ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дванадцята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 24.04.2012 р. N 356

Про затвердження Примірного статуту комунального підприємства Житомирської міської ради та Примірного статуту комунальної установи Житомирської міської ради

Відповідно до ст. ст. 75, 77, 78 Господарського кодексу України, ст. ст. 83, 88 Цивільного кодексу України, керуючись ст. ст. 25, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 07.12.2011 N 258 "Про утворення тимчасової комісії по підготовці Типових статутів комунального підприємства та комунальної установи" (Рішення N 258), заслухавши звіт про роботу тимчасової комісії з підготовки Типових статутів комунального підприємства та комунальної установи, враховуючи рекомендації погоджувальної ради, міська рада вирішила:

1. Затвердити:

1.1. Примірний статут комунального підприємства Житомирської міської ради згідно з додатком 1.

1.2. Примірний статут комунальної установи Житомирської міської ради згідно з додатком 2.

1.3. Перелік комунальних підприємств Житомирської міської ради, на яких створюється Наглядова рада, згідно з додатком 3.

1.4. Типове положення про Наглядову раду комунального підприємства Житомирської міської ради згідно з додатком 4.

2. Керівникам комунальних підприємств та установ Житомирської міської ради в двомісячний строк з дня прийняття цього рішення привести свої Статути у відповідність до Примірного статуту комунального підприємства Житомирської міської ради і Примірного статуту комунальної установи Житомирської міської ради та здійснити їх державну реєстрацію.

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Житомирської міської ради від 07.12.2011 N 258 "Про утворення тимчасової комісії по підготовці Типових статутів комунального підприємства та комунальної установи" (Рішення N 258).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Семенець Г. В.

 

Міський голова

В. М. Дебой


 

Додаток 1
до рішення Житомирської міської ради
24.04.2012 N 356


Примірний статут
комунального підприємства Житомирської міської ради

Комунальне підприємство _________ (найменування комунального підприємства) Житомирської міської ради (надалі - Підприємство) засноване на власності територіальної громади м. Житомира.

Засновником підприємства є територіальна громада міста Житомира в особі Житомирської міської ради (надалі - Засновник).

У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Житомирської міської ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету Житомирської міської ради та цим Статутом.

Розділ 1. Найменування та місцезнаходження Підприємства

1.1. Найменування Підприємства__(повне)

(найменування комунального підприємства повинно містити слова "комунальне підприємство" та вказівку на Житомирську міську раду)

____

Повне: __________.

Скорочене: КП ___.

1.2. Місцезнаходження Підприємства_________

Розділ 2. Мета і предмет діяльності Підприємства

2.1. Підприємство створене з метою отримання прибутку.

Метою діяльності є: ___

2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:

________

2.3. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, можуть здійснюватись Підприємством виключно після отримання відповідних ліцензій і дозволів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Розділ 3. Юридичний статус Підприємства

3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України, рішень Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та цього Статуту, який затверджується Засновником.

3.3. Підприємство діє за принципами повного госпрозрахунку, самофінансування, самоокупності.

3.4. Підприємство забезпечує фінансування витрат по організації своєї діяльності, соціальному розвитку і матеріальному стимулюванню працівників, забезпечує безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я його працівників, екологічні нормативи.

3.5. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях здійснюється за рішенням Засновника, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.

Створення будь-яких спільних підприємств за участю Підприємства здійснюється за рішенням Засновника. Підприємство може утворювати філії, дочірні підприємства, інші підрозділи за рішенням Засновника.

3.6. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, знак для товарів та послуг, власну емблему, іншу атрибутику юридичної особи.

3.7. Підприємство несе відповідальність за свої зобов'язання в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.

Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника, Засновник не несе відповідальність за зобов'язаннями Підприємства.

3.8. Підприємство має право укладати договори/угоди, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах.

Розділ 4. Майно Підприємства

4.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

4.2. Майно Підприємства є власністю територіальної громади міста Житомира і закріплюється за ним на праві господарського відання.

Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству, цьому статуту та рішенням Засновника та Органу управління майном.

Застава майна, що є власністю Засновника і закріплене за Підприємством на праві господарського відання, здійснюється за рішенням Засновника.

Відчуження та списання майна Підприємства здійснюється в порядку, визначеному Засновником.

4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно, передане йому Засновником;

- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, згідно з предметом діяльності Підприємства, а також від інших видів господарської діяльності, не заборонених чинним законодавством України;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення з бюджету;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому чинним законодавством України порядку;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України.

4.5. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству в установленому законом порядку.

4.6. Статутний капітал підприємства становить __________ грн.

Розділ 5. Управління Підприємством

5.1. Управління Підприємством від імені територіальної громади міста Житомира здійснює Засновник - Житомирська міська рада, Орган управління майном - виконавчий комітет Житомирської міської ради, директор Підприємства. За рішенням Засновника на підприємстві може бути створений колегіальний контролюючий орган - Наглядова рада, яка діє на підставі Положення, затвердженого Засновником для кожного підприємства окремо.

5.2. До виключної компетенції Засновника відноситься:

- затвердження Статуту Підприємства, внесення змін та доповнень до нього, у тому числі щодо розміру статутного капіталу;

- встановлення порядку відчуження та списання майна Підприємства;

- прийняття рішення про створення філій, дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів Підприємства;

- прийняття рішення про передачу в заставу майна Підприємства, що закріплене за ним на праві господарського відання;

- прийняття рішення про припинення Підприємства.

5.3. До повноважень Органу управління майном відноситься:

- затвердження фінансових планів та здійснення контролю за їх реалізацією;

- надання дозволів на передачу з балансу майна;

- заслуховування звітів про роботу керівника підприємства.

5.4. Поточне (оперативне) управління Підприємством здійснює директор Підприємства, який призначається міським головою шляхом укладання з ним контракту;

5.5. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені цим Статутом до компетенції Засновника та Органу управління майном, а у випадку створення Наглядової Ради - до компетенції останньої.

5.6. Директор Підприємства:

5.6.1. Є уповноваженим органом (представником) Засновника Підприємства у відносинах з трудовим колективом;

5.6.2. Несе повну відповідальність за стан і діяльність Підприємства, дотримання фінансової, договірної та трудової дисципліни згідно із законодавством України;

5.6.3. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх підприємствах, установах, закладах та організаціях;

5.6.4. Розпоряджається майном та коштами, відповідно з діючим законодавством і цим Статутом;

5.6.5. Несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження документів і звітності, протягом встановленого терміну, але не менше трьох років;

5.6.6. Укладає трудові угоди, договори, контракти, видає доручення, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки;

5.6.7.  Укладає господарські та цивільно-правові договори;

5.6.8. Видає накази та інші акти з питань, пов'язаних з діяльністю Підприємства, які є обов'язковими для виконання всіма структурними підрозділами та працівниками підприємства;

5.6.9.  За погодженням з профільним виконавчим органом міської ради затверджує штатний розпис, визначає конкретні розміри посадових окладів, тарифних ставок і відрядних розцінок, премій працівникам відповідно до колективного договору;

5.6.10. Несе повну відповідальність за організацію роботи по охороні праці на Підприємстві у відповідності до чинного законодавства України;

5.6.11. Несе особисту відповідальність за формування та виконання фінансових планів та своєчасну виплату заробітної плати працівникам Підприємства, ефективне і раціональне використання коштів підприємства;

5.6.12. Відбуває у відрядження та у відпустку за розпорядженням міського голови;

5.6.13. Несе особисту відповідальність за формування, подання в установлені терміни Органу управління майном фінансових планів підприємства та звітів про їх виконання;

5.6.14. Несе відповідальність за організацію роботи з охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки на Підприємстві.

Розділ 6. Права та обов'язки Підприємства

6.1. Права Підприємства:

6.1.1. Підприємство за погодженням з Органом управління майном планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

6.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - за фіксованими державними цінами.

6.1.3. Підприємство відкриває розрахунковий та інші рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові і кредитно-розрахункові операції в національній та іноземній валютах, по безготівковому розрахунку. Форми розрахунків визначаються Підприємством за узгодженням з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства України.

6.1.4. Здійснює види діяльності, передбачені Статутом.

6.1.5. Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.

6.1.6. Підприємство має право користуватися банківським кредитом з дозволу Засновника, може давати банку по договору право користування своїми вільними грошовими коштами та встановлювати відсоток за їх використання.

6.1.7. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів за всіма напрямками своєї діяльності.

6.1.8. Вступає у взаємовідносини з юридичними і фізичними особами, в тому числі на договірних засадах.

6.2. Обов'язки Підприємства:

6.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно враховувати показники діяльності, встановлені в порядку, затвердженому Органом управління майном, які є обов'язковими до виконання.

6.2.2. Підприємство:

забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення виробництва;

придбає необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

відповідно до встановлених показників діяльності забезпечує виробництво та поставку продукції і товарів;

створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

здійснює заходи із вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

дотримується норм і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

6.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний та податковий облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством, самостійно формує облікову політику.

Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності, даних, що містяться в річному звіті та балансі.

6.4. Відносини Підприємства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності та окремими громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі укладених договорів.

Розділ 7. Трудовий колектив Підприємства

7.1.Трудовий колектив підприємства складається з осіб, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Підприємства, а також їх соціального захисту та страхування визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2.Трудовий колектив Підприємства:

7.2.1. Розглядає і схвалює проект колективного договору.

7.2.2. Заслуховує інформацію сторін про виконання колективного договору.

7.2.3. Бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні високопродуктивної праці, заохоченні винахідницької і раціоналізаторської діяльності.

7.2.4. Бере участь у вирішенні інших питань соціального розвитку Підприємства.

7.3. Повноваження трудового колективу Підприємства здійснюються безпосередньо загальними зборами трудового колективу відповідно до чинного законодавства України.

7.4. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, опрацьовуються за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором встановлюються форми і системи оплати праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевою (регіональною) та територіальною угодами.

Колективний договір від імені Засновника укладається директором Підприємства з первинними профспілковими організаціями, а у разі їх відсутності - з представниками, вільно обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів.

Розділ 8. Господарська діяльність Підприємства

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

8.2. Чистим прибутком Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, Підприємство розпоряджається у відповідності до затвердженого фінансового плану.

Розмір чистого прибутку, визначений рішенням Засновника, перераховується до міського бюджету.

8.3. Підприємство може утворювати за рахунок прибутку (доходу) цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних зі своєю діяльністю.

Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

8.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.

8.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

8.6. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

8.7. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

Розділ 9. Припинення Підприємства

9.1. Підприємство припиняється в результаті передачі всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або в результаті ліквідації за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - за рішенням суду.

9.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником.

Засновником встановлюється порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до Підприємства.

У разі банкрутства Підприємства, його ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством України.

9.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження Засновнику.

9.4. При припиненні Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

9.5. При припиненні діяльності Підприємства печатки та штампи здаються у відповідні органи у встановленому порядку.

9.6. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, із дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про його припинення.

9.7. Майно Підприємства, що залишилось після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників, розрахунків з кредиторами використовується за рішенням Органу управління майном та Засновника у відповідності до повноважень.

 

Секретар міської ради

Н. П. Леонченко


 

Додаток 2
до рішення Житомирської міської ради
24.04.2012 N 356


Примірний статут
комунальної установи

1. Загальні положення

1.1. Комунальна установа (далі - Установа) створена і діє у відповідності до вимог Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", чинного законодавства України.

1.2. Комунальна установа заснована на власності територіальної громади м. Житомира. Засновником установи є територіальна громада міста Житомира в особі Житомирської міської ради. Установа є юридичною особою, яка фінансується з міського бюджету.

1.3. Установа користується правом юридичної особи, має самостійний баланс і рахунки в установах банків, має свій штамп із зазначенням свого повного найменування, круглу печатку з позначенням місцезнаходження установи.

1.4. Установа підпорядкована виконавчому комітету Житомирської міської ради (далі - Орган управління) в межах Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

1.5. Повне найменування установи: ________.

Скорочене найменування установи: ________.

1.6. Установа несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у відповідності з чинним законодавством України. Установа не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника; Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Установи.

1.7. Установа має право укладати договори, набувати майнові і особисті немайнові права, виконувати зобов'язання, бути позивачем і відповідачем в суді.

1.8. Юридична адреса: ________.

2. Предмет і мета діяльності

2.1. Основною метою діяльності установи є __.

2.2. Предметом діяльності установи є ________
____.

2.3. Поряд із основними видами діяльності установа має право здійснювати .

2.4. Виконання видів діяльності, для яких необхідне одержання дозволу (ліцензії), здійснюється Установою після одержання відповідного дозволу (ліцензії), згідно з чинним законодавством України.

3. Управління установою і самоврядування трудового колективу

3.1. Управління здійснюється відповідно до Статуту, на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу.

3.2. Управління Установою від імені територіальної громади міста Житомира здійснює Засновник - Житомирська міська рада, Орган управління майном - виконавчий комітет Житомирської міської ради, керівник Установи.

3.3. До виключної компетенції Засновника відноситься:

- затвердження Статуту Установи, внесення змін та доповнень до нього;

- прийняття рішення про створення філій, відокремлених структурних підрозділів Установи;

- встановлення порядку відчуження та списання майна Установи;

- прийняття рішення про припинення Установи.

3.4. До повноважень Органу управління майном відноситься:

- надання дозволів на передачу з балансу майна;

- заслуховування звітів про роботу керівника Установи.

3.5. Керівництво установою здійснюється керівником (директором), який призначається на посаду міським головою. З керівником установи укладається контракт у випадках, передбачених законами України. Керівник (директор) здійснює управління установою на основі єдиноначальності.

Керівник Установи самостійно вирішує питання діяльності Установи за винятком тих, що віднесені цим Статутом до компетенції Засновника та Органу управління майном.

3.6. Права та обов'язки керівника:

- діє без довіреності від імені Установи;

- розпоряджається майном Установи в установленому законом порядку;

- укладає договори з урахуванням положень цього Статуту;

- відкриває рахунки в банках;

- організує виконання рішень Засновника або уповноваженого ним органу;

- затверджує нормативні документи, що регламентують розпорядок роботи установи;

- видає накази і розпорядження, організує та контролює їх виконання;

- призначає та звільняє працівників з урахуванням положень цього Статуту;

- здійснює заохочення працівників, накладає і знімає дисциплінарні стягнення;

- відбуває у відрядження та у відпустку за розпорядженням міського голови;

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на установу завдань, встановлює ступінь відповідальності керівників підрозділів установи;

- несе кримінальну, цивільно-правову, адміністративну та дисциплінарну відповідальність відповідно до законодавства України.

3.7. Штатний розпис Установи затверджується головним розпорядником коштів, у віданні якого знаходиться установа.

3.8. У випадку відсутності керівника Установи, його обов'язки виконує особа, призначена в установленому законом порядку.

3.9. Заступник керівника, головний бухгалтер призначаються керівником Установи на посаду за погодженням з міським головою або заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.

3.10. Трудовий колектив установи становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь в її діяльності.

3.11. Повноваження трудового колективу Установи здійснюються безпосередньо загальними зборами (конференцією) трудового колективу відповідно до чинного законодавства України.

3.12. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Установи, опрацьовуються за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів встановлюються у колективному договорі в межах видатків на оплату праці відповідно до чинного законодавства.

4. Права і обов'язки установи

4.1. Права Установи:

- самостійне планування своєї діяльності; визначення стратегії й основних напрямків свого розвитку;

- самостійне, крім випадків, передбачених цим Статутом та законодавством України, укладання договорів для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства;

- передача з дозволу Органу управління майна, що перебуває на праві оперативного управління Установи, з балансу Установи на баланс інших юридичних осіб, засновником яких є Житомирська міська рада;

- формує структуру Установи, що затверджується головним розпорядником коштів, у віданні якого знаходиться установа;

4.2. Обов'язки Установи:

- забезпечення своєчасної сплати податків і інших відрахувань, відповідно до чинного законодавства за результатами своєї діяльності;

- будівництво, реконструкція, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечення своєчасного освоєння і введення в дію придбаного обладнання та техніки;

- оперативна діяльність з матеріально-технічного забезпечення своєї діяльності;

- створення належних умов для високопродуктивної праці, забезпечення додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

- здійснення заходів з удосконалення системи оплати праці працівників з метою посилення їхньої матеріальної зацікавленості, як у результатах власної праці, так і в загальних підсумках роботи Установи;

- дотримання норм і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

5. Утворення і використання майна

5.1. Майно установи становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі установи.

5.2. Засновник передає на баланс установі основні засоби та інші матеріальні цінності для формування статутного фонду.

5.3. Майно, що є міською комунальною власністю і закріплене за установою, належить йому на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, установа володіє та користується зазначеним майном. Установа має право відчужувати або розпоряджатися в інший спосіб закріпленим за нею майном, що є у комунальній власності, лише з дозволу Житомирської міської ради в порядку, встановленому законодавством України. Установа не має права безоплатно передавати у власність належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам.

5.4. Джерелами формування майна установи є: міські бюджетні кошти, кредити банків та інших кредиторів, інші джерела, не заборонені законодавчими актами України. Благодійні внески, пожертви організацій, підприємств, установ і громадян є виключно майном Установи. Благодійні внески та пожертви використовуються на першочергові потреби Установи згідно з кошторисом, крім випадку визначення благодійниками напрямків видатків згідно з чинним законодавством.

5.5. Установа здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства. Установа має право оформляти земельні ділянки у встановленому законом порядку.

5.6. Установа розпоряджається фінансами, суворо дотримуючись фінансово-бюджетної дисципліни та забезпечуючи максимальну економію матеріальних цінностей і фінансів.

5.7. Списання майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста, здійснюється в порядку, встановленому Засновником.

6. Господарська, економічна і соціальна діяльність установи

6.1. Установа самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку.

6.2. Установа здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність.

6.3. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю власника чи уповноваженого ним органу відповідно до Статуту установи, колективного договору та законодавчих актів України.

6.4. Засновник та Орган управління контролюють роботу підпорядкованої їм Установи в межах, передбачених Статутом і чинним законодавством України.

6.5. Установа самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до вимог чинного законодавства України.

6.6. Втручання в діяльність установи з боку органів державної влади, підприємств, установ, організацій, політичних партій і рухів не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України.

6.7. Відносини Установи з іншими підприємствами, організаціями, установами та громадянами у всіх сферах господарської діяльності здійснюються за договорами.

7. Припинення Установи

7.1. Установа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - за рішенням суду.

7.2. Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником.

У разі банкрутства Установи, її ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством України.

7.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Установою. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Установи і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження Засновнику.

7.4. При припиненні Установи працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

7.5. При припиненні діяльності Установи печатки та штампи здаються у відповідні органи у встановленому порядку.

7.6. Установа вважається такою, що припинила свою діяльність, із дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про її припинення.

7.7. Майно Установи, що залишилось після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників, розрахунків з кредиторами використовується за рішенням Органу управління майном та Засновника у відповідності до повноважень.

 

Секретар міської ради

Н. П. Леонченко


 

Додаток 3
до рішення Житомирської міської ради
24.04.2012 N 356


Перелік комунальних підприємств Житомирської міської ради, на яких створюється Наглядова рада

1. Комунальне підприємство "Реклама" Житомирської міської ради.

2. Комунальне підприємство "Інспекція з благоустрою м. Житомира".

3. Комунальне підприємство "Житомиртеплокомуненерго".

4. Комунальне підприємство "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління".

5. Комунальне підприємство Житомирської міської ради "Житомирводоканал" Житомирської міської ради.

6. Комунальне підприємство "Готельне господарство "Житомир" Житомирської міської ради.

7. Комунальне підприємство "Агентство з управління майном" Житомирської міської ради.

 

Секретар міської ради

Н. П. Леонченко


 

Додаток 4
до рішення Житомирської міської ради
24.04.2012 N 356


Типове положення
про Наглядову раду комунального підприємства Житомирської міської ради

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Наглядову Раду комунального підприємства Житомирської міської ради (далі - "Положення") розроблено відповідно до чинного законодавства України та статуту комунального підприємства (далі - "Статут").

1.2. Положення визначає правовий статус Наглядової Ради, порядок обрання її членів, організації роботи та відповідальність членів Наглядової ради, а також прийняття ними рішень стосовно діяльності комунального підприємства Житомирської міської ради (далі - "Підприємства").

1.3. Положення затверджується Засновником комунального підприємства (Житомирською міською радою) та змінюється чи доповнюється лише її рішеннями.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Підприємства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Підприємства.

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1.Наглядова рада комунального підприємства Житомирської міської ради (далі - Наглядова рада) є колегіальним контролюючим органом підприємства, який здійснює контроль за його діяльністю.

2.2. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Підприємства та цього Положення.

2.3. Наглядова рада не рідше одного разу на півроку звітує перед Засновником про свою роботу.

РОЗДІЛ 3. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Компетенція Наглядової Ради, у тому числі виключна, визначена діючим законодавством України та цим Положенням.

3.2. Наглядова рада підприємства здійснює контроль за діяльністю підприємства з метою забезпечення її прозорості, правомірності, законності, доцільності, а саме:

розглядає фінансові звіти підприємства за квартал, рік;

аналізує дії керівника щодо управління підприємством;

виступає у разі необхідності ініціатором позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства;

аналізує результати перевірок діяльності підприємства;

вносить Засновнику та Органу управлінням майном пропозиції з питань діяльності підприємства;

звітує перед Засновником щодо ефективності діяльності підприємства, виконання фінансових планів, використання комунального майна, закріпленого за підприємством на праві повного господарського відання;

надає письмові пропозиції Засновнику, Органу управління майном та керівнику підприємства щодо покращення результатів фінансового стану підприємства та ефективності господарської діяльності у вигляді конкретних заходів.

3.3. Наглядова рада має право:

заслуховувати звіти керівника з окремих питань діяльності підприємства;

вимагати від директора підприємства в будь-який час позачергових звітів про діяльність підприємства за визначений проміжок часу;

брати участь у нарадах, комісіях, засіданнях, переговорах, які проводяться на підприємстві;

отримувати в будь-який час повну, достовірну та своєчасну інформацію, необхідну для виконання своїх функцій;

залучати спеціалістів (економістів, юристів, фінансистів, аудиторів) до аналізу окремих питань діяльності підприємства;

ініціювати внесення змін до статуту підприємства;

рекомендувати міському голові звільнити директора підприємства в разі прийняття наглядовою радою рішення про невиконання або неналежне виконання трудових обов'язків чи умов контракту.

3.4. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність підприємства.

3.5. За рішенням Засновника до компетенції Наглядової ради можуть бути передані і інші повноваження.

РОЗДІЛ 4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради обираються Засновником з числа депутатів Житомирської міської ради, на строк 3 (три) роки. Кількісний склад Наглядової Ради визначається засновником та складає не менше 5 (п'яти) осіб. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу Наглядової ради.

4.2. До складу Наглядової ради входять Голова, секретар та члени Наглядової ради. Голова та секретар Наглядової ради обирається та відкликаються членами Наглядової Ради із їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

4.3. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради.

4.4. У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

4.5. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.6. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється виключно шляхом голосування на пленарних засіданнях міської ради.

4.7. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.

РОЗДІЛ 5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени Наглядової ради обираються на строк 3 (три) роки і діють до прийняття Засновником рішення про обрання нового складу Наглядової Ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання.

РОЗДІЛ 6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради обираються Засновником шляхом проведення голосування на пленарних засіданнях міської ради.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають представники депутатських фракцій та депутатських груп сформованих в раді, а також міський голова.

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих для обрання, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, визначений Засновником.

6.4. Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради розглядаються на сесії Житомирської міської ради.

6.5. Якщо кількість кандидатів висунутих до складу Наглядової ради перевищує її загальний склад, визначений Засновником, то проводиться рейтингове (за кількістю голосів) голосування по кожному кандидату окремо в порядку надходження пропозицій, за результатами здійснюється рейтингова оцінка. При цьому до оцінки допускається кандидатура, яка набрала більше 31 голосу.

6.6. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру.

6.7. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково за рішенням Засновника з одночасним обранням нового члена Наглядової ради у разі:

- Незадовільної оцінки його діяльності Засновником за підсумками роботи за рік;

- Систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього;

- У випадку пропуску ним більше ніж трьох засідань ради підряд без поважних причин.

РОЗДІЛ 7. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Голова Наглядової ради:

- Організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

- Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради;

- Готує доповідь та звітує перед Засновником про діяльність Наглядової ради, загальний стан Підприємства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Підприємства;

- Надає рекомендації Засновнику щодо подовження строку повноважень членів Наглядової ради;

- Забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради;

- Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Підприємства.

7.2. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності (через відрядження, відпустку, хворобу тощо) Голови Наглядової ради його функції (у тому числі, право підпису документів, скликання засідань Наглядової ради, визначення форми їх проведення тощо) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього - один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

7.3. Наглядова рада обирає Секретаря Наглядової Ради.

РОЗДІЛ 8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

8.2. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу в квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість її членів від затвердженого радою складу. Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від затвердженого радою складу.

8.3. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради Підприємства;

- рішення Засновника;

- рішення Органу управління майном;

- розпорядження міського голови.

8.4. Вимога про скликання засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається на ім'я Голови Наглядової ради.

8.5. Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис.

8.6. Вимога про скликання засідання Наглядової ради повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи (найменування органу), що її вносить;

- підстави для скликання засідання Наглядової ради;

- формулювання порядку денного або питання, яке пропонується внести до порядку денного.

8.7. Вимога має бути підписана особою, що її подає.

8.8. Засідання Наглядової ради має бути скликане Головою Наглядової ради не пізніше як через 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

8.9. На засідання Наглядової можуть бути запрошені:

- представники Органу управління майном;

- керівник підприємства;

- керівники структурних підрозділів підприємства;

- Голова профспілкового органу підприємства.

8.10. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради.

8.12. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради має містити інформацію про дату, час, місце засідання та його порядок денний.

Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються Головою або Секретарем Наглядової ради Підприємства персонально не пізніше як за 3 робочі дні до проведення засідання.

8.13. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні і мають право голосу, крім випадків, передбачених чинним законодавством, Статутом Підприємства та цим Положенням. Кожний член Наглядової ради при голосуванні володіє одним голосом.

8.14. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування, якщо інше не визначено Наглядовою радою.

8.15. Під час засідання Наглядової ради Секретар Наглядової ради або інша уповноважена особа Наглядовою радою веде протокол.

8.16. Протокол засідання Наглядової ради підписується головуючим на засіданні та секретарем Наглядової ради.

8.17. Засідання Наглядової ради або хід розгляду окремого питання її засідання може фіксуватися технічними засобами.

8.18. Протокол засідання Наглядової ради оформляється у двох оригінальних примірниках протягом трьох робочих днів після проведення засідання.

Один з цих примірників передається на зберігання Керівнику підприємства протягом п'яти робочих днів після оформлення протоколу засідання Наглядової ради.

8.19. Рішення, прийняті Наглядовою радою в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, керівником Підприємства.

8.20. Рішення Наглядової ради доводяться до осіб, що мають виконувати ці рішення, у вигляді виписок (витягів) з протоколу або рекомендацій окремо з кожного питання.

8.21. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, Секретар Наглядової ради.

8.22. Ведення та зберігання протоколів засідання Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради.

8.23. Позачергові засідання наглядової ради скликаються на вимогу Засновника, Органу управління майном, голови Наглядової ради або міського голови.

РОЗДІЛ 9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Члени Наглядової ради мають право:

9.1.1. Отримувати інформацію та документи Підприємства, необхідні для виконання своїх функцій.

9.1.2. Отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань Наглядової ради.

9.1.3. Вимагати скликання засідання Наглядової ради відповідно до вимог цього Положення.

9.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

9.2.1. Діяти в інтересах Підприємства, проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність.

9.2.2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Підприємства, цим Положенням.

9.2.3. Виконувати рішення, прийняті Засновником та Наглядовою радою.

9.2.4. Виконувати свої обов'язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі.

9.2.5. Не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність Підприємства, крім випадків, передбачених законом, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

9.2.6. Члени наглядової ради зобов'язані брати участь у засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти Голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності.

9.2.7. Член наглядової ради не може бути одночасно директором підприємства.

9.2.8. Виконання функцій членів Наглядової ради підприємства здійснюється на безоплатній основі.

РОЗДІЛ 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1. На вимогу Засновника Голова Наглядової ради зобов'язаний надати звіт про діяльність Наглядової ради.

10.2. В разі невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків Голова Наглядової ради уповноважений інформувати про це на сесії міської ради та ставити питання про переобрання члена Наглядової ради.

10.3. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у межах та у відповідності до вимог чинного законодавства України.

 

Секретар міської ради

Н. П. Леонченко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали