ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 січня 2012 року N 25

Про затвердження Примірного положення про відділ організації митного контролю регіональної митниці, митниці

На виконання пункту 5 наказу Держмитслужби України від 05.12.2011 N 1025 "Про затвердження Примірної структури регіональної митниці, митниці та Вимог до штатної структури регіональної митниці, митниці" (Наказ N 1025) і з метою визначення основних засад організації роботи митних органів з питань здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів, вдосконалення організаційної роботи митних органів з контролю за переміщенням товарів у митниці призначення наказую:

1. Затвердити Примірне положення про відділ організації митного контролю регіональної митниці, митниці (далі - Положення), що додається.

2. Керівникам Київської регіональної митниці, митниць:

2.1. У місячний строк привести власні акти у відповідність до Положення.

2.2. Відповідно до визначених у Положенні завдань і функцій здійснити заходи щодо організації роботи відділів організації митного контролю, у тому числі щодо їх матеріально-технічного забезпечення.

3. Вважати такими, що втратили чинність, накази Держмитслужби України:

від 30.11.2006 N 1071 "Про затвердження Примірного положення про відділ контролю за переміщенням товарів регіональної митниці, митниці";

від 21.09.2007 N 785 "Про затвердження Примірного положення про відділ (сектор) технічних засобів митного контролю регіональної митниці, митниці";

від 01.06.2009 N 516 "Про затвердження Примірного положення про підрозділ організації митного контролю регіональної митниці, митниці";

від 14.12.2005 N 1233 "Про вдосконалення організації контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності";

від 05.05.2010 N 436 "Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 14.12.2005 N 1233".

4. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його видання.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту організації митного контролю та оформлення, члена колегії Держмитслужби України Сьомку С. М.

 

Т. в. о. Голови Служби

О. М. Дороховський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
від 11.01.2012 N 25

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділ організації митного контролю регіональної митниці, митниці

1. Загальні положення

1.1. Це Примірне положення визначає правовий статус відділу організації митного контролю регіональної митниці, митниці (далі - митний орган).

1.2. Відділ організації митного контролю (далі - відділ ОМК) підпорядковується заступнику начальника митного органу відповідно до функціонального розподілу між начальником митного органу та його заступниками.

1.3. Положення про відділ ОМК, зміни до нього затверджуються наказом митного органу після погодження з Департаментом організації митного контролю та оформлення Держмитслужби України (далі - Департамент).

1.4. Структура та чисельність відділу ОМК формуються (з урахуванням обсягів робіт) у межах граничної штатної чисельності й фонду заробітної плати митного органу. При цьому, у митницях зі штатною чисельністю відділу ОМК:

21 і більше осіб створюються сектор контролю за переміщенням товарів і сектор з питань захисту прав інтелектуальної власності;

від 10 до 20 осіб створюється сектор контролю за переміщенням товарів і вводиться посада головного інспектора з питань захисту прав інтелектуальної власності;

від 7 до 9 осіб створюється сектор контролю за переміщенням товарів, а повноваження з контролю за захистом прав інтелектуальної власності вносяться до посадових інструкцій окремих посадових осіб відділу ОМК;

від 6 і менше осіб сектори не створюються, а повноваження з контролю за переміщенням товарів і за захистом прав інтелектуальної власності вносяться до посадових інструкцій окремих посадових осіб відділу ОМК.

1.5. Посадові особи відділу ОМК призначаються на посади та звільняються з посад у порядку, встановленому Держмитслужбою України.

1.6. Функціональні обов'язки посадових осіб відділу ОМК визначаються їх посадовими інструкціями, що затверджуються начальником митного органу.

1.7. У своїй діяльності відділ ОМК керується Конституцією та законами України, актами Верховної Ради України, Президента України й Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, Держмитслужби України та митного органу.

1.8. Відділ ОМК здійснює свою діяльність у взаємодії з іншими підрозділами митного органу.

1.9. Забороняється покладати на відділ ОМК виконання завдань і функцій, не передбачених цим Положенням.

1.10 Дисциплінарні стягнення й заохочення до посадових осіб відділу ОМК застосовуються в порядку, встановленому Дисциплінарним статутом митної служби України та іншими актами законодавства України.

2. Основні завдання відділу ОМК

2.1. Підготовка для подання керівництвом митного органу до Держмитслужби України пропозицій щодо вдосконалення:

законодавства з питань здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів;

порядку застосування митних режимів;

порядку заповнення митних декларацій;

порядку пропуску, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України і належать громадянам;

нормативно-правових актів, що регулюють здійснення контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, а також здійснення контролю за переміщенням товарів і застосування заходів гарантування доставки товарів у митниці призначення;

законодавства з питань діяльності магазинів безмитної торгівлі, підприємств-посередників у галузі митної справи (митних брокерів, митних перевізників, митних ліцензійних складів, складів тимчасового зберігання, вантажних митних комплексів), підприємств сфери обслуговування пасажирів, що здійснюють свою діяльність у пунктах пропуску через державний кордон України, тощо.

2.2. Розробка, удосконалення, контроль за впровадженням і дотриманням у митному органі порядків і технологічних схем митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, а також застосування митних режимів, правильності заповнення митних декларацій, інших питань митного законодавства в частині, що належить до компетенції відділу ОМК.

2.3. Координація дій підрозділів митного органу, а також взаємодія з іншими структурними підрозділами митного органу, іншими митними органами та державними органами з питань, що належать до компетенції відділу ОМК.

2.4. Організація здійснення заходів щодо впровадження спрощеного порядку застосування митних процедур.

2.5. Забезпечення створення, функціонування та дотримання режиму зон митного контролю в зоні діяльності митного органу.

2.6. Координація роботи митного органу з питання підготовки та подання до Держмитслужби України документів щодо погодження розміщення підрозділів митного оформлення на відповідних територіях зі створенням зон митного контролю.

2.7. Підготовка та подання керівництву митного органу пропозицій щодо створення сприятливих умов для прискорення пасажирського, товарного та транспортного потоків через державний кордон України шляхом удосконалення, спрощення та підвищення оперативності й ефективності здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, а також координація роботи підрозділів митного органу в пунктах пропуску з цих питань.

2.8. Реалізація положень міжнародних договорів з питань, що належать до компетенції відділу ОМК, контроль за їх дотриманням у митному органі.

2.9. Організація та координація взаємодії митного органу з органами виконавчої влади на місцях, органами місцевого самоврядування, а з питань здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України - з правоохоронними органами, зі службами прикордонного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю та з іншими контрольними службами.

2.10. Організація здійснення митним органом митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України із застосуванням книжок (карнетів) А.Т.А.

2.11. Участь у розгляді документів щодо прийняття погоджених рішень про місце здійснення митного оформлення товарів.

2.12. Забезпечення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги в галузі митної справи, магазинів безмитної торгівлі, інших підприємств, що здійснюють діяльність у пунктах пропуску, розташованих у зоні діяльності митного органу.

2.13. Організація інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян з питань, що належать до компетенції відділу ОМК.

2.14. Координація та контроль, в межах компетенції відділу ОМК, за впровадженням у митному органі електронного декларування товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

2.15. Контроль ефективності застосування технічних засобів митного контролю в митному органі. Підготовка пропозицій керівництву митниці щодо оптимального розподілу (перерозподілу) наявних технічних засобів митного контролю, вжиття заходів для підвищення ефективності їх застосування.

2.16. Підготовка та подання керівництву митного органу пропозицій щодо розвитку структури й інфраструктури митного органу, оптимізації штатної чисельності підрозділів тощо.

2.17. Організація контролю митного органу за додержанням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог митних режимів щодо товарів, які після завершення митного оформлення залишаються під контролем з боку митного органу.

2.18. Здійснення контролю за переміщенням товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються між митницями, структурними підрозділами однієї митниці територією України юридичними та фізичними особами. У передбачених випадках - з використанням відповідних програмно-інформаційних комплексів Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС).

2.19. Впровадження системи гарантування доставки товарів у митниці призначення, забезпечення взаємодії з учасниками процесу гарантування доставки товарів у митниці призначення.

2.20. Організація виконання митним органом положень нормативно-правових актів, що регламентують порядок переміщення територією України товарів будь-яким видом транспорту та в будь-якому режимі, а також порядок застосування механізму гарантування доставки товарів у митниці призначення.

2.21. Організація виконання митним органом положень нормативно-правових актів, що регламентують механізм відшкодування бюджетної заборгованості з податку на додану вартість за операціями з експорту продукції, у частині підтвердження фактичного вивезення товарів за межі митної території України.

2.22. Здійснення контролю ефективності використання технічних засобів структурними підрозділами митного органу при проведенні митного контролю.

2.23. В межах наданих повноважень щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності забезпечує:

контроль за переміщенням товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, внесені до митного реєстру;

вжиття заходів щодо призупинення митного оформлення товарів за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, у тому числі, за власною ініціативою;

взаємодію з власниками майнових прав інтелектуальної власності, правоохоронними та іншими контролюючими органами;

контроль за ефективним використанням у практичній роботі вимог законодавства в частині застосування механізму захисту прав інтелектуальної власності.

2.24. Організація інформування органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості про результати здійснення державного контролю нехарчової продукції.

2.25. Організація здійснення митними органами в пунктах пропуску через державний кордон України попереднього документального контролю товарів.

3. Основні повноваження відділу ОМК

Відділ ОМК відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. За розпорядженням керівництва митного органу бере участь у розгляді проектів актів з питань митної справи та в реалізації заходів, що проводяться Держмитслужбою України.

3.2. Опрацьовує розпорядження керівництва митного органу в частині, що належить до компетенції відділу ОМК.

3.3. Розробляє самостійно та бере участь у розробленні іншими підрозділами митного органу технологій (порядків, інструкцій тощо) митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів, координує впровадження цих технологій (порядків, інструкцій тощо) у діяльність митного органу.

3.4. Узагальнює пропозиції підрозділів митного органу та проводить аналіз ефективності застосування порядків заповнення митних декларацій, здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, а також особливостей застосування митних режимів, митних процедур. Готує для подання Держмитслужбі України, керівництву митного органу пропозиції щодо вдосконалення актів із зазначених питань, впровадження в діяльність підрозділів митного органу передових принципів роботи, ужиття заходів до підвищення ефективності митного контролю.

3.5. Координує та контролює діяльність підрозділів митного органу, які здійснюють митний контроль й митне оформлення товарів і транспортних засобів, а також з інших питань, що належать до компетенції відділу ОМК.

3.6. Координує здійснення заходів підрозділами митного органу з організації впровадження спрощеного порядку застосування митних процедур.

3.7. Бере участь та організовує проведення контрольних заходів з дотримання посадовими особами митного органу законодавства України в частині здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, у тому числі в зонах митного контролю митного органу.

3.8. Збирає, обробляє та систематизує інформацію з питань функціонування пунктів пропуску через державний кордон, здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України.

3.9. Бере участь у підготовці та опрацюванні проектів міжнародних договорів, законодавчих, інших актів у межах компетенції відділу ОМК.

3.10. Організовує взаємодію підрозділів митного органу з підрозділами органу охорони державного кордону щодо дотримання режиму в пунктах пропуску через державний кордон України.

3.11. Координує взаємодію підрозділів митного органу зі службами прикордонного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю, іншими контрольними службами при здійсненні митних процедур.

3.12. Організовує здійснення митним органом митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України із застосуванням книжок (карнетів) А.Т.А., координує роботу підрозділів митного органу із зазначеного питання.

3.13. Бере участь у розгляді документів щодо прийняття погоджених рішень про місце здійснення митного оформлення товарів.

3.14. Контролює в межах своєї компетенції діяльність:

магазинів безмитної торгівлі;

підприємств-посередників у галузі митної справи (митних брокерів, митних перевізників, митних ліцензійних складів, складів тимчасового зберігання, вантажних митних комплексів);

підприємств сфери обслуговування пасажирів, що здійснюють свою діяльність у пунктах пропуску через державний кордон України.

3.15. Бере участь у забезпеченні гласності в діяльності митних органів шляхом інформування в установленому порядку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян з питань, що належать до компетенції відділу ОМК.

3.16. Готує для подання до Держмитслужби України документи щодо прийняття рішення про включення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності до реєстру підприємств, до товарів яких може застосовуватися процедура електронного декларування.

3.17. Здійснює аналіз ефективності використання технічних засобів митного контролю в пунктах пропуску та в підрозділах митного оформлення.

3.18. Готує та подає керівництву митного органу, з метою подальшої передачі на розгляд Держмитслужби України, пропозиції щодо створення, реорганізації, ліквідації підрозділів митного оформлення митного органу та зміни режиму їх роботи.

3.19. Розглядає звернення органів державної влади, місцевого самоврядування, установ і організацій, суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян з питань, що належать до компетенції відділу ОМК.

3.20. За розпорядженням керівництва митного органу бере участь у засіданнях експертних груп, конференціях, семінарах тощо з питань, що належать до компетенції відділу ОМК.

3.21. Організовує здійснення контролю за додержанням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог митних режимів щодо товарів, які після завершення митного оформлення залишаються під контролем з боку митного органу.

3.22. Взаємодіє в установленому порядку з Торгово-промисловою палатою України з питань виконання нею функцій асоціації-гаранта згідно з положеннями Конвенції про тимчасове ввезення.

3.23. Здійснює оперативний контроль за переміщенням митною територією України товарів, що перебувають під митним контролем.

3.24. Здійснює приймання, перевірку, обробку й оформлення документів контролю за доставкою товарів, а також транспортних засобів особистого користування.

3.25. У випадках, передбачених Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення 1975 року (далі - Конвенція МДП), видає Свідоцтва про допущення до перевезень товарів під митними печатками й пломбами на умовах Конвенції МДП.

3.26. Здійснює перевірку фактів недоставки товарів у митниці призначення. У визначених випадках складає протоколи про порушення митних правил і в установленому порядку передає матеріали до підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил митного органу.

3.27. Забезпечує контроль за діяльністю перевізників, які здійснюють перевезення товарів під митним контролем, у тому числі за здійсненням посередницької діяльності митних перевізників. Веде облік перевізників, що порушили зобов'язання про доставку товарів, готує та направляє відповідні орієнтування до інших митниць.

3.28. Організовує та контролює діяльність місць прибуття автотранспорту на відповідність нормам митного законодавства.

3.29. Здійснює збір, систематизацію, узагальнення й аналіз інформації з питань, що належать до компетенції відділу, з метою підготовки інформаційних, довідкових та інших матеріалів для керівництва митного органу та Департаменту.

3.30. За результатами митних розслідувань випадків недоставки товарів готує матеріали для виставлення фінансових претензій до Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України щодо сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) до Держбюджету України, а також пропозиції щодо застосування спеціальних санкцій, передбачених Конвенцією МДП і законодавством України, до суб'єктів підприємницької діяльності та громадян, які надають послуги з міжнародних перевезень вантажів і пасажирів.

3.31. Здійснює оформлення документів контролю за доставкою товарів, за винятком випадків, коли документ контролю за доставкою товарів одночасно є документом, на підставі якого товари декларуються в обраний митний режим. З використанням електронно-обчислювальної техніки здійснює обробку та облік документів контролю за доставкою товарів.

3.32. Проводить перевірку фактичного вивезення товарів за межі митної території України та в установленому порядку надає на звернення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності підтвердження фактичного вивезення товарів.

3.33. Аналізує та узагальнює позитивний досвід інших митниць з питань, що належать до компетенції відділу ОМК.

3.34. Здійснює (за дорученням керівництва) митний огляд товарів і транспортних засобів при проведенні їх митного контролю посадовими особами підрозділів митного оформлення митного органу.

3.35. Узагальнює та проводить аналіз даних з практики використання технічних засобів, підрозділами митного оформлення, службою боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митного органу з метою підвищення ефективності їх використання та цих даних в навчальному процесі.

3.36. Надає пропозиції керівництву митного органу щодо оснащення, оптимального розподілу та перерозподілу технічних засобів між структурними підрозділами митного органу, які використовують їх у своїй діяльності.

3.37. Приймає участь у проведенні випробувань нових зразків технічних засобів і надає пропозиції до Департаменту розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва щодо можливості подальшого їх використання митними органами.

3.38. Здійснює організаційні заходи для прийняття керівництвом митного органу рішення про призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, в тому числі, за ініціативою митного органу.

3.39. Здійснює контроль за дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог законодавства України в галузі прав інтелектуальної власності в зоні діяльності митного органу.

3.40. Бере участь у здійсненні митного контролю товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, у зонах митного контролю митного органу.

3.41. Здійснює аналіз ефективності проведення митних процедур у частині захисту прав інтелектуальної власності.

3.42. Аналізує інформацію щодо діяльності підрозділів митного оформлення митного органу при здійсненні контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, готує та подає до Держмитслужби України необхідну звітність з цих питань.

3.43. Отримує від підрозділів митного органу та інших джерел інформацію про правовласників, товари, об'єкти, що містяться у складі товарів, іншу інформацію, яка може бути використана для запобігання порушенню прав інтелектуальної власності, опрацьовує її, формує висновки та пропозиції щодо можливості її використання під час здійснення митного контролю та доводить до Держмитслужби України.

3.44. Здійснює взаємодію митного органу з правовласниками, правоохоронними та іншими органами державної влади, уповноваженими у сфері захисту прав інтелектуальної власності з питань, що належать до компетенції відділу ОМК.

3.45. Інформує правовласників (або їх уповноважених представників), декларантів та Держмитслужбу України про призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності.

3.46. Вживає заходи щодо поновлення митного оформлення товарів, які не порушують права власників на об'єкти права інтелектуальної власності і внесені до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, який ведеться Держмитслужбою України.

3.47. Забезпечує наповнення програмно-інформаційного комплексу ЄАІС Держмитслужби України "Призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності.

3.48. Організовує інформування органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськість про результати здійснення державного контролю нехарчової продукції.

3.49. Організовує здійснення митними органами в пунктах пропуску через державний кордон України попереднього документального контролю товарів.

3.50. Бере участь у перевірках діяльності підрозділів митного органу, суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги в галузі митної справи, які переміщують через митний кордон України товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, а також магазинів безмитної торгівлі й інших підприємств, що здійснюють діяльність у пунктах пропуску через державний кордон України, розташованих у зоні діяльності митного органу, з питань, що належать до компетенції відділу ОМК.

3.51. У межах своєї компетенції користується ЄАІС Держмитслужби України, створює та використовує власні інформаційні бази даних.

5. Керівництво відділу ОМК

5.1. Відділ ОМК очолює начальник, який призначається на посаду в порядку, встановленому Держмитслужбою України. Начальник відділу ОМК може мати заступника.

5.2. У разі тимчасової відсутності начальника відділу ОМК його обов'язки виконує заступник начальника або інша посадова особа цього відділу, уповноважена на це наказом митного органу.

5.3. Начальник відділу ОМК:

забезпечує дотримання працівниками відділу ОМК вимог законодавства України;

за погодженням з керівником митного органу готує проекти доручень підрозділам митного органу для вжиття заходів, спрямованих на виконання завдань, що належать до компетенції відділу ОМК, контролює їх виконання;

запитує й одержує в установленому порядку від підрозділів митного органу, необхідні для виконання покладених на відділ ОМК завдань;

залучає, за згодою керівництва митного органу, фахівців інших підрозділів митного органу для вирішення завдань, що належать до компетенції відділу ОМК;

уносить на розгляд керівництва митного органу пропозиції щодо підвищення кваліфікації посадових осіб митного органу, а також щодо заохочення працівників або застосування до них стягнень;

веде листування між відділами ОМК митних органів з питань здійснення контролю за переміщенням товарів;

розглядає повідомлення, що надходять на адресу відділу ОМК (у тому числі електронними засобами зв'язку), звернення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності стосовно потреби продовження строків доставки товарів, зміни митниці на кордоні, тощо та приймає відповідні рішення.

розглядає питання щодо проведення процедури скасування інформації з контролю за доставкою товарів, модифікації й анулювання документів контролю за доставкою в ЄАІС, в установленому порядку приймає відповідні рішення.

Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

5.4. Начальник відділу ОМК несе персональну відповідальність за організацію роботи у відділі та результати її діяльності.

5.5. Начальник відділу ОМК відповідає за:

якісне, повне та своєчасне виконання покладених на відділ ОМК завдань;

наслідки своїх розпоряджень, доручень та прийнятих рішень;

негативні результати діяльності підпорядкованих йому працівників.

За невиконання завдань, покладених на відділ ОМК, і своїх обов'язків начальник відділу ОМК несе відповідальність згідно із законодавством України

 

Директор Департаменту організації
митного контролю та оформлення

С. М. Сьомка

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали