляхом моніторингу електронних копій ВМД.

3.3.8. Координація діяльності та проведення перевірок ПМО митниці з питань справляння митних платежів, визначення країни походження, контролю за правильністю визначення митної вартості та класифікації товарів.

3.3.9. Контроль за правильністю визначення митної вартості та/або класифікації товарів відповідно до УКТЗЕД після закінчення процедур митного контролю та митного оформлення товарів виключно у випадках їх проведення із застосування гарантійних зобов'язань або тимчасової декларації.

3.3.10. Здійснення звірення сум митних платежів, які підлягали перерахуванню та фактично перераховані до держбюджету.

3.3.11. Проведення за станом на 1 січня щорічної інвентаризації залишків коштів передоплати за кожним платником податків та здійснення контролю за строком перебування коштів суб'єктів ЗЕД на відповідному рахунку митниці.

3.3.12. Аналіз динаміки світових цін та оцінка їх впливу на формування рівнів митної вартості товарів. Доведення такої інформації структурним підрозділам митного органу для використання під час здійсненні контролю правильності визначення митної вартості товарів.

3.3.13. Збір, обробка, аналіз та узагальнення цінової інформації та інших джерел інформації (про тарифи на перевезення товарів відповідними видами транспорту, витрати на страхування цих товарів при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, про технології виготовлення товарів з метою розрахунку орієнтовного співвідношення вартості сировини (складових тощо) до вартості товару) та забезпечення її доведення структурним підрозділам з метою використання такої інформації під час здійснення контролю правильністю визначення митної вартості товарів.

3.3.14. Прийняття у випадках, визначених законодавством, рішень про коригування заявленої митної вартості.

3.3.15. Взаємодія з органами державної влади, місцевого самоврядування, установами й організаціями, підприємствами та громадянами з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.3.16. Участь у розробленні методичних рекомендацій та інструктивних матеріалів, які регулюють питання адміністрування митних платежів, визначення країни походження, митної вартості та класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.

3.3.17. Розгляд скарг, заяв та інших звернень юридичних осіб та громадян.

3.3.18. Здійснення аналізу роботи митниці з питань, що належать до компетенції Відділу, формування та подання в установлені терміни до Держмитслужби відповідної звітності.

3.3.19. Ведення номенклатури справ Відділу та забезпечення збереження документації Відділу.

3.3.20. Інформування в установленому порядку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про видані нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.3.21. Участь, за дорученням керівництва митниці, у засіданнях експертних груп, конференціях, семінарах тощо з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.3.22. Забезпечення захисту державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт з документами та виробами, що містять державну таємницю.

4. Права Відділу

Відділ має право:

4.1. Отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів митниці, інших митниць інформацію й матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

4.2. Залучати (за згодою керівництва митниці та керівників структурних підрозділів митниці) посадових осіб інших підрозділів для вирішення завдань, поставлених перед Відділом, митницею.

4.3. Брати участь у встановленому Держмитслужбою порядку в перевірках діяльності митниць (їх підрозділів), здійснювати цільові та тематичні перевірки їх діяльності та надавати методичну допомогу з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.4. Вимагати від суб'єктів ЗЕД, митних брокерів (декларантів) подання до Відділу необхідних для митного оформлення документів, виконання чинного законодавства в частині повноти та своєчасності сплати митних платежів, визначення бази оподаткування, країни походження й класифікації товарів.

4.5. Ініціювати запити з контролю правильності надання податкової пільги, визначення митної вартості, країни походження та класифікації товарів за результатами моніторингу прийнятих митних декларацій до завершення їх митного оформлення.

4.6. Здійснювати заходи направлені на забезпечення посадовими особами підрозділів митного оформлення належного контролю за правильністю визначення митної вартості.

4.7. Надавати методичну та практичну допомогу структурним підрозділам митного органу щодо застосування норм законодавства України у сфері визначення митної вартості товарів.

4.8. Готувати в установленому порядку запити та отримувати від установ, підприємств, організацій необхідні матеріали та інформацію з питань, які належать до компетенції Відділу.

4.9. Готувати в установленому порядку звернення до Держмитслужби.

4.10. Користуватися в установленому порядку ЄАІС Держмитслужби України, створювати та використовувати інформаційні бази даних митниці.

4.11. За дорученням Держмитслужби представляти її інтереси в державних та інших органах, міжнародних установах, організаціях і митних службах іноземних країн.

4.12. Здійснювати координацію дій підрозділів митниці з питань повноти і своєчасності нарахування митних платежів, правильності визначення країни походження, митної вартості та класифікації товарів для забезпечення належного виконання завдань, покладених на Відділ.

4.13. Здійснювати заходи щодо проведення професійного навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб митниці з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.14. Керівник Відділу має право:

уносити на розгляд керівництва митниці та Держмитслужби пропозиції щодо призначення, переміщення, звільнення, підвищення кваліфікації посадових осіб Відділу, а також щодо їх заохочення або накладання на них стягнень;

проводити наради, семінари з посадовими особами Відділу, іншими структурними підрозділами митниці, суб'єктами ЗЕД;

у разі потреби залучати, за погодженням з керівництвом митниці, спеціалістів інших структурних підрозділів митниці для виконання завдань, покладених на Відділ;

уносити на розгляд керівництва митниці та Держмитслужби пропозиції щодо удосконалення актів з питань митної справи, структури та штатної чисельності підрозділів митниці, запровадження міжнародного досвіду в роботі митниць, удосконалення плану діяльності Держмитслужби.

5. Відповідальність

Посадові особи Відділу несуть персональну відповідальність:

за неналежне виконання своїх службових обов'язків та порушення законодавства України;

за розголошення державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом;

вчинення діянь, що сприяли контрабанді.

 

Директор Департаменту
митних платежів

С. П. Гіла

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали