ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.05.2012 р. N 314

Про затвердження Регіональної програми подолання та запобігання бідності на період 2012 - 2015 років

З метою подолання та запобігання бідності, на виконання Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року (далі - Державна програма), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 N 1057 (Постанова N 1057), керуючись статтею 24 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Регіональну програму подолання та запобігання бідності на період 2012 - 2015 років (далі - Регіональна програма), що додається.

2. Рекомендувати виконкомам міських рад, райдержадміністраціям протягом місяця розробити та затвердити відповідні місцеві програми з урахуванням територіальних особливостей.

3. Відповідальним виконавцям, виконавчим органам міських рад та райдержадміністраціям:

3.1. Забезпечити виконання заходів, передбачених Державною та Регіональною програмами.

3.2. Інформацію про хід виконання Державної (Постанова N 1057) та Регіональної програм надавати Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щокварталу до 5 числа наступного місяця за формою, що додається.

4. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації (Яковлева) забезпечити надання щокварталу до 15 числа наступного місяця узагальненої інформації про хід виконання Регіональної програми - до облдержадміністрації, Державної програми (Постанова N 1057) - до Міністерства соціальної політики України.

5. Координацію роботи по виконанню розпорядження покласти на Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, контроль - на заступника голови - начальника Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації Петряєву О. Б.

 

Голова облдержадміністрації

А. В. Шишацький


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
23.05.2012 N 314


Регіональна програма
подолання та запобігання бідності на період 2012 - 2015 років

Паспорт Регіональної програми

1. Назва:

Регіональна програма подолання та запобігання бідності на період 2012 - 2015 років.

2. Підстава для розроблення:

постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 N 1057 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року" (Постанова N 1057).

3. Розробник:

Головне управління праці та соціального захисту населення, управління облдержадміністрації.

4. Відповідальні виконавці:

управління облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації.

5. Термін реалізації програми:

2012 - 2015 роки.

Загальна частина

Регіональна програма подолання та запобігання бідності на період 2012 - 2015 років (далі - Регіональна програма) розроблена на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 N 1057 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року" (Постанова N 1057).

Рівень бідності у Донецькій області за даними Державної служби статистики України у 2011 році зменшений у порівнянні з 2010 роком на 1,5 відс. і складає 21,9 відс., що менше аналогічного показника в цілому по Україні (24,5 відс.) на 2,6 відс.

Серед інших регіонів України Донецька область за рівнем бідності посідає 6 місце після м. Київ (6,4 відс.), Харківської (15,5 відс.), Запорізької (15,6 відс.), Миколаївської (19,1 відс.), Полтавської (19,5 відс.) областей.

Незважаючи на зниження рівня бідності проблема залишається актуальною і потребує подальшого розв'язання.

Подолання бідності є стратегічним завданням, вирішення якого залежить від стабільного соціально-економічного розвитку, соціального захисту найбільш вразливих верств населення, підвищення рівня зайнятості та зменшення рівня безробіття, підвищення рівня оплати праці, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Аналіз по основних показниках ринку праці свідчить про ряд позитивних тенденцій, що склались в області у 2011 році.

Рівень безробіття населення області (за методологією Міжнародної організації праці) за 2011 рік склав 8,2 відс. або на 0,5 відс. менше ніж за 2010 рік.

Протягом 2011 року в області створено 97,7 тис. нових робочих місць або 157,2 відс. від планового завдання на рік (62,2 тис.).

Розмір середньої заробітної плати станом на 01.01.2012 склав 3439 грн., що у 3,4 рази більше законодавчо встановлених розмірів мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму та на 12,6 відс. перевищив аналогічний показник в цілому по Україні (3054 грн.).

У 2011 році кількість працюючих, які отримують заробітну плату нижче мінімального розміру, зменшена на 11,1 тис. осіб або на 1,0 відс. у порівнянні з 2010 роком. При цьому кількість осіб, які отримують заробітну плату від 3,0 до 5,0 тис. грн. збільшена на 54,7 тис. осіб, або на 5,2 відс., понад 5,0 тис. грн. - на 48,0 тис. осіб, або на 4,5 відс.

Протягом 2011 року в області виявлено 10,6 тис. найманих працівників, з якими не були оформлені трудові відносини, з яких 10,0 тис. - легалізовані.

Незважаючи на позитивні зрушення проблема бідності залишається актуальною і потребує цілеспрямованих, скоординованих зусиль із забезпеченням їх максимальної ефективності.

Мета програми

Метою Регіональної програми є зменшення кількості бідного населення, в тому числі серед працюючих, сімей з дітьми, багатодітних сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, безробітних, інвалідів, пенсіонерів, бездомних осіб, а також запобігання хронічній бідності.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Процес подолання та запобігання бідності потребує комплексного підходу, системності та поєднання заходів, спрямованих на відновлення і зростання рівня зайнятості та створення умов для гідної праці, з ефективною підтримкою найуразливіших верств населення.

Вирішення проблеми здійснюватиметься за наступними напрямками:

стимулювання розвитку виробництва та економічного зростання;

сприяння зайнятості населення та розвитку ринку праці;

ефективне колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин, як основний чинник створення умов для гідної праці;

удосконалення форм соціального захисту населення області;

соціальна підтримка сімей, дітей та молоді;

покращення медичного обслуговування населення області;

інформаційно-роз'яснювальна робота.

З метою відновлення виробництва та стимулювання економічного зростання передбачається:

запровадження інноваційних технологій, залучення інвестицій;

стимулювання розвитку внутрішнього ринку, підтримка вітчизняного виробника;

створення умов для забезпечення стабільного розвитку галузей промисловості шляхом визначення найбільш важливих сегментів промислових комплексів регіону та формування на їх основі відповідних інвестиційних зон для залучення приватного капіталу, а також підвищення рівня наукового забезпечення розвитку галузей та інноваційної активності промислових підприємств;

сприяння розвитку підприємницької діяльності та містоутворюючих підприємств.

З метою забезпечення зайнятості населення та розвитку ринку праці необхідно спрямувати зусилля місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, обласної служби зайнятості на:

розвиток підприємництва та самостійної зайнятості населення області;

на створення якісних та високотехнологічних робочих місць;

підвищення рівня економічної активності населення області;

зменшення безробіття серед сільського населення шляхом стимулювання розвитку агропромислового комплексу, розбудови інфраструктури виробничого і соціального призначення, системи агросервісу, переробних сільськогосподарських підприємств, доступної для виробників торгівельної мережі;

підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили області;

визначення державного замовлення на підготовку кадрів вищими та професійно-технічними навчальними закладами відповідно до потреб економіки та ринку праці регіону;

забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників області;

посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості;

сприяння працевлаштуванню осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;

забезпечення рівних можливостей для працевлаштування жінок та чоловіків;

забезпечення молоді першим робочим місцем;

створення умов для роботи молоді у вільний від навчання час;

підтримка зеленого туризму, сфери побутових послуг та харчування, відродження народних промислів, організації фермерських господарств;

сприяння створенню робочих місць для працевлаштування інвалідів;

підвищення доступності та ефективності професійної реабілітації інвалідів.

З метою забезпечення ефективного колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, як основного чинника створення умов для гідної праці, передбачається:

підвищення рівня оплати праці;

вжиття заходів з легалізації зайнятості та оплати праці;

забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та недопущення виникнення заборгованості з її виплати;

вжиття заходів для погашення заборгованості по заробітній платі;

посилення ролі колективно-договірного регулювання оплати праці;

забезпечення захисту прав працівників;

залучення організацій профспілок та роботодавців області до участі у заходах, спрямованих на економічний та соціальний розвиток регіону;

зміцнення соціально партнерських відносин;

сприяння укладенню колективних договорів і угод на регіональному та локальному рівнях.

З метою удосконалення форм соціального захисту населення області передбачається:

забезпечення принципу адресності надання соціальних допомог та пільг;

підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів з питань соціального захисту населення;

підтримання в актуальному стані єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП);

впровадження та удосконалення порядку прийому громадян, які звертаються до органів соціального захисту населення, за принципом "єдиного вікна";

удосконалення системи та підвищення ефективності соціального обслуговування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

підвищення якості соціальних послуг;

забезпечення соціального захисту інвалідів;

забезпечення комплексної реабілітації інвалідів та дітей інвалідів, розвиток мережі реабілітаційних установ області;

здійснення соціальної підтримки бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, шляхом забезпечення функціонування закладів для зазначеної категорії громадян, надання їм соціальних та освітніх послуг, медичної допомоги, допомоги у працевлаштуванні, відновленні документів, а також соціального патронажу;

сприяння благодійництву.

З метою соціальної підтримки сімей, дітей та молоді необхідно забезпечити:

підвищення конкурентоспроможності на ринку праці шляхом професійної орієнтації, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

запобігання можливим негативним проявам у молодіжному середовищі шляхом розвитку молодіжних ініціатив;

оздоровлення та відпочинок дітей, в тому числі дітей-інвалідів, підвищення якості та доступності послуг з оздоровлення та відпочинку;

доступність дошкільної та позашкільної освіти;

реалізацію та захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, запобігання та подолання дитячої безпритульності;

якість та доступність соціальних послуг, раннє виявлення, облік та соціальний супровід осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

сприяння створенню правових, економічних та соціальних умов для функціонування та зміцнення сім'ї, поліпшення демографічної ситуації;

рівні права і можливості чоловіків і жінок;

формування відповідального ставлення батьків до всебічного розвитку та виховання дітей;

запобігання насильства у сім'ї.

З метою покращення медичного обслуговування населення області передбачається:

підвищити якість надання медичної допомоги;

посилення контролю за якістю медичної допомоги, лікарських засобів і виробів медичного призначення;

сприяння розробці та реалізації регіональних програм у сфері охорони здоров'я населення області;

пропаганда здорового способу життя;

здійснення заходів для охорони здоров'я матері та дитини.

Для проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи необхідно забезпечити:

проведення відповідних інформаційно-навчальних семінарів, засідань "круглих столів", прес-конференцій, брифінгів, тематичних передач, лекцій, бесід тощо;

використання відповідної соціальної реклами, розповсюдження брошур, листівок, плакатів та інших видів інформаційних видань;

організацію та проведення тематичних інформаційно-розважальних заходів, конкурсів для дітей та молоді;

висвітлення у засобах масової інформації заходів соціальної спрямованості, що проводяться в області.

Для оцінки ефективності Регіональної програми передбачається проведення моніторингу виконання заходів, спрямованих на подолання бідності.

З метою забезпечення прозорого системного аналізу стану виконання завдань за окремими напрямками Регіональної програми буде проводитись моніторинг таких основних показників соціально-економічного розвитку:

динаміка промислового виробництва області;

виконання планового завдання щодо створення нових робочих місць;

рівень безробіття населення віком 15 - 70 років (за методологією МОП);

рівень середньої заробітної плати;

індекс реальної заробітної плати;

питома вага працівників, яким нарахована заробітна плата в розмірі мінімальної або нижче;

питома вага працівників, заробітна плата яких є вищою ніж середній рівень по області;

динаміка погашення заборгованості по заробітній платі (порівняно з відповідною датою минулого року та до 1 січня поточного року);

кількість бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, яким була надана допомога з реінтеграції в суспільство та соціальної адаптації (за щорічною оцінкою).

Очікуваний результат

При реалізації Регіональної програми очікуються наступні результати:

забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення області, підвищення якості соціальних послуг;

забезпечення легальної продуктивної зайнятості;

підвищення рівня оплати праці;

підвищення рівня економічної активності населення та інвестиційної активності підприємств області;

зниження рівня бідності.

 

Додаток
до Регіональної програми подолання та запобігання бідності на період 2012 - 2015 років


ЗАХОДИ
з виконання Регіональної програми подолання та запобігання бідності на період 2012 - 2015 років

N
з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1

2

3

4

I. Стимулювання виробництва та економічного зростання

1.

Сприяти:

 

 

1.1.

розвитку інноваційної інфраструктури, в тому числі створенню мережі інноваційних центрів, технопарків, наукових парків, бізнес-інкубаторів тощо;

2012 - 2015 роки

Головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

1.2.

підвищенню рівня наукового забезпечення розвитку галузей економіки та інноваційної активності підприємств області;

2012 - 2015 роки

Головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин, Головне управління економіки, Головне управління розвитку базових галузей промисловості, енергетики та енергоефективності, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

1.3.

стабільному розвитку галузей промисловості, в тому числі містоутворюючих підприємств, а також розвитку внутрішнього ринку та збільшенню обсягів виробництва вітчизняних товарів;

2012 - 2015 роки

Головне управління розвитку базових галузей промисловості, енергетики та енергоефективності, Головне управління економіки облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

1.4.

впровадженню сучасних форм навчання з актуальних питань організації бізнесу;

2012 - 2015 роки

Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області, КП "Донецький обласний координаційний центр підтримки підприємництва", виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

1.5.

стимулюванню інвестиційної та інноваційної активності в сфері малого підприємництва.

2012 - 2015 роки

Головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин облдержадміністрації, КП "Донецький обласний координаційний центр підтримки підприємництва", Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області, Донецька торгово-промислова палата, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

II. Сприяння зайнятості населення та розвитку ринку праці

2.

Забезпечити організацію навчання безробітних основам підприємницької діяльності з метою реалізації можливості їх самостійної зайнятості.

2012 - 2015 роки

Донецький обласний центр зайнятості, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

3.

Сприяти створенню високотехнологічних робочих місць та умов для продуктивної праці з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.

2012 - 2015 роки

Головне управління розвитку базових галузей промисловості, енергетики та енергоефективності, Головне управління агропромислового розвитку, Головне управління економіки, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

4.

Вживати заходів для підвищення рівня економічної активності населення області.

2012 - 2015 роки

Донецький обласний центр зайнятості, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

5.

Сприяти розвитку агропромислового комплексу, розбудові інфраструктури виробничого і соціального призначення, переробних сільськогосподарських підприємств, доступної для сільгоспвиробників торгівельної мережі.

2012 - 2015 роки

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

6.

Вживати заходів для забезпечення організації професійної підготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів для підприємств агропромислового комплексу.

2012 - 2015 роки

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Донецький обласний центр зайнятості, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

7.

Підвищувати конкурентоспроможність незайнятого населення на ринку праці, в першу чергу молоді, шляхом удосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з професій, які користуються попитом на ринку праці.

2012 - 2015 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Донецький обласний центр зайнятості, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

8.

Формувати державне замовлення на підготовку кадрів вищими та професійно технічними навчальними закладами відповідно до потреб ринку праці області.

2012 - 2015 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Донецький обласний центр зайнятості, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

9.

Сприяти:

 

 

9.1.

працевлаштуванню осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці та створенню робочих місць для працевлаштування інвалідів;

2012 - 2015 роки

Донецький обласний центр зайнятості, Донецьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

9.2.

забезпеченню рівних можливостей для працевлаштування жінок та чоловіків;

2012 - 2015 роки

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, Донецький обласний центр зайнятості, Територіальна державна інспекція з питань праці у Донецькій області, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

9.3.

забезпеченню молоді першим робочим місцем;

2012 - 2015 роки

Управління освіти і науки, Донецький обласний центр зайнятості, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

9.4.

створенню умов для роботи молоді у вільний від навчання час.

2012 - 2015 роки

Управління у справах сім'ї та молоді, управління освіти і науки облдержадміністрації, Донецький обласний центр зайнятості, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

10.

Вживати заходів щодо розвитку зеленого туризму, сфери побутових послуг та харчування, відродження народних промислів, організації фермерських господарств.

2012 - 2015 роки

Управління культури і туризму, Головне управління економіки, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

11.

Забезпечити підвищення рівня доступності та ефективності професійної реабілітації інвалідів.

2012 - 2015 роки

Донецьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

III. Ефективне колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин як основний чинник створення умов для гідної праці

12.

Вживати заходів для підвищення рівня заробітної плати, легалізації зайнятості населення та оплати праці.

2012 - 2015 роки

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Державна податкова служба у Донецькій області, Територіальна державна інспекція з питань праці у Донецькій області, Донецький обласний центр зайнятості, Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

13.

Забезпечити контроль за своєчасністю виплати заробітної плати та не допускати виникнення її заборгованості.

2012 - 2015 роки

Територіальна державна інспекція з питань праці у Донецькій області, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

14.

Вживати заходів щодо погашення заборгованості по заробітній платі.

2012 - 2015 роки

Територіальна державна інспекція з питань праці у Донецькій області, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

15.

Забезпечити контроль за станом виконання колективних договорів, зокрема в частині підвищення рівня оплати праці та своєчасної виплати заробітної плати.

2012 - 2015 роки

Територіальна державна інспекція з питань праці у Донецькій області, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

16.

Забезпечення укладання Регіональної угоди між Донецькою облдержадміністрацією, профспілковими об'єднаннями Донецької області та Донецькою обласною організацією роботодавців, сприяти укладенню колективних договорів.

2012 - 2015 роки

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації за участю організацій профспілок та роботодавців

IV. Удосконалення форм соціального захисту населення області

17.

Забезпечити принцип адресності надання соціальних допомог та пільг.

2012 - 2015 роки

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

18.

Взяти участь у підготовці пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів з питань соціального захисту населення.

2012 - 2015 роки

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

19.

Забезпечити підтримання в актуальному стані єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП).

2012 - 2015 роки

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

20.

Забезпечити впровадження та удосконалення форми прийому громадян, які потребують соціального захисту, за принципом "єдиного вікна".

2012 - 2015 роки

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

21.

Вжити заходів щодо підвищення ефективності соціального супроводу осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2012 - 2015 роки

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Головне управління охорони здоров'я, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

22.

Сприяти розвитку мережі реабілітаційних установ області.

2012 - 2015 роки

Донецьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

23.

Здійснювати соціальну підтримку бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, шляхом забезпечення функціонування відповідних закладів для зазначеної категорії громадян, надання їм соціальних та освітніх послуг, медичної допомоги, допомоги у працевлаштуванні, відновленні документів, а також соціального патронажу.

2012 - 2015 роки

Головне управління праці та соціального захисту населення, Головне управління охорони здоров'я, управління освіти і науки облдержадміністрації, Донецький обласний центр зайнятості, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

24.

Сприяти благодійництву.

2012 - 2015 роки

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

V. Соціальна підтримка сімей, дітей та молоді

25.

Забезпечити проведення профорієнтаційних заходів для підлітків та молоді.

2012 - 2015 роки

Донецький обласний центр зайнятості, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

26.

Сприяти розвитку молодіжних ініціатив з метою запобігання можливим негативним проявам у молодіжному середовищі.

2012 - 2015 роки

Управління у справах сім'ї та молоді, управління освіти і науки, Головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

27.

Забезпечити доступність дошкільної та позашкільної освіти.

2012 - 2015 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

28.

Вживати відповідних заходів для забезпечення реалізації та захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, подолання дитячої безпритульності.

2012 - 2015 роки

Служба у справах дітей, управління у справах сім'ї та молоді, управління освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

29.

Забезпечити вжиття відповідних заходів з метою раннього виявлення, обліку та соціального супроводу осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

2012 - 2015 роки

Донецький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління освіти і науки, служба у справах дітей облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

30.

Сприяти створенню правових, економічних та соціальних умов для функціонування та зміцнення сім'ї, поліпшення демографічної ситуації.

2012 - 2015 роки

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, Донецький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління освіти і науки, служба у справах дітей, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

31.

Сприяти формуванню відповідального ставлення батьків до всебічного розвитку та виховання дітей.

2012 - 2015 роки

Управління у справах сім'ї та молоді, управління освіти і науки, служба у справах дітей облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

32.

Вживати заходів для запобігання насильства у сім'ї.

2012 - 2015 роки

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, Донецький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління освіти і науки, служба у справах дітей облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

33.

Сприяти відкриттю комунальних закладів:
Донецького обласного соціального центру матері та дитини;
Донецького обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями;
Донецького обласного соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2012 - 2015 роки

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, Донецький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

34.

Забезпечити розширення та впровадження у навчальні програми нових авторських програм з основ професії, які можуть бути опановані дітьми-інвалідами.

2012 - 2015 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

35.

Забезпечити розширення мережі та укомплектування спеціалістами-психологами та соціальними педагогами психологічної служби у професійно-технічних навчальних закладах області.

2012 - 2015 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

36.

Забезпечити організацію оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.

2012 - 2015 роки

Управління у справах сім'ї та молоді, управління освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

VI. Покращення медичного обслуговування населення області

37.

Вживати заходів для підвищення якості надання медичних послуг, посилення контролю за якістю медичної допомоги, лікарських засобів і виробів медичного призначення.

2012 - 2015 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

38.

Сприяти розробці та реалізації регіональних програм у сфері охорони здоров'я населення області.

2012 - 2015 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

39.

Активізувати роботу з пропаганди здорового способу життя, особливо серед підлітків та молоді.

2012 - 2015 роки

Головне управління охорони здоров'я, управління у справах сім'ї та молоді, управління освіти і науки, служба у справах дітей облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

40.

Забезпечити здійснення заходів щодо охорони здоров'я матері та дитини.

2012 - 2015 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

VII. Інформаційно-роз'яснювальна робота

41.

Забезпечити проведення цільових інформаційно-навчальних семінарів, "круглих столів", прес-конференцій, брифінгів, тематичних передач, бесід, інших інформаційних заходів із використанням відповідної соціальної реклами, розповсюдження брошур, листівок, плакатів та інших видів інформаційних видань.

2012 - 2015 роки

Головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин, Головне управління економіки, Головне управління розвитку базових галузей промисловості, енергетики та енергоефективності, Головне управління охорони здоров'я, Головне управління праці та соціального захисту населення, Головне управління агропромислового розвитку, управління у справах сім'ї та молоді, управління освіти і науки, управління культури і туризму, служба у справах дітей облдержадміністрації, Державна податкова служба у Донецькій області, Донецький обласний центр зайнятості, Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, Територіальна державна інспекція з питань праці у Донецькій області, Донецьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів за напрямками діяльності, КП "Донецький обласний координаційний центр підтримки підприємництва", Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

42.

Забезпечити організацію та проведення тематичних інформаційно-розважальних заходів, конкурсів для дітей та молоді.

2012 - 2015 роки

Управління освіти і науки, управління у справах сім'ї та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, Донецькій обласний центр зайнятості за напрямками діяльності, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

43.

Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації заходів соціальної спрямованості, з питань запобігання та подолання бідності у засобах масової інформації.

2012 - 2015 роки

Управління інформаційної політики та з питань преси облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

44.

Створити в області офіційний веб-сайт "Сім'я".

2013 рік

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації


 

Перший заступник голови
облдержадміністрації

С. Г. Дергунов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали