ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 квітня 2012 року N 35

Про затвердження Регламенту Генеральної прокуратури України

З метою удосконалення організації роботи, забезпечення належної взаємодії структурних підрозділів центрального апарату, керуючись статтею 15 Закону України "Про прокуратуру", наказую:

1. Затвердити та ввести в дію з дня підписання даного наказу Регламент Генеральної прокуратури України, який вважати типовим документом для підпорядкованих прокуратур.

2. Заступникам Генерального прокурора України, керівникам самостійних структурних підрозділів забезпечити вивчення вимог Регламенту та належне виконання встановлених вимог.

3. Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровському екологічному прокурору, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України на підставі Регламенту Генеральної прокуратури України до 15 травня 2012 року затвердити регламенти прокуратур обласного рівня та організувати розробку регламентів прокуратур міст з районним поділом.

4. Регламент Генеральної прокуратури України, наказ Генерального прокурора України N 53 від 30 вересня 2005 року про його затвердження вважати такими, що втратили чинність.

Надіслати Регламент прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровському екологічному прокурору, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України, ректору Національної академії прокуратури України, довести його до відома прокурорсько-слідчих працівників.

 

Генеральний прокурор України
державний радник юстиції України

В. Пшонка


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генерального прокурора України
12.04.2012 N 35


РЕГЛАМЕНТ
Генеральної прокуратури України

1. Загальні положення

1.1. Організація, засади і порядок діяльності Генеральної прокуратури України визначаються Конституцією України, Законом України "Про прокуратуру", іншими законодавчими актами, міжнародно-правовими договорами, наказами, розпорядженнями, вказівками, інструкціями Генерального прокурора України, положеннями про самостійні структурні підрозділи, а також цим Регламентом.

1.2. Керівництво Генеральною прокуратурою України та підпорядкованими органами прокуратури здійснює Генеральний прокурор України.

1.3. Заступники Генерального прокурора України організовують, спрямовують та контролюють роботу структурних підрозділів на закріплених за ними напрямах прокурорсько-слідчої діяльності, приймають рішення управлінського та процесуального характеру з питань, віднесених до їх компетенції.

1.4. Розподіл службових обов'язків між керівництвом Генеральної прокуратури України та взаємозамінність визначаються наказом Генерального прокурора України.

1.5. За координацію діяльності заступників Генерального прокурора України, структурних підрозділів з питань, вирішення яких потребує комплексного підходу, відповідає перший заступник Генерального прокурора України, якщо інше не передбачено конкретною вказівкою Генерального прокурора України.

1.6. Начальники структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, їх заступники є безпосередніми організаторами роботи у підрозділах.

1.7. Питання організації роботи з окремих напрямів визначаються у галузевих наказах Генерального прокурора України.

1.8. Проекти галузевих наказів, інструкцій, положень, розпоряджень, вказівок Генерального прокурора України, зміни та доповнення до них готуються структурними підрозділами відповідно до напрямів прокурорсько-слідчої діяльності за погодженням із заступниками Генерального прокурора України і Головним управлінням організаційного та правового забезпечення. Їх оформлення здійснюється у порядку, встановленому Інструкцією з діловодства в органах прокуратури України.

1.9. Зміни та доповнення до Регламенту Генеральної прокуратури України вносяться відповідним наказом Генерального прокурора України, що готується Головним управлінням організаційного та правового забезпечення на підставі обґрунтованих пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, завізованих заступниками Генерального прокурора України.

1.10. Проекти наказів щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Генеральної прокуратури України і підпорядкованих прокуратур готуються структурними підрозділами та подаються на підпис Генеральному прокурору України після погодження з відповідними заступниками Генерального прокурора України та Головним управлінням кадрового забезпечення. Проекти наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності за вчинення проступку, який ганьбить працівника прокуратури, візуються в управлінні внутрішньої безпеки.

1.11. Зміни і доповнення до структури Генеральної прокуратури України готуються за поданням заступників Генерального прокурора України Головним управлінням кадрового забезпечення за участі Головного управління організаційного та правового забезпечення і затверджуються наказами Генерального прокурора України.

1.12. Штатна чисельність апарату Генеральної прокуратури України розробляється Головним управлінням кадрового забезпечення на підставі пропозицій заступників Генерального прокурора України, погоджується з Головним управлінням організаційного та правового забезпечення і затверджується наказом Генерального прокурора України.

1.13. Головне управління кадрового забезпечення невідкладно доводить до відома керівників самостійних структурних підрозділів та підпорядкованих прокурорів про зміни у структурі Генеральної прокуратури, призначення, переміщення керівних кадрів, а в необхідних випадках - накази Генерального прокурора України про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих працівників.

1.14. Внутрішній трудовий розпорядок, режим роботи, засади регулювання трудових відносин визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Генеральної прокуратури України (Наказ N 73).

1.15. Порядок здійснення представництва Генеральної прокуратури України та її службових осіб у судах загальної юрисдикції у справах, у яких Генеральна прокуратура України та її службові особи виступають як сторони або треті особи, встановлюється Генеральним прокурором України.

1.16. Перший заступник або заступники Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків є повноважними особами для підписання довіреностей, позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами та Верховним Судом України у справах, де Генеральна прокуратура України, її службові особи виступають як сторони, треті особи або суб'єкти оскарження.

1.17. Діяльність Генеральної прокуратури України здійснюється в умовах гласності. Офіційні повідомлення засобам масової інформації від імені Генеральної прокуратури України надсилаються прес-секретарем Генерального прокурора України та відділом зв'язків із засобами масової інформації за погодженням із Генеральним прокурором України. Персональну відповідальність за достовірність і повноту наданих відомостей несуть заступники Генерального прокурора України, керівники самостійних структурних підрозділів, прес-секретар Генерального прокурора України, начальник відділу зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

1.18. Генеральна прокуратура України має офіційний Інтернет-портал, на якому розміщується інформація про діяльність органів прокуратури України, документи нормативного характеру, відомості, передбачені Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а також офіційні повідомлення для засобів масової інформації, які надходять від відділу зв'язків із засобами масової інформації. Порядок розміщення матеріалів на офіційному Інтернет-порталі встановлюється розпорядженням Генерального прокурора України.

2. Організація роботи структурних підрозділів Генеральної прокуратури України

2.1. Самостійний структурний підрозділ Генеральної прокуратури - це головне управління, управління, відділ, що відповідно до затвердженої структури Генеральної прокуратури України не входять до складу інших підрозділів і підпорядковуються безпосередньо заступнику Генерального прокурора України або Генеральному прокурору України.

2.2. Завдання і функції самостійного структурного підрозділу, права та обов'язки його працівників визначаються у Положеннях, які затверджуються наказами Генерального прокурора України. Положення про самостійні структурні підрозділи Генеральної прокуратури України попередньо візуються їх начальниками, начальником Головного управління організаційного та правового забезпечення і відповідними заступниками Генерального прокурора України. Оригінали цих документів після затвердження передаються до Головного управління організаційного та правового забезпечення.

2.3. Розподіл функціональних обов'язків між працівниками структурних підрозділів проводиться їх керівниками за погодженням з начальниками самостійних структурних підрозділів та затверджується відповідними заступниками Генерального прокурора України, а в структурних підрозділах, підпорядкованих Генеральному прокурору України, - їх начальниками. При розподілі враховується теоретична підготовка, практичний досвід, індивідуальні нахили та здібності працівників.

2.4. Робота структурних підрозділів центрального апарату організовується, як правило, за зонально-предметним принципом з використанням спеціалізації працівників, закріплення за ними зон і предметів (тем) як дієвого засобу підвищення ефективності прокурорсько-слідчої діяльності. За кожним працівником структурного підрозділу визначаються функціональні обов'язки та права, закріплюються прокуратури обласного рівня та предметні напрями роботи, встановлюється обов'язковий перелік інформації, документів, матеріалів і статистичних даних, необхідних для виконання покладених на нього завдань.

2.5. Зональні прокурори забезпечують:

- належний вплив на стан справ у закріплених прокуратурах та ефективність роботи з відповідного напряму діяльності;

- формування накопичувальних справ, у яких зосереджуються матеріали, що характеризують стан законності на предметних напрямах, території та об'єктах, піднаглядних закріпленим прокуратурам;

- методичне керівництво роботою закріплених прокуратур на певному напрямі, оперативний контроль за своєчасним і повним виконанням управлінських рішень;

- вивчення якості актів прокурорського реагування, інших документів та вжиття заходів до усунення недоліків при їх підготовці, надання працівникам підпорядкованих прокуратур фахової практичної допомоги;

- періодичне вивчення з виїздами на місця стану справ у підпорядкованих прокуратурах у порядку, встановленому розділом 9 Регламенту.

2.6. Структурні підрозділи Генеральної прокуратури України роботу на своїх напрямах організовують з урахуванням галузевих наказів Генерального прокурора України, основного плану роботи, рішень колегії, нарад, доручень, вказівок, інших організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України.

2.7. Узгодженість у роботі структурних підрозділів обов'язкова при здійсненні спільних заходів, зокрема:

- розробці наказів, розпоряджень, вказівок Генерального прокурора України та їх виконанні;

- плануванні роботи, підготовці планових і позапланових завдань підпорядкованим прокурорам;

- вивченні та узагальненні практики прокурорської діяльності, у тому числі при комплексному опрацюванні тем, пріоритетних у прокурорсько-слідчій діяльності;

- організації та проведенні виїздів до підпорядкованих прокуратур;

- підготовці документів до органів влади, правоохоронних та інших органів;

- визначенні оптимальної структури та штатної чисельності апарату Генеральної прокуратури України, підпорядкованих органів прокуратури;

- опрацюванні та підготовці проектів законів та інших нормативно-правових актів;

- розробці методичних рекомендацій, пам'яток, інформаційних листів;

- підвищенні ділової кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників.

2.8. Забезпечення комплексного підходу щодо вирішення питань при плануванні роботи, проведенні засідань колегії та нарад у Генерального прокурора України, контролю виконання, організації виїздів працівників кількох самостійних структурних підрозділів до підпорядкованих прокуратур, а також в інших випадках за вказівкою Генерального прокурора України здійснює організаційно-контрольне управління.

2.9. Проекти змін і доповнень до чинного законодавства чи нових законодавчих актів, які ініціюються Генеральною прокуратурою України, розробляються управлінням правового та методичного забезпечення з урахуванням пропозицій відповідних структурних підрозділів центрального апарату, Національної академії прокуратури України та підпорядкованих прокуратур.

3. Планування роботи

3.1. План роботи Генеральної прокуратури України складається на півріччя з визначенням у ньому першочергових та перспективних заходів, які щоквартально корегуються. У плані передбачаються заходи з урахуванням стану законності, визначених пріоритетних напрямів діяльності органів прокуратури, поширеності правопорушень та соціально-економічних проблем у державі.

3.2. Пропозиції до плану роботи, графіка виїздів, орієнтовного графіка проведення засідань колегії, координаційних і міжвідомчих нарад, списку осіб, які викликаються на стажування, вносяться до організаційно-контрольного управління не пізніше 10 числа останнього місяця поточного кварталу керівниками самостійних структурних підрозділів за попереднім погодженням із відповідними заступниками Генерального прокурора України. Зазначені пропозиції повинні містити обґрунтування доцільності проведення перевірок додержання чинного законодавства, комплексних або галузевих перевірок підпорядкованих прокуратур, структурних підрозділів, надання практичної допомоги, заходів аналітичного, навчального і методичного характеру, стажування прокурорсько-слідчих працівників.

3.3. При плануванні заходів застосовується диференційований підхід до залучення підпорядкованих прокурорів, виходячи зі стану законності та злочинності на відповідній території, а також з урахуванням їх загального навантаження.

3.4. За наслідками опрацювання пропозицій організаційно-контрольним управлінням формується проект плану роботи Генеральної прокуратури. Завізований керівниками самостійних структурних підрозділів і узгоджений із заступниками Генерального прокурора України план подається начальником Головного управління організаційного та правового забезпечення для затвердження Генеральному прокурору України.

3.5. Не пізніше 20 числа останнього місяця поточного кварталу план роботи разом з графіком виїздів та списком осіб, які викликаються на стажування, орієнтовним графіком проведення засідань колегії, координаційних і міжвідомчих нарад надсилається Головним управлінням організаційного та правового забезпечення прокурорам обласного рівня та передається для організації виконання заступникам Генерального прокурора України, начальникам самостійних структурних підрозділів.

3.6. Щоквартальне корегування плану роботи здійснюється наказом Генерального прокурора України. Упродовж кварталу зміни до плану, за необхідності, вносяться у такому ж порядку на підставі мотивованого рапорту відповідного заступника Генерального прокурора України за погодженням з Головним управлінням організаційного та правового забезпечення. Про внесення змін відповідальний структурний підрозділ невідкладно інформує підпорядкованих прокурорів.

3.7. Науково-практичні конференції, семінари, інші навчальні заходи за участі працівників підпорядкованих прокуратур проводяться самостійними структурними підрозділами Генеральної прокуратури України відповідно до плану роботи Генеральної прокуратури України, рішень колегії та нарад у Генерального прокурора України. В інших випадках такі заходи здійснюються лише за рапортом відповідного заступника Генерального прокурора України, погодженим із Генеральним прокурором України.

3.8. Виконання планового заходу завершується:

- вивчення, аналіз чи узагальнення - складанням відповідного аналітичного документа за підписом виконавця, погодженого з керівником самостійного структурного підрозділу та затвердженого відповідним заступником Генерального прокурора України;

- проведення перевірок додержання вимог законодавства у діяльності підприємств, установ, організацій та стану прокурорського нагляду з окремих напрямів - складанням доповідної записки на ім'я Генерального прокурора України за підписом відповідного заступника Генерального прокурора України;

- проведення перевірок організації виконання галузевих наказів Генерального прокурора України в органах прокуратури чи надання їм практичної допомоги - складанням доповідної записки на ім'я Генерального прокурора України за підписом виконавця, погодженої безпосереднім керівником, керівником самостійного структурного підрозділу і відповідним заступником Генерального прокурора України;

- проведення семінарів, науково-практичних конференцій - складанням рапорту на ім'я Генерального прокурора України про їх проведення за підписом відповідного заступника Генерального прокурора України.

3.9. Доповідні записки, аналітичні та інші документи про виконання планових заходів повинні містити конкретні пропозиції щодо їх реалізації (розгляду на засіданні колегії, координаційній, міжвідомчій чи оперативній нараді, надсилання інформаційних листів, листів орієнтовного характеру, листів-зауважень, внесення документів прокурорського реагування тощо).

3.10. Про виконання планового заходу заступники Генерального прокурора України особисто доповідають Генеральному прокурору України з внесенням пропозицій щодо шляхів реалізації відповідних матеріалів.

3.11. Виконання планового заходу у повному обсязі (проведення наглядових та галузевих перевірок, складання аналізів і узагальнень) повинно бути завершено у тому місяці, який визначено у плані. У разі неможливості виконання заходу в установлений термін відповідний заступник Генерального прокурора України не пізніше ніж за тиждень до кінця місяця звертається з мотивованим рапортом до Генерального прокурора України про продовження строку виконання. Дата реалізації планових заходів шляхом розгляду відповідного питання на засіданні колегії чи нараді визначається Генеральним прокурором України.

3.12. Контроль за своєчасним, повним і якісним виконанням планових заходів покладається на заступників Генерального прокурора України та Головне управління організаційного та правового забезпечення, а щодо стажування працівників підпорядкованих прокуратур - на Головне управління кадрового забезпечення.

3.13. Після виконання планового заходу керівники самостійних структурних підрозділів забезпечують невідкладну передачу копій відповідних документів (аналізів, узагальнень, доповідних записок) до організаційно-контрольного управління, яке завершує контроль за виконанням планового заходу лише після передачі копій усіх документів, що свідчать про кінцеву реалізацію заходу (рішення колегії, постанови координаційної чи міжвідомчої наради, протоколу оперативної наради, направлених на місця листів, унесених актів прокурорського реагування тощо).

3.14. Головне управління організаційного та правового забезпечення зобов'язане активно впливати на стан планування роботи, вивчати обґрунтованість пропозицій самостійних структурних підрозділів та їх відповідність вимогам наказів Генерального прокурора України та цього Регламенту, вносити пропозиції щодо удосконалення якості та процедури планування, надавати Генеральному прокурору України інформацію про стан виконання планових заходів.

4. Порядок надіслання завдань, доручень та листів підпорядкованим прокурорам

4.1. З метою організації виконання планових заходів самостійними структурними підрозділами готуються завдання, які надсилаються на місця за підписом заступників Генерального прокурора України не пізніше ніж за місяць до встановленого строку. Якщо плановий захід стосується кількох структурних підрозділів, надсилається одне спільне завдання, відповідальність за підготовку якого покладається на першого виконавця, зазначеного у плані.

4.2. Надання підпорядкованим прокурорам (прокурору) позапланових завдань та інших доручень з контрольним терміном їх виконання здійснюється, як виняток, у необхідних випадках тільки за рішенням Генерального прокурора України та за його підписом. Якщо листи орієнтовного характеру містять конкретні доручення чи вказівки або визначають терміни виконання, вони розцінюються як позапланові завдання і надсилаються на місця у такому ж порядку.

4.3. За підписом заступників Генерального прокурора України можуть також надаватися та надсилатися:

- завдання на виконання рішень колегії, координаційних, міжвідомчих, оперативних та апаратних нарад під головуванням Генерального прокурора України;

- завдання на виконання вказівок Генерального прокурора України, у тому числі з метою забезпечення належної підготовки до засідань колегії та нарад у Генерального прокурора України;

- листи-зауваження, у тому числі за наслідками виїздів до підпорядкованих прокуратур;

- листи орієнтовного та інформаційного характеру, а також про надання пропозицій чи інформації у зв'язку з проведенням навчально-методичних заходів, внесенням змін до чинного законодавства;

- доручення щодо проведення перевірок звернень громадян, народних депутатів України, за матеріалами ревізій, аудиту, перевірок конкретних органів державного контролю і управління, заяв і повідомлень про злочини, повідомлень у засобах масової інформації та у конкретних справах.

4.4. За підписом начальника управління внутрішньої безпеки підпорядкованим прокурорам можуть надсилатися доручення про перевірку інформації щодо вчинення працівниками прокуратури злочинів, корупційних діянь, інших зловживань та ганебних вчинків, отриманої на "телефон довіри".

4.5. Усі завдання та листи, зазначені у пунктах 4.1 - 4.3 (крім зазначених в останньому абзаці пункту 4.3), до підпису керівництвом Генеральної прокуратури України надаються для опрацювання редактору, а також для вивчення - до Головного управління організаційного та правового забезпечення.

4.6. Працівники Головного управління організаційного та правового забезпечення з'ясовують, чи дотримано вимоги Регламенту при оформленні документа, чи відповідає його зміст критеріям, визначеним галузевими наказами Генерального прокурора України, та в разі відсутності зауважень візують, а після підпису та реєстрації відповідним підрозділом присвоюють порядковий номер з відміткою "окв". Перший примірник документа разом з його електронною копією того ж дня передається до організаційно-контрольного управління.

4.7. Витребовування від підпорядкованих прокуратур інформації, а також даних, що не пов'язані з прокурорсько-слідчою діяльністю та звітністю, не допускається.

4.8. Надіслання документів, передбачених пунктами 4.1, 4.2, абзацами другим - п'ятим пункту 4.3, без реєстрації у Головному управлінні організаційного та правового забезпечення забороняється. Листи, завдання, доручення, підготовлені з порушенням установлених Регламентом вимог, управлінням документального забезпечення повертаються виконавцям.

4.9. За наявності інформації про направлення завдань та листів усупереч встановленому порядку чи таких, що не відповідають вимогам організаційно-розпорядчих документів Генерального прокурора України, начальник Головного управління організаційного та правового забезпечення негайно доповідає Генеральному прокурору України для вирішення питання щодо їх відкликання та вжиття відповідних заходів реагування.

4.10. За необхідності систематичного одержання від підпорядкованих прокурорів відомостей про проведену роботу їм надсилаються завдання з періодичними термінами інформування Генеральної прокуратури України. За минуванням потреби виконання таких завдань припиняється за рішенням Генерального прокурора України на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, погодженого з відповідним заступником Генерального прокурора України та завізованого в Головному управлінні організаційного та правового забезпечення. Головне управління організаційного та правового забезпечення вивчає доцільність тривалого виконання завдань з періодичним терміном інформування, вносить пропозиції про зняття їх з контролю.

5. Організація роботи колегії Генеральної прокуратури України

5.1. У Генеральній прокуратурі України діє колегія у складі Генерального прокурора України (голова), його першого заступника, заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, інших визначених наказом Генерального прокурора керівних працівників органів прокуратури.

5.2. Відповідно до статті 18 Закону України "Про прокуратуру" колегія Генеральної прокуратури України є дорадчим органом, який спрямовує наглядову роботу органів прокуратури України. Рішення колегії у необхідних випадках реалізуються наказами Генерального прокурора України.

5.3. На розгляд колегії після ретельного вивчення виносяться найбільш важливі питання, що стосуються додержання законності, стану правопорядку, діяльності органів прокуратури, виконання наказів Генерального прокурора України, підсумків роботи за планово-звітні періоди, організаційні, кадрові та інші питання, що потребують колегіального вирішення.

5.4. Підсумкові засідання колегії за участі підпорядкованих прокурорів проводяться, як правило, двічі на рік. У прийнятих рішеннях визначаються пріоритетні напрями прокурорсько-слідчої діяльності на наступний період та завдання апаратів.

5.5. Засідання колегії призначаються Генеральним прокурором України за обґрунтованими пропозиціями його заступників або з власної ініціативи.

5.6. Доповідна записка, аналіз чи узагальнення з пропозиціями щодо розгляду питання на колегії заступниками Генерального прокурора України надаються Генеральному прокурору України, який приймає рішення про час і дату проведення засідання колегії та коло його учасників.

5.7. Після прийняття такого рішення відповідальний структурний підрозділ, за необхідності, складає план підготовки засідання колегії, готує проект рішення та необхідні матеріали (довідки, об'єктивні дані про роботу підпорядкованих прокуратур (об'єктивки), проекти наказів, списки запрошених та осіб, виступи яких пропонується заслухати, інші документи).

5.8. Матеріали на розгляд колегії відповідними структурними підрозділами подаються до Головного управління організаційного та правового забезпечення не пізніше як за п'ять діб до дати проведення засідання. Вони повинні містити характеристику стану законності та об'єктивну (як позитивну, так і критичну) оцінку прокурорсько-слідчої діяльності підпорядкованих прокуратур, що ґрунтується на критеріях, визначених галузевими наказами Генерального прокурора України. У проекті рішення також мають бути вказані причини недоліків і прорахунків, конкретні завдання, способи та строки їх виконання, перелік виконавців та особа, на яку покладається контроль. За наявності підстав у проекті рішення зазначаються пропозиції щодо відповідальності конкретних посадових осіб або винесення на розгляд атестаційної комісії питання про їх відповідність займаній посаді.

5.9. Документи, що виносяться на розгляд колегії, візуються виконавцями, начальниками самостійних структурних підрозділів, відповідними заступниками Генерального прокурора України, а ті, що містять статистичні дані, - начальником відділу статистичної інформації. Зазначені особи несуть відповідальність за якість, достовірність, об'єктивність і повноту підготовлених матеріалів.

5.10. Відповідальний структурний підрозділ забезпечує ознайомлення керівників підпорядкованих прокуратур, звіти яких пропонується заслухати на колегії, зі змістом критичних зауважень, що викладені у матеріалах колегії.

5.11. У випадках розробки діаграм, графіків, таблиць для супроводження доповідей графічний дизайн та комп'ютерна демонстрація здійснюється управлінням інформатизації та зв'язку у взаємодії з відповідними структурними підрозділами.

5.12. Головне управління організаційного та правового забезпечення готує порядок денний, що затверджується Генеральним прокурором України, план проведення засідання колегії та надає членам колегії систематизовані матеріали за три дні до засідання. Цим підрозділом здійснюється контроль за повнотою і якістю документів, що подаються на розгляд колегії. У разі неякісної підготовки матеріалів за рапортом начальника Головного управління організаційного та правового забезпечення матеріали повертаються виконавцям на доопрацювання, одночасно Генеральним прокурором України може бути прийнято рішення щодо перенесення дати проведення засідання.

5.13. До участі в роботі колегії за рішенням Генерального прокурора України запрошуються керівники і посадові особи державних органів, працівники апарату Генеральної прокуратури України, Національної академії прокуратури України, підпорядковані прокурори. Запрошення зазначених осіб на засідання колегії та ознайомлення їх з необхідними документами забезпечують начальники структурних підрозділів, які готували питання до розгляду, а на підсумкові засідання - Головне управління організаційного та правового забезпечення. Відповідальність за запрошення представників засобів масової інформації та вирішення питань щодо їх участі у засіданнях колегії покладається на відділ зв'язків із засобами масової інформації.

5.14. Якщо питання готують кілька підрозділів центрального апарату, організація його підготовки покладається на першого виконавця. Організація підготовки підсумкових засідань колегії покладається на Головне управління організаційного та правового забезпечення та заступників Генерального прокурора України.

5.15. Засідання колегії проводяться за наявності більшості її членів. Головує на засіданнях Генеральний прокурор України, а за його відсутності - виконувач обов'язків. Хід засідання колегії стенографується, за рішенням голови колегії може також проводитися аудіо- чи відеозапис.

5.16. На засіданнях колегії, як правило, доповідають заступники Генерального прокурора України або начальники самостійних структурних підрозділів. Виступи мають бути чіткими і стислими, з викладенням причин порушень, з відповідними висновками та конкретними пропозиціями. Тривалість доповідей, звітів, інформацій встановлюється головуючим.

5.17. Розглянуті колегією матеріали у разі необхідності повертаються для внесення відповідних змін і доповнень до структурних підрозділів, що готували питання. Керівник самостійного структурного підрозділу у триденний строк організовує доопрацювання рішення, наказів, візує їх у керівників залучених галузевих підрозділів та заступників Генерального прокурора України.

5.18. Остаточний варіант рішення колегії візує начальник Головного управління організаційного та правового забезпечення, при виданні наказу щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності або заохочення - начальник Головного управління кадрового забезпечення, а у випадках скоєння працівниками ганебних вчинків - також начальник управління внутрішньої безпеки. Доопрацьовані та завізовані рішення колегії, накази не пізніше п'яти робочих днів з часу засідання подаються на підпис Генеральному прокурору України начальником Головного управління організаційного та правового забезпечення.

5.19. Упродовж п'яти робочих днів після підписання рішення колегії організаційно-контрольне управління складає протокол засідання колегії за підписом головуючого та начальника Головного управління організаційного та правового забезпечення.

5.20. Примірники рішення колегії, а також видані на їх підставі накази, розпорядження чи вказівки Генерального прокурора України після підпису надсилаються Головним управлінням організаційного та правового забезпечення для виконання до підпорядкованих прокуратур, Національної академії прокуратури України, передаються членам колегії, начальникам самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України відповідно до прийнятого рішення.

5.21. Контроль за повнотою, всебічністю і своєчасністю виконання рішень колегії покладається на визначених у них керівників Генеральної прокуратури України.

5.22. Головне управління організаційного та правового забезпечення здійснює загальний контроль за виконанням рішень колегії. З цією метою на кожне рішення колегії заводиться окрема контрольна справа, у якій акумулюються всі документи (доповідні записки, довідки, рапорти, статистична інформація тощо), пов'язані з його виконанням.

5.23. Доповідні записки про виконання рішення колегії Генеральної прокуратури України, що надійшли від прокурорів обласного рівня, передаються до Головного управління організаційного та правового забезпечення. Цим підрозділом забезпечується надання вказаних документів на розгляд відповідних заступників Генерального прокурора для організації вивчення повноти та якості виконання і підготовки рапорту про можливість зняття рішення колегії з контролю. Рішення про зняття з контролю або продовження терміну виконання визначених заходів приймається у місячний строк від передбаченої у ньому останньої дати.

5.24. Рішення колегії знімаються з контролю Генеральним прокурором України або виконувачем його обов'язків на підставі обґрунтованого рапорту заступника Генерального прокурора України, на якого покладався контроль за виконанням, завізованого начальником Головного управління організаційного та правового забезпечення. У разі здійснення контролю кількома заступниками Генерального прокурора України такий рапорт за пропозиціями відповідних заступників готується Головним управлінням організаційного та правового забезпечення і підписується його начальником.

5.25. З контролю знімаються лише повно і всебічно виконані заходи з урахуванням ефективності їх реалізації. У разі неналежного виконання рішення колегії окремими виконавцями або невиконання окремих заходів контроль виконання у цій частині продовжується.

5.26. Листи підпорядкованим прокурорам про зняття рішення (окремих заходів) колегії з контролю чи його продовження готує структурний підрозділ, якого стосується питання, за підписом відповідного заступника Генерального прокурора України, а підсумкових рішень - Головне управління організаційного та правового забезпечення за підписом його начальника.

5.27. Головне управління організаційного та правового забезпечення здійснює облік засідань колегії та прийнятих рішень, періодично вивчає практику роботи колегії, стан виконання визначених заходів, вносить пропозиції щодо удосконалення цієї роботи.

6. Організація проведення нарад

6.1. Керівництвом Генеральної прокуратури України, начальниками структурних підрозділів проводяться оперативні наради за необхідності розгляду та обговорення питань з окремих напрямів діяльності підпорядкованих прокуратур і піднаглядних органів, що не потребують комплексного підходу до їх вирішення, а також щодо організації роботи структурних підрозділів апарату, результатів перевірок, надання практичної допомоги, аналітичних досліджень, звітів прокурорсько-слідчих працівників про виконання службових обов'язків, виконавської дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку.

6.2. За рішенням Генерального прокурора України за участі його заступників, керівників структурних підрозділів та інших працівників Генеральної прокуратури України проводяться апаратні наради для визначення невідкладних заходів, спрямованих на підвищення ефективності прокурорсько-слідчої діяльності.

6.3. Організація проведення оперативних (апаратних) нарад у Генерального прокурора України здійснюється Головним управлінням організаційного та правового забезпечення, а за дорученням Генерального прокурора України - його старшими помічниками або іншими структурними підрозділами.

6.4. Результати оперативної (апаратної) наради оформлюються протоколами упродовж п'яти робочих днів з часу її проведення за підписом головуючого лише у разі прийняття рішень та визначення конкретних заходів. Якщо такі рішення та заходи не визначалися, у відповідній книзі обліку фіксується дата проведення наради, склад учасників, розглянуті питання.

6.5. Контроль за якісним і своєчасним виконанням рішень оперативних нарад у структурних підрозділах покладається на їх керівників, у заступників Генерального прокурора України - на начальників самостійних структурних підрозділів, у Генерального прокурора України - на заступників Генерального прокурора України, Головне управління організаційного та правового забезпечення або за вказівкою Генерального прокурора України - на старших помічників Генерального прокурора України.

6.6. Рішення оперативних (апаратних) нарад, проведених під головуванням Генерального прокурора України, знімаються з контролю на підставі обґрунтованого рапорту заступника Генерального прокурора України або старшого помічника Генерального прокурора України, завізованого начальником Головного управління організаційного та правового забезпечення.

6.7. Якщо контроль за виконанням рішення наради покладався на кількох заступників Генерального прокурора України, такий рапорт готується Головним управлінням організаційного та правового забезпечення на підставі пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених із відповідними заступниками Генерального прокурора України.

6.8. Рішення оперативних нарад у заступників Генерального прокурора та керівників структурних підрозділів знімаються з контролю на підставі рапорту тих працівників, на яких покладався контроль.

6.9. У разі неналежного виконання ухваленого нарадою рішення або окремих заходів контроль виконання у цій частині продовжується.

6.10. Облік оперативних та апаратних нарад, проведених Генеральним прокурором України, здійснюється Головним управлінням організаційного та правового забезпечення, а щодо розслідування кримінальних справ, які перебувають у провадженні слідчих Генеральної прокуратури України, - відповідним самостійним структурним підрозділом. У структурних підрозділах здійснюється облік оперативних нарад, проведених їх керівниками.

6.11. Для узгодження діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю та протидії корупції Генеральним прокурором України проводяться координаційні наради за участі керівників правоохоронних органів.

6.12. Організація, підготовка та проведення координаційних нарад здійснюється відповідно до Положення про координацію діяльності правоохоронних органів із протидії злочинності та корупції, затвердженого в установленому порядку.

6.13. У необхідних випадках складається план підготовки до проведення координаційної наради. Матеріали (доповідні записки, довідки, аналізи, узагальнення, списки запрошених осіб, інші документи) та проекти постанов координаційних нарад готуються працівниками самостійних структурних підрозділів, яких стосується винесене на розгляд питання. Документи, що виносяться на розгляд наради, візуються виконавцями, керівниками самостійних структурних підрозділів та відповідними заступниками Генерального прокурора України.

6.14. За організаційне забезпечення підготовки та проведення координаційних нарад з питань протидії злочинності відповідає Головне управління нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства, а з питань протидії корупції - Головне управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією.

6.15. З метою підготовки матеріалів та проектів документів на розгляд координаційної наради, організації виконання узгоджених рішень наказом Генерального прокурора України може створюватися робоча група з представників відповідних правоохоронних органів за погодженням з їх керівниками.

6.16. Відповідальний самостійний структурний підрозділ забезпечує участь у нараді запрошених осіб, після проведення наради, за необхідності, доопрацьовує прийняту постанову і передає її відповідному заступнику Генерального прокурора України для підпису головою та учасниками наради, після чого надсилає виконавцям, складає протокол.

6.17. За результатами вивчення стану додержання законності в діяльності міністерств, відомств керівництвом Генеральної прокуратури України можуть проводитися міжвідомчі наради за участі керівників відповідних органів. На таких нарадах заслуховуються інформації, звіти, виступи учасників та ухвалюються узгоджені рішення.

6.18. Матеріали міжвідомчої наради готуються самостійним структурним підрозділом, який ініціював розгляд питання. Ним забезпечується участь запрошених осіб, готується проект постанови. За результатами проведення наради постанова доопрацьовується і подається на підпис Генеральному прокурору України або його заступнику та відповідним посадовим особам - учасникам наради, після чого надсилається виконавцям.

6.19. Постанови координаційної, міжвідомчої наради підписуються головуючим та іншими учасниками упродовж п'яти робочих днів з часу проведення, у цей же термін після підписання надсилаються для організації виконання учасникам наради і підпорядкованим прокурорам.

6.20. Постанови координаційних, міжвідомчих нарад, проведених під головуванням Генерального прокурора України, підписуються ним після візування відповідним заступником Генерального прокурора України і начальником Головного управління організаційного та правового забезпечення.

6.21. У постановах нарад повинні передбачатися конкретні та, як правило, спільні узгоджені заходи, строки і органи, на які покладається їх виконання.

6.22. Контроль за своєчасним і якісним виконанням органами прокуратури постанов координаційних, міжвідомчих нарад, проведених під головуванням Генерального прокурора України, покладається на заступників Генерального прокурора України, Головне управління організаційного та правового забезпечення, а під головуванням заступників Генерального прокурора України - на керівників самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України. Контроль виконання рішень нарад по відомствах забезпечується їх керівниками.

6.23. Виконання узгодженого заходу у повному обсязі має бути завершено у тому місяці, який визначено у постанові.

6.24. Повно та всебічно виконані постанови координаційних, міжвідомчих нарад знімаються з контролю Генеральним прокурором України або виконувачем його обов'язків на підставі обґрунтованого рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, погодженого відповідним заступником Генерального прокурора України, начальником Головного управління організаційного та правового забезпечення, а нарад, проведених під головуванням заступників Генерального прокурора України, - цими заступниками на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу.

6.25. У випадку неналежного виконання узгоджених заходів термін їх виконання у такому ж порядку може бути продовжений Генеральним прокурором, виконувачем його обов'язків або заступником, який головував на нараді.

6.26. Листи керівникам правоохоронних та інших державних органів, підпорядкованим прокурорам про зняття постанов координаційних нарад з контролю або його продовження готує Головне управління нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства або Головне управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, міжвідомчих нарад - самостійний структурний підрозділ, якого стосується розглянуте питання.

6.27. Головне управління нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства, Головне управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, забезпечують належну організацію координаційної діяльності. Зазначені головні управління, а також інші самостійні структурні підрозділи періодично, у межах компетенції, вивчають практику здійснення координаційної діяльності, рішення, прийняті на координаційних та міжвідомчих нарадах, вносять пропозиції щодо удосконалення цієї роботи.

6.28. Облік координаційних, міжвідомчих нарад та прийнятих ними рішень, контроль за станом організації цієї роботи у підпорядкованих прокуратурах здійснюється самостійними структурними підрозділами. Загальний облік координаційних та міжвідомчих нарад, проведених Генеральним прокурором України та його заступниками, покладається на Головне управління організаційного та правового забезпечення.

7. Організація розгляду документів

7.1. Приймання, реєстрація, розгляд та проходження документів, звернень і запитів на інформацію у Генеральній прокуратурі України здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, Інструкції про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України, Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Генеральній прокуратурі України (Наказ N 53) та цього Регламенту.

7.2. Звернення, що надійшли до Генеральної прокуратури України, після реєстрації в управлінні документального забезпечення (проставлення штампа з датою надходження і реєстраційного номера) передаються до управління розгляду звернень та прийому громадян. Працівники цього управління вивчають звернення та визначають, чи належить його розгляд до компетенції Генеральної прокуратури України.

7.3. Звернення громадян та юридичних осіб, які надійшли до Генеральної прокуратури України вперше і за ними не приймалися рішення прокурорами обласного рівня (первинні звернення), працівниками зазначеного управління надсилаються до підпорядкованих прокуратур (відповідних відомств) для вирішення. Письмові звернення, оформлені без додержання вимог статті 5 Закону України "Про звернення громадян", повертаються заявникам з відповідними роз'ясненнями.

7.4. Розгляд первинних звернень народних депутатів України та їх листів зі скаргами громадян і юридичних осіб здійснюється згідно з Інструкцією про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України.

7.5. За зверненнями, розгляд яких належить до компетенції Генеральної прокуратури України, управління розгляду звернень та прийому громадян визначає структурний підрозділ, уповноважений на вирішення порушених питань, після чого повертає зазначені звернення до управління документального забезпечення для подальшого спрямування.

7.6. У разі неправильного визначення структурного підрозділу, до компетенції якого належить вирішення порушених у зверненні питань, воно невідкладно повертається до управління розгляду звернень та прийому громадян на підставі рапорту виконавця, завізованого його безпосереднім керівником. Депутатські документи у таких випадках на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу та резолюції заступника Генерального прокурора України невідкладно передаються безпосередньо структурному підрозділу, до компетенції якого належить вирішення порушених питань.

7.7. У спірних випадках управлінням розгляду звернень та прийому громадян звернення передаються на доповідь першому заступнику Генерального прокурора України для встановлення порядку їх розгляду.

7.8. У випадку надходження заяв, скарг та повідомлень щодо вчинення працівниками прокуратури злочинів, корупційних діянь та ганебних вчинків, а також загибелі чи тяжкого травмування працівників прокуратури, втрати ними кримінальних справ, таємних, інших важливих документів, зброї та випадків її застосування керівники самостійних структурних підрозділів невідкладно інформують управління внутрішньої безпеки.

7.9. Закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти інших державних органів управлінням документального забезпечення передаються до управління правового та методичного забезпечення для реєстрації, обліку, зберігання, а за необхідності - для ознайомлення і розгляду керівництвом Генеральної прокуратури України. Якщо у цих правових актах містяться конкретні доручення, пропозиції чи рекомендації Генеральній прокуратурі України, вони невідкладно передаються для доповіді Генеральному прокурору України, а копії - до управління правового та методичного забезпечення.

7.10. Проекти законів та нормативно-правових актів, які надходять для вивчення від державних органів, передаються до управління правового та методичного забезпечення для підготовки доручень Генерального прокурора України або його заступника щодо порядку опрацювання цих документів. Висновки структурних підрозділів із зазначених питань візуються відповідними керівниками самостійних структурних підрозділів та заступниками Генерального прокурора України.

7.11. Управліннями документального забезпечення і розгляду звернень та прийому громадян вхідна кореспонденція двічі на день подається на розгляд керівництву Генеральної прокуратури України відповідно до розподілу обов'язків.

7.12. Первинний розгляд документів здійснюється керівництвом Генеральної прокуратури України, керівниками самостійних структурних підрозділів, як правило, у день їх надходження, але не пізніше наступного дня. На них вчиняються резолюції, в яких визначаються виконавці, строки та чіткий порядок вирішення, ставиться дата і підпис. У разі направлення документа для виконання до підпорядкованих прокуратур та інших відомств за належністю на текстах законів, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, нормативних актів Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також в інших необхідних випадках резолюція вчиняється на окремому аркуші.

7.13. Генеральному прокурору України документи подаються через старших помічників Генерального прокурора України, а заступникам Генерального прокурора України доставляються у приймальні, де ведеться їх облік.

7.14. Генеральному прокурору України або виконувачу його обов'язків подаються на розгляд документи та звернення, що надійшли від Президента України, Голови Верховної Ради України, Глави Адміністрації Президента України, Прем'єр-міністра України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаря Ради національної безпеки та оборони України, Голови Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів України, Голови Вищої ради юстиції, Голови Центральної виборчої комісії, Голови Служби безпеки України, Голови Державної податкової служби України, Голови Державної митної служби України, Голови Державної прикордонної служби України, запити народних депутатів України, звернення Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, скарги на дії заступників Генерального прокурора України, а також з актуальних питань, що викликали підвищену увагу громадськості та засобів масової інформації.

7.15. Після вчинення резолюції документи, які надійшли від Президента України, Голови Верховної Ради України, Глави Адміністрації Президента України, Прем'єр-міністра України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаря Ради національної безпеки та оборони України, а також ті, виконання яких Генеральним прокурором України взято на контроль, терміново передаються до організаційно-контрольного управління для постановки на контроль, після чого надаються виконавцям.

7.16. Заступникам Генерального прокурора України подаються на розгляд документи та звернення заступників Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України (надіслані до відома), Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністрів України, заступників Глави Адміністрації Президента України, Уповноваженого Президента України з прав дитини, заступників голів Конституційного, Верховного та вищих спеціалізованих судів України, Служби безпеки України, Вищої ради юстиції, Голови Державної судової адміністрації України, перших керівників і заступників міністерств, державних комітетів, інших центральних органів державної виконавчої влади, Верховної Ради та Уряду Автономної Республіки Крим, представника Президента України в Автономній Республіці Крим, голів обласних рад і державних адміністрацій, Київського та Севастопольського міських голів, державних установ зарубіжних країн і міжнародних організацій (їх представництв), звернення і листи народних депутатів України, голів комітетів і комісій Верховної Ради України та скарги на рішення керівників структурних підрозділів Генеральної прокуратури України.

7.17. Документи, що стосуються кількох структурних підрозділів, підпорядкованих різним заступникам Генерального прокурора України, передаються на доповідь першому заступнику Генерального прокурора України, який визначає виконавців.

7.18. Начальникам самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України передаються на розгляд віднесені до їх компетенції документи: інформації про виконання доручень Генеральної прокуратури України, що стосуються розгляду конкретних звернень, розслідування злочинів, розгляду судами справ; звернення громадян та юридичних осіб щодо рішень, прийнятих підлеглими працівниками або прокурорами обласного рівня, а також з питань зволікання, тривалого неприйняття ними рішень, залишення їх без розгляду. Цим керівникам надаються для опрацювання аналізи і узагальнення, постанови та протоколи координаційних і міжвідомчих нарад, положення про структурні підрозділи, інформаційні листи про позитивний досвід та методичні рекомендації з питань прокурорсько-слідчої діяльності, що надійшли з підпорядкованих прокуратур.

7.19. До Головного управління організаційного та правового забезпечення передаються для вивчення копії планів роботи, протоколів засідань колегій, регламентів, наказів про розподіл обов'язків між керівним складом прокуратур обласного рівня, розмежування повноважень між прокуратурами або закріплення за ними об'єктів нагляду, доповідні записки про виконання рішень колегії та нарад у Генерального прокурора України. У разі необхідності цим підрозділом готуються проекти доручень керівництва Генеральної прокуратури України про порядок опрацювання вказаних документів, з ними ознайомлюються структурні підрозділи апарату. За наявності зауважень Головним управлінням організаційного та правового забезпечення разом з іншими структурними підрозділами готуються листи щодо усунення виявлених недоліків.

7.20. Надходження документів від керівництва Генеральної прокуратури України до безпосередніх виконавців не повинно перевищувати двох робочих днів.

7.21. Якщо у резолюції визначено кількох виконавців, доведення її змісту, своєчасне та якісне виконання, продовження строків, підготовка відповіді, підпис у керівництва Генеральної прокуратури України покладається на першого виконавця.

7.22. Документи розглядаються у терміни, визначені законами та організаційно-розпорядчими документами Генеральної прокуратури України. Якщо рішення з поважних причин не може бути прийнято у визначений термін, начальник підрозділу подає завізований виконавцем рапорт про продовження строку до керівництва Генеральної прокуратури України, готує попередню відповідь.

7.23. У разі несвоєчасного надання розділу до контрольного документа одним із визначених у резолюції виконавців на нього покладається обов'язок продовження строку розгляду, а за рішенням керівництва Генеральної прокуратури України - підготовка, візування та подання на підпис загальної інформації.

7.24. У разі тимчасової відсутності працівника Генеральної прокуратури України службові документи, провадження за якими не закінчено, а при звільненні - всі наявні документи за вказівкою керівника структурного підрозділу через канцелярію передаються до виконання іншим працівникам.

7.25. Документи з одного самостійного структурного підрозділу до іншого передаються через канцелярії за згодою обох начальників, а в разі незгоди - за письмовою вказівкою відповідного заступника або Генерального прокурора України.

7.26. Передача документів, щодо яких контроль встановлено Генеральним прокурором України чи його заступниками, здійснюється лише за їх погодженням.

7.27. Усі документи, що подаються на підпис керівництву Генеральної прокуратури України, мають бути завізовані безпосередніми виконавцями, керівниками структурних підрозділів, редактором, а Генеральному прокурору України - також заступниками Генерального прокурора України і у визначених випадках старшими помічниками Генерального прокурора України.

7.28. Документи, які містять пропозиції щодо змін і доповнень до чинного законодавства, а також статистичні дані, до підпису візуються в управлінні правового та методичного забезпечення і відділі статистичної інформації Головного управління організаційного та правового забезпечення Генеральної прокуратури України.

7.29. Завізовані в установленому порядку документи аналітично-інформаційного характеру, адресовані Президенту України, Главі Адміністрації Президента України, Голові Верховної Ради України, Прем'єр-міністру України, а також доповідні записки та проекти відповідей на звернення, за якими контроль установлено Генеральним прокурором, перед підписом надаються для опрацювання старшому помічнику Генерального прокурора України.

7.30. Відповіді на звернення, розглянуті Генеральним прокурором України, на запити народних депутатів України, а також підготовлені за наслідками перевірок документи прокурорського реагування, що вносяться на ім'я перших керівників міністерств та інших центральних органів державної влади, готуються і надсилаються за підписом Генерального прокурора України. За дорученням Генерального прокурора України відповіді на розглянуті ним звернення можуть надаватися за підписом його заступників.

7.31. Документи, що потребують особистої доповіді, подаються на підпис Генеральному прокурору України його заступниками, начальниками самостійних структурних підрозділів, радником Генеральної прокуратури України, а також в окремих випадках тими працівниками, яким Генеральним прокурором України надавалися конкретні доручення.

7.32. За відсутності необхідності особистої доповіді зазначені документи після візування в установленому порядку та долучення необхідних матеріалів надаються на підпис Генеральному прокурору України через одного з його старших помічників.

7.33. Заступниками Генерального прокурора України відповідно до їх компетенції підписуються документи, визначені у пункті 7.16.

7.34. Керівниками самостійних структурних підрозділів, їх першими заступниками та заступниками підписуються документи:

- доручення та листи, адресовані окремим заступникам прокурорів обласного рівня у конкретних цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справах, матеріалах та зверненнях із встановленням контролю або без такого;

- листи та інші документи, адресовані Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади, правоохоронним і контролюючим органам без зазначення посадової особи адресата;

- листи про надіслання до Генеральної прокуратури України кримінальних справ та матеріалів на вивчення;

- супровідні листи до документів, підписаних керівництвом Генеральної прокуратури України;

- відповіді про відхилення первинних звернень громадян (тих, які вперше по суті вирішуються в Генеральній прокуратурі України і по яких раніше відповіді надавалися за підписом прокурорів обласного рівня).

7.35. Керівниками підрозділів у складі головних управлінь і управлінь підписуються документи:

- листи та інші документи, адресовані заступникам прокурорів обласного рівня без встановлення контролю, а також про надання інформації щодо стану проведення дослідчих перевірок і розслідування кримінальних справ, розгляду судами цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справ, виконання рішень за позовами, які перебувають на контролі Генеральної прокуратури України;

- листи та інші документи, адресовані установі, відомству, організації без зазначення посадової особи адресата, за винятком випадків, передбачених абзацом третім пункту 7.34 цього Регламенту;

- відповіді на задоволені звернення громадян, про роз'яснення їм вимог чинного законодавства, а також у випадках, коли провадження за зверненнями раніше припинено на підставі статті 12 Закону України "Про прокуратуру".

7.36. Прокурори управлінь і відділів підписують:

- процесуальні документи, винесені за наслідками: проведених перевірок з прийняттям рішення в порядку статті 97 КПК України; вивчення матеріалів про відмову в порушенні кримінальних справ, законності зупинення досудового слідства або закриття кримінальних справ;

- запити, адресовані керівникам відповідних структурних підрозділів прокуратур обласного рівня, щодо стану досудового слідства у конкретних кримінальних справах та матеріалах дослідчих перевірок, що перебувають на контролі у Генеральній прокуратурі України, а також щодо результатів розгляду звернень громадян;

- за письмовою вказівкою начальника управління або відділу - відповіді на задоволені звернення громадян, про роз'яснення їм вимог чинного законодавства, а також у випадках, коли провадження за зверненнями раніше припинено на підставі статті 12 Закону України "Про прокуратуру".

7.37. Накази, розпорядження, вказівки, завдання, доручення та інші документи за підписом керівництва Генеральної прокуратури України у разі необхідності негайного направлення передаються центральним факсом або електронною поштою зі спеціально визначеної електронної адреси.

7.38. Надіслання факсом або електронною поштою термінових документів, які підлягають реєстрації в організаційно-контрольному управлінні, безпосередньо структурними підрозділами забороняється.

7.39. Усі документи, передані та прийняті факсимільним зв'язком або електронною поштою, підлягають обов'язковій реєстрації. Оригінали переданих факсом або електронною поштою документів надсилаються адресату у встановленому порядку.

7.40. Копіювання наказів, розпоряджень, вказівок Генерального прокурора України, рішень колегії, планів роботи Генеральної прокуратури України, протоколів нарад у Генерального прокурора України, його заступників, а також інших важливих документів за підписом керівництва Генеральної прокуратури України здійснюється управлінням документального забезпечення у першу чергу.

7.41. Матеріали та кримінальні справи витребовуються від підпорядкованих прокуратур та інших правоохоронних органів листами за підписом Генерального прокурора України, відповідного заступника Генерального прокурора України, керівника самостійного структурного підрозділу, його першого заступника або заступника, на яких покладено обов'язки нагляду за додержанням законів при їх провадженні.

7.42. Матеріали і кримінальні справи, інформації про стан досудового слідства та прокурорського нагляду витребовуються структурними підрозділами, на які безпосередньо не покладено обов'язки нагляду за додержанням законів при їх провадженні, лише за обґрунтованим рапортом на ім'я заступника Генерального прокурора України, який відповідає за організацію роботи відповідного наглядового підрозділу, з дотриманням порядку, встановленого відповідним розпорядженням Генерального прокурора України.

7.43. Кримінальні справи, які розслідуються підпорядкованими прокуратурами або іншими правоохоронними органами, у разі необхідності в порядку, визначеному Кримінально-процесуальним кодексом України, можуть прийматися до провадження слідчих Генеральної прокуратури України за вказівкою Генерального прокурора України або його заступника, який відповідає за роботу структурних підрозділів, що розслідують кримінальні справи. Про таке рішення керівники слідчих підрозділів надсилають повідомлення відповідним наглядовим підрозділам та до відділу аналітичного забезпечення діяльності Генерального прокурора України.

7.44. Матеріали та кримінальні справи, витребувані для вивчення, та ті, що надійшли до Генеральної прокуратури України за ініціативи органів досудового слідства, реєструються управлінням документального забезпечення на загальних підставах та у книгах обліку (додаток N 8 до Інструкції з діловодства в органах прокуратури України) окремо у кожному структурному підрозділі.

7.45. У разі доставки матеріалів та кримінальних справ кур'єром забороняється передача їх з рук у руки без відповідної реєстрації та обліку.

7.46. Повернення матеріалів і справ підпорядкованим прокуратурам та іншим правоохоронним органам здійснюється з обов'язковим додержанням зазначеного порядку обліку.

7.47. Кримінальні справи, у яких провадиться досудове слідство, можуть перебувати на вивченні не більше 10 днів з дня надходження у підрозділ, до компетенції якого належить безпосереднє вивчення кримінальних справ, за винятком випадків, коли кримінально-процесуальним законодавством встановлені більш стислі строки прийняття відповідних процесуальних рішень. За великого обсягу матеріалів у цих справах строк їх вивчення може бути продовжено відповідним заступником Генерального прокурора України, але не більше 20 днів.

7.48. Строк перебування на вивченні закритих кримінальних справ або тих, у яких досудове слідство зупинено, а також розглянутих судами з постановленням вироку, що набрав законної сили, не може перевищувати одного місяця.

7.49. Матеріали та кримінальні справи, за результатами вивчення яких прийняті рішення, що не переривають перебіг процесуальних строків або наслідком яких є початок чи відновлення досудового слідства, повертаються органам, від яких вони надійшли, не пізніше наступної доби з часу прийняття цих рішень.

7.50. Працівниками Генеральної прокуратури України при прийнятті процесуальних рішень у матеріалах і кримінальних справах, що витребувані для вивчення, заповнюються та подаються до відділу статистичної інформації Головного управління організаційного та правового забезпечення первинні облікові документи на виявлені злочини, осіб, які їх вчинили, про рух кримінальних справ.

7.51. Зазначені облікові документи не пізніше наступного дня реєструються відділом статистичної інформації у книзі обліку та надсилаються до інформаційних підрозділів органів внутрішніх справ, прикордонної та митної служб України для реєстрації за територіальним принципом.

7.52. Облікові документи на процесуальні рішення, прийняті у матеріалах і кримінальних справах, які підслідні органам військових прокуратур, надсилаються до інформаційних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України за територіальним принципом відповідно до Порядку обліку у військових прокуратурах злочинів і осіб, які вчинили злочини, затвердженого відповідним наказом Генерального прокурора України.

7.53. Про подані для реєстрації та обліку статистичні картки відповідні прокурори інформуються в супровідних листах при поверненні матеріалів і справ.

7.54. Контроль за виконанням прийнятих рішень та наданих вказівок у кримінальних справах до їх повного виконання здійснюється керівниками відповідних структурних підрозділів.

7.55. Керівниками самостійних структурних підрозділів щомісяця до першого числа подаються заступникам Генерального прокурора України списки витребуваних кримінальних справ та матеріалів з метою забезпечення належного контролю за додержанням порядку їх витребування та строків вивчення.

7.56. Кримінальні справи, які розслідуються слідчими Генеральної прокуратури України, та наглядові провадження за ними для перевірок чи вивчення надаються тільки з дозволу відповідного заступника Генерального прокурора України або Генерального прокурора України.

7.57. Інформації про рух кримінальних справ, прийняті у них процесуальні рішення та копії цих рішень надаються керівниками структурних підрозділів до відділу аналітичного забезпечення діяльності Генерального прокурора України Головного управління організаційного та правового забезпечення у порядку, визначеному Інструкцією про порядок забезпечення контролю за виконанням законів структурними підрозділами Генеральної прокуратури України, затвердженою наказом Генерального прокурора України.

7.58. У разі необхідності здійснення подальшого контролю наглядові провадження, заведені на підставі повідомлень про резонансні злочини, які взяті на контроль керівництвом Генеральної прокуратури України, передаються від одного структурного підрозділу до іншого через канцелярію за мотивованим рапортом, узгодженим з начальником самостійного структурного підрозділу.

7.59. Наглядове провадження, заведене у міжнародно-правовому управлінні за кримінальною справою, що надійшла до Генеральної прокуратури України від іноземного компетентного органу у порядку перейняття кримінального переслідування, за рапортом начальника управління передається до відповідного структурного підрозділу Генеральної прокуратури України для забезпечення прийняття законного процесуального рішення у такій кримінальній справі.

7.60. Наглядові провадження, матеріали перевірок та інші документи, необхідні для вивчення, доповіді керівництву Генеральної прокуратури України або зняття з контролю, у встановлений строк безперешкодно надаються старшим помічникам Генерального прокурора України, працівникам організаційно-контрольного управління, управлінь розгляду звернень та прийому громадян, внутрішньої безпеки, документального забезпечення, а також працівникам, які за дорученням керівництва проводять службові розслідування та службові перевірки. Відповідальність за своєчасність надання документів і матеріалів покладається на керівників структурних підрозділів.

8. Організація контролю виконання

8.1. З метою забезпечення своєчасності і повноти виконання організаційних заходів та розгляду документів в апараті Генеральної прокуратури України встановлюється контроль виконання. Його здійснення передбачає невідкладне доведення завдань, доручень та документів до виконавців, обов'язковість інформування відповідного керівника про хід та результати виконання, зняття виконання з контролю та облік цієї роботи.

8.2. Про встановлення контролю виконання обов'язково зазначається у планах роботи, рішеннях колегії, протоколах нарад у керівництва Генеральної прокуратури України і керівників структурних підрозділів. Контроль виконання завдань, доручень та організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України встановлюється Генеральним прокурором України.

8.3. Заступниками Генерального прокурора України контроль виконання встановлюється щодо завдань і доручень, інших передбачених пунктом 4.3 Регламенту документів, надісланих за їх підписом підпорядкованим прокуратурам.

8.4. Заступниками Генерального прокурора України та керівниками самостійних структурних підрозділів контроль виконання може також встановлюватися щодо документів, розгляд яких віднесено до їх компетенції відповідно до пунктів 7.16 та 7.18 Регламенту. У цьому випадку вони самостійно визначають порядок здійснення контролю.

8.5. Контроль за станом розслідування кримінальних справ встановлюється Генеральним прокурором України, його заступниками, керівниками самостійних структурних підрозділів або їх заступниками, до компетенції яких віднесено здійснення нагляду за розслідуванням цих справ. Цими ж особами після прийняття остаточних процесуальних рішень у кримінальних справах стан їх розслідування знімається з контролю.

8.6. Установлення періодичності направлення підпорядкованими прокурорами інформацій щодо доручень у конкретних кримінальних справах з метою здійснення постійного контролю за якістю їх виконання забороняється.

8.7. Організаційно-контрольне управління здійснює загальний контроль виконання документів, взятих на контроль Генеральним прокурором України, а також заходів, визначених планом роботи Генеральної прокуратури України, рішеннями колегії та нарад під головуванням Генерального прокурора України.

8.8. Старшими помічниками Генерального прокурора України здійснюється контроль виконання тих документів, щодо яких є вказівка Генерального прокурора України.

8.9. Забезпечення контролю виконання депутатських звернень, запитів і листів покладається на управління розгляду звернень та прийому громадян.

8.10. Управління документального забезпечення Генеральної прокуратури України здійснює контроль за веденням діловодства у структурних підрозділах Генеральної прокуратури України відповідно до Інструкції з діловодства в органах прокуратури України.

8.11. Усі документи, взяті на контроль Генеральним прокурором України, беруться на облік організаційно-контрольним управлінням, після чого невідкладно передаються виконавцям через управління документального забезпечення.

8.12. Документи, за якими встановлено контроль виконання, беруться також на облік у структурних підрозділах. Безпосереднє виконання контрольних документів забезпечується керівником структурного підрозділу. Керівники підрозділів невідкладно повідомляють організаційно-контрольне управління про працівника, котрому доручено виконання заходів та документів, за якими організаційно-контрольним управлінням здійснюється загальний контроль відповідно до пункту 8.7 Регламенту.

8.13. Якщо у взятих на контроль документах не встановлено терміну їх виконання, вони розглядаються у визначені законодавством строки, але не більше 30 днів з часу реєстрації.

8.14. Узятий на контроль документ вважається виконаним, якщо порушені у ньому питання вирішено у повному обсязі, зроблено доповідь керівництву Генеральної прокуратури України, вжито необхідних заходів прокурорського реагування, надіслано вичерпну відповідь. У день виконання або не пізніше наступного дня матеріали, які засвідчують виконання документа, передаються до організаційно-контрольного управління для зняття з контролю, про що цим управлінням робиться запис на копії документа.

8.15. Генеральним прокурором України встановлюється особливий контроль за розглядом документів, що надійшли від Президента України, Прем'єр-міністра України та Голови Верховної Ради України. Генеральним прокурором України особливий контроль може встановлюватися і в інших випадках. Документи, за виконанням яких встановлено особливий контроль, обліковуються організаційно-контрольним управлінням окремо.

8.16. Відповідальність за організацію, своєчасність та повноту розгляду документів особливого контролю покладається безпосередньо на заступників Генерального прокурора України в межах визначеної компетенції.

8.17. Про виконання документів особливого контролю заступник Генерального прокурора України доповідає Генеральному прокурору України не пізніше ніж за три дні до закінчення встановленого строку їх розгляду. За результатами доповіді Генеральний прокурор приймає рішення про зняття документа з контролю або його продовження.

8.18. У разі продовження Адміністрацією Президента України контролю виконання одночасно продовжується контроль виконання в апараті Генеральної прокуратури України. У цьому випадку додаткові інформації надсилаються до Адміністрації Президента України у строки, встановлені організаційно-контрольним управлінням за погодженням зі структурними підрозділами, до прийняття остаточного рішення.

8.19. Після виконання доручення Президента України в повному обсязі у листі, адресованому керівнику його Адміністрації, вноситься пропозиція про зняття цього доручення з контролю. Організаційно-контрольним управлінням доручення Президента України, керівника його Адміністрації знімається з контролю у разі надходження відповідного листа з Адміністрації Президента України.

8.20. У випадку недотримання вимог щодо порядку, якості та строків виконання заходів та документів, які взяті на контроль, Генеральним прокурором України може бути призначена службова перевірка, яка проводиться організаційно-контрольним управлінням. До участі у цій перевірці можуть залучатися працівники інших підрозділів.

8.21. Наглядові провадження після зняття документів з контролю повертаються до канцелярій структурних підрозділів.

8.22. Організаційно-контрольним управлінням керівництву Генеральної прокуратури України щотижнево надається інформація про стан виконання документів, взятих на контроль Генеральним прокурором, а управлінням розгляду звернень та прийому громадян - щодо вирішення депутатських звернень і запитів.

9. Організація виїздів та викликів працівників підпорядкованих прокуратур

9.1. Перевірки діяльності підпорядкованих прокуратур проводяться відповідно до планів роботи Генеральної прокуратури України, рішень колегії, координаційних, міжвідомчих, оперативних та апаратних нарад під головуванням Генерального прокурора України.

9.2. Позапланові виїзди з метою проведення перевірок у підпорядкованих прокуратурах чи на об'єктах, що їм піднаглядні, можуть здійснюватися тільки за рапортом заступника Генерального прокурора України, який погоджено Генеральним прокурором України.

9.3. За наявності на доповідних записках, аналізах, узагальненнях та інших матеріалах резолюції Генерального прокурора України про проведення такої перевірки виїзд у відрядження здійснюється на підставі рапорту начальника структурного підрозділу, завізованого в Головному управлінні організаційного та правового забезпечення і погодженого з відповідним заступником Генерального прокурора України.

9.4. Комплексні перевірки виконання підпорядкованими прокуратурами вимог Закону України "Про прокуратуру", наказів Генерального прокурора України плануються і проводяться, як правило, один раз на п'ять років у зв'язку із закінченням терміну повноважень прокурора з метою об'єктивної оцінки діяльності та вирішення питання щодо можливості його призначення на повторний строк. Позапланові комплексні перевірки здійснюються за рішенням Генерального прокурора України.

9.5. Галузеві перевірки в прокуратурах обласного рівня плануються і проводяться у випадках, коли наявні дані свідчать про суттєві недоліки та прорахунки в організації роботи або порушення виконавської дисципліни на цьому напрямі, а застосовані раніше заходи до їх усунення (направлення листів, обговорення звітів конкретних працівників на нарадах та засіданнях колегії тощо) не дали позитивних результатів.

9.6. Перевірки стану виконання кількох галузевих наказів проводяться відповідними структурними підрозділами, як правило, одночасно.

9.7. Практична допомога надається відповідно до планів роботи Генеральної прокуратури України, рішень колегії та нарад, а в окремих випадках - за рішенням відповідного заступника Генерального прокурора України, як правило, з урахуванням нетривалого часу перебування на посаді керівників прокуратури чи галузевого підрозділу, недостатнього практичного досвіду роботи.

9.8. Виїзди для перевірки звернень громадян та народних депутатів України, повідомлень у засобах масової інформації про порушення законів, вивчення матеріалів та кримінальних справ, об'єктивності висновків комплексних перевірок, обґрунтованості внесених пропозицій про призначення прокурорів районного рівня на повторний термін повноважень та інших працівників на посади номенклатури Генерального прокурора України здійснюються за рішенням відповідного заступника Генерального прокурора України на підставі обґрунтованого рапорту начальника підрозділу.

9.9. У такому ж порядку здійснюються виїзди для розслідування кримінальних справ, підтримання державного обвинувачення в судах, участі у розгляді справ у порядку цивільного, адміністративного та господарського судочинства, у роботі навчальних семінарів, для вивчення позитивного досвіду роботи.

9.10. При організації комплексної перевірки та перевірки виконання законів України щодо боротьби зі злочинністю і протидії корупції, указів Президента України та галузевих наказів Генерального прокурора України з цих питань Генеральним прокурором України визначається керівник групи. До складу групи включаються, як правило, керівники структурних підрозділів. За рішенням керівника групи до проведення перевірок можуть залучатися працівники підпорядкованих прокуратур.

9.11. Виїзди до підпорядкованих прокуратур прокурорами структурних підрозділів Генеральної прокуратури України здійснюються відповідно до закріплених за ними зон, за винятком випадків, коли рішення про відрядження інших працівників прийнято Генеральним прокурором України, його заступниками або виїзд здійснюється керівником відповідного структурного підрозділу.

9.12. Організація виїздів працівників самостійних структурних підрозділів у відрядження покладається на їх начальників, керівників груп та заступників Генерального прокурора України. Вони відповідають за якість виїздів, належну і своєчасну підготовку доповідних записок.

9.13. Виїзд для перевірки, надання практичної допомоги за участі працівників кількох підрозділів здійснюється за розпорядженням Генерального прокурора України або його першого заступника, проект якого готується організаційно-контрольним управлінням за пропозиціями самостійних структурних підрозділів.

9.14. Виїзд у відрядження працівника (працівників) одного самостійного структурного підрозділу здійснюється на підставі рапорту керівника структурного підрозділу за погодженням Генерального прокурора України або відповідного його заступника. Рапорти про виїзди для проведення перевірок або надання практичної допомоги попередньо візуються в організаційно-контрольному управлінні.

9.15. Залучення до проведення перевірок працівників підпорядкованих прокуратур здійснюється на підставі листа заступника Генерального прокурора України, який керує виїздом, адресованого прокурору обласного рівня.

9.16. До початку виїзду для проведення комплексної, галузевої перевірки, надання практичної допомоги обов'язково складається план. План комплексної перевірки, перевірки виконання законів України щодо боротьби зі злочинністю і протидії корупції, указів Президента України та галузевих наказів Генерального прокурора України з цих питань затверджується керівником групи, в інших випадках - відповідним заступником Генерального прокурора України.

9.17. Необхідність складання планів проведення виїздів, передбачених пунктами 9.8, 9.9, визначається у кожному конкретному випадку відповідним заступником Генерального прокурора України.

9.18. Інструктаж працівників, які відряджаються, здійснюється керівниками груп, а в разі виїзду працівників одного самостійного структурного підрозділу - їх керівниками.

9.19. Результати перевірок, надання практичної допомоги оформлюються доповідними записками. За наслідками виїздів, передбачених пунктами 9.8 - 9.9, можуть складатися довідки. У цих документах у стислій формі викладається об'єктивна оцінка стану справ на місцях; вказуються як позитивні, так і негативні результати роботи, причини виявлених недоліків та прорахунків, роль та вплив керівників структурних підрозділів і прокуратури обласного рівня; зазначається, яка надана практична допомога; містяться висновки та пропозиції. До них можуть долучатися статистичні дані та інші необхідні матеріали.

9.20. За наслідками спільного виїзду працівників кількох підрозділів для проведення галузевої перевірки чи надання практичної допомоги члени групи складають окремі доповідні записки, примірники яких на місці вручаються керівнику прокуратури.

9.21. За результатами комплексної перевірки, перевірки виконання законів України щодо боротьби зі злочинністю і протидії корупції, указів Президента України, галузевих наказів Генерального прокурора України з цих питань, при здійсненні інших виїздів, об'єднаних спільною метою, на підставі галузевих довідок керівником групи чи його заступником складається зведена доповідна записка, яка підписується керівником та членами групи.

9.22. З доповідною запискою під розпис ознайомлюється керівник прокуратури, якому вручається один її примірник. У разі незгоди з викладеними фактами чи висновками до неї долучаються письмові заперечення. Результати виїзду, як правило, обговорюються на місці.

9.23. Про проведення та результати перевірки на об'єктах, що піднаглядні підпорядкованим прокурорам, працівник центрального апарату обов'язково інформує керівника відповідної прокуратури.

9.24. Результати планових виїздів доповідаються Генеральному прокурору України його заступниками. Наслідки інших виїздів начальниками самостійних структурних підрозділів доповідаються заступникам Генерального прокурора України. За результатами доповіді Генеральний прокурор України або його заступник приймає рішення щодо реалізації виїздів. Копії доповідних записок у триденний термін після доповіді передаються до Головного управління організаційного та правового забезпечення.

9.25. Виплата коштів на відрядження здійснюється відділом фінансування та бухгалтерського обліку у порядку, встановленому наказом Генерального прокурора України.

9.26. Відрядження працівників Генеральної прокуратури України за кордон здійснюється згідно з Інструкцією про порядок виїздів працівників органів прокуратури України у закордонні службові відрядження, затвердженою Генеральним прокурором України.

9.27. Керівники самостійних структурних підрозділів завчасно у письмовій формі інформують Перший відділ про закордонні відрядження працівників, яким надано допуск до державної таємниці, для проведення відповідних інструктажів та обліку.

9.28. Виклик працівників підпорядкованих прокуратур до Генеральної прокуратури України здійснюється лише з дозволу заступника Генерального прокурора України, а прокурорів обласного рівня - з дозволу Генерального прокурора України.

10. Забезпечення статистичною інформацією

10.1. Керівники самостійних структурних підрозділів центрального апарату:

- забезпечують належне ведення первинного обліку роботи у паперовому або електронному вигляді;

- організовують своєчасне, повне і об'єктивне внесення відомостей про результати наглядової і слідчої роботи до Єдиної системи статистики та аналізу органів прокуратури України, перевірки достовірності відповідних даних прокуратур обласного рівня;

- на підставі даних первинного обліку складають звітність про прокурорсько-слідчу діяльність та несуть персональну відповідальність за достовірність відображеної у ній інформації.

10.2. Відділ статистичної інформації в порядку контролю здійснює перевірки своєчасності, повноти і об'єктивності відображення результатів наглядової та слідчої роботи у документах первинного обліку, статистичній звітності, а також внесення інформації до Єдиної системи статистики та аналізу.

10.3. За підсумками роботи органів прокуратури вказаний підрозділ періодично формує статистичні збірники, примірники яких надає керівництву Генеральної прокуратури України, начальникам самостійних структурних підрозділів. Іншим керівникам структурних підрозділів надається відповідна статистична інформація, що стосується галузевої діяльності.

10.4. При здійсненні виїздів до підпорядкованих прокуратур, підготовці до проведення підсумкових засідань колегії та в інших необхідних випадках відділ статистичної інформації готує відповідні статистичні дані у порівнянні із загальнодержавними.

10.5. Статистична інформація про результати прокурорсько-слідчої діяльності щомісячно оприлюднюється на офіційному Інтернет-порталі Генеральної прокуратури України.

11. Методична робота. Поширення та впровадження позитивного досвіду

11.1. На підставі частини другої статті 51 Закону України "Про прокуратуру" при Генеральній прокуратурі України діє науково-методична рада. Завдання та функції науково-методичної ради визначаються у Положенні, яке затверджується Генеральним прокурором України.

11.2. Діяльність науково-методичної ради планується на рік. Проект плану роботи ради складається її відповідальним секретарем на підставі пропозицій самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та Національної академії прокуратури України, які надаються у строки, передбачені Положенням про науково-методичну раду при Генеральній прокуратурі України (Положення N 89).

11.3. Розроблені структурними підрозділами апарату та Національної академії прокуратури України методичні рекомендації з предметних напрямів роботи розглядаються науково-методичною радою і після схвалення надсилаються підпорядкованим прокурорам у 10-денний термін для використання в практичній діяльності.

11.4. Методичні рекомендації, схвалені методичними радами прокуратур обласного рівня, після їх надходження до Генеральної прокуратури України у місячний термін опрацьовуються відповідними структурними підрозділами щодо їх якості та відповідності вимогам до таких документів, а також доцільності винесення на розгляд науково-методичної ради при Генеральній прокуратурі України для використання в практичній діяльності органів прокуратури.

11.5. За наявності зауважень самостійними структурними підрозділами у цей же строк до прокуратур обласного рівня надсилаються листи про усунення недоліків або про можливість впровадження рекомендацій у практичну діяльність та їх направлення до підпорядкованих прокуратур. Копії цих листів передаються до відділу організації науково-методичної роботи Головного управління організаційного та правового забезпечення.

11.6. Позитивний досвід роботи органів прокуратури України поширюється тільки за результатами його вивчення на місцях, обговорення та схвалення науково-методичною радою при Генеральній прокуратурі України. На підставі опрацьованого матеріалу із залученням, за необхідності, Національної академії прокуратури України відповідним структурним підрозділом готується інформаційний лист про позитивний досвід за підписом Генерального прокурора України, у якому розкриваються нові нестандартні форми та методи роботи.

11.7. Не може бути предметом позитивного досвіду перелік позитивних результатів роботи за відсутності новизни з певного напряму діяльності, без розкриття методики їх одержання.

11.8. Галузевими структурними підрозділами у 15-денний строк вивчаються отримані з підпорядкованих прокуратур інформаційні листи про позитивний досвід роботи щодо їх якості, ефективності та відповідності вимогам до таких документів. Після їх опрацювання за наявності зауважень готуються листи підпорядкованим прокурорам. У разі доцільності поширення позитивного досвіду роботи за результатами його вивчення галузевим підрозділом готується інформаційний лист у порядку, визначеному цим Регламентом.

11.9. Галузеві структурні підрозділи під час виїздів на місця для проведення перевірок чи надання допомоги вивчають стан роботи щодо поширення та впровадження позитивного досвіду, методичного забезпечення органів прокуратури, ефективності використання методичних рекомендацій у практичній діяльності підпорядкованих прокуратур.

11.10. Відділ організації науково-методичної роботи Головного управління організаційного та правового забезпечення за участі інших структурних підрозділів апарату здійснює періодичне вивчення стану організації роботи органів прокуратури України щодо поширення позитивного досвіду, впровадження його у практичну діяльність та методичного забезпечення органів прокуратури, формує збірники цих матеріалів, забезпечує їх розміщення на офіційному Інтернет-порталі.

 

Головне управління
організаційного та правового
забезпечення Генеральної
прокуратури України

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали