МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 травня 2012 року N 570

Про затвердження Програми навчання та професійного розвитку працівників навчальних закладів

На виконання пункту 52.2.2 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року N 187, відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 13.04.2012 N 465 "Про утворення групи консультантів з питань професійного розвитку працівників навчальних закладів" (Наказ N 465) та з метою розповсюдження кращих практик викладання, впровадження різних форм і методів навчання, сучасних моделей організації навчально-виховного процесу, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формування в них інформаційної компетентності наказую:

1. Затвердити як такі, що додаються:

1.1. Програму навчання та професійного розвитку працівників навчальних закладів на 2012 рік (далі - Програма).

1.2. План заходів щодо реалізації Програми навчання та професійного розвитку працівників навчальних закладів на 2012 рік (далі - План заходів).

2. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) забезпечити адміністративну та інформаційну підтримку запровадження Програми та виконання Плану заходів.

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) здійснювати організаційне та науково-методичне забезпечення Програми та Плану заходів.

4. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів післядипломної педагогічної освіти провести відповідну організаційну роботу та сприяти впровадженню Програми.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Д. В. Табачник


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
14.05.2012 N 570


ПРОГРАМА
навчання та професійного розвитку працівників навчальних закладів на 2012 рік

Програма розроблена відповідно до Закону України "Про професійний розвиток працівників" (Закон N 4312-VI), на виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року N 187, і визначає стратегічні пріоритети розвитку післядипломної педагогічної освіти, започатковує організаційні шляхи, обґрунтовує ресурсні потреби її реалізації. Програма передбачає також упровадження різних форм на засадах андрагогіки і методів навчання, сучасних моделей організації навчально-виховного процесу та поширення кращого досвіду роботи в галузі освіти.

Головна мета Програми

Визначення стратегії розвитку післядипломної педагогічної освіти та районних (міських) науково-методичних установ на найближчий період.

Розроблення механізму інноваційного розвитку закладів післядипломної педагогічної освіти.

Створення сприятливих умов для навчання та професійного розвитку педагогічних працівників навчальних закладів згідно з пріоритетами державної соціально-економічної політики, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства і держави.

Формування здатності педагогічних працівників здійснювати професійну діяльність на демократичних і гуманістичних засадах.

Завдання реалізації Програми

Розвиток освіти на національних засадах з урахуванням регіональних особливостей і світового досвіду, досягнення працівниками навчальних закладів соціально необхідного рівня професійної підготовки в обсязі, передбаченому чинним законодавством.

Модернізація концептуальних, структурних, організаційних засад післядипломної педагогічної освіти.

Органічне поєднання в змісті навчання педагогічних працівників загальноосвітньої та фахової складових.

Створення належних умов для постійного навчання та професійного розвитку педагогічних працівників у закладах післядипломної педагогічної освіти.

Запровадження ефективних форм і методів навчання для професійного розвитку педагогічних працівників у навчальних закладах.

Зміцнення кадрового складу науково-методичних установ району (міста).

Пріоритетні напрями реалізації Програми

Підвищення якості післядипломної педагогічної освіти шляхом упровадження інноваційних технологій навчання.

Забезпечення доступності та безперервності освіти.

Формування та підтримка професійної компетентності педагогічних працівників, що передбачає на належному рівні:

створення умов для безперервного професійного розвитку педагогічних працівників;

посилення практичної та особистісно орієнтованої спрямованості навчання;

посилення ролі самоосвіти та науково-методичної роботи на всіх рівнях.

Удосконалення системи навчання та професійного розвитку працівників навчальних закладів шляхом розповсюдження кращих практик викладання в системі післядипломної педагогічної освіти та діяльності районних (міських) методичних кабінетів.

Основні шляхи реалізації Програми

Створення нової нормативно-правової бази післядипломної педагогічної освіти, науково-методичних установ та районних (міських) методичних кабінетів.

Модернізація закладів післядипломної педагогічної освіти шляхом демократизації, децентралізації їх як осередків підвищення професійного рівня та фахової майстерності педагогічних працівників на курсах та у міжкурсовий період.

Налагодження видання навчальної, науково-методичної, науково-популярної, довідкової літератури для освіти педагогічних працівників та створення інформаційно-методичного забезпечення (електронні посібники, віртуальні лабораторії, електронні бази знань, освітні портали тощо), а також забезпечення умов їх використання у системі післядипломної педагогічної освіти та діяльності методичних служб.

Проведення моніторингу якості післядипломної педагогічної освіти на різних рівнях, забезпечення участі України у відповідних міжнародних порівняльних дослідженнях освіти дорослих.

Модернізація системи психолого-педагогічної, методичної, практичної підготовки педагогічних працівників та підвищення їх професійної компетентності та фахової майстерності.

Підготовка педагогічних працівників щодо впровадження сучасних інноваційних технологій у навчальний процес.

Забезпечення ефективної взаємодії педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів та регіональних координаторів закладів післядипломної педагогічної освіти з метою обміну досвідом.

Впровадження світових інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на підвищення рівня інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів.

Принципи реалізації Програми

Принцип кооперації базується на розумінні сервісної функції післядипломної педагогічної та науково-методичної роботи з педагогічними працівниками, що має сприяти розвитку системи освіти регіону, на основі прогнозування ефективності професійного розвитку педагогічних кадрів. Реалізація принципу базується на координації принципу діяльності всіх структурних підрозділів закладів післядипломної педагогічної освіти та методичних служб, що забезпечують виконання пріоритетних функцій освітнього закладу, послідовність етапів вирішення завдань - від виникнення ідеї, її технологічної розробки, експертизи та експериментальної перевірки до практичної реалізації.

Принцип професійної відповідності ґрунтується на професіоналізмі як головній цінності кожного педагогічного працівника та реалізується за допомогою професійного відбору і процедур атестації на основі розроблених кваліфікаційних характеристик, що передбачають як змістовні, так і процесуальні параметри діяльності всіх структурних підрозділів галузі освіти.

Принцип відкритості передбачає широкі зв'язки закладів післядипломної педагогічної освіти та науково-методичних установ з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, інститутами НАПН України, ВНЗ, науковими установами держави, зарубіжних країн, міжнародними організаціями і фундаціями, що передбачає спільну наукову і практикозорієнтовану наукову діяльність, проведення експертних процедур, практичну реалізацію результатів дослідно-експериментальної та науково-методичної роботи. Цей принцип передбачає також обов'язкову громадську експертизу інноваційних проектів.

Принцип демократизації участі покликаний гарантувати права працівників навчальних закладів та окреслювати обов'язки сторін (адміністрації та трудового колективу). Цей принцип реалізується на основі укладання колективних договорів між адміністрацією і трудовим колективом установи, що базується на стратегії і тактиці освітнього закладу.

Принцип наукового детермінізму забезпечує детальну теоретико-концептуальну розробку та структурування всіх етапів удосконалення й розвитку закладів післядипломної педагогічної освіти та науково-методичних установ, пред'явлення проектів їх розвитку на громадську експертизу. В діяльності закладів цей принцип забезпечується функціонуванням ученої та науково-методичних рад, відділів моніторингу якості післядипломної педагогічної освіти та лабораторій педагогічного оцінювання, які забезпечують стратегічний розвиток якості післядипломної педагогічної освіти та науково-методичних установ.

Принцип безперервності освіти дає можливість постійно поглиблювати загальноосвітню та фахову підготовку, досягнення цілісності та наступності у навчанні педагогічних працівників.

Принцип багатоукладності та варіантності освіти передбачає створення можливостей для широкого вибору форм, методів, засобів навчання, які відповідали б освітнім запитам педагогічних працівників.

Очікувані результати реалізації Програми

Виконання Програми дасть змогу:

утворити авторські творчі майстерні учителів щодо впровадження інноваційних технологій;

створити програми навчання для керівників і педагогічних працівників у закладах післядипломної педагогічної освіти щодо професійного розвитку педагогічних працівників у навчальних закладах;

удосконалити форми і методи науково-методичної роботи з педагогічними працівниками;

запровадити нові форми і методи навчання, сучасні моделі навчально-виховного процесу та забезпечити поширення кращого досвіду роботи в галузі освіти.

 

Директор Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти

О. А. Удод


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
14.05.2012 N 570


ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Програми навчання та професійного розвитку працівників навчальних закладів на 2012 рік

Розділ

Назва розділу

Зміст заходу

Відповідальні

Термін виконання

1

2

3

4

5

1.

Створення авторських творчих майстерень учителів на базі закладів післядипломної педагогічної освіти

1.1. Утворити у закладах післядипломної педагогічної освіти авторські творчі майстерні учителів, затвердивши їх склад рішенням колегій відповідних управлінь освіти і науки

МОНмолодьспорт, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, заклади післядипломної педагогічної освіти, науково-методичні установи

Травень 2012 р.

1.2. Розробити положення про авторські творчі майстерні учителів із зазначенням організаційно-правових та фінансових умов їх діяльності; визначити участь у роботі творчих майстерень учителів як форму підвищення кваліфікації учителів

МОНмолодьспорт, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, заклади післядипломної педагогічної освіти, науково-методичні установи

Травень 2012 р.

1.3. Рекомендувати при призначенні керівників авторських творчих майстерень враховувати їх досвід, наявні творчі напрацювання

МОНмолодьспорт, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, заклади післядипломної педагогічної освіти, науково-методичні установи

Травень 2012 р.

1.4. Довести інформацію про створення авторських творчих майстерень учителів у регіоні до відома загальноосвітніх навчальних закладів

МОНмолодьспорт, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, заклади післядипломної педагогічної освіти, науково-методичні установи

Травень 2012 р.

2.

Удосконалення системи професійного розвитку педагогічних працівників

2.1. Провести науково-практичну конференцію з питань розповсюдження кращих практик викладання, впровадження різних форм і методів навчання, сучасних моделей організації навчально-виховного процесу, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формування в них інформаційної компетентності

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, комунальний вищий навчальний заклад "Харківська академія неперервної освіти"

Вересень 2012 р.

2.2. На виконання статті 55 Закону України "Про освіту" забезпечити умови і можливості для вільного вибору форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної майстерності вчителів

МОНмолодьспорт, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Протягом року

2.3. Удосконалити систему навчання та професійного розвитку працівників навчальних закладів шляхом розповсюдження кращих практик викладання

МОНмолодьспорт, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, заклади післядипломної педагогічної освіти

Вересень 2012 р.

2.4. Запровадити курси професійного розвитку для вчителів початкових класів, які викладають іноземні мови, та інформатику

МОНмолодьспорт, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, заклади післядипломної педагогічної освіти

Вересень 2012 р.

2.5. Запровадити курси професійного розвитку для більш як 4000 педагогічних працівників з метою формування ІКТ-компетентностей

МОНмолодьспорт, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, заклади післядипломної педагогічної освіти

Вересень 2012 р.

2.6. Провести групою консультантів з питань професійного розвитку тренінги для більш як 1600 працівників навчальних закладів

МОНмолодьспорт, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, заклади післядипломної педагогічної освіти

Протягом року

2.7. Затвердити в установленому порядку програми навчання професійного розвитку педагогічних працівників для слухачів курсів підвищення кваліфікації в закладах післядипломної педагогічної освіти

МОНмолодьспорт, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, заклади післядипломної педагогічної освіти

Серпень 2012 р.


 

Директор Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти

О. А. Удод

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали