ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.01.2010 р. N 76

Про затвердження Стандарту адміністративної послуги з ліцензування господарської діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)

На виконання підпункту 4 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг", керуючись Методичними рекомендаціями з розроблення стандартів адміністративних послуг, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 12.07.2007 N 219, з метою забезпечення необхідного рівня доступності та якості надання адміністративної послуги:

1. Затвердити Стандарт адміністративної послуги з ліцензування господарської діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), що додається.

2. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації (Копанєва А. М.) та відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації (Соломенцев А. В.) забезпечити оприлюднення Стандарту адміністративної послуги з ліцензування господарської діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Ольшанського О. П.

 

Перший заступник голови,
виконуючий обов'язки голови
обласної держадміністрації

Ю. Є. Ареф'єв


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
22.01.2010 N 76


СТАНДАРТ
адміністративної послуги з ліцензування господарської діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)

1. Загальні положення

Цей Стандарт розроблено відповідно до таких нормативно-правових актів:

законів України:

"Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про місцеві державні адміністрації";

постанов Кабінету Міністрів України:

від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";

від 20.11.2000 N 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності";

від 29.11.2000 N 1755 "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу";

від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності";

від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг";

наказу Міністерства економіки України від 12.07.2007 N 219 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення стандартів надання адміністративних послуг".

2. Терміни, що вживаються у цьому Стандарті

Терміни, що вживаються у цьому Стандарті, мають таке значення:

адміністративна послуга - державна послуга, яка є результатом здійснення облдержадміністрацією повноважень щодо прийняття згідно з нормативно-правовими актами на звернення фізичних та юридичних осіб розпорядження про реалізацію ними права на провадження діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин);

одержувач адміністративної послуги (далі - одержувач) - фізична чи юридична особа (резидент або нерезидент), що звертається або звернулася за адміністративною послугою безпосередньо або через свого законного представника до облдержадміністрації;

адміністративний орган - облдержадміністрація.

3. Реквізити адміністративного органу, що надає послугу

Пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, 3, м. Луганськ, 91016, Луганська обласна державна адміністрація, тел. (38 0642) 58-59-22.

Офіційний веб-сайт: www.loga.gov.ua.

4. Перелік категорій одержувачів

Юридична особа або фізична особа - підприємець, які мають намір провадити господарську діяльність з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин).

5. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі - Закон)юридична особа або фізична особа - підприємець, яка має намір провадити господарську діяльність з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), звертається до Луганської обласної державної адміністрації (далі - облдержадміністрація) із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії та подає документи згідно зі статтею 10 Законуі пунктом 30Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756, а саме:

копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копію довідки про внесення його до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав оригінал документа;

копію документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним складських, торгових приміщень, засвідчену в установленому порядку;

копію санітарного паспорта на складське (торгове) приміщення, який містить належним чином оформлені позитивні висновки органів, що здійснюють контроль за протипожежною та екологічною безпекою, дотриманням санітарно-гігієнічних норм торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), засвідчену в установленому порядку, або ці ж висновки, оформлені окремими листами зазначених органів на місце провадження господарської діяльності;

копії допусків (посвідчень) працівників на право роботи з пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), засвідчені в установленому порядку;

гарантійний лист щодо утилізації токсичних відходів, які виникають у процесі здійснення роздрібної торгівлі.

6. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

6.1. Видача ліцензій передбачає такі дії:

6.1.1. Для одержувача адміністративної послуги:

подання до облдержадміністрації заяви та документів, визначених пунктом 5 цього Стандарту;

внесення плати за видачу ліцензії;

подання документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії;

отримання ліцензії;

можливість оскарження в судовому порядку рішення адміністративного органу про відмову в наданні адміністративної послуги відповідно до Закону;

6.1.2. Для адміністративного органу:

прийняття заяви та документів, що додаються до неї;

видача копії опису документів, що додаються до заяви, з відміткою про прийняття документів;

розгляд заяви та документів, що додаються до неї;

прийняття рішення про видачу ліцензії;

відправлення повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії заявникові;

прийняття документів, що підтверджують внесення плати за видачу ліцензії;

видача ліцензії.

6.2. Видача копій ліцензій передбачає такі дії:

6.2.1. Для одержувача адміністративної послуги:

подання до облдержадміністрації заяви та документів, визначених пунктом 5 цього Стандарту;

внесення плати за видачу копії ліцензії;

подання документа, що підтверджує внесення плати за видачу копії ліцензії;

отримання копії ліцензії;

можливість оскарження в судовому порядку рішення адміністративного органу про відмову в наданні адміністративної послуги відповідно до Закону;

6.2.2. Для адміністративного органу:

прийняття заяви та документів, що додаються до неї;

видача копії опису документів, що додаються до заяви, з відміткою про прийняття документів;

розгляд заяви та документів, що додаються до неї;

прийняття рішення про видачу копії ліцензії;

відправлення повідомлення про прийняття рішення про видачу копії ліцензії заявникові;

прийняття документів, що підтверджують внесення плати за видачу копії ліцензії;

видача копії ліцензії.

6.3. Переоформлення ліцензій передбачає такі дії:

6.3.1. Для одержувача адміністративної послуги:

подання до облдержадміністрації заяви про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни;

внесення плати за переоформлення ліцензії;

подання документа, що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії;

отримання переоформленої ліцензії;

можливість оскарження в судовому порядку рішення адміністративного органу про відмову в наданні адміністративної послуги відповідно до Закону;

6.3.2. Для адміністративного органу:

прийняття заяви та документів, що додаються до неї;

видача копії опису документів, що додаються до заяви, з відміткою про прийняття документів;

розгляд заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї;

визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з унесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру;

прийняття рішення про переоформлення ліцензії;

прийняття документа, що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії;

видача переоформленої ліцензії.

6.4. Видача дублікатів ліцензій передбачає такі дії:

6.4.1. Для одержувача адміністративної послуги:

6.4.1.1. У разі втрати ліцензії:

подання до облдержадміністрації заяви про видачу дубліката ліцензії;

внесення плати за видачу дубліката ліцензії;

подання документа, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії;

отримання дубліката ліцензії;

можливість оскарження в судовому порядку рішення адміністративного органу про відмову в наданні адміністративної послуги відповідно до Закону;

6.4.1.2. У разі якщо бланк ліцензії непридатний для користування внаслідок його пошкодження:

подання заяви про видачу дубліката ліцензії;

подання непридатної для користування ліцензії;

внесення плати за видачу дубліката ліцензії;

подання документа, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

6.4.2. Для адміністративного органу:

прийняття заяви та документів, що додаються до неї;

видача копії опису документів, що додаються до заяви, з відміткою про прийняття документів;

розгляд заяви та документів, що додаються до неї;

прийняття рішення про видачу дубліката ліцензії та визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з унесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру;

прийняття документа, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії;

видача дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої.

7. Вимоги до строків надання адміністративної послуги, здійснення дій та прийняття рішень під час надання адміністративної послуги

7.1. Відповідно до статей 11, 14 Закону облдержадміністрація приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати подання заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або відмову у її видачі надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

Облдержадміністрація повинна оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з дня подання документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

У разі коли заявник протягом 30 календарних днів з дня відправлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до облдержадміністрації для отримання оформленої ліцензії, облдержадміністрація має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

7.2. Відповідно до статей 10, 11, 14 Закону облдержадміністрація приймає рішення про видачу копії ліцензії або про відмову в її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати подання заяви про видачу копії ліцензії та документів, що додаються до заяви.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу копії ліцензії або про відмову у видачі копії ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі копії ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

Облдержадміністрація повинна оформити копію ліцензії не пізніше ніж за три робочі дні з дня подання документа, що підтверджує внесення плати за видачу копії ліцензії.

У разі коли заявник протягом 30 календарних днів з дня відправлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу копії ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу копії ліцензії, або не звернувся до облдержадміністрації для отримання оформленої копії ліцензії, облдержадміністрація має право скасувати рішення про видачу копії ліцензії або прийняти рішення про визнання такої копії ліцензії недійсною.

7.3. Відповідно до статті 16 Закону підставами для переоформлення ліцензії є:

зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності.

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до облдержадміністрації заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

Облдержадміністрація протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'язана видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

У разі переоформлення ліцензії адміністративний орган приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з унесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася.

Суб'єкт господарської діяльності, який подав заяву та відповідні документи про переоформлення ліцензії, може провадити свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності, яка видається облдержадміністрацією у разі подання заяви про переоформлення ліцензії.

Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.

7.4. Відповідно до статті 18 Закону підставами для видачі дубліката ліцензії є:

втрата ліцензії;

пошкодження ліцензії.

Облдержадміністрація протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про видачу дубліката ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'язана видати дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої.

У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої облдержадміністрація приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

Суб'єкт господарської діяльності, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої, може провадити свою діяльність на підставі довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, яка видається облдержадміністрацією у разі подання заяви про видачу дубліката ліцензії.

Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії.

Облдержадміністрація фіксує дату надходження документів у журналі обліку заяв і виданих ліцензій.

Журнал обліку заяв і виданих ліцензій повинен містити відомості про заявника, дату надходження заяви на видачу ліцензії, номер та дату прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі, а також відомості про видачу дубліката ліцензії.

При видачі ліцензії у журналі обліку заяв і виданих ліцензій зазначаються дата видачі ліцензії, прізвище заявника, якого ознайомлено з ліцензійними умовами провадження певного виду господарської діяльності, що засвідчується його підписом.

8. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

8.1. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону.

8.2. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

9. Опис результату, який повинен отримати одержувач

9.1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 N 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності" ліцензія друкується на спеціальному бланку встановленої форми.

Ліцензія має облікову серію та номер.

У ліцензії зазначаються:

найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;

вид господарської діяльності, вказаний згідно із статтею 9 Закону, на право провадження якого видається ліцензія;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів;

місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії;

строк дії ліцензії;

посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;

дата видачі ліцензії.

10. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Розмір плати за видачу ліцензії встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755 "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" та справляється у розмірі мінімальної заробітної плати.

Розмір плати за видачу копії ліцензії встановлений статтею 14 Закону та становить один неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Розмір плати за переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії встановлений статтями 16 і 18 Закону та становить п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Плата, що вноситься суб'єктом господарювання за видачу ліцензії, копії ліцензії, переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії, зараховується до Державного бюджету України і вноситься на рахунки територіального органу Державного казначейства України N 3510 в установах Національного банку N 2510 в установах комерційних банків (код бюджетної класифікації за доходами - 14060200, символ звітності банку - 069).

11. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги

Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування, знати законодавство, діловодство, вільно володіти державною мовою.

12. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Прийом документів і видача ліцензії здійснюються в Головному управлінні агропромислового розвитку облдержадміністрації (пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, 9, м. Луганськ), місцезнаходження якого відповідає транспортній і пішохідній доступності.

13. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо

Прийом і видача документів здійснюється відповідно до затвердженого облдержадміністрацією графіка, який розміщується на веб-сайті: www. loga.gov.ua.

Прийом документів та видача ліцензій:

понеділок: з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00;

вівторок: з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00;

середа: з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00;

четвер: з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00;

п'ятниця: з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 15:45.

14. Черговість надання адміністративної послуги

Послуга надається при надходженні заяв і відповідних документів у терміни, визначені законодавством.

15. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання адміністративної послуги

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації розміщуються нормативно-правові акти з питань ліцензування, зразок заповнення заяви про видачу ліцензії, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії та переліку документів, що додаються до відповідних заяв.

16. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо

Прийом документів для видачі ліцензій та видача ліцензії особам похилого віку та інвалідам здійснюється на загальних підставах.

17. Порядок подачі, реєстрації та розгляду скарг щодо недотримання Стандарту

Скарга про недотримання вимог Стандарту може адресуватись голові облдержадміністрації або його заступнику із соціальних питань і розглядається у строки відповідно до чинного законодавства. Скарга подається поштовим переказом на адресу облдержадміністрації: пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, 3, м. Луганськ, 91016, або на особистому прийомі голови облдержадміністрації чи його заступника із соціальних питань. Реєстрація скарг проводиться згідно із Законом України "Про звернення громадян".

Відповідно до частини 1 статті 16 Закону України "Про звернення громадян" скарга на дії чи рішення адміністративного органу не позбавляє громадянина права звернутися до суду згідно з чинним законодавством, а у разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

18. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

У разі необхідності заміни зіпсованих бланків облдержадміністрація керується вимогами Інструкції про порядок замовлення, постачання, зберігання, обліку і звітності витрачання бланків ліцензії єдиного зразка, затвердженої наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18.12.2000 N 78, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.01.2001 за N 3/5194.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

С. Г. Тихоновський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали