ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Тридцять четверта сесія V скликання

РІШЕННЯ

від 03.03.2010 р. N 34/8

Про затвердження Регіональної цільової програми розвитку дитячо-юнацького краєзнавства у Луганській області на 2010 - 2013 роки

З метою поліпшення патріотичного виховання дітей та молоді області, збереження та укріплення виховних традицій, відповідно до ст. 38 Закону України "Про освіту", ст. 15 Закону України "Про позашкільну освіту", враховуючи клопотання обласної державної адміністрації від 28.09.2009 N 1/9-4939, керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", обласна рада вирішила:

1 Затвердити Регіональну цільову програму розвитку дитячо-юнацького краєзнавства у Луганській області на 2010 - 2013 роки (далі - Програма), що додається, із загальним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для її реалізації: всього - 3977,4 тис. грн., у тому числі з обласного бюджету - 708,2 тис. грн., з міських і районних бюджетів - 3269,2 тис. грн.

2 Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначити при затвердженні обласного бюджету, бюджетів міст та районів.

3 Визначити відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів Програми управління освіти і науки облдержадміністрації.

4 Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити та затвердити відповідні цільові програми, в яких урахувати виконання заходів, визначених за рахунок коштів місцевих бюджетів.

5 Управлінню освіти і науки облдержадміністрації щорічно до 30 березня, наступного за звітним, звітувати перед обласною радою про хід виконання Програми.

6 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту і з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

Голова
обласної ради

В. М. Голенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Луганської обласної ради
03.03.2010 N 34/8


РЕГІОНАЛЬНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО КРАЄЗНАВСТВА У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2010 - 2013 рр.

ПАСПОРТ
Регіональної цільової програми

Назва: Регіональна цільова програма розвитку дитячо-юнацького краєзнавства у Луганській області на 2010 - 2013 роки (далі - Програма).

Підстава для розроблення: закони України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", укази Президента України від 23.01.2001 N 35 "Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні", від 04.07.2005 N 1013/2005 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", наказ Міністерства освіти і науки України від 06.04.2007 N 286 "Про поліпшення туристсько-краєзнавчої роботи у навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України".

1 Ініціатор розроблення Програми: управління освіти і науки облдержадміністрації.

2 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми: наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 27.08.2007 N 49/765/3027/308 "Про затвердження Міжгалузевої програми "Пізнай свою країну" на 2007 - 2012 роки".

3 Розробник Програми: управління освіти і науки облдержадміністрації.

4 Співрозробники Програми: Луганський обласний центр дитячо-юнацького туризму і краєзнавства (ЛОЦДЮТІК).

5 Відповідальний виконавець Програми: управління освіти і науки облдержадміністрації.

6 Учасники Програми: загальноосвітні навчальні заклади, вищі навчальні заклади I - IV рівнів акредитації, міські та районні центри туризму, екскурсій і краєзнавства, центри позашкільної освіти, станції юних туристів, управління (відділи) освіти виконкомів міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

7 Термін реалізації: 2010 - 2013 рр. (4 роки).

8 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми: обласний бюджет і бюджети міст та районів.

9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: всього - 3977,4 тис. грн., у тому числі:

- кошти обласного бюджету - 708,2 тис. грн.;

- кошти районних, міських (міст обласного значення) бюджетів - 3269,2 тис. грн.

I Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

На початку XXI століття перед суспільством постали проблеми невизначеності оцінки історичного минулого українського народу, негативного впливу на формування світогляду підростаючого покоління засобів масової інформації, які призводять до розповсюдження націоналізму. Преса та телебачення наповнені картинами насилля й аморальності, а також програмами, зміст яких суперечить цінностям цивілізованого суспільства. Як результат - в суспільстві поширюються соціальні проблеми, зменшується інтерес до історії, культури, традицій свого краю.

Основною проблемою є збереження та укріплення виховних традицій, інтернаціональної культури і загальнолюдських цінностей, створення умов для додаткової освіти дітей та юнацтва через комплексне залучення туристсько-краєзнавчого потенціалу регіону.

Найбільш ефективними засобами і методами вирішення проблеми є прикладне краєзнавство, яке дозволяє через залучення дітей до туристсько-краєзнавчих подорожей та експедицій формувати у дітей та підлітків почуття патріотизму на реальних прикладах історії, культури, традицій нашого регіону.

Розвиток туристсько-краєзнавчої галузі без державної підтримки призвів до виживання переважно комерційних форм і видів краєзнавства, туризму та майже повного зникнення соціального краєзнавства й туризму (насамперед, дитячого та молодіжного), конкурентоспроможність якого є суттєво обмеженою.

Залучення дітей до краєзнавчої роботи здійснюється у загальноосвітніх та позашкільних закладах через навчально-виховну діяльність у гуртках, навчальних групах, секціях, студіях й інших об'єднаннях. Вони створюються відповідно до нахилів, здібностей та інтересів дітей до конкретних видів діяльності з урахуванням їх вікових і психофізичних особливостей.

Згідно з даними щорічної статистичної звітності позашкільних навчальних закладів кількість навчальних груп туристсько-краєзнавчого профілю, починаючи з 2005 року, значно не змінюється (2005 рік - 597 груп, 2006 рік - 612 груп, 2007 рік - 622 групи, 2008 рік - 613 груп, 2009 рік - 636 груп), у яких займається 9540 учнів, що складає лише 5,2 % від загальної кількості учнів нашої області. Понад 70 % груп туристсько-краєзнавчого профілю зосереджено в містах області, лише 30 % від загальної кількості - у сільській місцевості.

Через фінансові проблеми закриваються профільні позашкільні заклади. Якщо у 1992 році в області існувало 9 станцій (центрів) юних туристів (1 обласний та 8 міських: Луганський, Алчевський, Антрацитівський, Краснолуцький, Ровеньківський, Рубіжанський, Первомайський, Сєвєродонецький), то на цей час в області залишилось 6 центрів (станцій) дитячо-юнацького туризму і краєзнавства (1 обласний та 5 міських: Алчевський, Антрацитівський, Ровеньківський, Рубіжанський, Сєвєродонецький).

Ускладнюється робота з учнівською молоддю внаслідок незадовільного стану матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, що значно впливає на рівень роботи:

- на сьогоднішній день не мають своїх приміщень Луганський обласний центр дитячо-юнацького туризму і краєзнавства та Антрацитівська станція юних туристів;

- жодний навчальний заклад області не має повного комплекту необхідного обладнання для організації роботи гуртків відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.01.2002 N 5 "Про затвердження Типових переліків навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України";

- в останні роки спостерігається покращання фінансування заходів з турисько-краєзнавчої роботи з обласного бюджету, але відбувається зменшення обсягів фінансування за рахунок коштів міст і районів;

- надзвичайно гострою є проблема забезпечення позашкільної освіти турисько-краєзнавчого напрямку кваліфікованими кадрами.

Програма орієнтована на всі вікові групи учнівської та студентської молоді й визначає основні напрями реалізації державної політики в галузі освіти засобами туристсько-краєзнавчої діяльності.

II Визначення мети Програми

Метою Програми є створення умов для поліпшення патріотичного виховання, відродження духовності, формування гармонійно розвиненої особистості, розширення її світогляду та пропаганди здорового способу життя серед дітей і молоді області шляхом залучення їх до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, географічних, етнографічних та історичних об'єктів і явищ соціального життя, проведення краєзнавчих наукових досліджень та організації змістовного дозвілля підростаючого покоління.

III Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації Програми (SWOT - аналіз)

Сильні СТОРОНИ (S)

Слабкі сторони (U)

- наявність висококваліфікованих фахівців у галузі краєзнавства та туризму;
- наявність туристсько-краєзнавчого потенціалу регіону для розвитку прикладного краєзнавства;
- наявність дітей, бажаючих займатися туризмом та краєзнавством;
- транспортна доступність об'єктів краєзнавства та туризму;
- підтримка і розвиток туристсько-краєзнавчих установ;
- збереження культурної спадщини;
- формування у мешканців області (дітей) почуття патріотизму

- недостатній розвиток системи позашкільних закладів туристсько-краєзнавчого напрямку в містах та районах, обмежена мережа гуртків і творчих об'єднань, особливо в сільській місцевості;
- застаріла матеріально-технічна база закладів туристсько-краєзнавчого напряму в містах і районах;
- недостатнє кадрове забезпечення позашкільних закладів у містах і районах;
- занедбаність краєзнавчих об'єктів

можливості (O)

загрози (T)

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів;
- розвиток мережі дитячих туристсько-краєзнавчих об'єднань і зміцнення їх матеріально-технічної бази;
- підвищення ефективності виховної роботи та створення умов для додаткової освіти дітей та юнацтва через залучення до туристсько-краєзнавчої роботи;
- оптимізація умов для відпочинку та оздоровлення дітей, підвищення попиту щодо культури відпочинку у населення;
- розвиток наукової та дослідницької діяльності молоді

- закриття центрів туризму та краєзнавства в містах і районах;
- зростання негативного впливу з боку засобів масової інформації на формування світогляду підростаючого покоління;
- зменшення інтересу до історії, культури, традицій свого народу;
- низький рівень фінансового забезпечення туристсько-краєзнавчих установ


IV Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування. Строки та етапи виконання Програми

Програма передбачає реалізацію першочергових заходів, спрямованих на підвищення ролі туристсько-краєзнавчої роботи, що має високий потенціал як засіб виховання, формування громадської свідомості, почуття патріотизму, дає необхідний комплекс знань та уявлень про Батьківщину і відповідає нагальним потребам дитини, її природній цікавості, емоційності, прагненню до самостійного пізнання світу. Жоден з методів виховання дітей не охоплює такого широкого спектра дитячого пізнання світу через історію, географію та культуру рідного краю.

Проте проблема полягає в тому, що не використовуються в повному обсязі можливості краєзнавчої роботи у вирішенні навчально-освітніх і виховних завдань, що призводить до падіння загальної культури дітей.

Виникає ця проблема через:

- недостатнє фінансування дитячо-юнацького краєзнавства;

- неодостатню кількість дітей, які охоплені краєзнавчою діяльністю, особливо у сільській місцевості;

- закриття профільних спеціалізованих позашкільних закладів та гуртків туристсько-краєзнавчого напрямку;

- відсутність розширеної мережі гуртків туристсько-краєзнавчого профілю;

- слабку матеріально-технічну базу для здійснення краєзнавчої діяльності;

- недостатнє кадрове забезпечення;

- відсутність програм розвитку краєзнавчої роботи з дітьми у містах і районах області.

Реалізація заходів Програми дозволить вирішити основні проблеми у сфері дитячо-юнацького краєзнавства через комплекс організаційно-координаційних заходів, а саме:

- модернізацію матеріально-технічної бази в закладах освіти;

- удосконалення науково-методичної бази закладів освіти;

- збільшення мережі навчальних груп краєзнавчого напряму в закладах освіти;

- відкриття філій та відділів туристсько-краєзнавчої роботи при Будинках дитячо-юнацької творчості в містах і районах області;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників через організацію та проведення методичних і науково-практичних семінарів.

Виконання програми буде здійснено у період 2010 - 2013 років.

Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щорічно під час формування обласного бюджету, бюджетів міст і районів у межах загальної суми видатків на освіту.

V Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники Програми

Головними завданнями Програми є:

- реалізація державної політики у галузі освіти засобами краєзнавства через залучення молоді до активних форм роботи, а саме: участь у краєзнавчих експедиціях, походах, конференціях, зльотах, конкурсах-оглядах, змаганнях тощо;

- надання методичної допомоги навчальним закладам з питань упровадження форм і методів туристсько-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю в практику навчально-виховної діяльності через проведення семінарів, обласного конкурсу на кращий методичний матеріал туристсько-краєзнавчого напрямку, підготовку та видання інформаційних збірок туристсько-краєзнавчих матеріалів, методичних рекомендацій;

- створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей у пізнанні культурної спадщини та сьогодення рідного краю, організації їх оздоровлення, дозвілля, відпочинку;

- стимулювання творчого потенціалу дітей та юнацтва, розвиток краєзнавчо-дослідницької діяльності учнівської молоді через залучення її до участі у конкурсах, змаганнях, зльотах, конференціях, експедиціях тощо;

- формування у дітей та юнацтва самосвідомості, активної громадянської позиції, прагнення до здорового способу життя;

- популяризація краєзнавчої діяльності.

Реалізувати завдання Програми можливо через:

- розширення мережі профільних позашкільних закладів (центрів туризму та краєзнавства учнівської молоді);

- підготовку і підвищення кваліфікації фахівців (керівників туристсько-краєзнавчих гуртків, інструкторів, керівників шкільних музеїв);

- науково-методичне та інформаційне забезпечення шкіл і позашкільних закладів з питань туристсько-краєзнавчої діяльності (методичні рекомендації, посібники, інформаційні вісники);

- участь учнівської та студентської молоді в обласних і Всеукраїнських краєзнавчих навчально-виховних заходах;

- поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти.

До результативних показників, що дозволять відстежувати динаміку розвитку дитячо-юнацького краєзнавства в області можна віднести:

- збільшення кількості навчальних груп з туристсько-краєзнавчого напрямку;

- збільшення кількості учнів, які займаються туристсько-краєзнавчою діяльністю;

- відкриття центрів (станцій), філій, відділів дитячо-юнацького туризму і краєзнавства в містах і районах;

- збільшення кількості учнівської молоді, яка буде залучена до участі в обласних і Всеукраїнських масових заходах з краєзнавства та туризму.

VI Напрями діяльності та заходи Програми

Основними напрямами діяльності з реалізації заходів Програми є:

- підготовка та підвищення кваліфікації фахівців туристсько-краєзнавчої справи шляхом проведення обласних семінарів, методичних рад у містах і районах області;

- науково-методичне та інформаційне забезпечення туристсько-краєзнавчої роботи, через узагальнення та розповсюдження туристсько-краєзнавчого досвіду в закладах освіти, підготовку та видання інформаційних збірок краєзнавчо-туристських матеріалів, методичних матеріалів, проведення обласних конкурсів на кращий методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики. Організація та проведення обласних навчально-виховних краєзнавчих і туристсько-спортивних масових заходів: зльотів, змагань, конференцій, експедицій, чемпіонатів тощо;

- участь у Всеукраїнських та регіональних навчально-виховних краєзнавчих і туристських заходах;

- зміцнення матеріально-технічної бази центрів туризму та краєзнавства.

Напрями діяльності та заходи регіональної цільової Програми розвитку дитячо-юнацького краєзнавства в Луганській області на період 2010 - 2013 рр. відзначені у додатку 1.

VII Ресурсне забезпечення

При розробці розрахункових показників фінансування та очікуваних результатів реалізації Програми було враховано:

- кількість туристсько-краєзнавчих гуртків (636 навчальних груп) в області та кількість дітей, які займаються в них (9540 учнів);

- середня вартість туристського спорядження на одну групу (з розрахунку 15 учнів у групі): 4 палатки ґ 500,00 грн. = 2000,00; спальні мішки - 15 шт. ґ 250,00 грн. = 3750,00; туристські килими 15 шт. ґ 100 грн. = 1500,00; туристські котли 4 шт. ґ 90 грн. = 360,00; спецспорядження в середньому на суму 800,00 грн. на одного учня (компас, жумар, карабін, страхувальні системи тощо);

- кількість очних обласних і Всеукраїнських заходів, у яких беруть участь команди з міст і районів області - 20;

- середня вартість участі команди від міста, району в обласному заході: проїзд до місця проведення (в середньому 2,0 тис. грн.) харчування, добові учасникам команди та керівникам (10 - 12 осіб) ґ 30,0 грн. = 0,3 тис. грн./ 0,36 тис. грн. на добу ґ 4 дні = 1,0 тис. грн./1,2 тис. грн.

Приведені вище розрахунки висвітлюють фінансові показники, які необхідні для покращання матеріально-технічної бази навчальних груп, та надання їм можливості брати участь в обласних масових заходах туристсько-краєзнавчого напрямку.

У разі зростання протягом 2010 - 2013 років середньої вартості витрат на придбання спорядження, участь команд в обласних заходах, проведення обласних заходів та інших витрат до прогнозних показників фінансування та очікуваних результатів реалізації Програми рішенням обласної ради можуть вноситися відповідні зміни.

Необхідне ресурсне забезпечення для виконання заходів вказане у додатку 2 до Програми.

VIII Координація і контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми і координація дій між виконавцями покладається на управління освіти і науки облдержадміністрації.

Звіт про хід виконання Програми надається міськими головами та головами райдержадміністрацій двічі на рік до 15 числа місяця наступного за звітним періодом до управління освіти і науки облдержадміністрації.

Управління освіти і науки облдержадміністрації щорічно до 30 березня, наступного за звітним, звітує перед обласною радою про хід виконання Програми.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали