ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 30.12.2010 р. N 2/10

Про затвердження Регіональної цільової програми розвитку і функціонування української та російської мов у Луганській області на 2011 - 2014 роки

З метою підвищення в суспільстві рівня духовності, задоволення культурних і духовних потреб жителів Луганської області, враховуючи історичні традиції Луганщини та суспільну значимість мовного питання для регіону, керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", обласна рада вирішила:

1 Затвердити Регіональну цільову програму розвитку і функціонування української та російської мов у Луганській області на 2011 - 2014 роки (далі - Програма), що додається, із загальним обсягом фінансування 1910,5 тис. грн. за рахунок коштів обласного бюджету.

2 Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначати при затвердженні обласного бюджету, бюджетів міст і районів.

3 Визначити відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів Програми управління освіти і науки облдержадміністрації.

4 Управлінню освіти і науки облдержадміністрації щороку до 30 березня, наступного за звітним, звітувати перед обласною радою про хід виконання Програми.

5 Рекомендувати виконкомам міських рад та райдержадміністраціям у двомісячний термін розробити та затвердити відповідні місцеві програми з урахуванням заходів, передбачених Програмою.

6 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту.

 

Голова обласної ради

В. М. Голенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Луганської обласної ради
30.12.2010 N 2/10


Регіональна цільова програма
розвитку і функціонування української та російської мов у Луганській області на 2011 - 2014 роки

ПАСПОРТ
Регіональної цільової програми розвитку і функціонування української та російської мов у Луганській області на 2011 - 2014 роки

Підстава для розроблення: п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", закони України "Про мови в Українській РСР", "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Концепція літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі (Наказ N 58), Концепція мовної освіти в Україні.

1 Ініціатор розроблення Програми: управління освіти і науки облдержадміністрації.

2 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми: наказ Міністерства освіти і науки України від 26.05.2008 N 461 "Про затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008 - 2011 роки".

3 Розробник Програми: управління освіти і науки облдержадміністрації.

4 Співрозробники Програми: управління: культури і туризму, у справах преси та інформації, з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

5 Відповідальний виконавець Програми: управління освіти і науки облдержадміністрації.

6 Учасники Програми: виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, навчальні заклади області.

7 Термін реалізації Програми: 2011 - 2014 роки.

8 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми: обласний бюджет.

9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: всього - 1910,5 тис. грн. за рахунок коштів обласного бюджету.

I Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Мова є найважливішим інструментом людського спілкування та інтелектуального розвитку особистості, безцінною та невичерпною скарбницею культурного надбання народу.

Головною проблемою, на розв'язання якої спрямована Програма, є недостатнє забезпечення належного рівня розвитку української та російської мов, потреба в активізації роботи із забезпечення використання української та російської мов у засобах масової інформації, сфері культури, освіти і науки, у інформаційних технологіях, рекламі тощо відповідно до вимог чинного законодавства.

Шанобливе ставлення до етномовних процесів, збалансований розвиток як української, так і російської мов сприятиме гармонізації спілкування в області.

Протягом останніх років зростає кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які навчаються українською мовою. Так, за даними річної державної статистичної звітності навчальних закладів, у 2004 - 2005 навчальному році державною мовою навчались 29,5 відсотка учнів загальноосвітніх навчальних закладів, у 2005 - 2006 - 33,2 відсотка, у 2006 - 2007 - 35,5 відсотка, у 2007 - 2008 - 40 відсотків, у 2008 - 2009 - 43,9 відсотка, у 2009 - 2010 - 45,8 відсотка, у 2010 - 2011 - 48,5 відсотка.

При цьому, за даними Головного управління статистики у Луганській області, за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року російську мову вважають рідною 91 відсоток жителів області. Таким чином, використання та розвиток російської мови потребують захисту, підтримки та регулювання відповідно до вимог чинного законодавства.

II Визначення мети Програми

Метою Програми є здійснення заходів щодо гармонійного розвитку і функціонування української й російської мов у Луганській області, виховання поваги до них з боку жителів області, забезпечення використання української та російської мов у засобах масової інформації, сфері культури, освіти і науки, інформаційних технологій, рекламі відповідно до вимог чинного законодавства.

III Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації Програми

Сильні сторони

Слабкі сторони

- регулярне поповнення бібліотечних фондів підручниками та літературою на українській та російській мовах;
- гнучка система курсів підвищення кваліфікації вчителів української та російської філології;
- виховання у дітей та учнівської молоді шанобливого ставлення до вивчення російської та української мов і мовної культури;
- створення умов для здобуття населенням області якісної освіти незалежно від вибору мови навчання;
- забезпечення підготовки кваліфікованих кадрів для викладання російської та української мов у навчальних закладах області

- щорічне зменшення кількості шкіл з російською мовою навчання;
- зменшення годин на вивчення української та російської мов на факультативах, спецкурсах у навчальних закладах області;. - недостатня комплектація бібліотечних фондів сучасною та класичною літературою на українській та російській мовах;. - недостатня кількість електронних підручників та посібників з вивчення української та російської мов;
- недостатнє фінансування заходів із поліпшення якості вивчення мов у навчальних закладах області;
- недостатня матеріальна база для інноваційної роботи з вивчення української та російської мов у загальноосвітніх навчальних закладах області

Можливості

Загрози

- забезпечення державної підтримки в освітній галузі, заохочення учнівської та студентської молоді щодо участі у всеукраїнських і міжнародних заходах з вивчення та популяризації української та російської мов;
- впровадження додаткових форм вивчення української та російської мов у навчальних закладах області

- недостатнє фінансування для проведення додаткових годин з окремих предметів, факультативів, курсів за вибором двома мовами в школах з навчанням мовами національних меншин;
- недостатнє забезпечення навчальною програмною літературою


IV Обґрунтування шляхів, засобів розв'язання проблем, обсягів і джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Основними шляхами та засобами розв'язання проблем розвитку і функціонування української та російської мов у Луганській області є:

- створення умов для надання якісної освіти українською та російською мовами шляхом запровадження у навчальних закладах двомовного навчання предметів;

- забезпечення рівних можливостей у здобутті освіти;

- дотримання державних стандартів освіти;

- виховання шанобливого ставлення до мов і культур усіх національностей, що мешкають в області.

Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щороку під час формування обласного бюджету в межах загальної суми видатків на освіту, культуру та мистецтво.

V Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Досягнення основної мети Програми передбачає вжиття таких заходів:

1 Сприяння всебічному розвитку і розширенню функціонування української та російської мов в усіх сферах суспільного життя, а саме:

- розширення мережі профільних філологічних класів відповідно до потреб учнівської молоді;

- проведення моніторингу функціонування української та російської мов у закладах системи освіти і науки;

- розширення варіантів програм спецкурсів, факультативів з української та російської філології;

- забезпечення шкільних бібліотек класичною та сучасною художньою літературою на українській та російській мовах відповідно до потреб читачів;

- видання збірників, альманахів, альбомів з творчими роботами учнівської та студентської молоді;

2 Стимулювання глибокого вивчення української та російської мов серед учнівської та студентської молоді:

- забезпечення участі учнівської молоді у міжнародних і всеукраїнських конкурсах, олімпіадах з української та російської мов;

- проведення конкурсів на знання української та російської мов і літератур у різних номінаціях серед школярів і студентів області;

- проведення щорічних обласних з'їздів учасників гуртків "Плекання української мови" у навчальних закладах.

3 Підвищення якості викладання філологічних дисциплін у навчальних закладах:

- проведення науково-практичних конференцій, семінарів, курсів-практикумів, "круглих столів" для вчителів, викладачів філологічних дисциплін з питань функціонування української і російської мов;

- передплата для шкільних бібліотек науково-методичного журналу "Русский язык, литература, культура в школе и вузе";

- проведення науково-практичних семінарів з розвитку мовної культури працівників інформаційної та видавничої сфер.

4 Сприяння національно-культурному розвитку населення області:

- запровадження у друкованих ЗМІ рубрик, спрямованих на популяризацію російської та української культур, їх відродження та розвиток;

- видання щоквартального літературно-публіцистичного альманаху творів письменників Луганщини "Лугань";

- проведення єдиного дня інформування населення, фестивалів, конкурсів та інших мистецьких акцій, спрямованих на популяризацію української та російської культури.

Оцінка кількісних та якісних змін за підсумками виконання Програми здійснюється на підставі динаміки розвитку української та російської мов в області, результативності участі учнівської та студентської молоді в обласних, всеукраїнських і міжнародних заходах філологічного напрямку.

За результатами виконання Програми буде здійснено:

- вдосконалення науково-методичного забезпечення курсу викладання української та російської мов (навчальних планів, програм, підручників, посібників) для підготовки висококваліфікованих спеціалістів - вчителів української та російської філології;

- налагодження дружніх стосунків між учнівською та студентською молоддю Російської Федерації та України шляхом спільної участі у науково-практичних конференціях, святах, конкурсах тощо;

- популяризація розвитку мовної культури серед учнівської та студентської молоді;

- вдосконалення рівня викладання української та російської мов у школах шляхом регулярного підвищення кваліфікації вчителів філології;

- збільшення кількості класів з поглибленим вивченням російської або української мов на 10 відсотків;

- доукомплектування бібліотек навчальних закладів області художньою літературою на українській та російській мовах.

VI Напрями діяльності та заходи Програми

Основними напрямами діяльності з реалізації заходів Програми є:

- забезпечення доступності надання освіти населенню області українською та російською мовами;

- участь учнівської та студентської молоді у тематичних конкурсах, олімпіадах, фестивалях;

- координація співпраці навчальних закладів області з просвітницькими і культурними товариствами та організаціями з питань використання російської та української мов в області;

- створення умов для розвитку української та російської мов в області (додаток 1).

VII Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Обсяг ресурсів усього,
у тому числі:

477,3

477,5

477,7

478,0

обласний бюджет

477,3

477,5

477,7

478,0


Детальний розрахунок коштів, необхідних для реалізації заходів Програми, викладений у додатку 2.

VIII Координація та контроль за ходом виконання Програми

1 Контроль за виконанням Програми та координація дій між її виконавцями покладається на управління освіти і науки облдержадміністрації.

2 Управління освіти і науки облдержадміністрації звітує перед обласною радою про хід виконання Програми щороку до 30 березня, наступного за звітним.

 

Додаток 1
до Програми


Напрями діяльності та заходи Регіональної цільової програми розвитку і функціонування української та російської мов у Луганській області на 2011 - 2014 роки

N
з/п

Напрями діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-
вання

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.), у тому числі по роках

Очікувані результати

2011

2012

2013

2014

I

Забезпечення доступності надання освіти населенню області українською та російською мовами

1 Формування мережі перших класів відповідно до мовних запитів населення області

2011 - 2014 роки

виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

 

-

-

-

-

рівний доступ учасників навчально-виховного процесу до отримання освіти українською та російською мовами

2 Розширення мережі класів з поглибленим вивченням української та російської мов відповідно до потреб учнівської молоді

2011 - 2014 роки

виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

 

-

-

-

-

збільшення кількості профільних класів на 10 %

3 Здійснення моніторингу динаміки функціонування української та російської мов у системі освіти і науки

2011 - 2014 роки

виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

 

-

-

-

-

рівний доступ до отримання якісної освіти українською і російською мовами

4 Розширення варіантів програм спецкурсів, факультативів з української та російської філології

2011 - 2014 роки

управління освіти і науки облдержадміністрації

-

-

-

-

-

професійна орієнтація школярів області

5 Забезпечення бібліотек закладів освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області класичною та сучасною художньою літературою на українській та російській мовах відповідно до потреб читачів

2011 - 2014 роки

управління освіти і науки облдержадміністрації

обласний бюджет

100,0

100,0

100,0

100,0

поповнення шкільних бібліотек книжками (щороку до 1000 книжок)

6 Організація в системі післядипломної освіти курсів-практикумів з питань підвищення культури української і російської мов

2011 - 2014 роки

управління освіти і науки облдержадміністрації

обласний бюджет

20,0

20,0

20,0

20,0

проведення циклу семінарів із цих питань для педагогічних працівників

7 Передплата для шкільних бібліотек науково-методичного журналу "Русский язык, литература, культура в школе и вузе"

2011 - 2014 роки

управління освіти і науки облдержадміністрації

обласний бюджет

50,0

50,0

50,0

50,0

підвищення науково-методичного рівня викладання російської мови в навчальних закладах

8 Видання збірників, альманахів, альбомів з творчими творами учнівської та студентської молоді

2011 - 2014 роки

управління освіти і науки облдержадміністрації

обласний бюджет

20,0

20,0

20,0

20,0

видання близько 5 тис. примірників щороку

II

Участь учнівської та студентської молоді у конкурсах, олімпіадах, фестивалях

1 Забезпечення участі учнівської та студентської молоді в міжнародних і всеукраїнських конкурсах, олімпіадах з української та російської мов

2011 - 2014 роки

управління освіти і науки облдержадміністрації

обласний бюджет

40,0

40,0

40,0

40,0

виявлення та підтримка талановитої учнівської і студентської молоді

2 Проведення обласного конкурсу юних далєведів серед учнівської молоді

2011 - 2014 роки

управління освіти і науки облдержадміністрації

обласний бюджет

20,0

20,0

20,0

20,0

виявлення та підтримка талановитої учнівської молоді

3 Проведення щорічного конкурсу "Мій земляк Володимир Даль" на знання російської мови та літератури у різних номінаціях серед школярів і студентів області до Дня російської мови

2011 - 2014 роки

управління освіти і науки облдержадміністрації

обласний бюджет

20,0

20,0

20,0

20,0

виявлення та підтримка талановитої учнівської і студентської молоді

4 Проведення щорічних обласних з'їздів учасників гуртків "Плекання української мови" в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах

2011 - 2014 роки

управління освіти і науки облдержадміністрації

обласний бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

підтримка талановитої учнівської молоді

5 Проведення обласного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

2011 - 2014 роки

управління освіти і науки облдержадміністрації

обласний бюджет

30,0

30,0

30,0

30,0

підтримка талановитої учнівської та студентської молоді

6 Проведення конкурсу серед студентської молоді "Мовна культура молоді та шляхи її розвитку"

2011 - 2014 роки

управління освіти і науки облдержадміністрації

обласний бюджет

4,0

4,0

4,0

4,0

виявлення та підтримка творчо обдарованої студентської молоді

III

Координація співпраці навчальних закладів області з просвітницькими і культурними товариствами та організаціями області з питань використання російської та української мов

1 Проведення науково-практичних конференцій, семінарів з питань функціонування української та російської мов

2011 - 2014 роки

управління освіти і науки облдержадміністрації

обласний бюджет

12,0

12,0

12,0

12,0

проведення тематичних конференцій і семінарів

2 Проведення "круглого столу" для вчителів і викладачів російської та української філології "Мовна культура молоді та шляхи її розвитку в системі освіти Луганщини"

2011 - 2014 роки

управління освіти і науки облдержадміністрації

обласний бюджет

3,0

3,0

3,0

3,0

підвищення якості викладання філологічних дисциплін щороку

3 Проведення єдиного дня інформування населення області на тему "Розвиток і функціонування української та російської мов у Луганській області"

2011 - 2014 роки

управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації

 

-

-

-

-

підвищення рівня інформованості населення області з питань мовної політики

IV

Створення умов для розвитку української та російської мов в області

1 Запровадження номінації в рамках обласного фестивалю преси "Медіа-вернісаж" на кращий медіа-проект щодо популяризації та розширення функціонування української та російської мов в інформаційній сфері регіону

2011 - 2014 роки

управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

обласний бюджет

1,3

1,4

1,4

1,5

популяризація та розширення функціонування мов в області

2 Проведення науково-практичних семінарів з розвитку мовної культури працівників інформаційної та видавничої сфер

2011 - 2014 роки

управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

обласний бюджет

2,0

2,1

2,3

2,5

розвиток мовної культури в різних сферах суспільства

3 Ведення у друкованих ЗМІ рубрик, спрямованих на популяризацію російської та української культур, сприяння їх відродженню та розвитку

2011 - 2014 роки

управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

 

-

-

-

-

популяризація і відродження російської та української культур

4 Проведення обласного фестивалю-конкурсу "Мова - багатство моє" на кращий літературний твір російською та українською мовами

2011 - 2014 роки

управління культури і туризму облдержадміністрації

обласний бюджет

20,0

20,0

20,0

20,0

популяризація і відродження російської та української культур

5 Видання щоквартального літературно-публіцистичного альманаху творів письменників Луганщини "Лугань"

2011 - 2014 роки

управління культури і туризму облдержадміністрації

обласний бюджет

40,0

40,0

40,0

40,0

видання близько 4 тис. примірників щороку

6 Проведення фестивалів, конкурсів та інших мистецьких акцій, спрямованих на популяризацію української та російської культур

2011 - 2014 роки

управління культури і туризму облдержадміністрації

обласний бюджет

80,0

80,0

80,0

80,0

розвиток української та російської культур в регіонах


Всього: 1910,5 тис. грн. з обласного бюджету

 

Додаток 2
до Програми


Ресурсне забезпечення Регіональної цільової програми розвитку і функціонування української та російської мов у Луганській області на 2011 - 2014 роки

Заходи

Обсяги фінансових ресурсів (тис. грн.)

Всього

у тому числі по роках

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

1 Забезпечення бібліотек закладів освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області класичною та сучасною художньою літературою на українській та російській мовах відповідно до потреб читачів

 

 

 

 

 

Всього

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

місцевого бюджету (обласного)

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

позабюджетні

0

0

0

0

0

2 Організація в системі післядипломної освіти курсів-практикумів з питань підвищення культури української та російської мов

 

 

 

 

 

Всього

80,00

20,00

20,00

20,00

 20,00

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

місцевого бюджету (обласного)

80,00

20,00

20,00

20,00

 20,00

позабюджетні

0

0

0

0

0

3 Видання збірників, альманахів, альбомів з творчими творами учнівської та студентської молоді

 

 

 

 

 

Всього

80,00

20,00

20,00

20,00

 20,00

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

місцевого бюджету (обласного)

80,00

20,00

20,00

20,00

 20,00

позабюджетні

0

0

0

0

0

4 Передплата для шкільних бібліотек науково-методичного журналу "Русский язык, литература, культура в школе и вузе"

 

 

 

 

 

Всього

200,0

50,0

50,0

50,0

50,0

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

місцевого бюджету (обласного)

200,0

50,0

50,0

50,0

50,0

позабюджетні

0

0

0

0

0

5 Забезпечення участі учнівської та студентської молоді в міжнародних і всеукраїнських конкурсах, олімпіадах з української та російської мов

 

 

 

 

 

Всього

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

місцевого бюджету (обласного)

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

позабюджетні

0

0

0

0

0

6 Проведення обласного турніру юних далєведів серед учнівської молоді

 

 

 

 

 

Всього

80,00

20,00

20,00

20,00

 20,00

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

місцевого бюджету (обласного)

80,00

20,00

20,00

20,00

 20,00

позабюджетні

0

0

0

0

0

7 Проведення щорічного конкурсу "Мій земляк Володимир Даль" на знання російської мови та літератури у різних номінаціях серед школярів і студентів області до Дня російської мови

 

 

 

 

 

Всього

80,00

20,00

20,00

20,00

 20,00

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

місцевого бюджету (обласного)

80,00

20,00

20,00

20,00

 20,00

позабюджетні

0

0

0

0

0

8 Проведення щорічних обласних з'їздів учасників гуртків "Плекання української мови" у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах

 

 

 

 

 

Всього

40,00

10,00

10,00

10,00

10,00

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

місцевого бюджету (обласного)

40,00

10,00

10,00

10,00

10,00

позабюджетні

0

0

0

0

0

9 Проведення обласного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

 

 

 

 

 

Всього

120,00

30,00

30,00

30,00

30,00

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

місцевого бюджету (обласного)

120,00

30,00

30,00

30,00

30,00

позабюджетні

0

0

0

0

0

10 Проведення конкурсу серед студентської молоді "Мовна культура молоді та шляхи її розвитку"

 

 

 

 

 

Всього

16,00

4,00

4,00

4,00

4,00

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

місцевого бюджету (обласного)

16,00

4,00

4,00

4,00

4,00

позабюджетні

0

0

0

0

0

11 Проведення науково-практичних конференцій, семінарів з питань функціонування української та російської мов

 

 

 

 

 

Всього

48,00

12,00

12,00

12,00

12,00

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

місцевого бюджету (обласного)

48,00

12,00

12,00

12,00

12,00

позабюджетні

0

0

0

0

0

12 Проведення Міжнародної науково-практичної конференції "Дні слов'янської писемності та культури"

 

 

 

 

 

Всього

20,00

5,00

5,00

5,00

 5,00

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

місцевого бюджету (обласного)

20,00

5,00

5,00

5,00

 5,00

позабюджетні

0

0

0

0

0

13 Проведення науково-практичних семінарів з розвитку мовної культури працівників інформаційної та видавничої сфер

 

 

 

 

 

Всього

8,9

2,0

2,1

2,3

2,5

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

місцевого бюджету (обласного)

8,9

2,0

2,1

2,3

2,5

позабюджетні

0

0

0

0

0

14 Проведення "круглого столу" для вчителів і викладачів російської та української філології "Мовна культура молоді та шляхи її розвитку в системі освіти Луганщини"

 

 

 

 

 

Всього

12,00

3,00

3,00

3,00

3,00

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

місцевого бюджету (обласного)

12,00

3,00

3,00

3,00

3,00

позабюджетні

0

0

0

0

0

15 Запровадження номінації в рамках обласного фестивалю преси "Медіа-вернісаж" на кращий медіа-проект щодо популяризації та розширення функціонування української та російської мов в інформаційній сфері регіону

 

 

 

 

 

Всього

5,6

1,3

1,4

1,4

1,5

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

місцевого бюджету (обласного)

5,6

1,3

1,4

1,4

 

позабюджетні

0

0

0

0

0

16 Проведення обласного фестивалю-конкурсу "Мова - багатство моє" на кращий літературний твір російською та українською мовами

 

 

 

 

 

Всього

80,00

20,00

20,00

20,00

20,00

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

місцевого бюджету (обласного)

80,00

20,00

20,00

20,00

20,00

позабюджетні

0

0

0

0

0

17 Видання щоквартального літературно-публіцистичного альманаху творів письменників Луганщини "Лугань"

 

 

 

 

 

Всього

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

місцевого бюджету (обласного)

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

позабюджетні

0

0

0

0

0

18 Проведення фестивалів, конкурсів та інших мистецьких акцій, спрямованих на популяризацію української та російської культур

 

 

 

 

 

Всього

320,00

80,00

80,00

80,00

80,00

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

місцевого бюджету (обласного)

320,00

80,00

80,00

80,00

80,00

позабюджетні

0

0

0

0

0

Загальний обсяг ресурсів, у тому числі:

1910,5

477,3

477,5

477,7

478,0

з обласного бюджету

1910,5

477,3

477,5

477,7

478,0

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали