Додаткова копія: Про затвердження Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 28 грудня 2017 року N 852-рш

Про затвердження Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

Відповідно до статті 15 Закону України "Про Національний банк України", з метою оптимізації договірної роботи в Національному банку України, удосконалення процесів надання послуг Національним банком України Правління Національного банку України вирішило:

1. Затвердити Публічну пропозицію Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України (далі - Публічна пропозиція), що додається.

2. Визначити, що затверджена Публічна пропозиція є новою редакцією:

1) Публічної пропозиції Національного банку України на укладення депозитарного договору, затвердженої рішенням Правління Національного банку України від 13 вересня 2016 року N 272-рш (Рішення N 272-рш);

2) Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, затвердженої рішенням Правління Національного банку України від 03 січня 2017 року N 2-рш (Рішення N 2-рш) (зі змінами).

3. Операційному департаменту (Подік С. М.), Департаменту грошового обігу (Зайвенко В. П.), Центральному сховищу (Каленський М. М):

1) у 15-денний строк із дня розміщення Публічної пропозиції на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України здійснити інформування клієнтів Національного банку України, які станом на дату затвердження цієї Публічної пропозиції отримують послуги із:

банківського обслуговування з використанням програмного комплексу "Клієнт банку - Банк";

відкриття, використання і закриття накопичувального рахунку для здійснення процедури ліквідації банку;

відкриття, використання і закриття банківського рахунку для здійснення процедури з управління непроданими активами банків України;

касового обслуговування банків у національній валюті України;

касового обслуговування ліквідаторів банків у національній валюті України;

відповідального зберігання цінностей Державної виконавчої служби України / приватних виконавців;

перевезення валютних цінностей, що є предметом Єдиного договору банківського обслуговування Національного банку України про введення в дію Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України та необхідність підписання визначених Єдиним договором банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України додатків на встановлення договірних відносин;

2) до 01 березня 2018 року:

унести зміни до нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку України в частині використання зразків договорів, на підставі яких надаються цими структурними підрозділами Національного банку України послуги, що є предметом Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України;

розробити та затвердити зміни до Порядку взаємодії структурних підрозділів Національного банку України з питань отримання та опрацювання заяв про приєднання до умов Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 17 березня 2017 року N 149-рш (зі змінами), та Регламенту процесу "3.5. Організація роботи щодо Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України та його супроводження", затвердженого розпорядженням Національного банку України від 03 липня 2017 року N 520-ро;

3) з 01 березня 2018 року забезпечити встановлення договірних відносин з новими клієнтами Національного банку України шляхом приєднання їх до Публічної пропозиції.

4. Управлінню інформації та громадських комунікацій Національного банку України (Бондаренко Н. М.) у 15-денний строк із дня прийняття цього рішення розмістити Публічну пропозицію на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Правління Національного банку України
28 грудня 2017 року N 852-рш

Публічна пропозиція Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

I. Загальні положення

1. Національний банк України (далі - Національний банк) відповідно до статей 638 та 641 Цивільного кодексу України оголошує Публічну пропозицію на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України (далі - Договір) з метою встановлення з банками та небанківськими установами України, суб'єктами надання адміністративних послуг, органами державної влади, приватними виконавцями України (далі - КЛІЄНТ) договірних взаємовідносин Сторін щодо надання Національним банком таких послуг:

1) із здійснення операцій на міжбанківському валютному та фондовому ринках України;

2) щодо проведення операцій з депозитними сертифікатами Національного банку (далі - депозитний сертифікат);

3) із надання послуг системою електронної пошти Національного банку;

4) із надання інформаційних послуг Національної платіжної системи "Український платіжний простір";

5) із розрахунково-інформаційного обслуговування в системі електронних платежів Національного банку;

6) із надання в користування засобів захисту інформації Національного банку;

7) із надання Засвідчувальним центром Національного банку України (далі - Засвідчувальний центр) послуг центру сертифікації ключів КЛІЄНТА;

8) Єдиною національною системою електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку для банків;

9) Єдиною національною системою електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку для суб'єктів надання адміністративних послуг та небанківських установ;

10) депозитарію Національного банку;

11) банківського обслуговування з використанням програмного комплексу "Клієнт банку - Банк";

12) із відкриття, використання і закриття накопичувального рахунку для здійснення процедури ліквідації банку;

13) із відкриття, використання і закриття банківського рахунку для здійснення процедури з управління непроданими активами банків України;

14) із касового обслуговування банків у національній валюті України;

15) із касового обслуговування ліквідаторів банків у національній валюті України;

16) із відповідального зберігання цінностей Державної виконавчої служби України / приватних виконавців;

17) із перевезення валютних цінностей.

2. Умовами надання послуг можуть передбачатися інші назви Сторін.

3. Ця Публічна пропозиція набирає чинності з дня її розміщення Національним банком на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку за адресою: http://www.bank.gov.ua, для КЛІЄНТА - із дня підписання ним Заяви про приєднання до умов Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України (далі - Заява про приєднання), якщо інше не передбачено умовами Договору або зазначеною Заявою про приєднання та діє до прийняття Сторонами чи однією зі Сторін рішення про його розірвання або до дня офіційного оприлюднення Національним банком заяви про відкликання цієї Публічної пропозиції в цілому чи в частині на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

4. Ця Публічна пропозиція не є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.

5. Договір є новою редакцію Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, затвердженої рішенням Правління Національного банку України від 03 січня 2017 року N 2-рш (Рішення N 2-рш) (зі змінами).

6. У цій Публічній пропозиції терміни вживаються в такому значенні

1) АКЗІ - апаратура криптографічного захисту інформації згідно з актом про приймання-передавання засобів захисту інформації;

2) АПК - апаратно-програмний комплекс КЛІЄНТА Національного банку;

3) АРМ-НБУ-інф. - програмне забезпечення "Автоматизоване робоче місце обміну неплатіжною інформацією із вбудованою системою захисту інформації (засобами ЕП), а також послуги із супроводження вбудованої в АРМ-НБУ-інф. системи захисту";

4) банк - юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги та відомості про яку внесені до Державного реєстру банків України;

5) валюта з обмеженою конвертованістю (далі - ОКВ) - валюта 2 групи Класифікатора іноземних валют, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269 (Постанова N 269)) (далі - Класифікатор іноземних валют);

6) вільно конвертована валюта (далі - ВКВ) - валюта 1 групи Класифікатора іноземних валют;

7) дата валютування - дата зарахування чи списання коштів за операціями на рахунках Сторін;

8) депозитарна установа - юридична особа, що утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю і яка в установленому порядку отримала ліцензію на проведення депозитарної діяльності депозитарної установи, або інша юридична особа, якій законом надано право на здійснення депозитарної діяльності;

9) депозитарій - Національний банк який надає послуги КЛІЄНТАМ - депозитарним установам у порядку та на умовах цього Договору відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань депозитарної та клірингової діяльності та законодавства України;

10) дилери - уповноважені особи Сторін на ведення переговорів і укладення угод;

11) електронні торговельні системи - Reuters, Bloomberg тощо;

12) Заява про приєднання - заява щодо акцептування цієї Публічної пропозиції (приєднання до Договору) за формою, наведеною в додатку 1 до Договору.

Заява про приєднання підписується та подається КЛІЄНТОМ до Національного банку в новій редакції в разі необхідності зміни акцептованих КЛІЄНТОМ послуг, у тому числі у зв'язку із запровадженням процедури ліквідації банку;

13) заява-договір - заява, що подається КЛІЄНТОМ у двох примірниках до Національного банку за формою, наведеною в додатку 4 до Договору та на підставі якої Національний банк відкриває КЛІЄНТУ відповідний банківський рахунок.

Заява-договір обов'язково подається КЛІЄНТОМ разом із Заявою про приєднання в разі необхідності підключення до послуг із відкриття, використання і закриття накопичувального рахунку для здійснення процедури ліквідації банку, а також послуг із відкриття, використання і закриття рахунку для здійснення процедури з управління непроданими активами банків України.

14) заявка - документ, що підтверджує намір КЛІЄНТА на участь в операціях із розміщення депозитних сертифікатів, касового обслуговування банків у національній валюті України та перевезення валютних цінностей, поданий КЛІЄНТОМ до Національного банку з використанням відповідного програмного комплексу;

15) знижка за ризик (haircut) - знижка, визначена Національним банком для угоди "своп" залежно від строку проведення операції та волатильності валютної пари;

16) ІПС - інформаційно-пошукова система СЕП;

17) касета - спеціалізована касета для транспортування та зберігання банкнот із місткістю 10 пачок. Касета складається з корпусу та прозорої кришки. З коротких боків касети передбачені місця (ручки), призначені для її переміщення;

18) конверсійна угода - угода з купівлі-продажу однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту (ВКВ та ОКВ);

19) купівля-продаж іноземної валюти - операції з купівлі або продажу іноземної валюти за гривні;

20) ліквідатор - уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) та/або делегованих Фондом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку;

21) нетинг - взаємозалік зустрічних вимог Національного банку та КЛІЄНТА за угодами "своп", що виникають на визначену дату валютування в одній валюті. Розрахунки за нетингом здійснюються на умовах попередньої оплати;

22) НПС "Простір" - Національна платіжна система "Український платіжний простір";

23) операційний день - частина робочого дня, протягом якої виконуються банківські операції;

24) операція овернайт / тендер - операція з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку;

25) платіжні інструкції - набір даних у встановленій формі, необхідні для точного і своєчасного зарахування коштів на рахунок Сторони-одержувача;

26) ПМГК - програмні або програмно-апаратні модулі генерації ключів криптографічного захисту інформації згідно з описом, зазначеним у супровідному листі КЛІЄНТА;

27) попередня оплата - перерахування Національним банком іноземної валюти / гривні КЛІЄНТУ після отримання гривні / іноземної валюти від КЛІЄНТА;

28) реквізити платежів - уся необхідна інформація, що характеризує параметри платіжних документів відповідно до умов угоди;

29) робочий день - день, у який проводяться операції в банках у країнах - емітентах валют угоди;

30) своп - угоди, за якими здійснюються одночасно купівля та зворотний продаж іноземної валюти (доларів США або євро) з різними датами валютування за курсом, зафіксованим у момент укладення угоди;

31) СЕП - система електронних платежів Національного банку;

32) СЕРТИФ - система для проведення операцій з депозитними сертифікатами;

33) СП МВРУ НБУ - Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку;

34) спот - угоди з датою валютування на другий робочий день за днем укладення угоди;

35) суб'єкт надання адміністративної послуги - органи виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, державний реєстратор, суб'єкт державної реєстрації, уповноважені відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) надавати адміністративні послуги;

36) тод - угоди з датою валютування в день укладення угоди;

37) том - угоди з датою валютування на перший робочий день після дня укладення угоди;

38) Угода - дії Сторін у межах Договору, у результаті яких були узгоджені і встановлені ті або інші права та обов'язки Сторін у порядку, передбаченому Договором;

39) учасник НПС "Простір" - учасник НПС "Простір" згідно з договором між Національним банком та КЛІЄНТОМ про вступ до НПС "Простір" і який відповідно до рішення Ради Платіжної організації НПС "Простір" виконує функції інформаційного еквайра та отримує інформаційні послуги НПС "Простір" з приймання, оброблення (перевірки цілісності, сортування, накопичення) і передавання Державній фіскальній службі України (далі - Отримувач) контрольно-звітної інформації, що збиралася і накопичувалася апаратно-програмним комплексом КЛІЄНТА;

40) форвард - угоди з датою валютування не раніше третього робочого дня після дати укладення угоди.

8. Зміст цієї Публічної пропозиції:

II. Порядок та умови укладення Договору

1. Укладенням Договору є акцептування цієї Публічної пропозиції (приєднання до Договору), що здійснюється КЛІЄНТОМ, який підписав Заяву про приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України, умови якого викладені в статті 3 розділу III "Предмет та основні умови Договору" цієї Публічної пропозиції, за умови подання Національному банку для перевірки документів, визначених нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку та законодавством України.

2. Приєднання КЛІЄНТА до цієї Публічної пропозиції відбувається в цілому, КЛІЄНТ не може запропонувати свої умови Договору.

3. КЛІЄНТ погоджується, що в результаті акцептування цієї Публічної пропозиції (укладення Договору) дія всіх договорів про надання послуг, передбачених цим Договором, які були укладені між КЛІЄНТОМ та Національним банком, припиняються на підставі статті 604 Цивільного кодексу України. Подальше обслуговування здійснюється на підставі Договору.

4. У разі наявності зауважень Національного банку до документів, наданих КЛІЄНТОМ, які є перешкодою для надання послуг за Договором, акцептування цієї Публічної пропозиції КЛІЄНТОМ не є повним і таким, яке не створює юридичних наслідків у вигляді виникнення зобов'язань за Договором ні для Національного банку, ні для КЛІЄНТА.

5. Національний банк у будь-який час протягом строку дії Договору має право запросити в КЛІЄНТА установчі та інші документи, визначені нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку та законодавством України. КЛІЄНТ зобов'язаний надавати Національному банку запитані документи відповідно до пункту 5 розділу II цієї Публічної пропозиції.

6. У Заяві про приєднання КЛІЄНТ визначає вид послуг, які надаватимуться Національним банком за Договором з урахуванням обмежень, визначених статтею 2 розділу III цієї Публічної пропозиції. Укладаючи Договір, Сторони беруть на себе зобов'язання та набувають усіх прав, передбачених умовами Договору.

7. Підписанням Заяви про приєднання КЛІЄНТ беззастережно підтверджує, що на час укладення Договору КЛІЄНТ ознайомився з повним текстом Договору, повністю зрозумів його зміст та погоджується з усіма його умовами, а також безумовно стверджує, що не позбавляється будь-яких прав, які має звичайно, а Договір не містить умов, які є для нього обтяжливими в будь-якому сенсі.

8. Акцептуючи цю Публічну пропозицію, КЛІЄНТ погоджується, що Національний банк має право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до Договору, повідомляючи про це КЛІЄНТА офіційним опублікуванням тексту таких змін та нової редакції Договору на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку. З часу набрання чинності зміни стають невід'ємною частиною Договору та обов'язковими до виконання для Сторін. Час опублікування на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку є моментом ознайомлення КЛІЄНТА з текстом таких змін та погодження ним цих змін.

9. У разі внесення Національним банком змін до тарифів вартість послуг змінюється від часу набрання чинності цими змінами (без додаткового внесення змін до Договору).

10. Зміни до Договору є прийнятними та погодженими КЛІЄНТОМ (відповідно до частини третьої статті 205 Цивільного кодексу України), якщо протягом семи робочих днів із дня набрання ними чинності КЛІЄНТ не повідомить Національний банк про розірвання Договору.

11. КЛІЄНТ погоджується з тим, що розміщення змін до Договору на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку є належним виконанням останнім обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення КЛІЄНТА про зміни до Договору.

12. КЛІЄНТ безумовно бере на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати є/немає повідомлень Національного банку про зміни до Договору.

13. Сторони зобов'язуються без зволікань письмово інформувати одна одну про обставини, які мають значення для виконання умов Договору, у тому числі про зміну адрес та банківських реквізитів, перейменування Сторін, прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або початок процедури банкрутства однієї зі Сторін, прийняття рішення щодо визнання КЛІЄНТА-банку неплатоспроможним у строк не пізніше п'яти календарних днів із дня прийняття такого рішення.

14. Сторони безвідклично підтверджують, що уклали Договір, у тому числі на підставі принципу свободи договору, визначеного статтями 6 та 627 Цивільного кодексу України. Сторони також безвідклично підтверджують, що Договір не виключає / не обмежує відповідальність за порушення зобов'язань жодної зі Сторін.

15. КЛІЄНТ запевняє, що:

1) Договір не містить будь-яких обтяжливих умов для нього і є прийнятним у цілому з усіма умовами в редакції Національного банку;

2) він ознайомлений зі змістом нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку та положень законодавства України, які передбачають відповідальність за правопорушення в сфері регулювання правовідносин, що є предметом Договору.

16. Сторони, укладаючи Договір, визначають, що всі спори, що виникають з приводу виконання Договору, вирішуються шляхом проведення взаємних переговорів. У разі недосягнення Сторонами згоди спір передається на вирішення до суду згідно із законодавством України.

17. Ця Публічна пропозиція, умови надання послуг, тарифи, затверджені розпорядчими актами Національного банку, а також оформлена КЛІЄНТОМ Заява про приєднання з відповідними додатками до них є єдиний документ - Єдиний договір банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України.

18. Якщо згідно з умовами надання послуг Сторони здійснюють обмін документами, які містять істотні умови Договору, то такий обмін документами є правочином і підставою виникнення між Сторонами взаємних зобов'язань.

19. Визнання недійсним будь-якої частини Договору не тягне за собою недійсності Договору в цілому. Визнання недійсним Договору не тягне за собою недійсності зобов'язань, які виникли між Сторонами на підставі обміну документами, що містять істотні умови Договору.

20. Договір є укладеним, а умови цієї Публічної пропозиції акцептованими КЛІЄНТОМ з часу оформлення та підписання ним Заяви про приєднання за умови подання КЛІЄНТОМ документів і відомостей, необхідних для підтвердження повноважень особи, яка підписала Заяву про приєднання, додатків до Договору за необхідністю та установчих документів КЛІЄНТА, якщо інший порядок не встановлений умовами надання послуг.

21. Якщо КЛІЄНТ не надав документів чи відомостей або навмисно надав неправдиві відомості, то Національний банк має право не надавати цьому КЛІЄНТУ послуг, передбачених Договором.

22. У разі наявності зауважень Національного банку, які є перешкодою для надання послуг за цим Договором, акцептування цієї Публічної пропозиції з боку КЛІЄНТА не є повним і таким, яке не створює юридичних наслідків. У цьому разі Договір є неукладеним та не створює зобов'язань для Сторін.

23. Національний банк у будь-який час протягом строку дії Договору має право запросити в КЛІЄНТА установчі документи та підтвердження повноважень осіб, які підписують будь-які документи, пов'язані з Договором.

24. Дата набрання чинності Договором визначається датою, зазначеною у листі Національного банку, який надсилається КЛІЄНТУ за результатами розгляду Заяви про приєднання та документів, які подаються разом із нею, якщо інше не передбачено умовами надання послуг. Місцем укладення Договору є місцезнаходження Національного банку.

III. Предмет та основні умови Договору

Стаття 1. Предмет Договору

1. Договір визначає умови та порядок здійснення Національним банком банківського обслуговування КЛІЄНТА, регулює відносини Сторін під час надання КЛІЄНТУ:

1) послуг із здійснення операцій на міжбанківському валютному та фондовому ринку України;

2) послуг щодо проведення операцій з депозитними сертифікатами;

3) послуг системою електронної пошти Національного банку;

4) інформаційних послуг НПС "Простір";

5) послуг з розрахунково-інформаційного обслуговування в системі електронних платежів Національного банку;

6) послуг із надання в користування засобів захисту інформації Національного банку;

7) надання Засвідчувальним центром послуг центру сертифікації ключів КЛІЄНТА;

8) надання послуг Єдиною національною системою електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку для банків;

9) надання послуг Єдиною національною системою електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку для суб'єктів надання адміністративних послуг та небанківських установ;

10) послуг депозитарію (депозитарний договір);

11) послуг щодо банківського обслуговування з використанням програмного комплексу "Клієнт банку - Банк";

12) послуг із відкриття, використання і закриття накопичувального рахунку для здійснення процедури ліквідації банку;

13) послуг із відкриття, використання і закриття банківського рахунку для здійснення процедури з управління непроданими активами банків України;

14) послуг із касового обслуговування банків у національній валюті України;

15) послуг із касового обслуговування ліквідатора банків у національній валюті України;

16) послуг із відповідального зберігання цінностей Державної виконавчої служби України / приватних виконавців;

17) послуг із перевезення валютних цінностей.

Стаття 2. Загальні умови надання послуг

1. КЛІЄНТ має право скористатися будь-якою послугою, що надається Національним банком на умовах і в порядку, визначених у Договорі, з урахуванням таких обмежень:

КЛІЄНТОМ Національного банку щодо надання послуг, зазначених у:

підпунктах 1, 2, 5, 8, 14 та 17 статті 1 розділу III цього Договору можуть бути тільки банки;

підпункті 9 статті 1 розділу III цього Договору можуть бути суб'єкти надання адміністративних послуг та небанківські установи;

підпунктах 12, 13, 15 статті 1 розділу III цього Договору можуть бути тільки банки, щодо яких розпочато процедуру ліквідації;

підпункті 16 статті 1 розділу III цього Договору можуть бути тільки Державна виконавча служба України / приватні виконавці України;

підпункті 10 статті 1 розділу III цього Договору можуть бути тільки депозитарні установи за умови попереднього приєднання до послуг, зазначених у підпунктах 3 та 6 статті 1 розділу III цього Договору.

2. Національний банк має право в односторонньому порядку призупинити/припинити надання послуг, зазначених у підпунктах 1 - 3, 5 - 8, 14, 17 статті 1 розділу III цього Договору КЛІЄНТАМ-банкам, щодо яких Національним банком прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та виключення їх із Довідника учасників СЕП, відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку.

3. Відновлення надання Національним банком послуг, зазначених у підпунктах 3, 6 статті 1 розділу III цього Договору КЛІЄНТАМ-банкам, щодо яких запроваджено ліквідаційну процедуру, здійснюється в разі підписання та подання ліквідатором банку до Національного банку нової Заяви про приєднання.

4. Укладенням Договору КЛІЄНТ погоджується з умовами надання послуг за цим Договором та розміром винагороди, що встановлені Національним банком, а також умовами надання послуг.

5. Тарифи за надані послуги визначаються відповідною постановою Правління Національного банку і є обов'язковими для обох Сторін і не потребують попереднього погодження. У разі внесення Національним банком змін до тарифів плата за послуги надані цим Договором змінюється з дня набрання чинності цими змінами.

Стаття 3. Умови надання послуг

3.1. Умови надання послуг із здійснення операцій на міжбанківському валютному та фондовому ринках України

1. Цей Договір визначає порядок проведення Національним банком операцій із КЛІЄНТОМ у ВКВ і ОКВ на міжбанківському валютному ринку та операцій із цінними паперами на фондовому ринку України.

2. Послуги із здійснення операцій на міжбанківському валютному та фондовому ринку України надаються Національним банком КЛІЄНТАМ з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

3. Відповідно до цього Договору та в його межах Сторони можуть укладати такі види угод:

1) з купівлі-продажу іноземної валюти;

2) конверсійні;

3) "своп";

4) з купівлі-продажу цінних паперів на фондовому ринку України.

4. Під час укладення Договору Сторони надають одна одній список дилерів та оформлені в порядку, установленому законодавством України, довіреності, що підтверджують повноваження дилерів на ведення переговорів і укладення угод.

Сторони повинні забезпечити доступ до терміналів електронних торговельних систем, S.W.I.F.T., СП МВРУ НБУ, інших засобів телекомунікаційного забезпечення, що використовуються для ведення переговорів, укладення та підтвердження угод у межах цього Договору, лише уповноважених на це осіб.

5. Про зміни в складі дилерів Сторони повідомляють одна одну шляхом надання оновленого списку дилерів і довіреностей, що підтверджують повноваження нових дилерів на ведення переговорів та укладення угод.

6. Сторони здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти, конверсійні операції, угоди "своп" та операції із цінними паперами відповідно до положень цього Договору, вимог нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку та з урахуванням установлених Сторонами лімітів.

7. Умови угод, які укладаються відповідно до цього Договору, визначаються в кожному конкретному випадку шляхом проведення переговорів між дилерами Сторін за допомогою електронних торговельних систем або інших узгоджених засобів зв'язку.

8. Угода є укладеною, якщо уповноважені дилери Сторін дійшли згоди за всіма істотними умовами угоди, зазначеними в пункті 14.1, підпункті 3 пункту 15, пункті 17.1 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг, та здійснили підтвердження угоди відповідно до вимог пунктів 14.2, 14.3, підпунктів 4, 5 пункту 15, пунктів 17.2, 17.3 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг.

9. Після проведення переговорів та в разі досягнення згоди щодо укладення угоди Сторони обов'язково надсилають одна одній підтвердження істотних умов угоди такими засобами:

1) для угод із купівлі-продажу іноземної валюти - за допомогою системи СП МВРУ НБУ;

2) для конверсійних угод - за допомогою системи S.W.I.F.T., якщо інше не передбачено окремими угодами, що є невід'ємною частиною цього Договору;

3) для угод "своп" - за допомогою системи СП МВРУ НБУ;

4) для угод з купівлі-продажу цінних паперів - за допомогою системи S.W.I.F.T.

Сторони не мають права відмовитися від надання підтвердження умов угоди, які відповідають друкованим копіям оригінальних текстів переговорів за допомогою електронних торговельних систем.

10. Якщо істотні умови угоди були узгоджені за допомогою інших узгоджених засобів зв'язку, то Сторони зобов'язані надіслати одна одній підтвердження в день укладення угоди відповідно до вимог пункту 9 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг.

В іншому разі угода є неукладеною.

11. Якщо в підтвердженнях виявлено розбіжності щодо істотних умов угоди, то Сторони зобов'язані в день отримання підтвердження заявити про це одна одній і вжити заходів щодо їх усунення шляхом надсилання виправлених підтверджень на підставі обумовлених під час укладення угоди умов.

12. Якщо Сторона-одержувач не надала платіжних інструкцій щодо конкретної угоди, то Сторона-платник використовує стандартні платіжні інструкції, що надані Стороною-одержувачем коштів відповідно до попередньої угоди і стосуються валюти платежу. Якщо Сторона-платник не має стандартних платіжних інструкцій, то відповідальність за порушення дати валютування внаслідок ненадання одержувачем платіжних інструкцій за конкретною угодою повністю покладається на Сторону, що не надала платіжних інструкцій.

13. Угода є виконаною з часу належного виконання Сторонами всіх зобов'язань, узятих на себе відповідно до такої угоди.

14. Порядок та умови укладення і виконання угод із купівлі-продажу іноземної валюти та конверсійних угод:

14.1. Під час переговорів Сторони обов'язково визначають такі істотні умови угоди:

1) валюта угоди (валютна пара);

2) сума валюти, що продається;

3) сума валюти, що купується;

4) курс купівлі-продажу;

5) дата валютування;

6) платіжні інструкції;

7) особливі умови (у разі їх наявності).

14.2. Угода є укладеною між Сторонами з часу досягнення між дилерами згоди за всіма істотними умовами угоди за допомогою електронних торговельних систем і після підтвердження за допомогою системи СП МВРУ НБУ або S.W.I.F.T.

14.3. Сторони обов'язково обмінюються підтвердженнями істотних умов угод із купівлі-продажу іноземної валюти за допомогою системи СП МВРУ НБУ протягом часу функціонування СП МВРУ НБУ в межах операційного дня та конверсійних угод - за допомогою системи S. W.I.F.T. у межах операційного дня.

14.4. Угода є виконаною з дати повного зарахування коштів на рахунки покупця і продавця відповідно до реквізитів, які були обумовлені під час укладення угоди.

14.5. Сторони домовилися, що підтвердження за допомогою системи СП МВРУ НБУ або S.W.I.F.T., здійснені відповідно до підпунктів 14.2, 14.3 пункту 14 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг, а також друкована копія переговорів дилерів за допомогою електронних торговельних систем і тикет є узгодженими Сторонами документами, що свідчать про укладення угоди, та є невід'ємною частиною цього Договору;

14.6. У разі порушення дат валютування в національній валюті України, ВКВ чи ОКВ Сторона, яка порушила умови угоди, несе відповідальність відповідно до пунктів 18 - 22 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг та залежно від валюти зобов'язання.

14.7. Національний банк має право укладати з КЛІЄНТОМ угоди на умовах попередньої оплати.

15. Порядок та умови укладення угод "своп":

1) угода "своп" складається з таких двох частин: операції з купівлі Національним банком доларів США або євро на умовах "тод", "том" або "спот" та операції зі зворотного продажу Національним банком іноземної валюти на умовах "спот" або форвард;

2) Національний банк здійснює з банками першу частину угод "своп" за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим на день проведення операції, за мінусом знижки на ризик (haircut);

3) під час переговорів Сторони визначають такі істотні умови угоди:

валюти угоди (валютна пара);

суми валюти, що продається, та гривень, що купуються за першою частиною угоди "своп";

суми гривень, що продаються, та валюти, що купується за другою частиною угоди "своп";

курс першої частини угоди ("тод", "том" або "спот");

курс другої частини угоди ("спот" або форвард);

дату валютування першої частини угоди;

дату валютування другої частини угоди;

платіжні інструкції;

особливі умови (у разі їх наявності);

4) угода є укладеною між Сторонами з часу досягнення між дилерами згоди за всіма істотними умовами угоди за допомогою електронних торговельних систем чи за допомогою інших узгоджених засобів зв'язку та після підтвердження за допомогою системи СП МВРУ НБУ;

5) Сторони обов'язково обмінюються підтвердженнями істотних умов угоди "своп" за допомогою системи СП МВРУ НБУ протягом часу функціонування СП МВРУ НБУ в межах операційного дня;

6) Національний банк перераховує гривні, що продаються за угодою, на кореспондентський рахунок КЛІЄНТА тільки після отримання до граничного часу підтвердження по системі S.W.I.F.T. про перерахування іноземної валюти. Граничний час визначається Національним банком залежно від правил функціонування платіжних систем у країнах - емітентах відповідних іноземних валют та зазначається в повідомленні про проведення операції "своп";

7) у разі надходження підтвердження після зазначеного в підпункті 6 пункту 15 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг часу Національний банк перераховує гривні, що продаються за угодою, наступного робочого дня;

8) Сторони домовилися, що підтвердження за допомогою системи СП МВРУ НБУ, здійснені відповідно до підпунктів 4, 5 пункту 15 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг, а також друкована копія переговорів дилерів за допомогою електронних торговельних систем і тикет є узгодженими Сторонами документами, що свідчать про укладення угоди "своп", та є невід'ємною частиною цієї угоди;

9) КЛІЄНТ під час укладення з Національним банком угоди "своп" може повідомити про намір здійснити нетинг за угодами "своп" у разі збігу дати (дат) валютування за укладеною (укладеними) раніше угодою (угодами) із датою валютування за угодою (угодами), яка (які) укладатиметься (укладатимуться).

16. Виконання угоди "своп" і дострокове припинення угоди "своп":

1) угода є виконаною з дати:

повного зарахування коштів на рахунки покупця і продавця відповідно до реквізитів другої частини угоди;

проведення нетингу за другою частиною угоди "своп" та в разі потреби здійснення розрахунків за результатами такого нетингу. Для проведення нетингу КЛІЄНТ має повідомити про те, за якими угодами "своп" із Національним банком на визначену дату валютування пропонується здійснити нетинг;

2) Національний банк перераховує кошти в іноземній валюті за другою частиною угоди "своп" тільки на умовах попередньої оплати;

3) КЛІЄНТ погоджується з тим, що в разі погіршення його фінансового стану або в разі настання будь-якого випадку, передбаченого пунктом 22 Положення про проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп", затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2016 року N 222 (Положення N 222) (далі - Постанова N 222), Національний банк може надіслати КЛІЄНТУ вимогу про дострокове припинення зобов'язань за угодою "своп" в односторонньому порядку;

4) Національний банк у разі прийняття рішення про дострокове припинення угоди "своп" надсилає КЛІЄНТУ повідомлення, в якому інформує про прийняте рішення та висуває вимогу щодо завершення угоди "своп" протягом одного робочого дня, а КЛІЄНТ безумовно погоджується із вимогою Національного банку;

5) у разі прийняття Національним банком рішення про дострокове припинення угоди "своп" курс "форвард" перераховується відповідно до фактичного терміну існування угоди згідно з пунктом 24 Постанови N 222 (Положення N 222);

6) у разі ненадходження коштів від КЛІЄНТА на дату виконання угоди "своп" (у тому числі в разі дострокового припинення угоди "своп") Національний банк має право в односторонньому порядку задовольнити свої вимоги за другою частиною угоди "своп". Перерахунок зобов'язань проводиться за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, який діятиме на другий робочий день після дати виконання угоди (у разі дострокового припинення - після дня направлення Національним банком повідомлення про дострокове припинення угоди "своп"). Національний банк повідомляє КЛІЄНТА про остаточне сальдо розрахунків, суму пені та виконання зобов'язань КЛІЄНТОМ за угодою "своп";

7) якщо після проведення заліку взаємних зобов'язань сума зобов'язань Національного банку перед КЛІЄНТОМ перевищує суму зобов'язань КЛІЄНТА перед Національним банком, то сума перевищення в гривнях перераховується на кореспондентський рахунок КЛІЄНТА;

8) у разі нестачі в КЛІЄНТА коштів для завершення угоди "своп" Національний банк, керуючись статтею 73 Закону України "Про Національний банк України", застосовує переважне і безумовне право щодо списання коштів у безспірному порядку з рахунків КЛІЄНТА.

17. Порядок та умови укладення і виконання угод із купівлі-продажу цінних паперів.

17.1. Під час переговорів Сторони обов'язково визначають такі істотні умови угоди:

1) реквізити ідентифікації договору;

2) вид/тип/різновид/найменування цінних паперів та їх серія (за наявності);

3) найменування емітента цінних паперів та його код за ЄДРПОУ (для емітента - резидента України);

4) номінальну вартість цінних паперів у національній або іноземній валютах;

5) форму випуску, форму існування та міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN) цінних паперів;

6) покупця/продавця за угодою;

7) кількість цінних паперів;

8) суму укладеної угоди;

9) дати оплати і поставки цінних паперів;

10) валюту розрахунків.

Обов'язковими реквізитами угоди мають бути серія, номер, дата видачі та строк дії ліцензії торговця на здійснення відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами та номер його клірингового рахунку.

17.2. Угода є укладеною між Сторонами з дати досягнення між дилерами згоди за всіма істотними умовами угоди за допомогою електронних торговельних систем і після підтвердження за допомогою системи S.W.I.F.T.

17.3. Сторони обов'язково обмінюються підтвердженнями істотних умов угоди з купівлі-продажу цінних паперів за допомогою системи S.W.I.F.T. із дотриманням відповідних стандартів п'ятої категорії повідомлень системи S.W.I.F.T.

17.4. Угоди укладаються поза фондовою біржою з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати".

17.5. Якщо валютою розрахунків за угодами з купівлі-продажу цінних паперів, які мають обіг на території України, є національна валюта, то Сторони на дати оплати і поставки цінних паперів надають ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (далі - ПАТ "Розрахунковий центр") інформацію про укладену поза фондовою біржею угоду шляхом формування відповідних електронних розпоряджень у системі дистанційного обслуговування клірингових рахунків/субрахунків "Інтернет-кліринг" ПАТ "Розрахунковий центр".

17.6. Угода є виконаною з дати повного зарахування коштів на рахунок продавця та цінних паперів на рахунок покупця відповідно до реквізитів, які були обумовлені під час укладення угоди.

17.7. Сторони домовилися, що підтвердження за допомогою системи S.W.I.F.T., здійснене відповідно до пунктів 17.2, 17.3 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг, а також друкована копія переговорів дилерів за допомогою електронних торговельних систем є узгодженими Сторонами документами, що свідчать про укладення угоди, та є невід'ємною частиною Договору.

17.8. У разі порушення зобов'язань щодо купівлі-продажу цінних паперів Сторона, яка не виконала умови угоди, несе відповідальність відповідно до пунктів 18 - 22 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг.

18. У разі порушення дат валютування за платежами у ВКВ та ОКВ Сторона, яка не виконала зобов'язання, за узгодженням з іншою Стороною зобов'язана зарахувати їй належні валютні кошти правильною датою валютування, що була обумовлена угодою, за власний рахунок ("back value") або сплатити іншій Стороні пеню у валюті платежу в розмірі 0,1 % від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня.

19. У разі порушення дат валютування за платежами в національній валюті Сторона, яка не виконала зобов'язання, сплачує контрагентові пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

20. Не є порушенням умов угоди перерахування Національним банком коштів пізніше дати валютування цієї угоди в разі недотримання КЛІЄНТОМ умов попередньої оплати (пункт 14.7, підпункт 6 пункту 15, підпункту 2 пункту 16 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг).

21. У разі порушення зобов'язань щодо купівлі-продажу цінних паперів винна Сторона зобов'язана сплатити іншій Стороні пеню в розмірі 0,1 % від загальної суми цінних паперів за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період прострочення виконання зобов'язань.

22. Якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язань за угодою сталося внаслідок порушення правил розрахункових операцій банком, який їх виконував, то Сторона, яка обрала цей банк, несе відповідальність, передбачену пунктами 18, 19, 21 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг.

23. Національний банк може призупинити/розірвати дію Договору в частині надання послуг із здійснення операцій на міжбанківському валютному та фондовому ринках України у випадках, передбачених законодавством України, а також у разі:

1) невиконання КЛІЄНТОМ своїх зобов'язань;

2) позбавлення КЛІЄНТА генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;

3) віднесення КЛІЄНТА до категорії проблемних;

4) виникнення простроченої заборгованості за кредитами Національного банку;

5) недотримання КЛІЄНТОМ вимог нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку;

6) наявності інформації про виявлену(і) ознаку(и) здійснення КЛІЄНТОМ ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу;

7) наявності інформації про погіршення фінансового стану КЛІЄНТА та/або недотримання ним показників фінансової моделі розвитку, а також іншої суттєвої негативної інформації про діяльність КЛІЄНТА, що несе загрозу невиконання КЛІЄНТОМ зобов'язань щодо своєчасного повернення коштів Національному банку за операцією своп;

8) визнання Національним банком структури власності КЛІЄНТА непрозорою;

9) установлення фактів укладення угод від імені КЛІЄНТА особами, які не мають на це повноважень;

10) порушення КЛІЄНТОМ Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Закон N 1702-VII).

24. Інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

25. У разі призупинення дії Договору в частині надання послуги із здійснення операцій на міжбанківському валютному та фондовому ринках України за ініціативою Національного банку, Національний банк повідомляє КЛІЄНТА про це за 24 години до часу призупинення дії Договору в частині цієї послуги та з моменту відправлення повідомлення припиняє укладення угод із КЛІЄНТОМ. У разі розірвання - за один тиждень до передбачуваної дати розірвання цього Договору.

Якщо будь-яке зобов'язання за цим Договором залишається невиконаним на день розірвання Договору, то всі положення й умови Договору повинні виконуватися до того часу, поки таке зобов'язання не буде виконане в повному обсязі.

3.2. Умови надання послуг щодо проведення операцій з депозитними сертифікатами

1. Цей Договір визначає загальні умови взаємовідносин Сторін під час розміщення депозитних сертифікатів шляхом проведення операцій овернайт / тендерів з розміщення депозитних сертифікатів та обслуговування операцій з їх обігу та погашення відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку з питань застосування Національним банком стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, а також обліку депозитних сертифікатів та проведення інших операцій з депозитними сертифікатами.

2. Послуги щодо забезпечення участі КЛІЄНТА в операціях з розміщення депозитних сертифікатів надаються Національним банком КЛІЄНТАМ з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III Договору.

3. Невід'ємними частинами цього Договору є Заявка КЛІЄНТА на участь у проведенні операцій з розміщення депозитних сертифікатів овернайт / тендерів з розміщення депозитних сертифікатів та повідомлення про задоволення заявок на участь у проведенні операцій з розміщення депозитних сертифікатів овернайт / тендерів з розміщення депозитних сертифікатів.

4. Національний банк забезпечує проведення операцій овернайт / тендерів з розміщення депозитних сертифікатів в автоматизованому режимі за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення із використанням засобів захисту інформації Національного банку.

5. Відповідно до цього Договору Національний банк:

1) надає КЛІЄНТУ доступ до системи СЕРТИФ;

2) повідомляє КЛІЄНТА за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення з одночасним розміщенням на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку про проведення операції овернайт / тендера з розміщення депозитних сертифікатів;

3) надсилає КЛІЄНТУ на його запит виписки з відповідного рахунку системи кількісного обліку СЕРТИФ про право власності на депозитний сертифікат після отримання Національним банком коштів, перерахованих КЛІЄНТОМ за результатами проведення операції овернайт / тендера з розміщення депозитних сертифікатів;

4) забезпечує облік та проведення операцій з депозитними сертифікатами, а саме:

проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів овернайт / тендерів з розміщення депозитних сертифікатів;

проведення операцій з купівлі-продажу депозитних сертифікатів на позабіржовому ринку з дотриманням принципу "поставка проти оплати" та "поставка без оплати";

проведення операцій щодо застави депозитних сертифікатів за кредитами Національного банку;

проведення операцій міжбанківського кредитування під заставу депозитних сертифікатів;

операції репо з переходом прав власності на депозитні сертифікати на міжбанківському кредитному ринку;

погашення депозитних сертифікатів, що належать КЛІЄНТУ, шляхом перерахування на кореспондентський рахунок КЛІЄНТА вартості депозитних сертифікатів і процентів за ними до 11.00 дня погашення депозитних сертифікатів відповідно до умов розміщення депозитних сертифікатів;

облік прав власності за депозитними сертифікатами окремо за кожним кодом видачі депозитних сертифікатів у розрізі власників депозитних сертифікатів;

5) нараховує проценти за депозитним сертифікатом КЛІЄНТА, виходячи з фактичного періоду залучення коштів. Для нарахування процентів строк розміщення депозитного сертифіката починається з надходження коштів від КЛІЄНТА і закінчується в день, який передує дню погашення депозитного сертифіката.

6. Національний банк має право:

1) визначати в повідомленні про проведення операції овернайт / тендера з розміщення депозитних сертифікатів умови проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів;

2) не допускати КЛІЄНТА до участі в проведенні операції овернайт / тендера з розміщення депозитних сертифікатів у разі:

наявності простроченої заборгованості КЛІЄНТА за кредитами, наданими Національним банком, та операціями прямого репо;

незабезпечення виконання додаткових вимог, передбачених умовами розміщення депозитних сертифікатів;

3) надіслати КЛІЄНТУ письмове застереження в разі неперерахування КЛІЄНТОМ коштів за придбані депозитні сертифікати в день подання заявки (крім технічних причин, що виникли в Національного банку) та надалі в разі повторного протягом трьох наступних місяців неперерахування КЛІЄНТОМ коштів за депозитний сертифікат накласти штраф у розмірі 0,1 % від суми, зазначеної в повідомленні про задоволення заявок, але не вище, ніж 1 % від суми зареєстрованого статутного капіталу КЛІЄНТА;

4) здійснювати повернення залучених коштів КЛІЄНТОМ, оформлених депозитними сертифікатами, до настання строків їх погашення в разі прийняття відповідного рішення Національним банком щодо дострокового погашення депозитних сертифікатів зі сплатою вартості депозитного сертифіката та процентів за ними.

7. КЛІЄНТ зобов'язується:

1) перерахувати до часу, визначеного в повідомлені про задоволення заявок, суму коштів за придбані депозитні сертифікати на рахунок, зазначений у розділі VII цього Договору;

2) повідомляти Національний банк про номери рахунків, що відкриваються КЛІЄНТОМ для зарахування коштів від погашення депозитних сертифікатів та процентів за ними;

3) оплачувати послуги згідно з умовами та строками, передбаченими цим Договором і тарифами Національного банку.

8. КЛІЄНТ має право:

1) подати протягом будь-якого робочого дня тижня до визначеного в повідомленні про проведення операції овернайт / тендера з розміщення депозитних сертифікатів часу заявки встановленої форми на участь:

у проведенні операції з розміщення депозитних сертифікатів овернайт;

в оголошеному тендері (черговому та/або позачерговому) з розміщення депозитних сертифікатів;

2) здійснювати операції з депозитними сертифікатами згідно з нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку з питань застосування стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи та з питань обліку та проведення операцій з депозитними сертифікатами.

9. Оплата послуг, наданих Національним банком, здійснюється КЛІЄНТОМ відповідно до вимог статті 5 розділу III цього Договору.

10. Інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

3.3. Умови надання послуг системою електронної пошти Національного банку

1. Цей Договір визначає порядок надання Національним банком КЛІЄНТУ послуг системою електронної пошти Національного банку (далі - система ЕП).

2. Послуги системою ЕП надаються Національним банком КЛІЄНТАМ з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

3. Відповідно до цього Договору Національний банк:

1) здійснює підключення КЛІЄНТА до системи ЕП і забезпечує передавання інформації засобами системи ЕП до/від КЛІЄНТА згідно з розпорядком роботи вузла системи ЕП Національного банку та за умови функціонування каналів зв'язку;

2) надає КЛІЄНТУ консультації щодо підготовки до роботи в системі ЕП та забезпечує подальше консультування КЛІЄНТА з питань усунення непередбачених та екстремальних ситуацій протягом дії Договору;

3) передає КЛІЄНТУ нові версії програмно-технічних та технологічних засобів, розроблених Національним банком для вдосконалення послуг, що надаються КЛІЄНТУ;

4) забезпечує виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують порядок резервування та відновлення функціонування телекомунікаційного зв'язку в разі порушення його роботи або виникнення надзвичайних ситуацій.

4. Національний банк має право в односторонньому порядку призупинити надання послуг КЛІЄНТУ в разі:

1) порушення КЛІЄНТОМ технології роботи в системі ЕП;

2) невиконання КЛІЄНТОМ своїх зобов'язань, що передбачені цим Договором.

3) настання подій, визначених пунктом 1 статті 2 розділу III цього Договору.

5. КЛІЄНТ має право передавати інформацію іншим абонентам системи ЕП засобами системи ЕП, якщо це не суперечить законодавству України.

6. Національний банк зобов'язується своєчасно повідомляти КЛІЄНТА про тимчасове зупинення надання послуг в разі технічної неможливості надання послуги, регламентних робіт, тощо.

7. КЛІЄНТ зобов'язується:

1) дотримуватися технологічної дисципліни в системі ЕП;

2) забезпечувати наявність потрібних технічних та програмних засобів системи ЕП згідно з вимогами Національного банку;

3) використовувати під час роботи в системі ЕП лише офіційно придбані та зареєстровані в розробників або в уповноважених ними установах та погоджені з Національним банком програмні засоби;

4) сплачувати Національному банку встановлену нормативно-правовими актами Національного банку суму за проведення фахівцями Національного банку аналізу нестандартних ситуацій у системі ЕП, що виникли внаслідок помилок (у тому числі за розповсюдження комп'ютерних вірусів), які допустив персонал КЛІЄНТА;

5) у разі виникнення екстремальних та непередбачених ситуацій узгоджувати з Національним банком план дій щодо їх усунення;

6) узгоджувати з Національним банком унесення змін до офіційно наданого і супроводжуваного Національним банком програмно-інформаційного забезпечення системи ЕП (крім змін, передбачених параметрами настройки вузла КЛІЄНТА);

7) забезпечувати виконання внутрішнього нормативного документа, що регламентує порядок резервування та відновлення роботи в системі ЕП у разі порушення функціонування телекомунікаційного зв'язку або виникнення надзвичайних ситуацій;

8) не передавати отриману системою ЕП інформацію третім особам, якщо це суперечить законодавству України;

9) виконувати будь-які інші зобов'язання, що виникають на підставі вимог, визначених цим Договором.

8. Оплата послуг, наданих Національним банком, здійснюється КЛІЄНТОМ відповідно до вимог статті 5 розділу III цього Договору.

9. У разі заподіяння шкоди функціонуванню системи ЕП КЛІЄНТ відшкодовує Національному банку завдані збитки.

10. Національний банк не несе відповідальності за зміст інформації, яка надсилається абонентами системи ЕП.

11. Інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

3.4. Умови надання інформаційних послуг НПС "Простір"

1. Цей Договір визначає порядок надання Національним банком інформаційних послуг НПС "Простір" КЛІЄНТУ, який є учасником НПС "Простір".

2. Відповідно до цього Договору Національний банк:

1) надає інформаційні послуги з приймання, оброблення (перевірка цілісності, сортування, накопичення) і передавання Отримувачу контрольно-звітної інформації, що була зібрана і накопичена АПК КЛІЄНТА (за умови його цілодобової роботи та наявності зв'язку між ним і Національним банком);

2) за Заявкою КЛІЄНТА щомісяця надсилає засобами ЕП інформаційну виписку щодо обсягів даних, які були отримані Національним банком від АПК КЛІЄНТА, оброблені та передані Отримувачу протягом поточного розрахункового періоду (у розрізі фіскальних пристроїв, підключених до АПК КЛІЄНТА);

3) у разі потреби надає КЛІЄНТУ консультації щодо роботи в НПС "Простір" і консультує з питань усунення нештатних ситуацій;

4) у разі запланованої перерви надання послуг повідомляє КЛІЄНТА засобами ЕП не пізніше ніж за два робочих дні до її початку.

3. Національний банк має право:

1) тимчасово призупинити надання послуги та зупиняти роботу КЛІЄНТА в НПС "Простір" за рішенням Платіжної організації НПС "Простір" у разі порушення ним технології або регламенту роботи НПС "Простір";

2) вимагати виконання КЛІЄНТОМ рекомендацій, наданих для попередження ситуацій, що можуть призвести до порушень технології роботи НПС "Простір".

4. Національний банк має право в односторонньому порядку призупинити надання послуг КЛІЄНТУ / розірвати Договір у частині надання КЛІЄНТУ цієї послуги на підставі рішення Платіжної організації про припинення участі КЛІЄНТА в НПС "Простір" у разі:

1) надходження до Платіжної організації письмової заяви КЛІЄНТА про вихід із НПС "Простір";

2) невиконання КЛІЄНТОМ своїх функцій протягом терміну, визначеного нормативними документами НПС "Простір";

3) наявності відповідного рішення суду.

5. КЛІЄНТ має право:

1) запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, потрібні для забезпечення виконання його функцій у НПС "Простір";

2) отримувати інформацію щодо обсягу даних, які були отримані Національним банком від АПК КЛІЄНТА, оброблені та передані Отримувачу.

6. Національний банк зобов'язується діяти відповідно до умов цього Договору та вимог нормативних документів НПС "Простір".

7. КЛІЄНТ зобов'язується:

1) діяти відповідно до умов цього Договору та вимог нормативних документів НПС "Простір";

2) виконувати всі вимоги Національного банку щодо дотримання технології роботи в НПС "Простір", а в разі виникнення нештатних ситуацій - інформувати Національний банк та узгоджувати свої дії з їх усунення;

3) не пізніше ніж за тиждень до завершення розрахункового періоду письмово (листом) повідомити Національний банк про те є/немає потреби в отриманні щомісячних інформаційних виписок щодо обсягів даних, які отримувалися Національним банком від АПК КЛІЄНТА, оброблялися та передавалися Отримувачу;

4) інформувати Національний банк про зміни в схемах підключення до телекомунікаційної мережі Національного банку, у переліку осіб КЛІЄНТА, відповідальних за взаємодію з Національним банком, та номерів їх контактних телефонів. Обов'язково відповідати на запити Національного банку щодо надання інформації, яка потрібна для оперативної взаємодії з КЛІЄНТОМ;

5) не передавати інформацію, отриману КЛІЄНТОМ під час виконання Договору, третім особам, якщо це суперечить законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку та умовам цього Договору.

8. Оплата послуг, наданих Національним банком, здійснюється КЛІЄНТОМ відповідно до вимог статті 5 розділу III цього Договору.

9. У разі виникнення нештатних ситуацій у роботі АПК Національного банку він має право не надавати послуги КЛІЄНТУ протягом термінів та за умов, установлених нормативними документами НПС "Простір".

10. Інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

11. Дата прийняття рішення Платіжної організації НПС "Простір" про припинення участі КЛІЄНТА в НПС "Простір" є датою розірвання Договору в частині надання інформаційних послуг НПС "Простір".

3.5. Умови надання послуг розрахунково-інформаційного обслуговування в СЕП

1. Договір визначає порядок забезпечення Національним банком роботи КЛІЄНТА в СЕП для здійснення ним міжбанківського переказу коштів і надання йому інформаційних та консультаційних послуг щодо роботи в СЕП.

2. Послуги розрахунково-інформаційного обслуговування в СЕП надаються Національним банком КЛІЄНТАМ з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

3. Відповідно до цього Договору Національний банк:

1) забезпечує роботу КЛІЄНТА відповідно до обраного ним способу обслуговування кореспондентського рахунку щодо проведення міжбанківського переказу через СЕП з використанням програмно-технічного комплексу АРМ-СЕП;

2) забезпечує підключення КЛІЄНТА до інформаційної мережі Національного банку відповідно до вимог Національного банку і забезпечує його доступ до СЕП у режимі реального часу (за умови функціонування каналів зв'язку);

3) надає КЛІЄНТУ консультації щодо підготовки до роботи в СЕП і в подальшому консультує з питань усунення непередбачених і надзвичайних ситуацій протягом дії цього Договору;

4) передає КЛІЄНТУ нові версії програмно-технічних і технологічних засобів, розроблених для вдосконалення послуг, що надаються КЛІЄНТУ;

5) забезпечує виконання міжбанківського переказу в строк, визначений законодавством України, за умови виконання КЛІЄНТОМ технологічного регламенту роботи СЕП;

6) надає КЛІЄНТУ посеансно інформацію щодо поточного стану його технічного рахунку та здійснених операцій за ним;

7) кожного банківського дня підбиває підсумки розрахунків КЛІЄНТА через СЕП для відображення їх за кореспондентським рахунком;

8) кожного банківського дня надає КЛІЄНТУ виписку з його технічного рахунку за цей день;

9) надає КЛІЄНТУ інформаційні послуги від ІПС щодо проходження через СЕП його початкових платежів;

10) своєчасно передає КЛІЄНТУ інформацію про внесені зміни до нормативно-довідкової бази СЕП;

11) забезпечує збереження банківської таємниці щодо стану технічного рахунку КЛІЄНТА, а також іншої інформації про його діяльність відповідно до законодавства України;

12) забезпечує захист інформації КЛІЄНТА щодо переказу коштів на всіх етапах її оброблення, передавання та зберігання відповідно до законодавства України;

13) забезпечує виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують порядок резервування та відновлення функціонування СЕП у разі порушення її роботи або виникнення надзвичайних ситуацій;

14) надає КЛІЄНТУ інформаційні послуги щодо арбітражної інформації за архівами електронних банківських документів.

4. Національний банк має право:

1) призупинити надання послуги та зупинити роботу КЛІЄНТА в СЕП у разі порушення ним технології роботи та невиконання вимог захисту банківської інформації в СЕП;

2) вимагати відповідність технології оброблення платежів, програмних, технічних та організаційних засобів захисту в системі автоматизації банку (далі - САБ) і внутрішньобанківській міжфілійній платіжній системі (далі - ВМПС)1 КЛІЄНТА вимогам Національного банку;


1 У разі роботи КЛІЄНТА в СЕП за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку.

3) виконувати квитування файла В у разі ненадходження протягом дня від КЛІЄНТА квитанції про результати приймання файла В;

4) в односторонньому порядку припинити надання послуг КЛІЄНТУ в разі настання подій, визначених у пункті 2 статті 2 розділу III цього Договору.

5. КЛІЄНТ має право:

1) виконувати міжбанківський переказ згідно з технологічним регламентом роботи СЕП;

2) отримувати посеансно інформацію від СЕП про поточний стан технічного рахунку та здійснені операції за ним;

3) отримувати від ІПС СЕП інформацію про проходження через СЕП власних початкових платежів;

4) користуватися засобами системи ЕП для передавання та отримання інформації.

6. КЛІЄНТ зобов'язується:

1) відповідати перед Національним банком за зобов'язаннями своїх філій, що працюють за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку КЛІЄНТА;

2) виконувати всі вимоги Національного банку про відповідність технології оброблення платежів у САБ та ВМПС КЛІЄНТА вимогам Національного банку щодо інтерфейсу з СЕП;

3) виконувати всі вимоги щодо захисту електронних банківських документів у СЕП щодо технічних, програмних засобів та організаційних заходів захисту відповідно до нормативно-правових актів Національного банку;

4) дотримуватися технологічної дисципліни в інформаційній мережі Національного банку;

5) здійснювати оброблення всіх міжбанківських електронних розрахункових документів у день їх одержання від СЕП у порядку черговості їх надходження;

6) кожного робочого дня формувати та надійно зберігати архіви електронних банківських документів. Окремо зберігати архіви програмно-технічного комплексу АРМ-СЕП, які містять шифровані арбітражні журнали апаратного і програмного шифрування та захищений від модифікації протокол роботи;

7) забезпечувати надання інформації для ІПС щодо проходження міжбанківських електронних розрахункових документів від СЕП через ВМПС до філій - отримувачів платежів протягом одного робочого дня, не враховуючи дня отримання запиту. Забезпечувати щоденне надання агрегованої інформації від ВМПС про внутрішньобанківські платежі;

8) використовувати під час роботи в СЕП офіційно придбані та зареєстровані за цим користувачем у розробників або в уповноважених ними організаціях та погоджені з Національним банком програмні засоби;

9) підтримувати в належному стані програмно-технічні засоби, що використовуються для міжбанківського переказу;

10) своєчасно інформувати Національний банк про зміну програмного забезпечення, яке використовується під час роботи в СЕП, місцезнаходження, контактних телефонів, прізвищ відповідальних осіб тощо. Обов'язково відповідати на запити Національного банку щодо надання інформації, яка використовується для оперативної взаємодії із КЛІЄНТОМ;

11) забезпечувати належне збереження наданих Національним банком програмних та апаратних засобів і не передавати їх третім особам;

12) забезпечувати виконання розпорядчого акта, що регламентує порядок відновлення роботи банку (філії) у СЕП у разі порушення функціонування його автоматизованих систем або СЕП чи за виникнення надзвичайних ситуацій;

13) інформувати Національний банк про спроби несанкціонованого доступу до САБ, ВМПС та інших програмно-технічних комплексів, які використовуються під час здійснення міжбанківського переказу;

14) у разі виникнення надзвичайних та непередбачених ситуацій узгоджувати з Національним банком план дій щодо їх усунення;

15) у разі ліквідації банку забезпечувати його повноцінну роботу згідно з діючою технологією до часу закриття кореспондентського рахунку;

16) сплачувати Національному банку встановлену нормативно-правовими актами Національного банку суму за проведення його фахівцями аналізу нестандартних ситуацій у роботі САБ та ВМПС, які виникли в КЛІЄНТА внаслідок порушення ним технології оброблення інформації (у тому числі розповсюдження небезпечного програмного забезпечення) і порушень щодо формування, порядку зберігання, знищення архівів електронних банківських документів, уключаючи архіви АРМ-СЕП, які допустив персонал КЛІЄНТА;

17) сплачувати Національному банку встановлену нормативно-правовими актами Національного банку суму за проведення його фахівцями аналізу нестандартних ситуацій, які виникли в КЛІЄНТА та призвели до порушень у роботі інформаційної мережі Національного банку.

7. Інші права та обов'язки Сторін визначаються Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

8. Оплата послуг, наданих Національним банком, здійснюється КЛІЄНТОМ відповідно до вимог статті 5 розділу III цього Договору.

3.6. Умови надання послуг з надання в користування засобів захисту інформації Національного банку

1. Цей Договір визначає порядок забезпечення Національним банком надання КЛІЄНТУ та його установам, визначеним у додатку 2 до цього Договору, послуги з надання в користування засобів захисту інформації Національного банку (далі - засоби захисту інформації) для використання їх в СЕП та в програмно-технічних комплексах автоматизації банківської діяльності, які забезпечують оброблення та передавання інформації, що не належить до платіжної і технологічної інформації СЕП, між банками та іншими установами і Національним банком (далі - інформаційні завдання):

апаратуру криптографічного захисту інформації (далі - АКЗІ) згідно з актом про приймання-передавання засобів захисту інформації;

програмне забезпечення АРМ-НБУ-інф. із вбудованою системою захисту інформації (засобами ЕП), а також послуги з супроводження вбудованої в АРМ-НБУ-інф. системи захисту;

програмні або програмно-апаратні модулі генерації ключів криптографічного захисту інформації (далі - ГТМГК) згідно з описом у супровідному листі.

2. Послуги з надання в користування засобів захисту інформації Національного банку надаються Національним банком КЛІЄНТАМ з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

3. Використання, зберігання та приймання-передавання засобів захисту інформації здійснюються відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань інформаційної безпеки.

4. Відповідно до цього Договору Національний банк:

1) належним чином та своєчасно надає КЛІЄНТУ та його установам, визначеним у додатку 2 до Договору, засоби захисту інформації, у тому числі оновлені, з потрібною документацією до них та консультації з питань захисту інформації і правил користування засобами захисту інформації;

2) своєчасно інформує КЛІЄНТА про зміни, які планується вносити до системи захисту інформації Національного банку;

3) здійснює заміну АКЗІ в разі виходу її з ладу та безкоштовний ремонт, крім випадків, коли КЛІЄНТ відшкодовує Національному банку збитки, завдані ним у зв'язку з порушенням умов зберігання і використання засобів захисту інформації;

4) забезпечує своєчасну заміну ПМГК у разі його пошкодження або виходу з ладу, крім випадків, коли КЛІЄНТ відшкодовує Національному банку збитки, завдані ним у зв'язку з порушенням умов зберігання і використання засобів захисту інформації.

5. Національний банк має право:

1) перевіряти КЛІЄНТА та його установи, які отримали засоби захисту інформації згідно з додатком 2 до Договору, щодо дотримання ними вимог захисту інформації та правил організації захисту електронних банківських документів із використанням засобів захисту інформації, установлених Національним банком;

2) призупиняти надання послуг або зупиняти обслуговування засобів захисту інформації, наданих КЛІЄНТУ або його установам, у разі порушень ним(и) правил роботи із засобами захисту інформації або передавання (навіть тимчасово) отриманих КЛІЄНТОМ та його установами засобів захисту інформації третім особам, установам чи організаціям, у тому числі іншим установам КЛІЄНТА (установи КЛІЄНТА отримують призначені їм засоби захисту інформації в Національному банку самостійно).

6. КЛІЄНТ та його установи, визначені в додатку 2 до цього Договору, мають право:

1) користуватися наданими засобами захисту інформації в СЕП та інформаційних системах Національного банку;

2) отримувати від Національного банку консультації з питань, пов'язаних з експлуатацією та зберіганням засобів захисту інформації;

3) використовувати надані ПМГК для робочих місць системи автоматизації банку, СЕП та інформаційних систем згідно з діючою технологією.

7. КЛІЄНТ бере на себе зобов'язання:

1) не передавати (навіть тимчасово) отримані ним засоби захисту інформації, які використовуються в СЕП та інформаційних системах Національного банку, третім особам, установам чи організаціям, не допускати обміну наданих засобів захисту інформації між установами КЛІЄНТА;

2) дотримуватися технологічної дисципліни в роботі із засобами захисту інформації, забезпечувати їх використання і зберігання згідно з вимогами Національного банку. Негайно інформувати Національний банк про виникнення порушень умов зберігання та використання засобів захисту інформації і вживати заходів для їх усунення;

3) утримувати засоби захисту інформації в належному стані;

4) забезпечувати цілісність голографічної наклейки на АКЗІ;

5) не використовувати надані засоби захисту інформації для завдань, які не обумовлені наявними інструкціями;

6) забезпечувати наявність потрібних технічних засобів для підключення АКЗІ згідно з вимогами Національного банку;

7) забезпечувати транспортування засобів захисту інформації до місця їх установлення в КЛІЄНТА та до місця їх заміни в Національному банку;

8) передати (повернути) Національному банку АКЗІ та ПМГК протягом п'яти робочих днів після припинення дії Договору в частині надання послуг з надання у користування засобів захисту інформації Національного банку;

9) оплачувати Національному банку послуги з проведення фахівцями Національного банку аналізу в разі:

повторно виявлених у КЛІЄНТА порушень вимог захисту інформації та правил організації захисту електронних банківських документів із використанням та зберіганням засобів захисту інформації, установлених Національним банком;

втрати або пошкодження АКЗІ;

пошкодження голографічної наклейки на АКЗІ;

втрати або пошкодження смарт-картки для АКЗІ;

втрати або пошкодження ПМГК та його повторного надання на заміну втраченого або пошкодженого ПМГК;

10) своєчасно надавати Національному банку засвідчені копії наказів про призначення відповідальних осіб КЛІЄНТА за роботу із засобами захисту інформації Національного банку із зазначенням ідентифікаторів ключів, та відповідними Зобов'язаннями відповідальних осіб КЛІЄНТА (у тому числі щодо використання електронного цифрового підпису);

11) забезпечувати виконання нормативно-правових актів Національного банку з питань інформаційної безпеки.

8. Інші права та обов'язки Сторін визначаються Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

9. Оплата послуг, наданих Національним банком, здійснюється КЛІЄНТОМ відповідно до вимог статті 5 розділу III цього Договору.

3.7. Умови надання послуг Засвідчувальним центром центру сертифікації ключів КЛІЄНТА

1. Договір визначає порядок надання Національним банком КЛІЄНТУ таких послуг:

1) реєстрація центру сертифікації ключів КЛІЄНТА (далі - центр КЛІЄНТА) у Засвідчувальному центрі Національного банку та формування посилених сертифікатів відкритих ключів (далі - сертифікат ключа) центру КЛІЄНТА;

2) акредитація центру КЛІЄНТА в Засвідчувальному центрі та формування сертифікатів ключів центру КЛІЄНТА;

3) обслуговування сертифікатів ключів центру КЛІЄНТА, надання інформації щодо статусу сертифікатів ключів, консультації з питань, пов'язаних із використанням електронного цифрового підпису, унесення змін до реєстраційних даних центру КЛІЄНТА.

2. Послуги надаються Засвідчувальним центром КЛІЄНТАМ з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

3. Вартість послуг, порядок проведення розрахунків:

1) КЛІЄНТ здійснює оплату послуг, передбачених підпунктами 1, 2 пункту 1 розділу 3.7 статті 3 Умов надання послуг, протягом 10 робочих днів із дати отримання акта про надані послуги.

Засвідчувальний центр надає КЛІЄНТУ акт про надані послуги, засвідчений підписами уповноважених осіб та відбитком печатки Виконавця, протягом трьох робочих днів після реєстрації/акредитації Центру КЛІЄНТА в Засвідчувальному центрі. КЛІЄНТ не пізніше трьох робочих днів після отримання від Засвідчувального центру акта про надані послуги зобов'язаний оформити його і надіслати один примірник акта Засвідчувальному центру;

2) КЛІЄНТ здійснює оплату послуг, передбачених підпунктом 3 пункту 1 розділу 3.7 статті 3 Умов надання послуг, щомісяця починаючи з дати формування сертифікатів ключів Центру КЛІЄНТА.

Оплата таких послуг, наданих Національним банком, здійснюється КЛІЄНТОМ відповідно до вимог статті 5 розділу III цього Договору.

Якщо КЛІЄНТ не є абонентом системи ЕП, то акт наданих послуг надсилається на його адресу засобами поштового зв'язку протягом п'яти робочих днів із дати формування актів про надані послуги. КЛІЄНТ має здійснити оплату акта за надані послуги до 10 числа наступного місяця;

3) здійснена КЛІЄНТОМ оплата послуг підтверджує, що послуги надані Виконавцем у повному обсязі без будь-яких зауважень;

4) у разі порушення строку виконання зобов'язання і нарахування пені її розмір включається до щомісячного акта про надані послуги.

4. Відповідно до Договору Національний банк:

1) надає центру КЛІЄНТА послуги, визначені пунктом 1 розділу 3.7 цього Договору, якісно та своєчасно;

2) гарантує використання надійних засобів електронного цифрового підпису;

3) установлює під час формування сертифікатів ключа центру КЛІЄНТА належність відкритого ключа та відповідного особистого ключа центру КЛІЄНТА;

4) приймає заяви про скасування, блокування та поновлення сертифіката ключа центру КЛІЄНТА;

5) перевіряє законність звернень про скасування, блокування та поновлення сертифіката ключа центру КЛІЄНТА та зберігає документи, на підставі яких було скасовано, блоковано та поновлено сертифікат ключа центру КЛІЄНТА;

6) своєчасно скасовує, блокує та поновлює сертифікат ключа центру КЛІЄНТА у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України у сфері використання електронного цифрового підпису;

7) здійснює заміну фрази-пароля для блокування сертифіката ключа центру КЛІЄНТА за письмовим зверненням центру КЛІЄНТА;

8) оприлюднює на інформаційному ресурсі Засвідчувального центру відкриту інформацію, перелік якої наведено в регламенті роботи Засвідчувального центру;

9) цілодобово забезпечує можливість вільного доступу центру КЛІЄНТА, клієнтів центру КЛІЄНТА з використанням телекомунікаційних мереж загального користування до інформаційного ресурсу Засвідчувального центру;

10) надає центру КЛІЄНТА консультації з питань, пов'язаних із використанням електронного цифрового підпису;

11) забезпечує відповідно до законодавства України захист даних, отриманих від КЛІЄНТА, а також відомостей щодо предмета Договору, його виконання тощо;

5. Національний банк має право:

1) вимагати від КЛІЄНТА дотримуватися вимог, установлених для центру КЛІЄНТА Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України у сфері використання електронного цифрового підпису, а також усунення виявлених порушень;

2) не приймати запит на формування сертифікатів ключа Центру КЛІЄНТА, якщо формат запиту не відповідає вимогам, визначеним законодавством України, з урахуванням вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку;

3) отримувати та перевіряти інформацію, необхідну для проведення регламентних процедур, безпосередньо в заявника центру КЛІЄНТА;

4) надавати за згодою центру КЛІЄНТА вільний доступ до сертифікатів ключа центру КЛІЄНТА користувачам послуг електронного цифрового підпису;

5) вести аудіозапис розмов відповідальних осіб Національного банку з відповідальними особами КЛІЄНТА, центру КЛІЄНТА (зокрема для підтвердження факту використання ними голосової автентифікації);

6) вимагати від КЛІЄНТА відшкодування в повному обсязі майнової та моральної шкоди, якщо така шкода була завдана Національному банку з вини центру КЛІЄНТА;

7) скасувати сертифікат ключа центру КЛІЄНТА в разі виникнення обставин, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України у сфері використання електронного цифрового підпису;

6. КЛІЄНТ зобов'язується:

1) своєчасно надавати Засвідчувальному центру всі необхідні дані для проведення регламентних процедур;

2) використовувати надійні засоби електронного цифрового підпису;

3) генерувати запит на формування сертифікатів ключа центру КЛІЄНТА та використовувати формати даних, структури, протоколи, об'єктні ідентифікатори криптографічних алгоритмів відповідно до вимог законодавства України з урахуванням вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку;

4) використовувати сертифікат ключа центру КЛІЄНТА виключно за призначенням, визначеним у сертифікаті ключа, та дотримуватися інших обмежень щодо використання цього сертифіката ключа;

5) використовувати та зберігати особистий ключ та фразу-пароль для голосової автентифікації у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з ними сторонніх осіб;

6) використовувати особистий ключ центру КЛІЄНТА для формування списку відкликаних сертифікатів ключів центру КЛІЄНТА та сертифікатів ключів підписувачів, які є клієнтами цього центру КЛІЄНТА;

7) негайно інформувати Засвідчувальний центр про факти компрометації особистого ключа центру КЛІЄНТА, втрати особистого ключа центру КЛІЄНТА чи контролю за особистим ключем центру КЛІЄНТА;

8) негайно інформувати Засвідчувальний центр про виявлену неточність чи зміну відомостей, зазначених у сертифікаті ключа центру КЛІЄНТА;

9) негайно припинити використання особистого ключа центру КЛІЄНТА після подання заяви про блокування/скасування відповідного йому сертифіката ключа центру КЛІЄНТА;

10) не використовувати особистий ключ центру КЛІЄНТА в разі його втрати чи втрати контролю за ним чи його компрометації чи втрати чинності відповідним йому сертифікатом ключа центру КЛІЄНТА;

7. КЛІЄНТ має право:

1) ознайомлюватися з відкритою інформацією про діяльність Засвідчувального центру та надання Національним банком послуг;

2) використовувати особистий ключ центру КЛІЄНТА для формування сертифікатів ключів відповідальних осіб центру КЛІЄНТА та послуги інтерактивного визначення статусу сертифіката ключа;

3) вимагати скасування, блокування або поновлення своїх сертифікатів ключів;

4) отримувати від Засвідчувального центру консультації з питань, пов'язаних із використанням електронного цифрового підпису;

5) вимагати від Національного банку відшкодування в повному обсязі майнової та моральної шкоди, якщо така шкода була заподіяна центру КЛІЄНТА з вини Національного банку.

8. Інші права та обов'язки Сторін визначаються Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України у сфері використання електронного цифрового підпису.

3.8. Умови надання послуг Єдиною національною системою електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку банкам України

1. Договір визначає порядок підключення Національним банком КЛІЄНТА до Єдиної національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку (далі - система BankID) з метою обміну електронними запитами на ідентифікацію та електронними підтвердженнями ідентифікації користувачів системи BankID між КЛІЄНТОМ та порталом отримувачем цих даних (далі - портал послуг).

2. Послуги з підключення до системи BankID надаються Національним банком КЛІЄНТАМ з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

3. Національний банк підключає автоматизовану систему КЛІЄНТА до системи BankID після отримання від КЛІЄНТА повідомлення про готовність до підключення до системи BankID (далі - повідомлення) за формою, наведеною в додатку 3 до цього Договору.

4. Відповідно до Договору Національний банк:

1) підключає КЛІЄНТА до системи BankID і забезпечує обмін електронними запитами на ідентифікацію та електронними підтвердженнями ідентифікації користувачів системи BankID між КЛІЄНТОМ та порталами послуг згідно з регламентом роботи вузла системи BankID Національного банку та за умови функціонування каналів зв'язку;

2) надає КЛІЄНТУ консультації щодо підготовки до роботи в системі. BankID та в подальшому консультує з питань усунення непередбачених та надзвичайних ситуацій протягом дії Договору;

3) повідомляє КЛІЄНТА шляхом надсилання відповідної інформації на зазначену в повідомленні електронну адресу адміністратора вузла системи BankID КЛІЄНТА в разі затвердження Національним банком нової редакції Специфікації взаємодії системи BankID з банками України;

4) забезпечує виконання вимог Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 серпня 2016 року N 378 (Положення N 378) (далі - Положення), нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують порядок резервування та відновлення функціонування телекомунікаційного зв'язку в разі порушення його роботи або виникнення надзвичайних ситуацій;

5) своєчасно повідомляє КЛІЄНТА про тимчасове зупинення надання послуг.

5. Національний банк має право зупиняти роботу КЛІЄНТА в разі порушення ним технології роботи та/або захисту даних у системі BankID.

6. КЛІЄНТ має право вдосконалювати власну автоматизовану систему для проведення дистанційної автентифікації користувачів системи BankID згідно з вимогами законодавства України.

7. КЛІЄНТ зобов'язується:

1) діяти згідно з вимогами Положення (Положення N 378);

2) дотримуватися технологічної дисципліни в системі BankID;

3) провести перевірку готовності своєї автоматизованої системи до підключення до системи BankID та надати Національному банку відповідне повідомлення;

4) забезпечувати наявність відповідних технічних та програмних засобів системи BankID згідно з вимогами Національного банку, викладеними в Специфікації взаємодії системи BankID, що є невід'ємною частиною Договору;

5) забезпечувати повноту, достовірність і своєчасність надання електронних підтверджень ідентифікації користувачів системи BankID до порталів послуг;

6) забезпечувати цілодобову та безперебійну роботу власних автоматизованих систем, за допомогою яких забезпечується дистанційна ідентифікація користувачів системи BankID;

7) забезпечувати захист інформації під час передавання даних у системі BankID відповідно до вимог Положення (Положення N 378) та законодавства України;

8) у разі виникнення надзвичайних та непередбачених ситуацій узгоджувати з Виконавцем план дій щодо їх усунення;

9) у разі виникнення нештатних ситуацій під час оброблення електронних запитів на ідентифікацію та підтверджень ідентифікації користувачів системи BankID надавати Національному банку необхідну інформацію для виявлення помилок та вирішення спорів;

10) не передавати отриману через систему BankID інформацію третім особам, якщо це суперечить законодавству України;

11) у разі затвердження Національним банком нової редакції Специфікації взаємодії системи BankID з банками України КЛІЄНТ зобов'язується виконувати її вимоги з моменту її розміщення на веб-порталі системи BankID, якщо інше не зазначено в Специфікації взаємодії системи BankID з банками України;

12) у разі заміни адміністратора абонентського вузла системи повідомити про це Національний банк протягом п'яти робочих днів.

8. Інші права та обов'язки Сторін визначаються Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

9. Сторони Договору домовилися, що послуги системи BankID для ідентифікації користувачів з метою отримання ними адміністративних послуг від держави надаються Національним банком КЛІЄНТУ на безоплатній основі.

3.9. Умови надання послуг Єдиною національною системою електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку суб'єктам надання адміністративних послуг та небанківським установам

1. Договір визначає порядок підключення Національним банком КЛІЄНТА до системи BankID з метою обміну електронними запитами на ідентифікацію та електронними підтвердженнями ідентифікації користувачів системи BankID між КЛІЄНТОМ та банківськими установами України, які підключилися до системи BankID.

2. Національний банк підключає автоматизовану систему КЛІЄНТА до системи BankID після отримання від КЛІЄНТА повідомлення за формою, наведеною в додатку 3 до цього Договору.

3. Послуги з підключення до системи BankID надаються Національним банком КЛІЄНТАМ з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

4. Відповідно до Договору Національний банк:

1) підключає КЛІЄНТА до системи BankID і забезпечує обмін електронними запитами на ідентифікацію та електронними підтвердженнями ідентифікації користувачів системи BankID між КЛІЄНТОМ та банками України, підключеними до системи BankID, згідно з розпорядком роботи вузла системи BankID Національного банку та за умови функціонування каналів зв'язку;

2) надає КЛІЄНТУ консультації щодо підготовки до роботи в системі BankID та в подальшому консультує з питань усунення непередбачених та надзвичайних ситуацій протягом дії Договору;

3) забезпечує виконання вимог Положення (Положення N 378), нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують порядок резервування та відновлення функціонування телекомунікаційного зв'язку в разі порушення його роботи або виникнення надзвичайних ситуацій;

4) своєчасно повідомляє КЛІЄНТА про тимчасове зупинення надання послуг.

5. Національний банк має право припиняти надання послуг або зупиняти роботу КЛІЄНТА в разі порушення ним технології роботи в системі BanklD.

6. КЛІЄНТ має право вдосконалювати власний портал послуг та інформаційно-телекомунікаційні системи, на яких ініціюється електронний запит на ідентифікацію через систему BanklD, згідно з вимогами законодавства України.

7. КЛІЄНТ зобов'язується:

1) діяти згідно із законодавством України та вимогами Положення (Положення N 378);

2) дотримуватися технологічної дисципліни в системі BanklD;

3) провести перевірку готовності своєї автоматизованої системи до підключення до системи BanklD та надати Національному банку відповідне повідомлення;

4) забезпечувати наявність потрібних технічних та програмних засобів системи BanklD згідно з вимогами Національного банку, викладеними в Специфікації взаємодії системи BanklD із порталами послуг, що є невід'ємною частиною Договору;

5) забезпечувати повноту, достовірність і своєчасність розміщення інформації на власному порталі послуг;

6) забезпечувати цілодобову та безперебійну роботу власного порталу послуг, на якому ініціюється електронний запит на ідентифікацію через систему BanklD;

7) забезпечувати достатній захист інформації під час передавання даних у системі BanklD відповідно до вимог Положення (Положення N 378) та законодавства України;

8) у разі виникнення надзвичайних та непередбачуваних ситуацій, узгоджувати з Виконавцем план дій щодо їх усунення;

9) у разі виникнення нештатних ситуацій під час оброблення електронних запитів на ідентифікацію та підтверджень ідентифікації користувачів системи BanklD, терміново надавати Виконавцю необхідну інформацію для виявлення помилок та вирішення спорів;

10) не передавати отриману через систему BankID інформацію третім особам, якщо це суперечить законодавству України.

11) у разі затвердження Національним банком нової редакції Специфікації взаємодії системи BankID з порталами послуг, КЛІЄНТ зобов'язується виконувати її вимоги з моменту її розміщення на веб-порталі системи BankID, якщо інше не зазначено в Специфікації взаємодії системи BankID;

12) у разі заміни адміністратора абонентського вузла системи повідомити про це Національний банк протягом п'яти робочих днів.

8. Інші права та обов'язки Сторін визначаються Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

9. Сторони Договору домовилися, що послуги системи BankID для ідентифікації користувачів з метою отримання ними адміністративних послуг на порталах адміністративних послуг та доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів надаються Національним банком КЛІЄНТУ на безоплатній основі.

3.10. Умови надання послуг депозитарію Національного банку (депозитарний договір)

1. Договір визначає порядок надання послуг депозитарію Національного банку, а саме послуг: із відкриття і ведення рахунку в цінних паперах, зберігання на ньому цінних паперів, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку (далі - ЦП), обслуговування операцій на цьому рахунку, уключаючи розрахунки за договорами щодо ЦП, та обслуговування операцій емітентів щодо випущених ним ЦП.

2. Депозитарій відповідно до умов Договору зобов'язується надавати Депозитарній установі, яка є абонентом ЕП та отримала в установленому порядку засоби захисту інформації Національного банку в інформаційних системах, послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, зберігання та обліку ЦП, права на які та права за якими належать депонентам такої Депозитарної установи, та самій Депозитарній установі, обслуговування операцій на цьому рахунку, уключаючи розрахунки за правочинами щодо ЦП, виплату доходів по ЦП та обслуговування інших операцій емітента щодо випущених ним ЦП, надання інформації щодо рахунку в цінних паперах на зазначених нижче умовах відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань депозитарної та клірингової діяльності та законодавства України.

3. З метою надання послуг за Договором Депозитарій протягом трьох робочих днів із дня укладення Договору відкриває Депозитарній установі рахунок у цінних паперах з обмеженою функціональністю та надає пакет програмних засобів для налаштування доступу до системи автоматизації Депозитарію, якщо це не було здійснено раніше. У цьому разі Депозитарна установа зобов'язана протягом 30 календарних днів із дня укладення Договору здійснити налаштування засобів системи автоматизації Депозитарію, пройти випробування взаємодії системи автоматизації Депозитарію з Депозитарною установою та в разі необхідності системою автоматизації її обслуговуючого банку зі складанням відповідного акта. Якщо з технічних причин Депозитарна установа не може в установлений строк здійснити налаштування засобів системи автоматизації Депозитарію та виконати тестування взаємодії з Депозитарієм та/або системою автоматизації її обслуговуючого банку, вона може звернутися до Депозитарію з проханням продовжити термін роботи в режимі обмеженої функціональності, необхідний для завершення налаштування засобів системи автоматизації Депозитарію та виконання тестування взаємодії з Депозитарієм та/або системою автоматизації її обслуговуючого банку.

4. Надання Депозитарній установі послуг за Договором у повному обсязі (крім послуг щодо відкриття рахунку в цінних паперах, унесення змін до анкети рахунку в цінних паперах) розпочинається тільки після підписання сторонами акта випробувань взаємодії системи автоматизації Депозитарію Депозитарної установи та системи автоматизації її обслуговуючого банку (у разі необхідності).

5. Депозитарій зобов'язаний:

1) відкрити Депозитарній установі рахунок у цінних паперах протягом трьох робочих днів із дня подання Депозитарною установою до Депозитарію документів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України в режимі обмеженої функціональності та зняти обмеження щодо функціональності рахунку протягом трьох робочих днів із дня підписання сторонами акта випробувань взаємодії системи автоматизації Депозитарію;

2) ознайомлювати Депозитарну установу з нормативно-правовими актами, витягами з внутрішніх документів, зі змінами щодо депозитарного обслуговування та взаємодії Депозитарію та Депозитарної установи, тарифами на депозитарні послуги Депозитарію, затвердженими нормативно-правовими актами Національного банку (далі - тарифи Депозитарію) шляхом розміщення відповідної інформації на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку;

3) під час надання послуг за Договором здійснювати ведення та обслуговування рахунку в цінних паперах шляхом виконання операцій згідно з порядком та в строки, визначені Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України;

4) здійснювати зберігання та облік ЦП, права на які та права за якими належать депонентам Депозитарної установи та самій Депозитарній установі, які перебувають на зберіганні в Депозитарії;

5) здійснювати обслуговування операцій на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, уключаючи розрахунки за правочинами щодо ЦП;

6) здійснювати обслуговування операцій емітентів щодо випущених ними ЦП на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи;

7) здійснювати операції з ЦП, випущеними та/або розміщеними в іноземній країні, у межах компетенції Депозитарію відповідно до законодавства України за умови, якщо виконання цих операцій не суперечить нормам та вимогам, установленим депозитарієм іноземної держави або міжнародною депозитарно-кліринговою установою (далі - іноземний депозитарій), у якому/якій на рахунку в цінних паперах Депозитарію обліковуються ЦП, законодавству країни, у якій розташований та здійснює свою діяльність іноземний депозитарій, та/або країн, у яких були випущені відповідні ЦП, та проспектам емісій відповідних випусків ЦП;

8) здійснювати обслуговування розрахунків з виплати доходів та/або погашень за ЦП та розрахунків за результатами розміщення ЦП, яке обслуговує Депозитарій, у тому числі шляхом проведення грошового клірингу;

9) здійснювати контроль за відповідністю кількості ЦП, що належать Депозитарній установі та/або її депонентам, кількості, що визначається Депозитарною установою в розпорядженнях про переказ ЦП, у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку;

10) здійснювати обслуговування операцій з ЦП на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи відповідно до отриманих засобами системи автоматизації Депозитарію від Депозитарної установи розпоряджень, запитів тощо;

11) використовувати спеціальні засоби СЕП Національного банку для обслуговування розрахунків Депозитарної установи за правочинами щодо ЦП, що виконуються за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" та "оплата цінних паперів проти поставки";

12) здійснювати облік ЦП, що належать Депозитарній установі на її рахунку в цінних паперах окремо від ЦП, що належать депонентам Депозитарної установи;

13) на письмовий запит Депозитарної установи протягом трьох робочих днів після його отримання подавати в паперовому вигляді довідку про стан рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, довідку про операції з ЦП Депозитарної установи та депозитарний баланс Депозитарної установи тощо за формами, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку, або іншими прийнятними для Депозитарію формами. Ці документи засвідчуються підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку;

14) на запит Депозитарної установи, наданий засобами системи автоматизації Депозитарію, надавати в електронному вигляді інформацію щодо ЦП, що обліковуються на її рахунку в цінних паперах, та щодо ЦП, що обліковуються на рахунках інших Депозитарних установ, заблокованих на користь Депозитарної установи або її депонентів.

15) не здійснювати операцій з ЦП на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, якщо виявлено порушення вимог щодо подання та/або заповнення розпоряджень та/або захисту інформації, які необхідні для здійснення цих операцій Депозитарієм, або, якщо Депозитарію стало відомо, що виконання цього розпорядження суперечить вимогам законодавства України;

16) здійснювати ведення рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, що припинила свою депозитарну діяльність або якій анульовано ліцензію на провадження депозитарної діяльності, у порядку, визначеному законодавством України;

17) у разі припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарію надавати попередження Депозитарній установі щодо вчинення нею необхідних дій, пов'язаних із таким припиненням, із визначенням дня припинення діяльності Депозитарію, найменування депозитарію-правонаступника, подальшого місцезнаходження депозитарних активів Депозитарної установи в разі нездійснення цією Депозитарною установою дій, пов'язаних із припиненням Депозитарієм своєї діяльності;

18) не виконувати дій та не надавати інформації щодо ЦП, які обліковуються на рахунку Депозитарної установи, або інформації щодо самої Депозитарної установи, що відповідно до законодавства України належить до інформації з обмеженим доступом, без відповідних розпоряджень Депозитарної установи, крім випадків, передбачених законодавством України;

19) надавати Депозитарній установі отриману від ПАТ "Розрахунковий центр" чи клірингової установи інформацію про внесення до внутрішньої системи обліку ПАТ "Розрахунковий центр" чи клірингової установи інформації (змін до інформації) щодо депонентів, які були взяті на облік ПАТ "Розрахунковий центр" чи кліринговою установою.

7. Депозитарій має право:

1) обслуговувати операції з ЦП на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, уключаючи розрахунки за правочинами щодо ЦП, відповідно до отриманих засобами системи автоматизації Депозитарію розпоряджень ПАТ "Розрахунковий центр" про поставку ЦП за результатами правочинів щодо ЦП, укладених на фондовій біржі, або відомостей сквитованих розпоряджень Національного банку за результатами задоволених заявок на отримання кредитів під заставу ЦП за операціями рефінансування, що надаються банками засобами системи автоматизації Національного банку;

2) отримувати з реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, та надавати ПАТ "Розрахунковий центр" чи кліринговій установі інформацію, унесену до цього реєстру Депозитарною установою, щодо найменування та коду депонентів (за потреби) і торговців цінними паперами, яким депонентами Депозитарної установи надані повноваження на вчинення правочинів щодо ЦП в інтересах депонентів, та ЦП, що належать депонентам Депозитарної установи, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо ЦП, з метою її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;

3) надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо умов обігу ЦП та іншу інформацію, потрібну Депозитарній установі для реалізації своїх прав та обов'язків;

4) удосконалювати систему автоматизації Депозитарію;

5) отримувати на безоплатній основі інформацію від Депозитарної установи про власників ЦП, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку;

6) надавати розпорядження Депозитарній установі про усунення недоліків депозитарного обліку ЦП;

7) установлювати технологічні перерви протягом операційного дня Депозитарію;

8) Депозитарій може ознайомлювати Депозитарні установи з вищезазначеними змінами за допомогою повідомлення Депозитарної установи засобами системи ЕП Національного банку за сім календарних днів до дня набрання чинності змінами та/або новою редакцією Договору / тарифами Депозитарію. Зміни та/або нова редакція Договору / тарифів Депозитарію є прийнятими та погодженими Депозитарною установою (відповідно до частини третьої статті 205 Цивільного кодексу України), якщо протягом трьох робочих днів із дня набрання ними чинності Депозитарна установа не повідомить Депозитарій про розірвання Договору. Депозитарна установа бере на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність повідомлення Депозитарію щодо внесення змін до Договору / тарифів Депозитарію. Розірвання Договору відбувається в порядку, передбаченому розділом IV цього Договору;

9) у разі початку Депозитарною установою процедури припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності Депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності Депозитарної установи, виконувати тільки ті розпорядження Депозитарної установи щодо ЦП, що належать їй та її депонентам, виконання яких не заборонено законодавством України;

10) не виконувати розпорядження Депозитарної установи в разі його невідповідності вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку;

11) призупиняти виконання операцій за рахунком у цінних паперах Депозитарної установи у випадках, передбачених Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України, зокрема:

невиконання або невчасного виконання Депозитарною установою зобов'язань щодо оплати послуг Депозитарію за Договором;

закінчення строку дії/анулювання ліцензії Депозитарної установи;

закінчення строку дії повноважень розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах Депозитарної установи;

неподання Депозитарною установою або подання не в повному обсязі документів, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку та обов'язкових для подання або необхідних для виконання Депозитарієм дій, передбачених умовами цього Договору;

отримання відповідних документів від правоохоронних органів відповідно до законодавства України;

невиконання Депозитарною установою (не банком) зобов'язань щодо сплати коштів за надані послуги;

12) здійснити блокування рахунку в цінних паперах Депозитарної установи у випадках, передбачених законодавством України;

13) на підставі інформації, отриманої Депозитарієм від ПАТ "Розрахунковий центр" чи клірингової установи, без розпорядження Депозитарної установи виконувати на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи депозитарні операції щодо ЦП, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо ЦП із дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати";

14) розірвати Договір, якщо Депозитарна установа протягом 30 календарних днів із дня укладення Договору не надала Депозитарію акт випробувань взаємодії системи автоматизації Депозитарію з Депозитарною установою та в разі потреби системою автоматизації її обслуговуючого банку та не звернулася до Депозитарію з проханням продовжити термін роботи в режимі обмеженої функціональності або в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

8. Депозитарна установа зобов'язана:

1) призначити розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах;

2) виконувати депозитарні операції щодо ЦП депонентів, які заблоковані для здійснення розрахунків за правочинами щодо ЦП з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", винятково на підставі розпоряджень та/або повідомлень Депозитарію, наданих Депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Депозитарієм від ПАТ "Розрахунковий центр" чи клірингової установи;

3) у разі початку процедури припинення Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності Депозитарної установи, відповідно до вимог нормативно-правового акта про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності протягом трьох робочих днів повідомити Депозитарій стосовно такого припинення із зазначенням підстави такого припинення і надалі подавати Депозитарію тільки ті розпорядження щодо ЦП, що належать їй та її депонентам, виконання яких не заборонено законодавством України;

4) надавати інформацію Депозитарію про внесення змін до своїх реквізитів або документів, які надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах та документів, необхідних для ведення рахунку в цінних паперах або для виконання функцій Депозитарію згідно з умовами Договору, у порядку та строки, установлені законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку;

5) подавати обліковий реєстр власників ЦП - депонентів-резидентів не пізніше трьох робочих днів після отримання відповідного запиту від Депозитарію, якщо інше не передбачено таким запитом;

6) дотримуватися вимог нормативно-правових актів Національного банку в частині взаємодії Депозитарної установи з Депозитарієм;

7) дотримуватися порядку отримання, обліку, передавання, використання та зберігання засобів криптографічного захисту Національного банку та виконання правил інформаційної безпеки відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань організації захисту електронних банківських документів в установах, яким надано право доступу до інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку, та інших вимог, визначених законодавством України;

8) дотримуватися технологічної дисципліни в інформаційно-обчислювальній мережі Національного банку;

9) забезпечувати використання системи автоматизації Депозитарію згідно з його вимогами;

10) виконувати вимоги захисту електронних депозитарних документів щодо технічних, програмних та організаційних засобів захисту інформації;

11) користуватися послугами спеціальних засобів СЕП Національного банку для здійснення грошових розрахунків за операціями з ЦП у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку;

12) виконувати за рахунком у цінних паперах депонента, унесеного до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, та взятого на облік ПАТ "Розрахунковий центр" чи кліринговою установою, адміністративні операції щодо закриття рахунку в цінних паперах такому депоненту або внесення змін до реквізитів рахунку в цінних паперах, які були внесені до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, тільки після отримання від Депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку такої особи відповідних змін щодо такого депонента;

13) оплачувати послуги Депозитарію згідно з умовами та строками, передбаченими Договором і тарифами Депозитарію;

14) у місячний строк після підписання Договору [для Депозитарної установи (небанку)] укласти додатковий договір до договору банківського рахунку, у якому доручити обслуговуючому банку Депозитарної установи (небанку) виконувати платіжні вимоги Депозитарію на договірне списання коштів, та подати копію такого додаткового договору Депозитарію;

15) у місячний строк після переходу на обслуговування до іншого банку [для Депозитарної установи (небанку)] подати копію договору банківського рахунку, у якому передбачено право банку виконувати платіжні вимоги, Депозитарію на договірне списання коштів;

16) у разі розірвання Договору сплатити Депозитарію вартість отриманих, але не сплачених на день розірвання Договору послуг;

17) відстежувати зміни до Договору, тарифів Депозитарію, нормативно-правових актів щодо діяльності Депозитарію. Депозитарна установа повинна відстежувати ці зміни шляхом моніторингу сторінки офіційного Інтернет-представництва Національного банку та повідомлень Депозитарію, надісланих засобами електронної пошти;

18) у разі незгоди зі зміною тарифів Депозитарію Депозитарна установа зобов'язана в строк, що не перевищує семи робочих днів із дня повідомлення Депозитарієм про внесення змін до Договору, тарифів Депозитарію, у письмовій формі звернутися до Депозитарію щодо здійснення дій із закриття рахунку в цінних паперах. Якщо протягом установленого строку Депозитарій не отримав відповідного звернення Депозитарної установи, то вважається, що Депозитарна установа погодилася з новими тарифами Депозитарію.

9. Депозитарна установа має право:

1) проводити операції з ЦП на рахунку в цінних паперах згідно із законодавством України;

2) отримувати інформаційні та консультаційні послуги щодо умов обігу ЦП та іншу інформацію, потрібну Депозитарній установі для здійснення своїх прав та виконання обов'язків;

3) отримувати на підставі відповідного розпорядження/запиту протягом трьох робочих днів після його надходження до Депозитарію довідку про стан рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, довідку про операції з ЦП Депозитарної установи та депозитарний баланс Депозитарної установи тощо в паперовому вигляді за формами, визначеними Положенням (Положення N 378);

4) уносити до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, інформацію щодо найменування та коду депонентів (за потреби) та торговців ЦП, яким депонентами Депозитарної установи надані повноваження на вчинення правочинів щодо ЦП в інтересах депонентів, та ЦП, що належать депонентам Депозитарної установи, потрібну для здійснення розрахунків за правочинами щодо ЦП, з метою подальшого надання такої інформації ПАТ "Розрахунковий центр" чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;

5) отримувати на підставі відповідного розпорядження/запиту, наданого засобами системи автоматизації Депозитарію, інформацію в електронному вигляді щодо ЦП, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та щодо ЦП, що обліковуються на рахунках у цінних паперах інших депозитарних установ, заблокованих на користь Депозитарної установи або її депонентів, або іншу інформацію, передбачену нормативно-правовими актами Національного банку;

6) у разі припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарію отримувати від нього попередження щодо вчинення Депозитарною установою необхідних дій, пов'язаних із таким припиненням, із визначенням дня припинення діяльності Депозитарію, найменування депозитарію-правонаступника та подальшого місцезнаходження депозитарних активів Депозитарної установи в разі нездійснення нею дій, пов'язаних із припиненням депозитарної діяльності Депозитарію.

10. Депозитарій приймає рішення щодо застосування до Депозитарної установи фінансових санкцій за порушення умов Договору, ураховуючи надані роз'яснення та коментарі щодо причин, що викликали такі порушення.

11. Договір у частини надання послуг щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, зберігання та обліку ЦП, права на які та права за якими належать депонентам такої Депозитарної установи, та самій Депозитарній установі, обслуговування операцій на цьому рахунку в цінних паперах, уключаючи розрахунки за договорами щодо ЦП, виплату доходів за ЦП та обслуговування інших операцій емітента щодо випущених ним ЦП, надання інформації щодо рахунку в цінних паперах на зазначених нижче умовах відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань депозитарної та клірингової діяльності та законодавства України, може бути розірваний (дія Договору припинена) виключно за умови відсутності ЦП на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи. Розірвання Договору відбувається з одночасним закриттям рахунку в цінних паперах Депозитарної установи або після передавання баз даних, архівів баз даних та документів, визначених відповідними нормативно-правовими актами, уповноваженому на зберігання / депозитарній установі - правонаступнику, або після закриття Депозитарною установою всіх рахунків у цінних паперах, що обслуговувалися Депозитарною установою на підставі відповідних договорів.

12. Інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

13. Оплата послуг, наданих Депозитарієм, здійснюється Депозитарною установою відповідно до вимог статті 5 розділу III цього Договору.

3.11. Умови надання послуг банківського обслуговування з використанням програмного комплексу "Клієнт банку - Банк"

1. Договір визначає порядок забезпечення Національним банком банківського обслуговування КЛІЄНТА з використанням програмного комплексу "Клієнт банку - Банк".

2. Відповідно до цього Договору Національний банк:

1) передає КЛІЄНТУ програмне забезпечення клієнтської частини програмного комплексу "Клієнт банку - Банк" та відповідну документацію;

2) надає КЛІЄНТУ необхідні консультаційні послуги з питань налаштування та роботи з програмним комплексом "Клієнт банку - Банк";

3) надає на вимогу КЛІЄНТУ необхідну інформацію (формати даних) для налагодження взаємодії наявного в нього програмного забезпечення із системою "Клієнт банку - Банк";

4) розглядає електронні розрахункові документи, підписані електронними цифровими підписами КЛІЄНТА, як такі, що мають рівну юридичну силу з документами, які підписані службовими особами та завірені печаткою КЛІЄНТА на паперових носіях;

5) проводить списання коштів з рахунку КЛІЄНТА в день надходження електронних розрахункових документів за умови їх надходження до Національного банку каналами телекомунікації до 16 години. Після 16.00 списання коштів виконується в окремих випадках за дозволом керівництва Національного банку;

6) не проводить списання коштів з рахунку КЛІЄНТА, якщо електронний розрахунковий документ, переданий КЛІЄНТОМ телекомунікаційними лініями зв'язку, не відповідає встановленому порядку оформлення розрахункових документів, зокрема не підписаний електронними цифровими підписами КЛІЄНТА або в разі руйнування електронного цифрового підпису, про що негайно інформувати КЛІЄНТА;

7) складає реєстри розрахункових документів КЛІЄНТА з повним переліком реквізитів, дати і часу подання електронних розрахункових документів і підшивати їх у документи дня як первинні документи, засвідчені печаткою і підписами відповідальних осіб.

3. Національний банк має право:

1) вимагати в окремих випадках від КЛІЄНТА підтвердження розрахункового документа на паперовому носії, завіреному підписами уповноважених осіб і печаткою КЛІЄНТА;

2) призупиняти надання послуг щодо обслуговування КЛІЄНТА з використанням програмного комплексу "Клієнт банку - Банк" у разі:

несвоєчасних розрахунків з Національним банком за надані щомісячні послуги;

систематичного порушення графіка приймання/передавання розрахункових електронних документів;

несвоєчасної звірки з Банком оплачених документів;

отримання повідомлення про порушення правил зберігання та використання засобів захисту інформації Національного банку;

виявлення розбіжностей між електронним розрахунковим документом та його паперовим підтвердженням.

несвоєчасного надання інформації і документів, зазначених у пункті 5 розділу 3.11 статті 3 цього Договору;

3) Запроваджувати нові програмно-технологічні засоби з метою поліпшення роботи системи "Клієнт банку - Банк".

4. КЛІЄНТ має право:

1) у разі неспроможності передавання з технічних причин електронних розрахункових документів подавати до Національного банку розрахункові документи на паперових носіях;

2) отримувати в разі потреби в день проходження електронного платежу підтвердження у вигляді виписки з рахунку на паперових носіях, яка завірена с підписом відповідальної особи Національного банку та її штампом;

3) вимагати від Національного банку своєчасного проведення електронних розрахункових документів, переданих до Національного банку засобами системи "Клієнт банку - Банк", якщо ці документи оформлені належним чином і передані до Національного банку своєчасно.

5. КЛІЄНТ бере на себе зобов'язання:

1) призначити посадових осіб, відповідальних за зберігання та використання засобів захисту інформації в системі "Клієнт банку - Банк", а також осіб, відповідальних за роботу системи електронних платежів у цілому та посадових осіб, які мають право першого та другого підпису розрахункових документів. Копію відповідного наказу необхідно подати Національному банку.

У разі зміни зазначених посадових осіб:

негайно інформувати про це Національний банк;

у день подання нової картки із зразками підписів і відбитка печатки подати до Національного банку копію відповідного наказу та інформацію про ідентифікатори ключів електронно-цифрового підпису (на рівні права першого та другого підпису), що використовуються в системі "Клієнт банку - Банк";

2) забезпечувати використання та зберігання засобів захисту інформації Національного банку в умовах, які виключали б можливість їх викрадення або компрометації;

3) передавати до Національного банку телекомунікаційними засобами зв'язку тільки електронні розрахункові документи, що завірені електронними підписами осіб, які заявлені в картках із зразками підписів і відбитка печатки;

4) регулярно протягом дня перевіряти стан рахунку з урахуванням відправлених платежів. У разі невідповідності відправлених і проведених платежів негайно припинити роботу в програмному комплексі "Клієнт банку - Банк" до з'ясування обставин;

5) щоденно забезпечувати звірку надісланих до Національного банку розрахункових документів зі складеними реєстрами внутрішніх/початкових розрахункових документів системи "Клієнт банку - Банк". Роздруковувати складені реєстри та завіряти печаткою і підписами осіб КЛІЄНТА, які заявлені в картках із зразками підписів і відбитка печатки;

6) не передавати (навіть тимчасово) надані йому програмне забезпечення клієнтської частини програмного комплексу "Клієнт банку - Банк" та засоби захисту інформації Національного банку, а також відповідну документацію третім особам;

7) не вносити зміни до наданого йому програмного забезпечення;

8) дотримуватися технологічної дисципліни роботи в системі "Клієнт банку - Банк";

9) під час зарахування коштів на рахунок КЛІЄНТА, за якими він є неналежним одержувачем, протягом трьох робочих днів від дати надходження повідомлення Національного банку про помилкове зарахування коштів КЛІЄНТ має надати до Національного банку розрахунковий документ щодо повернення цих коштів;

10) створювати розрахункові документи в системі "Клієнт банку - Банк" до 16.00.

6. Забезпечення прав власності і конфіденційність

6.1. Сторони зобов'язуються:

1) забезпечувати конфіденційність та збереження інформації в системі "Клієнт банку - Банк" протягом усього строку дії Договору;

2) забезпечувати конфіденційність усіх складових системи захисту інформації Національного банку: генератора ключів електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) і самих ключів, а також паролів, що використовуються;

3) забезпечувати зберігання арбітражних журналів та іншої інформації відповідно до опису роботи системи. У разі виникнення нестандартних ситуацій надавати арбітражні журнали та іншу інформацію на вимогу відповідного структурного підрозділу Національного банку для проведення аналізу ситуації;

4) про кожну виявлену спробу несанкціонованого втручання до системи "Клієнт банку - Банк" або пошкодження засобів захисту інформації негайно інформувати один одного;

5) вживати організаційних заходів з метою обмеження доступу сторонніх осіб до терміналів програмного комплексу "Клієнт банку - Банк" і засобів захисту інформації;

6) своєчасно виконувати планову заміну ключів.

6.2. Зобов'язання зі збереження конфіденційності зберігають свою силу і після закінчення строку дії цього Договору або його дострокового розірвання протягом установленого законодавством України терміну.

7. Інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

8. Порядок здійснення обслуговування

1) Національний банк надає КЛІЄНТУ програмне забезпечення клієнтської частини програмного комплексу "Клієнт банку - Банк";

2) КЛІЄНТ власними силами встановлює та налаштовує надане йому програмне забезпечення та надає Національному банку таку інформацію про відповідальних осіб: прізвище, ім'я та по батькові відповідальної особи; IP-адреса комп'ютера; найменування ключа ЕЦП;

3) КЛІЄНТ генерує відповідальним особам ключі ЕЦП для роботи в програмному комплексі "Клієнт банку - Банк" та самостійно надсилає їх на сертифікацію до відділу супроводження та впровадження систем управління ключами Національного банку та банківських систем Управління інформаційної безпеки Національного банку України засобами системи ЕП Національного банку. Розсилка сертифікатів ключів ЕЦП КЛІЄНТУ здійснюється через службу захисту інформації Національного банку;

4) КЛІЄНТ надсилає Національному банку засобами ЕП НБУ інформацію про посадових осіб (прізвище, ім'я та по батькові, посада, роль у системі "Клієнт банку - Банк" та найменування персоніфікованого ключа ЕЦП) для реєстрації Національним банком відповідальних осіб КЛІЄНТА в системі з наданням відповідних повноважень;

5) Національний банк приймає розрахункові документи за рахунками КЛІЄНТА, починаючи з дати набрання Договором чинності, за допомогою телекомунікаційного зв'язку перевіряє електронні цифрові підписи, реквізити;

6) Національний банк виконує операції з рахунком КЛІЄНТА у межах залишку на його рахунку.

9. Форми та порядок розрахунків

1) КЛІЄНТ своєчасно сплачує Національному банку плату за послуги згідно з тарифами за операції (послуги), установленими нормативно-правовими актами Національного банку;

2) щомісячно КЛІЄНТ сплачує Національному банку за супроводження програмного забезпечення клієнтської частини програмного комплексу "Клієнт банку - Банк" згідно з тарифами за операції (послуги), установленими нормативно-правовими актами Національного банку;

3) розрахунки за надані щомісячні послуги, визначені в підпункті 2 пункту 9 розділу 3.11 статті 3 Умов надання послуг, здійснюються Клієнтом за кожний повний календарний місяць протягом 3 (трьох) банківських днів після його закінчення.

10. У разі несвоєчасного виконання КЛІЄНТОМ фінансових зобов'язань перед Національним банком відповідно до пункту 9 розділу 3.11 статті 3 Умов надання послуг КЛІЄНТ сплачує Національному банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків від суми заборгованості.

11. У разі прострочення виконання КЛІЄНТОМ фінансових зобов'язань перед Національним банком відповідно до пункту 9 розділу 3.11 статті 3 Умов надання послуг понад 30 (тридцять) днів Національний банк має право в односторонньому порядку розірвати Договір щодо цієї послуги і вимагати сплату заборгованості, пені та штрафу. У цьому разі КЛІЄНТ уважається завчасно попереджений про намір Національного банку розірвати цей Договір.

3.12. Умови надання послуг із відкриття, використання і закриття накопичувального рахунку для здійснення процедури ліквідації банку

1. Договір визначає порядок надання послуг Національним банком із відкриття, використання і закриття накопичувального рахунку для здійснення процедури ліквідації банку.

2. Послуги з відкриття, використання і закриття накопичувального рахунку для здійснення процедури ліквідації банку надаються Національним банком КЛІЄНТУ з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору, та вимог Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492 (зі змінами), у тому числі на підставі:

Заяви про приєднання з відповідно обраною послугою про відкриття банківського рахунку;

Заяви-договору про відкриття банківського рахунку, яка подається КЛІЄНТОМ до Національного банку у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 4 до цього Договору.

3. У разі потреби відкриття накопичувального рахунку в національний та іноземній валютах Заява-договір подається КЛІЄНТОМ до Національного банку у двох примірниках для кожної із таких валют.

4. Розрахункове обслуговування накопичувального рахунку КЛІЄНТА, відкритого в іноземній валюті, здійснюється Національним банком відповідно до пункту 3.2 глави 3 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року N 2 (Рішення N 2), для зарахування залишків коштів в іноземній валюті з кореспондентських рахунків банків-кореспондентів з метою забезпечення процедури ліквідації та інших нормативно-правових актів Національного банку.

5. На умовах та в порядку, що визначені Договором, Національний банк:

1) відкриває накопичувальний рахунок КЛІЄНТУ в національній, іноземній валютах (далі - рахунок) для здійснення процедури ліквідації банку відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку;

2) здійснює розрахунково-касове обслуговування КЛІЄНТА відповідно до вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року N 22 (зі змінами), за умови надання КЛІЄНТОМ розрахункових документів у межах операційного часу;

3) здійснює розрахункові операції відповідно до встановленого графіка документообігу для платежів в іноземній валюті;

4) забезпечує своєчасне зарахування коштів у національній чи іноземній валюті на рахунок КЛІЄНТА;

5) здійснює прийняття та видачу готівки в національній валюті відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку;

6) на вимогу КЛІЄНТА надає виписку з рахунку з доданням необхідних документів на підставі довіреності, наданої до Національного банку за встановленою Національним банком формою. Водночас дублікати виписок з особових рахунків КЛІЄНТА можуть бути видані протягом 5 (п'яти) років від дня здійснення операцій тільки на підставі письмового звернення КЛІЄНТА;

7) у разі надходження (відкликання) коштів у національній валюті під час здійснення розрахунків із зазначенням дати валютування не пізніше наступного дня повідомляє КЛІЄНТА засобами телефонного зв'язку. Зараховує зазначені кошти на відповідний рахунок згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку;

8) здійснює дистанційне обслуговування рахунку та забезпечує обмін технологічною та іншою інформацією між Сторонами в разі підключення КЛІЄНТА до програмного комплексу "Клієнт банку - Банк" відповідно до розділу 3.11 статті 3 Умов надання послуг, у тому числі надає можливість КЛІЄНТУ самостійно формувати виписки про рух коштів за власними рахунками в іноземній валюті в системі "Клієнт банку - Банк";

9) гарантує таємницю операцій за рахунками КЛІЄНТА. Без згоди КЛІЄНТА довідки третім особам з питань проведення операцій на рахунках можуть бути надані лише у випадках, передбачених законодавством України або Договором;

10) до 5 січня наступного за звітним року надає КЛІЄНТУ виписки з рахунків, відкритих в іноземній валюті, станом на 1 січня під підпис у відповідному журналі.

6. Національний банк має право:

1) повернути КЛІЄНТУ розрахункові документи / платіжні доручення в разі:

оформлення КЛІЄНТОМ таких документів з порушенням вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку;

недостатності коштів на рахунку КЛІЄНТА для виконання переказу.

Напис про причину повернення документа без виконання робиться Національним банком мотивовано (з посиланням на підстави, передбачені законодавством України) на зворотному боці документа, де також зазначається дата його повернення і засвідчується підписами відповідних посадових осіб та відбитком штампа Національного банку;

2) відмовляти КЛІЄНТУ у видачі готівки в національній валюті на різні потреби в разі неподання ним попередньо заявки на отримання готівки;

3) прийняти від КЛІЄНТА платіжне доручення до виконання за умови, якщо його сума не перевищує суму, що є на рахунку КЛІЄНТА;

4) отримувати від КЛІЄНТА плату за надані послуги згідно з тарифами, що діють на момент оплати;

5) зберігати кошти КЛІЄНТА, які є на накопичувальному рахунку, без нарахування процентів за залишками на таких рахунках;

6) надавати інформацію про проведення операції відкриття/закриття рахунків КЛІЄНТА відповідним контролюючим органам та інформацію щодо стану рахунків КЛІЄНТА, відкритих у Національному банку, на запит незалежних аудиторів;

7) здійснювати примусове списання (стягнення) коштів з рахунку КЛІЄНТА, накладати арешт на кошти КЛІЄНТА у випадках та в порядку, передбачених законодавством України.

7. КЛІЄНТ має право:

1) самостійно розпоряджатися коштами на своїх рахунках із дотриманням вимог законодавства України;

2) отримувати готівкові кошти в національній валюті в межах касової заявки на отримання готівки та за умови наявності коштів на відкритому в національній валюті рахунку у випадках, передбачених законодавством України;

3) вимагати своєчасного й повного здійснення розрахунків та інших обумовлених Договором послуг.

8. КЛІЄНТ бере на себе зобов'язання:

1) виконувати вимоги законодавства України, зокрема нормативно-правових актів Національного банку з питань здійснення розрахунково-касових операцій в національній валюті, розрахункових операцій в іноземній валюті та надання звітності;

2) дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що впроваджені в Україні під час здійснення розрахунків у національній та іноземній валюті, а також установлених правил порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні;

3) дотримуватися вимог законодавства України щодо обмежень під час здійснення операцій та розрахунків в іноземній валюті;

4) у разі здійснення операцій з готівкою у національній валюті забезпечити здавання готівкової виручки (готівки), що перевищує встановлений ліміт каси, щодня - у день надходження готівкової виручки (готівки) до каси;

5) узгоджувати строки видачі заробітної плати з Національним банком і дотримуватися цих строків;

6) надавати Національному банку заявку на отримання готівки за чеком не пізніше 15 години дня, що передує дню отримання готівки, та інші необхідні дані для касового обслуговування КЛІЄНТА та регулювання касових ресурсів Національного банку;

7) не пізніше наступного дня повідомляти Національний банк про всі помічені неточності або помилки у виписках з рахунку та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за рахунком;

8) повідомляти Національний банк про зарахування на рахунок КЛІЄНТА коштів, що йому не належать, і в триденний термін із дня надходження коштів на рахунок подати Національному банку платіжне доручення на повернення коштів власнику;

9) під час здійснення безготівкових розрахунків використовувати платіжні інструменти у формі:

платіжного доручення;

платіжної вимоги-доручення;

Надавати доручення для здійснення платежів у межах операційного часу згідно з графіками обслуговування КЛІЄНТА та в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку;

10) підтверджувати залишки на рахунку станом на початок року в строки, установлені нормативно-правовими актами Національного банку. У разі неотримання Національним банком підтвердження про залишки коштів станом на 1 січня за рахунками КЛІЄНТА в письмовій формі до 20 січня місяця ці залишки вважаються підтвердженими;

11) КЛІЄНТ надає згоду на розкриття інформації стосовно стану рахунку під час проведення аудиту фінансової звітності Національного банку;

12) інші права та обов'язки Сторін визначаються Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

9. Порядок розрахунків

1) Національний банк не нараховує і не сплачує проценти за залишками коштів на накопичувальному рахунку КЛІЄНТА;

2) КЛІЄНТ своєчасно сплачує Національному банку плату за послуги згідно з тарифами на операції (послуги), установленими нормативно-правовими актами Національного банку;

3) у разі внесення Національним банком змін до тарифів розмір оплати змінюється з часу набрання чинності цими змінами (без укладання додаткового договору);

4) оплата послуг за Договором здійснюється КЛІЄНТОМ не пізніше дня надання послуг;

5) КЛІЄНТ здійснює оплату за надані Національним банком послуги за накопичувальним рахунком в іноземній валюті на наступний після отримання послуг день у безготівковій формі в гривнях за курсом Національного банку, установленим на дату здійснення операції, шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок, зазначений у розділі VII цього Договору, з обов'язковим зазначенням у призначенні платежу суми та дати переказу в іноземній валюті;

6) КЛІЄНТ відшкодовує комісію, яку списує закордонний банк-кореспондент із кореспондентського рахунку Національного банку за виконання зовнішнього платежу клієнта, шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок, зазначений у розділі VII цього Договору.

10. Порядок закриття банківського рахунку

1) банківський рахунок може бути закритий:

на підставі поданої КЛІЄНТОМ до Національного банку Заяви про закриття рахунку;

на підставі відповідного рішення суду;

за ініціативою Національного банку, якщо операції за цим рахунком не здійснюються протягом 3 (трьох) років поспіль і на цьому рахунку немає залишку коштів;

з інших підстав, передбачених законодавством України.

2) під час закриття рахунку залишок коштів на ньому:

у національній валюті перераховується Національним банком на інший, визначений КЛІЄНТОМ рахунок у національній валюті;

в іноземній валюті продається (конвертується) КЛІЄНТОМ та еквівалент проданої іноземної валюти перераховується Національним банком на інший, визначений КЛІЄНТОМ рахунок у національній валюті;

3) якщо протягом 3 (трьох) років поспіль не здійснювалися операції за рахунком Національний банк залишає за собою право відмовити в обслуговуванні рахунку та закрити його. Водночас залишок коштів на рахунку перераховується на відповідний банківський рахунок, на якому обліковуються такі кошти за недіючими рахунками, та зберігається на ньому до моменту звернення КЛІЄНТА до Національного банку з метою розпорядження цими коштами;

4) на залишок коштів, що були перераховані на рахунок для обліку коштів за недіючими рахунками, проценти не нараховуються;

5) у разі отримання Національним банком Заяви про закриття рахунку Національний банк здійснює завершальні операції за рахунком (з виконання платіжних вимог на примусове списання коштів, перерахування залишку коштів на підставі платіжного доручення на інший рахунок КЛІЄНТА, зазначений у Заяві про закриття рахунку, тощо);

6) датою закриття рахунку вважається наступний операційний день за днем виплати/перерахування залишку коштів з рахунку. Якщо на дату прийняття Заяви про закриття рахунку Клієнта немає залишку коштів та/або заборгованості та зазначена заява подана в операційний час, то датою закриття такого рахунку є день отримання Національним банком цієї заяви. Клієнт може звернутися до Національного банку для отримання довідки про закриття рахунку.

3.13. Умови надання послуг із відкриття, використання і закриття банківського рахунку для здійснення процедури з управління непроданими активами банків України

1. Договір визначає порядок надання послуг Національним банком із відкриття, використання і закриття банківського рахунку для здійснення КЛІЄНТОМ процедури з управління непроданими активами банків.

2. Послуги із відкриття, використання і закриття банківського рахунку для здійснення процедури з управління непроданими активами банків України надаються Національним банком КЛІЄНТУ з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору, та вимог Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492 (зі змінами), у тому числі на підставі:

заяви про приєднання з відповідно обраною послугою про відкриття банківського рахунку;

заяви-договору про відкриття банківського рахунку, яка подається КЛІЄНТОМ до Національного банку у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 4 до цього Договору;

3. На умовах та в порядку, визначених цим Договором Національний банк:

1) відкриває накопичувальний рахунок КЛІЄНТУ в національній валюті (далі - рахунок для управління непроданими активами банків) для здійснення процедури з управління непроданими активами банків відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку;

2) здійснює розрахункове обслуговування КЛІЄНТА відповідно до вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року N 22 (зі змінами), за умови надання КЛІЄНТОМ розрахункових документів у межах операційного часу;

3) на вимогу КЛІЄНТА надає виписку з рахунку з доданням необхідних документів на підставі довіреності, наданої до Національного банку за встановленою Національним банком формою. Водночас дублікати виписок з особових рахунків КЛІЄНТА можуть бути видані протягом п'яти років від дня здійснення операцій;

4) у разі надходження (відкликання) коштів під час розрахунків із зазначенням дати валютування не пізніше наступного дня повідомляє КЛІЄНТА засобами телефонного зв'язку. Зараховує зазначені кошти на відповідний рахунок згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку;

5) здійснює дистанційне обслуговування рахунку та забезпечує обмін технологічною та іншою інформацією між Сторонами в разі підключення КЛІЄНТА до програмного комплексу "Клієнт банку - Банк" відповідно до розділу 3.11 статті 3 Умов надання послуг.

4. Національний банк має право:

1) одержувати інформацію від КЛІЄНТА в строки та в обсягах, передбачених умовами Договору про передавання в управління непроданих активів банку, та нормативно-правовими актами Національного банку;

2) у разі оформлення КЛІЄНТОМ розрахункових документів з порушенням законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку мотивовано з посиланням на підстави, передбачені законодавством України, повернути їх КЛІЄНТУ;

3) здійснювати арешт коштів / примусове списання (стягнення) коштів з рахунку КЛІЄНТА у випадках, передбачених законодавством України;

4) отримувати від КЛІЄНТА плату за надані послуги згідно з тарифами, що діють на момент оплати;

5) надавати інформацію про проведення операції відкриття/закриття рахунків КЛІЄНТА відповідним контролюючим органам та інформацію щодо стану рахунків КЛІЄНТА, відкритих у Національному банку, на запит незалежних аудиторів.

5. КЛІЄНТ має право:

1) самостійно розпоряджатися коштами на своїх рахунках із дотриманням вимог законодавства України, за винятком коштів, які підлягають примусовому списанню (стягненню);

2) вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та інших обумовлених Договором послуг.

6. КЛІЄНТ бере на себе зобов'язання:

1) повідомити Національний банк про найменування банку, що передає активи в управління, номер і дату відповідного Договору;

2) виконувати вимоги законодавства України, зокрема нормативно-правових актів Національного банку з питань здійснення розрахункових операцій та надання звітності;

3) дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що впроваджені в Україні, та встановлених правил порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні;

4) під час здійснення безготівкових розрахунків використовувати платіжні інструменти у формі:

платіжного доручення;

платіжної вимоги-доручення;

5) не пізніше наступного дня повідомляти Національний банк про всі помічені неточності або помилки у виписках з рахунку та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за рахунком;

6) повідомляти Національний банк про зарахування на рахунок КЛІЄНТА коштів, що йому не належать, і в триденний термін із дня надходження коштів на рахунок подати Національному банку платіжне доручення на перерахування коштів власнику;

7) підтверджувати залишки на рахунку станом на початок року в строки, установлені нормативно-правовими актами Національного банку. У разі неотримання Національним банком підтвердження про залишки коштів станом на 01 січня за рахунками КЛІЄНТА в письмовій формі протягом місяця ці залишки є підтвердженими;

8) у триденний термін письмово повідомити Національний банк про зміну свого місцезнаходження та/або інших реквізитів.

7. Інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

8. Порядок розрахунків

1) Національний банк не нараховує і не сплачує проценти за залишками коштів на накопичувальному рахунку КЛІЄНТА;

2) КЛІЄНТ своєчасно сплачує Національному банку плату за послуги згідно з тарифами на операції (послуги), установленими нормативно-правовими актами Національного банку. У разі внесення Національним банком змін до тарифів розмір оплати змінюється з часу набрання чинності цими змінами (без укладання додаткового договору). Оплата послуг за Договором здійснюється КЛІЄНТОМ не пізніше дня надання послуг.

9. Порядок закриття банківського рахунку.

1) рахунок для управління непроданими активами банків може бути закритий:

на підставі поданої КЛІЄНТОМ до Національного банку Заяви про закриття рахунку;

на підставі відповідного рішення суду;

за ініціативою Національного банку, якщо операції за цим рахунком не здійснюються протягом трьох років поспіль і на цьому рахунку немає залишку коштів;

з інших підстав, передбачених законодавством України.

2) під час закриття рахунку для управління непроданими активами банків залишок коштів на ньому перераховується Національним банком на інший, визначений КЛІЄНТОМ рахунок;

3) якщо протягом трьох років поспіль не здійснювались операції за рахунком для управління непроданими активами банків, за винятком операцій зі сплати Національним банком процентів на залишки коштів на рахунку для управління непроданими активами банків у разі їх наявності, то Національний банк залишає за собою право відмовити в обслуговуванні цього рахунку та закрити його. Водночас залишок коштів на рахунку перераховується на відповідний банківський рахунок, на якому обліковуються такі кошти за недіючими рахунками, та зберігається на ньому до моменту звернення КЛІЄНТА до Національного банку з метою розпорядження цими коштами;

4) на залишок коштів, що були перераховані на рахунок для обліку коштів за недіючими рахунками, проценти не нараховуються;

5) у разі отримання Національним банком Заяви про закриття рахунку Національний банк здійснює завершальні операції за рахунком для управління непроданими активами банків (з виконання платіжних вимог на примусове списання коштів, перерахування залишку коштів на підставі платіжного доручення на інший рахунок КЛІЄНТА, зазначений у Заяві про закриття рахунку, тощо);

6) датою закриття рахунку для управління непроданими активами банків є наступний операційний день за днем виплати/перерахування залишку коштів з рахунку для управління непроданими активами банків. Якщо на дату прийняття Заяви про закриття рахунку в КЛІЄНТА немає залишку коштів та/або заборгованості та зазначена заява про закриття рахунку подана в операційний час, то датою закриття такого рахунку є день отримання Національним банком цієї заяви. КЛІЄНТ може звернутися до Національного банку для отримання довідки про закриття рахунку.

3.14. Умови надання послуг з касового обслуговування банків у національній валюті України

1. Договір визначає порядок надання відділами (управлінням) грошового обігу Департаменту грошового обігу, Центральним сховищем Національного банку (далі - підрозділи грошового обігу) послуг з касового обслуговування КЛІЄНТА банку з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

2. КЛІЄНТ повинен інформувати про перелік відокремлених підрозділів, які отримуватимуть послуги з касового обслуговування відповідні підрозділи грошового обігу.

3. КЛІЄНТ, якщо немає потреби в отриманні послуги з касового обслуговування, повідомляє відповідний підрозділ грошового обігу про припинення отримання такої послуги.

4. Підрозділи грошового обігу мають право визначати відповідні особливості надання послуг з касового обслуговування відокремлених підрозділів КЛІЄНТА в межах, що не суперечать умовам цього Договору.

5. Предметом цього Договору є комплекс зобов'язань Національного банку та КЛІЄНТА щодо касового обслуговування КЛІЄНТА, яке включає:

видачу готівки для підкріплення операційної каси КЛІЄНТА, приймання Національним банком від КЛІЄНТА придатної та не придатної до обігу готівки, банкнот, що вилучаються з обігу, та невідсортованих банкнот гривень через:

уповноважену особу КЛІЄНТА (за винятком обслуговування в Центральному сховищі);

службу інкасації КЛІЄНТА (службу інкасації іншої уповноваженої установи);

підрозділ перевезення цінностей Національного банку.

Час заїзду до касових приміщень Національного банку визначається в повідомленні, яке надсилається КЛІЄНТУ в день подання Заявки КЛІЄНТА.

6. Послуги з касового обслуговування надаються Національним банком за умови підключення КЛІЄНТА до програмного комплексу АРМ "Заявки" та на підставі Заявок КЛІЄНТА, які оформляються та подаються КЛІЄНТОМ відповідно до вимог Договору та Інструкції користувача програмного комплексу АРМ "Заявка".

7. Національний банк здійснює та забезпечує:

1) касове обслуговування за Заявкою КЛІЄНТА, уключаючи підкріплення операційної каси готівкою, за встановленим порядком;

2) видачу готівки КЛІЄНТУ для підкріплення операційної каси, а також приймання від КЛІЄНТА придатної та не придатної до обігу готівки, банкнот, що вилучаються з обігу, та невідсортованих банкнот гривень:

Центральним сховищем - у касетах;

іншими підрозділами грошового обігу - як в інкасаторських мішках, так і в спеціалізованих касетах, а також заздалегідь опломбованих мішках (за згодою КЛІЄНТА), що передбачено нормативно-правовими актами Національного банку;

3) доступ працівників КЛІЄНТА до місць приймання-передавання цінностей згідно з установленими на об'єктах Національного банку режимними обмеженнями;

4) присутність на місцях надання послуг відповідальних осіб Національного банку;

5) за потреби супроводжує працівників КЛІЄНТА в приміщенні Національного банку;

6) протягом п'яти робочих днів після отримання від КЛІЄНТА інформації, передбаченої в підпункті 8 пункту 10 розділу 3.14 статті 3 Умов надання послуг повідомляє письмово КЛІЄНТА щодо платіжних реквізитів Національного банку для розрахунків за отриману/видану готівку.

8. Національний банк має право:

1) одержувати фінансову звітність та іншу інформацію від КЛІЄНТА;

2) у разі підкріплення операційної каси КЛІЄНТА готівкою отримувати від нього плату за касове обслуговування відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком;

3) відмовити в прийнятті Заявки КЛІЄНТА на здійснення операцій з готівкою у випадках невиконання КЛІЄНТОМ вимог підпункту 1 пункту 9 розділу 3.14 статті 3 Умов надання послуг.

Як виняток приймати Заявку в інші терміни за умови своєчасної оплати відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком;

4) ураховуючи технічні можливості, відмовити в здійсненні операцій з готівкою в разі неможливості задовольнити Заявку КЛІЄНТА;

5) установлювати регламент роботи та обмежувати об'єм приймання готівки через касові приміщення Національного банку;

6) визначати остаточні обсяги підкріплень готівкою за номіналами банкнот і монет;

7) у разі використання спеціалізованих касет щороку, станом на 01 січня та 01 липня (протягом п'яти робочих днів після звітної дати) звіряти кількість касет, які перебувають на зберіганні в КЛІЄНТА, шляхом надання інформації про кількість касет, що перебувають у них на зберіганні;

8) здійснювати видачу КЛІЄНТУ підкріплень готівкою за умови надходження на відповідний рахунок Національного банку відповідних сум із кореспондентського рахунку КЛІЄНТА;

9) призупинити/припинити надання послуги в односторонньому порядку в разі:

невиконання КЛІЄНТОМ умов цього Договору в частині послуг з касового обслуговування;

відкликання банківської ліцензії та ліквідації КЛІЄНТА;

10) за окремим дорученням керівництва Національного банку здійснювати перевірку КЛІЄНТА та його відокремлених підрозділів, що розташовані в регіоні, щодо дотримання ними вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань готівкового обігу, касових операцій, перевезення валютних цінностей та інкасації коштів тощо.

9. КЛІЄНТ має право:

1) надсилати Заявки на здійснення операцій з готівкою та остаточні зміни до них не пізніше 15 години напередодні дня здійснення операції, а в п'ятницю та передсвяткові дні - до 14 години або в інший час за домовленістю із Національним банком;

2) отримувати на підставі акта про приймання-здавання визначену кількість касет як обмінний фонд [обмін касет на зазначену в акті їх кількість здійснюється під час видачі (приймання) банкнот].

Якщо немає обмінного фонду, то отримувати підкріплення банкнотами в касетах з подальшим поверненням до Національного банку з готівкою або порожніми на підставі оформлення КЛІЄНТОМ опису цінностей у національній валюті України, що перевозяться.

10. КЛІЄНТ бере на себе зобов'язання:

1) своєчасно надавати достовірну фінансову звітність та іншу інформацію на вимогу Національного банку;

2) своєчасно та в повному обсязі оплачувати отримані послуги;

3) дотримуватись установленого порядку оброблення, формування і пакування готівки (зокрема, виконувати відсортування зношених банкнот від придатних, значно зношених від невідсортованих) згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку, які регламентують касову роботу;

4) забезпечити схоронність та правильність збереження касет з метою уникнення їх пошкоджень та передавати Національному банку касети, що були пошкоджені під час експлуатації;

5) перераховувати відповідні суми підкріплення готівкою з кореспондентського рахунку КЛІЄНТА до Національного банку, як правило, напередодні або в операційний день отримання готівки;

6) зазначати в Заявках на підкріплення та здавання готівки кількість касет, необхідних для перевезення банкнот;

7) здавати Національному банку пачки банкнот, упаковані відповідно до вимог нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку з питань ведення касових операцій банками в Україні;

8) не пізніше ніж за десять робочих днів після виконання пункту 2 розділу 3.14 статті 3 Умов надання послуг повідомити письмово Національний банк щодо платіжних реквізитів для розрахунків за отриману/видану готівку за формою, наведеною в додатку 5 до цього Договору;

9) забезпечувати дотримання працівниками КЛІЄНТА установлених на об'єкті режимних обмежень, правил пожежної безпеки, визначених Національним банком;

10) подавати підрозділу грошового обігу Національного банку, у якому проводиться касове обслуговування КЛІЄНТА, один примірник картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитка печатки банку (філії, відділення), засвідчений нотаріально, за формою, установленою нормативно-правовими актами Національного банку з питань міжбанківських розрахунків, а також не пізніше дня, що передує дню проведення операції, письмово повідомляти про зміни працівників, які відповідають за схоронність цінностей, платіжних реквізитів, поштової адреси, назви, податкового статусу, та подавати оновлені документи.

11. Інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

12. Порядок розрахунків

1) плата за послугу, яку надає Національний банк, установлюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють тарифи на послугу (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком. Перерахування Національному банку коштів за підкріплення придатними банкнотами (монетами) національної валюти операційної каси КЛІЄНТА здійснює в розмірі суми підкріплення, зазначеної в Заявці КЛІЄНТА;

2) оплата за послугу, що надається Національним банком, здійснюється КЛІЄНТОМ напередодні або в день надання послуги;

3) Національний банк перераховує на рахунок КЛІЄНТА кошти за готівку, яку КЛІЄНТ здає до оборотної каси Національного банку, за фактом проведеної операції у день приймання коштів;

4) плата за послугу може бути змінена в односторонньому порядку в разі внесення Національним банком змін до тарифів Національного банку. Дані зміни набирають чинності згідно з відповідною постановою Національного банку або з дати затвердження керівництвом Національного банку нового розрахунку вартості послуги, яка надається Національним банком;

5) якщо немає оплати послуги КЛІЄНТОМ за новими тарифами, то Національний банк має право призупинити надання послуги, передбаченої розділом 3.14 статті 3 Умов надання послуг.

13. Відповідальність сторін

1) за встановленими фактами надлишків, недостач та сумнівних банкнот (які визнані за результатами дослідження неплатіжними, підробленими, навмисно пошкодженими з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкодженими під час надзвичайного режиму без оформлення відповідних документів) (далі - недостачі) КЛІЄНТ повністю відшкодовує Національному банку суми недостач (у строки, визначені відповідними нормативно-правовими актами Національного банку, які регламентують касову роботу);

2) за кожен факт порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо роботи з готівкою, виявлений Національним банком та оформлений відповідним актом, КЛІЄНТ сплачує штраф у розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян протягом трьох робочих днів із дня отримання акта;

3) якщо представники КЛІЄНТА (інкасатори КЛІЄНТА або інкасатори іншої зазначеної у Заявці КЛІЄНТА установи банку), якому Національний банк надіслав засобами програмного комплексу АРМ "Заявка" повідомлення про здійснення операції здавання (одержання) готівки через приміщення для приймання-передавання готівки, не з'явилися у визначений в повідомленні час, то КЛІЄНТ сплачує Національному банку протягом трьох робочих днів штраф у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

4) за порушення строків подання будь-яких форм звітності, а також за надання недостовірних даних КЛІЄНТ несе відповідальність, передбачену нормативно-правовими актами Національного банку;

5) у разі встановлення фактів пошкодження (втрати) касет з вини КЛІЄНТА, він протягом п'яти робочих днів відшкодовує вартість пошкоджених (втрачених) касет на підставі складеного Національним банком акта та виставленого Національним банком рахунку.

3.15. Умови надання послуг з касового обслуговування ліквідатора банків у національній валюті України

1. Договір визначає порядок надання Національним банком послуг з касового обслуговування КЛІЄНТА-банка для здійснення процедури ліквідації, з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

2. Національний банк надає послуги з касового обслуговування КЛІЄНТА безпосередньо через підрозділи грошового обігу, шляхом приймання готівки національної валюти України - придатних до обігу банкнот (монет), не придатних до обігу банкнот (монет), виведених з обігу банкнот (монет) відповідно до законодавства України і вимог нормативно-правових актів Національного банку.

3. Національний банк надає послуги з касового обслуговування КЛІЄНТА в строки та в порядку, передбачених законодавством України і нормативно-правовими актами Національного банку, в операційний час Національного банку (з 10 до 15 години з понеділка до четверга, а в п'ятницю та передсвяткові дні - з 10 до 13 години). Обідня перерва Національного банку встановлена з 13.00 до 13.45.

4. На умовах та в порядку, що визначені цією статтею Договору, Національний банк:

1) проводить касове обслуговування КЛІЄНТА відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку;

2) приймає протягом одного операційного дня готівку від усіх відділень КЛІЄНТА із суцільним поаркушним перерахуванням;

3) засобами електронної пошти (якщо їх немає, - засобами телефонного зв'язку) до 17.00 напередодні дня здійснення операцій надає КЛІЄНТУ повідомлення про розгляд Заявки КЛІЄНТА;

4) забезпечує доступ працівників КЛІЄНТА до прибуткової каси Національного банку згідно з установленими на об'єкті режимними обмеженнями;

5) проводить усні інструктажі з працівниками КЛІЄНТА з питань дотримання правил поведінки в приміщенні Національного банку та пожежної безпеки;

6) контролює дотримання працівниками КЛІЄНТА встановлених на об'єкті режимних обмежень і правил пожежної безпеки;

7) забезпечує присутність на місцях надання послуг за цим договором відповідальних осіб Національного банку;

8) забезпечує супроводження працівників КЛІЄНТА в приміщенні Національного банку в регіоні.

5. Національний банк має право:

1) установлювати регламент касового обслуговування КЛІЄНТА;

2) відмовляти в прийманні готівки в разі несвоєчасного подання КЛІЄНТОМ Заявки засобами електронної пошти або доставленої нарочно;

3) відмовляти в обслуговуванні в разі недотримання КЛІЄНТОМ часу касового обслуговування, установленого Національним банком;

4) відмовити в прийманні готівки в разі порушення КЛІЄНТОМ вимог Договору;

5) ураховуючи технічні можливості, відмовити в здійсненні операцій з готівкою в разі неможливості задовольнити Заявку КЛІЄНТА;

6) у разі виявлення під час приймання та перерахування готівки сумнівних щодо справжності та платіжності банкнот (монет), у тому числі навмисно пошкоджених з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкоджених під час надзвичайного режиму банкнот національної валюти, забруднених спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання в спецпристрій для зберігання цінностей банкнот національної валюти вилучати їх з оформленням довідки в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку.

6. КЛІЄНТ має право:

1) надавати лист (повідомлення) на вивезення готівки до Національного банку засобами електронної пошти або доставленої нарочно із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові уповноваженої особи КЛІЄНТА на вивезення готівки, посади, назви, номера і дати документа, що посвідчує особу;

2) коригувати подані Заявки здавання готівки не пізніше часу напередодні дня здавання готівки;

3) у разі зміни або відмови від Заявки терміново повідомити Національний банк по телефону та письмово засобами електронної пошти до 16.00, а в п'ятницю та передсвяткові дні не пізніше 15.00 напередодні дня здавання надлишків готівки;

4) подавати Заявку в інший час, ніж це визначено цим договором, тільки за попереднім письмовим погодженням із Національним банком.

7. КЛІЄНТ зобов'язаний:

1) не розголошувати інформацію про Національний банк, яка стала відома КЛІЄНТУ в період чи внаслідок виконання цього Договору. Забезпечувати дотримання працівниками КЛІЄНТА на території Національного банку санітарних норм, вимог з охорони праці і пожежної безпеки та вимог, пов'язаних із режимністю об'єкта;

2) інформувати Національний банк у листах про зміну місцезнаходження (поштової адреси) та банківських реквізитів КЛІЄНТА;

3) не пізніше 16.00 (у п'ятницю та передсвяткові дні до 14.00) напередодні дня здавання готівки подати Національному банку засобами електронної пошти або доставити нарочно лист (повідомлення) за підписом уповноваженої особи КЛІЄНТА, який зобов'язаний подати лист (повідомлення) на вивезення готівки з розподілом сум у розрізі номіналів;

4) дотримуватися часу подання Заявки на вивезення готівки, часу касового обслуговування, установленого Національним банком;

5) здавати до прибуткової каси Національного банку готівку через уповноважену особу згідно з порядком, установленим нормативно-правовими актами Національного банку, за умови дотримання таких вимог:

банкноти (монети) мають бути розсортовані за номіналами, кожен номінал - на придатні до обігу, зношені, значно зношені та з дефектами виробника, а банкноти також відповідно до їх зразка;

банкноти, розсортовані за номіналами і зразком, формуються лицьовим боком догори в одному напрямку та пакуються окремо;

надірвані та розірвані (розрізані) на дві частини банкноти мають бути склеєні прозорими клейкою полімерною або за допомогою клею паперовою стрічкою завширшки не більше ніж 10 мм у такий спосіб, щоб це не призводило до склеювання сусідніх банкнот у корінці, склеювати розірвані на дві частини банкноти потрібно впритул без накладання однієї частини на іншу;

визначати на банкнотах, які втратили частину площі та/або розірвані (розрізані) на дві частини, загальну площу банкноти, що залишилася;

проставляти на платіжній банкноті напис (відбиток штампа) "до обміну", а з лицьового боку - загальну площу банкноти, що залишилася (у відсотках), дату, підпис та відбиток іменного штампа (код) працівника каси;

6) забезпечити схоронність готівки під час їх доставки до Національного банку відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку;

7) забезпечувати дотримання працівниками КЛІЄНТА установлених на об'єкті режимних обмежень, правил пожежної безпеки, визначених Національним банком.

8. Інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

9. Загальна вартість за Договором

1) тарифи за надану послугу визначаються відповідною постановою Правління Національного банку і є обов'язковими для обох Сторін і не потребують попереднього погодження. У разі внесення Національним банком змін до тарифів плата до таких тарифів змінюється з дати набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами Національного банку;

2) про внесені зміни Національний банк має право повідомляти КЛІЄНТА листом або засобами електронної пошти, до якого в обов'язковому порядку додається витяг з постанови Правління Національного банку в частині вартості послуг, які отримує КЛІЄНТ;

3) Національний банк надає КЛІЄНТУ послугу з касового обслуговування шляхом приймання готівки безплатно в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку та цим Договором.

10. Порядок перерахування коштів

1) Національний банк здійснює перерахування коштів на накопичувальний рахунок КЛІЄНТА, відкритий у Національному банку в день одержання готівки, від ліквідатора банку;

2) у разі зміни банківських реквізитів Сторони письмово повідомляють про ці обставини одна одну протягом п'яти робочих днів із дня настання таких змін, але не пізніше дня здійснення касового обслуговування КЛІЄНТА. У разі порушення зазначених умов Сторони мають право припинити виконання взятих на себе зобов'язань за цими умовами.

3.16. Умови надання послуг з відповідального зберігання цінностей, прийнятих від Державної виконавчої служби України / приватних виконавців

1. Договір визначає порядок надання Національним банком послуг з відповідального зберігання цінностей з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

2. Національний банк приймає на зберігання та повертає у схоронності передані КЛІЄНТОМ цінності, на які накладено арешт (далі - цінності) у порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII), Положенням про порядок і умови зберігання ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому й окремих частин таких виробів, на які накладено арешт, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 02 листопада 2005 року N 409 (далі - Положення N 409), та Положенням про порядок і умови зберігання цінних паперів, на які накладено арешт, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 жовтня 1999 року N 489 (далі - Положення N 489).

3. Цінності приймаються Національним банком до відділів (управління) грошового обігу Департаменту грошового обігу, робочі місця яких розташовані в регіонах, на підставі акта про приймання-передавання цінностей, форма якого доводиться Національним банком до відома КЛІЄНТА, та зберігаються протягом усього строку користування цією послугою.

4. На умовах і в порядку, визначених цим Договором Національний банк:

1) приймає цінності від КЛІЄНТА відповідно до порядку, передбаченого Положеннями N 409 та N 489;

2) уживає заходів для збереження цінностей, які перебувають на відповідальному зберіганні;

3) видає цінності, які перебувають на зберіганні, за письмовим зверненням КЛІЄНТА та розпорядженням державного виконавця;

4) надає на письмову вимогу КЛІЄНТА інформацію про прийняття на зберігання цінностей.

5. Національний банк має право:

1) вимагати від КЛІЄНТА дотримання вимог Положень N 409 та N 489;

2) відмовити в прийманні на зберігання та видачі цінностей у разі неналежного оформлення документів, подання неповного пакета документів або недотримання КЛІЄНТОМ вимог Положень N 409 та N 489;

3) припинити надання послуг / розірвати цей Договір в односторонньому порядку за ініціативою Національного банку в разі зміни законодавства, ліквідації свого підрозділу, робочі місця якого розташовано в регіоні, у якому зберігатимуться безпосередньо цінності;

4) в односторонньому порядку змінити місце зберігання цінностей шляхом їх переміщення до іншого свого підрозділу, робочі місця якого розташовано в регіоні, або іншого сховища Національного банку.

6. КЛІЄНТ має право:

1) здавати цінності Національному банку на відповідальне зберігання відповідно до вимог, передбачених Положеннями N 409 та N 489;

2) вимагати надання інформації, що стосується цінностей, переданих на зберігання за цим Договором.

7. КЛІЄНТ зобов'язується дотримуватися вимог Положень N 409 та N 489.

8. Інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

9. Порядок розрахунків

1) зберігання цінностей за цим Договором здійснюється безоплатно;

2) плата за послуги може бути змінена Національним банком в односторонньому порядку в разі внесення Національним банком змін до тарифів, про що Національний банк повідомляє КЛІЄНТА письмово. Дані зміни набирають чинності згідно з відповідною постановою Національного банку;

3) у разі непогодження КЛІЄНТА з оплатою послуг за новими тарифами, що доводиться до КЛІЄНТА письмово, Національний банк має право припинити надання послуг, передбачених у розділі 3.16 статті 3 Умов надання послуг цього Договору, і розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

3.17. Умови надання послуг з перевезення валютних цінностей

1. Договір визначає порядок надання Національним банком послуг з перевезення валютних цінностей КЛІЄНТА-банку, з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

2. КЛІЄНТ повинен узгоджувати із Національним банком перелік своїх відокремлених підрозділів, які пропонуються до обслуговування.

3. Національний банк надає послуги з перевезення валютних цінностей за наявності в КЛІЄНТА відповідних умов для роботи та враховуючи можливості підрозділу перевезення цінностей Національного банку.

4. Предметом цього Договору є комплекс зобов'язань Національного банку та КЛІЄНТА щодо перевезення валютних цінностей КЛІЄНТА, який уключає:

послуги з доставки підкріплення та вивезення надлишків (перевезення) готівки, банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти, пам'ятних та інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції (далі - валютні цінності) до/від операційної каси філії (відділення) КЛІЄНТА;

своєчасну оплату за надані послуги з доставки підкріплення та вивезення надлишків валютних цінностей, у розмірах і в строки, передбачені цим Договором.

5. Послуги з перевезення валютних цінностей Національним банком надаються за умови:

підключення КЛІЄНТА до програмного комплексу АРМ "Заявки" та на підставі Заявок КЛІЄНТА, які оформляються та подаються КЛІЄНТОМ відповідно до вимог цього Договору та Інструкції користувача програмного комплексу АРМ "Заявка";

забезпечення КЛІЄНТОМ наявності вільних і освітлених шляхів, входів і коридорів, ізольованого приміщення для приймання/видачі валютних цінностей обладнаного системою відеоконтролю. Національний банк може пред'явити додаткові вимоги, спрямовані на забезпечення безпеки;

дотримання КЛІЄНТОМ порядку пакування валютних цінностей, визначеного нормативно-правовими актами Національного банку.

6. Національний банк здійснює та забезпечує власними силами і засобами доставку підкріплення та вивезення надлишків валютних цінностей до/від каси КЛІЄНТА протягом наступного робочого дня з дати отримання Заявки від КЛІЄНТА.

7. Як виняток, КЛІЄНТ може подати Національному банку Заявку на вивезення надлишків готівки день у день. Така заявка має бути надіслана до 12.00 і здійснюється Національним банком протягом поточного робочого дня за можливістю.

8. Національний банк має право:

1) отримувати від КЛІЄНТА оплату за надані послуги відповідно до умов цього Договору;

2) призупинити або відмовити в наданні послуг КЛІЄНТУ у разі:

невиконання КЛІЄНТОМ зобов'язань щодо здійснення своєчасної оплати за отримані від Національного банку послуги;

несвоєчасного подання Заявки на перевезення валютних цінностей;

незабезпечення умов, визначених пунктом 5 розділу 3.17 статті 3 Умов надання послуг цього Договору;

відкликання банківської ліцензії та ліквідації КЛІЄНТА;

3) ураховуючи технічні або інші можливості, відмовити в наданні послуги в разі неможливості задовольнити Заявку КЛІЄНТА;

4) не приймати від КЛІЄНТА виявлені групами (бригадами) інкасаторів касети, які сформовані із порушенням правил пакування;

5) за окремим дорученням керівництва Національного банку здійснювати перевірку КЛІЄНТА та його відокремлених підрозділів, що розташовані в регіоні, щодо дотримання ними вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань організації та здійснення перевезення валютних цінностей та інкасації коштів тощо.

9. КЛІЄНТ має право:

1) надсилати Заявки КЛІЄНТА та остаточні зміни до них не пізніше 15.00 напередодні дня отримання послуг, а в п'ятницю та передсвяткові дні - до 14.00 або в інший час за домовленістю із Національним банком;

2) вимагати своєчасного отримання послуг з перевезення валютних цінностей;

3) надавати Заявку на перевезення валютних цінностей в інший час ніж це визначено цим Договором тільки за попереднім письмовим погодженням із Національним банком.

10. Національний банк бере на себе зобов'язання:

1) здійснювати власними силами і засобами перевезення, передавання/прийом валютних цінностей з дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку та згідно з наданими Заявками КЛІЄНТА;

2) забезпечувати своєчасну доставку валютних цінностей КЛІЄНТУ згідно з пунктом 6 розділу 3.17 статті 3 Умов надання послуг цього Договору;

3) надати КЛІЄНТУ список працівників (начальників груп та інкасаторів) Виконавця, із зазначенням номерів посвідчень і датою їх видачі, які уповноважені здійснювати перевезення валютних цінностей.

11. КЛІЄНТ бере на себе зобов'язання:

1) надавати заявки Національному банку для організації перевезення валютних цінностей до/від операційної каси (відділення) КЛІЄНТА не пізніше 15.00 робочого дня, що передує дню здійснення перевезення валютних цінностей;

2) забезпечити наявність вільних і освітлених шляхів, входів і коридорів, ізольованого приміщення для приймання/видачі валютних цінностей обладнаного системою відеоконтролю;

3) забезпечити своєчасний прийом/видачу валютних цінностей від/до груп (бригад) інкасаторів Національного банку та оформлення супровідних документів відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку;

4) здійснювати прийом та видачу валютних цінностей від/до груп (бригад) інкасаторів Національного банку під відеоконтролем, завчасно формувати та забезпечувати підготовку надлишків валютних цінностей до вивезення;

5) забезпечити повернення Національному банку порожньої тари (касет) одразу після приймання ним валютних цінностей за описом цінностей, у якому зазначається її кількість;

6) не розголошувати інформацію про Національний банк, яка стала відома КЛІЄНТУ в період чи внаслідок виконання цього Договору, про вартість послуг, що надаються, та іншу конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

Зобов'язання із збереження конфіденційності зберігають свою силу і після закінчення строку дії цього Договору або його дострокового розірвання протягом наступних трьох років.

12. Вартість послуг:

1) вартість наданих КЛІЄНТУ послуг з перевезення валютних цінностей визначається в додатку 6 до цього Договору, розраховується відповідно до тарифів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, які регулюють тарифи на послуги, що надаються (здійснюються) Національним банком, з урахуванням узгодженого часу доставки та вивезення;

2) якщо КЛІЄНТОМ одночасно з доставкою заявлено потребу у вивезенні валютних цінностей, то норма часу на перевезення, що визначена в додатку 6 до цього Договору, збільшується на час, необхідний для забезпечення отримання та завантаження валютних цінностей, які мають бути вивезені;

3) під час перевезення валютних цінностей з перевищеною найбільшою сумою, що визначається згідно із кратністю до мінімальної заробітної плати, відповідними нормативно-правовими актами Національного банку вартість послуги враховує залучення оперативного автотранспорту для супроводження та додатково не менше двох інкасаторів озброєних вогнепальною зброєю, що визначено в додатку 6 до цього Договору;

4) послуги з перевезення валютних цінностей не обкладаються податком на додану вартість;

5) вартість послуг з перевезення валютних цінностей може змінюватися за взаємною згодою сторін у разі внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють тарифи на послуги, що надаються (здійснюються) Національним банком.

13. Порядок розрахунків:

1) Національний банк щомісяця до 26 числа надсилає КЛІЄНТУ засобами електронної пошти Національного банку акт наданих послуг із розрахунком вартості наданих послуг відповідно до тарифів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, які регулюють тарифи на послуги, що надаються (здійснюються) Національним банком, зазначеними в додатку 6 до цього Договору.

Додатково Національний банк надсилає КЛІЄНТУ акт наданих послуг з підписами та відбитком печатки засобами поштового зв'язку, кур'єром або вручає особисто;

2) КЛІЄНТ має здійснити оплату за актом наданих послуг до першого числа наступного місяця або письмово надати свої зауваження/заперечення щодо акта. У разі ненадання зауважень/заперечень щодо акта КЛІЄНТОМ у зазначений строк послуги є прийнятими в повному обсязі і такими, що підлягають оплаті.

14. Відповідальність Сторін:

1) у разі невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим договором винна Сторона, що встановлюється за згодою Сторін або за рішенням суду, повинна відшкодувати іншій Стороні на її вимогу заподіяну шкоду в повному обсязі, якщо вона заподіяна в період чи внаслідок виконання умов цього Договору;

2) у разі невиконання КЛІЄНТОМ зобов'язань щодо своєчасної оплати за надані послуги в строки, передбачені пунктом 13 розділу 3.17 статті 3 Умови надання послуг цього Договору, КЛІЄНТ сплачує Національному банку суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення і три відсотки річних із простроченої суми;

3) за затримку оплати за надані послуги КЛІЄНТ сплачує Національному банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня від суми простроченого платежу за кожний день прострочення;

4) Національний банк несе повну матеріальну відповідальність перед КЛІЄНТОМ за забезпечення схоронності валютних цінностей під час перевезення, яка починається з моменту приймання інкасаторами Національного банку валютних цінностей і закінчується після їх здачі в касу КЛІЄНТА або Національного банку;

5) випадки встановлення недостач або надлишків, сумнівних банкнот у непорушеній упаковці КЛІЄНТА розглядаються сторонами в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку, які регламентують ведення касових операцій банками в Україні.

Стаття 4. Права та обов'язки Сторін

1. Права та обов'язки Сторін за Договором є комплексом зобов'язань Національного банку / депозитарію та КЛІЄНТА / депозитарної установи, які передбачені умовами надання Національним банком послуг, відповідно до статті 3 розділу III цього Договору, а також визначені вимогами цієї статті Договору.

2. Національний банк / депозитарій зобов'язаний:

1) діяти згідно із законодавством України;

2) забезпечити надання КЛІЄНТУ / депозитарній установі послуг, відповідно до умов цього Договору;

3) приймати оплату послуг на умовах, установлених цим Договором.

3. Національний банк / депозитарій має право:

1) запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, розроблені для вдосконалення послуг, що надаються КЛІЄНТУ / депозитарній установі;

2) установлювати тарифи на послуги, що надаються Національним банком, і змінювати їх розмір із дня набрання чинності змінами до відповідного нормативно-правового акта Національного банку;

3) отримувати від КЛІЄНТА / депозитарної установи плату за надані йому послуги згідно з умовами цього Договору;

4) вимагати від КЛІЄНТА / депозитарної установи надання необхідних документів і відомостей у випадках, передбачених Договором та законодавством України;

5) надсилати платіжну вимогу до банку, у якому відкрито рахунок КЛІЄНТА / депозитарної установи - небанку, для договірного списання суми згідно з розрахунком у разі ненадходження від КЛІЄНТА / депозитарної установи оплати за надані Національним банком / депозитарієм послуги в сумі та в строк, що обумовлені цим Договором;

6) без додаткового погодження здійснювати договірне списання коштів із кореспондентського рахунку КЛІЄНТА / депозитарної установи-банку, відкритого в Національному банку, в разі ненадходження від КЛІЄНТА / депозитарної установи оплати за надані Національним банком / Депозитарієм послуги в сумі та в строк, що обумовлені цим Договором;

7) відмовити КЛІЄНТУ / депозитарній установі в наданні послуг за Договором, зокрема у проведенні операцій за рахунками чи у виконанні наданого КЛІЄНТОМ розрахункового, касового документа, у порядку та випадках, передбачених Договором, законодавством України;

8) в односторонньому порядку призупинити надання послуг / розірвати Договір у разі неукладення між КЛІЄНТОМ / депозитарною установою - небанком та банком, який обслуговує банківський рахунок КЛІЄНТА / депозитарної установи, додаткового договору до договору про обслуговування банківського рахунку КЛІЄНТА / депозитарної установи, яким передбачено право Національного банку / депозитарію здійснювати за платіжною вимогою договірне списання коштів з рахунку КЛІЄНТА / депозитарної установи та/або не надання до Національного банку / депозитарію копії такого додаткового договору протягом місяця після його підписання, у тому числі під час переходу на обслуговування до іншого обслуговуючого КЛІЄНТА / депозитарної установи банку.

4. КЛІЄНТ / депозитарна установа, мають право:

1) своєчасно отримувати послуги, визначені в цьому Договорі;

2) подавати заяви, скарги, претензії;

3) оскаржувати дії чи бездіяльність Національного банку / депозитарію в судовому порядку.

5. КЛІЄНТ / депозитарна установа зобов'язується:

1) діяти згідно із законодавством України;

2) забезпечувати належне збереження наданих Національним банком / депозитарієм програмних засобів і не передавати їх третім особам;

3) своєчасно здійснювати оплату Національному банку / депозитарію за надані послуги згідно з умовами та строками, передбаченими цим Договором і тарифами Національного банку / депозитарію;

4) своєчасно інформувати Національний банк / депозитарій про зміни місцезнаходження, телефонів, прізвищ відповідальних осіб тощо. Обов'язково відповідати на запити Національного банку щодо надання інформації, яка використовується для оперативної взаємодії з КЛІЄНТОМ / депозитарною установою;

5) протягом місяця після акцептування Заяви про приєднання забезпечити укладення з обслуговуючим банком додаткового договору до договору про обслуговування банківського рахунку КЛІЄНТА / депозитарної установи - небанку, яким передбачити право Національного банку / депозитарію ініціювати за платіжною вимогою договірне списання коштів з рахунку КЛІЄНТА / депозитарної установи та надати засвідчену в установленому порядку копію цього додаткового договору Національному банку / депозитарію;

6) протягом місяця після переходу КЛІЄНТА / депозитарної установи - небанку на обслуговування до іншого банку подати Національному банку / депозитарію, засвідчену в установленому порядку копію додаткового договору до договору про обслуговування банківського рахунку КЛІЄНТА / депозитарної установи, яким передбачено право Національного банку / депозитарію здійснювати за платіжною вимогою договірне списання коштів з рахунку КЛІЄНТА / депозитарної установи;

7) у разі розірвання Договору сплатити Національному банку / депозитарію вартість отриманих, але не сплачених на день розірвання Договору послуг;

8) відстежувати зміни до Договору, тарифів Національного банку / депозитарію, нормативно-правових актів щодо діяльності Національного банку / депозитарію. КЛІЄНТ / депозитарна установа повинна відстежувати ці зміни шляхом моніторингу сторінки офіційного Інтернет-представництва Національного банку та повідомлень Національного банку / депозитарію, надісланих засобами електронної пошти Національного банку.

Стаття 5. Оплата послуг та договірне списання

1. Якщо інший порядок не встановлений статтею 3 Умов надання послуг розділу III цього Договору, то оплата послуг, наданих Національним банком / депозитарієм здійснюється КЛІЄНТОМ / депозитарною установою в порядку, установленому статтею 5 розділу III цього Договору.

2. Національний банк / депозитарій щомісяця до 26 числа надсилає КЛІЄНТУ / депозитарній установі засобами електронної пошти Національного банку акт наданих послуг за розрахунковий період (далі - акт) згідно з тарифами Національного банку / депозитарію та додатково надсилає до п'ятого числа наступного місяця КЛІЄНТУ / депозитарній установі акт, підписаний уповноваженою особою / уповноваженими особами Національного банку / депозитарію та засвідчений відбитком печатки Національного банку, засобами поштового зв'язку на адресу КЛІЄНТА / депозитарної установи, зазначену нею в Заяві про приєднання / анкеті рахунку в ЦП, як адреса для поштових відправлень або, якщо така адреса не зазначена КЛІЄНТОМ / депозитарною установою, - на адресу місцезнаходження КЛІЄНТА / депозитарної установи, або в інший прийнятний для Національного банку / депозитарію спосіб, визначений КЛІЄНТОМ / депозитарною установою в Заяві про приєднання / анкеті рахунку в ЦП.

Початком розрахункового періоду за послугами є дата попереднього акта виконаних робіт (акта про надання послуг) або дата набрання чинності договором про надання таких послуг. Кінець розрахункового періоду встановлюється на 23-й календарний день кожного місяця. Якщо 24-й календарний день місяця припадає на вихідний або святковий день, то кінець розрахункового періоду переноситься на день, що передує останньому робочому дню до 24-го календарного дня місяця.

3. Національний банк / депозитарій має право в односторонньому порядку змінити порядок надання КЛІЄНТУ / депозитарній установі актів, повідомивши про це КЛІЄНТА / депозитарну установу шляхом розміщення відповідної інформації на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку / депозитарію та в разі потреби надсилання відповідного повідомлення засобами електронної пошти Національного банку не пізніше ніж за 15 робочих днів до початку застосування таких змін.

4. Розрахунок за надані послуги за неповний робочий місяць (укладення, розірвання договору) здійснюється за фактично наданий обсяг послуг / відпрацьовані дні місяця, якщо інший порядок розрахунку не встановлений статтею 3 Умов надання послуг розділу III цього Договору та/або тарифами Національного банку / депозитарію.

5. КЛІЄНТ / депозитарна установа має здійснити оплату на підставі отриманого акта (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця або письмово подати свої зауваження/заперечення щодо акта. У разі неподання зауважень/заперечень щодо акта КЛІЄНТОМ / депозитарною установою в зазначений строк послуги є прийнятими в повному обсязі і такими, що підлягають оплаті, а акт таким, що підписаний обома сторонами.

6. Цим КЛІЄНТ / депозитарна установа підтверджує, що погоджується з тарифами Національного банку / депозитарію на день укладення цього Договору та всіма змінами до них, а також розуміє порядок зміни тарифів Національного банку / депозитарію та повністю погоджується з ним.

7. КЛІЄНТ / Депозитарна установа має право письмово звернутися до Національного банку / депозитарію для отримання деталізації нарахованої до оплати суми за надані послуги.

8. У разі ненадходження оплати від КЛІЄНТА / депозитарної установи - банку у визначені Єдиним договором терміни Національний банк / депозитарій без додаткового погодження має право здійснювати списання з кореспондентського (консолідованого кореспондентського) рахунку банку суму згідно з актом наданих послуг. У реквізиті "Призначення платежу" Національний банк / депозитарій зазначає номер і день укладення договору, за яким має здійснюватися договірне списання.

9. У разі ненадходження оплати від КЛІЄНТА / депозитарної установи - небанку у визначені Єдиним договором терміни Національний банк / депозитарій без додаткового погодження має право надсилати платіжну вимогу до обслуговуючого банку КЛІЄНТА / депозитарної установи для списання суми згідно з актом наданих послуг.

Стаття 6. Відповідальність Сторін

1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань однією із Сторін, передбачених договором та законодавством України, винна Сторона несе відповідальність згідно з умовами Договору та законодавством України.

2. Сторона, яка порушила зобов'язання, взяті на себе за Договором, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

3. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторони від виконання договірних зобов'язань.

4. КЛІЄНТ несе відповідальність:

1) за відповідність інформації, зазначеної в електронному розрахунковому документі, суті операції, за якою здійснюється переказ, даних, що зазначені у реквізиті "Призначення платежу". Національний банк перевіряє заповнення цих реквізитів на відповідність вимогам лише за зовнішніми ознаками;

2) за порушення цілісності програмного забезпечення (унаслідок помилок, порушення технології оброблення інформації, уключаючи зараження вірусами), що виникли з вини КЛІЄНТА;

3) у разі заподіяння шкоди функціонуванню системи ЕП КЛІЄНТ відшкодовує Національному банку завдані збитки;

4) у разі несвоєчасного здійснення оплати наданих послуг КЛІЄНТ сплачує Національному банку:

суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення та три відсотки річних із простроченої суми;

пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно перерахованих коштів за кожний день прострочення;

5) за повторне протягом трьох місяців неперерахування коштів за задоволеною Заявкою на участь в операціях з розміщення депозитних сертифікатів шляхом сплати штрафу в розмірі 0,1 % від суми, зазначеної в повідомленні про задоволення заявок, але не вище, ніж 1 % від суми зареєстрованого статутного капіталу КЛІЄНТА. Відповідальність за достовірність підписів та наявність повноважень підписантів на документах, що подаються до Національного банку відповідно до вимог нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку з питань застосування стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, покладається на КЛІЄНТА;

6) КЛІЄНТ за неповідомлення Національного банку протягом трьох днів після отримання виписки з рахунку про помилково зараховані на його рахунок суми сплачує Національному банку за кожний день прострочення пені в розмірі 0,1 % неправильно зарахованої на рахунок суми, що йому не належить, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня;

7) КЛІЄНТ за неповернення суми коштів банку протягом трьох днів від дати надходження повідомлення про те, що сума переказу є помилково зарахованою на його рахунок, сплачує банку пеню в розмірі 0,1 % від суми переказу за кожний день починаючи від дати, коли він дізнався про те, що переказ є помилково зарахованим до дня повернення грошей уключно. Сума пені не може перевищувати 10 % суми переказу.

5. Національний банк не несе відповідальності:

1) за збої в обміні інформацією, які виникли через несправності ліній зв'язку, відключення або перебої у лініях електропостачання;

2) за списання коштів з рахунку КЛІЄНТА, яке надалі не підтверджується документально за умови, що передані телекомунікаційними лініями зв'язку електронні розрахункові документи були складені правильно та засвідчені електронними цифровими підписами КЛІЄНТА;

3) за навмисне або необережне передавання КЛІЄНТОМ паролів, ключів та системи захисту інформації Національного банку третій стороні;

4) за зміст інформації, яка надсилається абонентами системи електронної пошти;

5) за достовірність змісту розрахункового документа, оформленого КЛІЄНТОМ;

6) за своєчасність подання КЛІЄНТОМ, що є неналежним одержувачем коштів, розрахункового документа на повернення помилково зарахованих на його рахунок коштів;

7) за збитки, завдані КЛІЄНТУ суб'єктами, що користуються послугами КЛІЄНТА;

8) Національний банк не відшкодовує витрати КЛІЄНТА в разі призупинення надання послуги / розірвання Договору з причин невиконання або неналежного виконання зобов'язань за Договором КЛІЄНТОМ.

6. Національний банк несе відповідальність:

1) за порушення Національним банком установлених законодавством строків виконання доручення КЛІЄНТА на переказ та строків на завершення переказу Національний банк сплачує КЛІЄНТУ пеню в розмірі 0.1 % суми простроченого платежу за кожний день прострочення, що не може перевищувати 10 % суми переказу;

2) у разі несвоєчасного (пізніше наступного дня після отримання відповідного документа) чи неправильного списання з вини Національного банку суми з рахунку КЛІЄНТА, а також за несвоєчасне чи неправильне зарахування суми, яка належить власнику рахунку, Національний банк сплачує КЛІЄНТУ пеню в розмірі 0,1 % несвоєчасно або неправильно зарахованої (списаної) суми за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня.

7. Винна Сторона відшкодовує іншій Стороні реальні збитки (втрати), які завдані у зв'язку з несвоєчасним або неякісним виконанням ним обов'язків, обумовлених у Договорі, сума яких визначається за згодою Сторін або рішенням суду.

8. Кожна із Сторін несе відповідальність за збої в обміні інформацією, викликані навмисними, необережними або некомпетентними діями їх персоналу.

Стаття 7. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

1. Сторони договору звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень Договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що перебувають поза сферою контролю Сторони, яка його не виконала. Такі причини включають стихійне лихо, надзвичайні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадські заворушення, але не обмежуються ними (далі - форс-мажор). Період звільнення від відповідальності починається з часу оголошення однією Стороною форс-мажору і закінчується, якщо ця Сторона вжила заходів, яких вона і справді могла б ужити для виходу з форс-мажору. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж шість місяців, то кожна зі Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і в такому разі жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

2. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань унаслідок надзвичайних обставин, передбачених у пункті 1 цієї статті, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів із часу виникнення цих обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилатися надалі на вищезазначені обставини.

3. Належним доказом впливу дії обставин непереборної сили на можливість виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором є сертифікат Торгово-промислової палати України.

IV. Строк дії та припинення Договору

1. Строк дії цього Договору визначається строком дії Публічної пропозиції.

2. Договір може бути розірваний на підставі письмової заяви про розірвання Договору, надісланої КЛІЄНТОМ до Національного банку, або з ініціативи Національного банку в односторонньому порядку шляхом надсилання відповідного письмового повідомлення КЛІЄНТУ у випадках, передбачених цим Договором та Умовами надання послуг.

3. Розірвання цього Договору за ініціативою КЛІЄНТА можливе тільки за умови, якщо в КЛІЄНТА немає заборгованості перед Національним банком за цим Договором. Заборгованістю КЛІЄНТА є несплачена вартість послуг, що надавалися Національним банком КЛІЄНТУ відповідно до цього Договору, у тому числі нарахована до дня розірвання цього Договору винагорода Національного банку за надання будь-яких послуг за цим Договором.

4. Розірвання цього Договору за ініціативою КЛІЄНТА здійснюється шляхом подання КЛІЄНТОМ до Національного банку письмової заяви про відмову від усіх послуг, які були обрані КЛІЄНТОМ протягом дії цього Договору, якщо інший порядок не передбачений умовами цього Договору.

5. Припинення надання деяких з послуг, які були обрані КЛІЄНТОМ протягом дії цього Договору, за ініціативою КЛІЄНТА здійснюється шляхом подання КЛІЄНТОМ до Національного банку письмової Заяви про відмову від деяких з послуг та не приводить до розірвання цього Договору.

6. Припинення надання деяких з послуг, які були обрані КЛІЄНТОМ протягом дії цього Договору, за ініціативою Національного банку здійснюється Національним банком в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором, Умовами надання послуг, вимогами нормативно-правових актів Національного банку та діючим законодавством України.

7. Припинення надання деяких з послуг за ініціативою КЛІЄНТА або Національного банку не припиняє зобов'язань КЛІЄНТА щодо погашення заборгованості КЛІЄНТА, яка виникла за цим Договором.

8. Відновлення надання деяких з послуг за цим Договором здійснюється за ініціативою КЛІЄНТА шляхом подання КЛІЄНТОМ до Національного банку письмової Заяви.

9. У разі порушення КЛІЄНТОМ умов цього Договору Національний банк має право розірвати Договір, попередивши КЛІЄНТА про це письмово за 20 днів до дня його розірвання.

10. Розірвання цього Договору, у тому числі за ініціативою Національного банку, не звільняє КЛІЄНТА від обов'язку сплатити заборгованість, що виникла протягом дії цього Договору в повному обсязі.

V. Заключні положення

1. Усі зміни до цього Договору вносяться відповідно до умов Публічної пропозиції, повідомляючи про це КЛІЄНТА офіційним опублікуванням тексту таких змін (тобто нової редакції Договору чи його відповідної частини) на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

2. Невиконання під час реалізації цього Договору однією із Сторін вимог іншої Сторони, які суперечать вимогам законодавства, не може бути підставою для розірвання Договору.

3. Сторони зобов'язуються зберігати в таємниці, не передавати третім особам та не використовувати конфіденційну інформацію, що стала їм відома під час виконання цього Договору, та несанкціоноване поширення якої може завдати збитків будь-якій із Сторін, крім випадків, передбачених законодавством України.

4. КЛІЄНТ не має права на копіювання та/або розповсюдження, передавання третім особам програмно-технологічного забезпечення та інших об'єктів права інтелектуальної власності Національного банку, отриманих у зв'язку з виконанням цього Договору.

5. Національний банк надсилає КЛІЄНТУ розпорядження, повідомлення, інформацію, що надається у зв'язку з виконанням ним Договору самостійно, обираючи конкретний спосіб відправлення, якщо інше не визначено цим Договором та/чи нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку, одним із таких шляхів:

1) засобами електронної пошти;

2) нарочним уповноваженому представникові КЛІЄНТА за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9 (у робочий час Національного банку);

3) простим, рекомендованим або іншим листом;

4) за допомогою факсимільного зв'язку;

5) іншим шляхом, додатково узгодженим Сторонами.

6. Сторони для виконання зобов'язань за цим Договором мають право здійснювати обмін листами (документами, інформацією тощо), що є правочином і підставою виникнення між Сторонами взаємних зобов'язань.

7. Усі спори за цим Договором, що виникають з приводу виконання цього Договору, вирішуються шляхом проведення взаємних переговорів. У разі недосягнення Сторонами згоди спір передається на вирішення до суду згідно із законодавством України.

VI. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9

Код за ЄДРПОУ: 00032106

Код банку 300001

Індивідуальний податковий номер 000321026651

VII. Реквізити Національного банку

Рахунок Національного банку для оплати послуг системи електронної пошти Національного банку: р/р 4629105033.

Рахунок Національного банку для оплати інформаційних послуг Національної платіжної системи "Український платіжний простір": р/р 4629105033.

Рахунок Національного банку для оплати послуг з розрахунково-інформаційного обслуговування в системі електронних платежів Національного банку: р/р 4629105033.

Рахунок Національного банку для оплати послуг із надання в користування засобів захисту інформації Національного банку для використання їх у системі електронних платежів Національного банку та в програмно-технічних комплексах автоматизації банківської діяльності, які забезпечують оброблення та передавання інформації, що не належить до платіжної і технологічної інформації СЕП, між банками та іншими установами і Національним банком: р/р 4629105033.

Рахунок Національного банку для оплати послуг з надання послуг Засвідчувального центру: р/р 4629105033.

Рахунок Національного банку для оплати послуг за користування Єдиною національною системою електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку для банків: р/р 4629105033.

Рахунок Національного банку для оплати послуг за користування Єдиною національною системою електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку для суб'єктів надання адміністративних послуг та небанківських установ: р/р 4629105033.

Рахунок Національного банку для оплати послуг депозитарію та операцій з депозитними сертифікатами Національного банку : р/р 4629822042.

Рахунок Національного банку для оплати послуг банківського обслуговування з використанням програмного комплексу "Клієнт банку - Банк": 4629705026.

Рахунок Національного банку для сплати штрафу за несвоєчасну оплату за послуги банківського обслуговування з використанням програмного комплексу "Клієнт банку - Банк": 4629806026.

Рахунок Національного банку для оплати послуг, наданих за накопичувальним рахунком в іноземній валюті N 46291995102.

Рахунок Національного банку для відшкодування КЛІЄНТОМ комісії, яку списує закордонний банк-кореспондент з кореспондентського рахунку Національного банку, за виконання зовнішнього платежу КЛІЄНТА N 27495992715.

Рахунок Національного банку для перерахування КЛІЄНТАМИ коштів за придбані депозитні сертифікати: р/р 46216992704.

Рахунок Національного банку для оплати послуг з перевезення валютних цінностей: р/р 4629105033.

 

Додаток 1
до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

Заява про приєднання до умов Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

N ______ від "___" 20__ року

Повне найменування КЛІЄНТА:

 

Код за ЄДРПОУ:

 

р/р:

 

Код банку:

 

ІПН:

 

Місцезнаходження:

 

В особі:

 

Контактні телефони:

 

 

 

Вид послуг1:

 

1

із здійснення операцій на міжбанківському валютному та фондовому ринку України

 

2

щодо проведення операцій з депозитними сертифікатами

 

3

надання послуг системою електронної пошти Національного банку

 

4

надання інформаційних послуг Національної платіжної системи "Український платіжний простір"

 

5

розрахунково-інформаційного обслуговування в системі електронних платежів Національного банку

 

6

із надання в користування засобів захисту інформації Національного банку

 

7

надання Засвідчувальним центром Національного банку України послуг центру сертифікації ключів КЛІЄНТА

 

8

надання послуг Єдиною національною системою електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку для банків України

 

9

надання послуг Єдиною національною системою електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку для суб'єктів надання адміністративних послуг та небанківських установ

 

10

послуги депозитарію Національного банку України (депозитарний договір)2

 

11

послуги банківського обслуговування з використанням програмного комплексу "Клієнт банку - Банк"

 

12

послуги із відкриття, використання і закриття накопичувального рахунку для здійснення процедури ліквідації банку

 

13

послуги із відкриття, використання і закриття банківського рахунку для здійснення процедури з управління непроданими активами банків України

 

14

послуги з касового обслуговування банків у національній валюті України

 

15

послуги з касового обслуговування ліквідаторів банків у національній валюті України

 

16

послуги з відповідального зберігання цінностей, Державної виконавчої служби України / приватних виконавців

 

17

послуг із перевезення валютних цінностей

 


1 Відмітити "Так" усі види послуг, які має намір отримувати КЛІЄНТ

2 Даний вид послуг передбачає обов'язкове обрання також послуги 3 та послуги 6.

1. Керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом подання заяви КЛІЄНТ приєднується до установлених Національним банком умов Єдиного договору банківського обслуговування Національним банком (далі - Договір), розміщених на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку за адресою: http://bank.gov.ua.

2. Датою приєднання до умов цього Договору є дата, яка міститься в розділі "Відмітки Національного банку", визначена та вписана в цей розділ відповідальним працівником Національного банку після опрацювання заяви та за умови, якщо немає зауважень до поданих КЛІЄНТОМ документів.

3. КЛІЄНТ засвідчує, що він ознайомився з умовами цього Договору, з нормативно-правовими актами Національного банку, тарифами, розміщеними на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати.

4. Підписанням заяви КЛІЄНТ беззастережно підтверджує, що на момент укладення цього КЛІЄНТ ознайомився з його повним текстом, повністю зрозумів його зміст та погоджується з усіма умовами цього Договору, а також безумовно стверджує, що не позбавляється будь-яких прав, які має звичайно, а цей Договір не містить умов, які є для нього обтяжливими в будь-якому сенсі.

5. Підписуючи заяву, КЛІЄНТ погоджується, що Національний банк має право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, повідомляючи про це КЛІЄНТА офіційним опублікуванням тексту таких змін (тобто нової редакції Договору чи його відповідної частини) на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку. З моменту набрання чинності зміни стають невід'ємною частиною цього Договору та обов'язковими до виконання для сторін. Момент здійснення опублікування на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку є моментом ознайомлення КЛІЄНТА з текстом таких змін та узгодження нею цих змін.

6. Підписанням цієї заяви КЛІЄНТ беззастережно підтверджує, що розміщення змін до цього Договору на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку є належним виконанням останнім обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення КЛІЄНТА про зміни до цього Договору. КЛІЄНТ безумовно бере на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність повідомлень Національного банку про зміну умов цього Договору.

7. Національний банк погоджується, що в результаті акцептування Публічної пропозиції (укладення Договору) дія договорів (у разі наявності таких), укладених раніше між Національним банком та КЛІЄНТОМ, припиняється на підставі статті 604 Цивільного кодексу України, подальше обслуговування здійснюється на підставі цього Договору. Це положення не застосовується під час наданні послуг з відкриття і ведення рахунку в цінних паперах, зберігання на ньому цінних паперів, обслуговування операцій на цьому рахунку, уключаючи розрахунки за договорами щодо ЦП, та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним ЦП.

8. Підписанням Заяви КЛІЄНТ підтверджує те, що: Я, власник персональних даних [фізична(і) особа(и), яка(які) підписала(и) Заяву і зазначена(і) в його преамбулі та реквізитах сторін Договору], повідомлений про мету оброблення Національним банком моїх персональних даних [будь-яка інформація про власника персональних даних, у тому числі, однак не виключно, інформація щодо прізвища, імені, по батькові, інформації, яка зазначена в паспорті (або в іншому документі, що посвідчує особу), реєстраційного номера облікової картки платника податків, громадянства, місця проживання або перебування, місця роботи, посади, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти тощо (далі - персональні дані)], а саме:

1) здійснення Національним банком своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного переліку послуг Національним банком та/або третіми особами (будь-які особи, з якими Національний банк перебуває в договірних відносинах, у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб'єктом персональних даних за допомогою засобів зв'язку;

2) надання третіми особами послуг Національного банку для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Національним банком із третіми особами договорів, у тому числі про відступлення права вимоги;

3) захисту Національним банком своїх прав та інтересів;

4) здійснення Національним банком прав та виконання обов'язків за іншими відносинами між Національним банком та КЛІЄНТОМ / власником(ками) персональних даних / іншим(и) власником(ками) персональних даних.

9. Підписанням заяви власник персональних даних надає Національному банку свою однозначну згоду на передавання (поширення), у тому числі транскордонне, Національним банком персональних даних третім особам, зміну, знищення персональних даних або обмеження доступу до них відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних" (далі - Закон) та без необхідності надання власнику персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.

10. Підписанням заяви власник персональних даних підтверджує, що він письмово повідомлений про володільця персональних даних, про склад та зміст зібраних персональних даних, про права, передбачені Законом, про мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

11. Підписанням Заяви КЛІЄНТ підтверджує наявність згоди фізичних осіб, персональні дані яких передаються / можуть передаватися Національному банку від імені КЛІЄНТА та/або для надання послуг КЛІЄНТУ (інші власники персональних даних), на передавання Національному банку та оброблення Національним банком персональних даних цих осіб із метою, зазначеною в пунктах 1 - 4 заяви, а також факт ознайомлення цих осіб з їх правами, передбаченими Законом, метою оброблення Національним банком персональних даних, інформацією щодо осіб, яким передаються персональні дані.

Застереження: Термін "оброблення персональних даних" визначається законодавством України, зокрема Законом.

 

 

 

Посада уповноваженої особи

Підпис М. П.

Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи

ВІДМІТКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ

 

 

 

Відповідальні особи КЛІЄНТА:

_
_
_
_
_
_
_

 

Додаток 2
до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

N _____ від "___" 20__ року

Перелік установ КЛІЄНТА,
які отримують засоби захисту інформації Національного банку України

N з/п

Найменування установи та адреса розташування засобів захисту інформації установи

Трибайтний ідентифікатор установи в системі захисту інформації

АКЗІ

ПМГК

Програмне забезпечення АРМ-СЕП

Програмне забезпечення АРМ-НБУ-інф.

1

2

3

4

5

6

7

1

банк

 

так

так

так

так

2

філія

 

ні

так

ні

так

3

філія

 

ні

так

ні

так

КЛІЄНТ ___
                                 (підпис)

М. П.

 

Додаток 3
до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

N _____ від "___" 20__ року

Повідомлення
про готовність до підключення до Єдиної національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України

КЛІЄНТ _____ відповідно до вимог Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком щодо надання послуг Єдиною національною системою електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від N ___ підтверджує готовність до підключення до Єдиної національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України.

Вимоги, викладені в специфікації взаємодії системи BankID, виконані в повному обсязі.

Відповідальна особа, на яку покладено виконання функцій адміністратора вузла системи BankID,
________,
                                   прізвище, ім'я, по батькові)
, __________.
                         (телефон)                                                 (електронна адреса)

Керівник КЛІЄНТА _
                                                        (підпис)                (прізвище, ім'я, по батькові)


            (дата)

 

Додаток 4
до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

Заява - договір
про відкриття банківського рахунку

N _____

м. Київ

від "___" 20__ р.

Національний банк України в особі __, який(а) діє на підставі ________ (далі - Національний банк), з однієї сторони, та ________ "____" в особі _____, який(а) діє на підставі _________ (далі - КЛІЄНТ), з другої сторони, уклали цю Заяву - договір про відкриття банківського рахунку (далі - Заява-договір) про таке:

1. На підставі поданих КЛІЄНТОМ документів Національний банк відкриває КЛІЄНТУ накопичувальний рахунок N ___ у ______ (зазначається вид валюти) відповідно до умов надання послуг, передбачених Єдиним договором банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, та здійснює розрахунково-касове обслуговування КЛІЄНТА.

2. Ця Заява-договір складена та підписана Сторонами у двох примірниках та є підтвердженням укладення у письмовій формі договору банківського рахунку, що є частиною Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, заяви про приєднання та тарифів.

3. КЛІЄНТ підтверджує щодо досягнення згоди за всіма наявними умовами договору банківського рахунку, що передбачені законодавством України для такого роду договорів та достовірність усіх даних у тому числі персональних, що зазначені ним у заяві про приєднання.

4. Місцезнаходження, банківські реквізити, коди за ЄДРПОУ Сторін:

Банк

Клієнт

Національний банк України

_______
"____"

01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9
Код банку 300001,
Код за ЄДРПОУ 00032106
Тел./факс 253-53-61    521-88-40

Код банку
Код за ЄДРПОУ _____

Для вирішення всіх питань, пов'язаних із наданням послуг із відкриття банківського рахунку, відповідальними представниками є:

від Національного банку:

від Клієнта:

за рахунками в національній валюті:
_________
за рахунками в іноземній валюті:
_________

 

Національний банк України
(зазначається посада підписанта Заяви-договору)

Клієнт
(зазначається посада підписанта Заяви-договору)

__________ /Підпис, прізвище, ім'я, по батькові/

_________ /Підпис, прізвище, ім'я, по батькові/

М. П.

М. П. (у випадку наявності)

КЛІЄНТ підтверджує укладення договору банківського рахунку N _______ від "___" 20__ року між ним та Національним банком України на зазначених у ньому та Єдиному договорі банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України умовах, та один примірник цієї Заяви-договору з відмітками Національного банку отримав "___" 20__ року

__________ (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 5
до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком

N _____ від "___" 20__ року

 

Перелік та реквізити установ КЛІЄНТА,
які отримують послугу з касового обслуговування банків

Найменування установи та її адреса

 

 

Код банку

 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

Рахунок

 

 

Номер свідоцтва / витягу про реєстрацію платника ПДВ

 

 

Індивідуальний податковий номер

 

 

Керівник КЛІЄНТА

____
(підпис)

_________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

________
(дата)

 

 

 

Додаток 6
до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком

N _____ від "___" 20__ року

Вартість послуг з перевезення валютних цінностей Замовника від (до) _ Національного банку України, розташованого за адресою: ________ до/від операційної каси філії (відділення) ____

N з/п

Місце розташування банку (філії, відділення), контактний телефон Замовника

Узгоджений час доставки або вивезення / одночасної доставки та вивезення (хв.)

Вартість послуг з підкріплення або вивезення надлишків валютних цінностей без ПДВ (грн.)

Вартість послуг з підкріплення та одночасного вивезення надлишків валютних цінностей без ПДВ (грн)

Використання автомобіля (марка та модель авто)

1

 

 

 

 

2

*

*


* Вартість послуги враховує залучення оперативного автотранспорту для супроводження та додатково не менше двох інкасаторів озброєних вогнепальною зброєю, у разі перевезення валютних цінностей з перевищеною найбільшою сумою, що визначається згідно із кратністю до мінімальної заробітної плати, відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України.

Керівник КЛІЄНТА

____
(підпис)

_________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

________
(дата)

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали