МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.06.2012

м. Київ

N 362


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 липня 2012 р. за N 1126/21438

Про затвердження спеціальних форм первинної документації для суб'єктів рибного господарства в галузі аквакультури

Відповідно до абзаців двадцять шостого та сорок третього статті 9 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Закон N 3677-VI), з метою забезпечення державного регулювання у галузі аквакультури, удосконалення звітності та запровадження спеціальних форм первинної документації для суб'єктів рибного господарства, які здійснюють виробництво продукції аквакультури,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити спеціальні форми первинної документації для суб'єктів рибного господарства в галузі аквакультури, що додаються.

1.1. Форма N А-01 "Акт N ____ про переведення поголів'я з групи в групу".

1.2. Форма N А-02 "Відомість про наявність ремонтного поголів'я (за видами риб) _________".

1.3. Форма N А-03 "Відомість про наявність маточного поголів'я (за видами риб) _________".

1.4. Форма N А-04 "Журнал отримання статевих продуктів від маточного поголів'я".

1.5. Форма N А-05 "Журнал спостережень за інкубацією ікри".

1.6. Форма N А-06 "Акт N ______ про результати інкубації ікри".

1.7. Форма N А-07 "Відомість про результати нересту".

1.8. Форма N А-08 "Акт N _______ про результати підрощування личинки".

1.9. Форма N А-09 "Акт N _______ про розведення живих кормів".

1.10. Форма N А-10 "Акт N ______ про зариблення".

1.11. Форма N А-11 "Зведена відомість про зариблення".

1.12. Форма N А-12 "Відомість про результати контрольного лову".

1.13. Форма N А-13 "Акт N _______ про облов".

1.14. Форма N А-14 "Зведена відомість облову".

1.15. Форма N А-15 "Акт N _______ умовного визначення кількості риби в необловлених водних об'єктах".

1.16. Форма N А-16 "Акт N _______ на вибуття поточних біологічних активів рибництва (загибель риби)".

1.17. Форма N А-17 "Графік спуску та облову ставів, садків, басейнів, лотків, інших об'єктів".

1.18. Форма N А-18 "Акт N _______ про внесення добрив".

1.19. Форма N А-19 "Акт N _______ про підготовку нерестових ставів".

1.20. Форма N А-20 "Лімітно-забірна картка на корми для риб".

1.21. Форма N А-21 "Відомість про годівлю риби і витрати кормів".

1.22. Форма N А-22 "Акт N _______ визначення справедливої вартості продукції аквакультури (ікра, личинки, мальки, цьоголітки, однорічки, ремонтний молодняк, плідники, товарна риба)".

2. Дія цього наказу поширюється на юридичних та фізичних осіб, які здійснюють виробництво рибопосадкового матеріалу та товарної продукції водних біоресурсів в умовах аквакультури.

3. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Перший заступник Міністра

М. Д. Безуглий

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
рибного господарства України

В. С. Дроник

Голова Держстату України

О. Г. Осауленко

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

П. О. Порошенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.06.2012 N 362


Суб'єкт господарювання _
      (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Форма N А-01

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний
номер облікової картки платника
податків / серія та номер паспорта*

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Структурний підрозділ
__________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник суб'єкта господарювання (юридичної особи) / фізична особа - підприємець

___
(підпис)

 

"___" 20__ р.


АКТ N ____
ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ ПОГОЛІВ'Я З ГРУПИ В ГРУПУ

з групи _____
в групу _____

"___" 20__ р.

Види риб

Самки

Самці

кількість, шт.

маса, кг

балансова вартість, гривень

кількість, шт.

маса, кг

балансова вартість, гривень

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 


Код синтетичного обліку

дебет

 

кредит

 


Керівник структурного підрозділу


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Підпис відповідальної особи


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Головний рибовод


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Перевірив бухгалтер


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.06.2012 N 362


Суб'єкт господарювання
__
          (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Форма N А-02

Код згідно з ЄДРПОУ /
реєстраційний номер облікової
картки платника податків / серія
та номер паспорта*

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Структурний підрозділ _________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник суб'єкта господарювання (юридичної особи) / фізична особа - підприємець

__________
(підпис)

 

 

"___" 20__ р.


ВІДОМІСТЬ
ПРО НАЯВНІСТЬ РЕМОНТНОГО ПОГОЛІВ'Я (за видами риб) ____

Надходження

Вибуття

На-
явність на кінець звітно-
го року

виловлено
восени

переведено з інших груп

куплено, одержано в обмін

разом

посаджено на зимівлю

переведено в інші групи

відбраковано

за-
гибель
(падіж),
шт.

реалізовано

разом

вік

шт.

кг

ви-
хід, %

сер. при-
ріст за літо, кг

вік

шт.

кг

вік

шт.

кг

шт.

кг

вік

шт.

кг

вік

шт.

кг

вік

шт.

кг

вік

шт.

кг

тис. грн

шт.

кг

шт.

кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Зворотний бік форми N А-02


Надходження

Вибуття

На-
явність на кінець звітного року

виловлено
восени

переведено з інших груп

куплено, одержано в обмін

разом

посаджено на зимівлю

переведено в інші групи

відбраковано

за-
гибель
(падіж),
шт.

реалізовано

разом

вік

шт.

кг

ви-
хід, %

сер. при-
ріст за літо, кг

вік

шт.

кг

вік

шт.

кг

шт.

кг

вік

шт.

кг

вік

шт.

кг

вік

шт.

кг

вік

шт.

кг

тис. грн

шт.

кг

шт.

кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

х

 

х

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 


Код синтетичного обліку

дебет

 

кредит

 


Керівник структурного підрозділу


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Підпис відповідальної особи


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Головний рибовод


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Перевірив бухгалтер


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Рибовод


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Економіст


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.06.2012 N 362


Суб'єкт господарювання _
                                                                 (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Форма N А-03

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта*

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Структурний підрозділ _________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник суб'єкта господарювання (юридичної особи) / фізична особа - підприємець

_______
(підпис)

 

                                             "___" 20__ р.


ВІДОМІСТЬ
ПРО НАЯВНІСТЬ МАТОЧНОГО ПОГОЛІВ'Я (за видами риб) _________

Самки

надходження

вибуття

на-
явність на кінець звітного року

виловлено
восени

переведено з інших груп

куплено, одержано в обмін

разом

посаджено на зимівлю

переведено в інші групи

відбраковано

за-
гибель
(падіж),
шт.

реалізовано

разом

вік

шт.

кг

ви-
хід, %

сер. при-
ріст за літо, кг

вік

шт.

кг

вік

шт.

кг

шт.

кг

вік

шт.

кг

вік

шт.

кг

вік

шт.

кг

вік

шт.

кг

тис. грн

шт.

кг

шт.

кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Зворотний бік форми N А-03


Самці

надходження

вибуття

на-
явність на кінець звітного року

виловлено
восени

переведено з інших груп

куплено, одержано в обмін

разом

посаджено на зимівлю

переведено в інші групи

відбраковано

за-
гибель
(падіж),
шт.

реалізовано

разом

вік

шт.

кг

ви-
хід, %

сер. при-
ріст за літо, кг

вік

шт.

кг

вік

шт.

кг

шт.

кг

вік

шт.

кг

вік

шт.

кг

вік

шт.

кг

вік

шт.

кг

тис. грн

шт.

кг

шт.

кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

х

 

х

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 


Код синтетичного обліку

дебет

 

кредит

 


Керівник структурного
підрозділу


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Підпис відповідальної
особи


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Головний рибовод


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Перевірив бухгалтер


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Рибовод


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Економіст


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.06.2012 N 362


Суб'єкт господарювання _
                                                                (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Форма N А-04

Код згідно з ЄДРПОУ /
реєстраційний номер облікової
картки платника податків /
серія та номер паспорта*

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Структурний підрозділ _________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник суб'єкта господарювання (юридичної особи) фізична особа - підприємець

________
(підпис)

 

"___" 20__ р.


ЖУРНАЛ
отримання статевих продуктів від маточного поголів'я

 

Почато: "___" 20__ р.
Закінчено: "___" 20__ р.


 

Дата

Самки

Самці

вік, вид риби

середня маса, кг

ін'єкції

дата, час відбору ікри

отримано ікри

вік, вид риби

середня маса, кг

ін'єкції

дата, час відбору молок

попередні

дозволяючі

попередні

дозволяючі

час

доза, мг/кг

час

доза, мг/кг

г

тис. шт.

час

доза, мг/кг

час

доза, мг/кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Зворотний бік форми N А-04


 

Дата

Самки

Самці

вік, вид риби

середня маса, кг

ін'єкції

дата, час відбору ікри

отримано ікри

вік, вид риби

середня маса, кг

ін'єкції

дата, час відбору молок

попередні

дозволяючі

попередні

дозволяючі

час

доза, мг/кг

час

доза, мг/кг

г

тис. шт.

час

доза, мг/кг

час

доза, мг/кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


У журналі пронумеровано та прошнуровано __________ аркушів.


М. П.

_
(посада)

__
(підпис)

__________
(ініціали та прізвище)

 

 

 

"___" 20__ р.* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.06.2012 N 362


Суб'єкт господарювання
__
           (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Форма N А-05

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний
номер облікової картки платника податків /
серія та номер
паспорта*

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Структурний підрозділ
_________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник суб'єкта
господарювання
(юридичної особи) /
фізична особа -
підприємець

_____
(підпис)

 

"___" 20__ р.


ЖУРНАЛ
спостережень за інкубацією ікри

 

Почато: "___" 20__ р.
Закінчено: "___" 20__ р.


Дата

Назва апарату

N апарату

Об'єм апарату, л

Закладено ікри, кг

Заплід-
нено, %

Час інкубації, год.

Температура води, ° C

Вміст кисню, мг/л

Вихід, %

мін.

макс.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Зворотний бік форми N А-05


Дата

Назва апарату

N апарату

Об'єм апарату, л

Закладено ікри, кг

Заплід-
нено, %

Час інкубації, год.

Температура води, ° C

Вміст кисню, мг/л

Вихід, %

мін.

макс.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


У журналі пронумеровано та прошнуровано __________ аркушів.


М. П.

___________
(посада)


(підпис)

____
(ініціали та
прізвище)

"___" 20__ р.* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.06.2012 N 362


Суб'єкт господарювання _
                                                                  (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)
 

Форма N А-06

 


Код згідно з
ЄДРПОУ /
реєстраційний номер
облікової картки платника податків / серія та номер
паспорта*

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Структурний підрозділ __________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник суб'єкта
господарювання
(юридичної особи) /
фізична особа -
підприємець

__________
(підпис)

 

 

"___" 20__ р.


АКТ N ____
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ІНКУБАЦІЇ ІКРИ

Комісія в складі __
установила: за період з "___" до "___" була проведена інкубація ікри.
_________


Вид
риби

Самки

Отримано ікри,
тис. шт.

Закладено ікри
в апарати

Реалізовано
ікри

Отримано
личинки

вік

кількість, шт.

назва

об'єм, л

тис. шт.

тис. грн.

тис. шт.

сер. маса, г

вихід, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Зворотний бік форми N А-06


Вид
риби

Самки

Отримано ікри, тис. шт.

Закладено ікри в апарати

Реалізовано
ікри

Отримано
личинки

вік

кількість, шт.

назва

об'єм, л

тис. шт.

тис. грн.

тис. шт.

сер. маса, г

вихід, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

 

 

х

х

 

 

 

х

х


Код синтетичного обліку

дебет

 

кредит

 


Керівник структурного підрозділу

__
(підпис)

______
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Підпис
відповідальної
особи

___
(підпис)

_______
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Головний рибовод

__
(підпис)

______
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Перевірив
бухгалтер

___
(підпис)

_______
(прізвище, ім'я, по
батькові)* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.06.2012 N 362


Суб'єкт господарювання _
                                                              (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Форма N А-07

Код згідно з
ЄДРПОУ /
реєстраційний номер
облікової картки
платника податків/
серія та номер
паспорта*

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Структурний підрозділ _

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник суб'єкта господарювання (юридичної особи) / фізична особа - підприємець


(підпис)

 

"___" 20__ р.


ВІДОМІСТЬ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НЕРЕСТУ

Вид
риби

N ставу

Посаджено

Виловлено

Віднерестилось самок, шт.

Дата

Вихід личинки, тис. шт.

самок

самців

самок

самців

посаджено на нерест

нерест

облов нерестовиків

усього

на 1 самку

шт.

кг

шт.

кг

шт.

кг

шт.

кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Зворотний бік форми N А-07


Вид
риби

N ставу

Посаджено

Виловлено

Віднерестилось самок, шт.

Дата

Вихід личинки, тис. шт.

самок

самців

самок

самців

посаджено на нерест

нерест

облов нерестовиків

усього

на 1 самку

шт.

кг

шт.

кг

шт.

кг

шт.

кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

х

х

 

х


Керівник структурного
підрозділу


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Підпис
відповідальної особи


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Головний рибовод


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Перевірив бухгалтер


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.06.2012 N 362


Суб'єкт господарювання _
                                                                 (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Форма N А-08

Код згідно з ЄДРПОУ /
реєстраційний номер
облікової картки платника
податків / серія та номер
паспорта*

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Структурний підрозділ __________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник суб'єкта
господарювання
(юридичної особи) /
фізична особа -
підприємець

______
(підпис)

"___" 20__ р.


АКТ N ____
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПІДРОЩУВАННЯ ЛИЧИНКИ

Вид риби

N ставів (категорія), садків, басейнів, лотків

Площа, га/м2

Середня глибина, м

Вік личинки, днів

Посаджено

Строки підрощування

Виловлено

Пересаджено до _________, тис. шт.

Реалізовано

тис. шт.

тис. шт./га
тис. шт./м2

початок

кінець

тис. шт.

середня маса, г

вихід, %

тис. шт.

тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Зворотний бік форми N А-08


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

 

х

х

 

х

х

х

 

х

х

 

 

 


Код синтетичного обліку

дебет

 

кредит

 


Керівник структурного підрозділу


(підпис)

_____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Підпис відповідальної особи


(підпис)

_____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Головний рибовод


(підпис)

_____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Перевірив бухгалтер


(підпис)

_____
(прізвище, ім'я, по
батькові)* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.06.2012 N 362


Суб'єкт господарювання
_
        (найменування/ прізвище, ім'я, по батькові)

Форма N А-09

 


Код згідно з
ЄДРПОУ /
реєстраційний
номер облікової картки платника податків/
серія та номер паспорта*

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Структурний підрозділ _________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник суб'єкта господарювання (юридичної особи) / фізична особа - підприємець

______
(підпис)

 

"___" ___________ 20__ р.


АКТ N ____ ПРО РОЗВЕДЕННЯ ЖИВИХ КОРМІВ

"___" 20__ р.

Комісія встановила: культура ____, завезена з __________
                                                                                         (назва організму)
в кількості _ кг, ______ була посаджена в стави, садки, басейни, лотки
                                                                                     (дата)                                                                      (непотрібне закреслити)
загальною площею _____ (га, м2), середня глибина __________ м.

За період культивування внесено __________ кг органічних _________,
                                                                                                                                                                          (назва)
________ кг мінеральних добрив ___ та _______ кг кормових дріжджів.
                                                                                                       (назва)

Одержані такі результати:


N ставів, садків, басейнів, лотків

Площа,
га/м2

Вилов культури

Пересаджено в стави, садки, басейни, лотки, кг

дата

кг

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

х

 

 


Усього за період з ___________ до ___________ виловлено та посаджено в (стави, садки, басейни, лотки) ___________ ___ кг живих кормів.


Керівник структурного підрозділу


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Підпис відповідальної особи


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Головний рибовод


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Перевірив бухгалтер


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.06.2012 N 362


Суб'єкт господарювання
_
        (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Форма N А-10

Код згідно з ЄДРПОУ /
реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта*

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Структурний підрозділ _________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник суб'єкта господарювання (юридичної особи) / фізична особа - підприємець

__
(підпис)

 

"___" 20__ р.


АКТ N ____
ПРО ЗАРИБЛЕННЯ

вирощувального, нагульного, зимувального ставу, садка, басейну, лотка, іншого об'єкта
(непотрібне закреслити)

 

N ставів (категорія), садків, басейнів, лотків

Площа га/м 2

Дата

Вид і вік риби

Кількість,
тис. шт./ шт.

Маса

середня, г

усього, кг

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

х

х

 

х

 


Середня глибина заповнення ___ м, температура води ___° C.

Проведена профілактична обробка ________
__

Акт складено на підставі накладних NN ___


Керівник структурного підрозділу


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Підпис відповідальної особи


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Головний рибовод


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Перевірив бухгалтер


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.06.2012 N 362


Суб'єкт господарювання _
                                                                  (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер
облікової картки платника податків / серія та номер
паспорта*

 


 

 

Форма N А-11

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Структурний підрозділ _________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник суб'єкта господарювання (юридичної особи) / фізична особа - підприємець

______
              (підпис)

 

"___" 20__ р.


ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ПРО ЗАРИБЛЕННЯ

вирощувального, нагульного, зимувального ставу, садка, басейну, лотка, іншого об'єкта (непотрібне закреслити)

N ставів (категорія), садків, басейнів, лотків, інших об'єктів

Площа, га/м 2

Строки зариблення

ПОСАДЖЕНО РИБИ

______
(вид, вік)

______
(вид, вік)

______
(вид, вік)

усього

тис. шт.

тис. шт./га

сер. маса, г

загаль-
на маса, кг

тис. шт.

тис. шт./га

сер. маса, г

загальна маса, кг

тис. шт.

тис. шт./га

сер. маса, г

загальна маса, кг

тис. шт.

кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Зворотний бік форми N А-11


N ставів (категорія), садків, басейнів, лотків, інших об'єктів

Площа, га/м 2

Строки зариблення

ПОСАДЖЕНО РИБИ

________
(вид, вік)

________
(вид, вік)

________
(вид, вік)

усього

тис. шт.

тис. шт./га

сер. маса, г

загаль-
на маса, кг

тис. шт.

тис. шт./га

сер. маса, г

загальна маса, кг

тис. шт.

тис. шт./га

сер. маса, г

загальна маса, кг

тис. шт.

кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник структурного підрозділу


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Підпис відповідальної особи


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Головний рибовод


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Рибовод


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

 

 

 

Перевірив
бухгалтер


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.06.2012 N 362


Суб'єкт господарювання
_
         (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Форма N А-12

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта*

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Структурний підрозділ _________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник суб'єкта господарювання (юридичної особи) / фізична особа - підприємець

______
(підпис)

 

 

"___" 20__ р.


ВІДОМІСТЬ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЬНОГО ЛОВУ

вирощувального, нагульного, зимувального ставу, садка, басейну, лотка, іншого об'єкта (непотрібне закреслити)

Вид, вік риби

N ставів (категорія), садків, басейнів, лотків, інших об'єктів

Площа, га/м2

Посаджено

Середня маса, г

Приріст за декаду

Загальна маса,
кг

Згодовано кормів, кг

тис. шт.

кг

при контрольному лові

за попередню декаду

сер. поштучний, г

загальний, кг

за декаду

з початку року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Зворотний бік форми N А-12


Вид, вік риби

N ставів (категорія), садків, басейнів, лотків, інших об'єктів

Площа, га/м 2

Посаджено

Середня маса, г

Приріст за декаду

Загальна маса, кг

Згодовано кормів, кг

тис. шт.

кг

при контрольному лові

за попередню декаду

сер. поштучний, г

загальний, кг

за декаду

з початку року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Примітки: _____
___


Керівник структурного підрозділу

___________
(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Підпис відповідальної особи

___________
(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Головний рибовод

___________
(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Перевірив бухгалтер

___________
(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.06.2012 N 362


Суб'єкт господарювання
_
        (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Форма N А-13

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта*

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України

Структурний підрозділ _________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник суб'єкта
господарювання (юридичної особи) / фізична особа - підприємець

_
(підпис)

 

"___" 20__ р.


АКТ N ____
ПРО ОБЛОВ

вирощувального, нагульного, зимувального ставу, садка, басейну, лотка, іншого об'єкта
(непотрібне закреслити)

Вид риби

Вік

N ставів (категорія), садків, басейнів, лотків, інших об'єктів

Площа, га/м2

Виловлено

Балансова вартість, грн.

дата

середня маса, г

тис. шт.

кг

вихід, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

х

 


Акт складено на підставі накладних NN ___________


Код синтетичного обліку

дебет

 

кредит

 


Керівник структурного підрозділу


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Підпис відповідальної особи


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Головний рибовод


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Перевірив бухгалтер


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.06.2012 N 362


Суб'єкт господарювання
_
        (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Форма N А-14

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків /
серія та номер паспорта*

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Структурний підрозділ __________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник суб'єкта господарювання (юридичної особи) / фізична особа - підприємець

______
(підпис)

 

 

"___" 20__ р.


ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ОБЛОВУ

вирощувальних, нагульних, зимувальних ставів, садків, басейнів, лотків, інших об'єктів
(непотрібне закреслити)

N ставів (категорія), садків, басейнів, лотків, інших об'єктів

Площа, га/м2

Строки облову

ВИЛОВЛЕНО РИБИ

початок

кінець

__________
(вид, вік)


(вид, вік)

__________
(вид, вік)

усього

тис. шт.

кг

вихід, %

тис. шт.

кг

вихід, %

тис. шт.

кг

вихід, %

тис. шт.

кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Зворотний бік форми N А-14


N ставів (категорія), садків, басейнів, лотків, інших об'єктів

Площа, га/м2

Строки облову

ВИЛОВЛЕНО РИБИ

початок

кінець

__________
(вид, вік)


(вид, вік)

__________
(вид, вік)

усього

тис. шт.

кг

вихід, %

тис. шт.

кг

вихід, %

тис. шт.

кг

вихід, %

тис. шт.

кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 


Керівник структурного підрозділу

_
(підпис)

_____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Підпис відповідальної особи

_
(підпис)

_____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Головний рибовод

_
(підпис)

_____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Рибовод

_
(підпис)

_____
(прізвище, ім'я, по
батькові)* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.06.2012 N 362


Суб'єкт господарювання
_
          (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Форма N А-15

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта*

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Структурний підрозділ _________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник суб'єкта господарювання (юридичної особи) / фізична особа - підприємець

__
(підпис)

 

"___" 20__ р.


АКТ N ____
УМОВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ РИБИ В НЕОБЛОВЛЕНИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТАХ

Комісія в складі ___________
___ встановила,
що під час умовного визначення кількості риби в ставу, іншому об'єкті N _____
                                                                                                                 (непотрібне закреслити)
_________, площею ____ га, було виявлено:


Вид риб

Вік

Середня маса, г

Кількість, тис. шт.

Усього, кг

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник структурного підрозділу


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Підпис відповідальної особи


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Головний рибовод


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Перевірив бухгалтер


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)


Економіст


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по батькові)* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.06.2012 N 362


Суб'єкт господарювання
_
         (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Форма N А-16

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта*

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Структурний підрозділ ________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник суб'єкта господарювання (юридичної особи) / фізична особа - підприємець

__
(підпис)

 

"___" __________ 20__ р.


АКТ N ____
НА ВИБУТТЯ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ РИБНИЦТВА

(загибель риби)

Види риб

Вік

Кількість, шт.

Усього, кг

Балансова вартість, гривень

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

 

 

 


Код синтетичного обліку

дебет

 

кредит

 


Причина вибуття __________

Загибель відбулася за таких умов:

(температура води, прозорість, вміст O2, CO2, pH, окиснюваність, соленість, щільність посадки, інтенсифікаційні заходи) ____
_
_


Зворотний бік форми N А-16


Результати іхтіопатологічних досліджень

Клінічні: _____
_

Паталого-анатомічні: _______
_

Паразитологічні: __________
_

Мікробіологічні: ___________
_

Інше: ________
_

Додаткові дані:
                                                                       (вгодованість, гематологічні та біохімічні показники)
_

Діагноз і заключення: ______
_

Висновки та пропозиції: ____
_
_
_


Керівник структурного підрозділу


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Підпис відповідальної особи


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Головний рибовод


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Перевірив бухгалтер


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Уповноважена особа відповідного управління ветеринарної медицини


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Економіст


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Іхтіопатолог


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Робітник


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.06.2012 N 362


Суб'єкт господарювання
_
         (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Форма N А-17

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки
платника податків /
серія та номер
паспорта*

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Структурний підрозділ ________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник суб'єкта господарювання (юридичної особи) / фізична особа - підприємець

______
(підпис)

 

"___" __________ 20__ р.


ГРАФІК СПУСКУ ТА ОБЛОВУ СТАВІВ, САДКІВ, БАСЕЙНІВ, ЛОТКІВ, ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ (непотрібне закреслити)

N ставів (категорія), садків, басейнів, лотків, інших об'єктів

Площа, га/м2

Заплановані терміни

Фактичні терміни

початок

кінець

початок

кінець

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник структурного підрозділу


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Підпис відповідальної особи


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Головний рибовод


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Перевірив бухгалтер


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.06.2012 N 362


Суб'єкт господарювання
_
          (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Форма N А-18

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта*

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Структурний підрозділ __________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник суб'єкта господарювання (юридичної особи) / фізична особа - підприємець

______
            (підпис)

 

"___" 20__ р.


АКТ N ____
ПРО ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ

 

Види риб

N ставу, іншого об'єкта

Площа, га/м2

Мінеральні, кг

Органічні, кг

Дата внесення

з них за видами

усього

з них за видами

усього

азотні

фосфорні

інші

тваринного походження

рослинного походження

інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Зворотний бік форми N А-18


 

Види риб

N ставу, іншого об'єкта

Площа, га/м2

Мінеральні, кг

Органічні, кг

Дата внесення

з них за видами

усього

з них за видами

усього

азотні

фосфорні

інші

тваринного походження

рослинного походження

інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

х


Керівник структурного підрозділу


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Підпис відповідальної особи


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Головний рибовод


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Перевірив бухгалтер


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Рибовод


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Економіст


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.06.2012 N 362


Суб'єкт господарювання
_
         (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Форма N А-19

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки
платника податків / серія
та номер паспорта*

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Структурний підрозділ __________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник суб'єкта господарювання (юридичної особи) / фізична особа - підприємець


(підпис)

 

"___" 20__ р.


АКТ N ______
ПРО ПІДГОТОВКУ НЕРЕСТОВИХ СТАВІВ

N ставу

Площа,
га

Проведені заходи

вапнування, кг

видалення минулорічної рослинності, м2

розчищення каналів, м2

ремонт
гідроспоруд, м2

підсипання дамб, м3

поточний

капітальний

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Зворотний бік форми N А-19


N ставу

Площа,
га

Проведені заходи

вапнування, кг

видалення минулорічної рослинності, м2

розчищення каналів, м2

ремонт
гідроспоруд, м2

підсипання дамб, м3

поточний

капітальний

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 


Керівник структурного
підрозділу


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Підпис відповідальної
особи


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Головний рибовод


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Перевірив бухгалтер


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Рибовод


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Економіст


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.06.2012 N 362


Суб'єкт господарювання
_
         (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Форма N А-20

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта*

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Структурний підрозділ __________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник суб'єкта господарювання (юридичної особи) / фізична особа - підприємець

___________
(підпис)

 

"___" 20__ р.


ЛІМІТНО-ЗАБІРНА КАРТКА НА КОРМИ ДЛЯ РИБ

на місяць 20__ р.

Став, басейн, садок, лоток, акваріум (необхідне підкреслити), площа _____ га/м2, середня глибина _____ м, водообмін ____  діб.


Вид риби

Зариблено

тис. шт.

на 1 га/м2

 

 

 

 

 

 


Рибопосадковий матеріал, маточне/ремонтне поголів'я,
товарна риба
(непотрібне закреслити)


 


Числа

Температура води, ° C

Кисень, см3

Маса риби, кг

Добовий раціон

Кратність годівлі, разів

Одержано кормів, кг

Згодовано кормів, кг

Підписи

% від маси риби

кг

видав

прийняв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Зворотний бік форми N А-20


Числа

Температура води, ° C

Кисень, см3

Маса риби, кг

Добовий раціон

Кратність годівлі, разів

Одержано кормів, кг

Згодовано кормів, кг

Підписи

% від маси риби

кг

видав

прийняв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За декаду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За декаду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За декаду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний рибовод


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Підпис відповідальної особи


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Рибовод


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Перевірив бухгалтер


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по батькові)* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.06.2012 N 362


Суб'єкт господарювання
_
      (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Форма N А-21

Код згідно з ЄДРПОУ /
реєстраційний номер облікової
картки платника податків / серія
та номер паспорта*

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Структурний підрозділ __________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник суб'єкта господарювання (юридичної особи) / фізична особа - підприємець

___________
(підпис)

 

"___" 20__ р.


ВІДОМІСТЬ ПРО ГОДІВЛЮ РИБИ І ВИТРАТИ КОРМІВ

Види
риб

Вік

N ставів, садків, басейнів, лотків, інших водойм

Площа, га/м2

Кількість
днів

Кратність годівлі, разів

Корми, кг

Рибопродуктивність,
ц/га, кг/м2

усього

у тому числі за видами

вирощування

годівлі

природного походження

штучні

інші

природна

за рахунок годівлі

загальна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Зворотний бік форми N А-21


Види
риб

Вік

N ставів, садків, басейнів, лотків, інших водойм

Площа, га/м2

Кількість
днів

Кратність годівлі, разів

Корми, кг

Рибопродуктивність,
ц/га, кг/м2

усього

у тому числі за видами

вирощування

годівлі

природного походження

штучні

інші

природна

за рахунок годівлі

загальна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник структурного підрозділу

___________
(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Підпис відповідальної особи

___________
(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Головний рибовод

___________
(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Перевірив бухгалтер

___________
(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Рибовод

___________
(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Економіст

___________
(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.06.2012 N 362


Суб'єкт господарювання
_
         (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Форма N А-22

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта*

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Структурний підрозділ ________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник суб'єкта господарювання
(юридичної особи) /
фізична особа - підприємець

____
(підпис)

 

"___" 20__ р.


АКТ N ____
ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ АКВАКУЛЬТУРИ

(ікра, личинки, мальки, цьоголітки, однорічки, ремонтний молодняк,
плідники, товарна риба)
(непотрібне закреслити)

"___" 20__ р.

Комісія, яка створена відповідно до наказу про облікову політику N ________ від "___" 20__ р., встановила таке:


N

Вид риби

Документальне підтвердження
рішень з оцінки

справедлива вартість, грн.

номер справи

метод
оцінки

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 


Ураховуючи ситуацію на ринку, визначену справедливу вартість застосовувати для оцінки зазначених в акті біологічних активів на "___" 20__ р.
                                                                                                           (дата звітності)


 

Члени комісії:


Голова комісії


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

_________
__________
(посада)  (підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Головний бухгалтер


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

_________
__________
(посада)  (підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Економіст


(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)

_________
__________
(посада)  (підпис)

____
(прізвище, ім'я, по
батькові)* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали