МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 листопада 2011 року N 1299

Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства від 10.11.2011

Відповідно до рішень атестаційної колегії Міністерства від 10.11.2011 наказую:

1. Відкрити аспірантуру і докторантуру у вищих навчальних закладах і наукових установах відповідно до переліку згідно з додатком 1.

2. Відмовити у відкритті аспірантури та докторантури вищим навчальним закладам відповідно до переліку згідно з додатком 2.

3. Розширити перелік наукових спеціальностей в аспірантурі та докторантурі вищих навчальних закладів відповідно до переліку згідно з додатком 3.

4. Відмовити у розширенні переліку спеціальностей в аспірантурі та докторантурі вищих навчальних закладів згідно з додатком 4.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
11.11.2011 N 1299

1. Відкрити аспірантуру у вищих навчальних закладах і наукових установах:

N
п/п

Назва вищого навчального закладу

Шифр та назва спеціальності

1.

Український інститут національної пам'яті (Кабінет Міністрів України)

07.00.01 - Історія України

2.

Вищий навчальний заклад "Одеська державна академія технічного регулювання та якості" (Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України)

05.01.02 - Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення;
05.11.01 - Прилади та методи вимірювання механічних величин

3.

Інститут обдарованої дитини (Національна академія педагогічних наук України)

13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки

2. Відкрити докторантуру у Бердянському державному педагогічному університеті (Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України) зі спеціальності:

13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти.

 

Директор департаменту
роботи з персоналом
та керівними кадрами

І. А. Некрасса

 

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
11.11.2011 N 1299

1. У зв'язку з невідповідністю наукового забезпечення, напрямків наукових досліджень та достатньою кількістю вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, в яких ведеться підготовка кандидатів наук, відмовити приватному вищому навчальному закладу "Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького" у відкритті аспірантури зі спеціальностей:

08.00.09

- Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (переробна промисловість);

12.00.01

- Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

12.00.12

- Філософія права.

2. У зв'язку з достатньою кількістю вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, в яких ведеться підготовка докторів наук, відмовити приватному акціонерному товариству "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" у відкритті докторантури зі спеціальності 12.00.07 - "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право".

 

Директор департаменту
роботи з персоналом
та керівними кадрами

І. А. Некрасса

 

Додаток 3
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
11.11.2011 N 1299

Розширити перелік наукових спеціальностей в аспірантурі вищих навчальних закладів:

N
п/п

Назва вищого навчального закладу

Шифр та назва спеціальності

1.

Національний університет харчових технологій

05.02.04 - Тертя та зношування в машинах

2.

Луцький національний технічний університет

05.02.08 - Технологія машинобудування

3.

Хмельницький національний університет

05.12.17 - Радіотехнічні та телевізійні системи

4.

Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"

05.13.06 - Інформаційні технології

5.

Одеська національна академія харчових технологій

05.18.05 - Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння

6.

Одеський державний аграрний університет

06.01.01 - Загальне землеробство

7.

Дніпропетровський державний аграрний університет

06.02.04 - Технологія виробництва продуктів тваринництва

8.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

08.00.06 - Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

9.

Житомирський державний університет імені Івана Франка

09.00.08 - Естетика

10.

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

09.00.10 - Філософія освіти

11.

Інститут законодавства Верховної Ради України

12.00.03 - Цивільне право цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

12.

Академія праці і соціальних відносин (Федерація професійних спілок України)

12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

13.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти

14.

Київський університет імені Бориса Грінченка

13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

15.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія

16.

Академія фінансового управління (м. Київ) (Міністерство фінансів України)

21.04.02 - Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності

17.

ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

23.00.02 - Політичні інститути та процеси

18.

Запорізький національний університет

23.00.02 - Політичні інститути та процеси

19.

Сумський державний університет

27.00.01 - Теорія та історія соціальних комунікацій

Розширити перелік наукових спеціальностей в докторантурі вищих навчальних закладів:

N
п/п

Назва вищого навчального закладу

Шифр та назва спеціальності

1.

Національний університет "Львівська політехніка"

01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем;
05.12.02 - Телекомунікаційні системи та мережі;
05.13.05 - Комп'ютерні системи та компоненти;
05.13.12 - Системи автоматизації проектувальних робіт

2.

Національний університет харчових технологій

05.02.04 - Тертя та зношування в машинах

3.

Національний лісотехнічний університет України (м. Львів)

05.23.06 - Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини;
06.03.02 - Лісовпорядкування і лісова таксація

4.

Харківський національний університет радіоелектроніки

05.27.06 - Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

5.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

08.00.04 - Економіка та управління підприємствами

6.

Житомирський державний університет імені Івана Франка

09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії (філософські науки)

7.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

09.00.11 - Релігієзнавство (філософські науки)

8.

Київський університет імені Бориса Грінченка

10.01.06 - Теорія літератури

9.

Запорізький національний університет

10.02.01 - Українська мова

10.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

10.02.04 - Германські мови

11.

Рівненський державний гуманітарний університет

13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки

12.

Донецький національний медичний університет імені М. Горького

14.01.07 - Онкологія;
14.01.23 - Променева діагностика, променева терапія;
14.03.02 - Патологічна анатомія (медичні науки)

13.

Академія муніципального управління (м. Київ)

25.00.02 - Механізми державного управління

 

Директор департаменту
роботи з персоналом
та керівними кадрами

І. А. Некрасса

 

Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
11.11.2011 N 1299

1. У зв'язку з невідповідністю наукового забезпечення, напрямків наукових досліджень та достатньою кількістю вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, в яких ведеться підготовка кандидатів наук, відмовити у розширенні наукових спеціальностей в аспірантурі наступних вищих навчальних закладів:

N
п/п

Назва вищого навчального закладу

Шифр та назва спеціальності

1.

Національний лісотехнічний університет України

03.00.16 - Екологія (сільськогосподарські науки)

2.

Національний університет харчових технологій

09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії

3.

Київський університет імені Бориса Грінченка

07.00.02 - Всесвітня історія

4.

Українська академія банківської справи Національного банку України (м. Суми)

08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

5.

Бердянський університет менеджменту

08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

6.

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

7.

Одеський державний аграрний університет

08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

8.

Приватний вищий навчальний заклад "Львівський університет бізнесу та права"

08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

9.

Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"

09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії

10.

Житомирський державний університет імені Івана Франка

10.01.03 - Література слов'янських народів

11.

Сумський державний університет

10.02.01 - Українська мова;
10.02.04 - Германські мови

12.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

13.00.02 - Теорія і методика навчання (хімія)

13.

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

13.00.05 - Соціальна педагогіка

14.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

14.01.38 - Загальна практика - сімейна медицина

15.

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (Міністерство культури України)

26.00.04 - Українська культура (культурологія);
26.00.04 - Українська культура (мистецтвознавство);
27.00.02 - Документознавство, архівознавство (соціальні комунікації)

16.

Академія фінансового управління (м. Київ)

21.04.01 - Економічна безпека держави

2. У зв'язку з невідповідністю наукового забезпечення, напрямків наукових досліджень та достатньою кількістю вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, в яких ведеться підготовка докторів наук, відмовити у розширенні наукових спеціальностей в докторантурі наступних вищих навчальних закладів:

N
п/п

Назва вищого навчального закладу

Шифр та назва спеціальності

1.

Хмельницький національний університет

08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

2.

Національний університет харчових технологій

09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії

3.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

10.01.02 - Російська література

4.

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

13.00.02 - Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)

5.

Ужгородський національний університет

14.01.05 - Нейрохірургія

6.

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (Міністерство культури України)

27.00.02 - Документознавство, архівознавство (соціальні комунікації, історичні науки)

 

Директор департаменту
роботи з персоналом
та керівними кадрами

І. А. Некрасса

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали