МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 липня 2012 року N 756

Про затвердження примірної форми договору на виконання культурно-мистецької програми (проекту, заходу)

Відповідно до пункту 18 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 N 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка" (Постанова N 1049) та керуючись статтями 23, 47 - 49 Бюджетного кодексу України, наказую:

1. Затвердити примірну форму договору на виконання культурно-мистецької програми (проекту, заходу), що додається.

2. Взяти до уваги, що примірна форма договору, затверджена цим наказом, носить рекомендаційний характер і відповідно до статті 179 Господарського кодексу України сторони такого договору мають право за взаємною згодою змінювати окремі їх умови або доповнювати їх зміст.

3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства культури України (далі - Мінкультури України):

3.1. взяти до керівництва в роботі примірну форму договору на виконання культурно-мистецької програми (проекту, заходу), затверджену цим наказом;

3.2. застосовувати примірну форму договору на виконання культурно-мистецької програми (проекту, заходу) для організації і проведення культурно-мистецьких програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного бюджету.

4. Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти (Л. П. Гомольська) довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів Мінкультури України та забезпечити його розміщення на офіційному веб-сайті Мінкультури України.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра

Т. Г. Кохан


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
17.07.2012 N 756


ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ
НА ВИКОНАННЯ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ПРОГРАМИ
(ПРОЕКТУ, ЗАХОДУ)

м. Київ

N

"___" 20__ р.


Міністерство культури України, що у подальшому іменується як Сторона-1, в особі
_
_
_
                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника або уповноваженої особи)
що діє на підставі Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 388 (Положення N 388/2011), з однієї сторони та _______
_
_
                                                                        (назва громадської організації, творчої спілки)
що у подальшому іменується як Сторона -2, в особі _____
_
_
                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника або іншої уповноваженої особи)
що діє на підставі __________
_
_
                                              (найменування установчого документу, номер та дата його реєстрації)
з другої сторони, в подальшому разом - Сторони, уклали цей договір на виконання культурно-мистецької програми (проекту, заходу) (далі - Договір) про наступне:


1. Предмет Договору

1.1. Сторона-1 на підставі наказу Міністерства культури України від                 N         згідно з яким Сторона-2 стала переможцем конкурсу з визначення культурно-мистецьких програм (проектів, заходів),  розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, які мають всеукраїнський статус у ______ році (далі - Захід),  виділяє  кошти  із Державного бюджету  України на   виконання Стороною-2 Заходу - _
_,
                                                                                                      (повна назва Заходу)
а Сторона-2 зобов'язується забезпечити реалізацію Заходу.

1.2. У рамках своїх зобов'язань за цим Договором Сторона-2 здійснює підготовку та проведення Заходу у відповідності до опису, плану реалізації Заходу, кошторису витрат (в т. ч. зведеного кошторису витрат), що є невід'ємними частинами цього Договору.

1.3. Місце проведення Заходу ___________

1.4. Строки проведення Заходу (у разі наявності вказати підготовчо-завершальний період) ________
_

1.5. Витрати на Захід, визначені Стороною-1 (в т. ч. ПДВ), відповідно до кошторису витрат, що є невід'ємною частиною Договору становлять ___________
                                                                                                           (сума вказується цифрами і прописом, в тис. грн.)

1.6. Джерела оплати витрат за пунктом 2.1. Договору - за рахунок коштів, передбачених Міністерству культури України у Державному бюджеті України на ____ рік за КПКВК
_
"___________".


2. Зобов'язання Сторін

2.1. Сторона-1 зобов'язується:

2.1.1. Передбачити асигнування для реалізації Заходу, зазначеного у пункті 1.1 розділу 1 Договору.

2.1.2. Відкрити асигнування Стороні-2 на реалізацію Заходу в межах суми, визначеної у пункті 1.5 розділу 1 Договору в такому порядку (зазначається відповідний спосіб проведення розрахунків):

- після проведення Заходу, подання звітних документів із врахуванням перерахунку на фактичні витрати, які не перевищують суму, обумовлену Договором та після проведення моніторингу реалізації Заходу;

- або поетапної оплати _____
                                                                                            (зазначаються умови і порядок здійснення оплати)

2.1.3. Розміщувати на власному офіційному веб-сайті розроблені громадською організацією, творчою спілкою план реалізації Заходу та іншу інформацію, пов'язану з його реалізацією.

2.2. Сторона-1 має право:

2.2.1. Здійснювати контроль за змістовністю, якістю та дотриманням строків реалізації Заходу у відповідності до умов Договору.

2.2.2. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Стороною-2, повідомивши письмово про це Сторону-2 за 10 робочих днів до дати припинення дії Договору.

2.2.3. Залучати до проведення моніторингу реалізації Заходу представників Мінкультури України, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінкультури України.

2.2.4. На основі відповідного рішення конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання культурно-мистецьких програм (реалізації проектів, заходів) прийняти рішення про повернення бюджетних коштів, яке у триденний строк надсилається
_.
                                                                           (назва громадської організації, творчої спілки)

2.2.5. Сторона-1 має інші права, що випливають із вимог чинного законодавства та умов цього Договору.

2.3. Сторона-2 зобов'язується

2.3.1. Залучити до реалізації Заходу кошти з інших джерел у сумі не менше __________
_
                                                                 (сума вказується цифрами і прописом, в тис. грн.)

2.3.2. Якісно виконати свої зобов'язання за цим Договором у строк до 20__ року, якісно здійснити підготовку та проведення Заходу відповідно до опису та плану реалізації Заходу із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі.

2.3.3. Оприлюднювати та подавати Стороні-1 інформацію про час і місце проведення Заходу, матеріали (друкована та поліграфічна продукція), підготовлені в рамках реалізації Заходу.

2.3.4. Під час реалізації Заходу в усіх друкованих, аудіо- та відеоматеріалах зазначати, що Захід здійснюється за фінансової підтримки Сторони-1.

2.3.5. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов'язань, згідно з Договором у триденний термін повідомити про це в письмовому вигляді Сторону-1.

2.3.6. У разі неможливості реалізації Заходу повідомити Сторону-1 не пізніше, як за 10 днів до запланованої дати початку реалізації Заходу, та в разі здійснення попередньої оплати повернути виділені на реалізацію Заходу бюджетні кошти у тижневий строк від запланованої дати початку Заходу на рахунок Сторони-1.

2.3.7. Виділені Стороною-1 бюджетні кошти на реалізацію Заходу використати в місячний термін з дня надходження їх на рахунок Сторони-2 (або в термін, визначений у відповідному наказі) та після реалізації Заходу до подати акт виконаних робіт, погоджений заступником Міністра відповідно до розподілу обов'язків, виконавчий кошторис витрат з постатейними витратами та належним чином завіреними копіями усіх первинних та розрахункових документів. У разі необхідності у визначені Стороною-1 терміни Сторона-2 подає проміжковий акт виконаних робіт, погоджений заступником Міністра відповідно до розподілу обов'язків, проміжковий виконавчий кошторис витрат з постатейними витратами та належним чином завіреними копіями усіх первинних та розрахункових документів.

Документи, зазначені у підпункті 2.3.7 пункту 2.3 розділу 2 Договору подаються Стороні-1 в порядку, передбаченому наказом Міністерства культури і туризму України від 10.04.2009 N 230/0/16-09 (із змінами).

2.3.8. У місячний строк після реалізації Заходу подати Стороні-1 підсумковий звіт про виконання Договору.

2.3.9. Після реалізації Заходу подавати Стороні-1 квартальні та річну фінансову та бюджетну звітності в паперовому вигляді та на електронних носіях.

2.3.10. Повернути Стороні-1 у місячний термін після реалізації Заходу невикористані кошти, що були виділені Стороною-1 Стороні-2, у разі, якщо вони залишилися після реалізації Заходу.

2.3.11. Бюджетні кошти, виділені Стороною-1 на реалізацію Заходу, використати виключно за призначенням відповідно до кошторису витрат, що є невід'ємною частиною Договору.

2.3.12. Здійснювати закупівлю товарів та послуг, необхідних для реалізації Заходу, згідно чинного законодавства.

2.4. Сторона-2 має право:

2.4.1. Самостійно обирати способи реалізації Заходу, якщо вони не суперечать нормам законодавства України, умовам цього Договору.

2.4.2. Своєчасно отримувати бюджетні кошти на реалізацію Заходу.

2.4.3. У разі невиконання Стороною-1 зобов'язань Сторона-2 має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Сторону-1 за 10 робочих днів до дати припинення дії Договору.

2.4.4. Сторона-2 має інші права, що випливають із вимог чинного законодавства та цього Договору.


3. Відповідальність Сторін

3.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством та цим Договором.

3.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

3.3. У разі використання не за призначенням коштів, виділених Стороною-1 на реалізацію Заходу, Сторона-2 повинна повернути їх Стороні-1 з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час, що передував поверненню коштів.

3.4. У разі коли Захід не реалізовано, Сторона-2 зобов'язана повернути Стороні-1 виділені бюджетні кошти у місячний термін.

3.5. У разі дострокового припинення Стороною-2 реалізації Заходу Сторона-2 зобов'язана повернути Стороні-1 кошти Державного бюджету України, що були виділені на реалізацію Заходу протягом 10 днів з моменту припинення реалізації Заходу.

3.6. У разі невикористання Стороною-2 виділених бюджетних коштів на передбачені цілі протягом місяця з дня їх надходження на рахунок Сторони-2 до нього застосовується штрафна санкція - неустойка у розмірі однієї облікової ставки Національного банку України, що діяла в період виникнення зобов'язання, від суми невикористаних у строк коштів за кожний день прострочення терміну використання коштів, на користь Сторони-1.

3.7. У разі порушення умов підпунктів 2.3.7 - 2.3.9 пункту 2.3 розділу 2 Договору Сторона-1 застосовує до Сторони-2 штрафну санкцію - неустойку у розмірі 100 % від суми коштів, передбаченої підпунктом 2.1.2. пункту 2.1. розділу 2 Договору.

3.8. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від подальшого виконання своїх зобов'язань за цим Договором.


4. Форс-мажорні обставини

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін, а саме: пожежі, стихійні лиха (злива, град, гроза, землетрус, ожеледь), військові дії, блокади, страйки, аварії, катастрофи, епідемії, епізоотії, інші небезпечні події, а також акти органів державної влади, якщо ці обставини вплинули на виконання Договору. При цьому термін виконання зобов'язань за Договором продовжується на час, протягом якого діятимуть вказані в цьому пункті обставини, але не більше 90 днів. Перелік форс-мажорних обставин, які вказані в цьому пункті, не є вичерпним.

4.2. Належним доказом указаних вище обставин та їх тривалості є відповідний документ, який підтверджується Торгово-промисловою палатою України.

4.3. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки.

4.4. Якщо обставини непереборної сили тривають більше одного місяця, кожна із Сторін може в односторонньому порядку розірвати Договір. У разі попередньої оплати Сторона-2 повертає Стороні-1 кошти, що були перераховані Стороною-1 в обсязі, визначеному у підпункті 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 Договору протягом трьох днів з дня розірвання Договору.


5. Зміна умов Договору

5.1. Умови Договору мають однакову юридичну силу для обох Сторін.

5.2. За згодою Сторін до Договору можуть бути включені інші умови.

5.3. Жодна із Сторін Договору не має права змінювати умови Договору, а також передавати своє право за Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

5.4. Якщо інше прямо не передбачено Договором або чинним законодавством, зміни у Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до Договору.

5.5. Зміни у Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, Договорі або у чинному законодавстві.

5.6. Якщо інше прямо не передбачено Договором або чинним законодавством, Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до Договору.

5.7. Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, Договорі або у чинному законодавстві.

5.8. Одностороннє розірвання Договору можливе лише у випадках, передбачених Договором та чинним законодавством.


6. Порядок вирішення спорів

6.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів, консультацій, обміну листами.

6.2. Усі спірні питання, що виникають між Сторонами Договору і щодо яких не було досягнуто згоди, розв'язуються відповідно до чинного законодавства.

6.3. Сторони визнають, що всі ймовірні претензії за Договором повинні бути розглянуті Сторонами протягом 20 днів з моменту отримання претензій.


7. Строк дії Договору

7.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до повного виконання Сторонами взятих за Договором зобов'язань, але не пізніше "___"                   20     р.

7.2. Договір укладено і підписано у п'яти оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу (один примірник - Виконавцю, чотири примірника - Замовнику).

7.3. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.


8. Інші умови

8.1. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством.

8.2. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов Договору.

8.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.4. Усі виправлення в тексті Договору мають юридичну силу лише за умови взаємного засвідчення представниками Сторін за Договором у кожному окремому випадку.


9. Юридичні адреси, банківські реквізити Сторін

Сторона-1:

Сторона-2:

Міністерство культури України,
ЄДРПОУ 37535703
01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19
Державна казначейська служба України МФО 820172
Особовий рахунок 90713180000001

Рахунок за КПКВК _______
N __ МФО __


10. Підписи Сторін

Від Сторони-1

Від Сторони-2

_____
_____
      (посада керівника або іншої уповноваженої особи)

______
______
      (посада керівника або іншої уповноваженої особи)


         (П. І. Б. посадової особи)


         (П. І. Б. посадової особи)

М. П.

М. П.


 

Директор Департаменту
формування державної політики у
сфері культури, мистецтв та освіти

Л. П. Гомольська

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали