Додаткова копія: Про затвердження Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

від 20 грудня 2011 року N 1

Про затвердження Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

На виконання пункту 21 частини першої статті 18 Закону України "Про телекомунікації", підпункту 42 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1067/2011 (Положення N 1067/2011), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації вирішила:

1. Затвердити Регламент Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, що додається.

2. Установити термін дії Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації до 01.07.2012 року.

3. Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті та опублікувати в офіційному бюлетені НКРЗІ.

 

Голова

П. Яцук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення НКРЗІ
20.12.2011 N 1

РЕГЛАМЕНТ
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

1. Загальні положення

1.1. Цей Регламент (далі - Регламент) розроблений відповідно до законів України "Про телекомунікації", "Про радіочастотний ресурс України", "Про Концепцію Національної програми інформатизації", "Про поштовий зв'язок", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", інших актів законодавства та встановлює порядок організації діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ, Комісія).

1.2. Регламент встановлює порядок організації діяльності НКРЗІ, у тому числі:

• підготовку та проведення засідань НКРЗІ;

• організацію нормотворчої діяльності;

• організацію державного нагляду;

• проведення нарад;

• організацію роботи з документами;

• формування консультативних та інших дорадчих органів;

• управління персоналом та проходження державної служби тощо.

1.3. НКРЗІ при прийнятті своїх рішень керується Конституцією України, законами України "Про телекомунікації", "Про радіочастотний ресурс України", "Про Національну програму інформатизації", "Про поштовий зв'язок", іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.

1.4. НКРЗІ в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає рішення, організовує і контролює їх виконання, а в разі потреби видає разом з іншими державними органами спільні акти.

1.5. НКРЗІ під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими державними органами, в тому числі, центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, з відповідними органами інших держав, а також міжнародними та регіональними організаціями.

1.6. НКРЗІ забезпечує відкритість своєї діяльності шляхом розміщення інформації на офіційній сторінці Комісії в мережі Інтернет (офіційний веб-сайт НКРЗІ), висвітлення в засобах масової інформації, виданням офіційного друкованого бюлетеня, проведенням консультацій з громадськістю.

2. Організація роботи НКРЗІ

2.1. Планування роботи.

2.1.1. НКРЗІ розробляє та затверджує річний план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів (далі - річний план), який оприлюднюється шляхом розміщення на офіційній сторінці Комісії в мережі Інтернет.

2.1.2. У річному плані визначаються перелік заходів, що повинні бути виконані, строки та відповідальні за їх виконання.

2.1.3. Річний план розробляється структурним підрозділом апарату Комісії, визначеним Головою НКРЗІ, на підставі пропозицій членів НКРЗІ, керівника апарату, керівників структурних підрозділів апарату Комісії та керівника державного підприємства "Український державний центр радіочастот" (далі - УДЦР).

2.1.4. Для розроблення проекту річного плану розпорядженням Голови НКРЗІ може бути утворена робоча група з членів НКРЗІ, працівників апарату Комісії та працівників УДЦР.

2.1.5. Контроль виконання річного плану здійснюється щокварталу департаментом правового забезпечення та доводиться до відома Голови та членів НКРЗІ.

2.1.6. Виконання річного плану висвітлюється у річному звіті НКРЗІ, який підлягає оприлюдненню на офіційній сторінці Комісії в мережі Інтернет.

2.1.7. Департаменти, управління, самостійні відділи і сектори апарату Комісії (за винятком відділу кадрової роботи та державної служби) провадять свою діяльність згідно з квартальним планами, що затверджуються Головою НКРЗІ. Складовою частиною планів вказаних структурних підрозділів є заходи по розробці проектів нормативно-правових актів відповідно до річного плану Комісії або доручення Голови НКРЗІ.

2.2. Визначення повноважень Голови, членів НКРЗІ та працівників апарату Комісії.

2.2.1. Повноваження Голови НКРЗІ та членів НКРЗІ визначаються законом.

2.2.2. Розподіл повноважень членів НКРЗІ відносно окремих напрямків діяльності Комісії здійснюється наказом Голови НКРЗІ.

2.2.3. Обов'язки керівника апарату визначаються Головою НКРЗІ.

2.2.4. Положення про департаменти, управління, самостійні відділи і сектори апарату НКРЗІ розробляються керівниками відповідних підрозділів, погоджуються департаментом правового забезпечення, відділом кадрової роботи та державної служби, сектором з питань запобігань та виявлення корупції, керівником апарату та затверджуються наказом Голови НКРЗІ.

3. Засідання НКРЗІ

3.1. Правомочність і визначення дня проведення засідання.

3.1.1. Засідання НКРЗІ проводиться якщо на ньому присутні більше половини її загального кількісного складу.

3.1.2. Засідання НКРЗІ відбуваються, як правило, один раз на тиждень.

3.1.3. Засідання проходить у визначений Головою НКРЗІ день.

У разі, якщо в день засідання НКРЗІ розглянуто не всі заплановані питання порядку денного, засідання переноситься на день, визначений Головою НКРЗІ або членом Комісії, який виконує його обов'язки.

3.2. Порядок денний засідання НКРЗІ і терміни його оприлюднення.

3.2.1. Проект порядку денного засідання НКРЗІ готується відділом організаційного забезпечення департаменту забезпечення діяльності з урахуванням пропозицій Голови, членів НКРЗІ, керівника апарату, керівників структурних підрозділів НКРЗІ, керівника УДЦР та визначених законодавством термінів розгляду і прийняття рішень, віднесених до повноважень НКРЗІ.

3.2.2. Порядок денний засідань затверджується рішенням НКРЗІ.

3.2.3. Порядок денний наступного засідання НКРЗІ оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії не пізніше ніж за три робочі дні до дня його проведення і повинен містити інформацію про дату, час та місце проведення засідання.

3.3. Підготовка матеріалів на засідання НКРЗІ.

3.3.1. До розгляду на засідання НКРЗІ відповідними структурними підрозділами апарату Комісії, УДЦР готуються матеріали стосовно кожного з питань, включених до порядку денного, і узгоджуються з Головою або членом НКРЗІ, відповідно до розподілу повноважень.

3.3.2. Підготовлені для розгляду на засіданні Комісії матеріали з питань, які включені до порядку денного, повинні бути завізовані керівником відповідального структурного підрозділу, керівниками підрозділів, представники яких брали участь у підготовці рішення. Проект рішення візується також членом НКРЗІ, відповідно до розподілу повноважень.

У разі незгоди з матеріалами, що подаються на розгляд Комісії, вони візуються із зауваженнями.

3.3.3. Підготовлені для розгляду на засіданні НКРЗІ матеріали мають бути надані для ознайомлення Голові та членам НКРЗІ не пізніше ніж за два робочих дні до дати проведення засідання.

Матеріали щодо проектів нормативно-правових актів, які розробляються апаратом НКРЗІ та УДЦР надаються для ознайомлення Голові та членам НКРЗІ не пізніше ніж:

а) при первинному їх розгляді - за два тижні до дати проведення засідання;

б) після прийняття за основу та публічного обговорення - за тиждень до дати проведення засідання.

3.3.4. Члени НКРЗІ вивчають надані матеріали і, при можливості, всі неузгодженості вирішують з працівниками апарату Комісії до засідання. Члени НКРЗІ готують пропозиції та зауваження щодо наданих матеріалів з метою оперативного розгляду питань і прийняття виважених рішень під час проведення засідання Комісії.

3.3.5. Відповідальність за якість та своєчасність подання матеріалів для розгляду на засіданні НКРЗІ несе керівник структурного підрозділу апарату Комісії, до функціональних обов'язків якого відноситься супровід відповідного питання. У разі підготовки матеріалів УДЦР відповідальність за якість та своєчасність їх подання несе керівник УДЦР.

3.3.6. Голова та члени НКРЗІ мають право розробити власний проект рішення та представити його на розгляд Комісії у терміни, встановлені цим Регламентом. У разі підготовки проекту рішення Головою або членом НКРЗІ візування цього проекту працівниками апарату не потрібно.

3.3.7. Неподання необхідних матеріалів у вищевказані строки може бути за рішенням НКРЗІ підставою для зняття з розгляду на засіданні відповідних питань.

3.3.8. Відповідальність за організацію проведення засідань НКРЗІ несе керівник апарату Комісії.

3.4. Форми проведення засідань НКРЗІ.

3.4.1. Розгляд питань на засіданнях НКРЗІ може проводитись у формі відкритих або закритих слухань.

3.4.2. Рішення про розгляд відповідного питання у формі відкритого чи закритого слухання приймається Комісією одночасно із затвердженням порядку денного.

3.4.3. Засідання у формі закритих слухань проводяться у разі розгляду питань:

а) які пов'язані з таємною інформацією, порядок доступу до якої регулюється спеціальними законами, службовою інформацією або іншою інформацією, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень;

б) щодо досудового вирішення спорів між операторами телекомунікацій;

в) щодо проведення позапланових перевірок суб'єктів ринку зв'язку;

г) за результатами державного нагляду в галузі зв'язку;

д) в інших випадках за рішенням НКРЗІ.

3.4.4. Рішення щодо розгляду питання у вигляді закритого слухання приймається НКРЗІ з врахуванням висновків експертних комісій (з питань державної таємниці та службової інформації), службових записок керівника апарату, керівників структурних підрозділів, відповідальних за підготовку та розгляд конкретного питання, звернень фізичних або юридичних осіб щодо обмеження доступу до конфіденційної інформації, яка підлягає розгляду.

У разі прийняття рішення про розгляд питання у формі закритого слухання у рішенні робиться відмітка "Питання буде розглядатися у формі закритого слухання".

3.4.5. Підготовка та проведення засідань НКРЗІ у формі закритих слухань, які пов'язані з таємною інформацією, порядок доступу до якої регулюється спеціальними законами, здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства України у сфері охорони державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом та технічного захисту на об'єктах інформаційної діяльності.

3.4.6. З питань, що не підпадають під вимоги п. 3.4.3 цього Регламенту, засідання проводяться у формі відкритих слухань.

3.4.7. В засіданнях у формі відкритих слухань мають право брати участь громадяни України і іноземні громадяни, представники суб'єктів ринку зв'язку та інформатизації, громадських організацій та ЗМІ, які запрошуються на засідання у порядку, передбаченому НКРЗІ.

У разі розгляду питань, які вимагають обов'язкового запрошення суб'єкту ринку зв'язку та інформатизації, слухання здійснюється з обов'язковим попереднім запрошенням такого суб'єкта або його представників.

3.5. Процедура розгляду питань, які включені до порядку денного засідання НКРЗІ.

3.5.1. Засідання проводить Голова НКРЗІ або член НКРЗІ, який виконує його обов'язки (далі - головуючий).

3.5.2. У визначений час головуючий, за наявності кворуму, відкриває засідання НКРЗІ і, після обговорення, з урахуванням підготовленості запропонованих для розгляду питань, оголошує, за потреби, голосування щодо змін до порядку денного.

3.5.3. При наявності обставин, за яких рішення НКРЗІ з питання, включеного до порядку денного, не може бути прийняте на даному засіданні, розгляд питання за рішенням Комісії може бути відкладено в рамках визначених законодавством термінів для розгляду та прийняття рішення. Зокрема, такими обставинами можуть бути:

а) відсутність на засіданні учасників засідання, якщо їхня присутність на засіданні є обов'язковою;

б) відсутність письмового проекту рішення та/або решти необхідних матеріалів;

в) необхідність отримання додаткових матеріалів;

г) призначення експертизи;

д) необхідність залучення до участі в розгляді інших зацікавлених осіб;

е) інші обставини, що перешкоджають розгляду питання.

3.5.4. Розгляд питання починається з виступу посадової особи апарату НКРЗІ, УДЦР або члена НКРЗІ, які доповідають по суті питання, що розглядається.

3.5.5. Доповідач зобов'язаний:

а) викласти зміст питання, представити проект рішення та зауваження, що поступили в ході його підготовки. Проект рішення, крім констатуючої частини, зокрема, має містити пункти щодо розміщення чи не розміщення рішення на офіційній сторінці Комісії в мережі Інтернет, прізвища та посади осіб, відповідальних за його виконання;

б) відповісти на питання членів НКРЗІ та інших учасників засідання.

3.5.6. Головуючий на засіданні надає слово членам Комісії, посадовим особам апарату НКРЗІ, УДЦР та запрошеним на засідання для висловлення пропозицій і зауважень по суті викладеного питання та пропозицій до проекту рішення.

В разі необхідності головуючий визначає час для обговорення відповідного питання.

3.5.7. Будь-які питання, коментарі, пропозиції, зауваження і вислови, які не стосуються суті питання, що розглядається, на засіданні не допускаються і в протокол не вносяться.

3.5.8. Члени НКРЗІ, інші особи, присутні на засіданні, не мають права перебивати головуючого і мають право голосу тільки з його дозволу.

3.5.9. Голова і члени НКРЗІ мають право внести в ході обговорення питання проект рішення, що відрізняється від проекту, який був представлений доповідачем.

3.5.10. Обговорення питання припиняється за пропозицією головуючого.

3.5.11. Під час засідання НКРЗІ відділом організаційного забезпечення департаменту забезпечення діяльності ведеться аудіозапис, про що до початку засідання попереджаються запрошені особи. Після засідання аудіозапис використовується для підготовки протоколу засідання Комісії.

3.6. Голосування.

3.6.1. Після завершення обговорення питання головуючий виносить проект рішення на голосування.

3.6.2. Перед кожним голосуванням головуючий формулює назву і зміст рішення, що ставиться на голосування, та пропонує провести голосування щодо нього.

3.6.3 У випадку наявності декількох проектів рішень з одного питання черговість голосування по кожному з них визначається часом подання проектів рішень.

3.6.4. Після оголошення головуючим початку голосування не дозволяється його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

3.6.5. Рішення НКРЗІ приймаються відкритим поіменним голосуванням. Результати голосування заносяться до протоколу.

3.6.6. Після закінчення голосування головуючий оголошує його повні результати та рішення, прийняте за результатами голосування.

3.6.7. У разі порушення порядку голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

3.6.8. Члени НКРЗІ, які проголосували проти запропонованого рішення, мають право пояснити підстави своєї позиції, які заносяться до протоколу засідання.

3.6.9. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального кількісного складу НКРЗІ.

3.6.10. Голова та/або член НКРЗІ, який не підтримує прийняте рішення, має право надати письмове обґрунтування своєї позиції, яке додається до протоколу засідання.

3.7. Етика поведінки на засіданнях НКРЗІ.

3.7.1. Всі присутні на засіданнях НКРЗІ зобов'язані:

а) вести себе шанобливо до Голови та членів НКРЗІ, всіх присутніх на засіданні;

б) виконувати розпорядження головуючого щодо дотримання порядку;

в) утримуватися від розмов, реплік у будь-якій формі та не ходити залом без особливої потреби;

г) не користуватися мобільними телефонами;

д) не створювати інших перешкод для нормального ходу засідання.

3.7.2. Особа, яка заважає проведенню засідання, може бути позбавлена головуючим права присутності на засіданні, за винятком випадків, якщо таке право передбачене законодавством. Головуючий може також оголосити перерву або закрити засідання. У випадку, якщо проведенню засідання заважає член НКРЗІ, головуючий також може оголосити перерву або закрити засідання.

3.8. Оформлення протоколів та рішень НКРЗІ.

3.8.1. Засідання Комісії протоколюється. Ведення протоколу засідань Комісії здійснюється відділом організаційного забезпечення департаменту забезпечення діяльності.

3.8.2. У протоколі засідання зазначаються:

- дата та місце проведення засідання;

- прізвища присутніх - головуючого і членів НКРЗ;

- питання, що розглядаються;

- перелік учасників засідання, що виступали з певного питання;

- результати поіменного голосування;

- протокольні доручення;

- прийняті рішення.

До протоколу додається список доповідачів та запрошених на засідання.

Протокол засідання Комісії повинен бути остаточно оформлений і підписаний протягом трьох робочих днів після закінчення засідання.

3.8.3. Протокол засідання Комісії підписують головуючий на засіданні і начальник відділу організаційного забезпечення департаменту забезпечення діяльності.

Після підписання протоколу аудіозапис засідання знищується.

3.8.4. За рішенням Голови НКРЗІ або члена Комісії, який виконує його обов'язки протоколи засідань можуть бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою НКРЗІ.

Відповідальність за зберігання протоколів засідань, рішень НКРЗІ, протокольних доручень Голови Комісії несе начальник відділу організаційного забезпечення департаменту забезпечення діяльності.

3.8.5. Рішення Комісії оформлюються відділом організаційного забезпечення департаменту забезпечення діяльності протягом трьох робочих днів після закінчення засідання.

Відповідність рішення, що оформлюється, прийнятому на засіданні НКРЗІ рішенню, підтверджується візами членів Комісії, які були присутні на розгляді даного питання, керівника відповідального структурного підрозділу, керівників структурних підрозділів, представники яких брали участь у підготовці рішення, керівника департаменту правового забезпечення. Разом з рішенням членам НКРЗІ надається для ознайомлення протокол засідання.

Рішення підписується Головою НКРЗІ або членом Комісії, який виконує його обов'язки на момент прийняття рішення.

3.9. Контроль за виконанням рішень НКРЗІ та протокольних доручень Голови НКРЗІ:

- контроль за виконанням рішень НКРЗІ та протокольних доручень Голови НКРЗІ або члена Комісії, який виконує його обов'язки у яких зазначені терміни винесення питань для розгляду на засіданнях Комісії, здійснюється відділом організаційного забезпечення департаменту забезпечення діяльності;

- інформація про стан виконання рішень НКРЗІ та протокольних доручень Голови НКРЗІ щотижнево подається Голові Комісії або члену НКРЗІ, який виконує його обов'язки.

4. Нормотворча діяльність

4.1. Нормотворча діяльність НКРЗІ провадиться на основі та на виконання законів України "Про телекомунікації", "Про радіочастотний ресурс України", "Про Національну програму інформатизації", "Про поштовий зв'язок", актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, а також з власної ініціативи.

4.2. Розроблення проекту нормативно-правового, у тому числі, регуляторного акта (далі - нормативно-правовий акт) в НКРЗІ покладається на структурний підрозділ відповідно до його компетенції на підставі річного плану Комісії, доручення Голови НКРЗІ або члена Комісії, який виконує його обов'язки.

4.3. Для розроблення проекту нормативно-правового акта наказом Голови НКРЗІ може утворюватися робоча група. До складу робочої групи залучаються фахівці апарату НКРЗІ, УДЦР та інші фахівці (за згодою), які мають досвід роботи та необхідні знання з питань, щодо яких розробляється відповідний нормативно-правовий акт.

4.4. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта:

- проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що обумовлюють необхідність підготовки проекту;

- визначається предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання;

- перевіряється його відповідність актам законодавства вищої юридичної сили, чинним міжнародним договорам України та забезпечується опрацювання проекту з урахуванням acquis cornmunautaire, якщо проект за предметом правового регулювання належить до сфери, правовідносини в якій регулюються законодавством ЄС;

- забезпечується погодження проекту з іншими заінтересованими органами виконавчої влади та у разі потреби вносяться необхідні поправки;

- вживаються заходи до усунення розбіжностей, зокрема організовується та проводиться за участю заінтересованих органів виконавчої влади, які мають зауваження до проекту, детальне обговорення шляхів вирішення спірних питань.

4.5. Структурний підрозділ, відповідальний за розроблення проекту нормативно-правового акта, надає розроблений проект членам НКРЗІ, департаменту правового забезпечення та іншим зацікавленим структурним підрозділам НКРЗІ для підготовки пропозицій та зауважень до проекту.

4.6. Перед поданням на засідання НКРЗІ проект нормативно-правового акта погоджується шляхом візування керівниками усіх заінтересованих підрозділів, департаменту правого забезпечення та членами НКРЗІ, відповідно до розподілу повноважень. У разі наявності розбіжностей у позиціях вказаних осіб до проекту рішення додаються письмові зауваження керівника відповідного підрозділу або члена НКРЗІ.

4.7. Розгляд та затвердження нормативно-правових актів, що розробляються НКРЗІ.

4.7.1. Після розроблення відповідальним структурним підрозділом або робочою групою проекту нормативно-правового акта, опрацювання його відповідними структурними підрозділами, департаментом правового забезпечення та членами НКРЗІ, проект з пояснювальною запискою виноситься на розгляд Комісії для прийняття за основу.

4.7.2. В разі прийняття проекту за основу він розміщується на офіційній сторінці Комісії в мережі Інтернет на період не менш ніж місяць для публічного обговорення. У випадках, передбачених законодавством, проект подається на погодження до заінтересованих державних органів.

4.7.3. У разі, якщо в процесі публічного обговорення і узгодження поступили зауваження та пропозиції, проект повторно виноситься на розгляд Комісії для його схвалення. При повторному винесенні проекту до нього додаються матеріали за результатами обговорення: порівняльні таблиці, протоколи розбіжностей, зауваження та пропозиції учасників обговорення та заінтересованих державних органів. Для участі у повторному розгляді проекту можуть запрошуватись члени Громадської ради при НКРЗІ, представники суб'єктів ринку зв'язку та інформатизації, громадськості, ЗМІ.

4.7.4. В разі схвалення НКРЗІ проекту нормативно-правового акта із зауваженнями та пропозиціями, що поступили, він подається на повторне погодження до заінтересованих державних органів. Після погодження зазначеними органами, в строк не менше, ніж 4 робочих дня до засідання НКРЗІ проект подається до департаменту правового забезпечення для проведення юридичної експертизи та отримання відповідного висновку. В рамках юридичної експертизи сектором з питань запобігань та виявлення корупції проводиться дослідження з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень. Після отримання висновку за результатами проведення юридичної експертизи проект виноситься на засідання НКРЗІ для затвердження.

4.7.5. У разі, якщо в процесі публічного обговорення і узгодження з зацікавленими державними органами пропозицій про внесення змін до проекту нормативно-правового акта не поступило, він виноситься на засідання Комісії для затвердження з дотриманням встановленого цим Регламентом порядку проведення юридичної експертизи.

4.8. Після затвердження НКРЗІ нормативно-правовий акт в п'ятиденний строк подається апаратом на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.9. Проекти нормативно-правових актів виносяться на розгляд НКРЗІ, супроводжуються під час погодження та реєстрації структурним підрозділом, який є відповідальним за розробку даного проекту та департаментом правового забезпечення.

5. Організація державного нагляду

5.1. Державний нагляд здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок, перевірки достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, дозволів, а також відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам відповідно до чинного законодавства у порядку, затвердженому НКРЗІ.

5.2. Планові перевірки здійснюються відповідно до Планів перевірок, які щоквартально затверджуються НКРЗІ на підставі пропозицій Голови і членів НКРЗІ, керівників структурних підрозділів Комісії, керівника УДЦР.

Плани повинні бути затверджені не пізніше 20 числа місяця, який передує кварталу, у якому будуть здійснюватися планові перевірки.

5.3. Зміни до плану перевірок можуть вноситися не частіше, ніж раз на місяць. Такі зміни повинні бути затверджені рішенням НКРЗІ не пізніше, ніж за 15 робочих днів до початку перевірки.

5.4. Позапланові перевірки здійснюються згідно з законодавством. Рішення про проведення позапланових перевірок приймаються на засіданнях НКРЗІ у формі закритих слухань.

5.5. Перевірки достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, дозволів, та відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам здійснюються за розпорядженням Голови НКРЗІ або члена НКРЗІ, який виконує його обов'язки.

5.6. Здійснення державного нагляду покладається на департамент державного нагляду.

5.7. Уповноваженим НКРЗІ для здійснення державного нагляду посадовим особам видається службове посвідчення, затвердженого Комісією зразка.

6. Порядок проведення нарад

6.1. Апаратні наради.

6.1.1. Апаратні наради проводяться, як правило, один раз на тиждень.

6.1.2. Голова НКРЗІ або член НКРЗІ, який виконує його обов'язки, проводить апаратні наради для розгляду поточних питань роботи апарату Комісії.

6.1.3. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій Голови, членів НКРЗІ, керівника апарату та керівників структурних підрозділів.

6.1.4. Організацію проведення апаратних нарад здійснює керівник апарату НКРЗІ.

6.1.5. Рішення, прийняті на апаратній нараді, оформлюються відділом організаційного забезпечення департаменту забезпечення діяльності в одноденний строк протоколом. Протокол наради підписує Голова НКРЗІ або член НКРЗІ, який виконує його обов'язки.

6.1.6. За результатами апаратної наради Головою НКРЗІ або членом НКРЗІ, який виконує його обов'язки можуть даватися протокольні доручення, які оформлюються відділом організаційного забезпечення департаменту забезпечення діяльності одночасно з протоколом наради. У дводенний термін протокольні доручення передаються для виконання посадовим особам, які відповідають за їх виконання.

6.1.7. Контроль за виконанням протокольних доручень Голови НКРЗІ або члена Комісії, який виконує його обов'язки здійснюється відділом організаційного забезпечення департаменту забезпечення діяльності.

6.2. Оперативні наради.

6.2.1. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань, Голова НКРЗІ, члени НКРЗІ, відповідно до розподілу повноважень, або керівник апарату проводять оперативні наради.

6.2.2. Порядок денний та матеріали до нього подаються учасникам оперативної наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - у день її проведення.

6.2.3. За вказівкою головуючого, рішення, прийняті на оперативній нараді, оформлюються протоколом. Протокол оперативної наради підписується головуючим. Оригінал протоколу передається для реєстрації та зберігання до відділу організаційного забезпечення департаменту забезпечення діяльності.

6.2.4. Організація проведення оперативної наради та ведення протоколу покладається на структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

6.2.5. Контроль за виконанням протокольних доручень, наданих на оперативних нарадах, здійснює відділ організаційного забезпечення департаменту забезпечення діяльності.

6.3. Міжвідомчі наради.

6.3.1. Для вирішення питань міжвідомчого характеру в НКРЗІ можуть проводитися міжвідомчі наради із залученням представників інших державних органів за їх згодою.

6.3.2. Порядок денний та матеріали до наради надсилаються учасникам міжвідомчої наради не пізніше ніж за два дні до початку її проведення.

6.3.3. Організація міжвідомчих нарад покладається на члена НКРЗІ, визначеного Головою, та на структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

6.3.4. Рішення, прийняті на міжвідомчій нараді, оформлюються протоколом. Протокол міжвідомчої наради підписується відповідальним членом НКРЗІ. Оригінал протоколу передається для реєстрації та зберігання до відділу організаційного забезпечення департаменту забезпечення діяльності.

6.3.5. Контроль за виконанням протокольних доручень, наданих на міжвідомчих нарадах, здійснює відповідний структурний підрозділ та відділ організаційного забезпечення департаменту забезпечення діяльності.

7. Організація роботи з документами

7.1. Організація роботи з документами в НКРЗІ, контроль за своєчасним їх розглядом здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в НКРЗІ, затвердженої наказом Голови НКРЗІ.

7.2. Порядок поводження з документами, справами, виданнями та іншими матеріальними носіями інформації з обмеженим доступом визначається чинним законодавством України у сфері охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом.

7.3. Ведення діловодства в НКРЗІ покладається на відділ документального забезпечення та контролю.

7.4. Контроль за організацією діловодства та поводженням з документами, справами, виданнями та іншими матеріальними носіями інформації з обмеженим доступом організовується та здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України у сфері охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом.

8. Консультативні та інші дорадчі органи

8.1. НКРЗІ для забезпечення здійснення своїх повноважень може утворювати постійні і тимчасові консультативні та інші дорадчі органи. Положення про такі органи затверджуються НКРЗІ.

8.2. Кількісний і персональний склад консультативних та інших дорадчих органів затверджується наказом Голови НКРЗІ.

9. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю

9.1. Організація взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю забезпечується відділом взаємодії із ЗМІ та надання публічної інформації департаменту забезпечення діяльності.

9.2. При НКРЗІ утворюється Громадська рада, яка діє відповідно до Положення про Громадську раду при НКРЗІ, що затверджується відповідним рішенням Комісії.

9.3. З метою організації взаємодії із засобами масової інформації, об'єднаннями громадян, НКРЗІ забезпечує:

- проведення в установленому порядку консультацій з громадськістю;

- можливість присутності на засіданнях НКРЗІ представників ЗМІ, Громадської ради при НКРЗІ та громадськості у порядку, передбаченому НКРЗІ;

- організацію вивчення громадської думки стосовно проблем, пріоритетів та перспектив регулювання та розвитку у сферах телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом, поштового зв'язку;

- інформування громадськості про діяльність НКРЗІ шляхом публікації прес-релізів, проведення прес-конференцій, брифінгів, Інтернет-конференцій, "гарячих" телефонних ліній, видання офіційного друкованого бюлетеню, розміщення в засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про діяльність НКРЗІ, розміщення інформації про її діяльність на офіційній сторінці Комісії в мережі Інтернет тощо;

- проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації та мережі Інтернет стосовно своєї діяльності та реагування на критичні зауваження.

9.4. Пропозиції (звернення) об'єднань громадян розглядаються у місячний строк Головою НКРЗІ або визначеним ним членом НКРЗІ, посадовими особами апарату НКРЗІ. Про результати розгляду авторові пропозицій (звернень) повідомляється листом в установленому порядку.

10. Організація роботи із зверненнями споживачів та громадян

10.1. Звернення споживачів та громадян, адресовані НКРЗІ, розглядаються відповідно до законодавства. За зверненнями громадян ведеться окреме діловодство відповідно до Інструкції з діловодства по роботі із зверненнями споживачів та громадян в НКРЗІ, затвердженої наказом Голови НКРЗІ.

10.2. Відповіді заявникам за результатами розгляду звернень надає Голова НКРЗІ або член НКРЗІ, уповноважений Головою (відповідно до розподілу повноважень членів НКРЗІ відносно окремих напрямків діяльності Комісії), у разі, якщо розгляд питання не потребує погодження з іншими членами НКРЗІ.

10.3. Якщо вирішення питання, порушеного у зверненні, не належить до повноважень НКРЗІ, структурний підрозділ, який забезпечує розгляд звернень, організовує надсилання звернення протягом п'яти днів за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється авторові.

10.4. Голова та члени НКРЗІ, керівник апарату, керівники структурних підрозділів проводять особистий прийом громадян згідно із затвердженими наказом Голови НКРЗІ порядком та графіком, що доводяться до відома громадян.

10.5. У разі відсутності Голови або члена НКРЗІ, який проводить особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, прийом здійснює член НКРЗІ відповідно до розподілу повноважень членів НКРЗІ відносно окремих напрямків діяльності Комісії.

10.6. У разі відсутності керівника структурного підрозділу, який проводить особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, прийом здійснює його заступник.

11. Управління персоналом та проходження державної служби

11.1. Організацію роботи з кадрами в НКРЗІ здійснює відділ кадрової роботи та державної служби на підставі річного плану роботи з кадрами, затвердженого наказом Голови НКРЗІ, в якому визначаються заходи з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

11.2. Прийняття осіб на державну службу в НКРЗІ здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI) на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено чинним законодавством.

Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців наказом Голови НКРЗІ утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів конкурсній комісії.

Рішення про призначення на посаду державного службовця приймає Голова НКРЗІ на підставі пропозицій конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

При прийнятті осіб на державну службу за рекомендацією конкурсної комісії може встановлюватися випробувальний термін до шести місяців.

11.3. В НКРЗІ формується кадровий резерв, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. Із зарахованими до кадрового резерву на посади працівників апарату НКРЗІ особами проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації відповідно до затверджених планів роботи.

11.4. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних та ділових якостей осіб, які претендують на посади державних службовців в НКРЗІ, а також осіб, зарахованих до її кадрового резерву, або державних службовців, які претендують на зайняття більш високих посад, може проводитися в установленому порядку їх стажування на відповідних посадах у структурних підрозділах НКРЗІ.

11.5. З метою підвищення ефективності діяльності державних службовців НКРЗІ та їх відповідальності за доручену справу один раз на три роки проводиться атестація державних службовців.

Для здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби у період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань та обов'язків за попередній рік роботи.

Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги під час проведення планомірної ротації кадрів на окремих посадах.

11.6. З метою своєчасного та в повному обсязі виконання завдань і доручень керівництва НКРЗІ встановлюється, в разі потреби, чергування працівників структурних підрозділів (згідно з графіком, затвердженим наказом Голови НКРЗІ).

11.7. Перебування у робочий час працівників структурних підрозділів за межами приміщень НКРЗІ з метою вирішення службових питань погоджується з керівниками відповідних підрозділів, а керівників департаментів, управлінь, самостійних відділів і секторів апарату Комісії - з Головою НКРЗІ або членом НКРЗ, який виконує його обов'язки. Про свою відсутність працівники роблять відповідний запис у книзі реєстрації місцевих відряджень.

11.8. Комісія розглядає та вносить пропозиції щодо нагородження державними та урядовими нагородами працівників НКРЗІ, підприємств, що входять до сфери регулювання та управління НКРЗІ.

За сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов'язків, за особливі трудові заслуги Комісія нагороджує працівників НКРЗІ, інших організацій та підприємств власними відомчими заохочувальними відзнаками та вносить пропозиції щодо нагородження відомчими відзнаками інших державних органів.

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали