МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 жовтня 2011 року N 159

Про затвердження Регламенту засідань колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1569 "Про затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації" та наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.10.2011 N 74 "Про утворення колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України" наказую:

1. Затвердити Регламент засідань колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що додається.

2. Першому заступнику Міністра, заступнику Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату, керівникам самостійних структурних підрозділів забезпечити особистий контроль за виконанням вимог вищезазначеного Регламенту.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 27.04.2010 N 469 "Про затвердження Регламенту засідань колегії Міністерства економіки України".

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
24.10.2011 N 159

РЕГЛАМЕНТ
засідань колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Формування плану проведення засідань колегії

1. Засідання колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) проводяться згідно з планом роботи колегії, затвердженим наказом Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України, та за необхідністю.

2. Питання для розгляду на засіданнях колегії визначають виходячи з актів Президента України, рішень Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства, інших нормативно-правових документів, а також за ініціативою Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України, першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату.

3. З метою своєчасного розроблення плану роботи колегії керівники структурних підрозділів Міністерства за погодженням з першим заступником Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату згідно з розподілом обов'язків за один місяць до кінця поточного півріччя (року) подають структурному підрозділу, відповідальному за роботу колегії, у друкованому (оригінал) та електронному вигляді перелік питань, які доцільно винести на розгляд колегії в наступному півріччі (році).

Пропозиції до плану роботи колегії можуть подаватися також керівниками центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України.

У плані роботи колегії зазначаються питання, що розглядаються, відповідальні за підготовку матеріалів, назви структурних підрозділів Міністерства, які їх готують, термін подання, дата розгляду на засіданні, прізвища, ініціали та посади доповідачів.

4. Структурний підрозділ, відповідальний за роботу колегії, готує проект плану роботи колегії на наступне півріччя (рік) і до 10 числа останнього місяця поточного півріччя (року) подає його на затвердження Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі України.

Затверджений план роботи колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя (року) членам колегії, керівникам самостійних структурних підрозділів Міністерства, керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства. У разі необхідності план роботи або витяг з нього надсилається іншим центральним органам виконавчої влади.

Порядок подання матеріалів для розгляду на засіданнях колегії

5. Матеріали на розгляд колегії подають структурному підрозділу, відповідальному за роботу колегії, у друкованому (оригінал) та електронному вигляді не пізніше ніж за сім днів до дня засідання.

Ці матеріали повинні містити:

довідку з питання порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій із зазначенням додатків.

Довідку із запропонованого для розгляду питання, адресовану колегії, підписує керівник самостійного структурного підрозділу, відповідальний за підготовку питання. Обсяг не повинен перевищувати чотирьох сторінок (без урахування додатків). На першій сторінці довідки у лівому верхньому куті відповідним першим заступником Міністра, заступником Міністра або заступником Міністра - керівником апарату проставляється позначка "На колегію". У кінці довідки обов'язково зазначають дату, прізвище та номер телефону виконавця;

проект рішення колегії (за потреби проект наказу) з питання, яке розглядатиметься на засіданні колегії, обов'язково завізований першим заступником Міністра, заступником Міністра або заступником Міністра - керівником апарату, відповідальним за підготовку цього питання до розгляду. У разі погодження проекту рішення колегії більше ніж трьома посадовими особами до нього додається довідка про погодження, підписана керівником відповідного самостійного структурного підрозділу, із зазначенням прізвищ, ініціалів та посад посадових осіб, які його завізували;

список осіб, запрошених на засідання колегії, із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, посади, підписаний керівником самостійного структурного підрозділу, відповідальним за підготовку цього питання, та погоджений першим заступником Міністра, заступником Міністра або заступником Міністра - керівником апарату відповідно до розподілу обов'язків;

довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

6. Якщо необхідно внести додаткові питання для їх оперативного розгляду колегією, керівники самостійних структурних підрозділів Міністерства за погодженням з першим заступником Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату згідно з розподілом обов'язків подають голові колегії відповідні пропозиції не пізніше ніж за 10 робочих днів до чергового засідання. У разі рішення голови колегії про включення питання до порядку денного засідання колегії керівники самостійних структурних підрозділів Міністерства готують матеріали і в установленому порядку подають структурному підрозділу, відповідальному за роботу колегії.

7. За своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідань колегії особисто несуть відповідальність керівники самостійних структурних підрозділів Міністерства, зазначені у плані роботи колегії.

8. Керівники самостійних структурних підрозділів Міністерства, відповідальні за підготовку питання, яке розглядатиметься на колегії, узгоджують, організовують та координують роботу інших структурних підрозділів та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України, залучених до розроблення необхідних матеріалів із зазначеного питання.

9. Структурний підрозділ, відповідальний за роботу колегії, перевіряє всі матеріали на відповідність вимогам Положення про колегію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та цього Регламенту.

При порушенні встановленого порядку підготовки матеріалів до засідань колегії структурний підрозділ, відповідальний за роботу колегії, протягом двох робочих днів повертає їх на доопрацювання.

Про порушення порядку та термінів підготовки матеріалів до засідання колегії структурний підрозділ, відповідальний за роботу колегії, негайно інформує Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України або особу, яка його заміщує.

10. Структурний підрозділ, відповідальний за роботу колегії, погоджує проект порядку денного засідання колегії, список осіб, дату і час проведення засідання колегії з Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України, після чого разом з іншими матеріалами надсилає його всім учасникам засідання не пізніше ніж за три дні до засідання.

11. Члени колегії, інші посадові особи, яким надіслано матеріали, можуть за два дні до засідання подавати структурному підрозділу, відповідальному за роботу колегії, зауваження і пропозиції з питань, винесених на розгляд колегії.

Структурний підрозділ, відповідальний за роботу колегії, доводить зауваження і пропозиції до відома керівника самостійного структурного підрозділу, відповідального за підготовку питання, для врахування у доповіді.

12. За один день до засідання колегії керівники самостійних структурних підрозділів Міністерства, відповідальні за підготовку питань, уточнюють списки осіб, запрошених на засідання, списки виступаючих на засіданні та подають ці зміни структурному підрозділу, відповідальному за роботу колегії.

Порядок проведення засідань колегії і оформлення прийнятих рішень

13. Засідання колегії веде її голова, а в разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України.

14. У засіданнях колегії беруть участь члени колегії та інші посадові особи, запрошені для розгляду кожного окремого питання.

15. Члени колегії перед початком засідання реєструються.

16. Порядок денний засідання колегії затверджується безпосередньо на засіданні.

17. Засідання колегії проходять за регламентом: доповідь у межах п'ятнадцяти хвилин, співдоповідь - до десяти хвилин, виступ під час обговорення - до п'яти хвилин, довідки - до трьох хвилин. За потреби головуючий може змінити тривалість виступів. Після двох годин роботи, як правило, оголошують перерву. Члени колегії та посадові особи, запрошені для участі в розгляді окремих питань, виступають під час обговорення, уносять пропозиції та зауваження, дають необхідні довідки. Дебати припиняються за пропозицією головуючого.

Особи, запрошені на засідання колегії для участі в розгляді окремих питань, після обговорення і прийняття відповідних рішень не беруть участі в подальшій роботі та можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу головуючого.

18. Рішення колегії ухвалюються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана в письмовій формі, розглядається на засіданні колегії та враховується під час голосування.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

19. Після засідання колегії відповідальні за підготовку розглянутих питань керівники самостійних структурних підрозділів в обов'язковому порядку в 10-денний термін (якщо головою колегії не встановлено інший термін) доопрацьовують проекти рішень колегії з урахуванням зауважень та пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, чітко формулюють, погоджують з першим заступником Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату відповідно до розподілу обов'язків і наступного дня (якщо головуючий не встановив термін доопрацювання рішення колегії) подають у друкованому (оригінал) та електронному вигляді структурному підрозділу, відповідальному за роботу колегії.

Структурний підрозділ, відповідальний за роботу колегії, терміново доопрацьовує протокол засідання колегії з урахуванням унесених структурними підрозділами доопрацьованих протокольних рішень (окремо щодо кожного пункту порядку денного засідання колегії). Протокол підписують головуючий та працівник структурного підрозділу, відповідального за роботу колегії (секретар).

20. Якщо виникають розбіжності при обговоренні окремих питань порядку денного, а також коли немає можливості прийняти відповідне рішення під час засідання колегії, утворюють робочі групи із залученням у разі потреби представників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України, для доопрацювання проектів протокольних рішень з урахуванням висловлених на засіданні пропозицій і зауважень.

Особи, які очолюють робочі групи, організовують їх роботу та забезпечують подання структурному підрозділу, відповідальному за роботу колегії, доопрацьованих і узгоджених проектів рішень колегії в установлені терміни.

21. При проведенні закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовку матеріалів, оформлення прийнятих протокольних рішень здійснюють з дотриманням установлених правил роботи з документами обмеженого доступу.

22. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Міністерства.

23. Копії наказів, прийнятих на виконання рішень колегії, протоколів (витягів із протоколів) засідань колегії надсилаються членам колегії, керівникам самостійних структурних підрозділів, центральним органам виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України, за призначенням.

24. Підписані протоколи засідань колегії, а також оригінали всіх матеріалів до засідань колегії зберігаються у структурному підрозділі, відповідальному за роботу колегії, після чого в установлений термін передаються для постійного зберігання до архіву Міністерства.

25. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють перший заступник Міністра, заступник Міністра, заступник Міністра - керівник апарату, керівники самостійних структурних підрозділів. Інформація про хід виконання короткострокових (разових) заходів (або стану виконання довгострокових заходів) у терміни, визначені Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України, надається структурному підрозділу, відповідальному за роботу колегії, в письмовій (оригінал) та електронній формі.

26. Структурний підрозділ, відповідальний за роботу колегії, разом із структурним підрозділом, відповідальним за взаємодію із засобами масової інформації, у разі потреби подає офіційну інформацію щодо порядку денного засідання колегії та прийнятих рішень засобам масової інформації, а також погоджує з Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України питання щодо присутності під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису.

 

Директор департаменту забезпечення
роботи Міністра (патронатна служба)

І. Ф. Череповська

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали