Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) з видачі, переоформлення, скасування та продовження дії дозволу на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу у м. Києві

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 6 червня 2012 року N 965

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві
25 червня 2012 р. за N 43/960

Відповідно до статті 11 Закону України "Про туризм", постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг", наказу Державної туристичної адміністрації України від 24 вересня 2004 року N 83 "Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 20 жовтня 2004 року за N 1344/9943, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 24 січня 2006 року N 81 "Про акредитаційну комісію по видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу у м. Києві" (зі змінами та доповненнями), зареєстрованого в Київському міському управлінні юстиції від 09 лютого 2006 року за N 5/710, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 січня 2012 року N 115 "Про надання адміністративних послуг в Міському дозвільному центрі" (Розпорядження N 115) та з метою подальшого розвитку діяльності, пов'язаної з наданням послуг туристичного супроводу у м. Києві, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити Стандарт надання адміністративної послуги виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) з видачі, переоформлення, скасування та продовження дії дозволу на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу у м. Києві, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації, згідно з розподілом обов'язків, прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

 

Голова

О. Попов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
06.06.2012 N 965

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у місті Києві
25 червня 2012 р. за N 43/960


Стандарт
надання адміністративної послуги виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) з видачі, переоформлення, скасування та продовження дії дозволу на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу у м. Києві

I. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт визначає порядок надання виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) адміністративної послуги з видачі, переоформлення, скасування та продовження дії дозволу на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу у м. Києві (далі - адміністративна послуга).

1.2. Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги, перелік документів та термін отримання дозволу.

1.3. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу - виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

1.4. Дозвіл на право здійснення туристичного супроводу (далі - Дозвіл) - офіційний документ, який підтверджує кваліфікацію фахівця туристичного супроводу та дає право на надання екскурсійних послуг екскурсоводами та гідами-перекладачами в місті Києві та об'єктах показу.

II. Перелік категорій одержувачів

2.1. Одержувач адміністративної послуги (далі - одержувач) - фізична особа чи фізична особа - підприємець (резидент або нерезидент), що звернулася за адміністративною послугою безпосередньо або через свого законного представника до адміністративного органу, які мають намір надавати екскурсійні послуги в м. Києві та об'єктах показу, внутрішніми правилами яких це не заборонено.

2.2. Адміністративна послуга надається одержувачам на загальних умовах.

III. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

3.1. Відповідно до наказу Державної туристичної адміністрації України від 24 вересня 2004 року N 83 "Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу" (далі - Положення), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2004 року за N 1344/9943, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 24 січня 2006 року N 81 "Про акредитаційну комісію по видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу у м. Києві", зареєстрованого в Київському міському управлінні юстиції 09 лютого 2011 року за N 5/710, для отримання адміністративної послуги одержувач повинен подати до адміністративного органу наступні документи:

3.1.1. Заяву згідно Положення;

3.1.2. 4 фотокартки формату 3 x 4;

3.1.3. Копію паспорта (1, 2 та 11 сторінки);

3.1.4. Документи засвідчені в установленому порядку:

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

копію диплома про освіту (повна вища, базова вища освіта);

копію документа про закінчення спеціальних фахових курсів;

копію посвідчення екскурсовода/гіда-перекладача або іншого фахівця туристичного супроводу (старого зразка) у разі його наявності;

копію документа про перепідготовку чи підвищення кваліфікації;

копію трудової книжки.

3.1.5. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (якщо екскурсовод/гід-перекладач самостійно надає екскурсійні послуги або інший фахівець туристичного супроводу - послуги туристичного супроводу як суб'єкт підприємницької діяльності);

3.1.6. Акредитаційну карту згідно Положення (у разі бажання бути внесеним до реєстру фахівців туристичного супроводу м. Києва).

3.2. Переоформлення виданого Дозволу здійснюється у разі зміни: прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи;

місцезнаходження або місця проживання фізичної особи.

Для переоформлення Дозволу одержувачеві необхідно подати до адміністративного органу наступні документи:

заяву на переоформлення;

копію паспорта (1, 2 та 11 сторінки);

копію посвідчення екскурсовода/гіда-перекладача або іншого фахівця туристичного супроводу (старого зразка) у разі його наявності (завірену в установленому порядку).

3.3. Видача дублікату Дозволу.

Дублікат Дозволу видається у разі втрати або пошкодження дозволу. Для отримання дублікату дозволу одержувач повинен подати до адміністративного органу наступні документи: заяву на отримання дублікату; оригінал пошкодженого дозволу (у разі пошкодження).

3.4. Скасування дії Дозволу адміністративним органом може буди здійснено у разі:

3.4.1. Порушення одержувачем норм Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу;

3.4.2. Подання недостовірних відомостей при отриманні Дозволу;

3.4.3. Передача Дозволу іншим особам;

3.4.4. Наявності обґрунтованих скарг з боку суб'єктів туристичної діяльності, представників об'єктів показу, музеїв тощо, а також екскурсантів та туристів;

3.4.5. Ненадання статистичної звітності;

3.4.6. Порушення умов договору між туристом (екскурсантом) та особою, яка надає послуги туристичного супроводу;

3.4.7. Порушення законодавства, вимог стандартів, норм і правил у галузі туризму;

3.4.8. Надходження заяви в довільній формі від одержувача про скасування дії Дозволу.

IV. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

4.1. Одержувачеві може бути відмовлено в надані адміністративної послуги у разі:

4.1.1. Подання документів, зазначених у пункті 2.1 Стандарту, не в повному обсязі;

4.1.2. Невідповідності поданих документів згідно пункту 2.1 Стандарту;

4.1.3. Звернення з питань, які не належать до компетенції адміністративного органу.

V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій у процесі надання адміністративної послуги

5.1. Дозвіл видається протягом десяти робочих днів з дня подання повного пакету документів відповідно до пункту 2.1 цього Стандарту.

5.2. Видача дублікату здійснюється протягом десяти робочих днів з дня подання заяви одержувачем.

5.3. Одержувач, що подав документи на видачу дубліката Дозволу замість втраченого або пошкодженого, може здійснювати туристичний супровід на підставі довідки, яка видається акредитаційною комісією при наявності заяви претендента щодо видачі дубліката Дозволу.

VI. Опис результату, який повинен отримати одержувач, та розмір плати за надання адміністративної послуги

6.1. Протягом десяти днів з моменту прийняття рішення акредитаційною комісією одержувач особисто або через уповноважений ним орган чи особу отримує:

6.1.2. Посвідчення про надання дозволу встановленого зразка або мотивовану відмову у видачі дозволу в письмовій формі;

6.1.3. Нагрудний знак (бейдж) встановленого зразка;

6.1.4. Адміністративна послуга надається безкоштовно.

VII. Продовження дії Дозволу

7.1. Дозвіл видається строком на три роки.

7.2. Для продовження строку дії Дозволу одержувач подає пакет документів у порядку, установленому для його отримання.

VIII. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги

8.1. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені посадовою інструкцією адміністративного органу.

8.2. Посадова особа повинна володіти державною мовою, професійними навиками, вмінням працювати на комп'ютері, знанням нормативної бази України.

IX. Вимоги до місця надання адміністративної послуги

9.2. Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, подаються до Міського дозвільного центру за адресою: 02081, м. Київ, Дніпровська набережна, 19-б.

9.3. Видача Дозволу здійснюється в Міському дозвільному центрі за адресою: м. Київ, Дніпровська набережна, 19-б.

X. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість отримання заяви та акредитаційної картки на право надання адміністративної послуги та їх реєстрації

10.1. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється щопонеділка з 15.00 до 17.00 год.

10.2. Видача дозволів здійснюється щопонеділка з 15.00 до 17.00 год.

10.3. На порталі Міського дозвільного центру ac.dozvil-kiev.gov.ua одержувач може ознайомитись з переліком необхідних документів для отримання дозволу, заповнити заяву та акредитаційну карту встановленого зразка.

XI. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача під час звернення за одержанням та в ході надання адміністративної послуги

11.1. Інформація про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

11.1.1. Розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Київської міської державної адміністрації: www.kmv.gov.ua;

11.1.2. Одержувач може отримати консультаційну допомогу з питань, пов'язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефонами: (044) 590-54-38, 590-54-39, 278-24-77.

XII. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачеві

12.1. У разі виявлення помилок у наданому дозволі на право здійснення туристичного супроводу одержувач звертається до адміністративного органу (усно чи письмово) щодо виправлення помилок з наданням оригіналів документів.

12.2. Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги, позачергово, терміново, виправляє або вживає невідкладних заходів щодо усунення недоліків.

12.3. Виявлені помилки під час оформлення дозволу на право здійснення туристичного супроводу виправляються шляхом повернення оригіналу зазначеного дозволу до адміністративного органу для заміни безкоштовно на новий.

 

Заступник голови -
керівник апарату

О. Пузанов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали