Додаткова копія: Про затвердження складу обласної комісії з реабілітації при обласній державній адміністрації

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.03.2019 р. N 197

Про затвердження складу обласної комісії з реабілітації при обласній державній адміністрації

Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 72 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", Типового положення про регіональну комісію з реабілітації, затвердженого наказом Міністерства культури України від 25 жовтня 2018 року N 926 (Наказ N 926), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2018 року за N 1282/32734:

1. Утворити обласну комісію з реабілітації при обласній державній адміністрації згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про обласну комісію з реабілітації при обласній державній адміністрації, що додається.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Крученюка О. В.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. Коровій

 

Додаток
до розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
14.03.2019 N 197

СКЛАД
обласної комісії з реабілітації при обласній державній адміністрації

ВАСИЛЮК
Світлана Михайлівна

- директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

ВАСИЛИШИНА
Олена Анатоліївна

- заступник начальника управління - начальник відділу комунікацій з громадськістю управління комунікацій з громадськістю Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

ВИЖГА
Микола Васильович

- завідувач обласної редакційної колегії та штатної редакційно-видавничої групи (редакції) по підготовці та виданню обласної книги "Реабілітовані історією" (за згодою)

ЗАГОРОДНЯ
Любов Миколаївна

- начальник відділу інформації та використання документів Державного архіву Вінницької області

КАЛИТКО
Сергій Леонідович

- кандидат історичних наук, член громадської організації "Вінницьке історичне товариство" (за згодою)

КЕБА
Олег Миколайович

- начальник відділу режиму та технічного захисту інформації Головного управління Національної поліції у Вінницькій області (за згодою)

КРАВЧЕНКО
Павло Миколайович

- кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії факультету історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського (за згодою)

КРЕМЕНЮК
Михайло Володимирович

- заступник голови обласної Ради (за згодою)

КРУЧЕНЮК
Олександр Васильович

- заступник голови облдержадміністрації

КУЗЬМІН
Сергій Владиславович

- прокурор відділу підтримання обвинувачення у суді прокуратури Вінницької області (за згодою)

ЛАЦИБА
Валерій Павлович

- представник Українського інституту національної пам'яті, керівник Вінницької обласної редакційної колегії та штатної редакційно-видавничої групи (редакції) по підготовці та виданню обласної книги "Реабілітовані історією", кандидат історичних наук, заслужений працівник освіти України (за згодою)

ОЛЬХОВИЙ
Валерій Володимирович

- уповноважений Верховної Ради України з прав людини в центральних областях (за згодою)

ПЕДОРУК
Іван Дмитрович

- заступник директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації - начальник управління комунікацій з громадськістю

СЕВАСТЬЯНОВА
Любов Олексіївна

- голова Вінницького обласного товариства політичних в'язнів, репресованих та їх дітей (за згодою)

ЧОПЛЯК
Павло Васильович

- консультант-експерт підрозділу архівного забезпечення Управління Служби безпеки України у Вінницькій області (за згодою)

 

Директор Департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій
з громадськістю облдержадміністрації

С. Василюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
14 березня 2019 року N 197

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну комісію з реабілітації при обласній державній адміністрації

I. Загальні положення

1. Обласна комісія з реабілітації при обласній державній адміністрації (далі - обласна комісія) є постійно діючим колегіальним органом, утворена головою облдержадміністрації відповідно до статті 72 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років".

2. Положення про обласну комісію затверджується головою облдержадміністрації на основі Типового положення.

3. Обласна комісія здійснює попередній розгляд обставин, пов'язаних із здійсненням репресій проти конкретної особи, та подає Національній комісії з реабілітації (далі - Національна комісія) обґрунтовані пропозиції щодо можливості визнання (відмову у визнанні) особи реабілітованою або потерпілою від репресій.

4. У своїй діяльності обласна комісія керується Конституцією України, Законом України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, та цим положенням.

5. У своїй діяльності обласна комісія враховує роз'яснення та рекомендації Українського інституту національної пам'яті щодо реалізації норм Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", надані відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років".

6. Організаційно-технічне та фінансове забезпечення діяльності обласної комісії здійснює Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

II. Повноваження обласної комісії

1. Завданнями обласної комісії є:

1) прийняття заяв про визнання осіб реабілітованими або потерпілими від репресій у порядку, визначеному Законом України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років" та цим положенням;

2) попередній розгляд на своєму засіданні обставин, пов'язаних із здійсненням репресій проти конкретної особи, опрацювання та дослідження матеріалів архівної кримінальної справи, інших доказів, заслуховування пояснень заявника або інших осіб щодо обставин здійснення репресій проти конкретної особи;

3) подання Національній комісії обґрунтованих пропозицій щодо можливості визнання (відмови у визнанні) особи реабілітованою або потерпілою від репресій разом із заявою про визнання особи реабілітованою або потерпілою від репресій, іншими документами і матеріалами, опрацьованими та дослідженими на засіданні обласної комісії під час попереднього розгляду;

4) надання допомоги репресованим особам, іншим особам в одержанні необхідних документів, пов'язаних із реабілітацією;

5) розгляд пропозицій та звернень громадян з питань, що належать до компетенції обласної комісії, у порядку, визначеному Законом України "Про звернення громадян".

2. Обласна комісія має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, підкомісії, робочі та експертні групи тощо) (далі - робочі органи), залучати (за згодою) до складу робочих органів науковців, істориків або інших осіб, які володіють спеціальними знаннями у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, з правом дорадчого голосу;

2) приймати регламент роботи обласна комісії (за необхідності);

3) залучати до роботи обласної комісії представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, наукових та інших установ, осіб, які володіють спеціальними знаннями у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, а також окремих фахівців за їхньою згодою;

4) одержувати безоплатно від органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, архівних установ інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на обласну комісію завдань, у строк не більше 15 календарних днів, а якщо це стосується надання великого обсягу інформації, документів та матеріалів - не більше 30 календарних днів з дня надходження відповідного звернення обласної комісії до органу, посадової особи або архівної установи;

5) покладати підготовку та опрацювання заяви, матеріалів архівної кримінальної справи, інших речових або письмових доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, інших документів, матеріалів, отриманих від заявника (його представника), органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, архівних установ, які стосуються здійснення репресій проти конкретної особи, на робочі органи із наступним повідомленням обласної комісії про результати такого опрацювання;

6) обирати та припиняти повноваження голови, заступника голови, секретаря обласної комісії.

III. Склад обласної комісії

1. Обласна комісія діє у складі голови, заступника голови, секретаря та членів обласної комісії.

2. До складу обласної комісії входять по одному представнику делегованому такими органами, установами, громадськими об'єднаннями та посадовими особами:

1) Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;

2) Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області;

3) Державним архівом Вінницької області;

4) Управлінням Служби безпеки України у Вінницькій області;

5) Українським інститутом національної пам'яті;

6) Вінницькою обласною Радою;

7) Прокуратурою Вінницької області;

8) науковими установами, що здійснюють дослідження у сфері історії України XX століття, громадськими об'єднаннями, що провадять діяльність у сфері дослідження історії України XX століття та/або надання допомоги громадянам з питань, пов'язаних з реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів (далі - наукові установи, громадські об'єднання). Загальна кількість представників від наукових установ, громадських об'єднань не може перевищувати чотирьох осіб. Від однієї наукової установи або громадського об'єднання до складу обласної комісії не може бути призначено більш ніж по одному представнику.

3. Персональний склад обласної комісії на підставі пропозицій органів, установ, посадових осіб, наукових установ, громадських об'єднань призначається головою облдержадміністрації. Кандидатури членів обласної комісії від наукових установ, громадських об'єднань добираються у порядку, визначеному розділом IV цього положення.

4. Повноваження члена обласної комісії припиняються у разі:

1) особистої письмової заяви про припинення членства у обласній комісії;

2) відкликання органом, установою, громадським об'єднанням або посадовою особою свого представника;

3) ліквідації органу, наукової установи, громадського об'єднання, представника якого призначено до складу обласної комісії;

4) пропуску членом обласної комісії без поважних причин трьох і більше засідань обласної комісії;

5) встановлення фактів, які підтверджують, що член обласної комісії у період 1917 - 1991 років був штатним співробітником репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена обласної комісії;

7) визнання члена обласної комісії в установленому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

8) смерті члена обласної комісії.

Повноваження члена обласної комісії припиняються головою облдержадміністрації у строк не пізніше 10 днів з дня отримання відповідної заяви, повідомлення або інформації, якою підтверджуються відповідні факти, а у випадку, зазначеному у підпункті 4 абзацу першого цього пункту, з дня отримання головою облдержадміністрації повідомлення голови обласної комісії.

5. Обласна комісія є повноважною за умови призначення її персонального складу у кількості не менше восьми членів.

У разі, якщо внаслідок припинення повноважень членів обласної комісії, чисельність її членів становить менше одинадцяти осіб, голова облдержадміністрації вживає заходів для доукомплектування персонального складу обласної комісії.

6. Повідомлення про початок роботи обласної комісії, її персональний склад, а також будь-які зміни у персональному складі, у обов'язковому порядку розміщується на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у строк не пізніше 5 робочих днів з дня призначення або зміни персонального складу обласної комісії.

7. Голову обласної комісії обирають члени обласної комісії на її засіданні.

8. Головою обласної комісії не може бути обрано особу, яка займає посаду державної служби або є посадовою особою місцевого самоврядування.

9. Голова обласної комісії:

1) очолює обласну комісію, здійснює загальне керівництва обласної комісією та забезпечує організацію її роботи;

2) головує на засіданнях обласної комісії;

3) організовує в межах своїх повноважень взаємодію обласної комісії з органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, Національною комісією, громадськими об'єднаннями та іншими установами;

4) підписує протоколи засідань обласної комісії, обґрунтовані пропозиції регіональної комісії щодо можливості визнання (відмови у визнанні) особи реабілітованою або потерпілою від репресій;

5) без довіреності представляє обласну комісію у відносинах з органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, громадськими об'єднаннями та іншими установами, юридичними та фізичними особами з питань, які стосуються діяльності обласної комісії, видає довіреності від імені обласної комісії;

6) бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності обласної комісії.

10. У разі відсутності голови обласної комісії його обов'язки виконує заступник голови обласної комісії.

11. Секретар обласної комісії веде та підписує протокол засідання обласної комісії, підписує обґрунтовані пропозицій обласної комісії, підготовлені відповідно до частини другої статті 8 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", а також здійснює інші повноваження, визначені положенням про обласну комісію, або покладені на нього рішенням обласної комісії.

IV. Порядок добору кандидатур членів обласної комісії від наукових установ, громадських об'єднань

1. Добір кандидатур членів обласної комісії від наукових установ, громадських об'єднань здійснюється шляхом жеребкування, крім випадків, визначених пунктом 8 цього розділу.

Комісія з добору кандидатур членів обласної комісії від наукових установ, громадських об'єднань (далі - комісія з добору кандидатур) утворюється та її персональний склад затверджується головою облдержадміністрації.

2. Облдержадміністрація розміщує оголошення про проведення добору кандидатур не пізніш як за 30 днів до проведення жеребкування, або впродовж 10 днів з дня припинення повноважень відповідного члена обласної комісії від наукової установи або громадського об'єднання, отримання заяви обраного кандидата про відмову від здійснення повноважень члена обласної комісії, відмови у допущенні до жеребкування всіх кандидатур від наукових установ, громадських об'єднань.

Оголошення розміщується в обов'язковому порядку на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та може поширюватися в будь-який інший спосіб.

Оголошення має містити інформацію про місце, дату жеребкування, порядок і строк прийому документів, який не може бути меншим за 20 днів, прізвище та ім'я особи, відповідальної за прийом документів, її електронну адресу та номер телефону, умови, строки проведення добору кандидатур та вимоги до кандидатур.

3. Для участі у доборі кандидатур наукові установи, громадські об'єднання упродовж строку, визначеному в оголошенні про проведення добору кандидатур, подають такі документи:

1) заява за формою, наведеною у додатку 1 до цього положення;

2) копію статуту (положення) або іншого установчого документа наукової установи, громадського об'єднання;

3) копію рішення, прийнятого у порядку, встановленому статутом (положенням) або іншим установчим документом наукової установи, громадського об'єднання, або інший документ, підписаний уповноваженою особою керівного органу наукової установи, громадського об'єднання, із зазначенням кандидатури до складу обласної комісії від наукової установи, громадського об'єднання;

4) лист довільної форми, у якому зазначається інформація про дослідження у сфері історії України XX століття та/або діяльність у сфері надання допомоги громадянам з питань, пов'язаних з реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів, які здійснюються (здійснювалися) науковою установою, громадським об'єднанням;

5) заява довільної форми представника наукової установи, громадського об'єднання про згоду на участь у роботі обласної комісії, у якій зазначається: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), згода на обробку персональних даних.

Громадські об'єднання, наукові установи, які подають документи для участі у доборі кандидатур, забезпечують достовірність поданих документів та наявність згоди відповідних суб'єктів персональних даних на обробку їх персональних даних.

4. Підставами для відмови у допущенні кандидатур до жеребкування є:

1) подання кандидатури науковою установою, громадським об'єднанням, засновником (засновниками) яких є громадяни або юридичні особи держави-агресора;

2) відсутність серед документів, поданих для участі у доборі кандидатур, будь-якого з документів, передбачених пунктом 3 цього розділу, або відсутність у поданих документах інформації, зазначеної у пункті 3 цього розділу;

3) наявність або виявлення щодо кандидата обставин, визначених підпунктами 5, 6 або 7 пункту 4 розділу III цього положення;

4) відмова наукової установи, громадського об'єднання, або кандидата від такої наукової установи, громадського об'єднання від участі у жеребкуванні;

5) перебування наукової установи, громадського об'єднання у процесі припинення.

Відмова у допущенні кандидатур до жеребкування з інших підстав не допускається.

Рішення комісії з добору кандидатур щодо допущення кандидатур до жеребкування, а також інформація про дату, час та місце проведення жеребкування не менш ніж за 5 днів до дня проведення жеребкування повідомляється науковим установам, громадським об'єднанням електронною поштою чи іншим засобом зв'язку, вказаним у заяві, та розміщується на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

5. У разі відмови у допущенні до жеребкування усіх кандидатур від наукових установ, громадських об'єднань проводиться повторний добір кандидатур членів обласної комісії від наукових установ, громадських об'єднань.

6. Комісія з добору кандидатур проводить жеребкування не пізніше 10 днів після закінчення строку прийому документів.

Жеребкування проводиться публічно. Облдержадміністрація забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на своєму офіційному веб-сайті.

Жеребкування проводиться за допомогою пристрою, у якому розміщуються однакові за своїми фізичними характеристиками жеребки. На кожному з жеребків зазначається прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) кандидата і найменування наукової установи, громадського об'єднання, яке запропонувало його кандидатуру до складу обласної комісії.

Кількість жеребків повинна дорівнювати кількості кандидатів, які беруть участь у жеребкуванні.

Жеребки формуються у спосіб, який не дозволяє визначити дані про кандидата.

За дорученням голови комісії з добору кандидатур один із членів комісії дістає з пристрою почергово чотири жеребки та передає їх голові комісії.

Голова комісії з добору кандидатур розкриває (розпаковує) жеребки, оголошує та демонструє дані про кандидатів від наукових установ, громадських об'єднань, які є добраними для призначення до складу обласної комісії.

Після цього з пристрою дістаються всі інші жеребки, які зберігаються секретарем комісії з добору кандидатур до завершення добору кандидатур членів обласної комісії від наукових установ, громадських об'єднань.

7. Рішення комісії з добору кандидатур приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. Спосіб голосування визначається рішенням комісії з добору кандидатур. Рішення та результати жеребкування оформлюються протоколом.

8. Якщо науковими установами, громадськими об'єднаннями для участі у доборі кандидатур подано менше чотирьох кандидатур, або за рішенням комісії з добору кандидатур до участі у жеребкуванні допущено менше чотирьох кандидатур, то такі кандидатури вважаються автоматично добраними для призначення до складу обласної комісії без проведення жеребкування, про що комісією з добору кандидатур приймається відповідне рішення.

9. Результати жеребкування або рішення комісії з добору кандидатур, визначене пунктом 8 цього розділу, протягом 3 днів оприлюднюються на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

10. Обраний кандидат до моменту затвердження персонального складу обласної комісії має право відмовитись від здійснення повноважень члена обласної комісії, подавши про це до облдержадміністрації відповідну письмову заяву. У такому разі проводиться повторний добір кандидатури члена обласної комісії від наукової установи, громадського об'єднання шляхом жеребкування з числа уже поданих кандидатур, а у разі відсутності інших поданих кандидатур - повторний добір кандидатур.

V. Засідання обласної комісії

1. Формою роботи обласної комісії є засідання, які скликаються за ініціативою голови обласної комісії, його заступника або не менше чотирьох членів обласної комісії, у межах строку, визначеного частиною тринадцятою статті 8 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років".

Організацію проведення засідань обласної комісії забезпечує Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

2. Порядок денний засідання обласної комісії визначається особою, за ініціативою якої скликається засідання обласної комісії.

3. Про дату, час і місце засідання, а також проект порядку денного засідання обласної комісії Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації повідомляє кожного члена обласної комісії у строк, достатній для прибуття на засідання, але у будь-якому разі не пізніше ніж за 10 днів до дати засідання, шляхом надсилання листа засобами поштового зв'язку за адресою його місця проживання (перебування), місцезнаходження чи місця роботи, або на адресу його електронної пошти. За рішенням обласної комісії її члени можуть повідомлятися про проведення засідання у інший спосіб.

Інформація про дату, час і місце засідання, а також порядок денний, не пізніше ніж за 10 днів до дати засідання, розміщується на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

4. Засідання обласної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

5. Засідання обласної комісії проводяться відкрито. Голова обласної комісії має право прийняти рішення про проведення засідання (або розгляд окремого питання) у закритому режимі, якщо буде здійснюватися розгляд конфіденційної інформації і особи, яких вона стосується, заборонили її розголошення.

Особи, присутні на засіданнях обласної комісії, що проводяться відкрито, мають право здійснювати фіксацію таких засідань, у тому числі за допомогою технічних засобів.

6. Обласна комісія у межах повноважень приймає відповідне рішення відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів обласної комісії, присутніх на засіданні. Жоден з членів обласної комісії, присутніх на засіданні, не має права утримуватися від голосування. Члени обласної комісії голосують "за" або "проти". У разі рівного розподілу голосів голос голови обласної комісії є вирішальним.

VI. Попередній розгляд обласною комісією обставин, пов'язаних із здійсненням репресій

1. Попередній розгляд обласною комісією обставин, пов'язаних із здійсненням репресій проти конкретної особи (далі - попередній розгляд), здійснюється за заявою репресованої особи, її спадкоємців, будь-якого члена її сім'ї, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Українського інституту національної пам'яті, громадського об'єднання, що провадить діяльність у сфері дослідження історії України XX століття та/або надання допомоги громадянам з питань, пов'язаних із реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів (далі - заявник).

2. Заява подається заявником за формою, наведеною у додатку 2 до цього положення, за його вибором до обласної комісії за його місцем проживання (якщо заявник є фізичною особою) чи місцезнаходженням (якщо заявник є юридичною особою), або місцем зберігання архівної кримінальної справи, носіїв архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років, інших архівних документів, у яких міститься інформація про здійснення репресій проти конкретної особи.

Заява, подана з порушенням положень, встановлених абзацом першим цього пункту, у термін не пізніше п'яти днів з моменту надходження пересилається обласною комісією до обласної комісії за місцем проживання заявника - фізичної особи, місцезнаходженням заявника - юридичної особи, а у разі, якщо таке місце проживання чи місцезнаходження заявника встановити неможливо, - до обласної комісії за місцем зберігання архівної кримінальної справи, носіїв архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років, інших архівних документів, у яких міститься інформація про здійснення репресій проти конкретної особи, про що повідомляється заявникові.

Відмова у прийнятті та розгляді заяви забороняється.

3. Після надходження заяви, вона невідкладно реєструється у журналі за формою, наведеною у додатку 3 до цього положення.

4. Підготовка та опрацювання заяви та інших документів і матеріалів (далі - матеріали) до попереднього розгляду на засіданні обласної комісії може за рішенням обласної комісії здійснюватися робочими органами обласної комісії. У такому разі у рішенні обласної комісії встановлюється строк такої підготовки та опрацювання, а також спосіб, у який робочі органи мають повідомити обласну комісію про результати та надати свої рекомендації до обґрунтованих пропозицій обласної комісії.

5. Попередній розгляд обставин, пов'язаних із здійсненням репресій проти конкретної особи, здійснюється на засіданні обласної комісії.

6. Про дату, час і місце засідання, на якому здійснюється попередній розгляд, заявник у обов'язковому порядку повідомляється у строк, достатній для прибуття на засідання, але у будь-якому разі не пізніше ніж за 10 днів. У разі, якщо заявником є інша особа ніж та, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, у той самий строк також повідомляється про дату, час і місце засідання особа, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, крім випадків, коли така особа померла або її місце проживання невідомо.

7. Неявка заявника (його представника), належним чином повідомленого про дату, час і місце засідання, не перешкоджає попередньому розгляду.

У разі повідомлення заявником (його представником) про причини неявки, які обласною комісією визнані поважними, обласна комісія може відкласти попередній розгляд на іншу дату.

Повторна неявка заявника (його представника) незалежно від причин неявки не перешкоджає попередньому розгляду.

8. Перерва у засіданні обласної комісії, на якому здійснюється попередній розгляд, може бути оголошена, якщо під час розгляду виникла необхідність:

1) одержання від органів виконавчої влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, архівних установ додаткової інформації, документів та матеріалів, необхідних для здійснення попереднього розгляду;

2) залучення до роботи обласної комісії представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, наукових та інших установ, а також окремих фахівців за їхньою згодою, осіб, які володіють спеціальними знаннями у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо для з'ясування обставин, що мають значення для попереднього розгляду;

3) дослідження матеріалів архівної кримінальної справи, письмових або речових доказів, які стосуються здійснення репресій проти особи, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, за місцезнаходженням таких доказів.

9. Під час попереднього розгляду заяви заявника щодо особи, яка до 24 серпня 1991 року була обвинувачена або якій було призначено покарання за рішенням позасудового органу незалежно від діяння або мотивів обвинувачення, обласна комісія:

1) заслуховує стислий виклад змісту заяви заявника, результати опрацювання робочими органами матеріалів до попереднього розгляду;

2) перевіряє, чи приймалося раніше Національною комісією щодо цієї особи рішення про визнання (відмову у визнанні) її реабілітованою або потерпілою від репресій;

3) перевіряє факт обвинувачення або призначення покарання особі за рішенням позасудового органу.

10. Під час попереднього розгляду заяви заявника щодо особи, зазначеної у пунктах 2 - 5 статті 12 або у статті 13 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", обласна комісія:

1) заслуховує стислий виклад змісту заяви заявника, результати опрацювання робочими органами матеріалів до попереднього розгляду;

2) перевіряє, чи приймалося раніше Національною комісією щодо цієї особи рішення про визнання (відмову у визнанні) її реабілітованою або потерпілою від репресій;

3) досліджує матеріали архівної кримінальної справи, інші речові або письмові докази, у тому числі за їх місцезнаходженням;

4) заслуховує пояснення заявника (його представника), інших осіб, яким відомі будь-які обставини, що стосуються здійснення репресій проти особи, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій; у разі необхідності заслуховує пояснення представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, наукових та інших установ, окремих фахівців, які володіють спеціальними знаннями у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо для з'ясування обставин, що мають значення для попереднього розгляду, інформацію робочих органів за результатами попереднього опрацювання заяви заявника та інших документів і матеріалів.

11. Якщо у заяві заявника одночасно міститься кілька обвинувачень чи фактів здійснення репресій проти особи, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, і щодо частини з них особа була обвинувачена або їй було призначено покарання за рішенням позасудового органу, а щодо іншої частини особа була обвинувачена або їй було призначено покарання за рішенням іншого репресивного органу, попередній розгляд кожного з таких обвинувачень або фактів здійснення репресій здійснюється обласною комісією окремо у порядку, визначеному пунктами 9 та 10 цього розділу.

12. За результатами попереднього розгляду обласна комісія готує обґрунтовані пропозиції щодо можливості визнання особи реабілітованою або потерпілою від репресій за формою, наведеною у додатку 4 або додатку 5 до цього положення.

Якщо під час попереднього розгляду обласна комісія встановить, що є рішення Національної комісії щодо визнання (відмови у визнанні) особи, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, про це зазначається в обґрунтованих пропозиціях.

13. Обласна комісія у строк не пізніше 5 днів з дня закінчення попереднього розгляду надсилає обґрунтовані пропозиції разом із заявою заявника, іншими документами, матеріалами та доказами (оригіналами або копіями), які досліджувалися під час попереднього розгляду, протоколом (витягом з протоколу) засідання обласної комісії, а також електронною копією обґрунтованих пропозицій до Національної комісії з одночасним інформуванням заявника про зміст обґрунтованих пропозицій, а у разі, якщо заявником є інша особа ніж та, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, також особи, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, крім випадків, коли така особа померла або місце проживання такої особи невідомо.

VIII. Інші питання діяльності обласної комісії

1. Під час засідання обласної комісії ведеться протокол. Ведення протоколу засідання забезпечує секретар обласної комісії.

2. Протокол засідання обласної комісії, на якому здійснюється попередній розгляд, виготовляється у двох оригінальних примірниках. У разі, якщо на засіданні обласної комісії здійснювався попередній розгляд щодо більш ніж однієї особи, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, протокол засідання виготовляється у одному оригінальному примірнику.

Протокол підписується головуючим на засіданні та секретарем обласної комісії невідкладно, але не пізніше наступного дня після засідання обласної комісії.

3. Обґрунтовані пропозиції обласної комісії щодо особи, стосовно якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, а також заява заявника, інші документи, матеріали та докази, протокол (витяг з протоколу) засідання обласної комісії підшиваються у хронологічному порядку у спеціальну обкладинку, виготовлену друкарським способом, за формою, наведеною у додатку 6 до цього Положення.

 

Додаток 1
до положення про обласну комісію з реабілітації
(пункт 3 розділу IV)

ЗАЯВА
наукової установи, громадського об'єднання для участі у доборі кандидатур членів обласної комісії з реабілітації

 

________
                             (обласна державна адміністрація)

________
(повне найменування, місцезнаходження, поштовий індекс, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ, номер засобу зв'язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти наукової установи, громадського об'єднання)

ЗАЯВА

Просимо допустити до участі у жеребкуванні з добору кандидатур членів

_
(найменування регіональної комісії з реабілітації)

від наукових установ, громадських об'єднань представника __________

_
(повне найменування наукової установи або громадської організації, прізвище, ім'я, по батькові)

_
(за наявності) кандидата у родовому відмінку)

Додатки:

1. Копія статуту (положення) або іншого установчого документа наукової установи (громадського об'єднання) на ___ арк.;

2. Копія рішення, підписаного уповноваженою особою наукової установи (громадського об'єднання), із зазначенням кандидатури до складу обласної комісії з реабілітації на ___ арк.;

3. Лист з інформацією про дослідження у сфері історії України XX століття та/або діяльність у сфері надання допомоги громадянам з питань, пов'язаних з реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів, на ___ арк.;

4. Заява представника наукової установи (громадського об'єднання) про згоду на участь у роботі обласної комісії з реабілітації із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), згоди на обробку персональних даних на ___ арк.

__________
(посада)

___ 20__ року

__
(підпис)

_____
(ім'я та прізвище)

 

Додаток 2
до положення про обласну комісію з реабілітації
(пункт 2 розділу VI)

 

________
(найменування обласної комісії з реабілітації)

Заявник


(для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), рік народження;
для державного органу або іншої юридичної особи -
повне найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ)

Адреса


(для фізичної особи - місце проживання або місцеперебування;
для державного органу або іншої юридичної особи - місцезнаходження)

Засоби зв'язку


(номер телефону, адреса електронної пошти (за наявності))

Репресована особа
(особа, яка потерпіла від репресій)*


(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), рік народження)

(місце проживання або місцеперебування, поштовий індекс,
якщо такі відомі заявнику)

(номер телефону, адреса електронної пошти (за наявності),
якщо такі відомі заявнику)

(за потреби інформація про родинні зв'язки або про те, що заявник - фізична особа є спадкоємцем репресованої особи)

ЗАЯВА
про визнання реабілітованим (потерпілим від репресій)

Прошу визнати реабілітованим(ою) (потерпілим(ою) від репресій)

__
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Відомі мені обставини вчинення репресій такі:

__
(обставини вчинення репресій, посилання на документи, інші докази, якими підтверджується факт вчинення репресій)

Цією заявою надаю згоду на збір та обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" з метою, передбаченою Законом України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років".

До заяви додаються**: (зазначається перелік додатків у разі їх надання)

_
(посада (за потреби), ім'я та прізвище)

___
(підпис)

___ 20__ р.

 


* Зазначається лише у разі, якщо заявник подає заяву в інтересах іншої особи. У разі якщо особа, в інтересах якої подано заяву, померла, про це зазначається у заяві.

** Якщо заяву подає представник заявника, до заяви додається оригінал (засвідчена копія) довіреності або іншого документа на представництво інтересів заявника.

 

Додаток 3
до положення про обласну комісію з реабілітації
(пункт 3 розділу VI)

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв про визнання реабілітованим (потерпілим від репресій)

Дата надходження

Індекс документа

П. І. Б. заявника - фізичної особи або повне найменування заявника - юридичної особи

П. І. Б. особи, в інтересах якої подано заяву*

Стислий зміст заяви

Передання до робочого органу комісії для здійснення підготовки та опрацювання до попереднього розгляду регіональною комісією**

Дата, результат поперед нього розгляду***

Дата направлення обґрунтованих пропозицій до Національної комісії з реабілітації

Дата повернення матеріалів з Національної комісії з реабілітації

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


* Зазначається лише у разі, якщо заявник подає заяву в інтересах іншої особи.

** Зазначаються назва робочого органу, дата прийняття рішення про передання для здійснення підготовки та опрацювання, встановлений строк підготовки та опрацювання.

*** Зазначається дата попереднього розгляду та стисла суть обґрунтованих пропозицій обласної комісії.

 

Додаток 4
до положення про обласну комісію з реабілітації
(пункт 12 розділу VI)

ОБҐРУНТОВАНІ ПРОПОЗИЦІЇ
обласної комісії з реабілітації щодо можливості визнання особи, репресованої за рішенням позасудового органу, реабілітованою

Особа, щодо якої приймаються обґрунтовані пропозиції

_
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), рік народження)

Заявник1 _____
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) заявника - фізичної особи або повне найменування заявника - юридичної особи)

Найменування позасудового органу, рішенням якого особу було репресовано
__

Наявність інформації щодо вчинення репресій проти особи, що міститься в архівній кримінальній справі, іншому носії архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років, архівному документі, що зберігається в архівній установі (установах) України: так/ні

Місце вчинення репресій ____
(чи були репресії проти особи вчинені на території України, визначеній у статті 11 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", чи на території іншої держави - республіки колишнього СРСР)

Наявність щодо репресованої особи факту її проживання на території України до моменту вчинення репресій або наявність у репресованої особи громадянства України __
(наявність або відсутність факту проживання особи на території України, визначеній у статті 11 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", до моменту вчинення репресій проти неї чи наявність або відсутність у особи громадянства України)

Дата надходження заяви про визнання особи реабілітованою або потерпілою від репресій _

Дата і місце складання обґрунтованих пропозицій, номер протоколу засідання регіональної комісії _

Наявність раніше прийнятого рішення Національної комісії з реабілітації, яке набрало чинності, щодо тієї самої особи: ні/так

(у разі наявності рішення Національної комісії з реабілітації щодо тієї самої особи зазначаються дата такого рішення і його суть (особу визнано реабілітованою/потерпілою від репресій повністю; щодо окремих обвинувачень чи фактів вчинення окремих форм репресій; відмовлено у визнанні реабілітованою/потерпілою від репресій))

Опис обставин

1. Перелік документів, матеріалів та інших доказів, які досліджувалися під час попереднього розгляду __

2. Наявність або відсутність підстав для визнання особи реабілітованою (потерпілою від репресій) __
(наявність або відсутність підстав для визнання особи реабілітованою чи потерпілою від репресій повністю або щодо окремих обвинувачень чи фактів вчинення проти такої особи окремих форм репресій, визначених Законом України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років")

3. Норми Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", які застосовувала обласна комісія з реабілітації під час прийняття обґрунтованих пропозицій

4. Примітки2 ___
(будь-які додаткові відомості, які обласна комісія з реабілітації визначила за потрібне викласти в обґрунтованих пропозиціях)

Враховуючи вищевикладене, обласна комісія з реабілітації

__
(позиція регіональної комісії з реабілітації щодо можливості визнання особи реабілітованою (потерпілою від репресій) або відмови у визнанні особи реабілітованою (потерпілою від репресій). У разі можливості, на думку регіональної комісії з реабілітації, визнання особи реабілітованою (потерпілою від репресій) щодо окремих обвинувачень чи фактів учинення окремих форм репресій, окремо зазначається, щодо яких обвинувачень чи фактів вчинення окремих форм репресій особу пропонується визнати реабілітованою (потерпілою від репресій))

Голова обласної комісії з реабілітації3 ___
                                                                                                       (ім'я та прізвище)

Секретар обласної комісії з реабілітації __
                                                                                                        (ім'я та прізвище)


1 Зазначається лише у разі, якщо заявником є інша особа, ніж та, щодо якої здійснюється попередній розгляд щодо можливості визнання її реабілітованою.

2 Зазначаються у разі потреби.

3 У разі відсутності голови обласної комісії з реабілітації під час попереднього розгляду обґрунтовані пропозиції підписує головуючий на засіданні обласної комісії, на якому здійснювався попередній розгляд.

 

Додаток 5
до Типового положення про обласну комісію з реабілітації
(пункт 12 розділу VI)

ОБҐРУНТОВАНІ ПРОПОЗИЦІЇ
обласної комісії з реабілітації щодо можливості визнання реабілітованим(ою) (потерпілим(ою) від репресій) за рішенням іншого репресивного органу

Особа, щодо якої приймаються обґрунтовані пропозиції __

__
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), рік народження)

Заявник1 ______
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) заявника - фізичної особи або повна назва заявника - юридичної особи)

Стосунки з репресованою особою2 ________

(перебування у шлюбі станом на момент здійснення репресій; дитина, яка у віці до 18 років залишилася без батька, матері (усиновлювача), або яка народилася не пізніше 10 місяців з дня арешту батька, матері, або яка народилася у місці позбавлення волі, на засланні, висланні тощо, або яка народилася у матері, яку примусово безпідставно поміщено до психіатричного закладу, під час перебування матері у такому закладі, або які у віці до 18 років перебували у спецприймальниках чи розподільниках, спеціальних будинках малюка чи дитячих будинках репресивних органів; дитина, примусово позбавлена імені (родового імені) внаслідок репресій проти батька, матері)

Найменування іншого репресивного органу, рішенням якого особу було репресовано

__

Наявність інформації про вчинення репресій проти особи, що міститься в архівній кримінальній справі, іншому носії архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років, архівному документі, що зберігається в архівній установі (установах) України: так/ні

Місце вчинення репресій ____

(чи були репресії проти особи вчинені на території України, визначеній у статті 11 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", чи на території іншої держави - республіки колишнього СРСР)

Наявність щодо репресованої особи факту її проживання на території України до моменту здійснення репресій або наявність у репресованої особи громадянства України

__
(наявність або відсутність факту проживання особи на території України, визначеній у статті 11 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", до моменту вчинення репресій проти неї чи наявність або відсутність у особи громадянства України)

Дата надходження заяви про визнання особи реабілітованою (потерпілою від репресій)

__

Дата і місце складання обґрунтованих пропозицій, номер протоколу засідання обласної комісії __

Наявність раніше прийнятого рішення Національної комісії з реабілітації, яке набрало чинності, щодо тієї самої особи: ні/так

(у разі наявності рішення Національної комісії з реабілітації щодо тієї самої особи, зазначається дата такого рішення і його суть (особу визнано реабілітованою/потерпілою від репресій повністю; щодо окремих обвинувачень чи фактів здійснення окремих форм репресій; відмовлено у визнанні реабілітованою/потерпілою від репресій))

Опис обставин

1. Дата призначення покарання ___________

(дата винесення рішення іншого репресивного органу, яким особу було репресовано. Якщо справу проти особи було припинено під час слідства, попереднього (досудового) слідства або закрито за відсутністю події злочину, відсутністю складу злочину, недоведеністю участі особи у вчиненні злочину, зазначаються дата припинення або закриття справи і підстава, за якою справу було припинено (закрито) (відсутність події злочину, відсутність складу злочину, недоведеність участі особи у вчиненні злочину))

2. Законодавчий акт або діяння, за яке особу було репресовано ________
__
(статті законодавчих актів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних республік у складі СРСР або назва нормативно-правового акта чи діяння згідно з статтею 3 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", за порушення або вчинення якого особу було репресовано)

3. Форма репресії ___________

(форма репресії відповідно до статті 2 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років")

4. Наявність факту реабілітації особи, яка вчинила діяння, за недонесення (неповідомлення) про вчинення або підготовку до вчинення якого було передбачено кримінальну або адміністративну відповідальність3: ні/так

(у разі реабілітації такої особи зазначаються назва органу, яким прийнято рішення про реабілітацію (визнання реабілітованою), дата і номер (за наявності) рішення про реабілітацію, стаття або інша норма законодавчого (нормативного) акта, або назва нормативного акта чи діяння, за вчинення якого особу було репресовано, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження особи, яку реабілітовано (визнано реабілітованою))

5. Позиція заявника (його представника) ___
                                                                                 (стислий зміст заяви заявника та його пояснень під час попереднього розгляду)

6. Позиція особи, яку було репресовано або яка потерпіла від репресій3

__
(стислий зміст пояснень особи під час попереднього розгляду, якщо заявником є інша особа, ніж та, щодо якої приймається рішення про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій)

7. Пояснення інших осіб, яким відомі будь-які обставини, що стосуються вчинення репресій проти особи3 ________
                           (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, стислий зміст пояснень під час попереднього розгляду)

8. Інформація від представників органів виконавчої влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, наукових та інших установ, осіб, які володіють спеціальними знаннями у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, окремих фахівців3 __________
(повна назва органу або установи, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, її посада або рід занять, освіта, документ, що підтверджує наявність у особи права на зайняття відповідною діяльністю (за потреби), стислий зміст інформації)

9. Перелік документів, матеріалів та інших доказів, які досліджувалися під час попереднього розгляду __

10. Мотив учинення репресій
(мотив учинення репресій проти особи відповідно до статті 11 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років" або факт відсутності такого мотиву, підстави, з яких обласна комісія з реабілітації зробила висновок про наявність або відсутність мотиву)

11. Норми Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", які застосовувала обласна комісія з реабілітації під час попереднього розгляду __

12. Мотиви, якими керувалась обласна комісія з реабілітації під час прийняття обґрунтованих пропозицій ____
(мотиви, з яких обласна комісія з реабілітації дійшла висновку про наявність або відсутність підстав для визнання особи реабілітованою (потерпілою від репресій) повністю або щодо окремих обвинувачень чи фактів вчинення окремих форм репресій)

13. Примітки3

__
(будь-які додаткові відомості, які обласна комісія з реабілітації визначила за потрібне зазначити у висновках)

Враховуючи вищезазначене регіональна комісія з реабілітації

__
(позиція обласної комісії з реабілітації щодо можливості визнання особи реабілітованою (потерпілою від репресій) або відмови у визнанні особи реабілітованою (потерпілою від репресій).

У разі можливості, на думку обласної комісії з реабілітації, визнання особи реабілітованою (потерпілою від репресій) щодо окремих обвинувачень чи фактів здійснення окремих форм репресій окремо зазначається, щодо яких обвинувачень чи фактів здійснення окремих форм репресій особу пропонується визнати реабілітованою (потерпілою від репресій))

Голова обласної комісії з реабілітації4 _______
                                                                                                             (ім'я та прізвище)

Секретар обласної комісії з реабілітації ______
                                                                                                             (ім'я та прізвище)


1 Зазначається лише у разі, якщо попередній розгляд обставин, пов'язаних із вчиненням репресій, стосується визнання особи потерпілою від репресій.

2 Зазначається лише у разі, якщо рішення Національної комісії з реабілітації стосується визнання особи потерпілою від репресій.

3 Інформація зазначається у разі потреби.

4 У разі відсутності голови обласної комісії з реабілітації під час попереднього розгляду обґрунтовані пропозиції підписує головуючий на засіданні регіональної комісії, на якому здійснювався попередній розгляд.

 

Додаток 6
до положення про обласну комісію з реабілітації
(пункт 3 розділу VII)

ЗРАЗОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ОБКЛАДИНКИ

__________
(найменування обласної комісії з реабілітації)

СПРАВА ПРО
визнання особи реабілітованою / потерпілою від репресій

_
(обрати необхідне)

_
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), рік народження)

_
найменування позасудового органу (іншого репресивного органу)

Том N _______ з ____ томів
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали