МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.12.2011

м. Київ

N 697

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 грудня 2011 р. за N 1511/20249

Про затвердження стандартів адміністративної послуги "Ліцензування діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств" та "Реєстрація риболовних суден у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, внесення до них змін та видача свідоцтва про мінімальний склад екіпажу риболовного судна"

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 N 506-р "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державним агентством рибного господарства та капітанами морських рибних портів" (Перелік N 506-р)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Стандарт адміністративної послуги "Ліцензування діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств", що додається.

1.2. Стандарт адміністративної послуги "Реєстрація риболовних суден у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, внесення до них змін та видача свідоцтва про мінімальний склад екіпажу риболовного судна", що додається.

2. Голові Державного агентства рибного господарства України Дронику В. С.:

2.1. Забезпечити виконання стандартів адміністративної послуги "Ліцензування діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств" та "Реєстрація риболовних суден у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, внесення до них змін та видача свідоцтва про мінімальний склад екіпажу риболовного судна".

2.2. Забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
02.12.2011 N 697

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 грудня 2011 р. за N 1511/20249

СТАНДАРТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
"Ліцензування діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств"

I. Загальні положення

1.1. У цьому Стандарті терміни вживаються у такому значенні:

адміністративний орган - орган виконавчої влади, а саме: Державне агентство рибного господарства України, який на виконання актів законодавства надає адміністративну послугу;

адміністративна послуга - це послуга, яка є результатом здійснення суб'єктом повноважень (адміністративним органом) щодо прийняття згідно з нормативно-правовими актами на звернення фізичної або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов'язків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших документів, реєстрація тощо);

запит про надання адміністративної послуги - вимога одержувача щодо надання адміністративної послуги, виражена в усній або письмовій формі і представлена до адміністративного органу;

одержувач адміністративної послуги (далі - одержувач) - фізична чи юридична особа (резидент або нерезидент), що звертається до адміністративного органу за адміністративною послугою безпосередньо або через свого законного представника.

1.2. Адміністративний орган при застосуванні цього Стандарту забезпечує:

а) інформування одержувачів про цей Стандарт у доступній формі;

б) контроль за дотриманням і ефективністю виконання відповідного Стандарту;

в) забезпечення мінімізації витрат часу при розгляді звернень одержувача щодо якості і доступності адміністративної послуги.

1.3. Адміністративний орган забезпечує захист відомостей про факти, події і обставини життя одержувача, що дозволяють ідентифікувати його особу, у тому числі шляхом забезпечення конфіденційності інформації на всіх етапах взаємодії з одержувачем.

Сторонні особи не можуть мати доступу до документів та інформації з надання адміністративної послуги.

1.4. Зазначені відомості чи результат надання адміністративної послуги надаються одержувачу при пред'явленні документів, що засвідчують особу, або його законному представнику при наявності документів, що підтверджують представництво інтересів одержувача у встановленому законодавством порядку.

1.5. Недотримання або неналежне дотримання посадовою особою цього Стандарту, виконання якого входить до її посадових обов'язків, встановлення непередбачених законом або цим Стандартом обов'язків одержувача щодо здійснення дій та надання документів у зв'язку з одержанням адміністративної послуги, порушення встановлених строків надання адміністративної послуги несе за собою відповідальність, передбачену законом України.

II. Сфера застосування Стандарту

2.1. Цей Стандарт поширюється на господарську діяльність, пов'язану з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, і визначає порядок надання адміністративної послуги та містить інформацію про адміністративну послугу і процедуру її надання, зокрема умови та відповідальних осіб.

2.2. Вимоги цього Стандарту є обов'язковими для адміністративного органу, який на виконання закону надає адміністративну послугу з ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств.

III. Перелік категорій одержувачів та перелік документів на отримання адміністративної послуги

3.1. Адміністративну послугу одержують:

юридичні особи незалежно від форми власності та організаційно-правової форми;

фізичні особи - підприємці - суб'єкти підприємницької діяльності.

3.2. До заяви на отримання адміністративної послуги з ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, відповідно до статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб  - підприємців.

IV. Етапи надання послуги

4.1. Отримання адміністративним органом запиту у письмовій формі про надання адміністративної послуги.

4.2. Для отримання адміністративної послуги одержувач подає до адміністративного органу заяви (наведені у додатках до ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств).

Одержувач подає заяву з описом документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств (додаток до ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств), копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи.

4.3. Розгляд наданих документів та прийняття відповідного рішення.

4.4. Повідомлення про прийняте рішення надсилається (видається) в письмовій формі.

4.5. Отримання документа, що підтверджує внесення плати за: ліцензію; копію ліцензії; дублікат ліцензії; переоформлення ліцензії.

4.6. Оформлення та реєстрація: ліцензії; копії ліцензії; дубліката ліцензії; переоформленої ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств.

4.7. Видача ліцензії одержувачу адміністративної послуги.

4.8. Переоформлення ліцензії; видача дубліката ліцензії; видача копії ліцензії; прийняття рішення про визнання ліцензії недійсною; анулювання ліцензії.

4.9. Виправлення можливих недоліків, що мали місце при наданні адміністративної послуги.

4.10. Формування ліцензійного реєстру одержувачів адміністративної послуги.

V. Склад і послідовність дій одержувача

5.1. За рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій на підставі запиту в усній формі одержувач може отримати доступні роз'яснення щодо порядку та послідовності дій з надання адміністративної послуги.

5.2. Суб'єкт господарювання, який має намір провадити зазначений вид господарської діяльності, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до адміністративного органу для отримання адміністративної послуги із заявою про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, у письмовій формі.

До заяви додаються документи, зазначені у розділі III цього Стандарту.

Державному агентству рибного господарства України забороняється вимагати документи, які не були зазначені у цьому Стандарті.

5.3. У разі прийняття адміністративним органом рішення про видачу ліцензії за отримання адміністративної послуги вноситься плата та адміністративному органу надається документ, що підтверджує внесення цієї плати. Як результат адміністративної послуги одержувач отримує ліцензію встановленого зразка.

5.4. У разі створення ліцензіатом - юридичною особою нової філії, іншого відокремленого підрозділу, де буде ним провадитися зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, а для фізичної особи - підприємця - нового місця провадження господарської діяльності, такий ліцензіат повинен подати до адміністративного органу заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії, а також документи відповідно до статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

5.5. У разі припинення провадження зазначеного у ліцензії виду господарської діяльності за місцем провадження такої діяльності, на яке була видана копія ліцензії, ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення повідомити про це адміністративний орган у письмовій формі.

5.6. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії одержувач зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до адміністративного органу заяву про переоформлення ліцензії. Разом із ліцензією, що підлягає переоформленню, одержувач подає відповідні документи або їх нотаріально засвідчені копії, які підтверджують зазначені зміни.

5.7. У разі зміни даних в документах, що додавалися до заяви, одержувач у письмовій формі повідомляє адміністративний орган про це протягом десяти робочих днів та подає документи або їх нотаріально засвідчені копії, які підтверджують зазначені зміни.

5.8. У разі втрати або пошкодження ліцензії одержувач повинен звернутися до адміністративного органу із заявою про видачу дубліката ліцензії, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката.

5.9. Якщо бланк ліцензії не придатний для користування внаслідок його пошкодження, ліцензіат подає адміністративному органу:

а) заяву про видачу дубліката ліцензії;

б) не придатну для користування ліцензію;

в) документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

VI. Вимоги щодо місця надання адміністративної послуги

6.1. Адміністративний орган забезпечує дотримання державних санітарно-епідемічних норм, передбачених для громадських приміщень, місць очікування та одержання адміністративної послуги.

6.2. Одержувачу забезпечується вільний доступ до санітарно-побутових приміщень, дотримання вимог з освітлення та вентиляції приміщення.

6.3. Адміністративний орган забезпечує одержувачу місця: для сидіння; вільного доступу для одержання інформації, необхідної для отримання адміністративної послуги, у тому числі про цей Стандарт; створення необхідних умов підготовки документів та заповнення стандартних бланків (стіл, стілець, зразки документів на паперових та електронних носіях тощо).

6.4. Одержувачу надається: можливість отримати бланки та можливість копіювання документів, необхідних для надання адміністративної послуги.

6.5. В інтересах осіб з обмеженими можливостями доступ до приміщення, у якому надається адміністративна послуга, повинен бути обладнаним з урахуванням їх потреб.

VII. Вимоги щодо строку надання адміністративної послуги

7.1. Години прийому одержувачів щодо надання адміністративної послуги встановлені з 9.00 до 12.00 п'ять разів на тиждень (понеділок - п'ятниця).

7.2. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається адміністративним органом у строк не пізніше десяти робочих днів з дати надходження від одержувача заяви та документів, що до неї додаються.

Повідомлення щодо прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі адміністративної послуги видається (надсилається) заявникові із залученням інформаційно-комунікаційних технологій у письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

7.3. Якщо протягом тридцяти календарних днів з дня направлення повідомлення про прийняття рішення щодо видачі ліцензії одержувач не подав документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до адміністративного органу щодо отримання оформленої ліцензії, орган ліцензування має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

7.4. Оформлення ліцензії здійснюється не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

7.5. Адміністративний орган зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензії видати заявникові дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої.

7.6. Копія ліцензії видається у порядку, визначеному статтями 10, 11, 14 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

7.7. Адміністративний орган протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'язаний видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

7.8. Адміністративний орган протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, видає переоформлену ліцензію на новому бланку з урахуванням змін, зазначених у заяві про її переоформлення, або з дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензії протягом трьох робочих днів видає одержувачу дублікат втраченої або пошкодженої ліцензії.

7.9. Нова ліцензія видається не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої та в порядку, встановленому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

7.10. Адміністративний орган як орган ліцензування формує та веде ліцензійний реєстр з проведення господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, та вносить відповідні зміни до нього, але не пізніше наступного робочого дня з дати надходження від одержувача відповідного повідомлення.

VIII. Вимоги щодо порядку надання адміністративної послуги та інформування про порядок ії надання

8.1. Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої адміністративним органом, здійснюється на всій території України.

8.2. Рішення про залишення без розгляду заяви про видачу ліцензії відповідно до статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" приймається у разі коли:

8.2.1. Заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень.

8.2.2. Документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

8.3. Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в порядку, встановленому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

8.4. При неправильному оформленні документів одержувачу надаються роз'яснення про порядок усунення недоліків.

8.5. Після усунення недоліків повторна відмова на підставі неправильного оформлення документів не допускається, крім випадків, коли недоліки містяться у документах, які при попередньому зверненні не були надані.

8.6. Підставою щодо прийняття рішення про відмову у наданні адміністративної послуги відповідно до статті 11 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" є:

а) недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

б) невідповідність інформації заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим щодо провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств.

8.7. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих на отримання адміністративної послуги, одержувач може подати нову заяву про видачу ліцензії, але не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

8.8. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності ліцензійним умовам, встановленим для провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, одержувач може подати до адміністративного органу нову заяву щодо видачі ліцензії, але після усунення причин, що стали підставою для відмови.

8.9. Кожному відокремленому підрозділу одержувача видаються засвідчені у встановленому порядку копії, які є документами, що підтверджують право структурного підрозділу на провадження зазначеного виду господарської діяльності.

8.10. Розмір плати за надання адміністративної послуги, передбачений Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу", та становить:

а)

за видачу ліцензії

- 1 (одна) мінімальна заробітна плата, виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття рішення про видачу ліцензії;

б)

за видачу однієї копії

- 1 (один) неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

в)

за переоформлення ліцензії

- 5 (п'ять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

г)

за видачу дубліката ліцензії

- 5 (п'ять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

8.11. Рішення про відмову у наданні адміністративної послуги одержувачем може бути оскаржено в судовому порядку.

8.12. Адміністративний орган надає одержувачу інформацію з питань застосування цього Стандарту та надання адміністративної послуги безкоштовно шляхом:

а) опублікування її в друкованих засобах масової інформації;

б) розміщення у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті адміністративного органу (www.darg.gov.ua);

в) розміщення на інформаційному стенді у приміщенні адміністративного органу;

г) у разі надходження відповідного запиту пересилання поштою тексту цього Стандарту або інформації з питань його застосування.

IX. Вимоги до якості надання адміністративної послуги

9.1. Інформація щодо надання адміністративної послуги є повністю відкритою та максимально доступною для розуміння.

9.2. Оцінка якості надання адміністративної послуги здійснюється за такими принципами:

а) принцип результативності передбачає спрямованість діяльності адміністративного органу на позитивне вирішення справи.

Законна, обґрунтована та своєчасна відмова у наданні послуги не є підставою для негативної оцінки якості надання послуги;

б) принцип своєчасності передбачає дотримання встановленого строку надання адміністративної послуги з орієнтацією на якнайшвидше вирішення справи;

в) принцип доступності передбачає та включає:

наявність достатньої інформації про адміністративний орган як орган ліцензування щодо режиму роботи, адреси його розташування, контактних телефонів;

наявність громадського транспорту, під'їзних шляхів та місць паркування для приватного транспорту;

можливість безперешкодного доступу одержувача до приміщення адміністративного органу;

наявність та доступність (у тому числі безоплатність) бланків заяв, необхідних для звернення за адміністративною послугою, та можливість в отриманні такого бланка з офіційної веб-сторінки адміністративного органу тощо.

9.3. Принцип зручності передбачає врахування інтересів та потреб одержувача в процесі надання адміністративної послуги, а саме:

а) зручність та дотримання режиму роботи адміністративного органу; відсутність черг під час прийому громадян тощо;

б) зручність порядку оплати адміністративної послуги, що визначена у фіксованому розмірі.

9.4. Відкритість, що передбачає наявність та прозорість інформації, необхідної для отримання адміністративної послуги, щодо: процедури надання адміністративної послуги; переліку документів для отримання послуги; розміру та порядку оплати адміністративної послуги; посадових осіб, які відповідальні за надання адміністративної послуги, а саме:

а) наявність та доступність довідкових ресурсів (інформаційний щит з переліком необхідних документів із зразками їх заповнення на веб-сторінці адміністративного органу тощо);

б) можливість отримання інформації у телефонному режимі та надання кваліфікованої і юридично обґрунтованої консультації.

9.5. Етика поведінки посадових осіб адміністративного органу повинна ґрунтуватися на повазі до одержувача, ввічливому (шанобливому) ставленні при спілкуванні з особами, що звернулися до посадових осіб щодо оформлення заяви, дотриманні принципу рівності громадян; наявності побутових зручностей у приміщенні адміністративного органу (місць для сидіння тощо).

9.6. Принцип професійності передбачає: дотримання процедури надання адміністративної послуги; конкретність та обґрунтованість вимог щодо одержувача; наявність належного кваліфікаційного рівня відповідальних посадових осіб адміністративного органу; формування бази даних щодо надання адміністративної послуги.

 

Директор Департаменту
тваринництва Міністерства
аграрної політики та
продовольства України

А. А. Гетя

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали