Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

08.05.2012

м. Київ

N 646


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 травня 2012 р. за N 831/21143

Про затвердження Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів", з метою забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та створення умов для запровадження новітніх підходів до застосування інформаційних технологій у діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Систему довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Система довідників), що додається.

2. Встановити, що Система довідників є обов'язковою для використання депозитарієм цінних паперів при складанні адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

3. Структурним підрозділам Комісії в межах своєї компетенції з метою актуалізації та оновлення Системи довідників своєчасно надавати пропозиції до Управління інформаційних технологій (А. Заїка) щодо внесення відповідних змін до Системи довідників.

4. Управлінню інформаційних технологій (А. Заїка) забезпечувати в установленому порядку подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України змін до Системи довідників, які були надані структурним підрозділам Комісії.

5. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

7. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

 

Т. в. о. Голови Комісії

О. Петрашко


 

Протокол засідання Комісії
від 8 травня 2012 р. N 21


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
08.05.2012 N 646

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 травня 2012 р. за N 831/21143


Система довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. Довідник "Структура кодів фінансових інструментів"

Розділ

Підрозділ

Група

Підгрупа

Вид фінансового інструменту

Форма існування та випуску фінансового інструменту

Група, до якої належить фінансовий інструмент

Назва фінансового інструменту

0 ё 99

0 ё 9

0 ё 9

0 ё 99

0 ё 9, A ё Z

0 ё 9, A ё Z


2. Довідник "Класифікація фінансових інструментів за розділами"

Код показника (номер розділу)

Зміст показника

01

Цінний папір

02

Похідний цінний папір

03

Дериватив

04

Інструмент грошового обігу

05

Товаророзпорядчий фінансовий інструмент


3. Довідник "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами"

Код показника (номер підрозділу)

Зміст показника

0

Не визначено

1

Бездокументарні іменні

2

Документарні іменні

3

Документарні на пред'явника

4

Документарні ордерні


4. Довідник "Класифікація цінних паперів за групами"

Код показника (номер групи)

Зміст показника

1

Пайові

2

Боргові

3

Іпотечні

4

Товаророзпорядчі

5

Приватизаційні

6

Похідні


5. Довідник "Класифікація похідних і товаророзпорядчих фінансових інструментів за групами (відповідно до виду базового активу)"

Код показника (номер групи)

Зміст показника

1

Базовий актив - цінні папери

2

Базовий актив - валюта (валютні цінності)

3

Базовий актив - деривативи

4

Базовий актив - біржовий фондовий індекс

5

Базовий актив - відсоткова ставка

6

Базовий актив - товари

7

Інші


6. Довідник "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами"

Код показника

Зміст показника

0100

Акція проста

0101

Акція привілейована

0110

Інвестиційний сертифікат

0120

Сертифікат фонду операцій з нерухомістю (сертифікат ФОН)

0200

Облігація підприємства відсоткова*

0210

Облігація підприємства дисконтна

0220

Облігація підприємства цільова

0231

Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова*

0232

Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна

0234

Облігація внутрішніх місцевих позик цільова

0235

Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова*

0236

Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна

0237

Облігація зовнішніх місцевих позик цільова

0240

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова*

0241

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна*

0242

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова з достроковим погашенням

0243

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова амортизаційна

0244

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*

0245

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна

0246

Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова*

0247

Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна

0248

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з індексованою вартістю

0249

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова з індексованою вартістю

0250

Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова*

0251

Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна

0252

Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*

0253

Цільова облігація внутрішніх державних позик середньострокова дисконтна

0254

Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова*

0255

Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна

0260

Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова*

0261

Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна

0262

Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова*

0263

Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна

0264

Облігація зовнішніх державних позик короткострокова відсоткова*

0265

Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна

0300

Казначейське зобов'язання України довгострокове

0301

Казначейське зобов'язання України середньострокове

0302

Казначейське зобов'язання України короткострокове

0400

Ощадний (депозитний) сертифікат

0500

Вексель простий

0505

Вексель переказний

0600

Заставна

0610

Іпотечна облігація звичайна

0611

Іпотечна облігація структурована

0620

Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю

0621

Іпотечний сертифікат участі

0710

Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу

0711

Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу

0720

Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу

0721

Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу

0810

Опціон на купівлю з поставкою базового активу

0811

Опціон на купівлю без поставки базового активу

0820

Опціон на продаж з поставкою базового активу

0821

Опціон на продаж без поставки базового активу

0830

Ф'ючерсний контракт з поставкою базового активу

0835

Ф'ючерсний контракт без поставки базового активу

0840

Форвардний контракт

0850

Своповий контракт (своп)

0900

Просте складське свідоцтво

0901

Подвійне складське свідоцтво* У разі розміщення до набрання чинності цим рішенням облігацій (підприємств, місцевих позик, державних позик) як процентних - такі облігації вважаються відсотковими, як безпроцентних або з відсотковою ставкою доходу у розмірі 0 (нуль) відсотків - такі облігації вважаються згідно з умовами проспекту емісії цих облігацій відповідно дисконтними або цільовими.

7. Довідник "Класифікація фінансових інструментів"

Код показника

Зміст показника

01110100

Акція проста бездокументарна іменна

01210100

Акція проста документарна іменна

01310100

Акція проста документарна на пред'явника

01110101

Акція привілейована бездокументарна іменна

01210101

Акція привілейована документарна іменна

01310101

Акція привілейована документарна на пред'явника

01110110

Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний

01210110

Інвестиційний сертифікат документарний іменний

01310110

Інвестиційний сертифікат документарний на пред'явника

01110120

Сертифікат фонду операцій з нерухомістю (ФОН) бездокументарний іменний

01210120

Сертифікат ФОН документарний іменний

01310120

Сертифікат ФОН документарний на пред'явника

01120200

Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна

01220200

Облігація підприємства відсоткова документарна іменна

01320200

Облігація підприємства відсоткова документарна на пред'явника

01120210

Облігація підприємства дисконтна бездокументарна іменна

01220210

Облігація підприємства дисконтна документарна іменна

01320210

Облігація підприємства дисконтна документарна на пред'явника

01120220

Облігація підприємства цільова бездокументарна іменна

01220220

Облігація підприємства цільова документарна іменна

01320220

Облігація підприємства цільова документарна на пред'явника

01120231

Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова бездокументарна іменна

01220231

Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова документарна іменна

01320231

Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова документарна на пред'явника

01120232

Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна бездокументарна іменна

01220232

Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна документарна іменна

01320232

Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна документарна на пред'явника

01120234

Облігація внутрішніх місцевих позик цільова бездокументарна іменна

01220234

Облігація внутрішніх місцевих позик цільова документарна іменна

01320234

Облігація внутрішніх місцевих позик цільова документарна на пред'явника

01120235

Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова бездокументарна іменна

01220235

Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова документарна іменна

01320235

Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова документарна на пред'явника

01120236

Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна бездокументарна іменна

01220236

Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна документарна іменна

01320236

Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна документарна на пред'явника

01120237

Облігація зовнішніх місцевих позик цільова бездокументарна іменна

01220237

Облігація зовнішніх місцевих позик цільова документарна іменна

01320237

Облігація зовнішніх місцевих позик цільова документарна на пред'явника

01120240

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220240

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна іменна

01320240

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна на пред'явника

01120241

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220241

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна іменна

01320241

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120242

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова з достроковим погашенням бездокументарна іменна

01120243

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова амортизаційна бездокументарна іменна

01120244

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220244

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна іменна

01320244

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна на пред'явника

01120245

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220245

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна іменна

01320245

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120246

Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220246

Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна іменна

01320246

Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна на пред'явника

01120247

Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220247

Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна іменна

01320247

Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120248

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з індексованою вартістю бездокументарна іменна

01120249

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова з індексованою вартістю бездокументарна іменна

01120250

Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220250

Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна іменна

01320250

Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна на пред'явника

01120251

Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220251

Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна іменна

01320251

Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120252

Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220252

Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна іменна

01320252

Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна на пред'явника

01120253

Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220253

Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна іменна

01320253

Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120254

Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220254

Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна іменна

01320254

Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна на пред'явника

01120255

Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220255

Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна іменна

01320255

Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120260

Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220260

Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна іменна

01320260

Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна на пред'явника

01120261

Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220261

Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна іменна

01320261

Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120262

Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220262

Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна іменна

01320262

Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна на пред'явника

01120263

Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220263

Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна іменна

01320263

Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120264

Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220264

Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна іменна

01320264

Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна на пред'явника

01120265

Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220265

Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна іменна

01320265

Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120300

Казначейське зобов'язання України довгострокове бездокументарне іменне

01220300

Казначейське зобов'язання України довгострокове документарне іменне

01320300

Казначейське зобов'язання України довгострокове документарне на пред'явника

01120301

Казначейське зобов'язання України середньострокове бездокументарне іменне

01220301

Казначейське зобов'язання України середньострокове документарне іменне

01320301

Казначейське зобов'язання України середньострокове документарне на пред'явника

01120302

Казначейське зобов'язання України короткострокове бездокументарне іменне

01220302

Казначейське зобов'язання України короткострокове документарне іменне

01320302

Казначейське зобов'язання України короткострокове документарне на пред'явника

01120400

Ощадний (депозитний) сертифікат бездокументарний іменний

01320400

Ощадний (депозитний) сертифікат документарний на пред'явника

01420500

Вексель простий документарний ордерний

01420505

Вексель переказний документарний ордерний

01230600

Заставна

01130610

Іпотечна облігація звичайна бездокументарна іменна

01130611

Іпотечна облігація структурована бездокументарна іменна

01130620

Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю бездокументарний іменний

01230620

Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю документарний іменний

01330620

Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю документарний на пред'явника

01130621

Іпотечний сертифікат участі бездокументарний іменний

01230621

Іпотечний сертифікат участі документарний іменний

01330621

Іпотечний сертифікат участі документарний на пред'явника

02110710

Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний

02120710

Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (валюти) бездокументарний іменний

02160710

Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний

02210710

Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (цінних паперів) документарний іменний

02220710

Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (валюти) документарний іменний

02260710

Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) документарний іменний

02110711

Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний

02120711

Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (валюти) бездокументарний іменний

02160711

Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (товару) бездокументарний іменний

02210711

Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (цінних паперів) документарний іменний

02220711

Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (валюти) документарний іменний

02260711

Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (товару) документарний іменний

02110720

Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний

02120720

Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (валюти) бездокументарний іменний

02160720

Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний

02210720

Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (цінних паперів) документарний іменний

02220720

Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (валюти) документарний іменний

02260720

Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (товару) документарний іменний

02110721

Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний

02120721

Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (валюти) бездокументарний іменний

02160721

Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (товару) бездокументарний іменний

02210721

Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (цінних паперів) документарний іменний

02220721

Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (валюти) документарний іменний

02260721

Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (товару) документарний іменний

03010810

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (цінних паперів)

03020810

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (валюти)

03030810

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (деривативів)

03060810

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару)

03010811

Опціон на купівлю без поставки базового активу (цінних паперів)

03020811

Опціон на купівлю без поставки базового активу (валюти)

03030811

Опціон на купівлю без поставки базового активу (деривативів)

03060811

Опціон на купівлю без поставки базового активу (товару)

03010820

Опціон на продаж з поставкою базового активу (цінних паперів)

03020820

Опціон на продаж з поставкою базового активу (валюти)

03030820

Опціон на продаж з поставкою базового активу (деривативів)

03060820

Опціон на продаж з поставкою базового активу (товару)

03010821

Опціон на продаж без поставки базового активу (цінних паперів)

03020821

Опціон на продаж без поставки базового активу (валюти)

03030821

Опціон на продаж без поставки базового активу (деривативів)

03060821

Опціон на продаж без поставки базового активу (товару)

03010830

Ф'ючерсний контракт з поставкою базового активу (цінних паперів)

03020830

Ф'ючерсний контракт з поставкою базового активу (валюти)

03030830

Ф'ючерсний контракт з поставкою базового активу (деривативів)

03060830

Ф'ючерсний контракт з поставкою базового активу (товару)

03010835

Ф'ючерсний контракт без поставки базового активу (цінних паперів)

03020835

Ф'ючерсний контракт без поставки базового активу (валюти)

03030835

Ф'ючерсний контракт без поставки базового активу (деривативів)

03040835

Ф'ючерсний контракт без поставки базового активу (фондового індексу)

03050835

Ф'ючерсний контракт без поставки базового активу (процентної ставки)

03060835

Ф'ючерсний контракт без поставки базового активу (товару)

03010840

Форвардний контракт з поставкою базового активу (цінних паперів)

03020840

Форвардний контракт з поставкою базового активу (валюти)

03060840

Форвардний контракт з поставкою базового активу (товару)

03010850

Своп з поставкою базового активу (цінних паперів)

03020850

Своп з поставкою базового активу (валюти)

03060850

Своп з поставкою базового активу (товару)

03010855

Своп без поставки базового активу (цінних паперів)

03020855

Своп без поставки базового активу (валюти)

03060855

Своп без поставки базового активу (товару)

05260900

Просте складське свідоцтво

05360901

Подвійне складське свідоцтво


8. Довідник "Види ринку"

Код показника

Зміст показника

01

Первинний

02

Вторинний


9. Довідник "Види ринку за характером проведення операцій"

Код показника

Зміст показника

001

Ринок РЕПО

002

Строковий ринок

003

Спотовий ринок

004

Маржинальна торгівля

005

Ринок приватизації

006

Інший (зазначити)


10. Довідник "Способи припинення юридичної особи"

Код показника

Зміст показника

110

Злиття

111

Злиття у справі про банкрутство

120

Приєднання

121

Приєднання у справі про банкрутство

130

Поділ

131

Поділ у справі про банкрутство

140

Перетворення

141

Перетворення у справі про банкрутство

200

Ліквідація

201

Ліквідація у зв'язку з визнанням банкрутом


11. Довідник "Види посад"

Код показника

Зміст показника

01

Керівник

02

Заступник керівника

03

Головний бухгалтер

04

Бухгалтер

05

Керівник спеціалізованого підрозділу

06

Заступник керівника спеціалізованого підрозділу

07

Керівник відокремленого підрозділу

08

Заступник керівника відокремленого підрозділу

09

Фахівець

10

Голова Наглядової ради

11

Член Наглядової ради

12

Голова Правління

13

Т. в. о. Голови Правління

14

Перший заступник Голови Правління

15

Заступник Голови Правління

16

Член Правління

17

Директор

18

Генеральний директор

19

Т. в. о. директора

20

Голова Ревізійної комісії

21

Член Ревізійної комісії

22

Ревізор

23

Фінансовий директор

24

Інше


12. Довідник "Види професійної діяльності на фондовому ринку"

Код показника

Зміст показника

01

Діяльність з торгівлі цінними паперами

02

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів

03

Депозитарна діяльність

04

Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку

05

Діяльність з управління іпотечним покриттям


13. Довідник "Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами"

Код показника

Зміст показника

01

Брокерська діяльність

02

Дилерська діяльність

03

Андеррайтинг

04

Діяльність з управління цінними паперами


14. Довідник "Види професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності"

Код показника

Зміст показника

01

Діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

02

Діяльність з ведення власного реєстру іменних цінних паперів

03

Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

04

Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

05

Розрахунково-клірингова діяльність


15. Довідник "Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами"

Код показника

Зміст показника

0001

Договір купівлі/продажу (продаж)

0002

Договір купівлі/продажу (купівля)

0003

Договір купівлі/продажу (міна - продаж)

0004

Договір купівлі/продажу (міна  -купівля)

1001

Договір комісії (продаж)

1002

Договір комісії (купівля)

1003

Договір комісії (міна - продаж)

1004

Договір комісії (міна - купівля)

1005

Договір субкомісії (продаж)

1006

Договір субкомісії (купівля)

1011

Договір на виконання договору комісії (продаж)

1012

Договір на виконання договору комісії (купівля)

1013

Договір на виконання договору комісії (міна - продаж)

1014

Договір на виконання договору комісії (міна - купівля)

1015

Договір на виконання договору субкомісії (продаж)

1016

Договір на виконання договору субкомісії (купівля)

2001

Договір доручення (продаж)

2002

Договір доручення (купівля)

2003

Договір доручення (міна - продаж)

2004

Договір доручення (міна - купівля)

2011

Договір на виконання договору доручення (продаж)

2012

Договір на виконання договору доручення (купівля)

2013

Договір на виконання договору доручення (міна - продаж)

2014

Договір на виконання договору доручення (міна - купівля)

3000

Договір на брокерське обслуговування

3101

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/продаж)

3102

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/купівля)

3103

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/міна - продаж)

3104

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/міна - купівля)

3105

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/продаж)

3106

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/купівля)

3111

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/продаж)

3112

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/купівля)

3113

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/міна - продаж)

3114

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/міна - купівля)

3115

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/продаж)

3116

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/купівля)

3201

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/продаж)

3202

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/купівля)

3203

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/міна - продаж)

3204

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/міна - купівля)

3211

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/продаж)

3212

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/купівля)

3213

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/міна - продаж)

3214

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/міна - купівля)

4000

Договір андеррайтингу, за яким торговець цінними паперами не бере на себе зобов'язання щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини

4001

Договір андеррайтингу, за яким торговець цінними паперами бере на себе зобов'язання щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини

4002

Договір на придбання цінних паперів

5000

Договір про спільну діяльність

6000

Договір про управління цінними паперами

6011

Договір на виконання договору про управління цінними паперами (продаж)

6012

Договір на виконання договору про управління цінними паперами (купівля)

6013

Договір на виконання договору про управління цінними паперами (міна - продаж)

6014

Договір на виконання договору про управління цінними паперами (міна - купівля)

7000

Договір про управління активами інвестиційного фонду*

7011

Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (продаж)

7012

Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (купівля)

7013

Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (міна - продаж)

7014

Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (міна - купівля)* Договір про управління активами інвестиційного фонду, укладений відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року N 55 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії".

16. Довідник "Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів"

Код показника

Зміст показника

01

Неорганізований ринок

02

Організований ринок (фондова біржа)


17. Довідник "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд"

Код показника

Зміст показника

01

інвестиційний фонд*

02

взаємний фонд інвестиційної компанії*

03

пайовий інвестиційний фонд

04

корпоративний інвестиційний фонд

05

недержавний пенсійний фонд

06

накопичувальний пенсійний фонд

07

страхова компанія

08

фонди банківського управління

09

інші фінансові установи* Фонд, створений відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року N 55 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії".

18. Довідник "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду"

Код показника

Зміст показника

01

відкритий*

02

закритий*

03

відкритий строковий диверсифікований ІСІ**

04

відкритий безстроковий диверсифікований ІСІ**

05

інтервальний строковий диверсифікований ІСІ**

06

інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ**

07

закритий строковий диверсифікований ІСІ**

08

закритий строковий недиверсифікований ІСІ**

09

закритий строковий недиверсифікований венчурний ІСІ**

10

відкритий НПФ***

11

корпоративний НПФ***

12

професійний НПФ**** Фонд, створений відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року N 55 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії".

** Інститут спільного інвестування.

*** Недержавний пенсійний фонд.

19. Довідник "Дати вчинення дій"

Код показника

Зміст показника

 

Вчинення дії про проведення загальних зборів

11

Дата прийняття рішення про проведення загальних зборів

 

Вчинення дії про факти лістингу/делістингу цінних паперів

12

Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі

13

Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про зміну рівня лістингу його цінних паперів

14

Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів

 

Вчинення дії про порушення справи про банкрутство емітента

21

Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство

22

Дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про порушення провадження у справі про його банкрутство

23

Дата подання емітентом заяви до суду щодо порушення справи про його банкрутство

 

Вчинення дії про винесення ухвали про санацію емітента

31

Дата винесення судом ухвали про проведення санації боржника

32

Дата, коли емітент дізнався або мав дізнатися про винесення судом ухвали про його санацію

 

Вчинення дії про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду

41

Дата винесення судового рішення про ліквідацію емітента

42

Дата винесення судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури

 

Вчинення дії про припинення функціонування ФОН

51

Дата закінчення строку, на який ФОН був створений

52

Дата, коли емітент дізнався або повинен був дізнатись про винесення судом рішення про припинення ФОН

 

Вчинення дії про звернення стягнення на іпотечне покриття

61

Дата встановлення факту невиконання або неналежного виконання емітентом грошових зобов'язань за іпотечними облігаціями у строки, визначені у проспекті емісії

62

Дата прийняття судового рішення про порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора

63

Дата встановлення факту непроведення заміни іпотечних активів або невключення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття згідно із статтею 14 Закону України "Про іпотечні облігації"

64

Дата встановлення факту вчинення емітентом щодо іпотечного покриття дій, які суперечать вимогам Закону України "Про іпотечні облігації", якщо такі дії ставлять під загрозу належне виконання емітентом зобов'язань за іпотечними облігаціями

65

Дата порушення інших зобов'язань, визначених у проспекті емісії


20. Довідник "Предмет дебіторської заборгованості"

Код показника

Зміст показника

01

Цінні папери

02

Грошові кошти

03

Нараховані, але не сплачені відсотки

04

Корпоративні права (крім цінних паперів)

05

Інше


21. Довідник "Перелік та коди видів адміністративних даних, особливої інформації про іпотечні цінні папери"

Код показника

Зміст показника

0

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

1

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів

2

Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій

3

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

4

Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

5

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

6

Відомості про проведення загальних зборів

7

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

8

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

9

Відомості про порушення справи про банкрутство емітента

10

Відомості про винесення ухвали про санацію емітента

11

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

12

Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

13

Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду

14

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

15

Відомості про заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів

16

Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій

17

Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів

18

Відомості про заміну управителя ФОН за рішенням суду

19

Відомості про заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН

20

Відомості про припинення функціонування ФОН

21

Відомості про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами

22

Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття

23

Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття

24

Відомості про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН

25

Відомості про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН

26

Спростування

27

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

28

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

29

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття

30

Відомості про заміну управителя іпотечного покриття

31

Відомості про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону Україну "Про іпотечні облігації"


22. Довідник "Форми кредиту"

Код показника

Зміст показника

01

Банківський

02

Комерційний

03

Лізинговий

04

Іпотечний

05

Фінансовий

06

Товарний

07

Кредит під цінні папери

08

Інвестиційний

09

Податковий

10

Інші


23. Довідник "Способи припинення управителя ФОН"

Код показника

Зміст показника

01

Закінчення строку, на який був створений ФОН, та виконання своїх зобов'язань перед власниками сертифікатів

02

За рішенням суду


24. Довідник "Період"

Код показника

Зміст показника

00

Усього за рік

10

Усього за перший квартал

20

Усього за другий квартал

30

Усього за третій квартал

40

Усього за четвертий квартал

01

Січень

02

Лютий

03

Березень

04

Квітень

05

Травень

06

Червень

07

Липень

08

Серпень

09

Вересень

10

Жовтень

11

Листопад

12

Грудень


25. Довідник "Технології проведення торгів"

Код показника

Зміст показника

01

Електронні торги (за адресними заявками)

02

Електронні торги (за безадресними заявками)

03

Електронні торги - аукціон (за адресними заявками)

04

Електронні торги - аукціон (за безадресними заявками)

05

Торги з голосу

06

Торги з голосу - аукціон

07

Інше


26. Довідник "Біржовий список"

Код показника

Зміст показника

01

Категорія лістингових цінних паперів. Перший рівень лістингу

02

Категорія лістингових цінних паперів. Другий рівень лістингу

03

Цінні папери виключені з біржового списку. Припинення торгівлі

04

Цінні папери знаходяться у біржовому списку. Призупинення торгівлі

05

Категорія позалістингових цінних паперів. Позалістингові цінні папери


27. Довідник "Види змін на рахунку в цінних паперах депонента у зберігача"

Код показника

Зміст показника

010

Зарахування акцій на рахунок у цінних паперах депонента, внаслідок якого він стає власником пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента)

021

Збільшення кількості акцій на рахунку у цінних паперах депонента - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента

022

Зменшення кількості акцій на рахунку в цінних паперах депонента - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента

040

Зменшення кількості акцій на рахунку в цінних паперах депонента, внаслідок якого він перестає бути власником пакета акцій

050

Зміни не відбулися

610

Зарахування акцій на рахунок у цінних паперах депонента, внаслідок якого він стає власником пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента), за наслідками операцій емітента щодо зміни статутного капіталу емітента

621

Збільшення кількості акцій на рахунку у цінних паперах депонента - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента, за наслідками операцій емітента щодо зміни статутного капіталу емітента

622

Зменшення кількості акцій на рахунку в цінних паперах депонента - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента, за наслідками операцій емітента щодо зміни статутного капіталу емітента

640

Зменшення кількості акцій на рахунку в цінних паперах депонента, внаслідок якого він перестає бути власником пакета акцій, за наслідками операцій емітента щодо зміни статутного капіталу емітента

160

Блокування пакета акцій (унаслідок арешту, заборони обігу, застави) за ініціативою третьої сторони

170

Розблокування пакета акцій, який був заблокований (унаслідок арешту, заборони обігу, застави) за ініціативою третьої сторони

140

Списання акцій на рахунку в цінних паперах депонента, внаслідок якого він перестає бути власником пакета акцій за ініціативою третьої сторони


28. Довідник "Види змін на особовому рахунку зареєстрованої особи у системі реєстру власників іменних цінних паперів"

Код показника

Зміст показника

010

Зміни на особовому рахунку власника іменних цінних паперів, внаслідок яких він стає власником пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента), або зміни на особовому рахунку номінального утримувача іменних цінних паперів, внаслідок яких він стає номінальним утримувачем пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента)

021

Збільшення кількості акцій на особовому рахунку власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента, або збільшення на особовому рахунку номінального утримувача пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій на рахунку номінального утримувача збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента

022

Зменшення кількості акцій на особовому рахунку власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента, або зменшення на особовому рахунку номінального утримувача пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій на рахунку номінального утримувача зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента

040

Зміни на особовому рахунку власника іменних цінних паперів, внаслідок яких він перестає бути власником пакета акцій, або зміни на особовому рахунку номінального утримувача іменних цінних паперів, внаслідок яких він перестає бути номінальним утримувачем пакета акцій

050

Зміни не відбулися

310

Зміни на особовому рахунку власника іменних цінних паперів, внаслідок яких він стає власником пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента), або зміни на особовому рахунку номінального утримувача іменних цінних паперів, внаслідок яких він стає номінальним утримувачем пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента) внаслідок формування системи реєстру власників іменних цінних паперів

340

Зміни на особовому рахунку власника пакета акцій або номінального утримувача пакета акцій (закриття особового рахунку) внаслідок передачі системи реєстру власників іменних цінних паперів до іншого реєстроутримувача або у зв'язку з дематеріалізацією акцій

610

Зміни на особовому рахунку власника іменних цінних паперів, внаслідок яких він стає власником пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента) за наслідками операцій емітента щодо зміни статутного капіталу емітента, або зміни на особовому рахунку номінального утримувача іменних цінних паперів, внаслідок яких він стає номінальним утримувачем пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента) за наслідками операцій емітента щодо зміни статутного капіталу емітента

621

Збільшення кількості акцій на особовому рахунку власника пакета акцій, унаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента за наслідками операцій емітента щодо зміни статутного капіталу емітента, або на особовому рахунку номінального утримувача пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента за наслідками операцій емітента щодо зміни статутного капіталу емітента

622

Зменшення кількості акцій на особовому рахунку власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента за наслідками операцій емітента щодо зміни статутного капіталу емітента, або на особовому рахунку номінального утримувача пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента за наслідками операцій емітента щодо зміни статутного капіталу емітента

640

Зміни на особовому рахунку власника іменних цінних паперів (зменшення кількості акцій), внаслідок яких він перестає бути власником пакета акцій, або особовому рахунку номінального утримувача іменних цінних паперів (зменшення кількості акцій), внаслідок яких він перестає бути номінальним утримувачем пакета акцій


29. Довідник "Види змін на рахунку у цінних паперах власника іпотечних цінних паперів"

Код показника

Зміст показника

010

Зарахування іпотечних цінних паперів на рахунок у цінних паперах депонента, внаслідок якого на рахунку, на якому не обліковувалися іпотечні цінні папери, зараховується один або більше іпотечних цінних паперів

021

Збільшення кількості іпотечних цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента

022

Зменшення кількості іпотечних цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента, при якому залишок іпотечних цінних паперів на рахунку не стає нульовим

040

Зменшення кількості іпотечних цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента, внаслідок якого на рахунку не залишається іпотечних цінних паперів

050

Погашення іпотечних цінних паперів

160

Блокування іпотечних цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента (унаслідок арешту, заборони обігу, застави) за ініціативою третьої сторони

170

Розблокування іпотечних цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента, які були заблоковані (унаслідок арешту, заборони обігу, застави) за ініціативою третьої сторони

140

Списання іпотечних цінних паперів з рахунку в цінних паперах депонента за ініціативою третьої сторони


30. Довідник "Види зареєстрованих осіб у системі реєстру власників іменних цінних паперів"

Код показника

Зміст показника

110

Фізична особа - резидент

120

Юридична особа - резидент (за винятком номінального утримувача)

210

Номінальний утримувач - зберігач цінних паперів

220

Номінальний утримувач - депозитарій цінних паперів

300

Емітент цінних паперів

310

Фізична особа - нерезидент

320

Юридична особа - нерезидент

150

Держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган)

130

Держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація)

140

Держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - юридична або фізична особа (уповноважена особа), яка виконує функції з управління корпоративними правами держави)


31. Довідник "Перелік функцій реєстроутримувача"

Код показника

Зміст показника

01

Формування системи реєстру власників іменних цінних паперів за наслідками розміщення іменних цінних паперів

02

Формування системи реєстру власників іменних цінних паперів за наслідками прийняття її від попереднього реєстроутримувача

03

Доповнення системи реєстру власників іменних цінних паперів за наслідками додаткового розміщення іменних цінних паперів

04

Ведення системи реєстру

05

Відкриття особового рахунку власника іменних цінних паперів при внесенні змін до системи реєстру

06

Відкриття особового рахунку номінального утримувача іменних цінних паперів при внесенні змін до системи реєстру

 07

Закриття особового рахунку власника іменних цінних паперів

 08

Закриття особового рахунку номінального утримувача іменних цінних паперів

09

Унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за договорами купівлі-продажу (міни) іменних цінних паперів

10

Унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за рішенням суду

11

Унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками дарування цінних паперів

12

Унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками спадкування цінних паперів

13

Унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками передачі цінних паперів до статутного капіталу

14

Унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками приватизації державних підприємств

15

Унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності за інших підстав

16

Унесення до системи реєстру записів про блокування цінних паперів у зв'язку з передачею цінних паперів під заставу або з інших підстав

17

Унесення до системи реєстру записів про знерухомлення іменних цінних паперів

18

Унесення до системи реєстру записів про переміщення знерухомлених цінних паперів між рахунками номінальних утримувачів

19

Унесення до системи реєстру записів про матеріалізацію іменних цінних паперів

20

Унесення до системи реєстру записів про викуп емітентом власних цінних паперів

21

Унесення до системи реєстру записів за наслідками проведення корпоративних операцій емітента

22

Унесення до системи реєстру за наслідками виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, постанови або розпорядження її уповноваженої особи

23

Засвідчення справжності підпису фізичної особи - власника (уповноваженої особи власника) на розпорядженні (передавальному, застави, про блокування, припинення блокування)

24

Видача виписки з реєстру (про стан особового рахунку або про операції на особовому рахунку за період)

25

Оформлення, зберігання та облік сертифікатів

26

Зберігання системи реєстру та архіву


32. Довідник "Види події щодо коду ISIN"

Код показника

Зміст показника

01

Призначено міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (ISIN)

02

Анульовано міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (ISIN)


33. Довідник "Види документів системи реєстру власників іменних цінних паперів"

Код показника

Зміст показника

01

Документ, який є підставою для формування, внесення змін до системи реєстру

02

Обліковий регістр з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

03

Реєстр власників іменних цінних паперів

04

Перелік (список) власників іменних цінних паперів, перелік (список) акціонерів

05

Сертифікат цінних паперів

06

Свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів

07

Анкета емітента / зареєстрованої особи / уповноваженої особи / держави Україна

08

Розпорядження (передавальне, про блокування, про припинення блокування, про забезпечення письмового повідомлення акціонерів)

09

Розпорядження номінальним утримувачам на складання списку (переліку) власників іменних цінних паперів

10

Запит

11

Заява

12

Виписка з реєстру власників іменних цінних паперів про стан особового рахунку

13

Виписка з реєстру власників іменних цінних паперів про операції за особовим рахунком за період


34. Довідник "Перелік депозитарних операцій та послуг зберігачів"

Код показника

Зміст показника

01

Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного з депонентом

02

Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного з емітентом при дематеріалізації випущених ним іменних цінних паперів

03

Закриття рахунку в цінних паперах

04

Унесення змін до анкети рахунку в цінних паперах

05

Видача виписки з рахунку в цінних паперах про стан рахунку в цінних паперах

06

Видача виписки з рахунку в цінних паперах про операції з цінними паперами депонента

07

Зарахування цінних паперів при знерухомленні цінних паперів

08

Списання цінних паперів при матеріалізації цінних паперів

09

Зарахування цінних паперів внаслідок розміщення цінних паперів та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів

10

Списання цінних паперів внаслідок виконання операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів

11

Унесення змін до системи депозитарного обліку за наслідками виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, постанови або розпорядження її уповноваженої особи

12

Списання цінних паперів у зв'язку з визнанням емісії недійсною або такою, що не відбулась, або за рішенням суду

13

Зарахування цінних паперів за операціями, пов'язаними з обігом цінних паперів

14

Зарахування цінних паперів за операціями, пов'язаними з обігом цінних паперів (як підсумкова операція за результатами клірингу на підставі інформації від депозитарію)

15

Списання цінних паперів за операціями, пов'язаними з обігом цінних паперів

16

Списання цінних паперів за операціями, пов'язаними з обігом цінних паперів (як підсумкова операція за результатами клірингу на підставі інформації від депозитарію)

17

Переказ цінних паперів з рахунку у цінних паперах, що призводить до зменшення кількості цінних паперів на цьому рахунку за операціями, пов'язаними з обігом цінних паперів

18

Переказ цінних паперів на рахунок у цінних паперах, що призводить до збільшення кількості цінних паперів на цьому рахунку за операціями, пов'язаними з обігом цінних паперів

19

Переказ цінних паперів між балансовими рахунками в межах рахунку в цінних паперах депонента зберігача (встановлення обмежень щодо обігу цінних паперів)

20

Переказ цінних паперів між балансовими рахунками в межах рахунку в цінних паперах депонента зберігача (зняття обмежень щодо обігу цінних паперів)

21

Переказ цінних паперів між балансовими рахунками в межах рахунку в цінних паперах клієнта депозитарію (встановлення обмежень щодо обігу цінних паперів)

22

Переказ цінних паперів між балансовими рахунками в межах рахунку в цінних паперах клієнта депозитарію (зняття обмежень щодо обігу цінних паперів)

23

Переказ цінних паперів між балансовими рахунками в межах рахунку в цінних паперах депонента, клієнта депозитарної установи за операціями, пов'язаними з формуванням транзитного рахунку

24

Переміщення цінних паперів

25

Зберігання цінних паперів на рахунках у цінних паперах

26

Зберігання сертифікатів цінних паперів і свідоцтв про знерухомлення

27

Зберігання сертифікатів цінних паперів на пред'явника

28

Складання облікового реєстру власників цінних паперів

29

Реєстрація зберігача як номінального утримувача у системі реєстру власників іменних цінних паперів

30

Операція з обслуговування інститутів спільного інвестування


35. Довідник "Вид інформації, що передається від зберігача до депозитарію при припиненні ним здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів"

Код показника

Зміст показника

01

Передавальні розпорядження, складені від імені зберігача щодо внесення змін до систем реєстрів емітентів, пов'язаних з переміщенням знерухомлених у зберігача іменних цінних паперів на зберігання та облік до уповноваженого на зберігання (у разі наявності знерухомлених у зберігача іменних цінних паперів)

02

Договори про відкриття рахунку в цінних паперах власникам цінних паперів та документи, на підставі яких цим власникам були відкриті рахунки в цінних паперах у зберігача та на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках

03

Сертифікати цінних паперів на пред'явника та свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, що зберігаються у сховищі зберігача

04

Архіви баз даних за останні 5 років до дати початку передання уповноваженому на зберігання архівів баз даних, баз даних та документів

05

Бази даних зберігача (у форматі, який встановлює уповноважений на зберігання) станом на кінець операційного дня, що передує даті початку передання уповноваженому на зберігання архівів баз даних, баз даних та документів

06

Копії депозитарних договорів з уповноваженим на зберігання, засвідчені підписом керівника та печаткою зберігача, у кількості, що дорівнює кількості оформлених на ім'я зберігача свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів

07

Консолідований баланс (баланс за всіма цінними паперами, що обліковуються у зберігача на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах зберігача в депозитарії), складений станом на кінець операційного дня, що передує даті початку передання уповноваженому на зберігання архівів баз даних, баз даних та документів, засвідчений підписом керівника та печаткою зберігача

08

Копія рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії (за наявності), засвідчена зберігачем

09

Копія постанови про відкриття ліквідаційної процедури (за наявності)

10

Копія баз даних станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності

11

Перелік власників цінних паперів, які не закрили рахунки в цінних паперах, окремо за кожним випуском цінних паперів із зазначенням інформації, необхідної для ідентифікації цих власників та належних їм цінних паперів

12

Виписки про стан рахунків у цінних паперах власників

13

Облікові регістри (журнали), що визначені нормативно-правовими актами України як обов'язкові при здійсненні діяльності зберігача

14

Копія рішення уповноваженого органу зберігача про припинення провадження діяльності зберігача або припинення зберігача як юридичної особи, засвідчена зберігачем


36. Довідник "Підстави припинення діяльності зберігача"

Код показника

Зміст показника

01

Визнання зберігача банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури

02

Прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії у випадках, пов'язаних з порушеннями на ринку цінних паперів

03

Рішення уповноваженого органу управління зберігача про припинення як юридичної особи у зв'язку з ліквідацією

04

Рішення уповноваженого органу управління зберігача про припинення як юридичної особи у зв'язку з реорганізацією

05

Рішення уповноваженого органу управління зберігача про припинення провадження діяльності зберігача


37. Довідник "Види депонентів"

Код показника

Зміст показника

110

Фізична особа - резидент

120

Юридична особа - резидент (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)

310

Фізична особа - нерезидент

320

Юридична особа - нерезидент

121

Недержавний пенсійний фонд

122

Накопичувальний пенсійний фонд

123

Інвестиційний фонд*

124

Взаємний фонд інвестиційної компанії*

125

Корпоративний інвестиційний фонд

126

Пайовий інвестиційний фонд

150

Держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган)

130

Держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація)

140

Держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - юридична або фізична особа (уповноважена особа), яка виконує функції з управління корпоративними правами держави)* Фонд, створений відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року N 55 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії".

38. Довідник "Види депозитарних операцій та послуг депозитарію"

Код показника

Зміст показника

01

Відкриття рахунку в цінних паперах

02

Закриття рахунку в цінних паперах

03

Унесення змін до анкети рахунку

04

Видача довідки з рахунку в цінних паперах про стан рахунку в цінних паперах

05

Видача довідки з рахунку в цінних паперах про операції з цінними паперами

06

Зарахування цінних паперів при знерухомленні цінних паперів

07

Списання цінних паперів при матеріалізації цінних паперів

08

Зарахування цінних паперів внаслідок розміщення цінних паперів та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів

09

Списання цінних паперів внаслідок виконання операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів

10

Переказ цінних паперів внаслідок розміщення цінних паперів та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів

11

Унесення змін до системи депозитарного обліку за наслідками виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, постанови або розпорядження її уповноваженої особи

12

Списання цінних паперів у зв'язку з визнанням емісії такою, що не відбулась, або за рішенням суду

13

Переказ цінних паперів за операціями, пов'язаними з обігом цінних паперів (здійснення одиночних розрахунків за договорами щодо цінних паперів на підставі інформації, наданої клієнтами депозитарію, без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати")

14

Здійснення одиночних розрахунків за договорами щодо цінних паперів на підставі інформації, наданої клієнтами депозитарію, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати"

15

Здійснення одиночних розрахунків за договорами щодо цінних паперів на підставі інформації, наданої фондовою біржею, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати"

16

Здійснення одиночних розрахунків за договорами щодо цінних паперів на підставі інформації, наданої фондовою біржею, без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" у випадках, встановлених законодавством

17

Здійснення розрахунків за договорами щодо цінних паперів на підставі інформації, наданої фондовою біржею, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" за результатами клірингу (здійснення підсумкових операцій)

18

Зберігання цінних паперів

19

Здійснення операцій щодо одержання від емітента на власний поточний рахунок коштів як доходів за цінними паперами (дивідендів, процентних виплат), коштів для забезпечення здійснення погашення, виконання інших корпоративних операцій емітента, з метою наступного переказу даних коштів на рахунки клієнтів чи осіб, переказ на поточні рахунки яких передбачено чинним законодавством України

20

Реєстрація депозитарію як номінального утримувача в системі реєстру власників іменних цінних паперів

21

Формування зведених облікових реєстрів власників цінних паперів

22

Формування переліків власників цінних паперів, акціонерів

23

Депонування глобальних (тимчасових глобальних) сертифікатів

24

Зберігання сертифікатів цінних паперів і свідоцтв про знерухомлення

25

Зберігання сертифікатів цінних паперів на пред'явника

26

Встановлення або зняття обмежень щодо обігу цінних паперів

27

Переміщення цінних паперів при зміні номінального утримувача

28

Відповідальне зберігання документів, баз даних, копії баз даних, архівів баз даних зберігача, що припинив провадження професійної діяльності на фондовому ринку, інформації щодо тих його депонентів, які в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах, та цінних паперів, які обліковувалися на їх рахунках

29

Кодифікація цінних паперів

30

Встановлення кореспондентських відносин з депозитарними установами інших країн


39. Довідник "Види клієнтів депозитарію"

Код показника

Зміст показника

10

Депозитарій - кореспондент

20

Зберігач

30

Емітент

40

Іноземний депозитарій - кореспондент


40. Довідник "Перелік та коди типів об'єднань підприємств"

Код показника

Зміст показника

0

Не належить

1

Асоціація

2

Корпорація

3

Консорціум

4

Концерн

5

Інше об'єднання


41. Довідник "Класифікація організаційно-правових форм господарювання"

Код показника

Зміст показника

110

Фермерське господарство

111

Приватне акціонерне товариство

112

Публічне акціонерне товариство

120

Приватне підприємство

130

Колективне підприємство

140

Державне підприємство

145

Казенне підприємство

150

Комунальне підприємство

160

Дочірнє підприємство

170

Іноземне підприємство

180

Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

185

Підприємство споживчої кооперації

190

Орендне підприємство

191

Індивідуальне підприємство

192

Сімейне підприємство

193

Спільне підприємство

230

Акціонерне товариство

231

Відкрите акціонерне товариство

232

Закрите акціонерне товариство

235

Державна акціонерна компанія (товариство)

240

Товариство з обмеженою відповідальністю

250

Товариство з додатковою відповідальністю

260

Повне товариство

270

Командитне товариство

310

Виробничий кооператив

320

Обслуговуючий кооператив

321

Житлово-будівельний кооператив

322

Гаражний кооператив

330

Споживчий кооператив

340

Сільськогосподарський виробничий кооператив

350

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив

390

Кооперативний банк

410

Орган державної влади

420

Орган місцевого самоврядування

425

Державна організація (установа, заклад)

430

Комунальна організація (установа, заклад)

435

Приватна організація (установа, заклад)

440

Організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

490

Організація орендарів

495

Організація покупців

510

Асоціація

520

Корпорація

530

Консорціум

540

Концерн

550

Холдингова компанія

590

Інші об'єднання юридичних осіб

610

Філія (інший відокремлений підрозділ)

620

Представництво

810

Політична партія

815

Громадська організація

820

Спілка об'єднань громадян

825

Релігійна організація

830

Профспілка

835

Об'єднання профспілок

840

Творча спілка (інша професійна організація)

845

Благодійна організація

850

Організація роботодавців

855

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

860

Орган самоорганізації населення

910

Підприємець - фізична особа

915

Товарна біржа

920

Фондова біржа

925

Кредитна спілка

930

Споживче товариство

935

Спілка споживчих товариств

940

Недержавний пенсійний фонд

950

Садівниче товариство

995

Інші організаційно-правові форми


42. Довідник "Перелік та коди груп рівнів кредитного рейтингу"

Код показника

Зміст показника

1

Обов'язковий довгостроковий кредитний рейтинг інвестиційного рівня

2

Обов'язковий короткостроковий кредитний рейтинг інвестиційного рівня

3

Обов'язковий довгостроковий кредитний рейтинг спекулятивного рівня

4

Обов'язковий короткостроковий кредитний рейтинг спекулятивного рівня

5

Необов'язковий довгостроковий кредитний рейтинг інвестиційного рівня

6

Необов'язковий короткостроковий кредитний рейтинг інвестиційного рівня

7

Необов'язковий довгостроковий кредитний рейтинг спекулятивного рівня

8

Необов'язковий короткостроковий кредитний рейтинг спекулятивного рівня


43. Довідник "Перелік та коди рівнів кредитного рейтингу"

Код показника

Зміст показника

uaAAA

Винятковий (найвищий) рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями

uaAA

Дуже високий рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями

uaA

Високий рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Однак такий позичальник чутливий до несприятливих змін у комерційних, фінансових та економічних умовах порівняно з позичальниками з вищими рейтингами

uaBBB

Достатня спроможність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Однак такий позичальник перебуває під впливом несприятливих змін у комерційних, фінансових та економічних умовах порівняно з позичальниками з вищими рейтингами

uaBB

Боргові зобов'язання позичальника найменшою мірою піддаються ризику невиплати порівняно з позичальниками з рейтингами спекулятивного рівня. Однак можуть виникнути труднощі із своєчасною та в повному обсязі виплатою відсотків і основної суми за борговими зобов'язаннями у разі несприятливих змін у комерційних, фінансових та економічних умовах, хоча найближчим часом вірогідність невиконання позичальником боргових зобов'язань мінімальна

uaB

На даний час позичальник спроможний виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями, але має вищу вірогідність дефолту за зобов'язаннями, ніж позичальник з рейтингом "uaBB". Позичальник перебуває під впливом несприятливих змін у комерційних, фінансових та економічних умовах порівняно з позичальниками з вищими рейтингами, що може послабити його спроможність своєчасно і в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями

uaCCC

Існує вірогідність дефолту за борговими зобов'язаннями позичальника. Своєчасність і обсяг виплати відсотків та основної суми за борговими зобов'язаннями значною мірою залежать від комерційних, фінансових та економічних умов

uaCC

Існує висока вірогідність дефолту за борговими зобов'язаннями позичальника в комерційних, фінансових та економічних умовах

uaC

Найближчим часом очікується дефолт за борговими зобов'язаннями позичальника (зокрема у разі порушення справи про банкрутство, анулювання ліцензії на провадження основної діяльності, очікуваної ліквідації позичальника, винесення судового рішення про накладення стягнення на майно чи в іншому аналогічному випадку), але виплати за борговими зобов'язаннями на даний час не припинені

uaD

Виплати відсотків і основної суми за борговими зобов'язаннями припинені позичальником без досягнення згоди кредиторів щодо реструктуризації заборгованості до настання строку платежу

uaK1

Винятковий (найвищий) рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Фінансовий стан позичальника дає змогу запобігти будь-яким ризикам, що можуть виникнути в короткостроковому періоді

uaK2

Дуже високий рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Фінансовий стан позичальника дає змогу запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді

uaK3

Достатня спроможність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Фінансовий стан позичальника задовільний для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді

uaK4

Сумнівна спроможність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Фінансовий стан позичальника найвірогідніше є недостатньо високим, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді

uaK5

Вірогідна неспроможність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Фінансовий стан такого позичальника не дає змоги запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді

uaKD

Позичальник оголосив дефолт за борговими зобов'язаннями


44. Довідник "Перелік та коди територій (областей) України"

Код показника

Зміст показника

01000

Автономна Республіка Крим

05000

Вінницька

07000

Волинська

12000

Дніпропетровська

14000

Донецька

18000

Житомирська

21000

Закарпатська

23000

Запорізька

26000

Івано-Франківська

32000

Київська

35000

Кіровоградська

44000

Луганська

46000

Львівська

48000

Миколаївська

51000

Одеська

53000

Полтавська

56000

Рівненська

59000

Сумська

61000

Тернопільська

63000

Харківська

65000

Херсонська

68000

Хмельницька

71000

Черкаська

73000

Чернівецька

74000

Чернігівська

80000

м. Київ

85000

м. Севастополь


45. Довідник "Класифікація країн світу"

Код показника

Зміст показника

Зміст показника англійською мовою

004

АФГАНІСТАН

Afghanistan

008

АЛБАНІЯ

Albania

010

АНТАРКТИКА

Antarctica

012

АЛЖИР

Algeria

016

АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА

American Samoa

020

АНДОРРА

Andorra

024

АНҐОЛА

Angola

028

АНТИҐУА І БАРБУДА

Antigua and Barbuda

031

АЗЕРБАЙДЖАН

Azerbaijan

032

АРГЕНТИНА

Argentina

036

АВСТРАЛІЯ

Australia

040

АВСТРІЯ

Austria

044

БАГАМСЬКІ ОСТРОВИ

Bahamas

048

БАХРЕЙН

Bahrain

050

БАНҐЛАДЕШ

Bangladesh

051

ВІРМЕНІЯ

Armenia

052

БАРБАДОС

Barbados

056

БЕЛЬҐІЯ

Belgium

060

БЕРМУДСЬКІ ОСТРОВИ

Bermuda

064

БУТАН

Bhutan

068

БОЛІВІЯ, БАГАТОНАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВА

Bolivia, Plurinational State of

070

БОСНІЯ І ГЕРЦЕҐОВИНА

Bosnia and Herzegovina

072

БОТСВАНА

Botswana

074

ОСТРІВ БУВЕ

Bouvet Island

076

БРАЗІЛІЯ

Brazil

084

БЕЛІЗ

Belize

086

БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ

British Indian Ocean Territory

090

СОЛОМОНОВІ ОСТРОВИ

Solomon Islands

092

ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.)

Virgin Islands, British

096

БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ

Brunei Darussalam

100

БОЛГАРІЯ

Bulgaria

104

М'ЯНМА

Myanmar

108

БУРУНДІ

Burundi

112

БІЛОРУСЬ

Belarus

116

КАМБОДЖА

Cambodia

120

КАМЕРУН

Cameroon

124

КАНАДА

Canada

132

КАБО-ВЕРДЕ

Cape Verde

136

КАЙМАНОВІ ОСТРОВИ

Cayman Islands

140

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА

Central African Republic

144

ШРІ-ЛАНКА

Sri Lanka

148

ЧАД

Chad

152

ЧІЛІ

Chile

156

КИТАЙ

China

158

ТАЙВАНЬ, ПРОВІНЦІЯ КИТАЮ

Taiwan, Province of China

162

ОСТРІВ РІЗДВА

Christmas Island

166

КОКОСОВІ (КІЛІНҐ) ОСТРОВИ

Cocos (Keeling) Islands

170

КОЛУМБІЯ

Colombia

174

КОМОРИ

Comoros

175

МАЙОТТА

Mayotte

178

КОНҐО

Congo

180

КОНҐО, ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА

Congo, Democratic Republic of the

184

ОСТРОВИ КУКА

Cook Islands

188

КОСТА-РІКА

Costa Rica

191

ХОРВАТІЯ

Croatia

192

КУБА

Cuba

196

КІПР

Cyprus

203

ЧЕХІЯ

Czech Republic

204

БЕНІН

Benin

208

ДАНІЯ

Denmark

212

ДОМІНІКА

Dominica

214

ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА

Dominican Republic

218

ЕКВАДОР

Ecuador

222

САЛЬВАДОР

El Salvador

226

ЕКВАТОРІАЛЬНА ҐВІНЕЯ

Equatorial Guinea

231

ЕФІОПІЯ

Ethiopia

232

ЕРІТРЕЯ

Eritrea

233

ЕСТОНІЯ

Estonia

234

ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ

Faroe Islands

238

ФОЛКЛЕНДСЬКІ (МАЛЬВІНСЬКІ) ОСТРОВИ

Falkland Islands (Malvinas)

239

ПІВДЕННА ДЖОРДЖІЯ ТА ПІВДЕННІ САНДВІЧЕВІ ОСТРОВИ

South Georgia and the South Sandwich Islands

242

ФІДЖІ

Fiji

246

ФІНЛЯНДІЯ

Finland

248

АЛАНДСЬКІ ОСТРОВИ

Aland Islands

250

ФРАНЦІЯ

France

254

ФРАНЦУЗЬКА ҐВІАНА

French Guiana

258

ФРАНЦУЗЬКА ПОЛІНЕЗІЯ

French Polynesia

260

ФРАНЦУЗЬКІ ПІВДЕННІ ТЕРИТОРІЇ

French Southern Territories

262

ДЖІБУТІ

Djibouti

266

ҐАБОН

Gabon

268

ГРУЗІЯ

Georgia

270

ҐАМБІЯ

Gambia

275

ПАЛЕСТИНСЬКА ТЕРИТОРІЯ

Palestinian Territory, occupied

276

НІМЕЧЧИНА

Germany

288

ГАНА

Ghana

292

ҐІБРАЛТАР

Gibraltar

296

КІРІБАТІ

Kiribati

300

ГРЕЦІЯ

Greece

304

ҐРЕНЛАНДІЯ

Greenland

308

ҐРЕНАДА

Grenada

312

ҐВАДЕЛУПА

Guadeloupe

316

ҐУАМ

Guam

320

ҐВАТЕМАЛА

Guatemala

324

ҐВІНЕЯ

Guinea

328

ҐАЙАНА

Guyana

332

ГАЇТІ

Haiti

334

ОСТРІВ ГЕРД І ОСТРОВИ МАКДОНАЛД

Heard Island and McDonald Islands

336

СВЯТИЙ ПРЕСТОЛ (ДЕРЖАВА-МІСТО ВАТИКАН)

Holly See
(Vatican City State)

340

ГОНДУРАС

Honduras

344

ГОНКОНҐ

Hong Kong

348

УГОРЩИНА

Hungary

352

ІСЛАНДІЯ

Iceland

356

ІНДІЯ

India

360

ІНДОНЕЗІЯ

Indonesia

364

ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА

Iran, Islamic Republic of

368

ІРАК

Iraq

372

ІРЛАНДІЯ

Ireland

376

ІЗРАЇЛЬ

Israel

380

ІТАЛІЯ

Italy

384

КОТ-Д'ІВУАР

Cote d'Ivoire

388

ЯМАЙКА

Jamaica

392

ЯПОНІЯ

Japan

398

КАЗАХСТАН

Kazakhstan

400

ЙОРДАНІЯ

Jordan

404

КЕНІЯ

Kenya

408

КОРЕЙСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА

Korea, Democratic People's Republic

410

КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА

Korea, Republic of

414

КУВЕЙТ

Kuwait

417

КИРГИЗСТАН

Kyrgyzstan

418

ЛАОСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА

Lao People's Democratic Republic

422

ЛІВАН

Lebanon

426

ЛЕСОТО

Lesotho

428

ЛАТВІЯ

Latvia

430

ЛІБЕРІЯ

Liberia

434

ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХІРІЯ

Libyan Arab Jamahiriya

438

ЛІХТЕНШТЕЙН

Liechtenstein

440

ЛИТВА

Lithuania

442

ЛЮКСЕМБУРҐ

Luxembourg

446

МАКАО

Macao

450

МАДАҐАСКАР

Madagascar

454

МАЛАВІ

Malawi

458

МАЛАЙЗІЯ

Malaysia

462

МАЛЬДІВИ

Maldives

466

МАЛІ

Mali

470

МАЛЬТА

Malta

474

МАРТІНІКА

Martinique

478

МАВРІТАНІЯ

Mauritania

480

МАВРІКІЙ

Mauritius

484

МЕКСИКА

Mexico

492

МОНАКО

Monaco

496

МОНГОЛІЯ

Mongolia

498

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА

Moldova, Republic of

499

ЧОРНОГОРІЯ

Montenegro

500

МОНТСЕРРАТ

Montserrat

504

МАРОККО

Morocco

508

МОЗАМБІК

Mozambique

512

ОМАН

Oman

516

НАМІБІЯ

Namibia

520

НАУРУ

Nauru

524

НЕПАЛ

Nepal

528

НІДЕРЛАНДИ

Netherlands

530

НІДЕРЛАНДСЬКІ АНТИЛЬСЬКІ ОСТРОВИ

Netherlands Antilles

531

КЮРАСАО

Curacao

533

АРУБА

Aruba

534

СІНТ МААРТЕН (Нідерланд. частина)

Sint Maarten (Dutch part)

535

БОНЕЙРЕ, СІНТ-ЕСТАТІУС, САБА

Bonaire, Saint Eustatius and Saba

540

НОВА КАЛЕДОНІЯ

New Caledonia

548

ВАНУАТУ

Vanuatu

554

НОВА ЗЕЛАНДІЯ

New Zealand

558

НІКАРАҐУА

Nicaragua

562

НІҐЕР

Niger

566

НІҐЕРІЯ

Nigeria

570

НІУЕ

Niue

574

ОСТРІВ НОРФОЛК

Norfolk Island

578

НОРВЕҐІЯ

Norway

580

ПІВНІЧНІ МАРІАНСЬКІ ОСТРОВИ

Northern Mariana Islands

581

МАЛІ ВІДДАЛЕНІ ОСТРОВИ США

United States Minor Outlying Islands

583

МІКРОНЕЗІЯ, ФЕДЕРАТИВНІ ШТАТИ

Micronesia, Federated States of

584

МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ

Marshall Islands

585

ПАЛАУ

Palau

586

ПАКИСТАН

Pakistan

591

ПАНАМА

Panama

598

ПАПУА-НОВА ҐВІНЕЯ

Papua New Guinea

600

ПАРАҐВАЙ

Paraguay

604

ПЕРУ

Peru

608

ФІЛІППІНИ

Philippines

612

ПІТКЕРН

Pitcairn

616

ПОЛЬЩА

Poland

620

ПОРТУҐАЛІЯ

Portugal

624

ҐВІНЕЯ-БІСАУ

Guinea-Bissau

626

ТІМОР-ЛЕШТІ

Timor-Leste

630

ПУЕРТО-РІКО

Puerto Rico

634

КАТАР

Qatar

638

РЕЮНЬЙОН

 

642

РУМУНІЯ

Romania

643

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Russian Federation

646

РУАНДА

Rwanda

652

СЕН-БАРТЕЛЕМІ

Saint

654

ОСТРІВ СВЯТОЇ ЄЛЕНИ

Saint Helena

659

СЕНТ-КІТС І НЕВІС

Saint Kitts and Nevis

660

АНҐІЛЬЯ

Anguilla

662

СЕНТ-ЛЮСІЯ

Saint Lucia

663

СЕН-МАРТЕН (французька частина)

Saint Martin (French part)

666

СЕН-П'ЄР І МІКЕЛОН

Saint Pierre and Miquelon

670

СЕНТ-ВІНСЕНТ І ҐРЕНАДІНИ

Saint Vincent and the Grenadines

674

САН-МАРІНО

San Marino

678

САН-ТОМЕ І ПРІНСІПІ

Sao Tome and Principe

682

САУДІВСЬКА АРАВІЯ

Saudi Arabia

686

СЕНЕҐАЛ

Senegal

688

СЕРБІЯ

Serbia

690

СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ

Seychelles

694

СЬЄРРА-ЛЕОНЕ

Sierra Leone

702

СІНҐАПУР

Singapore

703

СЛОВАЧЧИНА

Slovakia

704

В'ЄТНАМ

Viet Nam

705

СЛОВЕНІЯ

Slovenia

706

СОМАЛІ

Somalia

710

ПІВДЕННА АФРИКА

South Africa

716

ЗІМБАБВЕ

Zimbabwe

724

ІСПАНІЯ

Spain

732

ЗАХІДНА САХАРА

Western Sahara

736

СУДАН

Sudan

740

СУРІНАМ

Suriname

744

ШПІЦБЕРҐЕН ТА ЯН-МАЄН

Svalbard and Jan Mayen

748

СВАЗІЛЕНД

Swaziland

752

ШВЕЦІЯ

Sweden

756

ШВЕЙЦАРІЯ

Switzerland

760

СИРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА

Syrian Arab Republic

762

ТАДЖИКИСТАН

Tajikistan

764

ТАЇЛАНД

Thailand

768

ТОҐО

Togo

772

ТОКЕЛАУ

Tokelau

776

ТОНҐА

Tonga

780

ТРІНІДАД І ТОБАҐО

Trinidad and Tobago

784

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ

United Arab Emirates

788

ТУНІС

Tunisia

792

ТУРЕЧЧИНА

Turkey

795

ТУРКМЕНІСТАН

Turkmenistan

796

ОСТРОВИ ТЕРКС І КАЙКОС

Turks and Caicos Islands

798

ТУВАЛУ

Tuvalu

800

УҐАНДА

Uganda

804

УКРАЇНА

Ukraine

807

КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛІКА МАКЕДОНІЯ

The former Yugoslav Republic of Macedonia

818

ЄГИПЕТ

Egypt

826

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

United Kingdom

831

ҐЕРНСІ

Guernsey

832

ДЖЕРСІ

Jersey

833

ОСТРІВ МЕН

Isle of Man

834

ТАНЗАНІЯ, ОБ'ЄДНАНА РЕСПУБЛІКА

Tanzania, United Republic of

840

США

United States

850

ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ (США)

Virgin Islands, U.S.

854

БУРКІНА-ФАСО

Burkina Faso

858

УРУҐВАЙ

Uruguay

860

УЗБЕКИСТАН

Uzbekistan

862

ВЕНЕСУЕЛА, БОЛІВАРСЬКА РЕСПУБЛІКА

Venezuela, Bolivarian Republic of

876

УОЛЛІС І ФУТУНА

Wallis and Futuna Islands

882

САМОА

Samoa

887

ЄМЕН

Yemen

894

ЗАМБІЯ

Zambia


46. Довідник "Перелік та коди валют"

Код показника

Зміст показника

Зміст показника англійською мовою

008

Лек

Lek

012

Алжирський динар

Algerian Dinar

032

Аргентинське песо

Argentine Peso

036

Австралійський долар

Australian Dollar

044

Багамський долар

Bahamian Dollar

048

Бахрейнський динар

Bahraini Dinar

050

Така

Taka

051

Вірменський драм

Armenian Dram

052

Барбадоський долар

Barbados Dollar

060

Бермудський долар

Bermudian Dollar (Bermuda Dollar)

064

Нґултрум

Ngultrum

068

Болівіано

Boliviano

072

Пула

Pula

084

Белізький долар

Belize Dollar

090

Долар Соломонових Островів

Solomon Islands Dollar

096

Брунейський долар

Brunei Dollar

104

К'ят

Kyat

108

Бурундійський франк

Burundi Franc

116

Ріел

Riel

124

Канадський долар

Canadian Dollar

132

Ескудо Кабо-Верде

Cape Verde Escudo

136

Долар Кайманових островів

Cayman Islands Dollar

144

Рупія Шрі-Ланки

Sri Lanka Rupee

152

Чілійське песо

Chilean Peso

156

Юань Женьміньбі

Yuan Renminbi

170

Колумбійське песо

Colombian Peso

174

Коморський франк

Comoro Franc

188

Костаріканський колон

Costa Rican Colon

191

Хорватська куна

Croatian Kuna

192

Кубинське песо

Cuban Peso

203

Чеська крона

Czech Koruna

208

Данська крона

Danish Krone

214

Домініканське песо

Dominican Peso

222

Сальвадорський колон

El Salvador Colon

230

Ефіопський бир

Ethiopian Birr

232

Накфа

Nakfa

233

Крона

Kroon

238

Фунт Фолклендських островів

Falkland Islands Pound

242

Фіджійський долар

Fiji Dollar

262

Джібутійський франк

Djibouti Franc

270

Даласі

Dalasi

292

Ґібралтарський фунт

Gibraltar Pound

320

Кетсаль

Quetzal

324

Ґвінейський франк

Guinea Franc

328

Ґайанський долар

Guyana Dollar

332

Ґурд

Gourde

340

Лемпіра

Lempira

344

Гонконґівський долар

Hong Kong Dollar

348

Форинт

Forint

352

Ісландська крона

Iceland Krona

356

Індійська рупія

Indian Rupee

360

Рупія

Rupiah

364

Іранський ріал

Iranian Rial

368

Іракський динар

Iraqi Dinar

376

Новий ізраїльський шекель

New Israeli Sheqel

388

Ямайський долар

Jamaican Dollar

392

Єна

Yen

398

Теньґе

Tenge

400

Йорданський динар

Jordanian Dinar

404

Кенійський шилінг

Kenyan Shilling

408

Північнокорейська вона

North Korean Won

410

Вона

Won

414

Кувейтський динар

Kuwaiti Dinar

417

Сом

Som

418

Кіп

Kip

422

Ліванський фунт

Lebanese Pound

426

Лоті

Loti

428

Латвійський лат

Latvian Lats

430

Ліберійський долар

Liberian Dollar

434

Лівійський динар

Libyan Dinar

440

Литовський лит

Lithuanian Litas

446

Патака

Pataca

454

Малавійська Квача

Malawi Kwacha

458

Малайзійський рингіт

Malaysian Ringgit

462

Руфія

Rufiyaa

478

Уґія

Ouguiya

480

Маврікійська рупія

Mauritius Rupee

484

Мексиканське песо

Mexican Peso

496

Тугрик

Tugrik

498

Молдовський лей

Moldovan Leu

504

Марокканський дирхам

Moroccan Dirham

512

Ріал Оману

Rial Omani

516

Намібійський долар

Namibia Dollar

524

Непальська рупія

Nepalese Rupee

532

Нідерландський антильський гульден

Netherlands Antillian Guilder

533

Арубський флорин

Aruban Guilder

548

Вату

Vatu

554

Новозеландський долар

New Zealand Dollar

558

Золота кордоба

Cordoba Oro

566

Найра

Naira

578

Норвезька крона

Norwegian Krone

586

Пакистанська рупія

Pakistan Rupee

590

Бальбоа

Balboa

598

Кіна

Kina

600

Ґуарані

Guarani

604

Новий соль

Nuevo Sol

608

Філіппінське песо

Philippine Peso

624

Песо Ґвінеї-Бісау

Guinea-Bissau Peso

634

Катарський ріал

Qatari Rial

643

Російський рубль

Russian Ruble

646

Руандійський франк

Rwanda Franc

654

Фунт Острова Святої Єлени

Saint Helena Pound

678

Добра

Dobra

682

Саудівський ріял

Saudi Riyal

690

Сейшельська рупія

Seychelles Rupee

694

Леоне

Leone

702

Сінґапурський долар

Singapore Dollar

704

Донґ

Dong

706

Сомалійський шилінг

Somali Shilling

710

Ренд

Rand

716

Зімбабвійський долар

Zimbabwe Dollar

748

Ліланґені

Lilangeni

752

Шведська крона

Swedish Krona

756

Швейцарський франк

Swiss Franc

760

Сирійський фунт

Syrian Pound

764

Бат

Baht

776

Паанґа

Pa'anga

780

Долар Тринідаду і Тобаґо

Trinidad and Tobago Dollar

784

Дирхам ОАЕ

UAE Dirham

788

Туніський динар

Tunisian Dinar

795

Манат

Manat

800

Новий уґандійський шилінг

New Uganda Shilling

807

Денар

Denar

818

Єгипетський фунт

Egyptian Pound

826

Фунт стерлінгів

Pound Sterling

834

Танзанійський шилінг

Tanzanian Shilling

840

Долар США

US Dollar

858

Уруґвайське песо

Peso Uruguayo

860

Узбецький сум

Uzbekistan Sum

882

Тала

Tala

886

Єменський ріал

Yemeni Rial

894

Замбійська квача

Zambian Kwacha

901

Новий тайванський долар

New Taiwan Dollar

936

Седі

Cedi

937

Болівар фуерте

Bolivar Fuerte

938

Суданський фунт

Sudanese Pound

941

Сербський динар

Serbian Dinar

943

Метикал

Metical

944

Азербайджанський манат

Azerbaijanian Manat

946

Новий лей

New Leu

947

Євро WIR

WIR Euro

948

Франк WIR

WIR Franc

949

Турецька ліра

Turkish Lira

950

Франк CFA-BEAC

CFA Franc BEAC

951

Східнокарибський долар

East Caribbean Dollar

952

Франк CFA-BCEAO

CFA Franc BCEAO

953

Франк CFP

CFP Franc

955

Європейська складена валютна одиниця (EURCO)

European Composite Unit (EURCO)

956

Європейська грошова одиниця (E. M. U. - 6)

European Monetary Unit (E. M. U. - 6)

957

Європейська розрахункова одиниця (E. U. A. - 9)

European Unit of Account 9 (E. U. A. - 9)

958

Європейська розрахункова одиниця (E. U.A. - 17)

European Unit of Account 17 (E. U. A. - 17)

959

Золото

Gold

960

Спеціальні права запозичення

SDR

961

Срібло

Silver

962

Платина

Platinum

963

Резервні коди спеціальної призначеності

Codes specifically reserved for testing purposes

964

Паладій

Palladium

968

Сурінамський долар

Surinam Dollar

969

Малаґасійський аріарі

Malagasy Ariary

970

Одиниця реальної вартості (Унідад де валор ріал)

Unidad de Valor Real

971

Афгані

Afghani

972

Сомоні

Somoni

973

Кванза

Kwanza

974

Білоруський рубль

Belarussian Rouble

975

Болгарський лев

Bulgarian Lev

976

Конґолезький франк

Congolese Franc

977

Конвертовна марка

Convertible Marks

978

Євро

Euro

979

Мексиканська перерахункова одиниця
(Мексиканський унідад де інверсіон (UDI)

Mexican Unidad de Inversion (UDI)

980

Гривня

Hryvnia

981

Ларі

Lari

984

Мвдол

Mvdol

985

Злотий

Zloty

986

Бразільський реал

Brazilian Real

990

Унідадес де фоменто (Умовна розрахункова одиниця)

Unidades de fomento

997

Долар США (наступного дня)

US Dollar (Next day)

998

Долар США (цього дня)

US Dollar (Same day)

999

Коди, призначені для контрактів, у яких немає посилань на валюти

The codes assigned for transactions where no currency is involved are:


 

Директор департаменту
регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності

І. Курочкіна

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали