ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Восьма сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 07.12.2011 р. N 240

Про затвердження Програми підтримки інвестиційного розвитку міста Житомира на 2011 - 2013 роки

Відповідно до рішення Житомирської обласної ради N 57 від 28.12.2010 року "Про Програму залучення інвестицій в економіку Житомирської області на 2010 - 2015 роки", статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Стратегічного плану розвитку міста Житомира на 2008 - 2017 роки, затвердженого рішенням міської ради від 24.12.2008 N 796, міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму підтримки інвестиційного розвитку міста Житомира на 2011 - 2013 роки згідно з додатком.

2. Виконавчим органам міської ради та комунальним підприємствам забезпечити виконання Програми підтримки інвестиційного розвитку міста Житомира на 2011 - 2013 роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника з питань діяльності виконавчих органів ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та секретаря міської ради.

 

Міський голова

В. М. Дебой


 

Додаток
до рішення Житомирської міської ради
07.12.2011 N 240


Програма
підтримки інвестиційного розвитку міста Житомира на 2011 - 2013 роки

Вступ

Стабільний соціально-економічний розвиток та зростання рівня життя населення вимагає відповідних капітальних вкладень у виробничу і соціальну сферу. Проте враховуючи обмеженість бюджетних коштів, важливим напрямком як державної, так і місцевої інвестиційної політики є створення сприятливих умов для залучення приватного інвестиційного капіталу. Поряд з цим зростаюча конкуренція між територіями за залучення інвестицій вимагає розробки комплексних механізмів такої діяльності. Саме тому, наявність розробленого комплексу заходів для залучення інвестицій в місто Житомир є об'єктивною необхідністю.

Програма підтримки інвестиційного розвитку міста Житомира на 2011 - 2013 роки (далі - Програма) розроблена на підставі законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про інвестиційну діяльність", "Про інноваційну діяльність в Україні" (Закон N 3715-VI), "Про режим іноземного інвестування", "Про захист іноземних інвестицій в Україні", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та інших нормативно-правових актів з питань інвестиційної діяльності на території України.

Програма розроблена на основі комплексного підходу до вирішення проблеми активізації інвестиційного забезпечення економіки у відповідності до основних напрямків соціально-економічного розвитку міста та передбачає формування сприятливого інвестиційного клімату, активізацію інвестиційних процесів, залучення вітчизняних та іноземних інвестиційних ресурсів у розвиток економіки та соціальної сфери міста.

Програма враховує особливості й тенденції розвитку інвестиційного процесу в місті та узгоджує його потреби в інвестиціях з вимогами потенційних інвесторів до об'єктів вкладення інвестицій. Програму розроблено на період 2012 - 2013 роки.

Програма спрямована на створення рівних умов для вітчизняних та іноземних інвесторів.

У Програмі передбачено конкретні заходи, що забезпечать реалізацію місцевими органами виконавчої влади та самоврядування організаційних засад впровадження державної інвестиційної політики.

1. Характеристика Програми підтримки інвестиційного розвитку міста Житомира на 2011 - 2013 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

2.

Дата затвердження Програми (найменування і номер відповідного рішення)

 

3.

Розробник програми

Департамент економічного розвитку

4.

Співрозробники програми

Управління регулювання земельних відносин, департамент власності та ринкового регулювання, КП "Агентство з управління майном", управління комунального господарства, управління житлового господарства, управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, управління по зв'язках з громадськістю, управління капітального будівництва, управління муніципального розвитку, управління освіти, управління культури, управління охорони здоров'я, управління транспорту і зв'язку, управління праці та соціального захисту населення

5.

Відповідальний виконавець програми

Департамент економічного розвитку

6.

Учасники програми

Управління регулювання земельних відносин, департамент власності та ринкового регулювання, КП "Агентство з управління майном", управління комунального господарства, управління житлового господарства, управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, управління по зв'язках з громадськістю, управління капітального будівництва, управління муніципального розвитку, управління освіти, управління культури, управління охорони здоров'я, управління транспорту і зв'язку, управління праці та соціального захисту населення

7.

Термін реалізації програми

2011 - 2013 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Міський бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

462,17 тис. грн.

9.1.

Коштів міського бюджету

462,17 тис. грн.


2. Стан і тенденції інвестиційної діяльності в місті Житомирі

Упродовж 2010 року у економіку міста Житомира іноземними інвесторами вкладено 2,1 млн. дол. США. Зменшення іноземного капіталу з урахуванням курсової різниці склало 1,2 млн. дол. США, що становило 2,0 % до обсягів на початок року.

Станом на 1 січня 2011 року загальний обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій в економіці міста становив 62,8 млн. дол., або 25,5 % всіх іноземних коштів області. У розрахунку на 1 мешканця міста це склало 232,3 дол. США проти 192,3 дол. по області.

Динаміка обсягу накопичених іноземних інвестицій, млн. дол. США

 

Інвестиції надходили з 35 країн світу. Проте, 85,7 % обсягу прямих іноземних інвестиції припадає на 6 країн світу: Швейцарія - 28,1 %; Італія - 14,7 %; Віргінські острови - 13,6 %; Німеччина - 13,4 %; Кіпр - 8,4 %, Нідерланди - 7,5 %.

Розподіл прямих іноземних накопичених інвестицій м. Житомира за країнами світу

 

В інвестиційному співробітництві приймало участь 135 підприємств міста. Основним напрямом вкладення коштів іноземними інвесторами залишається промисловість - 65,2 %, та операції з нерухомим майном, оренда інжиніринг та надання послуг підприємцям - 19,8 % загального обсягу залучених прямих іноземних інвестицій.

У промисловому комплексі найбільші суми іноземного капіталу за 2010 рік зосереджені в хімічній та нафтохімічній промисловості - 12,6 млн. дол. США (20,0 % до загальних по місту та 76,4 % до обласних вкладень в цей вид економічної діяльності), легкій промисловості - 5,4 млн. дол. США (8,5 % і 57,7 %), інших галузях промисловості - 11,6 млн. дол. США (18,5 % та 99,9 % відповідно). Значні обсяги прямих іноземних інвестицій надійшли також у сферу операцій з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям - 12,4 млн. дол. США вкладень (19,8 % по місту та 79,9 % у галузі по області).

Розподіл прямих іноземних інвестицій м. Житомира за видами економічної діяльності станом на 1 січня 2011 року

 

За 2010 рік освоєно капітальних інвестицій на 742,2 млн. грн., з них інвестиції в основний капітал склали 80,9 %, що становить 18,8 % загальнообласного обсягу капітальних інвестицій. Кошти державного бюджету становили 20,7 млн. грн., від загальнообласного обсягу - 14,2 %.

Обсяги інвестицій в основний капітал (капітальні вкладення), освоєних у 2010 році в порівнянні з попереднім роком збільшилися на 43,9 % і складали на кінець 2010 року 600,5 млн. грн.

На місто Житомир припадало 19,9 % загальнообласного обсягу інвестицій в основний капітал.

Динаміка обсягу інвестицій в основний капітал, млн. грн.

 

На житлове будівництво використано 52,7 млн. грн. інвестицій в основний капітал, що на 96,7 % більше, ніж у 2009 році.

Протягом 2010 року в місті Житомирі створено нові робочі місця на підприємствах: філія "Житомирський завод ізоляційних матеріалів" ТОВ "Обіо", ТОВ "Обербетон Україна", ДП "Євроголд Індестріз ЛТД".

Динаміка створення нових робочих місць, од.

 

Продовжувалась модернізація виробництва на промислових підприємствах міста. Зокрема, введено в дію цех ТОВ "Стубла" з виробництва пластмасових виробів потужністю 2,8 т за рік. В місті розпочав роботу завод по виробництву виробів із збірного залізобетону ТОВ "Обербетон Україна". Дане підприємство оснащено найсучаснішим обладнанням, продукція підприємства постачається на об'єкти, що будуються для ЄВРО 2012. Підприємство "Сторсак" оновило парк обладнання, закупило 9 ткацьких станків, встановило лінію по переробці відходів.

3. Основні проблеми, на вирішення яких спрямована Програма

Проблеми загальнодержавного рівня:

- недосконалість існуючої правової бази для здійснення інвестиційної діяльності, суперечливість, неповнота та неоднозначність трактування чинних законів і нормативно-правових актів, наявність значної кількості відомчих документів;

- економічна та фінансова нестабільність, неврегульованість питань фінансування та кредитування (високі процентні ставки на кредити, завищені вимоги банків до кредиторів, складна процедура оформлення кредиту); недостатня розвиненість ринків капіталу, в першу чергу, банківського сектору, фондового та страхового ринків;

- недостатня інформатизація та недоступність даних як про об'єкти інвестицій, так і про процес оформлення інвестицій;

Проблеми, що існують на місцевому рівні:

- фізично та морально застарілі основні засоби в житловому та комунальному господарстві міста:

а) знос парку житлово-комунальної техніки складає 80 %;

б) знос рухомого складу міського електротранспорту - 90 %;

в) зношеність теплових мереж та основного обладнання комунального підприємства "Житомиртеплокомуненерго" становить 80 %;

- низька якість води у водосховищі "Відсічне";

- використання морально застарілого обладнання комунальним підприємством "Житомирводоканал" при очищенні води;

- недостатні потужності очисних споруд;

- високий ступінь зносу мереж водопостачання та водовідведення;

- міський полігон по захороненню твердих побутових відходів перенасичений відходами;

- непідготовленість земельних ділянок: відсутність проектно-технічної документації, відсутність підведених комунікацій (електроенергії, газу, водопостачання, водовідведення, під'їзних шляхів);

- нестача коштів на підвищення кваліфікації спеціалістів, що займаються розробкою та супроводом інвестиційних проектів;

- відсутність повної інформації про об'єкти вкладення інвестицій;

- відсутність якісно розроблених інфраструктурних інвестиційних проектів, які б могли претендувати на залучення міжнародних фінансових ресурсів, грантових коштів;

- недостатня потужність існуючих електропідстанцій;

- неспроможність муніципалітету за рахунок власних фінансових ресурсів забезпечити розвиток комунальної інфраструктури.

Потреба міста Житомира в інвестиційних коштах лише на розвиток комунальної інфраструктури становить більше 2,0 млрд. грн.

4. Пріоритетні напрямки вкладення інвестиційних ресурсів для соціально-економічного розвитку міста

Пріоритетним напрямком вкладення інвестиційних ресурсів для соціально-економічного розвитку міста є розвиток комунального господарства, комплексна модернізація систем теплопостачання міста, впровадження енергозберігаючих технологій та альтернативних видів палива у житлово-комунальному господарстві, вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами:

- будівництво заводу по переробці твердих побутових та промислових відходів у об'ємі до 200000 тон на рік (120 млн. дол. США);

- очищення і збільшення об'єму водосховища "Відсічне" та реконструкція водогону сирої води від водонасосної станції I-го до водонасосної станції II-го підйомів (15,4 млн. дол. США);

- модернізація систем централізованого водопостачання та водовідведення (0,75 млн. дол. США);

- впровадження інноваційних технологій в системі теплопостачання міста (34,0 млн. дол. США);

- реконструкція котельні з впровадженням когенераційної установки загальною потужністю 2 МВт по вул. Черніхівського (3,8 млн. дол. США);

- реконструкція системи теплопостачання міста (1,2 млн. дол. США);

- розвиток системи централізованого теплопостачання міста (20,6 млн. дол. США);

- оновлення рухомого складу комунального підприємства "Житомирське ТТУ" (7,4 млн. дол. США);

- створення інтегрованої міської геоінформаційної системи міста Житомира на базі містобудівного кадастру (0,5 млн. дол. США)

5. Головна мета та основні завдання Програми

Головною метою Програми є розроблення та впровадження ефективної місцевої політики у сфері інвестиційної діяльності, яка враховує особливості й тенденції розвитку міста та узгоджує його потреби в інвестиціях з вимогами потенційних інвесторів до об'єктів вкладення інвестицій. Реалізація даної мети забезпечить суттєве збільшення обсягів залучених інвестицій в економіку міста, в тому числі іноземних для сталого економічного зростання та створення нових високооплачуваних робочих місць; формування привабливого інвестиційного іміджу та розвиненої інфраструктури; підвищення рівня інвестиційної привабливості міста; максимального використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу міста.

Основні завдання Програми:

1. Формування на професійній основі конкурентних переваг міста у сфері інвестиційної діяльності, підготовка відповідних інформаційних матеріалів, їх поширення в друкованому і електронному вигляді, а також перед цільовою аудиторією на форумах, конференціях, ділових зустрічах.

2. Створення та постійне оновлення інформаційної бази щодо належним чином оформлених пропозицій нерухомості (з прив'язкою до існуючих і перспективних комунікацій).

3. Підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування щодо надання професійних послуг інвесторам.

4. Удосконалення системи обслуговування інвесторів, сприяння в проходженні ними дозвільно-погоджувальних процедур на місцевому рівні.

5. Налагодження співпраці з вітчизняними та іноземними компаніями і спеціалізованими установами з питань інформаційної та консультативно-методичної підтримки інвестиційної діяльності в місті.

6. Розроблення та впровадження в місті сучасних механізмів стимулювання інвестиційної діяльності, внесення необхідних змін до регуляторної системи.

7. Управління проектами; ефективна реалізація важливих для міста інвестиційних проектів.

З метою досягнення основної мети та для практичної реалізації основних напрямів Програми розроблено план заходів. Заходи передбачають удосконалення та формування механізмів, що сприятимуть поліпшенню інвестиційно-інноваційного клімату в місті та регулюватимуть інвестиційну діяльність. Система заходів визначає терміни та конкретних виконавців на найближчу перспективу і щорічно коригується та наповнюється новим змістом відповідно до ситуації.

6. Очікувані результати виконання Програми

Очікуваними результатами реалізації Програми є прискорення темпів інвестування, повноцінне використання ресурсів міста, перетворення інвестування на дієвий механізм розв'язання економічних і соціальних проблем, зміцнення економічної бази тощо.

В результаті реалізації заходів Програми буде поліпшено інвестиційний клімат, що активізує інвестиційну діяльність та створить умови для зростання надходжень інвестицій в економіку міста з одночасним вдосконаленням структури вкладення інвестиційних ресурсів.

Забезпечення комплексного підходу до формування сприятливого інвестиційного клімату, активізація інвестиційної діяльності дадуть змогу досягти на кінець 2013 року наступних показників:

- обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій 109,5 млн. дол. США;

- обсяг інвестицій в основний капітал 835,0 млн. грн.;

- кількість новостворених робочих місць протягом 2011 - 2013 років - 22500 осіб;

- обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одного мешканця міста 404,46 дол. США;

- підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за роботу з питань залучення інвестицій;

- поліпшення інвестиційного клімату міста;

- збільшення частки інноваційно-активних підприємств до 19,5 %.

Моніторинг здійснення інвестиційної політики буде проводитись шляхом встановлення відповідних індикаторів та методів їх обрахування.

Система моніторингу здійснення інвестиційної політики включає:

• вартісний показник обсягу залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій;

• динаміку залучення інвестицій по роках;

• структурний аналіз географічного походження іноземних інвестицій;

• структуру видів інвестицій;

• перелік підприємств з іноземними інвестиціями та обсяги інвестування по роках;

• економічну оцінку ефективності залучення інвестицій та їх вплив на виконання основних показників соціально-економічного:

а) приріст виробництва;

б) приріст платежів до бюджету, в т. ч. державного і місцевого;

в) створення та приріст нових робочих місць;

г) середня зарплата та соціальні виплати на новостворених робочих місцях;

д) терміновість освоєння до цільового призначення земельної ділянки.

7. Фінансове забезпечення виконання Програми

Необхідне фінансове забезпечення виконання Програми - 462,17 тис. грн., в т. ч. 2011 рік - 31,0 тис. грн., 2012 рік - 254,17 тис. грн., 2013 рік - 177,0 тис. грн.

Заходи з реалізації Програми передбачається фінансувати за рахунок коштів міського бюджету, а також в рамках міжнародної технічної допомоги, з боку міжнародних і вітчизняних фінансово-кредитних установ, позабюджетних фондів, підприємств, організацій, громадських організацій, рекламодавців, спонсорів, зацікавлених осіб в соціально-економічному розвитку міста.

8. Контроль за виконанням заходів Програми

Основні напрямки і заходи Програми можуть коригуватися в період її дії з урахуванням соціально-економічної ситуації в місті.

Координацію діяльності, пов'язану з виконанням Програми, аналіз та поточний контроль ходу її реалізації здійснює департамент економічного розвитку міської ради.

Зовнішній контроль здійснює Головне управління економіки облдержадміністрації.

Головним розпорядником коштів міського бюджету, виділених на реалізацію Програми є виконавчий комітет міської ради.

На підставі інформації виконавців Програми департамент економічного розвитку міської ради здійснює щоквартальний моніторинг її реалізації.

9. План заходів з реалізації Програми підтримки інвестиційного розвитку міста Житомира на 2011 - 2013 роки

N п/п

Заходи

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Обсяг фінансування, тис. грн.

Результат

2011

2012

2013

1.

Підвищення управлінського потенціалу та практичних навиків фахівців, які відповідають за організацію інвестиційної діяльності

1.1.

Організація, проведення міських та участь у виїзних семінарах, тренінгах інноваційно-інвестиційної тематики, маркетингу для фахівців, які відповідають за організацію інвестиційної діяльності

Департамент економічного розвитку

2011

5,0

 

 

Висококваліфіковані спеціалісти

2012

 

10,0

15,0

2013

 

 

 

1.2.

Організація та здійснення вітчизняних та закордонних візитів з метою обміну досвідом з питань ефективних методів залучення інвестицій, супроводу інвестиційних проектів

Департамент економічного розвитку

2011

0,0

 

 

Висококваліфіковані спеціалісти

2012

 

50,0

60,0

2013

 

 

 

Разом

5,0

60,0

75,0

 

2.

Забезпечення інституційної підтримки залучення інвестицій та створення системи надання послуг інвестору

2.1.

Вдосконалити структуру виконавчих органів міської ради у сфері залучення інвестицій

Відділ кадрів, департамент економічного розвитку

2012

-

0,0

-

Наявний інвестиційний підрозділ

2.2.

Залучати до співпраці консалтингові фірми

Департамент економічного розвитку

2011

0,0

 

 

Наявний меморандум про співпрацю

2012

 

0,0

0,0

2013

 

 

 

2.3.

Розробити довгострокову програму залучення інвестицій

Департамент економічного розвитку

2012

-

0,0

-

Наявна програма

2.4.

Вдосконалювати роботу дозвільного центру, розширяти коло дозвільних служб, що беруть участь в роботі дозвільного центру

Департамент економічного розвитку, установи, організації, підприємства, що видають документи дозвільного характеру

2011

 

 

 

Підвищення якості надання адміністративних послуг, зокрема документів дозвільного характеру

2012

0,0

 

 

2013

 

0,0

0,0

Разом

0,0

0,0

0,0

 

3.

Просування позитивного іміджу міста як об'єкта інвестування

3.1.

Удосконалити та постійно оновлювати існуючу інтернет-сторінку "Інвестуйте в Житомир"

Департамент економічного розвитку, управління регулювання земельних відносин, департамент власності та ринкового регулювання, КП "Агентство з управління майном", управління комунального господарства, управління житлового господарства, управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, управління капітального будівництва

2011

0,0

 

 

Наявний інвестиційний розділ

2012

 

0,0

0,0

2013

 

 

 

3.2.

Розробити інвестиційний паспорт міста

Департамент економічного розвитку, управління культури, управління регулювання земельних відносин, департамент власності та ринкового регулювання, КП "Агентство з управління майном Житомирської міської ради", управління комунального господарства, управління житлового господарства, управління капітального будівництва

2012

-

0,0

-

Наявний інвестиційний паспорт

3.3.

Розробити "Дорожню карту" іноземного інвестора та постійно її оновлювати

Департамент економічного розвитку, Український центр сприяння іноземному інвестуванню

2011

0,0

-

-

Наявна "Дорожня карта"

3.4.

Розробити дизайн та розтиражувати рекламно-презентаційну продукцію для цільової аудиторії (сувенірна продукція, буклети, брошури, інформаційні листівки, компакт-диски, фотоальбоми тощо)

Департамент економічного розвитку, громадські організації, що об'єднують підприємства та підприємців міста, підприємства з видавництва поліграфічної продукції, управління культури, управління регулювання земельних відносин, департамент власності та ринкового регулювання, КП "Агентство з управління майном"

2011

6,0

 

 

Наявна рекламно-презентаційна продукція

2012

 

15,0

15,0

2013

 

 

 

3.5.

Розробити дизайн та виготовити рекламно-презентаційні стенди (розбірної конструкції) з метою їх подальшого позиціонування на іміджевих заходах, виставках, форумах, ярмарках тощо

Департамент економічного розвитку, громадські організації, що об'єднують підприємства та підприємців міста, підприємства з видавництва поліграфічної продукції, управління культури, управління регулювання земельних відносин, департамент власності та ринкового регулювання

2011

14,62

-

-

Наявні рекламно-презентаційні стенди

3.6.

Промоційна діяльність - участь у вітчизняних та закордонних іміджевих заходах інвестиційної тематики: форумах, виставках, ярмарках тощо

Департамент економічного розвитку, управління культури, громадські організації, що об'єднують підприємства та підприємців міста, департамент власності та ринкового регулювання, торгово-промислова палата

2011

5,38

50,0

 

Привабливий інвестиційний імідж міста

2012

 

 

60,0

2013

 

 

 

3.7.

Поширювати інформацію про інвестиційний потенціал та інвестиційні можливості міста, пріоритетні інвестиційні проекти:
- розсилати електронною поштою;
- розміщувати у періодичних виданнях інвестиційної тематики.

Департамент економічного розвитку, управління по зв'язках з громадськістю, управління культури, громадські організації, що об'єднують підприємства та підприємців міста, департамент власності та ринкового регулювання, торгово-промислова палата

2011

0,0

10,0

 

Привабливий інвестиційний імідж міста

2012

 

 

10,0

2013

 

 

 

3.8

Організувати та провести інвестиційний форум

Департамент економічного розвитку, управління культури, громадські організації, що об'єднують підприємства та підприємців міста, департамент власності та ринкового регулювання, торгово-промислова палата

2011

0,0

69,17

 

Проведені інвестиційні ярмарки та форуми

2012

 

 

0,0

2013

 

 

 

3.9.

Налагодити активну співпрацю з Українським центром сприяння іноземному інвестуванню з метою просування міста на ринку іноземних інвестицій

Департамент економічного розвитку

2012

-

0,0

-

Наявний меморандум про співпрацю

3.10.

Забезпечити постійну участь міста у програмах міжнародної технічної допомоги

Управління муніципального розвитку, управління житлового господарства, управління комунального господарства, управління освіти, управління охорони здоров'я, управління транспорту і зв'язку, управління праці та соціального захисту населення

2011

0,0

0,0

 

Отримана технічна допомога

2012

 

 

0,0

2013

 

 

 

Разом

26,0

144,17

75,0

 

4.

Формування комплексу інвестиційних пропозицій міста

4.1.

Розробити проектно-кошторисну документацію на інженерне облаштування земельної ділянки в межах вулиці Коростишівської, 7-го провулка Транзитного та хутору "Затишшя"

Управління регулювання земельних відносин, управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища

2011

0,0

 

 

Розроблена проектно-кошторисна документація

2012

 

35,0

0,0

2013

 

 

 

4.2.

Підготувати інвестиційні пропозиції щодо ефективного використання земель та майна комунальної власності, зокрема КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів", КП "Готельне господарство "Житомир"

Департамент економічного розвитку, управління регулювання земельних відносин, департамент власності та ринкового регулювання, управління культури, КП "Агентство з управління майном", КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів", КП "Готельне господарство "Житомир"

2012

0,0

0,0

0,0

Реалізовані інвестиційні проекти, збільшення доходів до місцевого бюджету, раціональне використання комунального майна та земель

4.3.

Вирішити питання ефективного використання земель Міноборони в центральній частині міста

Управління регулювання земельних відносин, департамент власності та ринкового регулювання, управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища

2012

0,0

0,0

0,0

Можливість створення історико-культурного центру "Старий Житомир" на базі комплексу споруд і території пам'ятки архітектури "Архієрейське подвір'я" в межах вулиць В. Бердичівської, Б. Лятошинського, Московської та І. Кочерги

4.4.

Провести аналіз території, інвентаризацію земель і майна міста та розробити реєстр (карту) вільних земельних ділянок і майна

Управління регулювання земельних відносин, департамент власності та ринкового регулювання, КП "Агентство з управління майном", управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища

2012

0,0

0,0

0,0

Наявний реєстр вільних земельних ділянок і майна

4.5.

Розробити інвестиційні проекти в комунальній сфері, що спрямовані на оптимізацію бюджетних видатків, покращення якості та надійності надання послуг населення комунальними підприємствами, благоустрій міста

Департамент економічного розвитку, управління муніципального розвитку, управління житлового господарства, управління комунального господарства, управління освіти, управління охорони здоров'я, управління транспорту і зв'язку, комунальні підприємства міста

2011

0,0

0,0

 

Розроблені та реалізовані інвестиційні проекти

2012

 

 

0,0

2013

 

 

 

4.6.

Сформувати базу даних інвестиційних пропозицій суб'єктів господарської діяльності міста

Департамент економічного розвитку, торгово-промислова палата, громадські організації, що об'єднують підприємства та підприємців міста

2011

0,0

 

 

Створена база даних

2012

 

0,0

0,0

2013

 

 

 

4.7.

Постійно проводити анкетування підприємств щодо потреби в інвестиційних ресурсах

Департамент економічного розвитку

2011

0,0

 

 

Створена база даних

2012

 

0,0

0,0

 

2013

 

 

 

 

4.8.

Забезпечити сприяння реалізації та супровід наявних інвестиційних проектів комунальної сфери: "Розвиток системи централізованого теплопостачання", Зниження викидів парникових газів та споживання природного газу в результаті застосування енергетичної установки "тепловий насос + когенераційна установка", "Реконструкція котельні з впровадженням когенераційної установки загальною потужністю 2 МВт по вул. Черняховського", "Очищення і збільшення водосховища "Відсічне" та реконструкція водогону сирої води", "Благоустрій міста та оптимізація бюджетних видатків через впровадження інноваційних технологій на КП "Зеленбуд", та ін.

Управління комунального господарства, департамент економічного розвитку

2011

0,0

0,0

 

Реалізовані інвестиційні проекти

2012

 

 

0,0

2013

 

 

 

Разом

0,0

35,0

0,0

 

5.

Покращення інноваційного клімату

5.1.

Сприяти розвитку та підтримці системи освіти в місті шляхом залучення до навчання та перекваліфікації робочої сили, проведення курсів вузько профільного тренінгу та менеджменту

Житомирський центр зайнятості

2011

0,0

 

 

Забезпечення промисловості міста кваліфікованою робочою силою

2012

 

0,0

0,0

 

2013

 

 

 

 

5.2.

Сприяти залученню коштів для надання інноваторам фінансової допомоги у вигляді грантів, позик, кредитів

Департамент економічного розвитку

2011

0,0

 

 

Збільшення випуску інноваційної продукції, впровадження нових технологій

2012

 

0,0

0,0

2013

 

 

 

5.3.

Підтримувати високий суспільний статус вчених, конструкторів, інженерів, усіх суб'єктів інноваційного процесу шляхом проведення конкурсів, пропаганди переваг інноваційної діяльності

Департамент економічного розвитку

2011

0,0

 

 

Збільшення кількості наукових розробок, інноваційної продукції

2012

 

10,0

12,0

 

2013

 

 

 

 

5.4.

Поширювати та рекламувати в засобах масової інформації нововведення, отримані у різних сферах діяльності

Департамент економічного розвитку

2011

0,0

 

 

Привабливий інноваційно-інвестиційний імідж міста

2012

 

5,0

5,0

 

2013

 

 

 

 

Разом

0,0

15,0

17,0

 

Всього

31,0

254,17

177,0

 


 

Додаток 1


Ресурсне забезпечення Програми підтримки інвестиційного розвитку міста Житомира на 2011 - 2013 роки

(тис. гривень)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:

31,0

254,17

177,0

462,17

державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

міський бюджет

31,0

254,17

177,0

462,17

кошти небюджетних джерел

0,0

0,0

0,0

0,0


 

Додаток 2


Показники результативності Програми підтримки інвестиційного розвитку міста Житомира на 2011 - 2013 роки

N з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії програми

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Всього витрат на виконання програми

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Показники продукту програми

 

 

 

 

 

 

1.

Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування

млн. грн.

600,5

670,0

737,0

835,0

-

2.

Обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій

млн. дол. США

62,8

96,7

105,0

109,5

-

3.

Кількість проведених навчальних семінарів, тренінгів інноваційно-інвестиційної тематики

одиниць

1

1

2

2

30,0

4.

Кількість вітчизняних та закордонних візитів з метою обміну досвідом

одиниць

2

2

7

5

120,0

5.

Кількість новостворених підприємств з іноземними інвестиціями

одиниць

3

5

7

5

-

II

Показники ефективності програми

 

 

 

 

 

 

1.

Обсяг інвестицій в основний капітал на одного мешканця міста

грн.

2220,0

2465,9

2712,5

3073,2

-

2.

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одного мешканця міста

дол. США

232,3

368,0

386,0

404,46

-

3.

Темп зростання (зменшення) обсягів інвестицій в основний капітал (у % до попереднього року)

%

100,6

111,7

110,0

113,3

-

4.

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (до обсягів попереднього року)

%

98,0

159,2

105,0

104,3

-

III

Показники якості програми

 

 

 

 

 

 

1.

Рівень безробіття серед населення

%

1,1

1,5

1,3

1,0

-

2.

Частка інноваційно-активних підприємств
(у загальній кількості промислових підприємств)

%

18,1

18,1

18,2

19,5

-


 

Секретар міської ради

Н. П. Леонченко

Директор департаменту
економічного розвитку

О. М. Астахова

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали