ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія шостого скликання

РІШЕННЯ

від 30.12.2010 р. N 2/9

Про затвердження Регіональної цільової комплексної програми розвитку системи охорони здоров'я Луганської області на 2011- 2014 роки

Керуючись статтею 49 Конституції України, статтями 7, 12, 14, 18 Основ законодавства України про охорону здоров'я, пунктами 16, 20 частини першої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указом Президента України від 27.01.2010 N 70/2010 "Про додаткові заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення", постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 N 208 "Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я", з метою удосконалення організації та покращання якості надання медичної допомоги населенню, враховуючи клопотання обласної держадміністрації, обласна рада вирішила:

1. Затвердити Регіональну цільову комплексну програму розвитку системи охорони здоров'я Луганської області на 2011 - 2014 роки (далі - Програма), що додається, із загальним обсягом фінансування заходів 381743,2 тис. грн., у тому числі з обласного бюджету - 87709,8 тис. грн.

2. Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначати при затвердженні обласного бюджету на кожний бюджетний рік протягом терміну її дії.

3. Визначити Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми.

4. Рекомендувати облдержадміністрації продовжити роботу щодо раціонального використання ресурсів закладів охорони здоров'я, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, зокрема, що розташовані у містах Луганську та Алчевську.

5. Про виконання заходів Програми звітувати щороку до першого лютого, наступного за звітним періодом, на постійній комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення; з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

Голова обласної ради

В. М. Голенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Луганської обласної ради
30.12.2010 N 2/9

Регіональна цільова комплексна програма розвитку системи охорони здоров'я Луганської області на 2011 - 2014 роки

Паспорт
Регіональної цільової комплексної програми розвитку системи охорони здоров'я Луганської області на 2011 - 2014 роки

Підстава для розроблення: Конституція України, Основи законодавства України про охорону здоров'я, закони України: "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року", "Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року", Указ Президента України від 27.01.2010 N 70/2010 "Про додаткові заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення", рішення обласної ради від 03.12.2009 N 32/17 "О состоянии медицинского обслуживания населения и об утверждении приоритетных направлений развития системы здравоохранения Луганской области".

Ініціатор розроблення Програми: постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення.

Розпорядчий документ про розроблення Програми: постанова Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 N 208 "Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я".

Розробник Програми: Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

Співрозробники Програми: лікувально-профілактичні заклади області, Луганський державний медичний університет.

Відповідальний виконавець Програми: Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

Учасники Програми: виконкоми міських рад міст обласного значення, районні держадміністрації.

Термін реалізації Програми: 2011 - 2014 роки.

Перелік місцевих бюджетів

Обласний бюджет (Луганської області), місцеві бюджети міст (Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Брянка, Кіровськ, Краснодон, Красний Луч, Лисичанськ, Первомайськ, Ровеньки, Рубіжне, Свердловськ, Сєвєродонецьк, Стаханов), місцеві бюджети районів (Антрацитівський, Біловодський, Білокуракинський, Краснодонський, Кремінський, Лутугинський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Перевальський, Попаснянський, Сватовський, Слов'яносербський, Станично-Луганський, Старобільський, Троїцький).

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми:

всього 381743,2 тис. грн.,

в тому числі:

з державного бюджету - 271066,8 тис. грн.;

- з обласного бюджету - 87709,8 тис. грн.;

- з бюджетів міст та районів - 22966,6 тис. грн.

I. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

В області на хвороби системи кровообігу страждає більше половини дорослого населення. З них близько 1,5 тисячі осіб щороку потребують проведення операцій на серці та судинах, однак через відсутність умов для їх здійснення вони не проводяться. Тому частина хворих (близько 1000 чоловік щороку) виїжджає для лікування за межі регіону.

Не менш актуальним є питання надання медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення.

На фоні відсутності умов для надання високоспеціалізованої онкологічної допомоги в області щороку діагностується більше 7000 нових випадків злоякісних новоутворень і вмирає близько 5000 хворих. Кожен третій хворий на рак виїжджає за межі області для терапевтичного і хірургічного лікування цієї патології.

Область - промислово розвинутий регіон, де щороку реєструються більше 120 тисяч випадків отруєнь і травм, більше 3 тисяч травмованих гинуть (практично всі працездатного віку). З усієї кількості постраждалих тільки 3 - 5 % отримують своєчасну високоспеціалізовану медичну допомогу.

Аналогічна ситуація склалася в системі надання медичної допомоги новонародженим.

При високому рівні захворюваності і смертності новонароджених область займає провідне місце в Україні по кількості малопотужних пологових стаціонарів, де надання своєчасної та якісної медичної допомоги роділлям, породіллям та новонародженим практично неможливе.

Найголовнішою ланкою системи охорони здоров'я є первинна медико-санітарна допомога.

В області повністю зруйнована вертикаль управління установами первинної ланки, матеріально-технічна база яких перебуває у незадовільному стані. Крім того, заклади первинної ланки не мають ліцензій для провадження медичної діяльності та фінансуються за рахунок бюджетів сільських і селищних рад, що суперечить новій редакції Бюджетного кодексу України.

Поряд з цим низка обласних спеціалізованих медичних закладів, які надають медичну допомогу лише населенню міста, на території якого вони розташовані, а не населенню області, як це передбачено для спеціалізованих закладів, фінансується за рахунок коштів обласного бюджету.

Не менш важливим в системі охорони здоров'я області є питання забезпечення лікувальних закладів медичними кадрами.

План підготовки лікарів у навчальних медичних закладах III - IV рівнів акредитації не відповідає потребам області і, як наслідок, виникає дефіцит лікарських кадрів (до 100 чоловік щороку). При цьому з року в рік збільшується питома вага лікарів пенсійного віку (28,5 %).

Враховуючи вищевикладене, розробка Регіональної цільової комплексної програми розвитку системи охорони здоров'я Луганської області на 2011 - 2014 роки є основним завданням регіональної соціальної політики.

II. Визначення мети Програми

Метою Програми є вирішення питань щодо:

- профілактики і зниження рівня захворюваності, інвалідності і передчасної смертності населення області;

- впровадження новітніх організаційно-управлінських і медичних технологій в практику роботи медичних установ області;

- вдосконалення системи надання первинної, спеціалізованої і високоспеціалізованої медичної допомоги.

III. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації Програми (SWOT-аналіз)

Сильні сторони (S)

Слабкі сторони (W)

- зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення;
- вдосконалення системи надання первинної, спеціалізованої й високоспеціалізованої медичної допомоги;
- покращення кадрового забезпечення лікувально-профілактичних закладів та їх оснащення медичним обладнанням;
- впровадження сучасних медичних технологій

- недосконала система управління якістю медичної допомоги та оперативного контролю за раціональним використанням ресурсів;
- недостатня матеріально-технічна база лікувально-профілактичних закладів;
- недостатній рівень фінансування закладів охорони здоров'я, в першу чергу первинної медико-санітарної допомоги

Можливості (O)

Загрози (T)

- формування якісно нового регіонального медико-економічного середовища з планомірним нарощуванням інвестиційних надходжень

- недосконала нормативно-правова база

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки виконання

Програмою передбачено протягом 2011 - 2014 років здійснити комплекс заходів, направлених на вирішення:

- нагальних потреб населення області в отриманні своєчасної та якісної первинної, вторинної й високоспеціалізованої медичної допомоги;

- проблемних питань використання ресурсів і кадрового забезпечення системи охорони здоров'я;

- соціальних потреб медичних працівників.

Програмою передбачені такі шляхи й засоби вирішення проблем у системі охорони здоров'я області:

- раціональне використання ресурсів системи охорони здоров'я області;

- удосконалення кадрової політики;

- удосконалення надання первинної медико-санітарної допомоги;

- удосконалення надання високоспеціалізованої консультативно-діагностичної допомоги населенню;

- удосконалення надання екстреної та невідкладної медичної допомоги населенню;

- удосконалення надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання;

- удосконалення надання медичної допомоги хворим на онкологічну патологію;

- удосконалення надання медичної допомоги матерям і дітям;

- удосконалення надання медичної допомоги хворим на туберкульоз;

- удосконалення надання медичної допомоги хворим з психічними розладами;

- оснащення високоспеціалізованих обласних медичних закладів сучасним медичним обладнанням.

Для виконання Програми передбачаються кошти державного бюджету в сумі 271066,8 тис. грн., обласного - у сумі 87709,8 тис. грн., бюджетів міст та районів - у сумі 22966,6 тис. грн.

Строк виконання Програми - 2011 - 2014 роки.

V. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями та заходами реалізації Програми є:

- передача низки спеціалізованих лікувальних установ, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ та міст Луганської області, в комунальну власність територіальних громад відповідних міст;

- реструктуризація ліжкового фонду лікувально-профілактичних установ міст і районів області шляхом переведення цілодобових стаціонарних ліжок в ліжка денного перебування, а також скорочення понаднормативних (нефункціонуючих) ліжок;

- відкриття в загальноосвітніх закладах області спеціалізованих класів медико-біологічного профілю на територіях, де спостерігається найбільший дефіцит медичних кадрів;

- навчання студентів і підготовка фахівців в інтернатурі навчальних медичних закладів III - IV рівнів акредитації за рахунок коштів бюджетів міст та районів;

- забезпечення медичних працівників житлом за рахунок коштів бюджетів міст та районів;

- передача всіх установ первинної медико-санітарної допомоги на фінансування з бюджетів міст і районів області;

- розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги в закладах охорони здоров'я міст і районів області шляхом створення центрів первинної медико-санітарної допомоги;

- впровадження в практику роботи установ первинної лікувально-профілактичної допомоги сучасних технологій профілактики і лікування захворювань шляхом оснащення їх сучасним устаткуванням, засобами зв'язку і санітарним автотранспортом;

- створення умов для переходу установ первинної ланки на роботу за принципами загальної практики - сімейної медицини;

- створення сучасної консультативно-діагностичної поліклініки на базі Луганської обласної клінічної лікарні;

- вдосконалення високоспеціалізованої медичної допомоги хворим на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання шляхом створення сучасного відділення кардіохірургії та ангіології на базі Луганської обласної клінічної лікарні та блоку інтенсивної терапії Луганського обласного кардіологічного диспансеру;

- створення на базі Луганської обласної клінічної лікарні сучасного відділення екстреної медичної допомоги;

- впровадження сучасних технологій лікування і діагностики шляхом оснащення Луганської обласної клінічної лікарні сучасним лікувально-діагностичним устаткуванням;

- будівництво операційно-реанімаційного блоку та експрес-лабораторії Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру;

- формування мережі мамологічних кабінетів, кабінетів патології шийки матки та протибольової терапії й оснащення їх медичною апаратурою та виробами медичного призначення;

- забезпечення онкологічних закладів хіміотерапевтичними, радіофармпрепаратами та препаратами супроводу відповідно до затверджених стандартів лікування онкологічних хворих;

- формування багаторівневої системи надання перинатальної допомоги шляхом організації міжрайонних (міжміських) акушерських стаціонарів і перинатальних центрів;

- оснащення пологових стаціонарів (в т. ч. міжрайонних) сучасною ультразвуковою апаратурою (з доплером);

- будівництво 2-ї черги Слов'яносербської обласної туберкульозної лікарні;

- створення умов в установах охорони здоров'я для впровадження в практику роботи елементів страхової медицини і підготовка до зміни їх організаційно-правового статусу.

Очікувані результати реалізації Програми:

- зниження рівня смертності від інфарктів та інсультів на 15 - 17 %, від онкологічних захворювань - на 12 - 15 %;

- зниження рівня смертності від травм і отруєнь на 12 - 15 %, інвалідності від цієї патології - на 7 - 10 %;

- зниження рівня материнської смертності на 8 - 10 %, малюкової - на 17 - 20 %;

- організація ефективної вертикалі управління закладами первинної медико-санітарної допомоги;

- створення умов для надання якісної медичної допомоги хворим на захворювання шкіри, психічні та наркологічні захворювання;

- забезпечення через 8 - 10 років медичних закладів кадрами.

VI. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми викладені у додатку 1.

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми і координація дій між виконавцями Програми покладається на Головне управління охорони здоров'я обласної держадміністрації.

Звіт про хід виконання Програми надається виконкомами міських рад міст обласного значення та райдержадміністраціями до 15 січня щороку Головному управлінню охорони здоров'я обласної держадміністрації.

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації звітує перед постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення про виконання Програми один раз на рік.

 

Додаток 1
до Програми

Напрями діяльності та заходи Регіональної цільової комплексної програми розвитку системи охорони здоров'я області на 2011 - 2014 роки

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-
вання

Орієнтовні обсяги фінансу-
вання, тис. грн.

У тому числі по роках

Очікуваний результат

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

1.

Раціональне використання ресурсів системи охорони здоров'я області

1.1. Передача обласних спеціалізованих медичних закладів, а саме: Антрацитівського обласного шкірно-венерологічного диспансеру, Краснодонського обласного шкірно-венерологічного диспансеру, Краснолуцького обласного шкірно-венерологічного диспансеру, Лисичанського обласного шкірно-венерологічного диспансеру, Первомайського обласного шкірно-венерологічного диспансеру, Свердловського обласного шкірно-венерологічного диспансеру, Сєвєродонецького обласного шкірно-венерологічного диспансеру, Стахановського обласного шкірно-венерологічного диспансеру, Старобільського обласного шкірно-венерологічного диспансеру, КЗ "Алчевська обласна психіатрична лікарня", Антрацитівського обласного психіатричного диспансеру, Краснодонської обласної психіатричної лікарні, Краснолуцького обласного психоневрологічного диспансеру, Первомайської обласної психоневрологічної лікарні, Брянківського обласного протитуберкульозного диспансеру, Первомайського обласного протитуберкульозного диспансеру, Свердловського обласного протитуберкульозного диспансеру, Сєвєродонецького обласного протитуберкульозного диспансеру, Рубіжанського обласного онкологічного диспансеру, КЗ "Алчевська обласна фізіотерапевтична поліклініка", Стахановської обласної фізіотерапевтичної поліклініки, Антрацитівського обласного наркологічного диспансеру, Свердловської обласної інфекційної лікарні, Первомайської обласної станції переливання крові в комунальну власність територіальних громад відповідних міст

2011 рік

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

міські бюджети

56,6

56,6

-

-

-

оптимізація мережі обласних спеціалізованих медичних закладів

1.2. Приведення кількості стаціонарних ліжок медичних закладів у відповідність до потреб населення шляхом скорочення (до 600 ліжок щороку)

2011 - 2014 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходів Програми

приведення ліжкового фонду до нормативу

2.

Удосконалення кадрової політики

2.1. Відкриття спеціалізованого класу медико-
біологічного профілю в загальноосвітніх закладах м. Брянки та Попаснянського району

2011 рік

управління освіти і науки облдержадміністрації, виконком Брянківської міської ради, Попаснянська райдержадміністрація

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходів Програми

поліпшення роботи з професійної орієнтації молоді на медичні спеціальності

2.2. Продовження роботи з профорієнтації молоді на медичні спеціальності в класах медико-
біологічного профілю в загальноосвітніх закладах міст та районів області

2011 - 2014 роки

управління освіти і науки облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходів Програми

поліпшення роботи з професійної орієнтації молоді на медичні спеціальності

2.3. Підготовка спеціалістів, в т. ч. післядипломна, в медичних ВНЗ за рахунок коштів бюджетів міст та районів: 2011 р. - 315 осіб, 2012 - 2014 рр. - 468

2011 - 2014 роки

виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, Луганський державний медичний університет

бюджети міст та районів

18800,0

3500,0

5100,0

5100,0

5100,0

укомплектування вакантних посад лікарів

2.4. Забезпечення медичних працівників житлом (45-47 одиниць щороку)

2011 - 2014 роки

виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходів Програми

покращання житлових умов медичних працівників

3.

Удосконалення надання первинної медико-санітарної допомоги

3.1. Передача всіх закладів первинної медичної допомоги на фінансування за рахунок коштів районних (міських) бюджетів

2011-2012 роки

райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходів Програми

створення ефективної вертикалі управління закладами первинної медичної допомоги

3.2. Розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги в закладах охорони здоров'я міст і районів області шляхом створення центрів первинної медико-санітарної допомоги

2011 - 2014 роки

виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходів Програми

поліпшення якості надання первинної допомоги

3.3. Оснащення закладів первинної медико-санітарної допомоги автотранспортом

2011 - 2014 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

державний бюджет

3200,0

800,0

800,0

800,0

800,0

забезпечення закладів первинної медико-санітарної допомоги 45 одиницями автотранспорту

бюджети міст та районів

2400,0

600,0

600,0

600,0

600,0

3.4. Оснащення закладів первинної медико-санітарної допомоги медичним інструментарієм та обладнанням

2011 - 2014 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації

державний бюджет

20000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

поліпшення якості медич-ної допомоги

3.5. Оснащення закладів первинної медико-санітарної допомоги комп'ютерною технікою та засобами зв'язку

2011 - 2014 роки

виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

бюджети міст та районів

600,0

150,0

150,0

150,0

150,0

поліпшення інформаційного забезпечення медичних закладів

3.6. Відкриття при закладах первинної медико-санітарної допомоги аптечних установ

2011 - 2014 роки

КП "Луганська обласна "Фармація", виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходів Програми

покращання медикаментозного забезпечення населення

4.

Удосконалення надання високоспеціалізованої консультативно-
діагностичної допомоги населенню

4.1. Реконструкція Луганської обласної клінічної лікарні для створення високоспеціалізованого консультативного відділення

2011 рік

управління капітального будівництва та Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Луганська обласна клінічна лікарня

обласний бюджет

9076,7

9076,7

-

-

-

збільшення питомої ваги захворювань, виявлених на ранніх стадіях, в 2 рази та зниження кількості ускладнень в 1,5 рази

4.2. Створення обласного центру телемедицини на базі Луганської обласної клінічної лікарні

2011 рік

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Луганська обласна клінічна лікарня

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходів Програми

поліпшення доступності високоспеціалізованої консультативної допомоги мешканцям області

4.3. Створення станцій телемедицини на базі центральних міських і районних лікарень

2011 - 2014 роки

виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходів Програми

5.

Удосконалення надання екстреної та невідкладної медичної допомоги населенню

5.1. Реконструкція Луганської обласної клінічної лікарні для створення сучасного відділення екстреної медичної допомоги

2011 - 2012 роки

управління капітального будівництва та Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Луганська обласна клінічна лікарня

обласний бюджет

36644,8

20000,0

16644,8

-

-

зниження рівня смертності населення від травм та отруєнь на 12 - 15 %, інвалідності - на 7-10 %

5.2. Створення сучасних відділень невідкладних станів на базі приймальних відділень міських і центральних районних лікарень

2011 - 2014 роки

виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходів Програми

5.3. Організація на базі медичних училищ області підготовки медичних працівників та робітників, які працюють в місцях масового скупчення людей, з питань освоєння навиків надання невідкладної медичної допомоги

2011 - 2012 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, медичні училища області

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходів Програми

поліпшення обізнаності населення з питань надання невідкладної медичної допомоги

6.

Удосконалення надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання

6.1. Створення блоку інтенсивної терапії Луганського обласного кардіологічного диспансеру

2011 рік

управління капітального будівництва та Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Луганський обласний кардіологічний диспансер

державний бюджет

1700,0

1700,0

-

-

-

зниження рівня смертності населення від серцево-судинних захворювань на 11 %, рівня смертності населення від інфарктів та інсультів - на 15 - 17 %

6.2. Реконструкція Луганської обласної клінічної лікарні для створення сучасного відділення кардіохірургії та ангіології

2011 рік

управління капітального будівництва та Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Луганська обласна клінічна лікарня

обласний бюджет

13923,2

13923,2

-

-

-

 6.3. Введення посад лікарів-кардіологів в поліклініках міських і центральних районних лікарень за рахунок вакантних посад

2011 - 2012 роки

виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходів Програми

поліпшення якості і доступності надання кардіологічної допомоги населенню

7.

Удосконалення надання медичної допомоги хворим на онкологічну патологію

7.1. Будівництво операційно-реанімаційного блоку і експрес-лабораторії Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру

2011 - 2012 роки

управління капітального будівництва та Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер

державний бюджет

23600,0

8000,0

15600,0

-

-

зниження рівня смертності населення від онкологічних захворювань на 9 %

7.2. Організація на базі Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру референтної лабораторії

2011 рік

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер

обласний бюджет

302,0

302,0

-

-

-

підвищення до 100 % рівня морфологічної, цитогенетичної та молекулярної діагностики

7.3. Закінчення роботи з формування мережі мамологічних кабінетів, дооснащення їх медичною апаратурою та виробами медичного призначення

2011 - 2014 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

державний бюджет

1030,0

257,5

257,5

257,5

257,5

зниження рівня занедбаності первинних хворих на рак молочної залози на 5 %

обласний бюджет

515,0

257,5

257,5

-

-

бюджети міст та районів

1030,0

257,5

257,5

257,5

257,5

 7.4. Закінчення роботи з формування мережі кабінетів патології шийки матки, дооснащення їх медичною апаратурою та виробами медичного призначення

2011 - 2014 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

обласний бюджет

40,0

40,0

-

-

-

зниження рівня занедбаності первинних хворих на рак шийки матки на 5 %

бюджети міст та районів

80,0

80,0

-

-

-

7.5. Формування мережі кабінетів протибольової терапії та виїзних служб при амбулаторно-поліклінічних закладах

2011 - 2014 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходів Програми

підвищення якості життя онкологічних хворих

7.6. Оснащення сучасним медичним обладнанням обласних онкологічних медичних закладів

2011 - 2014 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації

державний бюджет

в межах поставок МОЗ України за державною програмою

зниження рівня захворюванності на рак на 3 %

7.7. Забезпечення онкологічних закладів хіміотерапевтичними, радіофармпрепаратами та препаратами супроводу відповідно до стандартів лікування онкологічних хворих

2011 - 2014 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації

обласний бюджет

14004,4

3501,1

3501,1

3501,1

3501,1

підвищення рівня спеціального лікування онкологічних хворих до 70 %

7.8. Введення посад лікарів-онкологів в поліклініках міських і центральних районних лікарень за рахунок вакантних посад

2011 - 2012

виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходів Програми

поліпшення якості і доступності надання онкологічної допомоги населенню

8.

Удосконалення надання медичної допомоги матерям і дітям

8.1. Організація 12 міжрайонних (міжміських) акушерських стаціонарів та оснащення їх сучасною лікувально-діагностичною апаратурою

2011 - 2014 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

обласний бюджет

12000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

зниження рівня материнської смертності на 10 %, малюкової - на 20 %

державний бюджет

4000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

8.2. Створення обласного перинатального центру III рівня на базі пологового відділення Луганської обласної клінічної лікарні

2013 - 2014 роки

управління капітального будівництва та Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації

державний бюджет

20000,0

-

8000,0

12000,0

-

обласний бюджет

1200,0

1200,0

-

-

-

9.

Удосконалення надання медичної допомоги хворим на туберкульоз

9.1. Припинення Луганської обласної дитячої туберкульозної лікарні шляхом приєднання до Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру

2011 рік

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Луганська міська рада (за згодою)

обласний бюджет

2,4

2,4

-

-

-

поліпшення якості надання фтизіатричної допомоги населенню

9.2. Будівництво 2-ї черги Слов'яносербської обласної туберкульозної лікарні

2011 - 2012 роки

управління капітального будівництва та Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Слов'яносербська обласна туберкульозна лікарня

державний бюджет

35510,0

20000,0

15510,0

-

-

100 % ізоляція хворих на заразні форми туберкульозу, зниження захворюваності та смертності на 7 %

10.

Удосконалення надання медичної допомоги хворим на психічні розлади

10.1. Припинення Свердловської обласної психіатричної лікарні шляхом приєднання до Бірюківської обласної психіатричної лікарні

2011 рік

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації

обласний бюджет

1,3

1,3

-

-

-

поліпшення якості надання допомоги хворим на психічні розлади

11.

Оснащення високоспеціалізованих обласних медичних закладів сучасним медичним обладнанням

11.1. Оснащення сучасним медичним обладнанням Луганської обласної клінічної лікарні та Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру

2011 рік

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації

державний бюджет

159026,8

159026,8

-

-

-

поліпшення якості надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню

11.2. Завершення реконструкції опікового відділення Луганської обласної клінічної лікарні сучасним медичним обладнанням

2011 рік

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації

державний бюджет

3000,0

3000,0

-

-

-

поліпшення якості надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з опіковими ураженнями

12.

Концентрація кадрових, наукових і технологічних ресурсів в одному медичному закладі

12.1. Створення університетської клініки

2012 - 2014 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, ДЗ "Луганський державний медичний університет"

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходів Програми

поліпшення показників здоров'я населення, підготовка більше 3 тис. висококваліфікованих спеціалістів щороку

 

Додаток 2
до Програми

Ресурсне забезпечення Регіональної цільової комплексної програми розвитку системи охорони здоров'я Луганської області на 2011 - 2014 роки

N
з/п

Заходи

Обсяги фінансових ресурсів
(тис. грн.)

Всього

у тому числі по роках

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

1.

ЗАХІД 1. Раціональне використання ресурсів системи охорони здоров'я області

 

 

 

 

 

Всього, у тому числі кошти:

56,6

56,6

 

 

 

державного бюджету

 

 

 

 

 

обласного бюджету

 

 

 

 

 

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

56,6

56,6

 

 

 

2.

ЗАХІД 2. Удосконалення кадрової політики

 

 

 

 

 

Всього, у тому числі кошти:

18800,0

3500,0

5100,0

5100,0

5100,0

державного бюджету

 

 

 

 

 

обласного бюджету

 

 

 

 

 

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

18800,0

3500,0

5100,0

5100,0

5100,0

3.

ЗАХІД 3. Удосконалення надання первинної медико-санітарної допомоги

 

 

 

 

 

Всього, у тому числі кошти:

26200,0

6550,0

6550,0

6550,0

6550,0

державного бюджету

23200,0

5800,0

5800,0

5800,0

5800,0

обласного бюджету

 

 

 

 

 

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

3000,0

750,0

750,0

750,0

750,0

4.

ЗАХІД 4. Удосконалення надання високоспеціалізованої консультативно-діагностичної допомоги населенню

 

 

 

 

 

Всього, у тому числі кошти:

9076,7

9076,7

 

 

 

державного бюджету

 

 

 

 

 

обласного бюджету

9076,7

9076,7

 

 

 

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

 

 

 

 

 

5.

ЗАХІД 5. Удосконалення надання екстреної та невідкладної медичної допомоги населенню

 

 

 

 

 

Всього, у тому числі кошти:

36644,8

20000,0

16644,8

 

 

державного бюджету

 

 

 

 

 

обласного бюджету

36644,8

20000,0

16644,8

 

 

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

 

 

 

 

 

6.

ЗАХІД 6. Удосконалення надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання

 

 

 

 

 

Всього, у тому числі кошти:

15623,2

15623,2

 

 

 

державного бюджету

1700,0

1700,0

 

 

 

обласного бюджету

13923,2

13923,2

 

 

 

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

 

 

 

 

 

7.

ЗАХІД 7. Удосконалення надання медичної допомоги хворим на онкологічну патологію

 

 

 

 

 

Всього, у тому числі кошти:

40601,4

12695,6

19873,1

4016,1

4016,1

державного бюджету

24630,0

8257,5

15857,0

257,5

257,5

обласного бюджету

14861,4

4100,6

3758,6

3501,1

3501,1

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

1110,0

337,5

257,5

257,5

257,5

8.

ЗАХІД 8. Удосконалення надання медичної допомоги матерям і дітям

 

 

 

 

 

Всього, у тому числі кошти:

37200,0

5200,0

12000,0

16000,0

4000,0

державного бюджету

24000,0

1000,0

9000,0

13000,0

1000,0

обласного бюджету

13200,0

4200,0

3000,0

3000,0

3000,0

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

 

 

 

 

 

9.

ЗАХІД 9. Удосконалення надання медичної допомоги хворим на туберкульоз

 

 

 

 

 

Всього, у тому числі кошти:

35512,4

20002,4

15510,0

 

 

державного бюджету

35510,0

20000,0

15510,0

 

 

обласного бюджету

2,4

2,4

 

 

 

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

 

 

 

 

 

10.

ЗАХІД 10. Удосконалення надання медичної допомоги хворим із психічними розладами

 

 

 

 

 

Всього, у тому числі кошти:

1,3

1,3

 

 

 

державного бюджету

 

 

 

 

 

обласного бюджету

1,3

1,3

 

 

 

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

 

 

 

 

 

11.

ЗАХІД 11. Оснащення високоспеціалізованих обласних медичних закладів сучасним медичним обладнанням

 

 

 

 

 

Всього, у тому числі кошти:

162026,8

162026,8

 

 

 

державного бюджету

162026,8

162026,8

 

 

 

обласного бюджету

 

 

 

 

 

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

 

 

 

 

 

12.

Загальний обсяг ресурсів, у тому числі:

381743,2

254732,6

75677,9

31666,1

19666,1

державний бюджет

271066,8

198784,3

46167,0

19057,5

7057,5

обласний бюджет

87709,8

51304,2

23403,4

6501,1

6501,1

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

22966,6

4644,1

6107,5

6107,5

6107,5

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали