ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Тридцять четверта сесія V скликання

РІШЕННЯ

від 03.03.2010 р. N 34/15

Про затвердження Регіональної цільової програми розвитку сільського туризму в Луганській області на 2010 - 2012 роки

З метою створення умов для розвитку сільського туризму в Луганській області, керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 12 Закону України "Про туризм", обласна рада вирішила:

1 Затвердити Регіональну цільову програму розвитку сільського туризму в Луганській області на 2010 - 2012 роки (далі - Програма, додається) із загальним обсягом фінансування 351,7 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів обласного бюджету - 83,3 тис. грн.

2 Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначати при затвердженні обласного бюджету, бюджетів міст і районів.

3 Визначити відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів Програми управління культури і туризму облдержадміністрації.

4 Управлінню культури і туризму облдержадміністрації щорічно в першому кварталі року, наступного за звітним, звітувати перед обласною радою про хід виконання Програми.

5 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту.

 

Голова обласної ради

В. М. Голенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Луганської обласної ради
03.03.2010 N 34/15


РЕГІОНАЛЬНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2010 - 2012 РОКИ

ПАСПОРТ
Регіональної цільової програми розвитку сільського туризму в Луганській області на 2010 - 2012 роки

1

Назва Програми

Регіональна цільова програма розвитку сільського туризму в Луганській області на 2010 - 2012 роки

2

Підстава для розроблення

п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 12 Закону України "Про туризм", розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 N 373-р "Про затвердження плану заходів щодо державної підтримки розвитку сільського туризму на 2006 - 2010 роки"

3

Ініціатор розроблення Програми

обласна державна адміністрація

4

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 N 373-р "Про затвердження плану заходів щодо державної підтримки розвитку сільського туризму в Україні на 2006-2010 роки"

5

Розробник Програми

управління культури і туризму обласної держадміністрації

6

Співрозробники програми

-

7

Відповідальний виконавець Програми

управління культури і туризму обласної держадміністрації

8

Учасники Програми

управління: у справах преси та інформації, у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, вищі навчальні заклади, які готують фахівців у галузі туризму, обласний, міські та районні центри зайнятості, ДП "Луганський облавтодор", Регіональний фонд підтримки підприємництва в Луганській області, Луганське обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні та інші громадські організації, обласні телеканали

9

Термін реалізації Програми

2010 - 2012 роки

10

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

обласний, районні та міські бюджети

11

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

всього - 351,7 тис. грн.
у тому числі:
кошти обласного бюджету - 83,3 тис. грн.;
кошти районних і міських бюджетів - 14,0 тис. грн.;
позабюджетні кошти - 254,4 тис. грн.


I Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

На цей час в Україні формується розуміння сільського туризму як виду туризму, пов'язаного з відпочинком і тимчасовим перебуванням туристів у сільській місцевості, отриманням ними комплексу туристичних послуг, обумовлених цілями відвідування цієї території.

У Луганській області цей вид туризму є досить новим. У зв'язку з тим, що область володіє багатим природно-рекреаційним потенціалом сільської місцевості, він є перспективним. Розвиток цієї галузі є важливим чинником, що впливає на економічний розвиток області загалом, утворення додаткових робочих місць у сільській місцевості, поповнення місцевих бюджетів.

Початок розвитку сільського туризму в області було закладено у 2007 році, коли було засновано Луганське обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні.

З цього часу в області поширюється мережа районних осередків Луганського обласного відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні. За даними Луганського обласного відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, станом на 01.08.2009 послуги у цій сфері надають 8 садиб, які розташовані у м. Щастя (1 садиба), смт Біловодську (2 садиби), Старобільському районі (2 садиби), Станично-Луганському районі (2 садиби), Новоайдарському районі (1 садиба).

Розвиток сільського туризму сприяє створенню нових робочих місць, будівництву, реконструкції та модернізації об'єктів соціальної інфраструктури, стимулюванню відвідування місцевих пам'яток, збереженню народних традицій та звичаїв, фольклору, народних промислів у сільській місцевості.

На сьогодні головною проблемою, що гальмує розвиток сільського туризму в області, є відсутність належних умов для розбудови рекреаційної та соціальної інфраструктури села і відпочинку урбанізованого населення.

Основні причини виникнення цієї проблеми:

- відсутність фінансування розвитку галузі сільського туризму;

- відсутність методичних розробок щодо створення нових садиб, які надають послуги сільського туризму, з урахуванням специфіки сільської місцевості;

- низький рівень інформованості сільського населення щодо перспектив розвитку цього виду туризму;

- низький рівень інформованості міського населення про наявність об'єктів сільського туризму в області;

- недостатня поширеність мережі районних осередків Луганського обласного відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні;

- недостатня кількість екологічних та зелених екскурсійних і туристичних маршрутів у сільській місцевості.

Вирішення цієї проблеми можливе за умови розробки й прийняття цієї Програми, якою передбачатимуться заходи щодо розвитку мережі садиб, які надають послуги сільського туризму, сприяння поширенню осередків Луганського обласного відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, створення нових екологічних і зелених екскурсійних і туристичних маршрутів, розбудови об'єктів соціальної інфраструктури в сільській місцевості, популяризації сільського туризму в області.

II Визначення мети Програми

Основною метою Програми є здійснення заходів, спрямованих на розвиток сільського туризму в Луганській області, формування конкурентоспроможного туристичного продукту, який дасть змогу ефективно використовувати природно-рекреаційний потенціал сільської місцевості.

Для досягнення основної мети Програми заплановано:

- сприяти поширенню районних осередків Луганського обласного відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні;

- сприяти розробці нових екологічних і зелених туристичних маршрутів шляхом залучення до цієї роботи у передбаченому чинним законодавством порядку студентів вищих навчальних закладів області, що готують фахівців у галузі туризму;

- сприяти поширенню мережі садиб, які надають послуги сільського туризму;

- створити постійно діючі курси підвищення кваліфікації власників садиб, які надають послуги сільського туризму;

- здійснити заходи щодо популяризації сільського туризму шляхом проведення "круглих столів", конференцій, виготовлення та розповсюдження відповідних інформаційних матеріалів, сувенірної продукції.

III Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації
(SWOT-аналіз)

Сильні сторони (S)

Слабкі сторони (W)

- велика кількість туристично-привабливих об'єктів у сільській місцевості області;
- наявність попиту населення області на послуги у галузі сільського туризму;
- низька вартість послуг у цій галузі;
- зацікавленість населення області у вживанні природної сільськогосподарської продукції.

- відсутність систематично оновлюваної інформаційної бази щодо садиб області, які надають послуги сільського туризму;
- недостатньо поширена мережа осередків Луганського обласного відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні;
- орієнтованість туроператорів області на відправку туристів за кордон;
- низький рівень інформованості населення області з питань розвитку галузі сільського туризму;
- недостатнє фінансування розвитку галузі сільського туризму.

Можливості (O)

Загрози (T)

- створення нових робочих місць у сільській місцевості;
- збільшення кількості садиб, які надають послуги сільського туризму;
- розробка нових зелених і екологічних екскурсійних та туристичних маршрутів.

- незадовільний стан туристичної та рекреаційної інфраструктури в сільській місцевості;
- імідж області як непривабливої для сільського туризму;
- відтік молоді із села.


IV Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання

Основними шляхами розв'язання проблеми розвитку сільського туризму в регіоні є:

- прийняття місцевих програм розвитку сільського туризму;

- популяризація сільського туризму в засобах масової інформації;

- залучення відповідно до вимог чинного законодавства студентів вищих навчальних закладів області, що готують фахівців у галузі туризму, до розробки нових зелених та екологічних екскурсійних і туристичних маршрутів в сільській місцевості;

- створення умов для підвищення професійного рівня власників садиб сільського туризму й осіб, які мають можливість та бажання займатися сільським туризмом;

- здійснення заходів щодо будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів соціальної інфраструктури.

Прийняття Програми сприятиме:

- співпраці облдержадміністрації з вищими навчальними закладами області, що готують фахівців у галузі туризму відповідно до вимог чинного законодавства;

- забезпеченню галузі сільського туризму кваліфікованими кадрами;

- залученню до роботи у галузі сільського туризму сільської молоді;

- реалізації інвестиційних проектів у галузі сільського туризму, розвитку туристичної інфраструктури та створенню нових робочих місць у сільській місцевості;

- підвищенню зацікавленості міського населення до відпочинку в селі;

- поліпшенню благоустрою сільських населених пунктів;

- збільшенню обсягів реалізації в сільській місцевості сільськогосподарської продукції;

- забезпеченню збереження й раціонального використання природно-рекреаційних ресурсів;

- забезпеченню доступності сільського туризму для всіх верств населення;

- збільшенню надходжень до місцевих бюджетів.

Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щорічно під час формування обласного, міських і районних бюджетів у межах загальної суми видатків на культуру, мистецтво та освіту. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного, міських і районних бюджетів та інших коштів підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності, не заборонених чинним законодавством України.

Для виконання Програми передбачається виділення з обласного бюджету 83,3 тис. грн., з міських і районних бюджетів - 14,0 тис. грн., 254,4 тис. грн. заплановано залучити з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. Усього - 351,7 тис. грн.

Строк виконання Програми - 3 роки.

V Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- сприяння популяризації й розповсюдженню продукту сільського туризму на внутрішньому та зовнішньому ринках;

- залучення населення області до роботи у цій галузі туризму, створення умов для підприємницької діяльності власників садиб сільського туризму;

- сприяння створенню і діяльності громадських організацій, які будуть розробляти проектні заявки в цій галузі туризму, залучати іноземних і національних інвесторів до розвитку сільського туризму відповідно до вимог чинного законодавства;

- створення умов для розбудови туристичної та сервісної інфраструктури в галузі сільського туризму, благоустрою сільських населених пунктів;

- проведення широкомасштабних культурно-туристичних заходів у цій галузі;

- сприяння збереженню й розвитку народних промислів.

Очікувані результати реалізації Програми:

- зростання кількості туристів, які відвідуватимуть область, у середньому на 50 % щорічно;

- створення умов для збільшення надходжень до місцевих бюджетів;

- удосконалення професійного рівня власників садиб сільського туризму;

- збільшення кількості садиб сільського туризму в середньому на 100 % до 2012 року;

- створення нових робочих місць в сільській місцевості;

- збільшення обсягів реалізації в сільській місцевості сільськогосподарської продукції;

- збереження й розвиток народних промислів;

- розвиток сфери послуг за рахунок розширення асортименту туристичних послуг;

- поліпшення благоустрою сільських населених пунктів;

- створення якісного туристичного продукту.

VI Напрями діяльності та заходи Програми

Основними напрямами діяльності, передбаченими у програмі є:

1 Навчально-методична діяльність з розвитку сільського туризму.

2 Маркетингова і рекламно-інформаційна діяльність.

3 Розвиток інфраструктури сільського туризму в Луганській області.

4 Культурно-масові заходи, що сприятимуть розвитку сільського туризму в Луганській області.

5 Заходи щодо будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів соціальної інфраструктури в сільській місцевості.

Більш детально завдання та заходи за напрямками діяльності Програми зазначені в додатку до Програми.

VII Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання програми

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Усього витрати на виконання програми

Всього,
у т. ч.

90,0

127,4

134,3

351,7

обласний бюджет

23,7

29,6

30,0

83,3

місцеві бюджети

3,0

3,0

8,0

14,0

позабюджетні кошти

63,3

94,8

96,3

254,4


VIII Організація управління та контролю

Управління культури і туризму облдержадміністрації здійснює контроль за реалізацією заходів Програми та щорічно у першому кварталі, наступного за звітним року, звітує перед обласною радою про хід її виконання.

Виконкомам міських рад міст обласного значення та райдержадміністраціям рекомендувати на основі цієї Програми в тримісячний термін розробити відповідні місцеві програми.

Для відстеження динаміки розвитку галузі сільського туризму міськими радами міст обласного значення та райдержадміністраціями щоквартально надаються звіти про хід виконання Програми.

Оцінка кількісних та якісних змін за результатами виконання Програми здійснюється на підставі аналізу збільшення кількості садиб, які надають послуги сільського туризму, туристів, що їх відвідали, запровадження нових зелених та екологічних екскурсійних і туристичних маршрутів, поліпшення якості туристичного обслуговування, розбудови соціальної інфраструктури села.

IX Розрахунок очікуваних результатів

Виконання Програми дозволить:

- здійснити розбудову сільської та туристичної інфраструктури, поліпшити благоустрій сільських населених пунктів;

- збільшити кількість садиб, які надають послуги у галузі сільського туризму, у середньому на 50 % щорічно;

- збільшити кількість туристів, що відвідуватимуть область;

- збільшити кількість зелених та екологічних туристичних й екскурсійних маршрутів;

- збільшити надходження до місцевих бюджетів;

- збільшити обсяги реалізації сільськогосподарської продукції у сільській місцевості;

- здійснити збереження й розвиток народних промислів.

 

Додаток
до Програми


VI Напрями діяльності та заходи Програми

N
з/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів Програми

Термін вико-
нання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-
вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),
тис. грн.,
у тому числі

Очікувані результати

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Навчально-методична діяльність з розвитку сільського туризму

1.1 Проведення інформаційної та роз'яснювальної роботи серед сільського населення з питань сільського туризму і перспектив його розвитку на селі

2010 - 2012 роки

Луганське обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, управління культури і туризму облдержадміністрації, обласний, міські та районні центри зайнятості, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавця заходу програми

популяризація сільського туризму

1.2 Створення та постійне оновлення бази даних про власників садиб, що надають послуги сільського туризму

2010 - 2012 роки

Луганське обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, управління культури і туризму облдержадміністрації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавця заходу програми

моніторинг об'єктів сільського туризму

1.3 Проведення циклу тематичних семінарів та надання організаційно-методичної допомоги сільським, селищним, міським головам з організації діяльності в галузі сільського туризму

2010 - 2012 роки

Луганське обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, управління культури і туризму облдержадміністрації, громадська організація "Агентство стійкого розвитку Луганського регіону", інші громадські організації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавця заходу програми

організаційно-методична діяльність у галузі сільського туризму

1.4 Видання й розповсюдження методичних рекомендацій з питань розвитку сільського туризму

2010 - 2012 роки

управління культури і туризму облдержадміністрації, Луганське обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні

обласний бюджет

3,0

3,0

3,0

підвищення рівня інформованості населення з питань розвитку сільського туризму

позабюд-
жетні кошти

25,0

25,0

25,0

1.5 Проведення консультацій для власників садиб, що надають послуги сільського туризму з питань цільового використання земельних ділянок; виготовлення проектної документації; дизайну; стандартів облаштування садиб тощо

2010 - 2012 роки

Луганське обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, управління культури і туризму облдержадміністрації, вищі навчальні заклади області, що готують фахівців туристичної галузі

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавця заходу програми

створення у сільській місцевості життєздатного туристичного продукту, що самоокуповується

1.6 Забезпечення відділів культури і туризму міських рад і райдержадміністрацій правовою та інформаційно-методичною базою щодо сільського туризму

2010 - 2012 роки

управління культури і туризму облдержадміністрації, Луганське обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні

обласний бюджет

1,7

2,3

2,5

підвищення рівня інформованості місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з питань розвитку сільського туризму

1.7 Надання консультацій суб'єктам підприємницької діяльності щодо розробки бізнес-планів у сфері сільського туризму

2010 - 2012 роки

регіональний фонд підтримки підприємництва в Луганській області

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавця заходу програми

створення сприятливих умов для розвитку сільських зелених садиб

1.8 Запровадження пілотного проекту проведення циклу семінарів для сільської незайнятої молоді з питань розвитку сільського туризму в Станично-Луганському та Біловодському районах

2010 рік

відділ культури і туризму Біловодської райдержадміністрації, відділ культури і туризму Станично-Луганської райдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, громадські організації, обласний центр зайнятості, управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавця заходу програми

залучення сільської молоді до підприємницької діяльності, пов'язаної із сільським туризмом

2

Маркетингова та рекламно-
інформаційна діяльність

2.1 Визначення туристичного ресурсу області та розробка методичних рекомендацій щодо розвитку сільського туризму

2010 рік

управління культури і туризму облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, вищі навчальні заклади, що готують фахівців у галузі туризму

обласний бюджет

-

3,0

-

розвиток сільського туризму в області

позабюд-
жетні кошти

-

5,0

-

2.2 Проведення анкетування серед власників садиб, які надають послуги сільського туризму

2010 рік

управління культури і туризму облдержадміністрації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавця заходу програми

моніторинг стану сільських садиб та якості туристичних послуг, які надаються

2.3 Сприяння у проведенні Всеукраїнських та обласних виставок-ярмарків об'єктів сільського туризму

2010 - 2012 роки

управління культури і туризму облдержадміністрації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавця заходу програми

сприяння формуванню позитивного туристичного іміджу області

2.4 Проведення обласних та міжобласних рекламно-
демонстраційних турів

2010 - 2012 роки

Луганське обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, управління культури і туризму облдержадміністрації, громадські організації

позабюд-
жетні кошти

5,3

5,3

5,3

отримання інформації щодо привабливих туристичних об'єктів області та набуття досвіду інших областей

2.5 Проведення презентацій продукту сільського туризму для туристичних фірм, засобів масової інформації тощо

 

Луганське обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, управління культури і туризму облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, громадські організації

міські та районні бюджети*

3,0

3,0

3,0

популяризація сільського туризму в області

позабюд-
жетні кошти

-

20,0

20,0

2.6 Видання та розповсюдження рекламно-інформаційної продукції для популяризації сільського туризму

2010 - 2012 роки

управління культури і туризму облдержадміністрації, Луганське обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, громадські організації

позабюд-
жетні кошти

25,0

30,0

35,0

популяризація сільського туризму в області

2.7 Організація циклу телевізійних передач про сільський туризм в області та прямих ефірів на обласних телеканалах

2010 рік

управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласні телеканали, Луганське обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, управління культури і туризму облдержадміністрації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавця заходу програми

підвищення рівня інформованості населення області з питань розвитку сільського туризму

2.8 Співробітництво з об'єднаннями (асоціаціями) власників садиб, які надають послуги сільського туризму, відповідно до вимог чинного законодавства

2010 - 2012 роки

виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавця заходу програми

підтримка розвитку підприємництва в галузі сільського туризму

3

Розвиток інфраструктури сільського туризму в Луганській області

3.1 Вивчення стану інфраструктури сільського туризму в області з метою дослідження його найпривабливіших об'єктів

2010 - 2012 роки

управління культури і туризму обласної держадміністрації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавця заходу програми

визначення найпривабливіших об'єктів сільського туризму

3.2 Проведення моніторингу з питань вивчення перспективних територій для розвитку сільського туризму в області

2010 рік

управління культури і туризму облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавця заходу програми

визначення перспективних територій для розвитку сільського туризму в області

3.3 Сприяння будівництву локальних очисних споруд для садиб сільського туризму в області та надання методично-консультативної допомоги із цього питання

2010 - 2012 роки

Головне управління житлово-комунального господарства обласної держадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавця заходу програми

розвиток інфраструктури садиб сільського туризму

3.4 Запровадження нових екологічних і зелених туристичних та екскурсійних маршрутів

2010 - 2012 роки

суб'єкти підприємницької діяльності в галузі туризму, вищі навчальні заклади області, що готують фахівців у галузі туризму

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавця заходу програми

популяризація сільського туризму в області

4.

Культурно-масові заходи, що сприятимуть розвитку сільського туризму в Луганській області

4.1 Проведення майстер-класів для власників садиб, що надають послуги сільського туризму

2010 - 2012 роки

Луганське обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, управління культури і туризму облдержадміністрації

позабюд-
жетні кошти

5,0

5,0

5,0

обмін досвідом у галузі сільського туризму

4.2 Проведення семінарів з власниками сільських садиб та суб'єктами підприємницької діяльності, що займаються екскурсійною діяльністю й внутрішнім туризмом в Луганській області "Розвиток сільського туризму на Луганщині"

2010 - 2012 роки

управління культури і туризму облдержадміністрації, Луганське обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні

позабюд-
жетні кошти

3,0

4,5

6,0

4.3 Організація участі у Всеукраїнській виставці-ярмарку сільського зеленого туризму "Українське село запрошує" у с. Пирогів (м. Київ)

2010 - 2012 роки

управління культури і туризму облдержадміністрації, Луганське обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні

обласний бюджет

17,0

19,0

21,0

популяризація сільського туризму в області

4.4 Проведення виставки сільського туризму області в рамках Міжнародної виставки "Східна Брама України"

2010 - 2012 роки

Луганське обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, управління культури і туризму облдержадміністрації

обласний бюджет

2,0

2,3

3,5

популяризація сільського туризму на міжнародному рівні

4.5 Проведення виставок, ярмарків, концертних програм з метою презентації галузі сільського туризму в містах і районах області

2010 рік

управління культури і туризму облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

міські та районні бюджети

-

-

5,0

визначення потенціалу галузі сільського туризму в містах і районах області

4.6 Проведення конкурсу дитячого малюнка "Відпочинок у селі" в містах і районах області

2010 рік

управління культури і туризму облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавця заходу програми

визначення потенціалу галузі сільського туризму в містах і районах області

4.7 Проведення конкурсу художньої фотографії "Рідне село" у містах і районах області

2011 рік

управління культури і туризму облдержадміністрації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавця заходу програми

5.

Заходи щодо будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів соціальної інфраструктури в сільській місцевості

5.1 Здійснення капітального ремонту сільського клубу смт Хрустальне (м. Красний Луч)

2010 - 2012 роки

Краснолуцька міська рада

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавця заходу програми

покращання стану об'єктів соціальної інфраструктури

5.2 Здійснення капітального ремонту сільського клубу с. Бобрикове (Антрацитівський район)

2010 - 2012 роки

Антрацитівська райдержадміністрація

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавця заходу програми

5.3 Здійснення капітального ремонту сільського клубу с. Ребрикове (Антрацитівський район)

2010 - 2012 роки

Антрацитівська райдержадміністрація

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавця заходу програми

5.4 Здійснення капітального ремонту сільського клубу с. Курячівка (Старобільський район)

2010 - 2012 роки

Старобільська райдержадміністрація

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавця заходу програми

5.5 Здійснення капітального ремонту сільського клубу с. Байдівка (Старобільський район)

2010 - 2012 роки

Старобільська райдержадміністрація

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавця заходу програми

5.6 Здійснення капітального ремонту сільського клубу с. Бахмутівка (Новоайдарський район)

2010 - 2012 роки

Новоайдарська райдержадміністрація

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавця заходу програми

5.7 Здійснення капітального ремонту сільського клубу с. Новоспасівка (Біловодський район)

2010 - 2012 роки

Біловодська райдержадміністрація

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавця заходу програми

покращання стану об'єктів соціальної інфраструктури

5.8 Здійснення капітального ремонту сільського клубу с. Коломийчиха (Сватівський район)

2010 - 2012 роки

Сватівська райдержадіністрація

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавця заходу програми

5.9 Здійснення капітального ремонту Кремінського районного центру дозвілля (Кременський район)

2010 - 2012 роки

Кремінська райдержадіністрація

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавця заходу програми

Вартість Програми (тис. грн) за роками:

90,0

127,4

134,3

 

Загальна вартість Програми (тис. грн)

351,7

 

 

 * - додаткове уточнення обсягів фінансування після затвердження відповідних програм міськими радами міст обласного значення та районними радами
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали