МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 травня 2012 року N 592

Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.05.2012

Відповідно до рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.05.2012 наказую:

1. Відкрити аспірантуру та докторантуру у вищих навчальних закладах та наукових установах відповідно до списку згідно з додатком 1.

2. Розширити перелік наукових спеціальностей в аспірантурі та докторантурі вищих навчальних закладів відповідно до списку згідно з додатком 2.

3. Відмовити у розширенні переліку наукових спеціальностей в аспірантурі та докторантурі вищих навчальних закладів відповідно до списку згідно з додатком 3.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Д. В. Табачник


 

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
17.05.2012 N 592


1. Відкрити аспірантуру у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах:

 

Назва вищого навчального закладу

Шифр та назва спеціальності

1.

Державна установа "Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України" (м. Київ)

03.00.09 - Імунологія (біологічні науки);
03.00.20 - Біотехнологія (біологічні науки)

2.

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (Міністерство соціальної політики України)

08.00.03 - Економіка та управління національним господарством;
08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика


 

Директор департаменту роботи з
персоналом та керівними кадрами

І. А. Некрасса


 

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
17.05.2012 N 592


1. Розширити перелік наукових спеціальностей в аспірантурі вищих навчальних закладів та наукових установ:

N

Назва вищого навчального закладу

Шифр та назва спеціальності

1.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01.04.11 - Магнетизм

2.

Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"

01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень;
08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит;
08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
23.00.05 - Етнополітологія та етнодержавознавство

3.

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

03.00.12 - Фізіологія рослин (біологічні науки);
03.00.16 - Екологія (сільськогосподарські науки)

4.

Національний університет фізичного виховання і спорту (м. Київ)

03.00.13 - Фізіологія людини і тварин (біологічні науки);
13.00.02 - Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)

5.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

03.00.16 - Екологія (біологічні науки);
03.00.20 - Біотехнологія (біологічні науки)

6.

Керченський державний морський технологічний університет

03.00.17 - Гідробіологія;
05.09.03 - Електротехнічні комплекси та системи;
22.00.04 - Спеціальні та галузеві соціології

7.

Херсонська державна морська академія

05.02.01 - Матеріалознавство;
05.13.07 - Автоматизація процесів керування

8.

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний гуманітарний університет" (м. Одеса)

05.12.02 - Телекомунікаційні системи та мережі

9.

Львівський національний аграрний університет

05.17.14 - Хімічний опір матеріалів та захист від корозії

10.

Одеська національна академія харчових технологій

05.18.01 - Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів

11.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

05.18.08 - Товарознавство непродовольчих товарів;
05.18.16 - Технологія харчової продукції

12.

Київський національний торговельно-економічний університет

05.18.08 - Товарознавство непродовольчих товарів;
05.18.15 - Товарознавство харчових продуктів;
05.18.16 - Технологія продуктів харчування

13.

Харківська національна академія міського господарства

05.22.09 - Електротранспорт

14.

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

05.23.08 - Технологія та організація промислового та цивільного будівництва;
08.00.04 - Економіка та управління підприємствами

15.

Національний університет "Острозька академія"

07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни;
12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки

16.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

17.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

08.00.04 - Економіка та управління підприємствами
21.03.03 - Геополітика (політичні науки)

18.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

08.00.04 - Економіка та управління підприємствами
23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку

19.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

20.

Житомирський державний університет імені Івана Франка

09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії;
10.01.03 - Література слов'янських народів;
13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

21.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

09.00.05 - Історія філософії;
21.03.03 - Геополітика (політичні науки);
26.00.01 - Теорія та історія культури (філософські науки)

22.

Національний університет "Одеська юридична академія"

10.02.17 - Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

23.

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

24.

Національний університет "Львівська політехніка"

12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
12.00.12 - Філософія права

25.

ЗАТ "Вищий навчальний заклад "Національна академія управління" (м. Київ)

12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

26.

Львівський державний університет внутрішніх справ

12.00.12 - Філософія права;
21.04.01 - Економічна безпека держави;
21.04.02 - Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності

27.

Інститут вищої освіти (Національна академія педагогічних наук України)

13.00.06 - Теорія і методика управління освітою

28.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

14.01.38 - Загальна практика - сімейна медицина

29.

Київський національний університет культури і мистецтв (Міністерство культури України)

17.00.07 - Дизайн

30.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

19.00.03 - Психологія праці; інженерна психологія (технічні науки)

31.

Волинський національний університет імені Лесі Українки

23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем глобального розвитку

32.

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

25.00.01 - Теорія та історія державного управління

33.

Сумський державний університет

25.00.02 - Механізми державного управління

34.

Херсонський національний технічний університет

25.00.02 - Механізми державного управління

35.

Національний авіаційний університет

27.00.02 - Документознавство, архівознавство


2. Розширити перелік наукових спеціальностей в докторантурі вищих навчальних закладів:

N
п/п

Назва вищого навчального закладу

Шифр та назва спеціальності

1.

Харківський національний університет радіоелектроніки

01.04.01 - Фізика приладів, елементів та систем;
05.13.21 - Системи захисту інформації

2.

Житомирський державний технологічний університет

03.00.16 - Екологія

3.

Хмельницький національний університет

05.05.10 - Машини легкої промисловості

4.

Таврійський державний агротехнологічний університет

05.05.11 - Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

5.

Українська академія друкарства (м. Львів)

05.13.06 - Інформаційні технології

6.

Одеська національна академія харчових технологій

05.18.01 - Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів

7.

Національний авіаційний університет

05.22.01 - Транспортні системи

8.

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

07.00.01 - Історія України

9.

Житомирський державний університет імені Івана Франка

09.00.11 - Релігієзнавство (філософські науки);
10.01.01 - Українська література

10.

Волинський національний університет імені Лесі Українки

10.01.01 - Українська література

11.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

10.01.02 - Російська література

12.

Інститут законодавства Верховної Ради України

12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
12.00.11 - Міжнародне право

13.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки

14.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

13.00.09 - Теорія навчання

15.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

13.00.10 - Інформаційно-комунікативні технології в освіті;
23.00.01 - Теорія та історія політичної науки

16.

Сумський державний університет

14.01.03 - Хірургія;
14.01.10 - Педіатрія

17.

Ужгородський національний університет

14.01.05 - Нейрохірургія

18.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

21.03.03 - Геополітика (політичні науки)

19.

Харківська державна академія культури

26.00.04 - Українська культура (культурологія, мистецтвознавство)


3. Дозволити здійснити у 2013 році набір у кількості прийому - 3 особи до докторантури Академії внутрішніх військ МВС України (м. Харків) зі спеціальності:

21.07.05 - Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку (військові та технічні науки).

 

Директор департаменту роботи з
персоналом та керівними кадрами

І. А. Некрасса


 

Додаток 3
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


1. Відмовити у відкритті аспірантури Івано-Франківському університету права імені Короля Данила Галицького зі спеціальностей: 12.00.01 - "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень", 12.00.12 - "Філософія права" у зв'язку з відсутністю рівня акредитації вищого навчального закладу.

2. У зв'язку з невідповідністю наукового забезпечення, напрямків наукових досліджень та достатньою кількістю вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, в яких ведеться підготовка кандидатів наук, відмовити у розширенні переліку наукових спеціальностей в аспірантурі наступних вищих навчальних закладів:

N
п/п

Назва вищого навчального закладу

Шифр та назва спеціальності

1.

Національний університет харчових технологій

05.18.15 - Товарознавство харчових продуктів

2.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

05.18.15 - Товарознавство харчових продуктів

3.

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

4.

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний науково-технічний університет імені Юрія Бугая"

08.00.03 - Економіка та управління національним господарством;
08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

5.

Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"

08.00.04 - Економіка та управління підприємствами;
23.00.02 - Політичні інститути та процеси

6.

Волинський національний університет імені Лесі України

08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит;
10.02.15 - Загальне мовознавство

7.

Житомирський державний технологічний університет

08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

8.

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

10.02.05 - Загальне мовознавство;
10.02.16 - Перекладознавство

9.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки;
13.00.06 - Теорія і методика управління освітою

10.

Київський національний університет культури і мистецтв (Міністерство культури України)

17.00.02 - Театральне мистецтво;
17.00.04 - Кіномистецтво. Телебачення;
26.00.01 - Теорія й історія культури (історичні науки)

11.

Запорізький національний технічний університет

24.00.01 - Олімпійський і професійний спорт;
24.00.02 - Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

12.

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

27.00.01 - Теорія та історія соціальних комунікацій


3. У зв'язку з невідповідністю наукового забезпечення, напрямків наукових досліджень та достатньою кількістю вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, в яких ведеться підготовка докторів наук, відмовити у розширенні наукових спеціальностей в докторантурі наступних вищих навчальних закладів:

N
п/п

Назва вищого навчального закладу

Шифр та назва спеціальності

1.

Одеська державна академія будівництва та архітектури

08.00.04 - Економіка та управління підприємствами

2.

Полтавська державна аграрна академія

08.00.04 - Економіка та управління підприємствами

3.

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

13.00.02 - Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)


 

Директор департаменту роботи з
персоналом та керівними кадрами

І. А. Некрасса

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали