НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 27 липня 2017 року N 978

м. Київ

Про затвердження Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

Відповідно до законів України "Про електроенергетику", "Про природні монополії", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) та "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Затвердити Процедуру встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
27 липня 2017 року N 978

ПРОЦЕДУРА
встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

1. Загальні положення

1.1. Ця Процедура встановлює порядок встановлення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами і поширюється на ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (далі - ліцензіат).

1.2. У цій Процедурі терміни вживаються в таких значеннях:

базовий період - період тривалістю календарний рік, який передує прогнозному періоду;

встановлення тарифу - встановлення (перегляд, уточнення, коригування) НКРЕКП тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, розрахованого відповідно до Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання (далі - Порядок розрахунку тарифу);

заявник - суб'єкт господарювання, який у встановленому порядку звертається до НКРЕКП із заявою про встановлення тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

коригування тарифу - встановлення для ліцензіата тарифу на кожен рік регуляторного періоду на підставі розрахованого необхідного доходу з урахуванням фактичних даних за попередній рік;

необхідний дохід - дохід, що визначається на підставі параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії згідно з Порядком розрахунку тарифу та має забезпечувати здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у кожному році регуляторного періоду;

перегляд тарифу - встановлення для ліцензіата тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, у тому числі його структури, за заявою ліцензіата або ініціативою НКРЕКП на перший рік регуляторного періоду на підставі розрахованого необхідного доходу на прогнозний або регуляторний період;

прогнозний період - період тривалістю один календарний рік, на який здійснюється розрахунок тарифу;

регуляторний період - період часу між двома послідовними переглядами необхідного доходу та параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду (перехідний період), який триває 3 роки;

уточнення тарифу - встановлення тарифу на кожен рік регуляторного періоду, крім першого, на підставі розрахованого необхідного доходу з урахуванням уточнених прогнозованих значень індексу споживчих цін, індексу цін виробників промислової продукції, інвестиційної програми на цей рік тощо.

Інші терміни у цій Процедурі вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про електроенергетику", "Про природні монополії", "Про ціни і ціноутворення" (Закон N 5007-VI) та в Порядку розрахунку тарифу.

1.3. Суб'єкт господарювання, який звернувся до НКРЕКП із заявою на отримання ліцензії на здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, одночасно подає заяву та відповідні документи для встановлення тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

2. Вимоги до оформлення заяви

2.1. Для встановлення тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами заявник подає до НКРЕКП заяву за встановленою формою (додаток 1) і такі документи у друкованій та електронній формах в одному примірнику:

1) пояснювальну записку щодо необхідності встановлення тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, що включає обґрунтування прогнозованих витрат заявника за їх складовими, загальну характеристику ліцензіата в динаміці за останні п'ять років (додаток 2);

2) розрахунок необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на регуляторний період з _______ року по _______ рік (додаток 3), у тому числі розрахунки: операційних контрольованих витрат з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на кожен рік регуляторного періоду (додаток 4), фонду оплати праці (додаток 5), операційних неконтрольованих витрат з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на кожен рік регуляторного періоду (додаток 6), прибутку на регуляторну базу активів (додаток 7) та прогнозованої (фактичної) амортизації (додатки 8 - 11) відповідно до визначеного чинним законодавством порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

Планування витрат на оплату праці для включення до структури тарифу здійснюється на підставі Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 жовтня 2015 року N 2645 (Порядок N 2645), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2015 року за N 1431/27876, із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством. У разі необхідності збільшення чисельності працівників, оплата праці яких включається до витрат на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, ліцензіат подає до НКРЕКП для погодження відповідні пояснення та обґрунтування таких змін.

Розрахунок амортизаційних відрахувань на прогнозний період здійснюється відповідно до Податкового кодексу України;

3) баланс передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на прогнозний період (додаток 12);

4) затверджену та погоджену ліцензіатом у встановленому законодавством порядку (про що робляться відповідні відмітки на титульному листі) інвестиційну програму відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2015 N 1972, у тому числі джерела фінансування інвестиційної програми на регуляторний період з ________ року по _______ рік (додаток 13) та узагальнений план інвестицій за напрямами використання на _______ рік (додаток 14);

5) розрахунок обсягів передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (додаток 15) та розрахунок тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на прогнозний період (додаток 16);

6) динаміку фактичних технологічних витрат електричної енергії за останні 5 років (додаток 17);

7) фінансову звітність за базовий та останній звітний періоди.

2.2. Для перегляду тарифу при переході на стимулююче регулювання ліцензіат подає до НКРЕКП заяву, документи, визначені у пункті 2.1 цієї глави, та копії таких документів в одному примірнику:

1) звіту про незалежну оцінку активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року N 293 (Методика N 293), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за N 522/23054 (із змінами);

2) рецензії звіту про незалежну оцінку активів, зробленої рецензентами, які працюють в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності;

3) порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської діяльності та наказу про його затвердження;

4) розрахунку регуляторної бази активів, яка сформована на дату переходу до стимулюючого регулювання, відповідно до Порядку визначення регуляторної бази активів для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (Порядок N 979), затвердженого постановою НКРЕКП від __________ 20__ року N ___;

5) розрахунку базових рівнів операційних контрольованих витрат та операційних неконтрольованих витрат за видом ліцензованої діяльності;

6) балансу передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на прогнозний період (додаток 12);

7) фінансової звітності за базовий та останній звітний періоди.

Копії документів, зазначені в підпунктах 4 та 5 цього пункту, подаються в електронній формі.

2.3. Для уточнення тарифу ліцензіат подає до НКРЕКП заяву та документи, визначені у пункті 2.1 цієї глави, у друкованій та електронній формах в одному примірнику з уточненням прогнозованих даних на рік регуляторного періоду, на який встановлюються тарифи.

2.4. Для коригування тарифу ліцензіат подає до НКРЕКП заяву щодо встановлення тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (додаток 1) та такі документи у друкованій та електронній формах в одному примірнику:

1) розрахунок уточненого необхідного доходу для здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та закупівлю допоміжних послуг за попередній рік, у тому числі розрахунок фактичної амортизації, відповідно до Порядку розрахунку тарифу;

2) розрахунок коригування необхідного доходу з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у зв'язку зі зміною обсягів передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (додаток 18);

4) розрахунок коригування необхідного доходу з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами відповідно до зобов'язань щодо витрат, пов'язаних із приєднанням виробників у ______ році (додаток 19);

5) розрахунок коригування необхідного доходу з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами відповідно до зобов'язань щодо витрат, пов'язаних із проведенням аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж у ______ році (додаток 20);

6) підтверджуючі документи щодо фактичних інвестицій, пов'язаних з приєднанням споживачів та виробників до магістральних та міждержавних електричних мереж, плати за приєднання, отриманої та повернутої фінансової допомоги (крім передбачених інвестиційною програмою ліцензіата) за попередній рік;

7) підтверджуючі документи щодо зміни кількості умовних одиниць обладнання ліцензіата за попередній рік.

Документи, зазначені у підпунктах 5 та 6 цього пункту, в електронній формі не подаються.

2.5. НКРЕКП може запросити в ліцензіата письмові обґрунтування наданих матеріалів та/або будь-яку іншу додаткову інформацію і документи, необхідні для розгляду заяви та доданих до неї документів.

Ліцензіат має надати всі необхідні матеріали протягом тижня від дати отримання письмового запиту НКРЕКП.

2.6. Ліцензіат зобов'язаний обґрунтовано розподілити витрати між ліцензованими та іншими видами господарської діяльності відповідно до Порядку розрахунку тарифу.

2.7. Усі документи, що надаються ліцензіатом до НКРЕКП відповідно до вимог цієї Процедури у друкованій формі, мають бути підписані першим керівником та завірені печаткою (у разі наявності), а копії документів - завірені належним чином.

2.8. Вартісні показники у розрахунках надаються у тис. грн з округленням до цілого числа, обсяг передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами - у тис. МВт·год з округленням до цілого числа, тарифи - у грн/МВт·год з округленням до двох знаків після коми.

2.9. Відповідальність за достовірність даних, наданих у документах, несе ліцензіат.

3. Порядок та строки розгляду заяви

3.1. Заява на перегляд тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та додані до неї відповідно до пунктів 2.1 та 2.2 глави 2 цієї Процедури документи подаються до НКРЕКП до 15 грудня року, що передує року, на який будуть встановлюватися тарифи.

3.2. Заява на уточнення тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та додані до неї відповідно до пункту 2.3 глави 2 цієї Процедури документи подаються до НКРЕКП до 15 листопада року, що передує року, на який будуть встановлюватися тарифи.

3.3. Заява на коригування тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та додані до неї відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Процедури документи подаються до НКРЕКП до 01 травня року, в якому буде здійснюватися коригування тарифу.

3.4. Сума коригування необхідного доходу, визначена відповідно до встановленого чинним законодавством порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, враховується при коригуванні тарифу за відповідним рішенням НКРЕКП на період, як правило, 12 місяців, але не більше ніж на 24 місяці, починаючи з 01 числа місяця, в якому було прийнято рішення.

3.5. Якщо сума коригування необхідного доходу від здійснення ліцензованої діяльності менша ніж 5 %, вона за рішенням НКРЕКП може враховуватися при черговому встановленні тарифу.

3.6. У разі якщо заява або додані до неї документи не відповідають вимогам Порядку розрахунку тарифу та цієї Процедури, ліцензіат має усунути їх протягом п'яти робочих днів після отримання письмового повідомлення НКРЕКП.

У разі якщо повторно подана заява та додані до неї документи не відповідають вимогам глави 2 цієї Процедури або подані з порушеннями встановленого строку, НКРЕКП відмовляє у розгляді заяви ліцензіата, про що письмово повідомляє ліцензіата.

3.7. У разі якщо заява та додані документи не подані у встановлені пунктами 3.1 - 3.3 цієї глави терміни, НКРЕКП може самостійно здійснити розрахунки, що необхідні для встановлення тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (крім перегляду тарифу при переході на стимулююче регулювання).

При цьому неподання заяви та доданих до неї документів розглядається як порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

3.8. Після розгляду заяви ліцензіата та доданих до неї документів, оформлених відповідно до вимог, визначених главою 2 цієї Процедури, та надання ліцензіатом усіх додаткових матеріалів НКРЕКП визначає дату розгляду питання, про що письмово повідомляє ліцензіата.

3.9. НКРЕКП приймає рішення щодо встановлення тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (перегляд або уточнення) до 31 грудня року, що передує року, на який встановлюється тариф.

3.10. Питання щодо встановлення тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами розглядаються на засіданні НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання (далі - засідання). НКРЕКП забезпечує доступ споживачів до інформації шляхом оприлюднення тарифу, змін тарифу на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет, у засобах масової інформації.

4. Умови перегляду тарифу за зверненням ліцензіата

4.1. Ліцензіат має право звернутися до НКРЕКП із заявою щодо перегляду тарифу на передачу електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

Перегляд тарифу на передачу електричної енергії здійснюється у разі наявності однієї з таких умов:

1) необхідності оновлення (реконструкції) основних фондів стратегічно важливих об'єктів магістральних та міждержавних електричних мереж, що погоджено з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці;

2) зміни витрат на здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії, що склалася з причин, незалежних від діяльності ліцензіата, якщо це призводить до зміни тарифу більше ніж на 5 % від затвердженого рівня на базовий період;

3) збиткової діяльності ліцензіата за базовий період, що склалася з причин, незалежних від діяльності ліцензіата;

4) у випадку виникнення обставин, які викликають або можуть викликати істотні зміни в умовах здійснення господарської діяльності з надання допоміжних послуг.

5. Умови перегляду тарифу за ініціативою НКРЕКП

5.1. При встановленні тарифу у випадку, передбаченому пунктом 3.7 глави 3 цієї Процедури, необхідний дохід ліцензіата може за рішенням НКРЕКП бути зменшений на суму до 2 % від розрахованого тарифу відповідно до Порядку розрахунку тарифу.

5.2. НКРЕКП за власною ініціативою може переглянути тариф у таких випадках:

1) прийняття НКРЕКП рішень щодо порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами в частині виявлення фактів недотримання вимог при формуванні реєстру активів для проведення незалежної оцінки та визначення регуляторної бази активів, невиконання інвестиційної програми, надання ліцензіатом недостовірних даних, помилок при розрахунку необхідного доходу для здійснення ліцензованої діяльності тощо;

2) при збільшенні/зменшенні обсягів передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами більше ніж на 5 %;

3) при збільшенні/зменшенні рівня операційних неконтрольованих витрат більше ніж на величину індексу споживчих цін, збільшеного на 5 %.

Підставою для перегляду базового рівня операційних неконтрольованих витрат є зміни у законодавстві в частині розміру ставок податків, зборів, обов'язкових платежів.

 

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетики

К. Сушко

 

Додаток 1
до Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ЗАЯВА
про встановлення тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

________
 (найменування ліцензіата)

Прошу розглянути цю заяву та додані до неї документи щодо встановлення тарифу на

________
 (вид ліцензованої діяльності)

Підтверджую, що додані до цієї заяви документи містять достовірну інформацію.
До цієї заяви додаються: ___
                                                                                   (перелік документів згідно з вимогами Процедури)

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)


(підпис)


(П. І. Б.)

 

М. П. (у разі наявності)

 

"___" 20   р.

 

 

 

Додаток 2
до Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

Загальна характеристика

(назва ліцензіата)
в динаміці за останні п'ять років

N з/п

Параметри

Рік t-6

Рік t-5

Рік t-4

Рік t-3

Рік t-2

А

Б

1

2

3

4

5

1*

Площа території, на якій здійснюється ліцензована діяльність, кв. км

 

 

 

 

 

2*

Загальна довжина електричних мереж, км

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

800 кВ

 

 

 

 

 

750 кВ

 

 

 

 

 

500 кВ

 

 

 

 

 

400 кВ

 

 

 

 

 

330 кВ

 

 

 

 

 

220 кВ

 

 

 

 

 

110 кВ

 

 

 

 

 

35 кВ

 

 

 

 

 

3*

Сумарна потужність власних трансформаторів, МВА

 

 

 

 

 

750 кВ

 

 

 

 

 

500 кВ

 

 

 

 

 

400 кВ

 

 

 

 

 

330 кВ

 

 

 

 

 

220 кВ

 

 

 

 

 

4*

Середньооблікова чисельність персоналу, осіб

 

 

 

 

 

у тому числі з передачі електричної енергії

 

 

 

 

 

5

Нормативна чисельність персоналу, осіб

 

 

 

 

 

6

Середньомісячна заробітна плата працівників, грн

 

 

 

 

 

7

Річний обсяг передачі електроенергії, млн кВт·год

 

 

 

 

 

прогноз

 

 

 

 

 

факт

 

 

 

 

 

8

Річний дохід від надання послуги з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, тис. грн

 

 

 

 

 

9

Операційні витрати, тис. грн

 

 

 

 

 

10

Прибуток, усього, тис. грн

 

 

 

 

 

11

База нарахування прибутку, тис. грн

 

 

 

 

 

12*

Сума залучених інвестицій, тис. грн

 

 

 

 

 

13

Кількість умовних одиниць енергетичного обладнання, од.

 

 

 

 

 


* На кінець року.

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

___
(підпис)

___
(П. І. Б.)

 

М. П. (у разі наявності)

 

"___" 20   р.

 

 

 

Додаток 3
до Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

Розрахунок необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на регуляторний період з _______ року по _______ рік

N
з/п

Складові необхідного доходу

рік t

рік t+1

рік t+2

рік t+3

рік t+4

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням коригування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням коригування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням коригування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням коригування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням коригування

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Операційні контрольовані витрати (ОКВ), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

у т. ч. фонд оплати праці (ФОП), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Операційні неконтрольовані витрати (ОНВ), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

у т. ч. єдиний соціальний внесок (Нфоп), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Амортизація (А), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Прибуток (П), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Відрахування частини чистого прибутку (ВЧП),тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Податок на прибуток (ПП), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Коригування по даних виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг (КЯ), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Коригування у зв'язку із зміною обсягів (КО), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Інші коригування (КП), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Необхідний дохід (НД), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

у т. ч. коригування, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок прогнозованого необхідного доходу на період регулювання здійснюється один раз при перегляді тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на всі роки регуляторного періоду.

Розрахунок прогнозованого (уточненого) необхідного доходу здійснюється щороку при уточненні тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на наступний рік регуляторного періоду.

Розрахунок уточненого та необхідного доходу з урахуванням коригування здійснюється щороку при коригуванні тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами з урахуванням фактичних даних.

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________
(підпис)

_________
(П. І. Б.)

 

М. П. (у разі наявності)

 

"___" 20   р.

 

 

 

Додаток 4
до Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

Розрахунок операційних контрольованих витрат з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на кожний рік регуляторного періоду

N
з/п

Показник

рік t

рік t+1

рік t+2

рік t+3

рік t+4

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням коригування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням коригування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням коригування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням коригування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням коригування

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Операційні контрольовані витрати (ОКВ) у році t-1, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Фонд оплати праці (ФОП) у році t-1, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Індекс цін виробників (ІЦВ) у році t, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Фонд оплати праці (ФОП) у році t, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Загальний показник ефективності (ПЕз), %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Індивідуальний показник ефективності (ПЕінд), %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Коефіцієнт поправки на зміну кількості умовних одиниць обладнання (КУ), відн. од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Зміна кількості умовних одиниць (DУО) за рік t-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Кількість умовних одиниць (УО) на початок року t-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Операційні контрольовані витрати (ОКВ) у році t, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок прогнозованих операційних контрольованих витрат необхідного доходу на період регулювання здійснюється один раз при перегляді тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на всі роки регуляторного періоду.

Розрахунок прогнозованих (уточнених) операційних контрольованих витрат здійснюється щороку при уточненні тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на наступний рік регуляторного періоду.

Розрахунок уточнених операційних контрольованих витрат з урахуванням фактичних даних здійснюється щороку при коригуванні тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

 

М. П. (у разі наявності)

 

"___" 20   р.

 

 

 

Додаток 5
до Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

Розрахунок фонду оплати праці
_____
(назва ліцензіата)
з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

N з/п

Показник

рік t

Прогнозований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням коригування

А

Б

1

2

3

1

Фонд оплати праці (ФОП) у році t-1, тис. грн

 

 

 

2

Індекс зростання номінальної середньомісячної заробітної плати (ІЗП) у році t, %

 

 

 

3

Коефіцієнт коригування фонду оплати праці (k) на рік t, відн. од.

 

 

 

4

Фактична середньомісячна заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості на території діяльності ліцензіата, у році t, тис. грн

 

 

 

5

Фактична середньомісячна заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості на території діяльності ліцензіата, у році t-1, тис. грн

 

 

 

6

Фактична середньомісячна заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості України, у році t, тис. грн

 

 

 

7

Фактична середньомісячна заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості України, у році t-1, тис. грн

 

 

 

8

Фонд оплати праці (ФОП) у році t, тис. грн

 

 

 

Розрахунок прогнозованого фонду оплати праці на період регулювання здійснюється один раз при перегляді тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на всі роки регуляторного періоду.

Розрахунок прогнозованого (уточненого) фонду оплати праці здійснюється щороку при уточненні тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на наступний рік регуляторного періоду.

Розрахунок уточненого доходу та фонду оплати праці з урахуванням фактичних даних здійснюється щороку при коригуванні тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

____
(підпис)

_
(П. І. Б.)

 

М. П. (у разі наявності)

 

"___" 20   р.

 

 

 

Додаток 6
до Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

Розрахунок операційних неконтрольованих витрат з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на кожний рік регуляторного періоду

N з/п

Показник

рік t

рік t+1

рік t+2

рік t+3

рік t+4

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням коригування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням коригування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням коригування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням коригування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням коригування

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Операційні неконтрольовані витрати (ОНВ) у році t-1, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Фонд оплати праці (ФОП) у році t-1, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у році t, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Фонд оплати праці (ФОП) у році t, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Фактичний рівень єдиного соціального внеску (Нфоп) за останній звітний рік, що передує року t, відн. од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Фактичний рівень єдиного соціального внеску (Нфопф) у році t-1, відн. од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Операційні неконтрольовані витрати (ОНВ) у році t, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок прогнозованих операційних неконтрольованих витрат на період регулювання здійснюється один раз при перегляді тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на всі роки регуляторного періоду.

Розрахунок прогнозованих (уточнених) операційних неконтрольованих витрат здійснюється щороку при уточненні тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на наступний рік регуляторного періоду.

Розрахунок уточнених операційних неконтрольованих витрат з урахуванням фактичних даних здійснюється щороку при коригуванні тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

__
(підпис)


(П. І. Б.)

 

М. П. (у разі наявності)

 

"___" 20   р.

 

 

 

Додаток 7
до Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

Розрахунок прибутку на регуляторну базу активів, що використовуються при здійсненні діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

N з/п

Складові необхідного доходу

рік t

рік t+1

рік t+2

рік t+3

рік t+4

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням коригування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням коригування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням коригування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням коригування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням коригування

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Регуляторна база активів, сформована на момент переходу до стимулюючого регулювання (РБА0), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, сформована на момент переходу до стимулюючого регулювання (РНД0), відн. од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Регуляторна база активів, утворена після переходу на стимулююче регулювання на початок року (РБАновп), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Регуляторна база активів, утворена після переходу на стимулююче регулювання на кінець року (РБАновк), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, утворена після переходу до стимулюючого регулювання (РНДнов), відн. од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Вартість вибуття активів із регуляторної бази активів, утвореної після переходу до стимулюючого регулювання (ВАнов), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Амортизація на активи, утворені після переходу до стимулюючого регулювання (Анов), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Сума інвестицій відповідно до інвестиційної програми (І), тис. грн (без ПДВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Дохід від плати за реактивну енергію (ДР), тис. грн (без ПДВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Прибуток на регуляторну базу активів (П), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ставка податку на прибуток (НПП), відн. од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Податок на прибуток (ПП), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок прогнозованого прибутку на період регулювання здійснюється один раз при перегляді тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на всі роки регуляторного періоду.

Розрахунок прогнозованого (уточненого) прибутку здійснюється щороку при уточненні тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на наступний рік регуляторного періоду.

Розрахунок уточненого прибутку з урахуванням фактичних даних здійснюється щороку при коригуванні тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами з урахуванням фактичних даних.

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

__________
(підпис)

_________
(П. І. Б.)

 

М. П. (у разі наявності)

 

"___" 20   р.

 

 

 

Додаток 8
до Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

Розрахунок прогнозованої (фактичної) амортизації активів (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами), які утворені після переходу на стимулююче регулювання

N з/п

Групи активів

Вартість активів на початок року

Введення в експлуатацію

Вибуття

Строки корисного використання

Амортизація

Вартість активів на кінець року

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Група 1. Будівлі, споруди, передавальні пристрої

2

Будівлі

 

 

 

 

 

 

2.1

Будівлі технологічного (виробничого) призначення

 

 

 

50

 

 

2.2

Будівлі інфраструктурні (інженерна інфраструктура, склади, транспорт)

 

 

 

50

 

 

2.3

Будівлі адміністративного призначення

 

 

 

70

 

 

3

Споруди

 

 

 

30

 

 

4

Передавальні пристрої (повітряні та кабельні лінії електропередач)

 

 

 

 

 

 

4.1

ПЛ-800 кВ

 

 

 

40

 

 

4.2

ПЛ-750 кВ

 

 

 

40

 

 

4.3

ПЛ-500 кВ

 

 

 

40

 

 

4.4

ПЛ-400 кВ

 

 

 

40

 

 

4.5

ПЛ-330 кВ

 

 

 

40

 

 

4.6

ПЛ-220 кВ

 

 

 

40

 

 

4.7

ПЛ-110 кВ

 

 

 

40

 

 

4.8

ПЛ-35 кВ

 

 

 

30

 

 

4.9

КЛ-110 кВ

 

 

 

30

 

 

4.10

КЛ-35 кВ

 

 

 

30

 

 

4.11

КЛ-0,4 - 10 кВ

 

 

 

30

 

 

5

Перетворювальне обладнання

 

 

 

 

 

 

5.1

ПС-750 кВ

 

 

 

35

 

 

5.2

ПС-500 кВ

 

 

 

35

 

 

5.3

ПС-400 кВ

 

 

 

35

 

 

5.4

ПС-330 кВ

 

 

 

35

 

 

5.5

ПС-220 кВ

 

 

 

35

 

 

5.6

ПС-110 кВ

 

 

 

35

 

 

6

Силові трансформатори

 

 

 

 

 

 

6.1

Трансформатори 750 кВ

 

 

 

35

 

 

6.2

Трансформатори 500 кВ

 

 

 

35

 

 

6.3

Трансформатори 400 кВ

 

 

 

35

 

 

6.4

Трансформатори 330 кВ

 

 

 

35

 

 

6.5

Трансформатори 220 кВ

 

 

 

35

 

 

6.6

Трансформатори 154 кВ

 

 

 

35

 

 

6.7

Трансформатори 110 кВ

 

 

 

35

 

 

6.8

Трансформатори 35 кВ

 

 

 

35

 

 

6.9

Трансформатори 3 - 20 кВ

 

 

 

30

 

 

7

Шунтуючі реактори

 

 

 

 

 

 

7.1

Реактор 750 кВ

 

 

 

35

 

 

7.2

Реактор 500 кВ

 

 

 

35

 

 

7.3

Реактор 35 кВ

 

 

 

35

 

 

8

Група 2. Машини та обладнання

8.1

Технологічне обладнання

 

 

 

25

 

 

8.2

Вимірювальні прилади, телемеханіка та РЗА

 

 

 

15

 

 

8.3

Обладнання систем зв'язку

 

 

 

15

 

 

8.4

Обчислювальна техніка

 

 

 

7

 

 

9

Група 3. Транспортні засоби

 

 

 

10

 

 

10

Група 4. Меблі

 

 

 

15

 

 

11

Група 5. Інвентар

 

 

 

5

 

 

12

Група 6. Програмне забезпечення

 

 

 

7

 

 

13

Група 7. Інші активи

 

 

 

15

 

 

14

Усього

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

__________
(підпис)

___
(П. І. Б.)

 

М. П. (у разі наявності)

 

"___" 20   р.

 

 

 

Додаток 9
до Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

Розрахунок річної амортизації на активи (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами), які були утворені на момент переходу до стимулюючого регулювання

N з/п

Показник

t

t+1

t+2

t+3

t+4

А

Б

1

2

3

4

5

1

Вартість активів, тис. грн

 

 

 

 

 

2

Строк корисного використання, років

30

30

30

30

30

3

Амортизація, тис. грн

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)


(підпис)


(П. І. Б.)

 

М. П. (у разі наявності)

 

"___" 20   р.

 

 

 

Додаток 10
до Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

Розрахунок фактичної амортизації активів (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами), що були отримані __ на безоплатній основі після переходу на стимулююче регулювання

N з/п

Групи активів

Вартість активів на початок року

Введення в експлуатацію

Вибуття

Строки корисного використання

Амортизація

Вартість активів на кінець року

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Група 1. Будівлі, споруди, передавальні пристрої

2

Будівлі

 

 

 

 

 

 

2.1

Будівлі технологічного (виробничого) призначення

 

 

 

50

 

 

2.2

Будівлі інфраструктурні (інженерна інфраструктура, склади, транспорт)

 

 

 

50

 

 

2.3

Будівлі адміністративного призначення

 

 

 

70

 

 

3

Споруди

 

 

 

30

 

 

4

Передавальні пристрої (повітряні та кабельні лінії електропередач)

 

 

 

 

 

 

4.1

ПЛ-800 кВ

 

 

 

40

 

 

4.2

ПЛ-750 кВ

 

 

 

40

 

 

4.3

ПЛ-500 кВ

 

 

 

40

 

 

4.4

ПЛ-400 кВ

 

 

 

40

 

 

4.5

ПЛ-330 кВ

 

 

 

40

 

 

4.6

ПЛ-220 кВ

 

 

 

40

 

 

4.7

ПЛ-110 кВ

 

 

 

40

 

 

4.8

ПЛ-35 кВ

 

 

 

30

 

 

4.9

КЛ-110 кВ

 

 

 

30

 

 

4.10

КЛ-35 кВ

 

 

 

30

 

 

4.11

КЛ-0,4 - 10 кВ

 

 

 

30

 

 

5

Перетворювальне обладнання

 

 

 

 

 

 

5.1

ПС-750 кВ

 

 

 

35

 

 

5.2

ПС-500 кВ

 

 

 

35

 

 

5.3

ПС-400 кВ

 

 

 

35

 

 

5.4

ПС-330 кВ

 

 

 

35

 

 

5.5

ПС-220 кВ

 

 

 

35

 

 

5.6

ПС-110 кВ

 

 

 

35

 

 

6

Силові трансформатори

 

 

 

 

 

 

6.1

Трансформатори 750 кВ

 

 

 

35

 

 

6.2

Трансформатори 500 кВ

 

 

 

35

 

 

6.3

Трансформатори 400 кВ

 

 

 

35

 

 

6.4

Трансформатори 330 кВ

 

 

 

35

 

 

6.5

Трансформатори 220 кВ

 

 

 

35

 

 

6.6

Трансформатори 154 кВ

 

 

 

35

 

 

6.7

Трансформатори 110 кВ

 

 

 

35

 

 

6.8

Трансформатори 35 кВ

 

 

 

35

 

 

6.9

Трансформатори 3 - 20 кВ

 

 

 

30

 

 

7

Шунтуючі реактори

 

 

 

 

 

 

7.1

Реактор 750 кВ

 

 

 

35

 

 

7.2

Реактор 500 кВ

 

 

 

35

 

 

7.3

Реактор 35 кВ

 

 

 

35

 

 

8

Група 2. Машини та обладнання

8.1

Технологічне обладнання

 

 

 

25

 

 

8.2

Вимірювальні прилади, телемеханіка та РЗА

 

 

 

15

 

 

8.3

Обладнання систем зв'язку

 

 

 

15

 

 

8.4

Обчислювальна техніка

 

 

 

7

 

 

9

Група 3. Транспортні засоби

 

 

 

10

 

 

10

Група 4. Меблі

 

 

 

15

 

 

11

Група 5. Інвентар

 

 

 

5

 

 

12

Група 6. Програмне забезпечення

 

 

 

7

 

 

13

Група 7. Інші активи

 

 

 

15

 

 

14

Усього

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

________
(підпис)

___
(П. І. Б.)

 

М. П. (у разі наявності)

 

"___" 20   р.

 

 

 

Додаток 11
до Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

Розрахунок фактичної амортизації активів (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами), що були створені за рахунок коштів, отриманих у результаті проведення аукціону щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж після переходу на стимулююче регулювання

N з/п

Групи активів

Вартість активів на початок року

Введення в експлуатацію

Вибуття

Строки корисного використання

Амортизація

Вартість активів на кінець року

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Група 1. Будівлі, споруди, передавальні пристрої

2

Будівлі

 

 

 

 

 

 

2.1

Будівлі технологічного (виробничого) призначення

 

 

 

50

 

 

2.2

Будівлі інфраструктурні (інженерна інфраструктура, склади, транспорт)

 

 

 

50

 

 

2.3

Будівлі адміністративного призначення

 

 

 

70

 

 

3

Споруди

 

 

 

30

 

 

4

Передавальні пристрої (повітряні та кабельні лінії електропередач)

 

 

 

 

 

 

4.1

ПЛ-800 кВ

 

 

 

40

 

 

4.2

ПЛ-750 кВ

 

 

 

40

 

 

4.3

ПЛ-500 кВ

 

 

 

40

 

 

4.4

ПЛ-400 кВ

 

 

 

40

 

 

4.5

ПЛ-330 кВ

 

 

 

40

 

 

4.6

ПЛ-220 кВ

 

 

 

40

 

 

4.7

ПЛ-110 кВ

 

 

 

40

 

 

4.8

ПЛ-35 кВ

 

 

 

30

 

 

4.9

КЛ-110 кВ

 

 

 

30

 

 

4.10

КЛ-35 кВ

 

 

 

30

 

 

4.11

КЛ-0,4 - 10 кВ

 

 

 

30

 

 

5

Перетворювальне обладнання

 

 

 

 

 

 

5.1

ПС-750 кВ

 

 

 

35

 

 

5.2

ПС-500 кВ

 

 

 

35

 

 

5.3

ПС-400 кВ

 

 

 

35

 

 

5.4

ПС-330 кВ

 

 

 

35

 

 

5.5

ПС-220 кВ

 

 

 

35

 

 

5.6

ПС-110 кВ

 

 

 

35

 

 

6

Силові трансформатори

 

 

 

 

 

 

6.1

Трансформатори 750 кВ

 

 

 

35

 

 

6.2

Трансформатори 500 кВ

 

 

 

35

 

 

6.3

Трансформатори 400 кВ

 

 

 

35

 

 

6.4

Трансформатори 330 кВ

 

 

 

35

 

 

6.5

Трансформатори 220 кВ

 

 

 

35

 

 

6.6

Трансформатори 154 кВ

 

 

 

35

 

 

6.7

Трансформатори 110 кВ

 

 

 

35

 

 

6.8

Трансформатори 35 кВ

 

 

 

35

 

 

6.9

Трансформатори 3 - 20 кВ

 

 

 

30

 

 

7

Шунтуючі реактори:

 

 

 

 

 

 

7.1

Реактор 750 кВ

 

 

 

35

 

 

7.2

Реактор 500 кВ

 

 

 

35

 

 

7.3

Реактор 35 кВ

 

 

 

35

 

 

8

Група 2. Машини та обладнання

8.1

Технологічне обладнання

 

 

 

25

 

 

8.2

Вимірювальні прилади, телемеханіка та РЗА

 

 

 

15

 

 

8.3

Обладнання систем зв'язку

 

 

 

15

 

 

8.4

Обчислювальна техніка

 

 

 

7

 

 

9

Група 3. Транспортні засоби

 

 

 

10

 

 

10

Група 4. Меблі

 

 

 

15

 

 

11

Група 5. Інвентар

 

 

 

5

 

 

12

Група 6. Програмне забезпечення

 

 

 

7

 

 

13

Група 7. Інші активи

 

 

 

15

 

 

14

Усього

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

______
(підпис)

___
(П. І. Б.)

 

М. П. (у разі наявності)

 

"___" 20   р.

 

 

 

Додаток 12
до Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

Баланс передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на прогнозний період

N з/п

Показники

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

20__ рік

виробіток, млн кВт·год

обсяг передачі, млн кВт·год

виробіток, млн кВт·год

обсяг передачі, млн кВт·год

виробіток, млн кВт·год

обсяг передачі, млн кВт·год

виробіток, млн кВт·год

обсяг передачі, млн кВт·год

виробіток, млн кВт·год

обсяг передачі, млн кВт·год

1

Виробіток електроенергії - усього,
в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

ТЕС енергогенеруючих компаній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

ТЕЦ та когенераційними установками, що відпускають електроенергію в ОРЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

ГЕС, з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕС каскаду р. Дніпро, р. Дністер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші ГЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі ті, що працюють за "зеленим" тарифом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

ГАЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

АЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Блокстанції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Альтернативні джерела, з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Імпорт електроенергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Експорт електроенергії України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Передача електроенергії в суміжні ЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Різниця перетоків із суміжними ЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Технологічний переток електричної енергії, зумовлений паралельною роботою з ЕС суміжних країн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Електроспоживання (брутто)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

___
(підпис)

___
(П. І. Б.)

      "___" 20   р.

        М. П. (у разі наявності)

 

 

 

Додаток 13
до Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

Джерела фінансування інвестиційної програми на регуляторний період з _______ року по _______ рік

N з/п

Джерела фінансування, тис. грн (без ПДВ)

рік t

рік t+1

рік t+2

рік t+3

рік t+4

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням коригування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням коригування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням коригування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням коригування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням коригування

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Амортизація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Дохід від реактивної електричної енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Дохід від проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Інші доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Залучені кошти (приєднання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Кредити:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

іноземні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

технічна допомога (гранти)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

___________
(підпис)

______
(П. І. Б.)

 

М. П. (у разі наявності)

 

"___" 20   р.

 

 

 

Додаток 14
до Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

Узагальнений план інвестицій за напрямами використання на _______ рік

N з/п

Показники інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ)

Інвестиційна програма на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

Рік t
(прогноз)

1

Обсяг інвестиційної програми

 

2

Джерела фінасування інвестиційної програми

 

2.1

Власні кошти:

 

2.1.1

амортизація

 

2.1.2

дохід від реактивної електричної енергії

 

2.1.3

дохід від проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж

 

2.1.4

інші доходи

 

2.2

Залучені кошти (приєднання)

 

2.3

Кредити

 

2.4

Іноземні інвестиції

 

2.5

Технічна допомога (гранти)

 

2.6

Інші джерела

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

___
(підпис)

 

М. П. (у разі наявності)

"___" 20   р.

 

 

Додаток 15
до Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

Розрахунок обсягів передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

N з/п

Показник

Рік t-1 (очікуваний факт)

Рік t
(прогноз)

А

Б

В

1

2

1

Обсяг передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

Еoj, МВт·год

 

 

2

Фактичні технологічні витрати електричної енергії (ТВЕ) на передачу

МВт·год

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_______
(підпис)

___
(П. І. Б.)

"___" 20__ р.

М. П. (у разі наявності)

 

 

Додаток 16
до Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

Розрахунок тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на прогнозований період

N з/п

Найменування

Позначення, одиниці виміру

Рік t-1 (очікуваний факт)

Рік t
(прогноз)

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Необхідний дохід

Вu1, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Обсяг передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами

Е1, МВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Тариф на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

Тм1, грн/МВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання (або особа, що його заміщує)

_
(підпис)

_
(П. І. Б.)

"___" 20__ р.

М. П. (у разі наявності)

 

 

Додаток 17
до Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

Динаміка фактичних технологічних витрат електричної енергії за останні 5 років

N з/п

Показник

Рік t-6

Рік t-5

Рік t-4

Рік t-3

Рік t-2

А

Б

1

2

3

4

5

1

Надходження електричної енергії в магістральні мережі, МВт·год

 

 

 

 

 

2

Фактичні технологічні витрати електричної енергії в магістральних мережах, МВт·год

 

 

 

 

 

3

Технологічні витрати електричної енергії в магістральних мережах, %

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

___
(підпис)

_
(П. І. Б.)

 

М. П. (у разі наявності)

 

"___" 20   р.

 

 

 

Додаток 18
до Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

Розрахунок коригування необхідного доходу з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у зв'язку зі зміною обсягів передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

N з/п

Показник

Прогноз

Факт

Різниця між фактичним та прогнозованим обсягами (передбаченими при розрахунку тарифу) переданої електричної енергії протягом періоду i1, МВт·год

Різниця між фактичним та прогнозованим обсягами (передбаченими при розрахунку тарифу) переданої електричної енергії протягом періоду i2, МВт·год

Тариф на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами для відповідного класу напруги, грн/МВт·год

Ставка податку на прибуток, відн. од.

Ставка відрахувань частини чистого прибутку до Державного бюджету України

Сума коригування, тис. грн

річний обсяг передачі електричної енергії, передбачений при розрахунку тарифу (Епп), МВт·год

обсяг, передбачений при розрахунку відповідного тарифу, передачі електричної енергії протягом періоду i1, МВт·год

обсяг, передбачений при розрахунку відповідного тарифу, передачі електричної енергії протягом періоду i2, МВт·год

річний обсяг передачі електричної енергії, передбачений при розрахунку тарифу (Епп), МВт·год

обсяг, передбачений при розрахунку відповідного тарифу, передачі електричної енергії протягом періоду i1, МВт·год

обсяг, передбачений при розрахунку відповідного тарифу, передачі електричної енергії протягом періоду i2, МВт·год

період i1

період i2

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_____
(підпис)

__
(П. І. Б.)

 

М. П. (у разі наявності)

 

"___" 20   р.

 

 

 

Додаток 19
до Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

Розрахунок коригування необхідного доходу з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами відповідно до зобов'язань щодо витрат, пов'язаних із приєднанням виробників у ______ році

N з/п

Рік

Сума фактичних інвестицій, пов'язана з приєднанням виробників до магістральних (міждержавних) електричних мереж (ІПР), тис. грн (без ПДВ)

Сума отриманої плати за приєднання від виробників (ППР), тис. грн (без ПДВ)

Сума повернення фінансової допомоги на приєднання виробників (ПФПР), тис. грн (без ПДВ)

Сума отриманої фінансової допомоги на приєднання виробників (ФПР), тис. грн (без ПДВ)

Ставка податку на додану вартість (НПДВ), відн. од.

Норма доходу (РНДнов), відн. од.

Коригування необхідного доходу відповідно до зобов'язань щодо витрат, пов'язаних із приєднанням виробників (КПВ), тис. грн (без ПДВ)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1

t-1

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

______
(підпис)

_
(П. І. Б.)

 

М. П. (у разі наявності)

 

"___" 20   р.

 

 

 

Додаток 20
до Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

Розрахунок коригування необхідного доходу з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами відповідно до зобов'язань щодо витрат, пов'язаних із проведенням аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж у ______ році

N з/п

Рік

Сума фактичних інвестицій, пов'язана з проведенням аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж (ІПА), тис. грн (без ПДВ)

Сума отриманих коштів у результаті проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж (ППА), тис. грн (без ПДВ)

Сума отриманої фінансової допомоги від проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж (ФПА), тис. грн (без ПДВ)

Ставка податку на додану вартість (НПДВ), відн. од.

Норма доходу (РНДнов), відн. од.

Коригування необхідного доходу відповідно до зобов'язань щодо витрат, пов'язаних з проведенням аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж (КПА), тис. грн (без ПДВ)

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

t-1

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

___________
(підпис)

________
(П. І. Б.)

 

М. П. (у разі наявності)

 

"___" 20   р.

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали