ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18.05.2017 р. N 308

Про затвердження Регіональної цільової програми з підтримки місцевого самоврядування та створення спроможних об'єднаних територіальних громад у Луганській області на 2017 - 2019 роки

Керуючись пунктом 2 частини третьої статті 4 (Закон N 141-VIII), пунктом 8 частини третьої статті 6 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (Закон N 141-VIII), Методичними рекомендаціями щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 N 367, Порядком розроблення регіональних цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженим розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 17.03.2007 N 293, за результатами обговорення питання на засіданні колегії облдержадміністрації 30.03.2017:

1. Затвердити Регіональну цільову програму з підтримки місцевого самоврядування та створення спроможних об'єднаних територіальних громад у Луганській області на 2017 - 2019 роки (далі - Програма), що додається, із загальним обсягом фінансування 87144,00 грн.

2. Установити, що щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначається при затвердженні обласного бюджету на відповідний рік.

3. Визначити управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації облдержадміністрації головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми.

4. Співвиконавцям програми щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати звіт про хід виконання Програми управлінню з питань нормативно-правової роботи та децентралізації облдержадміністрації.

5. Управлінню з питань нормативно-правової роботи та децентралізації облдержадміністрації (Лазніков В. М.) щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати голові обласної державної адміністрації - керівнику обласної військово-цивільної адміністрації звіт про стан реалізації заходів Програми.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної державної
адміністрації - керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

Ю. Г. Гарбуз

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
18 травня 2017 року N 308

Регіональна цільова програма з підтримки місцевого самоврядування та створення спроможних об'єднаних територіальних громад у Луганській області на 2017 - 2019 роки

ПАСПОРТ
Регіональної цільової програми з підтримки місцевого самоврядування та створення спроможних об'єднаних територіальних громад у Луганській області на 2017 - 2019 роки

Підстава для розроблення: Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 N 385 (Постанова N 385), Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 N 333-р (Розпорядження N 333-р), Європейська хартія місцевого самоврядування, Конституція України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про військово-цивільні адміністрації" (Закон N 141-VIII), "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (Закон N 157-VIII), Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020" (Указ N 5/2015), Стратегія розвитку Луганської області до 2020 року, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28.10.2016 N 624.

1.

Ініціатор розроблення Програми

управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації облдержадміністрації

2.

Розпорядчий документ про розроблення Програми

протокол засідання колегії обласної держадміністрації від 30.03.2017 N 2

3.

Розробник Програми

управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації облдержадміністрації

4.

Відповідальний виконавець Програми

управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації облдержадміністрації

5.

Співвиконавці Програми

департаменти облдержадміністрації: економічного розвитку, торгівлі та туризму; масових комунікацій; освіти і науки; комунальної власності, земельних та майнових відносин; зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності; Луганське регіональне відділення Асоціації міст України, Асоціація органів місцевого самоврядування Луганської області; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; районні державні адміністрації; органи місцевого самоврядування ОТГ

6.

Термін реалізації Програми

2017 - 2019 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

обласний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

87144,00 тис. грн.

кошти обласного бюджету

17650,00 тис. грн

інші джерела, не заборонені чинним законодавством

64494,00 тис. грн.

I. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Від часу прийняття Конституції України та базових нормативно-правових актів розвиток місцевого самоврядування як в Луганській області, так і цілому в Україні фактично здійснювався лише на рівні міст обласного значення, оскільки переважна більшість територіальних громад через їх надмірну подрібненість та слабку матеріально-фінансову базу виявилися неспроможними виконувати повноваження органів місцевого самоврядування.

На сьогодні система місцевого самоврядування не задовольняє потреби суспільства: у більшості територіальних громад вона не забезпечує створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню доступних адміністративних, соціальних та інших послуг на відповідних територіях.

З метою підвищення ефективності управління суспільним розвитком на відповідній території потребує удосконалення система територіальної організації влади.

Збереження диспропорційності адміністративно-територіального устрою як основи існування нераціональної територіальної організації влади (відсутність цілісної території адміністративно-територіальної одиниці базового рівня, перебування територіальної громади села, селища, міста у складі іншої або на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, територіальної громади району в місті) призводить до конфлікту компетенції між власне органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади.

Так, за даними Мінрегіону, в Луганській області 4 громади міст, селищ перебувають у складі інших територіальних громад:

Новодружеська та Привільська міські громади - у складі Лисичанської міської громади;

Борівська та Сиротинська селищні громади - у складі Сєвєродонецької міської громади.

Рішенням обласної ради від 29.12.2012 N 16/9 (Програма N 16/9) затверджено Програму розвитку місцевого самоврядування в Луганській області на 2013 - 2015 роки, метою якої було сприяння сталому соціально-економічному розвитку територій і населених пунктів області, залучення додаткових матеріально-фінансових ресурсів, підвищення ефективності реалізації органами місцевого самоврядування своїх повноважень. Загальний обсяг фінансування заходів становив 136342,64 тис. грн., у тому числі з обласного бюджету - 86937,14 тис. грн., бюджетів територіальних громад - 28405,50 тис. грн., коштів міжнародних організацій - 21000,00 тис. грн. Відповідальним виконавцем визначено виконавчий апарат обласної ради. Повній реалізації заходів цієї Програми завадило проведення антитерористичної операції в Луганській області, фактичне припинення діяльності обласної ради. У зв'язку із цим неможливо здійснити оцінку ефективності заходів, передбачених Програмою.

З 2014 року в Україні почався новий етап розвитку місцевого самоврядування, який характеризується проведенням глибоких реформ щодо децентралізації влади та спрямований на розв'язання актуальних проблем.

На цей час серед першочергових проблем можна виділити такі:

1) погіршення якості та доступності публічних послуг внаслідок ресурсної неспроможності органів місцевого самоврядування здійснювати власні і делеговані повноваження;

2) зношеність теплових, каналізаційних, водопостачальних мереж і житлового фонду та ризик виникнення техногенних катастроф в умовах обмеженості фінансових ресурсів;

3) складна демографічна ситуація (старіння населення, знелюднення сільських територій та монофункціональних міст);

4) неузгодженість місцевої політики щодо соціально-економічного розвитку з реальними інтересами територіальних громад;

5) нерозвиненість форм прямого народовладдя, неспроможність членів громад до солідарних дій, спрямованих на захист своїх прав та інтересів, у співпраці з органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади та досягнення спільних цілей розвитку громади;

6) зниження рівня професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема внаслідок низької конкурентоспроможності органів місцевого самоврядування на ринку праці, зниження рівня престижності посад, що призводить до низької ефективності управлінських рішень;

7) корпоратизація органів місцевого самоврядування, закритість і непрозорість їх діяльності, високий рівень корупції, що призводить до зниження ефективності використання ресурсів, погіршення інвестиційної привабливості територій, зростання соціальної напруги;

8) надмірна централізація повноважень органів виконавчої влади та фінансово-матеріальних ресурсів;

9) відсторонення місцевого самоврядування від вирішення питань у сфері земельних відносин, посилення соціальної напруги серед сільського населення внаслідок відсутності повсюдності місцевого самоврядування.

На вирішення цих проблем спрямована Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 N 333-р (Розпорядження N 333-р) (далі - Концепція). Нею передбачається створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень; розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою за принципом субсидіарності, на засадах децентралізації влади; максимальне залучення населення до прийняття управлінських рішень, сприяння розвитку форм прямого народовладдя.

Програма відповідає вимогам Концепції (Розпорядження N 333-р), Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 N 385 (Постанова N 385), та Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року, затвердженої розпорядженням керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.06.2015 N 272, в частині:

1) підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів;

2) створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на інші території, розвитку сільської місцевості;

3) підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіону;

4) модернізації економіки області і розвитку внутрішнього ринку;

5) впровадження механізмів економічного стимулювання територіального розвитку.

Указом Президента України від 07.12.2016 N 545/216 "Про першочергові заходи з розвитку місцевого самоврядування в Україні на 2017 рік" (Указ N 545/2016) (далі - Указ) Кабінету Міністрів України доручено розробити із залученням органів місцевого самоврядування, їх асоціацій і затвердити комплекс заходів на 2017 рік, спрямованих на активізацію реформування місцевого самоврядування та державну підтримку добровільного об'єднання територіальних громад. Цими заходами передбачається:

1) удосконалення механізму державного стимулювання добровільного об'єднання територіальних громад з метою підвищення їх спроможності;

2) посилення взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування з питань розроблення та виконання проектів і програм економічного та соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць, залучення для реалізації таких проектів і програм коштів у рамках державно-приватного партнерства;

3) поліпшення організації надання консультативної та методичної допомоги органам місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад щодо реалізації ними наданих законом повноважень місцевого самоврядування у бюджетній, фінансовій, освітній, медичній та інших сферах;

4) налагодження системної роботи органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями щодо виявлення, аналізу та розв'язання спільних для територіальних громад проблем, що виникають в процесі реформування місцевого самоврядування та добровільного об'єднання територіальних громад;

5) забезпечення неухильного виконання законів України щодо децентралізації надання адміністративних послуг та розширення повноважень органів місцевого самоврядування у цій сфері, сприяння створенню відповідних центрів;

6) удосконалення системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування і механізму прийняття на службу в органи місцевого самоврядування висококваліфікованих осіб;

7) опрацювання питання щодо залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги для забезпечення реалізації заходів, спрямованих на реформування місцевого самоврядування тощо.

Крім цього, відповідно до Указу (Указ N 545/2016) обласним державним адміністраціям доручено забезпечити розроблення із залученням органів місцевого самоврядування і реалізацію регіональних планів заходів, спрямованих на популяризацію європейських принципів місцевої демократії та підтримку добровільного об'єднання територіальних громад, передбачивши, зокрема активізацію роботи із надання методичної та консультативної допомоги органам місцевого самоврядування з питань добровільного об'єднання територіальних громад, а також органам місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад щодо реалізації ними наданих законом повноважень місцевого самоврядування у бюджетній, фінансовій, освітній, медичній та інших сферах, проведення відповідної інформаційно-роз'яснювальної роботи, у тому числі в місцевих засобах масової інформації.

До початку децентралізації влади на підконтрольній Україні території області існувало 200 територіальних громад, з них: 12 міських, 26 селищних, 162 сільських.

Відповідно до перспективного плану формування територій громад Луганської області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 833-р (План N 833-р) (із змінами), на території Луганської області повинні бути створені 24 спроможні об'єднані територіальні громади (далі - ОТГ).

Станом на 01 травня 2017 року в Луганській області створено лише 7 ОТГ, а саме: Білокуракинська Новоайдарська, Новопсковська, Щастинська, Чмирівська, Троїцька, Привільська.

Процес створення ОТГ стримується, з одного боку, недостатньою поінформованістю їх членів про переваги та перспективи розвитку, а з другого - спротивом окремих посадових осіб, депутатів районних та сільських, селищних, міських рад.

До того ж велика кількість об'єктів інфраструктури залишилась на окупованій території області, що потребує створення і розгалуження нових, а також запровадження дієвих механізмів залучення бюджетних коштів та коштів міжнародної технічної допомоги.

Зазначені проблеми свідчать про необхідність реалізації низки заходів щодо створення ефективного інституту підтримки місцевого самоврядування існуючих територіальних громад та подальшого їх реформування в рамках децентралізації влади.

Досягти поставлених цілей в рамках Програми економічного і соціального розвитку області неможливо, оскільки вона не передбачає комплексних цілеспрямованих заходів, які б дозволили ефективно вирішити проблеми у сфері місцевого самоврядування.

II. Визначення мети Програми

Метою Програми є підтримка місцевого самоврядування, втілення принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого самоврядування відповідно до положень Європейської хартії місцевого самоврядування, всебічне сприяння поглибленню і прискоренню процесів децентралізації влади на території Луганської області з урахуванням соціально-економічного стану громад, надання їм допомоги у створенні спроможних ОТГ на добровільних засадах з урахуванням інтересів держави та місцевого населення, сприяння сталому соціально-економічному розвитку громад, заохочення громадських ініціатив.

Основними завданнями Програми є:

1) сприяння формуванню економічно достатніх територіальних громад;

2) удосконалення механізмів управління об'єктами права комунальної власності та спільної власності територіальних громад;

3) надання науково-методичної допомоги органам місцевого самоврядування;

4) підвищення професійного рівня посадових осіб органів місцевого самоврядування, забезпечення підготовки кадрів для цих органів;

5) проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань розвитку місцевого самоврядування в Україні та переваг і перспектив створення ОТГ;

6) підвищення ролі асоціацій та інших об'єднань органів місцевого самоврядування в розв'язанні спільних проблем розвитку територіальних громад;

7) проведення наукових досліджень з проблемних питань місцевого самоврядування;

8) створення належних умов для реалізації територіальними громадами та органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених Конституцією та законами України;

9) залучення громадських організацій, наукових установ, вчених, жителів сіл, селищ, міст до процесів розвитку місцевого самоврядування в Україні;

10) вивчення, аналіз, узагальнення і впровадження кращого вітчизняного та міжнародного досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування;

11) підготовка пропозицій і рекомендацій щодо розвитку місцевого самоврядування в Україні та розв'язання актуальних проблем у цій сфері.

III. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації Програми (SWOT-аналіз)

Сильні сторони (S)

Слабкі сторони (W)

1) наявність у обласної військово-цивільної адміністрації повноважень щодо затвердження та використання коштів обласного бюджету;
2) наявність в області асоціацій органів місцевого самоврядування, які готові сприяти децентралізаційним процесам;
3) наявність висококваліфікованих фахівців, експертів, які мають досвід у сфері місцевого самоврядування та реформ;
4) налагоджена співпраця з міжнародними організаціями, які мають спільні інтереси і програми: ООН, USAID, DESPRO

1) добровільність засад створення ОТГ, яка має наслідком створення ОТГ не за перспективним планом, неспроможних ОТГ;
2) відсутність в громадах чіткого обліку комунального майна, земельних, водних та інших ресурсів;
3) відсутність проектів землеустрою про встановлення меж населених пунктів;
4) низький професійний рівень працівників органів місцевого самоврядування;
5) відсутність детальних планів забудови та зонування населених пунктів;
6) міграційні процеси, викликані вимушеним переселенням з непідконтрольної території області

Можливості (O)

Загрози (T)

1) залучення державної, міжнародної технічної допомоги для стимулювання процесів ОТГ та їх сталого розвитку;
2) додаткові трудові ресурси за рахунок міграції населення з непідконтрольної території;
3) наявність інвестиційних пропозицій та проектів, вільних земельних ділянок

1) проведення на території області АТО, загрози проведенню виборів органів місцевого самоврядування у новостворених ОТГ;
2) спротив та негативний вплив на процес створення ОТГ з боку окремих голів та депутатів районних рад

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строків та етапів виконання

Розв'язання зазначених у Програмі проблем можливе шляхом реалізації таких варіантів:

1) розвиток місцевого самоврядування в межах власних ресурсів територіальних громад та створення ОТГ без участі облдержадміністрації;

2) розвиток місцевого самоврядування із залученням додаткових ресурсів та стимулювання створення ОТГ шляхом підвищення активності населення та депутатів місцевих рад за участю облдержадміністрації, надання ОТГ матеріальних ресурсів для реалізації ними інфраструктурних проектів.

Перший варіант відображає поточну ситуацію з розвитком ОТГ, реалізацією можливостей громад щодо їх добровільного об'єднання та не може ефективно вирішити проблеми місцевого самоврядування найближчими роками.

Через обмеженість коштів місцевих бюджетів та відсутність необхідної ресурсної бази у найближчій перспективі не може бути забезпечено доступні та належної якості публічні послуги, що надаються органами місцевого самоврядування. При цьому, реформування місцевого самоврядування є довготривалим процесом, який залежить від активності громадян та депутатів місцевих рад. За таких обставин неефективно витрачаються місцеві ресурси, утрудненим є залучення громадами позабюджетних джерел фінансування місцевих програм.

Також при реалізації першого варіанта відсутня можливість залучення цільових коштів з обласного бюджету на впровадження заходів із надання соціальних послуг.

Крім цього, реалізація зазначеного варіанта не передбачає координацію дій виконавців, що не дозволяє забезпечити ефективне використання наявних ресурсів для вирішення нагальних проблем.

Другий варіант передбачає стимулювання розвитку територіальних громад з орієнтацією їх на створення спроможних ОТГ згідно з перспективним планом. Перевагами цього варіанта є:

1) скоординовані дії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій, у тому числі міжнародних, зі створення умов для формування економічно достатніх територіальних громад, здатних забезпечити доступні та належної якості публічні послуги, що надаються органами місцевого самоврядування;

2) раціональне використання власних ресурсів громад та залучених зовнішніх ресурсів;

3) прискорення процесу створення ОТГ, що відповідає стратегічним цілям реформи місцевого самоврядування;

4) цілеспрямоване фінансування заходів з метою вирішення першочергових проблем розвитку, зокрема інвентаризація земельних ділянок та об'єктів нерухомості, розробка схем планування території громад тощо.

За цим варіантом існуючі проблеми передбачається розв'язати шляхом:

1) створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень;

2) максимального залучення населення до прийняття управлінських рішень, сприяння розвитку форм прямого народовладдя;

3) удосконалення механізму координації діяльності органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;

4) забезпечення доступності та належної якості публічних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування, а також необхідної для цього ресурсної бази;

5) підвищення рівня професійної кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування, залучених до прийняття управлінських рішень;

6) зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування, їх інформаційного забезпечення;

7) поліпшення поінформованості населення територіальних громад про переваги та перспективи децентралізації, створення ОТГ.

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених в обласному бюджеті, та з інших джерел, не заборонених законодавством, зокрема, міжнародної технічної допомоги, щороку при затвердженні обласного бюджету.

Строк виконання Програми: 2017 - 2019 роки.

У 2017 році передбачається низка заходів, направлених на проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи, підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування та вивчення позитивного досвіду, як в межах області, так і в інших регіонах України. На ці цілі передбачено залучити 430,00 тис. грн. з обласного бюджету та 8994,00 тис. грн. з бюджету ПРООН в межах Програми з відновлення та налагодження миру (UNDP) (далі - бюджет ПРООН).

Цього ж року передбачається створення банку інформації, картографічних матеріалів, які будуть використані під час моделювання ОТГ, проведення спільно зі Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля науково-практичної конференції на тему: "Обліково-аналітичне забезпечення розвитку місцевих громад", джерело фінансування - обласний бюджет - 70,00 тис. грн.

Протягом року започатковується конкурсна фінансова підтримка територіальних громад на здійснення окремих заходів, направлених на їх розвиток. Для чого планується розробити та затвердити Положення про обласний конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування, з джерелом фінансування з обласного бюджету 5,00 млн. грн. Максимальна сума фінансування одного проекту обмежена 200,00 тис. грн.

За рахунок міжнародної технічної допомоги планується обладнати 1 центр надання адміністративних послуг в Білокуракинській ОТГ та віддалені робочі місця з надання таких послуг в Троїцькій та Марківській ОТГ. Загальна сума фінансування - 30,00 млн. грн. за рахунок бюджету ПРООН.

Крім цього, планується провести не менше однієї науково-практичної конференції на тему: "Децентралізація та перспективи розвитку місцевого самоврядування" з джерелом фінансування з обласного бюджету - 70,00 тис. грн. За підсумками конференції буде видано збірку наукових праць накладом не менше 100 примірників.

У 2018 році передбачається створення сучасних центрів надання адміністративних послуг у 6 ОТГ на суму 30,00 млн. грн. за рахунок бюджету ПРООН. Цього ж року планується проведення обласного конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування із загальною сумою фінансування 5,00 млн. грн. з обласного бюджету. Також буде продовжено проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи та навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, вивчення, розповсюдження кращого досвіду, передбачається спрямувати 400,00 тис. грн. з обласного бюджету та 500,00 тис. грн. з бюджету ПРООН.

В останній рік реалізації Програми передбачається фінансова підтримка інфраструктурних проектів новостворених ОТГ шляхом проведення обласного конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування із загальною сумою фінансування 5,00 млн. грн. з обласного бюджету. Також з обласного бюджету планується здійснити фінансування науково-практичної конференції щодо ресурсного забезпечення розвитку ОТГ в обсязі 70,00 тис. грн. та проведення роз'яснювально-інформаційної роботи і обміну досвідом в обсязі 110,00 тис. грн.

Протягом строку реалізації Програми щороку передбачається фінансування проведення робіт із інвентаризації комунального майна, земельних і водних ресурсів ОТГ. Загальний обсяг коштів обласного бюджету на цю мету складає 15,00 млн. грн.

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Завдання та заходи Програми повинні сприяти поетапному створенню децентралізованої моделі організації місцевої влади, спроможної ефективно впливати на процеси соціально-економічного й культурного розвитку всіх територіальних громад Луганської області в умовах ринкової економіки, забезпечувати поліпшення якості адміністративних та громадських послуг, що надаються населенню, поступове наближення їх до рівня європейських стандартів.

Основними завданнями та заходами Програми є:

1) створення умов для реалізації місцевих ініціатив щодо створення ОТГ шляхом проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи та поширення позитивного досвіду; створення при облдержадміністрації консультаційного центру з їх підтримки;

2) надання організаційної, консультаційної допомоги новоствореним ОТГ щодо розробки стратегій їх розвитку, формування органів управління, передачі об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, які знаходяться в управлінні районних рад, до комунальної власності відповідних громад;

3) надання фінансової підтримки органам місцевого самоврядування для реалізації ними інфраструктурних проектів, направлених на формування спроможної ОТГ та поліпшення якості і доступності адміністративних послуг;

4) підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, громадських активістів щодо розробки стратегій розвитку, місцевих бюджетів, цільових програм, правових засад місцевого самоврядування;

5) сприяння проведенню інвентаризації комунального майна, земельних, водних та інших природних ресурсів територіальних громад, виготовлення землевпорядної документації та здійснення реєстрації права власності об'єктів нерухомості, які належать на праві комунальної власності територіальним громадам;

6) інформаційно-аналітичне забезпечення процесу добровільного об'єднання територіальних громад;

7) організація обміну досвідом створення ОТГ та діяльності їх органів місцевого самоврядування;

8) створення сучасних центрів надання адміністративних послуг в ОТГ.

Результативні показники Програми

N
з/п

Найменування показника

Значення показників, у тому числі за роками:

2017

2018

2019

1.

Проведення навчальних семінарів, засідань "круглих столів", інших інформаційно-просвітницьких заходів для активістів та депутатів місцевих рад (кількість заходів)

7

5

 

2.

Організація обміну досвідом створення ОТГ (study tour) (кількість заходів)

2

2

 

3.

Проведення інвентаризації комунального майна ОТГ (кількість громад)

2

6

6

4.

Надання грантової фінансової підтримки територіальним громадам для реалізації найбільш значущих проектів, які сприяють спроможності ОТГ на умовах співфінансування (тис. грн.)

5000

5000

5000

5.

Створення сучасних центрів надання адміністративних послуг в ОТГ (кількість)

1

6

2

VI. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми викладені у додатку 1 до Програми.

VII. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування заходів з реалізації Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, а також міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України (додаток 2 до Програми).

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми і координація дій між її співвиконавцями покладається на управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації облдержадміністрації, якому співвиконавці надають звіт про хід виконання Програми щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації облдержадміністрації звітує про стан реалізації заходів Програми голові обласної державної адміністрації - керівнику обласної військово-цивільної адміністрації щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом.

IX. Розрахунок очікуваних результатів

Реалізація заходів Програми сприятиме:

1) покращанню інформаційно-аналітичного та методичного забезпечення органів місцевого самоврядування, поширенню позитивного досвіду зі створення та діяльності спроможних ОТГ і, як наслідок, активізації створення нових ОТГ. Органи місцевого самоврядування отримають методичні матеріали щодо проведення процедур створення ОТГ, передачі об'єктів комунальної власності, формування та виконання бюджету у кількості не менше 500 примірників;

2) створенню прозорої системи з прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування, підвищенню рівня довіри до органів місцевої влади;

3) об'єднанню переважної більшості громад у ОТГ згідно з перспективним планом. Очікується створення 24 ОТГ;

4) збільшенню надходжень до місцевих бюджетів ОТГ не менше ніж на 20 %;

5) підвищенню рівня фахової підготовки посадових осіб органів місцевого самоврядування та їх зацікавленості у подальшому реформуванні системи місцевого самоврядування. Очікується залучити до навчання не менше 150 осіб;

6) прискоренню процесів децентралізації та створенню спроможних ОТГ згідно з перспективним планом. Очікується створення не менше 80 % спроможних ОТГ;

7) підвищенню рівня інформованості та правової освіти жителів територіальних громад, залученню населення до безпосередньої участі в діяльності громади. Очікується охоплення різними формами інформування та правової освіти не менше 20000 осіб;

8) збільшенню інвестицій у розвиток громад. Очікується залучення не менше 15,00 млн. грн.;

9) підвищенню якості надання адміністративних та громадських послуг населенню відповідних територій. Очікується створення 9 сучасних центрів надання адміністративних послуг.

 

Керівник апарату

І. М. Калініна

 

Додаток 1
до Програми

Напрями діяльності та заходи
Регіональної цільової програми з підтримки місцевого самоврядування та створення спроможних об'єднаних територіальних громад у Луганській області на 2017 - 2019 роки

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів, тис. грн., в тому числі за роками:

Очікуваний результат

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Сприяння добровільному об'єднанню територіальних громад

1.1. Вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду роботи ОТГ, удосконалення перспективного плану створення ОТГ

2017 - 2018

управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації ОДА, Луганське регіональне відділення Асоціації міст України

обласний бюджет

30,0

30,0

-

отримання інформації щодо діяльності створених ОТГ, аналіз проблем їх функціонування, узагальнення позитивного досвіду та напрацювання ефективних шляхів вирішення проблем їх розвитку

міжнародна технічна допомога

50,0

50,0

-

1.2. Науково-методичне забезпечення діяльності територіальних громад області, проведення науково-практичних конференцій

2017 - 2019

управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації ОДА, Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

обласний бюджет

70,0

70,0

70,0

створення системи науково-методичної допомоги територіальним громадам у проведенні заходів децентралізації, підготовці проектів та програм розвитку територій

1.3. Інформаційно-роз'яснювальна робота серед населення, депутатів місцевих рад, посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо необхідності децентралізації влади, створення ОТГ (проведення семінарів, "круглих столів", видання посібників, плакатів, листівок, буклетів, мап, висвітлення в ЗМІ тощо)

2017 - 2019

управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації ОДА, Асоціація органів місцевого самоврядування Луганської області, Луганське регіональне відділення Асоціації міст України

обласний бюджет

80,0

50,0

30,0

формування свідомого ставлення щодо необхідності реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади, стимулювання та прискорення створення ОТГ

міжнародна технічна допомога

200,0

150,0

-

2.

Розвиток кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування

2.1. Навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад (лекції, семінари, тренінги)

2017 - 2018

управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації ОДА, Асоціація органів місцевого самоврядування Луганської області, Луганське регіональне відділення Асоціації міст України

обласний бюджет

200,0

200,0

-

підвищення рівня фахової підготовки посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад

міжнародна технічна допомога

3479,0

-

-

2.2. Організація обміну досвідом з питань створення та розвитку ОТГ інших областей України та вивчення зарубіжного досвіду реформ на регіональному рівні

2017 - 2019

управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації ОДА, Асоціація органів місцевого самоврядування Луганської області

обласний бюджет

120,0

120,0

80,0

використання кращого досвіду в діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної влади на території області

міжнародна технічна допомога

5265,0

300,0

-

3.

Зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування, підтримка діяльності ОТГ

3.1. Інвентаризація комунального майна, земельних, водних та інших природних ресурсів територіальних громад, виготовлення землевпорядної документації та реєстрація права власності об'єктів нерухомості

2017 - 2019

управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації ОДА, Департамент комунальної власності, земельних та майнових відносин ОДА, Асоціація органів місцевого самоврядування Луганської області, районні державні адміністрації

обласний бюджет

500,0

500,0

500,0

упорядкування обліку об'єктів комунальної власності, виявлення безхазяйних об'єктів, об'єктів, які належить передати із спільної власності територіальних громад області, району до комунальної власності територіальних громад

3.2. Обласний щорічний конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування "Місцеві ініціативи". Надання грантової фінансової підтримки територіальним громадам для реалізації найбільш значущих проектів, які сприяють спроможності ОТГ на умовах співфінансування

2017 - 2019

управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації ОДА, Департамент комунальної власності, земельних та майнових відносин ОДА, Асоціація органів місцевого самоврядування Луганської області

обласний бюджет

5000,0

5000,0

5000,0

забезпечення сталого розвитку ОТГ, підвищення їх спроможності, прискорення формування соціальної інфраструктури

 

 

3.3. Створення сучасних центрів надання адміністративних послуг

2017 - 2018

департаменти облдержадміністрації: зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності; економічного розвитку, торгівлі та туризму, Асоціація органів місцевого самоврядування Луганської області, органи місцевого самоврядування ОТГ

міжнародна технічна допомога

30000,0

30000,0

-

забезпечення доступності адміністративних послуг населенню, підвищення їх якості

Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі:

87144,00 тис. грн. коштів обласного бюджету та коштів, залучених співвиконавцями Програми відповідно до чинного законодавства

кошти обласного бюджету

17650,00 тис. грн., у т. ч.:
2017 рік - 6000,00 тис. грн.,
2018 рік - 5970,00 тис. грн.,
2019 рік - 5680,00 тис. грн.

кошти з інших джерел

кошти, залучені співвиконавцями Програми з джерел міжнародної технічної допомоги - 69494,00 тис. грн.

 

Додаток 2
до Програми

Ресурсне забезпечення Регіональної цільової програми з підтримки місцевого самоврядування та створення спроможних об'єднаних територіальних громад у Луганській області на 2017 - 2019 роки

Заходи

Обсяги фінансових ресурсів (тис. грн.)

Всього

у тому числі по роках

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

1.1. Вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду роботи ОТГ, удосконалення перспективного плану створення ОТГ

 

 

 

 

Всього, у тому числі кошти:

160,00

80,00

80,00

-

обласного бюджету

60,00

30,00

30,00

-

позабюджетні

100,00

50,00

50,00

-

1.2. Науково-методичне забезпечення діяльності територіальних громад області, проведення науково-практичних конференцій

 

 

 

 

Всього, у тому числі кошти:

210,00

70,00

70,00

70,00

обласного бюджету

210,00

70,00

70,00

70,00

1.3. Інформаційно-роз'яснювальна робота серед населення, депутатів місцевих рад, посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо необхідності децентралізації влади, створення ОТГ (проведення семінарів, "круглих столів", видання посібників, плакатів, листівок, буклетів, мап, висвітлення в ЗМІ тощо)

 

 

 

 

Всього, у тому числі кошти:

510,00

280,00

200,00

30,00

обласного бюджету

160,00

80,00

50,00

30,00

позабюджетні

350,00

200,00

150,00

-

2.1. Навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад (лекції, семінари, тренінги)

 

 

 

 

Всього, у тому числі кошти:

3879,00

3679,00

200,00

-:

обласного бюджету

400,00

200,00

200,00

-

позабюджетні

3479,00

3479,00

-

-

2.2. Організація обміну досвідом з питань створення та розвитку ОТГ інших областей України та вивчення зарубіжного досвіду реформ на регіональному рівні

 

 

 

 

Всього, у тому числі кошти:

5885,00

5385,00

420,00

80,00

обласного бюджету

320,00

120,00

120,00

80,00

позабюджетні

5565,00

5265,00

300,00

-

3.1. Інвентаризація комунального майна, земельних, водних та інших природних ресурсів територіальних громад, виготовлення землевпорядної документації та реєстрація права власності об'єктів нерухомості

 

 

 

 

Всього, у тому числі кошти:

1500,00

500,00

500,00

500,00

обласного бюджету

1500,00

500,00

500,00

500,00

позабюджетні

-

-

-

-

3.2. Обласний щорічний конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування "Місцеві ініціативи". Надання грантової фінансової підтримки територіальним громадам для реалізації найбільш значущих проектів, які сприяють спроможності ОТГ на умовах співфінансування

 

 

 

 

Всього, у тому числі кошти:

15000,00

5000,00

5000,00

5000,00

обласного бюджету

15000,00

5000,00

5000,00

5000,00

позабюджетні

-

-

-

-

3.3. Створення сучасних центрів надання адміністративних послуг

 

 

 

 

Всього, у тому числі кошти:

60000,00

30000,00

30000,00

-

обласного бюджету

-

-

-

-

позабюджетні

60000,00

30000,00

30000,00

-

Загальний обсяг ресурсів, у тому числі:

87144,00

44994,00

36470,00

5680,00

обласний бюджет

17650,00

6000,00

5970,00

5680,00

бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування

-

-

-

-

кошти небюджетних джерел

69494,00

38994,00

30500,00

-
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково.
RSS канали