КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 6 жовтня 2011 року N 168/6384

Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Подільської районної у м. Києві ради

Відповідно до статті 111 Цивільного кодексу України та рішення Київської міської ради від 09.09.2010 N 7/4819 "Про питання організації управління районами в місті Києві" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити проміжний ліквідаційний баланс Подільської районної у м. Києві ради станом на 24.03.2011 згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
06.10.2011 N 168/6384

БАЛАНС (форма N 1)
станом на 24 березня 2011 року

 
 

Установа Подільська районна у м. Києві рада                                                                                           за ЄДРПОУ

Територія Подільський район м. Києва                                                                                                       за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування                          за КОПФГ

Код відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету   407

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів 010116 Орган місцевого самоврядування


Коди

 

 

 

26077603

8038500000

01006

 
 
 


Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру грн. коп.

АКТИВ

Код рядка

На початок року

На кінець кварталу

1

2

3

4

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Нематеріальні активи

 

-

-

Залишкова вартість

110

-

-

Знос

111

-

-

Первісна вартість

112

-

-

Основні засоби

 

-

-

Залишкова вартість

120

-

-

Знос

121

-

-

Первісна вартість

122

-

-

Інші необоротні матеріальні активи

 

-

-

Залишкова вартість

130

-

-

Знос

131

-

-

Первісна вартість

132

-

-

Незавершене капітальне будівництво

140

-

-

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Матеріали і продукти харчування

150

-

-

Малоцінні та швидкозношувані предмети

160

-

-

Інші запаси

170

-

-

Дебіторська заборгованість

180

16011,28

16011,28

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги

181

-

-

Розрахунки із податків та платежів

182

-

-

Розрахунки із страхування

183

16011,28

16011,28

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

184

-

-

Розрахунки за спеціальними видами платежів

185

-

-

Розрахунки з підзвітними особами

186

-

-

Розрахунки за іншими операціями

187

-

-

Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей

190

-

-

Розрахунки за окремими програмами

200

-

-

Короткострокові векселі одержані

210

-

-

Інші кошти

220

-

-

Грошові кошти в дорозі

230

-

-

Рахунки в банках

240

-

-

Рахунки загального фонду

241

-

-

Рахунки спеціального фонду

242

-

-

Рахунки в іноземній валюті

243

-

-

Інші поточні рахунки

244

-

-

Рахунки в казначействі загального фонду

250

-

-

Рахунки в казначействі спеціального фонду

260

-

-

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

261

-

-

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

262

-

-

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

263

-

-

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

264

-

-

Інші рахунки в казначействі

270

-

-

Каса

280

-

-

III. Витрати

 

 

 

Видатки загального фонду

290

-

-

Видатки спеціального фонду

300

-

-

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

301

-

-

Видатки за іншими джерелами власних надходжень

302

-

-

Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду

303

-

-

Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

304

-

-

БАЛАНС

310

16011,28

16011,28

ПАСИВ

Код рядка

На початок року

На кінець кварталу

1

2

3

4

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

 

 

Фонд у необоротних активах

330

-

-

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

340

-

-

Результат виконання кошторису за загальним фондом

350

16011,28

-287811,88

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

360

-

-

Результати переоцінок

370

-

-

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

 

 

Довгострокові зобов'язання

380

-

-

Короткострокові позики

390

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

400

-

-

Короткострокові векселі видані

410

-

-

Кредиторська заборгованість

420

-

303823,16

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги

421

-

-

Розрахунки за спеціальними видами платежів

422

-

-

Розрахунки із податків та платежів

423

-

-

Розрахунки із страхування

424

-

-

Розрахунки із заробітної плати

425

-

-

Розрахунки зі стипендіатами

426

-

-

Розрахунки з підзвітними особами

427

-

-

Розрахунки за депозитними сумами

428

-

-

Розрахунки за іншими операціями

429

-

303823,16

Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей

430

-

-

Розрахунки за окремими програмами

440

 

 

III. ДОХОДИ

 

 

 

Доходи загального фонду

450

-

-

Доходи державного бюджету

451

-

-

Доходи місцевого бюджету

452

-

-

Доходи спеціального фонду

460

-

-

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

461

-

-

Доходи за іншими джерелами власних надходжень

462

-

-

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

463

-

-

Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

464

-

-

БАЛАНС

470

16011,28

16011,28

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

 

Назва рахунку позабалансового обліку

Залишок на початок року

Надходження

Вибуття

Залишок на кінець звітного періоду

сума

сума

сума

сума

1

2

3

4

5

6

1

01 "Орендовані необоротні активи"

-

-

-

-

2

02 "Активи на відповідальному зберіганні"

-

-

-

-

3

04 "Непередбачені активи і зобов'язання"

-

-

-

-

4

05 "Гарантії та забезпечення"

-

-

-

-

5

06 "Матеріальні цінності, закуплені шляхом централізованого постачання"

-

-

-

-

6

07 "Списані активи та зобов'язання"

-

-

-

-

7

08 "Бланки суворого обліку"

-

-

-

-

8

09 "Призначення та зобов'язання"

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

 

Разом

-

-

-

-

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали