Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) з ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 5 червня 2012 року N 923

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві
26 червня 2012 р. за N 45/962

Відповідно до статті 12 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання", пункту 17 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", пункту 14 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698, пункту 17 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756, постанов Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу", від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг", наказу Міністерства економіки України від 12.07.2007 N 219 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних послуг", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.01.2012 N 115 "Про надання адміністративних послуг в Міському дозвільному центрі" (Розпорядження N 115), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити Стандарт надання адміністративної послуги виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) з ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації, згідно з розподілом обов'язків, прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

 

Голова

О. Попов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
05.06.2012 N 923

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у місті Києві
26 червня 2012 р. за N 45/962


Стандарт
надання адміністративної послуги виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

1. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт визначає порядок надання виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) адміністративної послуги з ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (далі - адміністративна послуга).

1.2. Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги, склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.

1.3. Адміністративний орган, що надає послугу - виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

1.4. Одержувачем адміністративної послуги є зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить (має намір провадити) господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - підприємець.

2. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

2.1. Для одержання адміністративної послуги з видачі ліцензії відповідно до статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та пункту 17 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756, подаються такі документи:

заява встановленого зразка про видачу ліцензії;

відомості про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності, за підписом одержувача адміністративної послуги - суб'єкта господарювання;

відомості про відповідність чисельності персоналу та його освітнього та кваліфікаційного рівня нормативним вимогам провадження відповідного виду господарської діяльності, за підписом одержувача адміністративної послуги - суб'єкта господарювання;

відомості про наявність акредитованої лабораторії, яка здійснює виробничий контроль, або договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій, за підписом одержувача адміністративної послуги - суб'єкта господарювання;

відомості про потужність, річні обсяги видобування, виробництва та транспортування, за підписом одержувача адміністративної послуги - суб'єкта господарської діяльності;

технологічний регламент експлуатації системи водопостачання та водовідведення, за підписом одержувача адміністративної послуги - суб'єкта господарювання;

перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення;

технічна характеристика мереж, споруд та інших об'єктів, їх схеми, за підписом керівника - суб'єкта господарювання;

баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою.

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається одержувачу адміністративної послуги з відміткою про дату прийняття документів адміністративним органом та підписом відповідальної особи.

2.2. Для одержання адміністративної послуги з переоформлення ліцензії, відповідно до статті 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", адміністративному органу подаються документи:

заява про переоформлення ліцензії;

оригінал ліцензії, що підлягає переоформленню;

документи або їх нотаріально засвідчені копії, які підтверджують відповідні зміни;

Заява про переоформлення ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається одержувачу адміністративної послуги з відміткою про дату прийняття документів адміністративним органом та підписом відповідальної особи.

2.3. Для одержання адміністративної послуги з видачі дубліката ліцензії, відповідно до статті 18 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", адміністративному органу подаються документи:

заява про видачу дубліката ліцензії;

непридатна для користування ліцензію, якщо бланк ліцензії непридатний для користування внаслідок його пошкодження;

документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

Заява про видачу дубліката ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається одержувачу адміністративної послуги з відміткою про дату прийняття документів адміністративним органом та підписом відповідальної особи.

2.4. Для одержання адміністративної послуги з видачі копії ліцензії, відповідно до статті 14 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", адміністративному органу подаються документи, передбачені пунктом 2.1 цього Стандарту.

2.5. Підставами для надання адміністративної послуги з анулювання ліцензії є:

заява одержувача адміністративної послуги (ліцензіата) про анулювання ліцензії;

акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця);

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця;

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановленого для певного виду господарської діяльності;

акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

3. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

3.1. Видача ліцензії:

3.1.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

подання заяви та документів, визначених пунктом 2.1 цього Стандарту, відповідно до заявленого виду діяльності;

участь у засіданні Ліцензійної комісії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (за бажанням одержувача адміністративної послуги);

внесення плати за видачу ліцензії (у разі прийняття позитивного рішення);

подання документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії;

отримання ліцензії.

3.1.2. Послідовність дій адміністративного органу:

прийняття заяви та документів, що додаються до неї;

перевірка поданих документів щодо відповідності вимогам законодавства;

у випадку невідповідності документів вимогам законодавства повідомлення суб'єкта господарювання про залишення заяви без розгляду;

проведення засідання Ліцензійної комісії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення та надання рекомендацій про видачу (відмову у видачі) ліцензії;

видання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про видачу (відмову у видачі) ліцензії;

письмове повідомлення одержувача адміністративної послуги щодо прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) ліцензії;

отримання документів, що підтверджують внесення плати за видачу ліцензії на рахунки територіального органу Державної казначейської служби;

у випадку позитивного рішення оформлення ліцензії;

видача ліцензії.

3.2. Переоформлення ліцензії.

3.2.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

подання заяви та документів, що додаються до неї;

внесення плати за переоформлення ліцензії;

подання документа, що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії на рахунки територіального органу Державної казначейської служби;

отримання переоформленої ліцензії.

3.2.2. Послідовність дій адміністративного органу:

прийняття заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї;

перевірка поданих документів щодо відповідності вимогам законодавства;

проведення засідання Ліцензійної комісії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення та надання рекомендацій про переоформлення ліцензії та визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена;

видання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про переоформлення ліцензії та визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена;

повідомлення одержувача адміністративної послуги щодо прийняття рішення про переоформлення ліцензії;

отримання документів, що підтверджують внесення плати за переоформлення ліцензії;

оформлення ліцензії;

видача переоформленої ліцензії.

3.3. Видача дубліката ліцензії.

3.3.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

подання заяви про видачу дубліката ліцензії та документів, що додаються до неї;

повернення непридатної для користування ліцензії (крім випадків втрати ліцензії);

внесення плати за видачу дубліката ліцензії;

подання документа, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії на рахунки територіального органу Державної казначейської служби;

отримання дубліката ліцензії.

3.3.2. Послідовність дій адміністративного органу:

прийняття заяви та документів, що додаються до неї;

отримання документів, що підтверджують внесення плати за видачу дубліката ліцензії;

перевірка поданих документів щодо відповідності вимогам законодавства;

проведення засідання Ліцензійної комісії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення та надання рекомендацій про видачу дубліката ліцензії та про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена;

видання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про видачу дубліката ліцензії та про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена;

повідомлення одержувача адміністративної послуги щодо прийняття рішення про видачу дубліката ліцензії;

оформлення дубліката ліцензії;

видача дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої.

3.4. Видача копій ліцензії.

Копія ліцензії видається у порядку, передбаченому пунктом 3.1 цього Стандарту.

3.5. Анулювання ліцензії.

3.5.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

подання заяви про анулювання ліцензії.

3.5.2. Послідовність дій адміністративного органу:

прийняття заяви про анулювання ліцензії;

проведення засідання Ліцензійної комісії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення та надання рекомендацій про анулювання ліцензії;

видання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про анулювання ліцензії;

вручення (надсилання) одержувачу адміністративної послуги повідомлення щодо прийняття рішення про анулювання ліцензії із зазначенням підстав.

4. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

4.1. Адміністративний орган приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше, ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) одержувачу адміністративної послуги в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

Адміністративний орган здійснює оформлення ліцензії не пізніше, ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

Якщо одержувач адміністративної послуги протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до адміністративного органу для отримання оформленої ліцензії, адміністративний орган має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

4.2. Адміністративний орган приймає рішення про видачу копії ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше, ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу копії ліцензії та документів, що додаються до заяви.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу копії ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) одержувачу адміністративної послуги в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

Адміністративний орган здійснює оформлення копії ліцензії не пізніше, ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу копії ліцензії.

4.3. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії одержувач адміністративної послуги протягом десяти робочих днів подає адміністративному органу заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

Адміністративний орган протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та доданих до неї документів видає переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

У разі переоформлення ліцензії адміністративний орган приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

4.4. Адміністративний орган протягом трьох робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензії та документу, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, видає одержувачу адміністративної послуги дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої.

У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої адміністративний орган приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

4.5. Адміністративний орган приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії.

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії одержувач адміністративної послуги зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до адміністративного органу заяву про переоформлення ліцензії та відповідні документи або їх нотаріально засвідчені копії, які підтверджують зазначені зміни.

5. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

5.1. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та пункту 17 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756;

немає в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відомостей про одержувача адміністративної послуги, або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності), чи про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця).

5.2. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

недостовірність даних у документах, поданих одержувачем адміністративної послуги для отримання ліцензії;

невідповідність одержувача адміністративної послуги, згідно з поданими документами, ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

6. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги, розмір плати за її надання та опис результату, який повинен отримати одержувач

6.1. Розмір плати за видачу ліцензії встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" та справляється у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття адміністративним органом рішення про видачу ліцензії.

6.2. Розмір плати за переоформлення ліцензії, видачу копії ліцензії, видачу дубліката встановлено статтями 14, 16, 18 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності":

за переоформлення ліцензії справляється плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за видачу дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої ліцензії справляється плата у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за видачу копії ліцензії справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Плата за видачу та переоформлення, видачу дубліката та копії ліцензії вноситься суб'єктом господарювання на рахунки територіального органу Державної казначейської служби.

6.3. Плата за видачу та переоформлення, видачу дубліката та копії ліцензії вноситься суб'єктом господарювання на рахунки територіального органу Державної казначейської служби.

6.4. Одержувач адміністративної послуги отримує:

ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності;

засвідчену адміністративним органом копію ліцензії, яка видається одержувачу адміністративної послуги - юридичній особі на кожну філію, інший відокремлений підрозділ, де буде провадитись зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, та підтверджує право на таку діяльність, а одержувачу адміністративної послуги - фізичній особі - підприємцю на кожне місце провадження господарської діяльності;

переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії;

дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої;

копію розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про анулювання ліцензії.

7. Вимоги до посадових осіб, які забезпечують надання адміністративної послуги, місця і часу її надання, інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги

7.1. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені Законом України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI) та іншими нормативно-правовими актами.

7.2. Подання документів, що додаються до заяви про надання адміністративної послуги, здійснюється в Міському дозвільному центрі за адресою: м. Київ, Дніпровська набережна, 19-б.

Отримання адміністративної послуги здійснюється за цією ж адресою. Транспортна і пішохідна доступність є достатньою:

метрополітен - станція "Лівобережна", автобус 87, маршрутні таксі 87, 425 та 535 до зупинки АЗС (на вимогу);

метрополітен - станція "Осокорки", 15 хв. пішки в сторону Залізничного моста.

Режим роботи адміністративного органу:

проведення консультацій - понеділок з 15:00 до 16:00 год.;

надання адміністративної послуги - понеділок з 16:00 до 17:00 год.

7.3. Інформація про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Сторінка веб-сайта: http://kievcity.gov.ua.

На веб-сайті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розміщуються нормативно-правові акти з питань ліцензування, зразок заповнення заяви про видачу ліцензії, переоформлення ліцензії, видачу дубліката та копії ліцензії та переліку документів, що додаються до відповідних заяв.

 

Заступник голови -
керівник апарату

О. Пузанов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали