ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02.04.2018 р. N 272

Про затвердження Регіональної цільової програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва на 2018 - 2020 роки

Керуючись пунктом 2 частини третьої статті 4 (Закон N 141-VIII), пунктом 8 частини третьої статті 6 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (Закон N 141-VIII), Законом України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", Методичними рекомендаціями щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 N 367, враховуючи Порядок розроблення регіональних цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 17.03.2007 N 293:

1. Затвердити Регіональну цільову програму розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва на 2018 - 2020 роки (далі - Програма), що додається, із загальним обсягом фінансування у сумі 80950,5 тис. грн.

2. Установити, що обсяг фінансування заходів Програми визначається щороку при затвердженні обласного бюджету на відповідний рік.

3. Визначити головним розпорядником коштів та відповідальним за виконання Програми Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації.

4. Співвиконавцям Програми щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації звіт про хід виконання Програми.

5. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації (Медведчук С. М.) щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати про стан реалізації заходів Програми Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та щопівроку - голову обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Клименка Ю. Ю.

 

Голова обласної державної
адміністрації - керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

Ю. Г. Гарбуз

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
02 квітня 2018 року N 272

РЕГІОНАЛЬНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва на 2018 - 2020 роки

ПАСПОРТ
Регіональної цільової програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва на 2018 - 2020 роки

Підстава для розроблення: пункт 2 частини третьої статті 4 (Закон N 141-VIII), пункт 8 частини третьої статті 6 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (Закон N 141-VIII), Указ Президента України від 05.03.2015 N 123/2015 "Про утворення військово-цивільних адміністрацій" (Указ N 123/2015), Закон України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні"

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

доручення виконуючого обов'язки голови обласної державної адміністрації від 07.09.2017 N 22/7314

3.

Розробник Програми

Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації

4.

Співрозробники

регіональна рада підприємців при облдержадміністрації (далі - РРП); Агенція регіонального розвитку Луганської області (далі - АРР) (за згодою); Агенція місцевого розвитку м. Щастя (далі - АМР) (за згодою); Луганський обласний центр зайнятості (далі - ЛОЦЗ) (за згодою); державне підприємство "Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (далі - ДП ЛРНВЦ) (за згодою); Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (далі - СУНУ) (за згодою)

5.

Відповідальний виконавець Програми

Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації

6.

Учасники Програми

департаменти облдержадміністрації: агропромислового розвитку; зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності; регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження; РРП; АРР; АМР; ЛОЦЗ; СУНУ; ДП ЛРНВЦ; райдержадміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою)

7.

Термін реалізації

2018 - 2020 роки

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми; всього

80950,5 тис. грн

 

у тому числі кошти:
обласного бюджету
інші

 
66150,0 тис. грн,
14800,5 тис. грн

I. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Одним з пріоритетних завдань державної політики є розвиток малого та середнього підприємництва (далі - МСП).

Малий бізнес сьогодні - це соціально-економічний фундамент, без якого не може стабільно розвиватися будь-яка європейська держава. Проте загальна економічна та соціальна роль малого підприємництва можлива лише за умови всебічної підтримки державою цього сектору економіки.

Останніми роками в області, яка спеціалізувалась на промисловому виробництві, пріоритетним напрямом розвитку регіональної структури економіки є сільське господарство. Втрата позицій деякими великими підприємствами та відносно вища стійкість МСП в кризових умовах призвели до зростання його частки.

Малий та середній бізнес забезпечує: створення додаткових робочих місць; зменшення рівня безробіття; формування середнього класу - прошарку населення, який сприяє сталому розвитку економіки, незворотності реформ; підтримання конкурентного середовища; швидке насичення ринку товарами і послугами; розвиток споживчого ринку з орієнтацією на регіональні інтереси.

На сектор МСП в області припадає 99,97 % від загальної кількості суб'єктів підприємництва (в Україні - 99,98 %), 74,7 % від загальної кількості зайнятих осіб (в Україні - 80,7 %) та 57,8 % від загального обсягу реалізації продукції (товарів, послуг) (в Україні - 65,2 %).

  

Рис. 1.1. Кількість суб'єктів МСП

За інформацією Державної служби статистики України, на 01.01.2017 в області діяли 21583 суб'єкти МСП, з них питома вага середніх підприємств складала 1,0 %, малих - 15,3 %, фізичних осіб - підприємців - 83,67 %. Упродовж 2015 - 2017 років спостерігається динаміка щорічного зростання у середньому на 1 % загальної кількості суб'єктів МСП за рахунок збільшення кількості фізичних осіб -підприємців.

Через свою кількість МСП забезпечує втричі більшу зайнятість населення в області, ніж великі підприємства, що значно знижує напруженість у суспільстві, пов'язану з безробіттям. Кількість зайнятих у МСП складає 98,1 тис. осіб, проти 33,3 тис. - на великих підприємствах.

Обсяг продукції (робіт, послуг), реалізованої суб'єктами МСП, складав 30,9 млрд грн (57,8 % від загального обсягу), що більше, ніж у попередньому році, на 29,5 %.

Незважаючи на зростання основних показників розвитку МСП серед 5 регіонів України область посідає:

24 місце - за кількістю середніх підприємств, 25 - мікро-, малих підприємств та фізичних осіб - підприємців;

17 місце - за кількістю зайнятих працівників на середніх підприємствах, 25 - на малих та мікропідприємствах;

21 місце - за обсягом реалізованої продукції середніми підприємствами, 24 - малими та мікропідприємствами.

На цей час існують проблемні питання, які потребують злагодженої роботи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості.

Найбільш актуальною проблемою є відсутність ефективних механізмів фінансово-кредитної підтримки суб'єктів МСП як на державному, так і регіональному рівнях. Банківські кредити, як джерело фінансування інвестиційних проектів, залишаються важкодоступними, а рівень відсоткової ставки за їх користування - занадто високим.

Крім цього стримують розвиток МСП в регіоні:

недостатньо розвинена інфраструктура підтримки бізнесу;

недостатній рівень інформаційного та консультативного забезпечення;

недосконалість системи навчання, підготовки і перепідготовки кадрів.

Ситуація у сфері розвитку МСП в регіоні ускладнюється довготривалістю військового конфлікту. До того ж велика кількість суб'єктів МСП залишилась на окупованій території. Для подолання негативних тенденцій необхідно розроблення відповідних заходів, скоординована діяльність на основі використання програмного методу, запровадження дієвих механізмів залучення бюджетних коштів та міжнародної технічної допомоги.

В області діяла Регіональна цільова програма "Залучення інвестицій, розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в Луганській області на 2016 - 2017 роки", затверджена розпорядженням голови обласної держадміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01.03.2016 N 84, направлена на реалізацію державної політики у сфері підтримки МСП, в рамках якої налагоджено взаємодію влади та бізнесу, надавалась інформаційно-консультаційна підтримка підприємницьким структурам, створено сприятливе середовище для підвищення рівня конкурентоздатності, започатковані ділові зв'язки для просування продукції місцевих товаровиробників, а також створено нові робочі місця.

Незважаючи на певні позитивні результати, проблеми у сфері розвитку та підтримки МСП залишаються актуальними. Їх ефективне вирішення можливе лише за умови застосування комплексного підходу, а не за рахунок включення окремих заходів до Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на відповідний рік.

II. Визначення мети Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку і підвищення конкурентоспроможності суб'єктів МСП та використання їх потенціалу, як одного із важливих чинників вирішення економічних і соціальних проблем.

III. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації Програми (SWOT-аналіз)

Сильні сторони (S)

Слабкі сторони (W)

1) адаптованість, маневреність, мобільність бізнесу, швидке реагування на нові потреби ринку, зміни попиту;
2) значний мінерально-сировинний потенціал;
3) конкурентна вартість трудового ресурсу;
4) наявність вільних виробничих площ та земельних ділянок;
5) співпраця з міжнародними організаціями у залученні допомоги для започаткування/розвитку малого бізнесу

1) відсутність доступного та довготривалого фінансування;
2) недостатнє впровадження високих технологій, відсутність інноваційної інфраструктури;
3) низька активність населення до започаткування власної справи;
4) недостатній внутрішній ринок товарів та послуг

Можливості (O)

Загрози (T)

1) співробітництво з міжнародними інституціями;
2) виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року;
3) спрощена система оподаткування;
4) покращання інвестиційної привабливості у сфері розвитку підприємництва

1) активізація військових дій;
2) зростання рівня безробіття, особливо у сільській місцевості, а також серед молоді;
3) відтік висококваліфікованих кадрів;
4) нестабільність економічного розвитку країни та посилення інфляційних процесів;
5) високий рівень регуляторного тиску та перехід МСП до "тіньової" економіки

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки виконання Програми

Існує декілька варіантів вирішення проблемних питань у сфері розвитку МСП.

Перший - реалізація окремих заходів, спрямованих на підтримку ведення бізнесу, в рамках виконання щорічних обласних програм економічного та соціального розвитку, що унеможливлює загальну координацію їх впровадження та призводить до нераціонального використання бюджетних коштів.

Другий - підтримка підприємництва забезпечується за рахунок реалізації відповідних місцевих програм, що не дозволяє сформувати комплексну систему, спрямовану, зокрема, на вирівнювання диспропорцій в територіальному розрізі.

Третій полягає у реалізації заходів, спрямованих на підтримку та розвиток підприємництва, в рамках окремої регіональної цільової програми, що забезпечить комплексний підхід до створення належних умов ведення бізнесу та формування ефективної системи його підтримки.

Реалізація заходів Програми дозволить забезпечити загальну координацію їх впровадження, раціональне використання бюджетних коштів та сформувати систему комплексної підтримки підприємництва в області.

Таким чином, третя альтернатива є найбільш оптимальною та дозволить поетапно реалізувати відповідні заходи, забезпечити комплексний підхід до вирішення проблемних питань у сфері розвитку МСП, сприятиме цільовому використанню ресурсів та подоланню диспропорцій.

Програма буде реалізовуватися в один етап протягом 2018 - 2020 років.

V. Перелік завдань Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

1) розширення переліку адміністративних послуг та покращання якості їх надання для суб'єктів малого і середнього підприємництва;

2) розширення мережі та сприяння діяльності існуючої інфраструктури підтримки підприємництва;

3) фінансова підтримка суб'єктів підприємництва;

4) стимулювання суб'єктів підприємництва до залучення інвестиційних ресурсів та міжнародної технічної допомоги;

5) підвищення рівня інформаційного забезпечення суб'єктів підприємництва;

6) впровадження різних форм і підходів надання консультаційної підтримки суб'єктам підприємництва;

7) забезпечення підготовки і перепідготовки кадрів для сфери підприємництва та підтримка підприємців-початківців, у тому числі працівників вугледобувних та вуглепереробних підприємств, що вивільняються у зв'язку з їх ліквідацією (консервацією).

Результативні показники

N
з/п

Очікувані показники

По роках:

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

1.

Кількість діючих суб'єктів МСП, одиниць

21792

22037

22297

2.

Кількість зайнятих у малому та середньому підприємництві, тис. осіб

103,79

107,24

111,12

3.

Середньомісячна кількість адміністративних послуг, що надаються через центри надання адміністративних послуг області, одиниць

24865

25736

26508

4.

Кількість центрів надання адміністративних послуг, які отримають спеціалізоване технічне обладнання для оформлення та видачі документів, що дають право громадянину України на виїзд за кордон, та містять безконтактний електронний носій

5

-

-

5.

Кількість суб'єктів МСП, які отримають часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації проектів, осіб

20

20

20

6.

Кількість суб'єктів МСП, які отримають фінансову підтримку з обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць, осіб

20

20

20

7.

Кількість безробітних, які отримають одноразову допомогу для започаткування власної справи, осіб

31

32

35

8.

Кількість безробітних, які будуть залучені до професійного навчання за навчальними планами та програмами, що сприяють розвитку малого підприємництва та започаткуванню власної справи

250

265

285

9.

Кількість суб'єктів МСП, які будуть залучені до роботи бізнес-форумів, міжнародних місій, конференцій, семінарів-тренінгів, виставкових заходів, одиниць

80

95

100

10.

Кількість суб'єктів МСП, які отримають кваліфіковану консультаційну підтримку, осіб

85

97

105

11.

Кількість створених об'єктів інфраструктури підтримки суб'єктів МСП, одиниць

-

-

1

Орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання завдань і реалізації заходів Програми, становлять у сумі 80,95 млн грн, із них у 2018 році - 26,02 млн грн, 2019 - 26,17 млн грн, 2020 - 28,76 млн грн.

Витрати на проведення заходів Програми здійснюватимуться за рахунок:

обласного бюджету - 66,15 млн грн;

інших джерел (міжнародна технічна допомога, кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та кошти підприємств) - 14,8 млн грн.

Програма забезпечить поетапне впровадження відповідних заходів, комплексний підхід до виконання завдань щодо створення належних умов ведення бізнесу, цільове спрямування ресурсів.

VI. Напрями діяльності Програми

Програмою передбачена реалізація заходів за такими напрямами:

I. Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва.

II. Покращання доступу суб'єктів малого та середнього підприємництва до фінансування та інвестиційна підтримка.

III. Інформаційно-консультаційне забезпечення та популяризація підприємництва.

IV. Навчання, підготовка та перепідготовка кадрів для сфери підприємництва.

Заходи щодо реалізації зазначених напрямів наведені у додатку 1 до Програми.

VII. Ресурсне забезпечення Програми

Детальний розрахунок ресурсного забезпечення викладено у додатку 2 до Програми.

Обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щороку при затвердженні обласного бюджету або внесенні змін до нього з урахуванням фактичних можливостей у кожному бюджетному періоді.

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму, який щокварталу інформує про результати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та щопівроку до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, - голову обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації.

Виконавці заходів Програми щокварталу до 10 числа, наступного за звітним періодом, надають інформацію про хід її виконання Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації.

IX. Розрахунок очікуваних результатів

Реалізація заходів Програми сприятиме:

1) збільшенню кількості діючих суб'єктів МСП на 3,5 %;

2) збільшенню кількості зайнятих у малому та середньому підприємництві на 10,5 %;

3) підвищенню ефективності діяльності центрів надання адміністративних послуг (заплановано середньомісячне збільшення кількості адміністративних послуг на 10 %, а також придбання для 5-ти з них спеціалізованого технічного обладнання для оформлення та видачі документів, що дають право громадянину України на виїзд за кордон та містять безконтактний електронний носій);

4) наданню фінансової підтримки суб'єктам МСП - передбачається, що 60 суб'єктів МСП отримають часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації проектів, а ще 60 - фінансову підтримку з обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць;

5) забезпеченню можливості для населення започаткувати власну справу - передбачається, що 98 суб'єктів отримають одноразову допомогу для започаткування власної справи, а ще не менш 800 безробітних пройдуть навчання за навчальними планами та програмами, що сприяють розвитку малого підприємництва та започаткуванню власної справи;

6) створенню умов для пошуку інвесторів та співпраці підприємців області з бізнес-партнерами - передбачається, що до роботи бізнес-форумів, міжнародних місій, конференцій, семінарів-тренінгів, виставкових заходів буде залучено не менше 275 суб'єктів МСП;

7) покращанню рівня інформаційного забезпечення суб'єктів підприємницької діяльності та надання кваліфікованої консультаційної підтримки не менше 287 суб'єктам підприємницької діяльності;

8) створенню бізнес-інкубатора для підтримки підприємців-початківців.

 

Керівник апарату

І. М. Калініна

 

Додаток 1
до Програми

Напрями діяльності та заходи Регіональної цільової програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва на 2018 - 2020 роки

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі:

Очікуваний результат

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва

1.

Розширення переліку адміністративних послуг та покращання якості їх надання для суб'єктів малого і середнього підприємництва

1.1. Моніторинг діяльності центрів надання адміністративних послуг області та розроблення за їх результатами рекомендацій про підвищення ефективності їх роботи

протягом 2018 - 2020 років

Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

підвищення якості надання адміністративних послуг

1.2. Забезпечення придбання для центрів спеціалізованого технічного обладнання для оформлення та видачі документів, що дають право громадянину України на виїзд за кордон та містять безконтактний електронний носій

2018 рік

Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, проект "Зміцнення громадської довіри" (UCBI II), який реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (за згодою)

інші джерела

2000,0

-

-

запровадження в центрах області оформлення та видачу громадянам документів, що містять безконтактний електронний носій

1.3. Розроблення довідника про центри надання адміністративних послуг Луганської області

червень 2018 року

Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

популяризація діяльності центрів надання адміністративних послуг

2.

Розширення мережі та сприяння діяльності існуючої інфраструктури підтримки підприємництва

Створення бізнес-інкубатора та забезпечення його функціонування

2019 - 2020 роки

Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, АРР (за згодою), СУНУ (за згодою), РРП

міжнародна технічна допомога

-

1500,0

3500,0

створення нових робочих місць

II. Покращання доступу суб'єктів малого та середнього підприємництва до фінансування та інвестиційна підтримка

3.

Фінансова підтримка суб'єктів підприємництва

3.1. Фінансова підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва області для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць

2018 - 2020 роки

Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації

обласний бюджет

20000,0

20000,0

20000,0

забезпечення доступу суб'єктів господарювання до фінансових ресурсів на конкурсній основі

3.2. Часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва

2018 - 2020 роки

Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації

обласний бюджет

1000,0

1000,0

1000,0

отримання суб'єктами підприємництва фінансових ресурсів на конкурсній основі

3.3. Надання центрами зайнятості одноразової допомоги для започаткування власної справи безробітним, які бажають займатися підприємницькою діяльністю

2018 - 2020 роки

ЛОЦЗ (за згодою), міські, районі центри зайнятості (за згодою)

кошти ФЗДССУВБ

1540,5

2000,0

2400,0

зниження рівня безробіття, забезпечення діяльності підприємців-початківців

4.

Стимулювання суб'єктів підприємництва до залучення інвестиційних ресурсів та міжнародної технічної допомоги

4.1. Організація проведення бізнес-форумів, міжнародних місій, виставок, ярмарок за участю представників малого та середнього підприємництва

2018 - 2020 роки

департаменти облдержадміністрації: економічного розвитку, торгівлі та туризму; агропромислового розвитку; регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження; зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності; СУНУ (за згодою), АРР (за згодою), РРП

обласний бюджет

980,0

1050,0

1120,0

створення умов для пошуку інвесторів та співпраці підприємців області з партнерами як в середині країни, так і за її межами

4.2. Залучення суб'єктів малого і середнього підприємництва до участі у конкурсних відборах на отримання грантів для розвитку бізнесу та міжнародної технічної допомоги

не потребує фінансування

-

-

-

створення умов для отримання суб'єктами підприємництва грантів для розвитку бізнесу та міжнародної технічної допомоги

4.3. Надання допомоги суб'єктам малого та середнього підприємництва з підготовки та написання бізнес-планів для започаткування власного бізнесу

2018 - 2020 роки

АРР (за згодою)

не потребує фінансування

-

-

-

підготовка інвестиційних проектів за міжнародними стандартами

4.4. Розроблення довідника про міжнародні організації, фонди та програми, які займаються підтримкою підприємництва

I півріччя 2018 року

Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

інформування суб'єктів підприємництва про грантову та іншу допомогу

III. Інформаційно-консультаційне забезпечення та популяризація підприємництва

5.

Підвищення рівня інформаційного забезпечення суб'єктів підприємництва

5.1. Організація та проведення конференцій, семінарів, лекцій, тренінгів, вебінарів, засідань, "круглих столів", робочих нарад за участю суб'єктів малого та середнього підприємництва

2018 - 2020 роки

Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації СУНУ (за згодою), РРП, ДП ЛРНВЦ (за згодою)

інші джерела

в межах передбачених коштів

в межах передбачених коштів

в межах передбачених коштів

розвиток пізнавальної активності, самостійності, професійних навичок суб'єктів підприємництва

кошти підприємств

10,0

10,0

10,0

5.2. Ведення Реєстру вільних приміщень комунальної та державної власності в Луганській області

2018 - 2020 роки

Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою)

не потребує фінансування

-

-

-

інформування підприємців про вільні приміщення для господарської діяльності

5.3. Формування бази даних вільних земельних ділянок з визначенням промислового призначення

2018 - 2020 роки

Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

інформування інвесторів та підприємців про вільні земельні ділянки цільового призначення

5.4. Формування банку даних фінансово-кредитних установ, переліку їх послуг у сфері мікро-кредитування, забезпечення доступу до інформації суб'єктів малого та середнього підприємництва

2018 - 2020 роки

Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

інформування суб'єктів підприємництва про доступні фінансово-кредитні ресурси

6.

Впровадження різних форм і підходів до надання консультаційної підтримки суб'єктам підприємництва

6.1. Надання консультаційних послуг з питань стандартизації, метрології, підтвердження та оцінки відповідності

2018 - 2020 роки

ДП ЛРНВЦ (за згодою)

не потребує фінансування

-

-

-

підвищення обізнаності суб'єктів підприємництва

6.2. Надання консультацій роботодавцям

2018 - 2020 роки

ЛОЦЗ (за згодою)

не потребує фінансування

-

-

-

6.3. Забезпечення ефективного функціонування в області телефонних "гарячих ліній" для підприємців

2018 - 2020 роки

Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою)

не потребує фінансування

-

-

-

вирішення нагальних проблем

IV. Навчання, підготовка та перепідготовка кадрів для сфери підприємництва

7.

Забезпечення підготовки і перепідготовки кадрів для сфери підприємництва та підтримка підприємців-початківців, у тому числі працівників вугледобувних та вуглепереробних підприємств, що вивільняються у зв'язку з їх ліквідацією (консервацією)

7.1. Організація професійного навчання безробітних за навчальними планами та програмами, що сприяють розвитку малого підприємництва та започаткуванню власної справи

2018 - 2020 роки

ЛОЦЗ (за згодою)

кошти ФЗДССУВБ

450,0

550,0

650,0

створення умов для розвитку малого підприємництва

7.2. Проведення тренінгів з орієнтації на підприємницьку діяльність та презентацій професій, пов'язаних із самозайнятістю та започаткуванням власної справи

2018 - 2020 роки

ЛОЦЗ, міські та районні центри зайнятості (за згодою), СУНУ (за згодою)

не потребує фінансування

-

-

-

забезпечення можливості для населення започаткувати власну справу

АМР (за згодою)

інші джерела

40,0

60,0

80,0

Загальна вартість Програми - 80950,5 тис. грн,
у тому числі:
обласний бюджет - 66150,0 тис. грн,
інші джерела - 14800,5 тис. грн

26020,5
 
21980,0
4040,5

26170,0
 
22050,0
4120,0

28760,0
 
22120,0
6640,0

 

 

Додаток 2
до Програми

Ресурсне забезпечення Регіональної цільової програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва на 2018 - 2020 роки

N
з/п

Заходи

Обсяги фінансових ресурсів (тис. грн)

Всього,

у тому числі по роках

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

 

I. Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва

1.

ЗАХІД 1.2. Забезпечення придбання для центрів спеціалізованого технічного обладнання для оформлення та видачі документів, що дають право громадянину України на виїзд за кордон та містять безконтактний електронний носій

 

 

 

 

Всього,

2000,0

2000,0

0,0

0,0

у тому числі кошти обласного бюджету

0,0

0,0

0,0

0,0

кошти інших джерел

2000,0

2000,0

0,0

0,0

2.

ЗАХІД 2.1. Створення бізнес-інкубатора та забезпечення його функціонування

 

 

 

 

Всього,

5000,0

0,0

1500,0

3500,0

у тому числі кошти обласного бюджету

0,0

0,0

0,0

0,0

кошти інших джерел

5000,0

0,0

1500,0

3500,0

II. Покращання доступу суб'єктів малого та середнього підприємництва до фінансування та інвестиційна підтримка

3.

ЗАХІД 3.1. Фінансова підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва області для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць

 

 

 

 

Всього,

60000,0

20000,0

20000,0

20000,0

у тому числі кошти обласного бюджету

60000,0

20000,0

20000,0

20000,0

кошти інших джерел

0,0

0,0

0,0

0,0

ЗАХІД 3.2. Часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва

 

 

 

 

Всього,

3000,0

1000,0

1000,0

1000,0

у тому числі кошти обласного бюджету

3000,0

1000,0

1000,0

1000,0

кошти інших джерел

0,0

0,0

0,0

0,0

ЗАХІД 3.3. Надання центрами зайнятості одноразової допомоги для започаткування власної справи безробітним, які бажають займатися підприємницькою діяльністю

 

 

 

 

Всього,

5940,5

1540,5

2000,0

2400,0

у тому числі кошти обласного бюджету

0,0

0,0

0,0

0,0

кошти інших джерел

5940,5

1540,5

2000,0

2400,0

4.

ЗАХІД 4.1. Організація проведення бізнес-форумів, міжнародних місій, виставок за участю представників малого та середнього підприємництва

 

 

 

 

Всього,

3150,0

980,0

1050,0

1120,0

у тому числі кошти обласного бюджету

3150,0

980,0

1050,0

1120,0

кошти інших джерел

0,0

0,0

0,0

0,0

III. Інформаційно-консультаційне забезпечення та популяризація підприємництва

5.

ЗАХІД 5.1. Організація та проведення конференцій, семінарів, лекцій, тренінгів, вебінарів за участю суб'єктів малого та середнього підприємництва

 

 

 

 

Всього,

30,0

10,0

10,0

10,0

у тому числі кошти обласного бюджету

0,0

0,0

0,0

0,0

кошти інших джерел

30,0

10,0

10,0

10,0

IV. Навчання, підготовка та перепідготовка кадрів для сфери підприємництва

6.

ЗАХІД 7.1. Організація професійного навчання безробітних за навчальними планами та програмами, що сприяють розвитку малого підприємництва та започаткуванню власної справи

 

 

 

 

Всього,

1650,0

450,0

550,0

650,0

у тому числі кошти обласного бюджету

0,0

0,0

0,0

0,0

кошти інших джерел

1650,0

450,0

550,0

650,0

ЗАХІД 7.2. Проведення тренінгів з орієнтації на підприємницьку діяльність та презентацій професій, пов'язаних з самозайнятістю та започаткуванням власної справи

 

 

 

 

Всього,

180,0

40,0

60,0

80,0

у тому числі кошти обласного бюджету

0,0

0,0

0,0

0,0

кошти інших джерел

180,0

40,0

60,0

80,0

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ РЕСУРСІВ

80950,5

26020,5

26170,0

28760,0

у тому числі:

 

 

 

 

обласний бюджет

66150,0

21980,0

22050,0

22120,0

кошти інших джерел

14800,5

4040,5

4120,0

6640,0
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали