МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 квітня 2012 року N 377

Про затвердження розподілу обов'язків між першим заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату, заступником Міністра і закріплення керівництва МВС та структурних підрозділів апарату Міністерства за комітетами Верховної Ради України і ГУМВС, УМВС

Відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), Указу Президента України від 06.04.2011 N 383/2011 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України" (Положення N 383/2011) та з метою забезпечення належного рівня керівництва структурними підрозділами Міністерства, головними управліннями, управліннями МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, а також у зв'язку зі структурними та організаційно-штатними змінами в апараті Міністерства наказую:

1. Затвердити:

1.1. Розподіл обов'язків між першим заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату, заступником Міністра, що додається.

1.2. Схему закріплення керівництва МВС та структурних підрозділів апарату Міністерства за комітетами Верховної Ради України, що додається.

1.3. Схему закріплення керівництва структурних підрозділів апарату Міністерства за головними управліннями, управліннями МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті для координації їх діяльності та відповідного контролю, що додається.

2. На період відпустки, хвороби, відрядження або в інших випадках неможливості виконання функціональних обов'язків установити таку взаємозамінність між першим заступником, заступником Міністра - керівником апарату та заступником Міністра:

Черних С. П. - Ратушняк В. І.

Лекарь С. І. - Черних С. П.

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 05.05.2011 N 181.

4. Координацію і контроль за діяльністю Служби Міністра, Головного штабу, Департаменту внутрішньої безпеки, Головного слідчого управління, спрямування та координацію діяльності Державної міграційної служби, а також контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

5. Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр
генерал внутрішньої
служби України

В. Ю. Захарченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
27.04.2012 N 377


РОЗПОДІЛ
обов'язків між першим заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату, заступником Міністра

Перший заступник Міністра внутрішніх справ
генерал-лейтенант міліції Черних С. П.

1. За дорученням Міністра представляє Міністерство внутрішніх справ (далі - МВС, Міністерство) у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронними органами, громадськими організаціями України та іноземних держав.

2. Організовує здійснення органами внутрішніх справ (далі - ОВС) заходів із виявлення, розкриття та припинення злочинів.

3. У межах компетенції, визначеної законодавством:

1) організовує та здійснює оперативно-розшукову діяльність;

2) забезпечує участь ОВС у боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, корупцією та в запобіганні легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

3) забезпечує протидію поширенню наркоманії, боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

4. Організовує розшук громадян у випадках, передбачених законодавством України та міжнародними договорами.

5. У межах повноважень забезпечує участь ОВС у заходах із протидії злочинності на транспорті.

6. За дорученням Міністра:

1) забезпечує міжнародну співпрацю з представниками держав - учасниць Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та держав - членів Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу;

2) бере участь у розробленні проектів та укладенні міжнародних договорів України з питань боротьби зі злочинністю та інших питань, що належать до компетенції МВС.

7. Організовує і координує оперативно-профілактичні заходи, що проводяться структурними підрозділами апарату Міністерства на міждержавному рівні, у масштабах країни або спільно з іншими державними органами.

8. Організовує в межах компетенції науково-методичне забезпечення судово-експертної діяльності.

9. Забезпечує:

1) інформаційно-аналітичну діяльність ОВС, формування довідково-інформаційних фондів, ведення оперативно-пошукових та криміналістичних обліків, здійснення обробки та захисту персональних даних, складання статистичних інформацій, надання інформаційних послуг;

2) у межах компетенції криптографічний захист інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

3) у порядку та в способи, передбачені законодавством, інформування щодо здійснення державної політики у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, боротьби зі злочинністю, захисту економіки та об'єктів права власності, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, безпеки дорожнього руху;

4) у межах, визначених законодавством, контроль за дотриманням вимог законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, здійснення в межах компетенції заходів соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі;

5) ведення баз даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС та в установленому порядку передачу інформації до державного Реєстру атестованих судових експертів;

6) в установленому порядку участь спеціалістів Експертної служби МВС в оперативно-розшукових заходах, слідчих та інших процесуальних діях;

7) підготовку, перепідготовку, спеціалізацію та підвищення кваліфікації судових експертів, спеціалістів-криміналістів і спеціалістів-вибухотехніків за напрямами діяльності.

10. У межах компетенції організовує та вживає заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності та правопорушенням серед дітей, а також здійснення розшуку дітей, які зникли безвісти.

11. Організовує проведення профілактичних заходів з дітьми, які перебувають на обліку в ОВС.

12. Організовує роботу Експертно-кваліфікаційної комісії МВС із присвоєння, позбавлення та підтвердження особам кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи, присвоєння чи позбавлення кваліфікаційних класів судового експерта, а також роботу з надання та позбавлення права участі як спеціаліста в проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, надання, позбавлення та підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт та видає відповідні свідоцтва.

13. Визначає пріоритетні напрями роботи підрозділів Міністерства, діяльність яких координує та контролює, їхню роль і форми участі у вирішенні покладених на ОВС завдань і функцій, уживає заходів щодо підвищення ефективності їхньої діяльності.

14. У межах своїх повноважень:

1) підписує накази МВС організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання;

2) дає обов'язкові для виконання працівниками і службовцями апарату Міністерства та ОВС доручення;

3) забезпечує підготовку проектів відомчих та міжвідомчих нормативно-правових актів, унесення змін та доповнень до них відповідно до законодавства, усунення множинності, скасування застарілих та таких, що не відповідають вимогам законодавства, а також подання їх на підпис Міністрові та на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку;

4) уживає заходів щодо зміцнення дисципліни і додержання законності в підрозділах, діяльність яких координує і контролює, несе персональну відповідальність за вказаний напрям роботи.

15. Уносить Міністрові пропозиції щодо присвоєння в установленому порядку рангів державних службовців та спеціальних звань працівникам підрозділів Міністерства, діяльність яких координує і контролює, відзначення їх відомчими і державними нагородами України.

16. За погодженням з Міністром проводить заслуховування керівників підрозділів Міністерства, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті з найбільш актуальних питань боротьби зі злочинністю, та з інших питань, віднесених до його компетенції.

17. Здійснює особистий прийом громадян в апараті Міністерства.

18. Забезпечує взаємодію і співробітництво з:

Адміністрацією Президента України;

Радою національної безпеки і оборони;

Генеральною прокуратурою;

Службою безпеки;

Управлінням державної охорони;

Адміністрацією Державної прикордонної служби;

Державною податковою службою;

Державною митною службою;

Державною пенітенціарною службою;

Антимонопольним комітетом;

Державною службою з контролю за наркотиками;

Державною архівною службою;

Державною службою статистики;

Державним комітетом телебачення і радіомовлення;

Державною службою інтелектуальної власності;

Фондом державного майна.

19. Координує і контролює діяльність:

Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю;

Департаменту карного розшуку;

Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю;

Департаменту оперативної служби;

Департаменту оперативно-технічних заходів;

Департаменту транспортної міліції;

Робочого апарату Укрбюро Інтерполу;

Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення;

Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків;

Управління боротьби з кіберзлочинністю;

Управління кримінальної міліції у справах дітей;

Відділу спеціального зв'язку;

Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

20. Є керівником Центру з координації діяльності ОВС щодо запобігання, виявлення та припинення злочинів, учинених з терористичною метою.

Заступник Міністра внутрішніх справ -
 керівник апарату Лекарь С. І.

1. За дорученням Міністра представляє МВС у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронними органами, громадськими організаціями України та іноземних держав.

2. Забезпечує діяльність апарату Міністерства, стабільність і наступність у його роботі, організацію поточної роботи, пов'язаної із здійсненням повноважень Міністерства.

3. Організовує роботу апарату Міністерства.

4. Забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Міністерства та подає їх на розгляд Міністрові.

5. Організовує і контролює виконанням апаратом Міністерства Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства та доручень Міністра, його першого заступника та заступника, звітує про їх виконання.

6. Визначає основні напрями розвитку науки і освіти з питань діяльності МВС, бере участь у проведенні відповідних наукових, науково-дослідних, кримінологічних і соціологічних досліджень, а також у розробленні за їх результатами науково-практичних пропозицій, методичних рекомендацій.

7. У межах компетенції здійснює управління навчальними закладами, що перебувають у сфері управління МВС.

8. Організовує і координує роботу з упровадження в практичну діяльність ОВС досягнень науки, позитивного вітчизняного і закордонного досвіду роботи правоохоронних органів.

9. Бере участь у формуванні науково-технічної політики держави у сфері діяльності ОВС.

10. Забезпечує:

1) за напрямами діяльності МВС підготовку проектів законодавчих та підзаконних актів і погодження їх у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, а також супровід таких проектів у Кабінеті Міністрів України та Верховній Раді України;

2) координацію взаємодії структурних підрозділів Міністерства, ОВС з комітетами, фракціями та депутатськими групами Верховної Ради України, народними депутатами України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, узагальнення матеріалів до їх засідань;

3) адаптацію національного законодавства з питань діяльності ОВС до законодавства Європейського Союзу;

4) роботу представників МВС у дипломатичних представництвах України за кордоном;

5) ведення військового реєстру працівників, пенсіонерів ОВС та військовослужбовців внутрішніх військ МВС, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та членів їх сімей;

6) участь миротворчого персоналу з числа працівників ОВС у міжнародних миротворчих операціях, здійснення оперативного управління та контролю за його діяльністю;

7) правовий і соціальний захист осіб рядового і начальницького складу та працівників ОВС, військовослужбовців та працівників внутрішніх військ МВС, пенсіонерів із числа військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу ОВС, членів їхніх сімей, розробляє пропозиції з цих питань і вносить їх на розгляд відповідних органів;

8) у випадках, передбачених законодавством, захист державних і власних інтересів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

9) у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом, а також технічного захисту інформації, контроль за їх збереженням в апараті Міністерства;

10) експлуатацію та функціонування системи зв'язку Міністерства;

11) в апараті Міністерства роботу з формування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

12) державний нагляд за охороною праці в ОВС;

13) ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

14) розроблення та закріплення у відповідних відомчих нормативно-правових актах та технічній документації (конструкторській, технологічній, програмній документації, технічних умовах, документах зі стандартизації, інструкціях) обов'язкові умови в галузі технічного регулювання щодо продукції, яка необхідна для потреб ОВС, а також щодо процесів проектування, виробництва, будівництва, монтажу, наладки, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації зазначеної продукції;

15) розроблення нових видів озброєння, спеціальних, технічних і криміналістичних засобів для ОВС та внутрішніх військ МВС;

16) ведення і формування автоматизованої електронної бази даних Єдиного реєстру об'єктів державної власності, що належать до сфери управління МВС.

11. У межах компетенції, визначеної законодавством, бере участь у стандартизації, метрологічному забезпеченні, підтвердженні відповідності встановленим вимогам продукції спеціального призначення (робіт, послуг), яка надходить до органів внутрішніх справ.

12. Організовує:

1) добір кадрів в апарат Міністерства та на керівні посади в ОВС, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, формування кадрового резерву на відповідні посади, роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Міністерства та ОВС.

2) систему психологічного забезпечення працівників ОВС та внутрішніх військ МВС, здійснення психологічного відбору кандидатів на службу в ОВС і навчання у вищих навчальних закладах системи МВС.

3) відбір, підготовку і навчання кандидатів для направлення до складу миротворчого персоналу з числа працівників ОВС;

4) розроблення і здійснення профілактичних, лікувальних, оздоровчих та реабілітаційних заходів, спрямованих на охорону і зміцнення здоров'я працівників та військовослужбовців, членів їхніх сімей, державних службовців і пенсіонерів системи МВС;

5) управління закладами охорони здоров'я, що належать до сфери управління МВС;

6) розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю МВС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

7) планово-фінансову роботу в апараті Міністерства, інших ОВС, на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

8) відповідно до законодавства оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

13. За погодженням із Міністерством фінансів затверджує штатний розпис та кошторис Міністерства.

14. Затверджує у випадках, передбачених законодавством, правила виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку.

15. Призначає на посади і звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством, працівників апарату Міністерства (крім тих, яких призначає на посади і звільняє з посад Міністр), присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

16. Приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, робітників і службовців апарату Міністерства (крім тих, яких призначає на посади і звільняє з посад Міністр), приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

17. Установлює працівникам, робітникам і службовцям апарату Міністерства оклади, надбавки, доплати, а також надає їм відпустки.

18. Представляє Міністерство як юридичну особу в цивільно-правових відносинах.

19. У межах своїх повноважень:

1) підписує накази МВС організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

2) дає обов'язкові для виконання працівниками і службовцями апарату Міністерства та ОВС доручення;

3) організаційно забезпечує підготовку засідань колегії МВС та нарад керівництва Міністерства;

4) забезпечує підготовку проектів відомчих та міжвідомчих нормативно-правових актів, унесення змін та доповнень до них відповідно до законодавства, усунення множинності, скасування застарілих та таких, що не відповідають вимогам сьогодення, а також подання їх на підпис Міністрові та на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

20. За дорученням Міністра укладає договори з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС.

21. Визначає пріоритетні напрями роботи підрозділів Міністерства, діяльність яких координує та контролює, їхню роль і форми участі у вирішенні покладених на ОВС завдань і функцій, уживає заходів щодо підвищення ефективності їхньої діяльності.

22. Уживає в межах компетенції заходів щодо зміцнення дисципліни і додержання законності в підрозділах, діяльність яких координує і контролює, несе персональну відповідальність за вказаний напрям роботи.

23. Здійснює контроль за проведенням службових розслідувань та перевірок за фактами вчинення працівниками міліції дисциплінарних проступків, правопорушень чи надзвичайних подій.

24. Уносить Міністрові пропозиції щодо присвоєння в установленому порядку рангів державних службовців та спеціальних звань працівникам підрозділів Міністерства, діяльність яких координує і контролює, відзначення їх відомчими і державними нагородами України.

25. За погодженням з Міністром проводить заслуховування керівників підрозділів Міністерства, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті з питань, віднесених до його компетенції.

26. Здійснює особистий прийом громадян в апараті Міністерства.

27. У разі звільнення Міністра виконує його повноваження до призначення на цю посаду іншої особи, крім тих повноважень, які за Конституцією та законами України виконуються Міністром особисто.

28. Забезпечує взаємодію і співробітництво з:

Верховною Радою України;

Кабінетом Міністрів України;

Національним банком;

Конституційним Судом;

Верховним Судом;

Вищим спеціалізованим судом з розгляду цивільних і кримінальних справ;

Вищим господарським судом;

Вищим адміністративним судом;

Державною судовою адміністрацією;

Міністерством фінансів;

Міністерством юстиції;

Міністерством закордонних справ;

Міністерством економічного розвитку і торгівлі;

Державною казначейською службою;

Національним агентством з питань державної служби;

Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

Державною фінансовою інспекцією;

Федерацією професійних спілок.

29. Координує і контролює діяльність:

29.1. Структурних підрозділів апарату Міністерства:

Департаменту кадрового забезпечення;

Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку;

Департаменту матеріального забезпечення;

Департаменту внутрішнього аудиту;

Управління юридичного забезпечення;

Управління міжнародних зв'язків;

Управління документального забезпечення;

Режимно-секретного управління;

Управління медичного забезпечення та реабілітації;

Управління зв'язків із громадськістю.

29.2. Суб'єктів господарювання системи МВС:

ДП "Інформ-Ресурси";

ДП "Вінниця-Інформ-Ресурси";

ДП "Дніпро-Інформ-Ресурси";

ДП "Донбас-Інформ-Ресурси";

ДП "Крим-Інформ-Ресурси";

ДП "Кіровоград-Інформ-Ресурси";

ДП "Київщина-Інформ-Ресурси";

ДП "Львів-Інформ-Ресурси";

ДП "Рівне-Інформ-Ресурси";

ДП "Полтава-Інформ-Ресурси";

ДП "Черкаси-Інформ-Ресурси";

ДП "Чернігів-Інформ-Ресурси";

ДП "Розвиток";

ДП "Аптека";

ДП "Пансіонат "Дружба";

ДП "Фінансово-економічні ресурси";

ДП "Спецсервіс";

ДП "Українське авіаційно-транспортне підприємство "Хорів-Авіа";

ДП "Ремонтно-будівельне управління ГУМВС України в Київській області";

ДП "Будівельне управління ГУМВС України в м. Києві";

ДП "Будівельне управління ГУМВС України в АР Крим";

ДП "Будівельне управління ГУМВС України в Харківській області";

ДП "БД УМВС України в Полтавській області";

ДП "СМЕУ ГУМВС України у Львівській області";

Казенного науково-виробничого об'єднання "Форт";

Державного спеціального проектного інституту;

Групової котельні УМТ та ГЗ ГУМВС України в Київській області";

Редакції щотижневої газети "Іменем Закону";

Готелю МВС.

29.3. Центру культури та мистецтв МВС.

29.4. Вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ:

Національної академії внутрішніх справ;

Академії внутрішніх військ МВС;

Харківського національного університету внутрішніх справ;

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

Луганського державного університету внутрішніх справ;

Львівського державного університету внутрішніх справ;

Одеського державного університету внутрішніх справ;

Донецького юридичного інституту;

Державного науково-дослідного інституту;

Державного спеціалізованого проектного інституту.

30. Є головою:

кадрової комісії МВС;

Центральної житлової комісії Міністерства;

комітету з конкурсних торгів МВС.

31. Очолює Наукову раду МВС.

32. Виступає представником Міністерства у відносинах з:

профспілковими організаціями МВС;

Радою ветеранів апарату Міністерства;

Українською асоціацією "Чорнобиль" органів та військ МВС;

Центральною радою фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України.

Заступник Міністра внутрішніх справ
генерал-майор міліції Ратушняк В. І.

1. За дорученням Міністра представляє МВС у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронними органами, громадськими організаціями України та іноземних держав.

2. Організовує профілактичні заходи:

1) щодо запобігання злочинам та іншим правопорушенням, унесення відповідному державному органу, громадській організації або посадовій особі подання про вжиття заходів для усунення причин та умов, що сприяють учиненню правопорушень;

2) щодо виявлення та припинення адміністративних правопорушень, а також здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких законом покладено на ОВС.

3. У межах компетенції організовує та вживає заходів щодо:

1) запобігання та припинення насильства в сім'ї;

2) рятування людей, забезпечення їх безпеки, охорони майна в разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф, а також щодо ліквідації їх наслідків.

4. Організовує:

1) на договірних засадах охорону власності, фізичних осіб, а також забезпечує охорону громадського порядку під час проведення масових заходів комерційного характеру за кошти організацій та осіб, які їх проводять;

2) перепускний режим і охорону матеріальних цінностей на об'єктах апарату Міністерства;

3) спеціальні та військові перевезення в межах України в інтересах ОВС або внутрішніх військ МВС, а також на підставі рішень Кабінету Міністрів України та міжвідомчих угод - в інтересах відповідних органів державної влади;

4) роботу з конвоювання, а також у випадках, визначених законодавством, утримання затриманих, узятих під варту осіб під час досудового слідства, підсудних (засуджених) осіб на вимогу судових органів;

5) прийняття іспитів на право керування транспортними засобами і видачу посвідчення водія;

6) перевірки дотримання державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, їх посадовими особами, а також громадянами правил безпеки дорожнього руху, дозвільної системи та інших норм і правил, контроль за виконанням та додержанням яких покладено на МВС;

7) надання практичної допомоги державним органам ветеринарної медицини в організації та здійсненні контролю і нагляду за виконанням вимог ветеринарно-санітарних заходів щодо профілактики, локалізації та ліквідації карантинних хвороб тварин.

5. Забезпечує:

1) безпеку осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві;

2) у межах компетенції участь ОВС у здійсненні заходів, спрямованих на соціальну адаптацію осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

3) у передбачених законодавством випадках виконання постанов прокурорів, суддів, слідчих, органів дізнання;

4) відповідно до законодавства функціонування дозвільної системи;

5) у межах повноважень, визначених законодавством, державне регулювання у сфері поводження з вибуховими матеріалами;

6) у межах компетенції контроль за дотриманням вимог режиму радіаційної безпеки в спеціально визначеній зоні радіаційного забруднення;

7) охорону особливо важливих і режимних об'єктів, важливих державних об'єктів і спеціальних вантажів, об'єктів на комунікаціях, об'єктів, які підлягають обов'язковій охороні ОВС;

8) відповідно до наданої компетенції охорону дипломатичних представництв і консульських установ на території України;

9) у межах наданих повноважень безпеку дорожнього руху;

10) державну реєстрацію і облік транспортних засобів та видачу відповідних реєстраційних документів;

11) у межах, визначених законодавством, державний контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів, які регламентують питання перевезення пасажирів чи вантажів, технічного стану транспортних засобів, будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць і об'єктів дорожнього сервісу, торгівлі транспортними засобами та підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів;

12) видання дозволів на дорожнє перевезення небезпечних вантажів, рух транспортних засобів з надгабаритними, великоваговими вантажами, а також інших документів у сфері безпеки дорожнього руху;

13) у порядку, визначеному законодавством, створення та ведення реєстру закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, а також здійснення державного контролю за додержанням ними вимог законодавства у цій сфері;

14) ведення обліків торговельних організацій, підприємств-виробників та суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що реалізують транспортні засоби або номерні складові частини до них;

15) у випадках, передбачених законодавством, ліцензування окремих видів господарської діяльності.

6. У випадках, передбачених законодавством, приймає рішення про накладення адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання.

7. У межах компетенції бере участь у заходах щодо здійснення державної охорони органів державної влади України та посадових осіб.

8. Затверджує порядок придбання, видачі громадським формуванням з охорони громадського порядку і державного кордону спеціальних засобів індивідуального захисту і самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої і подразнюючої дії, а також пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії та їх зберігання.

9. У межах своїх повноважень:

1) підписує накази МВС організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

2) дає обов'язкові для виконання працівниками і службовцями апарату Міністерства та ОВС доручення;

3) забезпечує підготовку проектів відомчих та міжвідомчих нормативно-правових актів, унесення змін та доповнень до них відповідно до законодавства, усунення множинності, скасування застарілих та таких, що не відповідають вимогам законодавства, а також подання їх на підпис Міністрові та на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

10. Визначає пріоритетні напрями роботи підрозділів Міністерства, діяльність яких координує та контролює, їхню роль і форми участі у вирішенні покладених на ОВС завдань і функцій, уживає заходів щодо підвищення ефективності їхньої діяльності.

11. Уживає в межах компетенції заходів щодо зміцнення дисципліни і додержання законності в підрозділах, діяльність яких координує і контролює, несе персональну відповідальність за вказаний напрям роботи.

12. Уносить Міністрові пропозиції щодо присвоєння в установленому порядку рангів державних службовців та спеціальних звань працівникам підрозділів Міністерства, діяльність яких координує і контролює, відзначення їх відомчими і державними нагородами України.

13. За погодженням з Міністром проводить заслуховування керівників підрозділів Міністерства, ГУМВС, УМВС з найбільш актуальних питань охорони громадського порядку та громадської безпеки, профілактики правопорушень, безпеки дорожнього руху та з інших питань, віднесених до його компетенції.

14. Здійснює особистий прийом громадян в апараті Міністерства.

15. Забезпечує взаємодію і співробітництво з:

Центральною виборчою комісією;

Міністерством оборони;

Міністерством надзвичайних ситуацій;

Державною виконавчою службою;

Державною санітарно-епідеміологічною службою;

Державною ветеринарною та фітосанітарною службою;

Державною інспекцією техногенної безпеки;

Державною інспекцією ядерного регулювання;

Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті;

Державним агентством автомобільних доріг;

Державним агентством з управління зоною відчуження;

Національним агентством з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів.

16. Координує і контролює діяльність:

Департаменту громадської безпеки;

Департаменту Державної служби охорони;

Головного управління внутрішніх військ;

Управління Державної автомобільної інспекції;

Відділу ветеринарної міліції;

Відділу охорони.

 

Начальник Головного штабу
генерал-майор міліції

А. А. Лазарев


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
27.04.2012 N 377


СХЕМА
закріплення керівництва МВС та структурних підрозділів апарату Міністерства за комітетами Верховної Ради України

N з/п

Найменування Комітету Верховної Ради України, адреса

Телефон (факс)

Посада, прізвище та ініціали

1.

З питань правової політики
вул. Садова, 3-А, кімната 1119

255-3584
ф. 255-3381

Заступник Міністра - керівник апарату Лекарь С. І.

2.

З питань правосуддя
вул. Садова 3-А, кімната 532

255-2097
ф. 255-2105

Начальник ГСУ Фаринник В. І.

3.

З питань державного будівництва та місцевого самоврядування
вул. Садова, 3-А, кімната 427

255-3946
ф. 255-3307

Заступник Міністра Ратушняк В. І.

4.

З питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
вул. Садова, 3-А, кімната 720

255-3506
ф. 255-3324

Заступник Міністра - керівник апарату Лекарь С. І.

5.

З питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією
вул. Садова, 3-А, кімната 325

255-3503
ф. 255-3320

Начальник ГУБОЗ Коряк В. В.

6.

З питань національної безпеки і оборони
вул. Садова, 3-А, кімната 1226

255-3195
ф. 255-3308

Перший заступник Міністра Черних С. П.

7.

З питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
вул. Банкова, 5 - 7, кімната 510

255-4036
ф. 255-4902

Заступник Міністра Ратушняк В. І.

8.

У закордонних справах
вул. Садова, 3-А, кімната 826

255-3549
ф. 255-3957

Заступник Міністра - керівник апарату Лекарь С. І.

9.

З питань європейської інтеграції
вул. Садова, 3-А, кімната 631

255-3442
ф. 255-3313

Заступник Міністра - керівник апарату Лекарь С. І.

10.

З питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
вул. Банкова, 6 - 8, кімната 410

255-4024
ф. 255-4956

Заступник Міністра - керівник апарату Лекарь С. І.

11.

З питань бюджету
вул. Банкова, 6 - 8, кімната 613

255-4029
ф. 255-4940

Заступник Міністра - керівник апарату Лекарь С. І.

12.

З питань фінансів і банківської діяльності
вул. Липська, 3, кімната 406

255-3721
ф. 255-3690

Начальник ДДСБЕЗ Міщенко С. Г.

13.

З питань економічної політики
вул. В. Житомирська, 11, кімната 406

255-9169
ф. 255-9251

Заступник Міністра - керівник апарату Лекарь С. І.

14.

З питань промислової і регуляторної політики та підприємництва
вул. Садова, 3-А, кімната 1028

255-2114
ф. 255-3241

Перший заступник Міністра Черних С. П.

15.

З питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
вул. Липська, 3, кімната 301

255-2662
ф. 255-2401

Начальник ДДСБЕЗ Міщенко С. Г.

16.

З питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики
вул. Інститутська, 8, кімната 209

255-4615
ф. 255-4111

Заступник Міністра Ратушняк В. І.

17.

З питань транспорту і зв'язку
вул. Садова, 3-А, кімната 908

255-3445
ф. 255-3917

Начальник ДМЗ Зінов П. І.

18.

З питань аграрної політики та земельних відносин
вул. Шовковична, 2, кімната 213

255-2840
ф. 255-2182

Начальник ДДСБЕЗ Міщенко С. Г.

19.

З питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
вул. Шовковична, 4, кімната 206

255-2706
ф. 255-2272

Начальник ГШ Лазарев А. А.

20.

З питань науки і освіти
вул. Садова, 3-А, кімната 1318

255-3155
ф. 255-3304

Заступник Міністра - керівник апарату Лекарь С. І.

21.

З питань охорони здоров'я
пл. Лесі Українки, 1, кімната 512

286-8025
ф. 286-1360

Заступник Міністра - керівник апарату Лекарь С. І.

22.

З питань культури і духовності
вул. Банкова, 6 - 8, кімната 210

255-4483
ф. 255-4756

Заступник Міністра - керівник апарату Лекарь С. І.

23.

З питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму
вул. Садова, 3-А, кімната 1102

255-3114
ф. 255-3302

Заступник Міністра - керівник апарату Лекарь С. І.

24.

З питань свободи слова та інформації
пл. Лесі Українки, 1, кімната 219

286-8379
ф. 286-8334

Начальник УЗГ
Поліщук В. П.

25.

З питань соціальної політики та праці
вул. Банкова, 6 - 8, кімната 506

255-4035
ф. 255-4170

Заступник Міністра - керівник апарату Лекарь С. І.

26.

У справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
вул. Банкова, 6 - 8, кімната 300-А

255-4271
253-3108
ф. 255-4209

Начальник ДКЗ
Дивак М. М.

27.

З питань податкової та митної політики
вул. Липська, 3, кімната 218

255-2807
ф. 255-2591

Начальник ДДСБЕЗ Міщенко С. Г.

28.

Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації
вул. Банкова, 5 - 7, кімната 310

255-4319
ф. 255-4763

Начальник ДДСБЕЗ Міщенко С. Г.


 

Начальник Головного штабу
генерал-майор міліції

А. А. Лазарев


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
27.04.2012 N 377


СХЕМА
закріплення керівництва структурних підрозділів апарату Міністерства за головними управліннями, управліннями МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті для координації їх діяльності та відповідного контролю

ГУМВС, УМВС України

Керівник оперативної зони

Прізвище, ініціали та підрозділ

Оперативна зона 1

Паскал В. Ф.

ГУМВС України в Донецькій області

 

Демидов О. М. (УБНОН)

ГУМВС України в Луганській області

Остапенко В. В. (ДКР)

УМВС України на Донецькій залізниці

Редька С. Д. (ДКР)

Оперативна зона 2

Лазарев А. А.

ГУМВС України в Дніпропетровській області

 

Дитюк В. З. (ГШ)

УМВС України в Полтавській області

Гулак В. І. (начальник управління ГШ)

ГУМВС України в Харківській області

Лизогуб Б. В. (ГШ)

УМВС України на Південній залізниці

Корейба В. Т. (ДДСО)

УМВС України на Придніпровській залізниці

Крилач О. І. (ДДСО)

Оперативна зона 3

Коряк В. В.

ГУМВС України в Автономній Республіці Крим

 

Лазарєв Д. В. (ГУБОЗ)

УМВС України в місті Севастополі

Дігтяр Ю. О. (ГУБОЗ)

ГУМВС України в Запорізькій області

Літвінов М. Ю. (УБК)

УМВС України в Херсонській області

Ожелівський І. М. (РА Укрбюро Інтерполу)

Оперативна зона 4

Міщенко С. Г.

УМВС України в Миколаївській області

 

Сливенко В. Р. (ДДСБЕЗ)

ГУМВС України в Одеській області

Рогозін С. М. (ДДСБЕЗ)

УМВС України на Одеській залізниці

Сергєєв С. В. (РСУ)

Оперативна зона 5

Поготов С. М.

ГУМВС України в місті Києві

 

Войцеховський В. В. (ДГБ)

ГУМВС України в Київській області

Сало О. М. (ДГБ)

УМВС України в Сумській області

Запорожцев А. В. (ДГБ)

УМВС України в Чернігівській області

Назаренко А. М. (ДДСО)

УМВС України на Південно-Західній залізниці

Дятел В. І. (ДДСО)

Оперативна зона 6

Аршинов І. А.

УМВС України у Вінницькій області

 

Лисюк І. І. (ДНДЕКЦ)

УМВС України в Кіровоградській області

Наумов В. В. (ДІАЗ)

УМВС України в Черкаській області

Нікулушкін Б. О. (ДІАЗ)

Оперативна зона 7

Дивак М. М.

УМВС України у Волинській області

 

Шевчук О.М. (ДМЗ)

УМВС України в Житомирській області

(УКМСД)

УМВС України в Рівненській області

Нікітіна І. О. (ДКЗ)

УМВС України в Хмельницькій області

Слівінський В. Р. (ДКЗ)

Оперативна зона 8

Фаринник В. І.

ГУМВС України у Львівській області

 

Топчій В. В. (ГСУ)

УМВС України в Закарпатській області

Дубонос К. В. (ДНДЕКЦ)

УМВС України в Івано-Франківській області

Заремба М. О. (ГСУ)

УМВС України в Тернопільській області

Резніков В. В. (УДАІ)

УМВС України в Чернівецькій області

Ковальов Р. Ю. (УДЗ)

УМВС України на Львівській залізниці

Коструб А. М. (ДНДЕКЦ)


Примітка 1. У разі зміни керівників структурних підрозділів МВС, закріплених за головними управліннями, управліннями МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, їх обов'язки виконують особи, призначені на ці посади.

Примітка 2. Керівники структурних підрозділів МВС, закріплені за головними управліннями, управліннями МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, ведуть контрольно-наглядові справи, періодично виїжджають до закріплених територіальних підрозділів з метою здійснення контролю за їх діяльністю та доповідають керівникам оперативних зон про стан справ у цих підрозділах.

 

Начальник Головного штабу
генерал-майор міліції

А. А. Лазарев

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали