ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Тридцять четверта сесія

РІШЕННЯ

від 31.03.2010 р. N 34

Про затвердження Програми зайнятості населення м. Хмельницького на 2010 - 2011 роки

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою сприяння зайнятості населення, задоволення потреб громадян у праці, керуючись Законами України "Про зайнятість населення" та "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму зайнятості населення м. Хмельницького на 2010 - 2011 роки (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г.  Давиденка та управління праці та соціального захисту населення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення.

 

Міський голова

С. Мельник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Хмельницької міської ради
31.03.2010 N 34

ПРОГРАМА
зайнятості населення м. Хмельницького на 2010 - 2011 роки

Програма зайнятості населення м. Хмельницького на 2010 - 2011 роки (далі - Програма) розроблена з метою реалізації законів України "Про зайнятість населення", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30 липня 2009 року N 290 "Про розроблення та узгодження проектів територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на 2010 - 2011 роки".

Метою Програми є забезпечення регулювання ринку праці за допомогою правового, організаційного та економічного механізму для створення умов забезпечення зайнятості населення та його соціального захисту від безробіття. Програма спрямована на забезпечення запобігання масовому безробіттю, кількісної і якісної збалансованості ринку праці, вжиття комплексу заходів щодо сприяння працевлаштуванню шляхом здійснення активної політики на ринку праці і надання соціальної та матеріальної підтримки громадянам, що потребують соціального захисту.

Основними завданнями Програми є:

- сприяння повній, продуктивній та вільно обраній зайнятості населення, спрямованій на підвищення рівня його життя;

- забезпечення регулювання та "детінізації" ринку праці, посилення соціального захисту від безробіття.

Реалізація Програми буде здійснюватися за такими основними напрямками:

- створення сприятливих умов для інвестування в економіку міста та надання всебічної підтримки інвесторам, які створюють нові робочі місця;

- сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, який відіграє одну із провідних ролей в економіці міста, у тому числі в сфері працевлаштування населення;

- сприяння збереженню наявних та створенню нових робочих місць;

- оперативне реагування на загрозу масового вивільнення;

- здійснення активних заходів щодо легалізації "тіньової" зайнятості;

- забезпечення надання комплексу різноманітних профорієнтаційних послуг безробітним, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, шкільній молоді та неповнолітнім, котрі не навчаються і не працюють;

- проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з метою формування позитивного іміджу робітничих професій;

- організація професійного навчання та перенавчання відповідно до потреб ринку праці;

- зниження тривалості безробіття шляхом реалізації заходів активної політики зайнятості;

- організація оплачуваних громадських робіт;

- сприяння у працевлаштуванні громадянам, які потребують соціального захисту.

Проблемні питання, які передбачено вирішити за рахунок реалізації даної Програми:

- дисбаланс попиту на робочу силу і її пропозиції;

- "тіньова" зайнятість;

- незайнятість неконкурентоспроможних категорій населення та працевлаштування осіб з обмеженими можливостями;

- недостатня інформованість населення про послуги установ та організацій, які займаються працевлаштуванням громадян, зокрема приватними кадровими агентствами;

- розширення центром зайнятості пропонованих послуг, з метою працевлаштування вже працюючих на робочі місця з кращими умовами праці та більш високою заробітною платою;

- скорочення наявних робочих місць.

В основу Програми покладені статистичні дані, прогнозні розрахунки ринку праці, з урахуванням соціально-економічного розвитку міста та ринку праці.

I. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення м. Хмельницького на 2008 - 2009 роки

За інформацією відділу аналізу регіональної статистики Головного управління статистики у Хмельницькій області, станом на 01.01.2010 року до основного кола підприємств, що звітують в органи статистики входило 138 промислових підприємств міста Хмельницького, що на 45 одиниць більше ніж на початок 2008 року.

На підприємствах міста у 2009 році у порівнянні з 2008 роком спостерігався спад обсягів виробленої продукції по всіх видах промислового виробництва. За 2008 рік промисловими підприємствами усіх галузей реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах на суму 3304,8 млн. грн., за 2009 рік - 2868,7 млн. грн., що становить 30,4 % від загального обсягу Хмельницької області та на 436,1 млн. грн. менше ніж у 2008 році.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу по місту склав 9867,0 грн., що в 1,6 рази перевищує аналогічний показник по області (6304,6 грн.), але на 1761,3 грн. менше ніж у 2008 року.

З метою забезпечення економічного розвитку міста, у тому числі промисловості, міська влада приділяла значну увагу залученню інвестицій, зокрема активізовано роботу в напрямі поширення інформації про інвестиційні пропозиції міста, про вільні земельні ділянки, оновлено та розміщено на офіційному веб-сайті міської ради інвестиційний паспорт міста, налагоджено співпрацю з представниками Італійської торгово-промислової палати в Україні з питань залучення інвестицій та впровадження передових європейських технологій.

Прогноз інвестицій в основний капітал на одну особу у 2008 році згідно Програми зайнятості населення м. Хмельницького на 2008 - 2009 роки - 2468,0 грн., фактично становив - 5002,8 грн.; прогноз на 2009 рік - 2788,0 грн. (фактично за 9 місяців 2009 року - 2262 грн.).

Статистичні дані залучення інвестицій в основний капітал на одну особу у 2009 році очікуються у квітні 2010 року.

Інвестиції в основний капітал за 2008 рік по місту склали 1285,2 млн. грн., що складає 109,1 % до 2007 року. За січень - вересень 2009 року інвестиції в основний капітал склали 581,1 млн. грн., що становить 65,2 % до відповідного періоду минулого року. Приріст інвестицій в основний капітал (у порівняних цінах) прогнозувався Програмою на 2008 - 2009 роки у розмірі 112,8 %, фактично за 2008 рік становив 109,1 %. Статистичні дані залучення інвестицій в основний капітал у 2009 році очікуються у квітні 2010 року.

Обсяг прямих іноземних інвестицій на 1 особу мав скласти згідно Програми зайнятості на 2008 - 2009 роки 300 дол. США, фактично склав 303,3 дол. США, на 2009 рік прогнозувалось 320,0 дол. США, фактично - 306,9 дол. США.

У 2008 році обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста склав 77,6 млн. дол. США. Найбільшими інвесторами були Кіпр - 61,4 млн. дол. США, Віргінські острови - 5,7 млн. дол. США, Польща - 4,4 млн. дол. США, Великобританія - 1,6 млн. дол. США. Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу складав 301,9 дол. США. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01.01.2010 року склав 79,2 млн. дол. США.

Кількість малих підприємств прогнозувалось у 2008 році 3050 одиниць, фактично за 2008 рік - 2550, що на 500 одиниць менше. На 2009 рік прогнозувалось 3200 малих підприємств, очікується 2550, що на 650 менше, ніж прогнозувалось Програмою зайнятості на 2008 - 2009 роки.

Чисельність наявного населення за 2008 рік (у середньому за період) становила 259,7 тис. осіб, за 2009 рік - 260,9 тис. осіб. Чисельність наявного населення станом на 01.01.2010 року склала 261,4 тис. осіб.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу по місту Хмельницькому у 2008 році складала 78146 осіб - збільшилась порівняно з 2007 роком на 4,4 %. Зокрема, станом на 31.12.2008 року кількість працюючих становила 79014 осіб:

- у віці від 15 до 34 років - 26112 осіб, 33,0 %;

- у віці від 35 до 49 років - 34231 особу, 43,3 %;

- у віці від 50 до 54 років - 10866 осіб, 13,8 %;

- у віці від 55 до 59 років - 7805 осіб, 9,9 %.

За інформацією відділу аналізу регіональної статистики Головного управління статистики у Хмельницькій області, середньооблікова чисельність штатних працівників підприємств м. Хмельницького у 2009 році становила 74772 осіб, що на 3374 особи (4,3 %) менше ніж у 2008 році.

Найсуттєвіше зменшення чисельності працівників, порівняно з 2008 роком, відбулось на підприємствах наступних галузей: будівництво (на 17,8 %); добувна, переробна промисловість та виробництво та розподілення електроенергії, газу і води (на 10,9 %); фінансова діяльність (на 9,4 %); надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту (на 8,8 %).

Фонд оплати праці по місту Хмельницькому за 2009 рік становив 1500983,6 тис. грн. - зменшився порівняно з 2008 роком на 72052,4 тис. грн. або 4,6 %. За інформацією відділу державної реєстрації департаменту економіки Хмельницької міської ради, станом на 01.01.2008 року на обліку перебувало 6614 юридичних осіб та 29644 фізичні особи - підприємці, станом на 01.01.2010 року - 7187 юридичних осіб та 32160 фізичних осіб - підприємців, що відповідно на 573 та 2516 більше.

Зокрема, за 2009 рік було зареєстровано 342 юридичних особи, скасовано - 109; фізичних осіб - підприємців зареєстровано 2345, скасовано 2314. При реєстрації незайнятого населення та суб'єктів підприємницької діяльності проводиться індивідуальна роз'яснювальна робота щодо відповідальності про несвоєчасне повідомлення про перебування в трудових відносинах, приховування факту працевлаштування.

У 2008 - 2009 роках потребу у кваліфікованих кадрах міста забезпечували 15 навчальних закладів міста I - IV рівнів акредитації, а саме:

- Хмельницький політехнічний коледж,

- Хмельницький торгівельно-економічний коледж,

- Хмельницьке музичне училище ім. В. Заремби,

- Хмельницький базовий медичний коледж,

- Хмельницький фінансово-економічний коледж економічного університету,

- Хмельницький національний університет,

- Національна академія державної прикордонної служби України,

- Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія,

- Хмельницький університет управління та права,

- Хмельницький університет економіки та підприємництва,

- Хмельницький економічний університет,

- Хмельницький інститут конструювання, моделювання швейних виробів,

- Хмельницький інститут МАУП,

- Хмельницький інститут соціальних технологій вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна",

- Хмельницький кооперативний торгівельно-економічний інститут.

Загальна чисельність осіб, що навчались в учбових закладах міста у 2008 році становила 14186 осіб, у 2009 році - 13501, що на 685 осіб, або 4,8 % менше. Зокрема, чисельність осіб, що навчались у вищих навчальних закладах міста I - IV рівнів акредитації, у 2008 році становила 11916 осіб, у 2009 році - 11465, що на 451 особу, або 3,8 % менше. У професійно-технічних закладах міста навчалось у 2008 році 2270 осіб, у 2009 році - 2036, що на 234 особи, або 10,3 % менше.

Прогноз розширення сфери прикладання праці за рахунок створення нових робочих місць у м. Хмельницькому на 2008 рік складав 7521 особу. Управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради здійснюється щомісячний моніторинг створення нових робочих місць на підприємствах м. Хмельницького. Протягом 2008 року створено 9937 робочих місць (132,1 % до запланованого Програмою).

З них: для найманих працівників у юридичних осіб - 2086, для найманих працівників у фізичних осіб - підприємців - 3952, для фізичних осіб - підприємців - 3886, для самостійно зайнятих осіб-платників податку з доходів фізичних осіб - 13.

Відповідно до Програми зайнятості населення м. Хмельницького на 2008 - 2009 роки у 2009 році планувалось створити 7789 робочих місць, але виходячи з негативних явищ в економіці, прогнозні показники зменшено на 30 % - 5450 робочих місць (виконавчим комітетом Хмельницької міської ради прийнято відповідне рішення від 25.06.2009 року N 633). Загалом за 2009 рік у м. Хмельницькому створено 6983 робочих місця (128,1 % до запланованого показника Програмою, з врахуванням внесених змін).

З них створено робочих місць:

- для найманих працівників у юридичних осіб - 1614 (наприклад, ТОВ "Фоззі Т" - 509, ТОВ "Сіріус екстружен" - 278, ТОВ "Європа - Експорт Плюс" - 183, Хмельницька філія ПП "Таврія ПЛЮС" - 61, ПМП "Принцип" - 57, ПП "Європа плюс" - 57, ТОВ "Епіцентр К" - 55, ТОВ "Гермес" - 20, ВАТ "Хмельницькгаз" - 19, Хмельницька філія ТОВ "Сільпо-55" - 18);

- для найманих працівників у фізичних осіб - підприємців - 2838;

- для фізичних осіб - підприємців - 2520;

- для самостійно зайнятих осіб-платників податку з доходів фізичних осіб - 11.

Протягом 2009 року у м. Хмельницькому створено 26 робочих місць для найманих працівників шляхом надання дотацій роботодавцям із коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Найбільше робочих місць створено у таких видах економічної діяльності, як торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку - 3313 осіб, переробна промисловість - 1205, діяльність транспорту та зв'язку - 774, операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям - 684.

Слід відмітити, що частина робочих місць ліквідовується. Так, у 2008 році кількість ліквідованих робочих місць становила 5661, але кількість створених робочих місць переважала кількість ліквідованих робочих місць на 4276.

В умовах негативного впливу світової фінансової кризи ринок праці міста відреагував звуженням попиту на працю, скороченням робочого часу, порушенням співвідношення між попитом та пропозицією кваліфікованої робочої сили. Згідно здійсненого управлінням праці та соціального захисту населення аналізу, протягом 2009 року намітилась негативна тенденція переваги кількості ліквідованих робочих місць над створеними.

Так, за 2009 рік ліквідовано 7106 робочих місць. Зокрема ліквідовано:

- у юридичних осіб - 1569 робочих місць або 22,1 % від загальної кількості (дані міського центру зайнятості);

- у фізичних осіб - 3295 р. м. або 46,4 % від загальної кількості (дані міського центру зайнятості);

- фізичних осіб - підприємців - 2240 р. м. або 31,5 % від загальної кількості (дані ДПІ у м. Хмельницькому);

- самостійно зайнятих осіб - 2 (дані ДПІ у м. Хмельницькому).

Загалом, у 2009 році кількість ліквідованих робочих місць переважила створені на 123 робочих місця (довідково: за 2008 року кількість створених робочих місць переважала над ліквідованими на 4276).

Відповідно до Закону України "Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності" в департаменті економіки Хмельницької міської ради працює дозвільний центр, робота якого покликана поліпшити місцевий підприємницький клімат та посилити підприємницьку активність шляхом встановлення більш прозорих та зрозумілих для підприємців схем проходження дозвільних процедур. Головна мета дозвільного центру - максимально скоротити час, який підприємець витрачає на отримання дозвільних документів для того, щоб мати можливість повністю зосередитись безпосередньо на здійсненні господарської діяльності.

За 2009 рік кількість звернень суб'єктів господарювання становила 10736, кількість виданих документів дозвільного характеру - 10057, надано 3137 консультацій.

З метою удосконалення роботи дозвільного центру у 2009 році запроваджено прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні за принципом "єдиного вікна".

При дозвільному центрі працює інформаційно-консультативний центр, який надає можливість швидко отримати всю необхідну інформацію щодо дозвільних процедур і діючих нормативно-правових актів, ознайомитись із встановленими формами заяв та переліком документів, які необхідно подавати в дозвільний центр для отримання документів дозвільного характеру, роздрукувати необхідну інформацію. Завдяки електронному реєстру підприємці також мають змогу оперативно отримувати інформацію щодо проходження поданих ними документів у відповідних установах, що видають дозволи. Для спрощення процедури ознайомлення зацікавлених осіб з роботою дозвільного центру, інформація та проблемні питання процедури видачі дозвільних документів постійно висвітлюються в місцевих засобах масової інформації, а також розміщені на сайті Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету.

Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в міському центрі на кінець 2009 року становила 1399 (згідно Програми зайнятості населення м. Хмельницького на 2008 - 2009 роки передбачалось 1045 осіб).

Протягом 2009 року послугами центру зайнятості скористалося 7698 незайнятих громадян, що на 6 % більше, ніж у 2008 році, 5072 незайнятих громадянина (66 %) було охоплено активними заходами сприяння зайнятості. У 2009 році за сприянням центру зайнятості працевлаштовано 4008 осіб, рівень укомплектування вакансій зріс на 15,1 %, ніж у 2008 році. Протягом 2009 року 802 безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації за спеціальностями, які мають найбільший попит на ринку праці: швачка, кухар, електрогазозварник, охоронник, бармен, слюсар з ремонту автомобілів тощо, з них 673 - під конкретне замовлення роботодавців, 263 проходили стажування на підприємствах міста. Після закінчення професійного навчання було працевлаштовано 587 осіб, або 91 %, від кількості безробітних, які пройшли професійне навчання.

Чисельність безробітних станом на 01.01.2010 року становила 1384 особи, що на 14,2 % менше, ніж станом на 01.01.2009 року (1613 осіб). Слід зазначити, що серед них: службовці - 943 особи; робітники - 388 осіб; без професії - 53 особи.

Чисельність безробітних протягом 2009 року становила:

- на 01.01.2009 року - 1613;

- на 01.02.2009 року - 1823;

- на 01.03.2009 року - 2031;

- на 01.04.2009 року - 2176;

- на 01.05.2009 року - 2140;

- на 01.06.2009 року - 1980;

- на 01.07.2009 року - 1749;

- на 01.08.2009 року - 1606;

- на 01.09.2009 року - 1438;

- на 01.10.2009 року - 1400;

- на 01.11.2009 року - 1359;

- на 01.12.2009 року - 1330;

- на 01.01.2010 року - 1384.

Середня тривалість перебування на обліку у центрі зайнятості незайнятого населення за січень-грудень 2009 року становила 107 календарних днів.

Основними причинами безробіття є:

- скорочення обсягів виробництва (пропонованих робіт та послуг), у зв'язку з падінням відповідного попиту на продукцію (роботи, послуги);

- дисбаланс у пропозиції наявної робочої сили та вільними вакансіями, що пропонуються роботодавцями міста;

- відсутність досвіду роботи, професійних навичок і вмінь у молоді;

- відсутність потреби роботодавців у працівниках, які не можуть на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

Якщо розглядати дану проблему за віковим критерієм, то основною причиною незайнятості серед молоді є труднощі у пошуку роботи після закінчення навчальних закладів, для осіб середнього віку - ризик бути вивільненим з економічних причин, для осіб старшого працездатного віку ризиковим є передпенсійний вік.

Основною причиною звільнень працівників є структурна перебудова економіки: призупинення або повне припинення діяльності підприємств, продукція яких виявляється неконкурентоздатною або не знаходить збуту.

Чинники, що сприяють зростанню рівня безробіття на даний час:

- дефіцитність інвестицій для створення нових робочих місць;

- потреба структурної реорганізації неефективних галузей економіки.

У міському центрі зайнятості постійно поповнюється банк вакансій для інформування населення про можливості працевлаштування. Протягом 2009 року у банку даних вакансій налічувалася 4421 пропозиція роботи, що на третину менше, ніж у 2008 році. Понад 25 % вакансій - із заробітною платою менше або на рівні прожиткового мінімуму. На кінець 2009 року залишалась актуальною 31 вакансія. Серед них: вакансії для робітників - 21; для службовців - 8; для осіб, які не потребують спеціальної підготовки - 2. Роботодавцям потрібні: кондитери, кухарі, швачки, слюсарі-ремонтники, продавці продовольчих товарів, працівники будівельних професій з високим рівнем кваліфікації та підсобні робітники.

Слід відмітити, що станом на 01.01.2008 року кількість актуальних вакансій на підприємствах міста становила 328, станом на 01.01.2009 року - 191, зменшилась на 137 або 41,8 %. Станом на 01.01.2010 року кількість актуальних вакансій становила 31, що в 6,2 разів менше, ніж на початок 2009 року.

Протягом 2009 року кількість актуальних вакансій становила:

- на 01.01.2009 року - 191;

- на 01.02.2009 року - 279;

- на 01.03.2009 року - 145;

- на 01.04.2009 року - 98;

- на 01.05.2009 року - 94;

- на 01.06.2009 року - 96;

- на 01.07.2009 року - 76;

- на 01.08.2009 року - 73;

- на 01.09.2009 року - 81;

- на 01.10.2009 року - 88;

- на 01.11.2009 року - 68;

- на 01.12.2009 року - 63;

- на 01.01.2010 року - 31.

Відповідно, станом на 01.01.2010 року навантаження на 1 вільну вакансію становить 45 осіб.

За інформацією Хмельницького міського центру зайнятості протягом 2009 року передбачалось вивільнити 3617 працівників з підприємств, установ та організацій міста, станом на 01.01.2010 року фактично вивільнено 1569 працівників (43,3 %). Центром зайнятості систематично проводяться групові консультації з вивільнюваними працівниками. За звітний період охоплено 1548 таких осіб, надано послуг у кількості 12361. Проведено зустрічі з вивільнюваними працівниками: ВАТ "Термопластавтомат", ТОВ "М'ясний двір Поділля", 55 управління начальника робіт, ТОВ "Ігросервіс - Захід", ЗАТ "Кондфіл", ВАТ "Укрелектроапарат", ВАТ "Хмельницькзалізобетон", КП "Хмельницькбудзамовник".

Згідно рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради N 158 від 26.02.2009 року вирішено організувати оплачувані громадські роботи у 2009 році на підприємствах, в установах та організаціях міста в кількості 150 робочих місць. В громадських роботах протягом 2009 року брали участь 262 безробітних. З числа осіб, які працювали на громадських роботах, 138 безробітним оплата праці проводилась з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в сумі 132,6 тис грн. Вони відпрацювали 4503 людино-дні на підприємствах: міський комплекс соціальної реабілітації та обслуговування одиноких пенсіонерів, ТОВ "Червоний Хрест України", управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради. Виконувались роботи по благоустрою території міста та догляду за особами похилого віку, підсобні роботи на ремонтах помешкань одиноких та престарілих людей, у дошкільних закладах, упорядкуванні об'єктів культури.

Рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 26.02.2009 року N 159 на 2009 рік заброньовано 350 робочих місць на підприємствах, в організаціях і установах різних форм власності.

За 2009 рік працевлаштовано 223 незайнятих громадянина: жінок, які мають дітей до 6 років, одиноких матерів, які мають дітей віком до 14 років або дітей інвалідів - 57, осіб передпенсійного віку - 24, демобілізованих - 31, випускників шкіл - 6, випускників вищих навчальних та професійно-технічних закладів - 105.

Протягом 2009 року в міському центрі зайнятості перебувало на обліку 9 неповнолітніх, з них: 6 осіб були направлені на навчання за спеціальностями: перукар, токар, кухар; 3 особи були працевлаштовані на підприємства міста.

Серед тих, хто шукав роботу за сприянням центру зайнятості у 2009 році, продовжують переважати жінки - 51,3 %. Молодь у віці до 35 років складає 63 %. Відповідно до основних параметрів Програми зайнятості населення на 2008 - 2009 роки забезпечено охоплення незайнятих громадян активними формами соціальної підтримки на 66,0 %. Рівень працевлаштування у 2009 році становить 52,1 %. Однак, кількості вакантних робочих місць недостатньо для вирішення проблеми зайнятості населення.

Слід відмітити, що робота з роботодавцями по виявленню вакансій на підприємствах залишається пріоритетним напрямом роботи. Тому спеціалісти служби зайнятості використовують найефективніші заходи щодо здійснення постійної роботи з роботодавцями, місцевими органами виконавчої влади, народними депутатами всіх рівнів, проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу серед роботодавців щодо комплексу послуг, які надаються службою зайнятості. Візити на підприємства, семінари з представниками кадрових служб, тематичні семінари для роботодавців, ярмарки та міні-ярмарки вакансій, засідання "круглих столів" - все це сприяє тісній співпраці у вирішенні основного завдання - змінити ситуацію на ринку праці.

За 2009 рік міським центром зайнятості проведено: 3 засідання "круглого столу", 27 міні-ярмарок вакансій, метою яких було вдосконалення співпраці служби зайнятості і роботодавців щодо можливостей центру зайнятості з підготовки кадрів на замовлення підприємств; 1 ярмарок професій, 2 розширених ярмарки вакансій, 5 Днів відкритих дверей. Також проведено 203 семінари для роботодавців, 200 інформаційних семінарів, 147 тематичних семінарів.

Протягом 2009 року щотижнево проводилися тематичні та двічі на тиждень інформаційні семінари:

- з техніки пошуку роботи;

- з орієнтації на підприємницьку діяльність.

За 2009 рік 240 осіб проходили професійну підготовку за професіями, які дозволяють займатися підприємницькою діяльністю, а саме: перукар, кравець, кухар-кондитер, продавець.

Залишається актуальним питання працевлаштування інвалідів. За 2008 рік відбувся відчутний ріст звернень інвалідів до центру зайнятості. Протягом 2008 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 176 осіб (у 2007 році - 124), які мають обмежені фізичні можливості та не можуть на рівних конкурувати на ринку праці. З них працевлаштовано 62 особи (у 2007 році - 27), 12 осіб проходили профнавчання за направленням міського центру зайнятості за спеціальностями: основи комп'ютерної грамотності, основи адміністрування бухгалтерського обліку, основи підприємницької діяльності (у 2007 році - 8), 9 осіб відкрили власну справу, 6 осіб працевлаштовані на дотаційні робочі місця. Значна увага приділяється профорієнтаційній роботі. Перешкоди, які виникають при працевлаштуванні на запропоновані вакансії центром зайнятості: відмова самого інваліда у зв'язку з фізичними навантаженнями, станом здоров'я, невеликим розміром заробітної плати, незадоволенням режимом роботи; невідповідність вимогам роботодавця, у зв'язку з відсутністю досвіду роботи, відповідної освіти чи практичних навичок.

Протягом 2009 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 243 особи, які мають обмежені фізичні можливості та не можуть на рівних конкурувати на ринку праці. З них працевлаштовано 23 особи, 10 осіб проходили профнавчання, 10 осіб брали участь у громадських роботах на підприємствах: ТОВ "Завод керамзитового гравію", міська дитяча лікарня, управління праці та соціального захисту населення, обласна організація ТОВ "Червоного хреста" тощо. Особам даної категорії було надано 1619 профорієнтаційних послуг.

Службою у справах дітей Хмельницької міської ради вживаються заходи із забезпечення соціальних гарантій сім'ям, які беруть на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Створено міський банк даних про дітей даної категорії, який постійно поновлюється. Серед даної категорії дітей проводиться відповідна профорієнтаційна робота та вирішується питання працевлаштування шляхом співпраці з міським центром зайнятості, управлінням освіти та управлінням у справах сім'ї та молоді.

Станом на 01.01.2010 року на обліку перебувають:

- 12 осіб, які систематично залишають сім'ї чи навчально-виховні заклади;

- 160 осіб, які проживають у сім'ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків;

- 31 особа, стосовно якої скоєно насильство.

З метою подолання дитячої бездоглядності, безпритульності, виявлення дітей, які жебракують, бродяжать, не відвідують навчальні заклади, працівники служби, кримінальної міліції у справах дітей протягом 2009 року організували 127 профілактичних рейдів ("Діти вулиці", "Вокзал", "Підліток"), відвідали 334 сім'ї, обстежили житлово-побутові умови дітей, із батьками проведено бесіди. Направлено в правоохоронні органи 81 подання щодо притягнення до відповідальності батьків, які неналежним чином виконують батьківські обов'язки та 24 позови до суду з питань позбавлення батьківських прав 31 особи (батьків) стосовно 27 дітей, 89 подань щодо стягнення аліментів на утримання дітей. Доставлено до обласного притулку 19 дітей, які залишили сім'ї чи навчально-виховні заклади, залишились без засобів для існування, бродяжили на вулицях міста, залишились без батьківського піклування.

З метою виявлення дітей, які з початку навчального року не приступили до навчання, опинились у складних життєвих обставинах, на території міста з 1 вересня 2009 року проводиться Всеукраїнський рейд "Урок", за участю працівників служби та кримінальної міліції у справах дітей. У ході даної операції представники служби та кримінальної міліції у справах дітей провели 21 рейд.

Здійснювався контроль за відвідуванням учнями шкіл, вивчалась система роботи педагогічних колективів з учнями та їх батьками.

Служба у справах дітей, відповідно до покладених на неї завдань, веде облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Станом на 01.01.2010 р. на обліку перебуває 63 особи цієї категорії. Всі діти навчаються в середніх загальноосвітніх навчальних закладах, професійний закладах, вузах I - II рівнів акредитації.

Для того, щоб володіти інформацією про працевлаштування неповнолітніх, постійно направляються листи в Хмельницький міський центр зайнятості. Служба у справах дітей постійно бере участь у ярмарках професій, які проводить міський центр зайнятості.

Зайнятість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, знаходиться на постійному контролі в службі. Налагоджено взаємоінформування з усіма інтернатними закладами щодо влаштування випускників 9-х та 11-х класів. Служба чітко відслідковує продовження навчання та працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, випускників загальноосвітніх шкіл, професійних ліцеїв, інтернатних закладів. В 2009 році 16 дітей були випускниками інтернатів, з них: 14 осіб здобувають спеціальність у професійних ліцеях, 2 - у вищих навчальних закладах.

Під час індивідуальних бесід із дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, з'ясовуються їх нахили, надається допомога у виборі закладів, в яких вони можуть здобути професію. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які перебували на обліку в службі в 2008 - 2009 роках і не набули повної цивільної дієздатності, були охоплені навчанням у загальноосвітніх і професійних навчальних закладах. Після досягнення 18 років особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, переходять під соціальний супровід управління у справах сім'ї та молоді, на адресу якого служба направляє списки таких осіб.

Управлінням у справах сім'ї та молоді Хмельницької міської ради протягом 2008 року та 2009 року проводилась роз'яснювальна робота серед громадян, зокрема в лекційному форматі, з метою попередження торгівлі людьми та перебування громадян у безправному становищі за кордоном. Основні теми: "Проблема подолання торгівлі людьми на Поділлі", "Робота за кордоном: сподівання і реальність", з демонстрацією фільму "Жертви мовчання".

Громадською організацією "Есперо" у співпраці з Хмельницьким обласним благодійним фондом "Карітас" 26.09.2008 року проведено регіональний семінар-тренінг з питання протидії торгівлі людьми для співробітників служби дільничних інспекторів міліції міста, який проходив на базі міського центру зайнятості.

Питання попередження торгівлі людьми управлінням у справах сім'ї та молоді висвітлювалось в засобах масової інформації міста та області, а саме: у телепередачі "Щира розмова" ТРК "Поділля-центр" (про підвищення статусу жінок у суспільстві); у телепередачі муніципальної телекомпанії "Місто", присвяченій торгівлі людьми; у телепередачі ТРК "Контакт".

Спеціалістами управління у справах сім'ї та молоді підготовлений до друку та надрукований інформаційний довідник "Наша мета - допомогти Вам у вирішенні проблем" (публікації в газеті "Проскурів" NN 89 - 90 від 06.11.2008 р.).

Для осіб, які виїжджали на роботу, навчання чи постійне місце проживання за кордон, постійно надавались профконсультації психолога, юриста, соціолога щодо запобігання складним ситуаціям і попередження випадків торгівлі людьми.

Спеціалістами управління у справах сім'ї та молоді спільно з представниками туристичних фірм, центром зайнятості розробляються семінари, тренінги, засідання "круглих столів" щодо роботи за кордоном.

Управлінням освіти Хмельницької міської ради з метою організації профорієнтаційної роботи для учнів - випускників загальноосвітніх навчальних закладів здійснювалась наступна робота:

- спільно з міським центром зайнятості проводились семінари для класних керівників 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, "Ярмарки професій" та "Марафони робітничих професій";

- проводились профорієнтаційні екскурсії в міський навчально-курсовий комбінат та на виробництво;

- проводились "Дні відкритих дверей" навчально-курсового комбінату для учнів 9-х класів та їх батьків, конкурси "Кращий за професією" серед учнів 11-х класів;

- спільно з професійно-технічними ліцеями та вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації проводяться профорієнтаційні вечори, з демонстрацією моделей одягу, декади робітничих професій для учнів 9 - 11-х класів;

- в загальноосвітніх навчальних закладах проводились зустрічі учнів з передовиками виробництва під час літньої навчально-виробничої практики, декади робітничих професій, профдіагностичне обстеження учнів на предмет допомоги у виборі професії;

- проводилась інформаційно-роз'яснювальна робота з батьками учнів щодо важливості вибору конкурентоспроможних професій;

- відкрито центр інтеграції допрофільної та профільної підготовки дітей з особливими потребами "Моя професія".

Питаннями працевлаштування незайнятого населення у м. Хмельницькому також займається ряд кадрових агентств, в т. ч. приватних:

Кадрова агенція "Еммануїл". Надає послуги з працевлаштування та послуги з підбору персоналу для роботодавців. В роботі використовуються методи прямого пошуку та методи рекрутінгу. За 2008 рік працевлаштовано 58 осіб, за 2009 рік - 27. Станом на 01.01.2010 року наявних актуальних вакансій було 14. Серед роботодавців користуються попитом професії продавця, торгового представника, бухгалтера, комірника. Серед незайнятих громадян, які звертались у пошуках роботи до кадрової агенції "Еммануїл", найбільше юристів, педагогів, медробітників, фінансистів та економістів.

Молодіжний центр праці. Як спеціалізована служба, займається працевлаштуванням молоді різних категорій та молодих інвалідів, а також надає допомогу людям старшого віку, в залежності від попиту кадрів на ринку праці. Враховуючи ситуацію на ринку праці, у 2009 році найвищий рівень безробіття у молоді віком 18 - 24 роки. На цей вік припадає здобуття професії, пошук першого робочого місця, а громадянин у цьому віці ще не набув достатньої завершеності. Рівень реального безробіття серед випускників вищих навчальних закладів та випускників загальноосвітніх шкіл у 2009 році становить 21,0 % до загальної кількості безробітних, що більше на 1,2 % порівняно з 2008 роком. Крім того, однією з причин безробіття серед працездатних громадян є: велика конкуренція на ринку праці, невідповідність здобутих професійних знань, умінь та навиків вимогам конкретного робочого місця, брак практичного досвіду. У безробітних віком 25 - 34 років головною причиною безробіття є: скорочення штату підприємств, а також звільнення за власним бажанням через зменшення рівня заробітної плати. Вони займають міцніші позиції на ринку праці, оскільки вже здобули певний кваліфікаційний рівень і мають значні перспективи професійного зростання.

Протягом 2009 року Молодіжним центром праці отримано інформацію від роботодавців про наявність 861 вільного робочого місця. Але ситуація на ринку праці міста не дозволяє враховувати побажання молоді відносно багатьох критеріїв працевлаштування, а саме: престиж, кар'єра, можливість професійного росту.

Мала кількість вакансій не в змозі задовольнити потреби молоді у працевлаштуванні, а також призводить до того, що знижується рівень оплати праці працівників.

За звітний період Молодіжним центром праці 18 учням загальноосвітніх шкіл надані профорієнтаційні послуги, працевлаштовані 133 випускники вищих навчальних закладів. Молодіжний центр праці постійно проводить тренінги для незайнятої молоді з питань самостійного пошуку роботи. Тренінговою роботою охоплено біля 200 осіб. З метою сприяння працевлаштуванню молоді, працівники служби у справах дітей Хмельницької міської ради, управління у справах сім'ї та молоді Хмельницької міської ради, управління освіти Хмельницької міської ради, міського центру "Родинний дім" беруть участь у проведенні "Тижнів вакансій", "Днів відкритих дверей", ярмарках професій, спільно із працівниками міського центру зайнятості. Спеціалісти міського центру "Родинний дім" запрошуються центром зайнятості до проведення засідань "круглих столів", проведення тренінгів та профорієнтаційної роботи. Під час оздоровчої кампанії у ДОК "Чайка", що в с. Головчинці Летичівського району, проведені виїзні тренінги для неповнолітніх з питань профорієнтації (4 тренінги).

За 2009 рік через Молодіжний центр праці працевлаштовано 338 осіб, серед яких 5 інвалідів. З них на постійну роботу - 138 осіб, на тимчасову роботу - 97, перше робоче місце надано 103 особам. За 2009 рік надано 8546 інформаційно-консультативних та навчальних послуг, з них: індивідуальних - 7560, групових - 986. За даний період пройшли стажування 267 осіб. На обліку у Молодіжному центрі праці перебуває 1227 молодих осіб, підлітки не зареєстровані.

Кадрове агентство "А-Лекс". Агентство являється структурним підрозділом ПП "А-Лекс". Свою діяльність розпочало з січня 2005 року. Агентство займається підбором висококваліфікованого персоналу на замовлення роботодавця (по договору), саме:

- терміновий підбір працівників;

- рекрутінг (мотивація спеціалістів на зміну роботи);

- психологічне тестування кандидатів.

В зв'язку з економічною кризою та скрутним становищем в країні і в місті, в порівнянні з 2007 - 2008 роками активність роботодавців знизилась. Роботодавці перестали замовляти платний підбір персоналу в кадрових агентствах, а почали активно використовувати безкоштовні джерела пошуку (пошук людей через такі організації як Молодіжний центр праці, коло знайомих, родичів чи рекламне оголошення).

Слід зазначити, що до приватних кадрових агентств звертаються в основному громадяни (безробітні та працюючі), які мають певну кваліфікацію і освіту, але на даному етапі їх не влаштовують умови праці та низька заробітна плата.

За інформацією Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому, з метою виконання запланованих надходжень до місцевого бюджету податку з доходів фізичних осіб за 2009 рік обстежено 222 виробничих об'єкти щодо виявлення неоформлених найманих працівників та тих, які виплачують заробітну плату в "конвертах". Встановлено 335 громадян, які не були оформлені як наймані працівники. Виявлено випадки виплати заробітної плати в "конвертах" в розмірі 376,6 тис. грн., додатково донараховано в Міський бюджет податку з доходів фізичних осіб та фінансових санкцій в сумі 178,9 тис. грн.

Значна увага приділяється громадянам, які займаються торгівельною діяльністю на території ринків, надають послуги з автоперевезень, побутового обслуговування, здійснення інших видів діяльності без державної реєстрації. Так, станом на 01.10.2009 року здійснено:

- 189 рейдів по контролю за громадянами, які займаються торгівельною діяльністю на території ринків. В результаті проведеної роботи складено 652 протоколи про адміністративне правопорушення за здійснення діяльності без державної реєстрації;

- 97 рейдів по контролю за громадянами, які надають послуги з автоперевезень та винесено 195 протоколів про адміністративне правопорушення за здійснення діяльності без державної реєстрації.

Внаслідок проведення контрольно-перевірочної роботи залучено до оподаткування 575 фізичних осіб, шляхом оформлення довідок про трудові відносини - 335 осіб.

За інформацією відділу аналізу регіональної статистики Головного управління статистики у Хмельницькій області, заробітна плата штатних працівників у 2009 році становила 1672,85 грн., що менше на 0,3 % до відповідного періоду 2008 року (для порівняння: середній розмір заробітної плати по Хмельницькій області становив 1520,90 грн., по Україні - 1906 грн.).

Одним з чинників, що стримує зростання рівня заробітної плати, є невчасна виплата поточної заробітної плати, як наслідок виникнення заборгованості з її виплати.

За інформацією відділу аналізу регіональної статистики Головного управління статистики у Хмельницькій області станом на 01.01.2010 року заборгованість із заробітної плати була наявна на 28 підприємствах міста і становила 5259,6 тис. грн. - зменшилась порівняно з попередньою звітною датою (01.12.2009 р.) на 794,2 тис. грн. або 11,5 %, але порівняно з 01.01.2009 року заборгованість збільшилась більш ніж у 2 рази - на 2716,9 тис. грн.

Протягом 2009 року у переліку підприємств-боржників перебувало 81 підприємство, з них 53 підприємства ліквідували заборгованість повністю на суму 5486,9 тис. грн.

В розрізі галузей економіки найбільша частка заборгованості із заробітної плати в загальній сумі по місту наступна:

- будівництво - 49,0 % (13 підприємств, 2575,0 тис. грн.);

- промисловість - 25,4 % (6 підприємств, 1334,6 тис. грн.);

- надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту - 13,3 % (Хмельницька регіональна організація Народного Союзу "Наша Україна", 699,1 тис. грн.).

За інформацією відділу аналізу регіональної статистики Головного управління статистики у Хмельницькій області, станом на 01.03.2010 року у переліку підприємств-боржників із виплати заробітної плати перебувало 35 економічно активних підприємств. Загалом, за оперативною інформацією управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, заборгованість була наявна на 36 підприємствах (стосовно одного підприємства провадиться справа про банкрутство - ЖЕК N 8) і становила 5502,1 тис. грн. Порівняно з 01.02.2010 року заборгованість зменшилась на 375,0 тис. грн. або 6,4 %.

Протягом 2009 року управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради здійснювалися заходи, спрямовані на підвищення рівня заробітної плати, легалізацію "тіньової" зайнятості, зокрема, проводився щомісячний моніторинг рівня середньої заробітної плати на підприємствах міста, за даними управління Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому. На підставі проведеного моніторингу, підприємства включаються до плану перевірок дотримання трудового законодавства (в ході перевірок з керівниками та працівниками підприємств проводиться роз'яснювальна робота щодо недопустимості використання робочої сили з порушенням трудового законодавства).

Загалом за 2009 рік управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради здійснено 223 перевірки (116 - первинних, 107 - повторних). Виявлено 943 порушення, в т. ч. на 75 підприємствах виявлено заборгованість із заробітної плати на суму 7 млн. 941,8 тис. грн. За результатами перевірок керівникам підприємств надаються рекомендації щодо усунення порушень трудового законодавства, з наступним здійсненням контролю за виконанням рекомендацій, а саме: управлінням праці та соціального захисту населення надається методично-консультативна допомога та проводяться повторні перевірки. Внаслідок проведених перевірок, на 51 підприємстві заборгованість зменшено на суму 3 млн. 48,5 тис. грн., в т. ч. на 31 - ліквідовано повністю на суму 2057,6 тис. грн. Також ліквідовано повністю раніше виявлені порушення на 59 підприємствах.

В органи прокуратури м. Хмельницького для відповідного реагування направлено матеріали 68 перевірок. Як результат співпраці, порушено 5 кримінальних справ, керівникам 7 підприємств внесено приписи, матеріали 11 справ направлено для відповідного реагування на адресу Територіальної державної інспекції праці у Хмельницькій області.

Виконавчим комітетом Хмельницької міської ради 25.06.2009 року прийнято рішення N 634 "Про створення робочої групи зі сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати, затвердження Положення про неї та заходів щодо сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати в місті у 2009 - 2010 роках". На виконання даного рішення протягом 2009 року здійснено 13 спільних перевірок з питань легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати.

Проблеми підняття рівня заробітної плати, легалізації "тіньової" зайнятості та боротьби з виплатою заробітної плати в "конвертах" розглядаються на засіданнях міської комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат. Протягом 2009 року відбулось 23 засідання комісії (в т. ч. проведено 15 зустрічей з керівниками найбільших підприємств-боржників, за участю членів комісії).

Під час реєстрації колективних договорів, представникам підприємств, починаючи з січня 2009 року, видаються "пам'ятки" із зазначенням видів відповідальності за порушення трудового законодавства. Починаючи з вересня 2009 року, видається пам'ятка-застереження про недопустимість використання "тіньової" зайнятості і "тіньової" заробітної плати. Протягом 2009 року проводилась активна інформаційно-роз'яснювальна робота серед громадян міста, зокрема, починаючи з вересня 2009 року, здійснюється розповсюдження пам'ятки "тіньова" зайнятість і "тіньова" заробітна плата, в якій міститься інформація про соціальну незахищеність в разі не оформлення трудових відносин з роботодавцем офіційно, а також основні статті чинного законодавства, які повинні знати працівники. Пам'ятка розповсюджувалась в торгівельних закладах, закладах громадського харчування, банківських установах та ін.

Відповідні інформаційні матеріали розміщувались в громадському транспорті ХКП "Електротранс". У вересні 2009 року управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради направлено листи на адреси 11 громадських організацій, що співпрацюють з роботодавцями міста, з проханням проводити роз'яснювальну роботу щодо недопустимості використання робочої сили з порушенням трудового законодавства. У відділі трудових відносин та зайнятості населення управління праці та соціального захисту населення працюють телефони "гарячої лінії" (70-41-46, 65-42-81), на які можуть звернутися громадяни міста з питань законодавства про працю, зокрема з питань дотримання законодавчо встановлених державних мінімальних гарантій оплати праці.

Протягом 2008 - 2009 року здійснювалось регулярне висвітлення проведеної роботи в ЗМІ, зокрема на сайті Хмельницької міської ради, в газеті "Проскурів" та на ТРК "Місто".

II. Основні тенденції соціально-економічного розвитку м. Хмельницького та розвитку ринку праці

Розширення сфери прикладання праці, формування сприятливого підприємницького середовища, підвищення соціальної захищеності громадян є стратегічними цілями політики зайнятості на 2010 - 2011 роки. Також передбачається здійснення заходів з мінімізації негативних наслідків світової фінансової кризи на економіку міста, збереження існуючих та створення нових робочих місць. Зусилля міської влади будуть направлені на забезпечення запобігання масовому безробіттю, кількісної і якісної збалансованості ринку праці, вжиття комплексу заходів щодо сприяння працевлаштуванню шляхом здійснення активної політики на ринку праці і надання соціальної та матеріальної підтримки громадянам, що потребують соціального захисту.

Міською владою створено ряд комісій та робочих груп, уповноважених розглядати проблемні питання жителів міста, особливо в умовах фінансово-економічної кризи.

Так, розпорядженням міського голови від 23.12.2008 року N 536-р "Про утворення робочої групи з оперативного реагування на прояви нестабільності на підприємствах м. Хмельницького", утворено відповідну робочу групу. До її повноважень віднесено відстеження проявів світової фінансової кризи в економіці міста, реагування на прояви нестабільності на підприємствах, а також інші питання соціально-економічного розвитку м. Хмельницького.

Забезпечення зайнятості залежатиме від зростання обсягів виробництва та інвестицій, вкладених в економіку міста.

З метою активізації інвестиційної діяльності у місті створено Раду з питань інвестицій, основною метою якої є координація діяльності усіх виконавчих органів міської ради щодо сприяння залученню інвестицій в економіку міста і формування позитивного інвестиційного іміджу міста.

Також створені галузеві ради підприємців легкої промисловості, харчової промисловості, з питань діяльності ринків, з питань транспорту та перевезень пасажирів, з питань діяльності ресторанного господарства.

Так, в подальшому очікується зростання, як загального обсягу прямих іноземних інвестицій, так і обсягу інвестицій в розрахунку на одну особу. У 2009 році обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на одну особу становить 306,9 дол. США, у 2010 році очікується - 315,0 дол. США, у 2011 р. - 315,0 дол. США.

У 2010 - 2011 роках темп зниження інвестицій в основний капітал очікується 85,0 % щорічно.

Залучення як іноземних інвестицій, так і використання можливостей внутрішніх інвестицій дасть змогу зупинити падіння обсягів промислового виробництва і, як наслідок, покращити ситуацію на ринку праці, зокрема, зменшити чисельність безробітних громадян.

Слід зазначити, що протягом 2010 - 2011 років чисельність незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку у державній службі зайнятості, очікується у кількості по 5000 осіб щорічно.

Створення значної чисельності робочих місць у найближчі 2 роки прогнозується за рахунок розвитку малого та середнього бізнесу. За прогнозними даними кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення у 2010 році буде становити 105 одиниць, у 2011 році - 110.

З метою мінімізації впливу фінансово-економічної кризи, Хмельницьким міським центром зайнятості розроблено заходи по вдосконаленню роботи в умовах можливого збільшення кількості звернень осіб, які шукають роботу, викликаних наслідками світової фінансової кризи. Зокрема, заплановано забезпечити адресний підхід до клієнтів служби зайнятості, надання їм повного комплексу послуг, з врахуванням потреб та інтересів кожної цільової групи. Також заплановано максимально охопити безробітне населення профорієнтаційними послугами, професійним навчанням за актуальними напрямами.

Прогнозується, що негативні наслідки фінансово-економічної кризи будуть проявлятись протягом 2010 року. Тому в умовах дефіциту робочих місць протягом 2010 року пріоритетним напрямком працевлаштування безробітних буде їх підготовка до діяльності в галузі самозайнятості та підприємництва. Сприяння розвитку самозайнятості та підприємницької діяльності молоді - це один з найбільш перспективних шляхів здійснення активної політики зайнятості. Це пов'язано з тим, що молодь, в переважній більшості, досить позитивно ставиться до ринкових форм господарювання і здатна до підприємництва.

Очікується, що у 2010 - 2011 роках, з метою збереження трудових колективів та мінімізації витрат, значна кількість підприємств буде працювати в режимі неповного робочого дня або тижня. Також, з метою недопущення повної зупинки виробництва, роботодавці міста змушені надавати працівникам відпустки без збереження заробітної плати. Дане явище буде мати місце і в наступні прогнозні роки.

На 2010 - 2011 роки міською владою передбачено ряд заходів, направлених на подолання наслідків економічної кризи на підприємствах міста та захист працюючих. Зокрема, планується забезпечувати оперативне реагування на загрозу масового вивільнення, на зменшення чисельності робітників, які підлягають звільненню (призупинення найму, перехід на режим неповного робочого часу тощо), шляхом проведення виїзних консультацій з питань призупинення вивільнення, внесення пропозицій професійного навчання, надання комплексу соціальних послуг у розв'язанні проблем на підприємствах, в установах та організаціях міста, де очікується масове вивільнення працівників.

Міською владою значна увага у найближчі роки буде приділена питанню офіційної зайнятості працівників. Планується проведення спільних перевірок з питання легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати, засідань робочої групи з даного питання. З метою легалізації трудових відносин та дотримання прав і гарантій працівників планується проведення засідань "круглих столів", семінарів з роботодавцями та фізичними особами - підприємцями, які мають найманих працівників, із залученням представників управління Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому, Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому, Територіальної державної інспекції праці у Хмельницькій області.

Управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради і надалі буде забезпечуватись робота телефонів "гарячої лінії" (70-41-46, 65-42-81), на які можуть звернутися громадяни міста з питань законодавства про працю, зокрема з питань дотримання законодавчо встановлених державних мінімальних гарантій оплати праці та трудових відносин. В подальшому будуть проводитись засідання міської комісії з питань своєчасності та повноти сплати податків, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат.

Управлінням у справах сім'ї та молоді Хмельницької міської ради планується проведення акцій, тренінгів, семінарів, засідань "круглих столів", ярмарок професій, днів "відкритих дверей", спрямованих на вирішення питання зайнятості молоді. Зокрема, з метою формування свідомого вибору учнівською молоддю професії, планується проводити виїзні мобільні консультативні пункти, за участю спеціалістів Молодіжного центру "Родинний дім" до дитячого оздоровчого комплексу "Чайка" в період оздоровчої кампанії. Також планується створення банку вакансій для працевлаштування молоді, у тому числі підлітків, які перебувають на обліку в службі у справах дітей на період літніх канікул через Молодіжний центр праці.

Управлінням освіти Хмельницької міської ради, з метою ознайомлення учнів з переліком професій, отримання консультації психолога щодо правильного вибору майбутньої професії планується проводити інформаційно-просвітницькі заходи та ярмарки професій, за участю вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів та керівників підприємств міста.

Управлінням освіти, службою у справах дітей, управлінням у справах сім'ї та молоді, кримінальною міліцією у справах неповнолітніх планується забезпечити профорієнтаційну та психологічну підтримку, а також професійне навчання випускників загальноосвітніх шкіл, неповнолітніх осіб, які не працюють і не навчаються, перебувають на обліку в кримінальній міліції, дітей-сиріт та дітей з багатодітних сімей, використовуючи банк вакансій для молоді. З метою впровадження нових форм сприяння зайнятості молоді, її підприємницьких ініціатив буде продовжено сприяння діяльності Молодіжного центру праці та надання підтримки здійснюваних ним програм.

З метою реалізації даної Програми, планується спільно з структурними підрозділами, які здійснюють реалізацію соціально-економічної політики в місті, проводити засідання, розробляти і запроваджувати спільні заходи щодо охоплення індивідуальними профорієнтаційними послугами дітей-сиріт, дітей, які позбавлені батьківського піклування, працездатних дітей-інвалідів, неповнолітніх, які перебувають на обліку в кримінальній міліції, з метою їх визначеності щодо майбутньої професійної діяльності.

Управлінням освіти у наступних роках планується забезпечувати інтереси дітей з особливими освітніми потребами в допрофесійній і професійній підготовці, за участю Центру інтеграції допрофільної і профільної підготовки дітей з особливими потребами "Моя професія". Також планується проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу з метою формування в суспільстві позитивного іміджу робітничих професій та підвищення соціального статусу робітника: здійснювати публікації в ЗМІ, проводити радіо - та телепрограми.

Управлінням праці та соціального захисту населення спільно з управлінням освіти планується провести детальний аналіз потреб у робочій силі роботодавців міста, організувати засідання "круглих столів" з представниками бізнесу та освіти, за підсумками яких розробити рекомендації навчальним закладам у м. Хмельницькому щодо внесення змін до існуючих навчальних програм та опублікувати його результати.

З метою вивчення потреби в робочих кадрах, проблемних питань у сфері професійної підготовки кадрів, в тому числі для новостворених робочих місць, управлінням праці та соціального захисту населення були направлені запити на 38 ринкоутворюючих підприємств міста, якими створено найбільшу кількість робочих місць у 2008 - 2009 роках. Згідно отриманої від підприємств інформації, не планують у 2010 - 2011 роках створення робочих місць: ВАТ "Хмельницькзалізобетон", ЗАТ "Хмельницька макаронна фабрика", ВАТ "Хмельницький завод будівельних матеріалів", ВАТ "Хмельницькгаз", ХКП "Електротранс", ТОВ "Хекро Пет ЛТД", ТОВ "Проскурів-Агро", КП "Південно-Західні тепломережі", ТОВ "Гермес", ЗАТ "Інтерлит", ВАТ "Хмельницький завод ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес", Хмельницький поштамт, ВАТ "Укрелектроапарат", ПП "Сапфір", Філія "Хмельницьке ПП "Таврія Плюс", МКП "Хмельницьктеплокомуненерго", управління освіти Хмельницької міської ради.

Лише окремі підприємства надали інформацію про перспективу створення робочих місць:

- Хмельницьке міське споживче товариство "Кооператор" - 10;

- державне підприємство "Новатор" - 92 робочих місця (39 - у 2010 році та 53 - у 2011 році), за умови, що підприємство візьме участь у вітчизняних і зарубіжних програмах з випуску і ремонту авіатехніки;

- ТОВ "Нейл" - 54 робочих місця, а саме: налагоджувальник холодно штампувального устаткування - 10 осіб, старший менеджер - 6, завідувач складу - 6, касир - 6, комірник - 6, вантажник - 2, агент торговельний - 18;

- Хмельницьке ВТП "Алмаз" - 20;

- ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" - 22 (10 - у 2010 році та 12 - у 2011 році);

- ТОВ "Будівельний альянс" - 4 (2 - 2010 році та 2 - у 2011 році).

Відповідно до аналізу отриманої інформації, прогнозні показники з розширення сфери прикладання праці за рахунок створення нових робочих місць у м. Хмельницькому у 2010 році становитимуть 7585 робочих місць, у 2011 році - 7730. Найбільша кількість робочих місць буде створена фізичними особами - підприємцями та іншими фізичними особами - платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників), зокрема, у 2010 році буде створено 2647 робочих місць, що становитиме 34,9 % до загальної кількості створених робочих місць, у 2011 році - 2697 (34,9 %). За видами економічної діяльності найбільша кількість робочих місць буде створена у галузях: торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (у 2010 році - 3635, у 2011 році - 3710); переробна промисловість (відповідно 1097 та 1116 робочих місць); операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям (943 та 961).

В результаті вивчення питання актуальних професій, найбільш актуальними у найближчий час будуть: швачка, пекар, електрогазозварник, кухар, водій, маляр-штукатур, бухгалтер, економіст.

Відповідно до прогнозу, у 2010 - 2011 роках за сприянням служби зайнятості планується працевлаштовувати біля 4000 громадян щорічно, з них на вільні та створені робочі місця - відповідно по 3920 осіб щорічно.

Питання сприяння зайнятості та надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатних громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, розв'язуватимуться шляхом бронювання - по 250 осіб у кожному році.

У 2010 - 2011 роках передбачається працевлаштувати безробітних на додаткові робочі місця, що будуть створені шляхом надання дотацій роботодавцям при залученні коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (по 80 додаткових робочих місць щорічно).

Професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації передбачається організувати для 780 безробітних у 2010 році та для такої ж чисельності громадян у 2011 році.

Значна увага приділятиметься організації громадських робіт - планується залучити по 420 осіб щорічно у наступні 2 роки до участі у даних роботах.

Передбачається, що протягом 2010 - 2011 років за сприянням у працевлаштуванні до міського центру зайнятості звернеться щорічно близько 6100 громадян, з числа незайнятого населення; з них по 500 осіб щорічно (8,2 %) з тих, які будуть звільнені у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці. Також очікуються звернення випускників вищих навчальних закладів по 350 осіб щорічно та випускників професійно-технічних навчальних закладів по 120 осіб. Чисельність випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які потребуватимуть допомоги у працевлаштуванні, становитиме по 10 осіб щорічно. Це буде вимагати створення умов для набуття молоддю подальшої освіти, з врахуванням потреб ринку праці.

Міським центром зайнятості значна увага буде приділятись профорієнтаційній роботі: планується надавати профорієнтаційні послуги 7350 громадянам щорічно. Проблемним питанням залишається працевлаштування інвалідів. Прогнозується, що чисельність працюючих інвалідів у м. Хмельницькому у 2010 році складе 5050 осіб, у 2011 році - 5055 осіб. Зокрема, за кошти Фонду соціального захисту інвалідів планується створити по 20 робочих місць. За сприяння державної служби зайнятості буде працевлаштовано відповідно 35 та 40 осіб даної категорії.

Реалізація завдань, визначених Програмою, здійснюватиметься шляхом виконання заходів щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення міста на 2010 - 2011 роки.

Організаційне супроводження, координація та контроль за реалізацією заходів Програми покладається на управління праці і соціального захисту населення Хмельницької міської ради, міський центр зайнятості, а також відповідні виконавчі органи Хмельницької міської ради.

III. Основні показники соціально-економічного розвитку м. Хмельницького

Найменування показника

2008 рік

2009 рік

2010 рік (прогнозні дані)

2011 рік (прогнозні дані)

Перше півріччя (звітні дані)

У цілому за рік (звітні дані)

Перше півріччя

(звітні дані)

У цілому за рік (очікувані дані)

1

2

3

4

5

6

7

1. Валовий регіональний продукт, млн. грн.

Дані показники обраховуються тільки в цілому по області

2. Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, у % до попереднього періоду

3. Індекс промислової продукції, у % до попереднього періоду

115,0

102,0

З 2009 року показник обраховується тільки в цілому по області

4. Темп зростання (зниження) валової продукції сільського господарства, у % до попереднього періоду

-

70,5

Показник розраховується тільки по області

5. Інвестиції в основний капітал, на одну особу, грн.

1774,8

5002,8

1367,2

3300,0*

3800,0

3800,0

6. Індекси інвестицій в основний капітал, у % до попереднього періоду

160,0

109,1

66,0

70,0*

85,0

85,0

7. Прямі іноземні інвестиції на одну особу, дол. США

295,8

301,9

303,3

306,9

315,0

315,0

8. Кількість малих підприємства на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

х

98

х

98*

105

110

9. Чисельність наявного населення
(у середньому за період), тис. осіб

х

259,7

х

260,9

260,9

261,0

10. Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн.

Показник обраховується тільки в цілому по області


* - оприлюднення статистичних даних очікується у березні-квітні 2010 року

IV. Основні показники ринку праці*

Найменування показника

2008 рік

2009 рік

2010 рік (прогнозні дані)

2011 рік (прогнозні дані)

Перше півріччя (звітні дані)

У цілому за рік (звітні дані)

Перше півріччя (звітні дані)

У цілому за рік (звітні дані)

1

2

3

4

5

6

7

1. Чисельність зайнятого населення у віці 15 - 70 років (у середньому за період), тис. осіб
- усього

596,1

594,4

577,6

570,0

572,0

575,0

з неї зайнятого населення працездатного віку

522,9

526,7

512,4

506,2

509,0

514,0

2. Рівень зайнятості, у відсотках до чисельності населення:
у віці 15 - 70 років

59,6

59,4

58,3

57,8

57,9

58,0

працездатного віку

65,2

65,7

64,3

64,0

64,3

64,8

3. Чисельність безробітного населення у віці 15 - 70 років, визначене за методологією МОП (у середньому за період), тис. осіб
- усього

53,3

51,6

62,1

65,4

65,8

65,5

з неї безробітного населення працездатного віку

53,3

51,6

62,1

65,4

65,8

65,5

4. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, у відсотках до чисельності економічно активного населення:
у віці 15 - 70 років

8,2

8,0

9,7

10,2

10,3

10,1

працездатного віку

9,3

8,9

10,8

11,4

11,1

10,7


* - дані показники обраховуються тільки в цілому по області

V. Показники професійної підготовки та використання робочої сили

Найменування показника

2008 рік

2009 рік

2010 рік (прогнозні дані)

2011 рік (прогнозні дані)

Перше півріччя (звітні дані)

У цілому за рік (звітні дані)

Перше півріччя
(звітні дані)

У цілому за рік (звітні дані)

1

2

3

4

5

6

7

1. Кількість навчальних закладів, одиниць - усього

Х

25

Х

22

22

22

у тому числі:
- вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації

Х

10

Х

10

10

10

- вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації

Х

6

Х

5

5

5

- професійно-технічних навчальних закладів

Х

9

Х

7

7

7

2. Кількість випускників навчальних закладів, тис. осіб - усього

Х

14,186

Х

13,501

13,501

13,501

у тому числі:
- випускників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації

Х

10,278

Х

10,424

10,424

10,424

- випускників вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації

Х

1,638

Х

1,041

1,041

1,041

- випускників професійно-технічних навчальних закладів

Х

2,270

Х

2,036

2,036

2,036

3. Середньооблікова кількість штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб - підприємців), тис. осіб

78,4

78,1

76,0

74,8

76,0

76,0

4. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб - підприємців), грн. - усього

1592,45

1677,45

1591,88

1673

1850

1900

у тому числі за видами економічної діяльності:
- сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги

930,25

1010,23

906,23

994

1100

1150

- промисловість

1587,95

1653,97

1413,41

1521

1700

1800

5. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців*, тис. осіб

2,3

3,3

4,1

4,7

3,3

3,3

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

2,9

4,2

5,4

6,3

4,4

4,4

6. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня)*, тис. осіб

1,1

8,4

13,6

15,6

8,4

8,4

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

1,4

10,8

17,9

20,9

11,2

11,2

7. Кількість, працівників, які підвищили свою кваліфікацію*, тис. осіб

Х

6,2

Х

5,5

6,2

6,2

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

Х

7,9

Х

7,4

8,3

8,3

8. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку*, тис. осіб

Х

1,5

Х

1,0

1,5

1,5

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

Х

1,9

Х

1,3

2,0

2,0

9. Кількість найманих працівників на малих підприємствах**, тис. осіб

Х

17,7

Х

17,7

18,9

19,9

10. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств**, грн.

Х

887,05

Х

900

950

1000


* - без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у громадян підприємців;

** - очікувані дані

VI. Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць

Найменування показника

2008 рік

2009 рік

2010 рік (прогнозні дані)

2011 рік (прогнозні дані)

Перше півріччя (звітні дані)

У цілому за рік (звітні дані)

Перше півріччя
(звітні дані)

У цілому за рік
(очікувані дані)

1

2

3

4

5

6

7

1. Створено робочих місць, осіб усього

5166

9937

3949

6993

7585

7730

З них:

 

 

 

 

 

 

- юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання):
осіб

734

2086

667

1730

1877

1912

у % до загальної кількості створених робочих місць

14,2

21,0

16,9

24,7

24,7

24,7

- фізичними особами - підприємцями та іншими фізичними особами - платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників):
осіб

2178

3952

1446

2440

2647

2697

у % до загальної кількості створених робочих місць

42,2

39,8

36,6

34,9

34,9

34,9

2. створено робочих місць за видами економічної діяльності, осіб:

 

 

 

 

 

 

- сільське господарство, мисливство та лісове господарство

30

82

3

12

13

13

- рибальство, рибництво

0

2

0

0

0

0

- добувна промисловість

0

2

0

0

0

0

- переробна промисловість

720

1131

647

1009

1097

1116

- виробництво і розподілення електроенергії, газу та води

2

61

26

48

53

53

- будівництво

189

376

43

93

101

103

- торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

2527

4694

1946

3352

3635

3710

- діяльність готелів та ресторанів

217

238

117

232

252

256

- діяльність транспорту та зв'язку

843

1376

478

767

832

848

- фінансова діяльність

99

321

9

9

10

10

- операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

231

1100

279

869

943

961

- державне управління

82

246

63

119

129

132

- освіта

3

24

1

3

0

0

- охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

43

59

61

84

91

93

- надання комунальних та індивідуальних послуг

177

223

273

396

429

435

- діяльність у сфері культури та спорту

0

0

0

0

0

0

- діяльність екстериторіальних організацій

0

0

0

0

0

0


*
- види економічної діяльності наводяться відповідно до Методики моніторингу створення робочих місць, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. N 512

VII. Показники руху робочої сили через державну службу зайнятості

Найменування показника

2008 рік

2009 рік

2010 рік (прогнозні дані)

2011 рік (прогнозні дані)

Перше півріччя (звітні дані)

У цілому за рік (звітні дані)

Перше півріччя
(звітні дані)

У цілому за рік (звітні дані)

1

2

3

4

5

6

7

1. Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості на початок періоду

1021

1021

1700

1700

1399

1400

2. Чисельність незайнятих громадян, які звернулися за сприянням у працевлаштуванні протягом періоду - усього

2839

6241

3082

5998

6101

6100

У тому числі:
- особи, звільнені у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці

123

276

391

717

500

500

- особи, звільнені з причин плинності кадрів

840

1805

820

1335

1600

1600

- випускники вищих навчальних закладів

57

237

89

363

350

350

- випускники професійно-технічних навчальних закладів

6

62

40

142

120

120

- випускники загальноосвітніх навчальних закладів

14

23

1

9

10

10

- особи, які звільнились зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби

87

147

23

54

50

50

- особи, звільнені на підставі припинення трудового договору або за згодою сторін

434

1365

828

2528

2600

2600

- інші категорії незайнятого населення

1278

2326

890

850

871

870

3. Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості і мали статус безробітної особи протягом періоду

2513

4922

3468

4878

5000

5000

4. чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості на кінець періоду - усього

840

1700

1749

1399

1400

1400

з них мали статус безробітної особи

793

1613

1691

1384

1380

1380

VIII. Показники надання соціальних послуг державною службою зайнятості

Найменування показника

2008 рік

2009 рік

2010 рік (прогнозні дані)

2011 рік (прогнозні дані)

Перше півріччя (звітні дані)

У цілому за рік (звітні дані)

Перше півріччя
(звітні дані)

У цілому за рік (звітні дані)

1

2

3

4

5

6

7

Надання соціальних послуг незайнятому населенню

1. Чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості - усього (1.1 + 1.2 + 1.3)

2388

4535

2021

4008

4000

4000

в тому числі:
1.1) на вільних та створених робочих місцях - усього

2205

4222

2021

3982

3920

3920

з них:

 

 

 

 

 

 

- на заброньованих робочих місцях

278

501

75

233

250

250

- на сезонних роботах

-

-

-

-

-

-

- на загальнодержавних оплачуваних громадських роботах

х

х

х

-

-

-

1.2) шляхом надання дотацій роботодавцям

86

143

-

26

80

80

1.3) шляхом надання одноразової виплаченої допомоги по безробіттю для здійснення безробітними підприємницької діяльності

97

170

-

-

0

0

2. Чисельність незайнятих громадян, які проходили професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

537

975

528

802

780

780

3. Чисельність громадян, яким надано профорієнтаційні послуги

3685

7079

4306

7205

7350

7350

4. Чисельність незайнятих громадян, залучених до участі в оплачуваних громадських роботах

352

691

185

262

420

420

Надання соціальних послуг зайнятому населенню з метою запобігання настанню безробіття

5. Чисельність працівників, охоплених заходами щодо профілактики настання страхових випадків - усього

х

х

-

0

-

-

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

5.1. Чисельність працівників, яких з метою запобігання вивільненню тимчасово переведено на іншу роботу (до 6 місяців протягом року), із збереженням за ними основного місця роботи

х

х

-

0

-

-

5.2. Чисельність працівників, яких з метою недопущення вивільнення направлено для проходження професійної перепідготовки або підвищення кваліфікації, із збереженням за ними місця роботи

х

х

-

0

-

-

IX. Показники сприяння зайнятості інвалідів

Найменування показника

2008 рік
(звітні дані)

2009 рік
(звітні дані)

2010 рік
(прогнозні дані)

2011 рік
(прогнозні дані)

1

2

3

4

5

1. Чисельність працюючих інвалідів*

5036

5042

5050

5055

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

32

25

20

20

3. Чисельність інвалідів працевлаштованих за сприяння державної служби

62

23

35

40

4. чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання:

12

10

15

20

- за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

1

-

5

5

- за направленням державної служби зайнятості - усього

12

10

15

20

З них за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

1

-

5

5


* Визначається на основі звітних даних за формою N 10-ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 р. N 42 за погодженням з Держкомстатом та Держкомпідприємництвом (зареєстрований у Мін'юсті 13 лютого 2007 року за 3117/13384).

X. Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення, мінімізації впливу фінансово-економічної кризи на стан ринку праці м. Хмельницького на 2010 - 2011 роки

N

Найменування заходу

Виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

1. Сприяння забезпеченню економіки регіону кваліфікованими кадрами

1.1

З метою ознайомлення учнів з переліком професій, отримання консультації психолога щодо правильного вибору майбутньої професії проводити інформаційно-просвітницькі заходи та "Ярмарок професій" за участю вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів та керівників підприємств міста. Проводити батьківські збори на базі міського навчально-курсового комбінату для ознайомлення зі спеціальностями які можуть отримати їхні діти (випускники 9, 11 класів).

Управління освіти,
Хмельницький міський центр зайнятості Хмельницька спілка психологів та психотерапевтів (громадська організація)

Постійно

1.2

Надавати профінформаційні послуги для молоді, яка навчається в навчальних закладах різних типів, з метою інформування про послуги служби зайнятості, стан ринку праці. Особливу увагу приділяти дітям-сиротам, дітям-напівсиротам, дітям-інвалідам з дитинства.

Управління освіти Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості

Постійно

1.3

Провести детальний аналіз потреб у робочій силі роботодавців міста, організувати "круглі столи" з представниками бізнесу та освіти, за підсумками яких розробити рекомендації навчальним закладам у м. Хмельницькому щодо внесення змін до існуючих навчальних програм та опублікувати його результати.

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості, управління освіти Хмельницької міської ради

Січень - липень 2010 - 2011 років

1.4

Організовувати загальнодержавні громадські роботи.

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості

2010 - 2011 роки

1.5

Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу з метою формування в суспільстві позитивного іміджу робітничих професій та підвищення соціального статусу робітника: здійснювати публікації в засобах масової інформації, проводити радіо - та телепрограми.

Управління освіти Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості за участю організацій роботодавців і об'єднань профспілок

Постійно

2. Розширення сфери застосування праці

2.1

Створювати сприятливі умови для залучення інвестицій в економіку міста; надавати всебічну підтримку інвесторам, які створюють нові робочі місця.

Департамент економіки Хмельницької міської ради

Постійно

2.2

Сприяти розвитку малого та середнього бізнесу, який відіграє одну із провідних ролей в економіці міста, у тому числі в сфері працевлаштування населення.

Департамент економіки Хмельницької міської ради

Постійно

2.3

Створити та налагодити діяльність Координаційної ради зі створення робочих місць за участю представників влади, бізнесу, освітніх та наукових закладів, з метою управління та розвитку ринку робочої сили

Хмельницька міська рада

I півріччя 2010 року

2.4

У співпраці з освітніми закладами та місцевими підприємствами створити базу даних місцевих підприємств та освітніх закладів щодо їх можливостей та потреб у трудових ресурсах.

Департамент економіки Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості, відділ аналізу регіональної статистики ГУС у Хмельницькій області

I півріччя 2010 р.

2.5

Забезпечувати оперативне реагування на загрозу масового вивільнення, на збільшення чисельності робітників, які підлягають звільненню (призупинення найму, перехід на режим неповного робочого часу тощо), шляхом проведення виїзних консультацій з питань призупинення вивільнення, внесення пропозицій професійного навчання, надання комплексу соціальних послуг у розв'язанні проблем на підприємствах, в установах та організаціях міста, де очікується масове вивільнення працівників.

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради,
управління сім'ї та молоді Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості, роботодавці, профспілки

В разі виникнення відповідної ситуації

2.6

Надавати навчально-методичні, консультаційні та інформаційні послуги з питань орієнтації безробітних на самозайнятість, відкриття власної справи та проведення підприємницької діяльності, в тому числі шляхом запровадження відповідних тренінгових програм та висвітлення відповідної інформації у пресі, на радіо і телебаченні.

Хмельницький міський центр зайнятості, Хмельницька спілка психологів та психотерапевтів (громадська організація)

Протягом року

2.7

За рахунок коштів обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів створювати додаткові робочі місця для працевлаштування інвалідів.

Хмельницьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів

 

2.8

Забезпечити проведення акцій, тренінгів, семінарів,засідань "круглих столів", ярмарок професій, днів відкритих дверей, спрямованих на вирішення питання зайнятості молоді.

Хмельницький міський центр зайнятості,
Управління у справах сім'ї та молоді Хмельницької міської ради

Постійно

2.9

З метою формування свідомого вибору учнівською молоддю професії проводити виїзні мобільні консультативні пункти за участю спеціалістів МЦ "Родинний дім" до ДОК "Чайка" в період оздоровчої кампанії.

Управління у справах сім'ї та молоді,
Хмельницький міський центр зайнятості

Постійно

3. Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин

3.1

Забезпечити роботу телефонів "гарячої лінії" (70-41-46, 65-42-81), на які можуть звернутися громадяни міста з питань законодавства про працю, зокрема з питань дотримання законодавчо встановлених державних мінімальних гарантій оплати праці та трудових відносин.

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

Постійно

3.2

Проводити засідання міської комісії з питань своєчасності та повноти сплати податків, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат.

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

Щомісячно

3.3

З метою легалізації трудових відносин та дотримання прав і гарантій працівників проводити "круглі столи", семінари з роботодавцями та фізичними особами - підприємцями, які мають найманих працівників із залученням представників Пенсійного фонду, податкової служби, інспекції праці.

Управління праці та соціального захисту населення, Хмельницький міський центр зайнятості

Згідно розробленого графіку

3.4

З метою забезпечення гендерної рівності сприяти зростанню професійної мобільності жінок: організовувати їх професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації відповідно до потреб ринкової економіки, проводити тренінг-семінари.

Хмельницький міський центр зайнятості

Щоквартально

3.5

Під час реєстрації колективних договорів проводити їх перевірку на відповідність нормам чинного законодавства, Генеральній, регіональній, галузевим угодам.
Особливу увагу звертати на дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, зростання реальної заробітної плати за рахунок збільшення обсягів виробництва, фінансової стабілізації підприємств.

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

Постійно

3.6

Здійснювати заходи, спрямовані на дотримання законодавства про працю у м. Хмельницькому, зокрема, легалізацію "тіньової" зайнятості та обов'язкову реєстрацію працюючих найманих робітників, зайнятих у малому бізнесі, шляхом укладання трудових договорів між працівниками та суб'єктами підприємництва, а саме:

 

 

- здійснювати перевірки щодо додержання законодавства про працю на підприємствах міста;

Територіальна державна інспекція праці у Хмельницькій області, управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

Постійно

- здійснення рейдових перевірок з питань легалізації "тіньової" зайнятості працівниками управління праці та соціального захисту населення спільно з працівниками Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому, Територіальної державної інспекції праці у Хмельницькій області, Хмельницького міського центру зайнятості, управління Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому, органів внутрішніх справ, податкової міліції.

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради Державна податкова інспекція у м. Хмельницькому, Територіальна державна інспекція праці в Хмельницькій області, Хмельницький міський центр зайнятості, Хмельницький МВ УМВС України у Хмельницькій області

Постійно

- проведення засідань робочої групи зі сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати.

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

Щоквартально

3.7

Здійснювати правове забезпечення та контроль за виконанням договірних умов при організації оплачуваних громадських робіт, перенавчанні безробітних, наданні дотацій на створення додаткових робочих місць за рахунок Фонду загальнообов'язкового державного страхування України на випадок безробіття.

Хмельницька міська рада, комунальні підприємства, управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості

Постійно

3.8

Проводити перевірки дотримання трудових прав неповнолітніх працівників на підприємствах міста.

Служба у справах дітей Хмельницької міської ради

В разі необхідності

3.9

Здійснювати контроль зайнятості випускників загальноосвітніх навчальних закладів, інтернатів. Проводити операцію "Урок" з метою виявлення підлітків, котрі не навчаються і не працюють.

Служба у справах дітей Хмельницької міської ради, Управління освіти Хмельницької міської ради

Постійно

3.10

Сприяти підвищенню престижності робітничих професій:
- здійснювати контроль за станом охорони праці,
- здійснювати контроль за забезпеченням соціального захисту працездатного населення,
- здійснювати контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці,
- здійснювати контроль за станом умов праці, наданням працівникам пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах праці,
- брати участь у роботі комісій з розслідування нещасних випадків виробничого та невиробничого характерів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

Протягом 2010 - 2011 років (згідно планів роботи)

4. Підвищення професійної якості працівників

4.1

Вживати дієвих заходів щодо участі суб'єктів господарювання міста в програмі перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва "Українська ініціатива".

Департамент економіки Хмельницької міської ради

Постійно

4.2

З метою визначення шляхів підвищення якості робочої сили проводити щорічний моніторинг підготовки кадрів та підвищення кваліфікації працівників на виробництві.

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

Щорічно

5. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

5.1

Сприяти працевлаштуванню осіб з обмеженими можливостями на вільні вакансії для даної категорії, в тому числі за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів, надавати консультації, проводити ярмарки та міні - ярмарки вакансій.

Хмельницьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, ВКП "Фактор-захід", управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради,
Хмельницький міський центр зайнятості

Щоденно

5.2

Забронювати до 5 % робочих місць на підприємствах, в організаціях і установах різних форм власності (відповідно до законодавства) з метою забезпечення додаткових гарантій зайнятості та розширення можливостей для працевлаштування працездатних громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту і не можуть на рівних умовах конкурувати на ринку праці, в т. ч. молоді після закінчення навчальних закладів.

Хмельницький міський центр зайнятості

I півріччя 2010 - 2011 років

5.3

Організувати професійну підготовку та перепідготовку осіб з обмеженими можливостями, з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Хмельницький міський центр зайнятості,
Фонд соціального захисту інвалідів України

Протягом 2010 - 2011 років

5.4

Сприяти соціальній адаптації військовослужбовців, які підлягають звільненню, осіб, звільнених з військової служби, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України, що плануються до скорочення у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України.

Хмельницький міський центр зайнятості

Протягом 2010 - 2011 років

5.5

Спільно з структурними підрозділами, які здійснюють реалізацію соціально-економічної політики в місті, проводити спільні засідання, розробляти і запроваджувати спільні заходи щодо охоплення індивідуальними профорієнтаційними послугами дітей-сиріт, дітей, які позбавлені батьківського піклування, працездатних дітей-інвалідів, неповнолітніх, які перебувають на обліку в кримінальній міліції, з метою їх визначеності щодо майбутньої професійної діяльності. Направляти їх на навчання за професіями, які користуються попитом на ринку праці, сприяти працевлаштуванню.

Служба у справах дітей Хмельницької міської ради,
кримінальна міліція у справах неповнолітніх,
Хмельницький міський центр зайнятості,
управління у справах сім'ї та молоді Хмельницької міської ради

Протягом 2010 - 2011 років

5.6

Створення банку вакансій для працевлаштування молоді, у тому числі підлітків, які перебувають на обліку в службі у справах дітей на період літніх канікул через громадську молодіжну організацію "Молодіжний центр праці".

Служба у справах дітей Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості

Січень - липень 2010 - 2011 років

5.7

Забезпечити профорієнтаційну та психологічну підтримку, а також професійне навчання випускників загальноосвітніх шкіл, неповнолітніх осіб, які не працюють і не навчаються та перебувають на обліку в кримінальній міліції, дітей-сиріт та дітей з багатодітних сімей, використовуючи банк вакансій для молоді.

Хмельницький міський центр зайнятості, управління освіти Хмельницької міської ради, служба у справах дітей Хмельницької міської ради, управління у справах сім'ї та молоді Хмельницької міської ради, кримінальна міліція у справах неповнолітніх.

Протягом 2010 - 2011 років

5.8

Здійснювати підтримку проектів молодіжних громадських організацій, метою яких є сприяння в працевлаштуванні молоді.

Управління у справах сім'ї та молоді Хмельницької міської ради

 

6. Регулювання трудових міграцій громадян України, іноземців. Прикордонне співробітництво

6.1

Проводити роз'яснювальну роботу щодо норм чинного законодавства з питань працевлаштування іноземців в Україні, аналіз процесів трудової міграції, надавати консультативну допомогу роботодавцям з питань працевлаштування громадян за кордоном та трудової діяльності іноземних громадян в Україні.

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, Територіальна державна інспекція праці у Хмельницькій області, Хмельницький міський центр зайнятості, роботодавці

В разі звернень

6.2

З метою протидії торгівлі людьми забезпечити надання інформаційно-консультативної та правової допомоги громадянам України, які виїжджають за кордон для працевлаштування, оздоровлення, відпочинку та з іншою метою.

Міський відділ УМВС України в Хмельницькій області, управління у справах сім'ї та молоді Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості,
Хмельницька спілка психологів та психо-терапевтів (громадська організація)

Протягом
2010 - 2011 років

6.3

Співпрацювати з туристичними фірмами та кадровими агенціями міста, проводити спільні семінари, тренінги, круглі столи з метою роз'яснювальної роботи серед жінок та молоді щодо попередження торгівлі людьми.

Управління культури і туризму Хмельницької міської ради,
Хмельницький міський центр зайнятості, Управління у справах сім'ї та молоді Хмельницької міської ради

Постійно
(згідно плану роботи)

6.4

Здійснювати контроль за процесом трудової міграції населення, в тому числі діяльністю комерційних структур, які займаються працевлаштуванням громадян України за кордоном, а також іноземців - в Україні.

Міський відділ УМВС України в Хмельницькій області

Протягом 2010 - 2011 років

7. Надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним та профілактика настання безробіття

7.1

Забезпечувати надання комплексу різноманітних профорієнтаційних послуг безробітним, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня, професійної мобільності та прискорення працевлаштування.

Хмельницький міський центр зайнятості, роботодавці

Згідно розробленого графіку

7.2

З метою підвищення рівня зайнятості населення в місті, скорочення тривалості безробіття сприяти працевлаштуванню на вільні та створені робочі місця незайнятих громадян шляхом впровадження нових методів і форм співпраці з роботодавцями.

Хмельницький міський центр зайнятості, роботодавці

Щодня

7.3

З метою підвищення мобільності, розширення кваліфікації, конкурентоспроможності безробітних громадян, сприяння самостійній зайнятості забезпечувати збільшення обсягів професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації під конкретні замовлення роботодавців та рівня працевлаштування після закінчення навчання.

Хмельницький міський центр зайнятості, роботодавці

Згідно потреби та графіку

7.4

З метою працевлаштування молоді, в тому числі неповнолітніх, які перебувають на обліку в службі зайнятості і не мають професійної освіти, охоплювати профнавчанням за актуальними на ринку праці напрямками.

Хмельницький міський центр зайнятості, роботодавці

Постійно

7.5

Організовувати оплачувані громадські роботи для незайнятого населення. Визначати основні напрями організації громадських робіт, об'єкти, на яких вони будуть проводитись, обсяг робіт, джерела матеріально - технічного забезпечення та фінансування. Розвивати нові напрями в організації громадських робіт, зокрема, організувати громадські роботи на підприємствах комунальної власності за рахунок міського бюджету.

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, підприємства, установи та організації міста,
Хмельницький міський центр зайнятості

Постійно
(в разі звернень)

7.6

Здійснювати інформування населення через місцеві засоби масової інформації, мережу Інтернет про наявні на підприємствах, установах і організаціях актуальні вакансії та можливість навчання за даними професіями.

Хмельницький міський центр зайнятості, роботодавці

Протягом 2010 - 2011 років

7.7

Широко висвітлювати у засобах масової інформації, зокрема на Веб-сайті Хмельницької ради хід виконання Програми зайнятості, стан ринку праці та можливості служби зайнятості щодо надання соціальних послуг населенню.

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості

Щоквартально

7.8

Забезпечувати інтереси дітей з особливими освітніми потребами в допрофесійній і професійній підготовці за участю Центру інтеграції допрофільної і профільної підготовки дітей з особливими потребами "Моя професія".

Управління освіти Хмельницької міської ради

Протягом 2010 - 2011 років

7.9

За сприянням міського центру зайнятості забезпечити надання інформаційної консультативної допомоги громадянам міста з питань працевлаштування через спеціалізовану службу "Телефон довіри".

Хмельницький міський центр зайнятості,
Управління у справах сім'ї та молоді Хмельницької міської ради

Постійно

 

Начальник управління праці
та соціального захисту населення

С. Воронецький

Директор Хмельницького міського
центру зайнятості

Т. Мехеда

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали