МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 грудня 2011 року N 323

Про затвердження Стандарту надання Міністерством економічного розвитку і торгівлі адміністративної послуги з видачі, переоформлення, видачі копій та дублікатів ліцензій на провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів

Відповідно до статей 6 і 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закону України "Про металобрухт" та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" наказую:

1. Затвердити Стандарт надання Міністерством економічного розвитку і торгівлі адміністративної послуги з видачі, переоформлення, видачі копій та дублікатів ліцензій на провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Павленка В. П.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
12.12.2011 N 323

СТАНДАРТ
надання Міністерством економічного розвитку і торгівлі адміністративної послуги з видачі, переоформлення, видачі копій та дублікатів ліцензій на провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів

1. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з видачі, переоформлення, видачі копій та дублікатів ліцензій на провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів (далі - адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.

1.2. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу, - департамент зовнішньоекономічної діяльності Мінекономрозвитку (м. Київ, Львівська пл., 8, тел.: (044) 272-53-11).

2. Перелік категорій одержувачів

Одержувачами адміністративної послуги є суб'єкти господарювання, які мають намір провадити або проваджують господарську діяльність із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів (далі - заявник).

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Для одержання адміністративної послуги заявник подає до Мінекономрозвитку особисто або через уповноваженого представника такі документи:

заяву встановленого зразка (додаток 1);

виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

акт обстеження кожного зазначеного у заяві спеціалізованого підприємства або спеціалізованого металургійного переробного підприємства чи його приймального пункту на відповідність вимогам Закону України "Про металобрухт";

відомості за підписом керівника заявника (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність власної або орендованої земельної ділянки (виробничої площі), необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності.

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 2), копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи Мінекономрозвитку.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

4.1. Видача ліцензії передбачає таку послідовність дій:

для одержувача адміністративної послуги:

подання заяви та документів, визначених розділом 3 цього Стандарту;

унесення плати за видачу ліцензії (після прийняття Мінекономрозвитку рішення про видачу);

подання документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії (оригінал);

отримання ліцензії;

для Мінекономрозвитку:

прийняття заяви та документів згідно з розділом 3 цього Стандарту;

видача копії опису документів, що додаються до заяви;

розгляд заяви та документів, що додаються до неї;

прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі;

повідомлення заявника про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі;

прийняття документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, з проставленням відмітки про дату прийняття цього документа на копії опису, яку було видано заявникові;

видача ліцензії.

4.2. Переоформлення ліцензії передбачає таку послідовність дій:

для одержувача адміністративної послуги:

подання заяви про переоформлення ліцензії (додаток 3) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, довідкою з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Держкомстату України і випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни;

унесення плати за переоформлення ліцензії;

подання документа, що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії (оригінал);

отримання переоформленої ліцензії;

для Мінекономрозвитку:

прийняття заяви та документів, що додаються до неї;

видача копії опису документів, що додаються до заяви, і довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії;

розгляд заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї;

прийняття рішення про переоформлення ліцензії;

прийняття документа, що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії;

видача переоформленої ліцензії;

визнання недійсною виданої раніше ліцензії з унесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

4.3. Видача дубліката ліцензії передбачає таку послідовність дій:

для одержувача адміністративної послуги:

подання заяви про видачу дубліката ліцензії (додаток 4), не придатної для користування ліцензії (крім випадків її втрати) та документа про внесення плати за видачу дубліката ліцензії (оригінал);

отримання дубліката ліцензії;

для Мінекономрозвитку:

прийняття заяви та документів, що додаються до неї;

видача копії опису документів, що додаються до заяви, і довідки про прийняття заяви про видачу дубліката ліцензії;

розгляд заяви та документів, що додаються до неї;

прийняття рішення про видачу дубліката ліцензії та визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з унесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня;

видача дубліката ліцензії.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

5.1. Мінекономрозвитку приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дати надходження до Міністерства заяви про видачу ліцензії та відповідних документів.

Повідомлення (у письмовій формі) про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

Мінекономрозвитку оформляє ліцензію не пізніше ніж через три робочі дні з дня надходження до Міністерства документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

Якщо заявник протягом 30 календарних днів із дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся для отримання оформленої ліцензії, Мінекономрозвитку має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

Копія ліцензії видається у порядку, передбаченому для видачі ліцензії.

5.2. Мінекономрозвитку протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, видає переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією на підставі даних ліцензійного реєстру ліцензіатові безкоштовно видаються засвідчені копії ліцензії.

5.3. Мінекономрозвитку протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про видачу дубліката ліцензії та документів, що додаються до неї, видає дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої, строк дії якого не може перевищувати строк дії, який зазначений у втраченій або пошкодженій ліцензії.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги та залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

недостовірність відомостей у поданих заявником документах;

невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів.

Вичерпний перелік підстав для прийняття рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду:

заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень, або надіслана поштою тощо;

документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач

7.1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 N 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності" ліцензія друкується на спеціальному бланку за встановленою формою.

Ліцензія має облікову серію і номер.

7.2. У ліцензії зазначаються:

орган ліцензування - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;

вид господарської діяльності згідно із статтею 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (в повному обсязі або частково), на право провадження якого видається ліцензія;

найменування суб'єкта господарювання;

ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті);

місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця;

дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії;

строк дії ліцензії;

посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;

дата видачі ліцензії.

7.3. Ліцензія підписується Міністром або заступником Міністра та засвідчується печаткою Мінекономрозвитку.

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

8.1. Згідно із статтями 14, 15, 16 і 18 Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу":

за видачу ліцензії справляється плата в розмірі однієї мінімальної заробітної плати виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття рішення про видачу ліцензії;

за видачу копії ліцензії справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що діє на дату прийняття рішення про видачу копії ліцензії;

за переоформлення або видачу дубліката ліцензії справляється плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що діє на дату прийняття рішення про переоформлення або видачу дубліката ліцензії.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу та нормативно-правовими актами Мінекономрозвитку.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, подаються до Мінекономрозвитку за адресою: м. Київ, Львівська пл., 8, к. 106.

Видача документів здійснюється за цією ж адресою.

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо

Прийом та видача документів здійснюються за таким графіком:

День тижня

Прийом

Видача

середа

09.30 - 12.30 та

10.00 - 12.00 та

четвер

14.30 - 16.30

15.00 - 16.00

П'ятниця (передсвяткові дні)

10.00 - 12.30

10.00 - 12.30

Зразки заяв розміщуються на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (www.me.gov.ua) у рубриці "Адміністративні послуги".

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Послуга надається в порядку надходження заяв та відповідних документів у терміни, визначені законодавством.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача під час звернення щодо одержання та надання адміністративної послуги

13.1. Інформація про нормативно-правові акти, якими врегульовано порядок надання адміністративної послуги, розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (www.me.gov.ua).

13.2. Одержувачі адміністративної послуги можуть отримувати консультативну допомогу з питань, пов'язаних з наданням адміністративної послуги, зателефонувавши за номером: (044) 272-53-11.

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо

Під час надання адміністративної послуги поділ заявників на категорії не передбачається.

15. Порядок подання, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Скарга надсилається поштою на адресу Мінекономрозвитку: 01008, м. Київ, Львівська пл., 8, реєструється і розглядається в терміни згідно із законодавством.

16. Порядок відшкодування збитків одержувачеві адміністративної послуги

Відшкодування одержувачеві адміністративної послуги збитків не передбачено.

17. Перелік нормативно-правових актів з питань ліцензування провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Закон України "Про металобрухт";

постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";

постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 N 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності";

постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755 "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу";

постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".

 

Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності

В. В. Кравченко

 

Додаток 1
до Стандарту надання Міністерством економічного розвитку і торгівлі адміністративної послуги з видачі, переоформлення, видачі копій та дублікатів ліцензій на провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Заява
про видачу ліцензії

Заявник ______
                              (найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові,
                                             паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) -
                                                                          для фізичної особи - підприємця)
_
                                                (прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання)
_,
                                              (місцезнаходження суб'єкта господарювання - для юридичної особи)

___
(телефон)

___
(факс)


(адреса електронної пошти)

організаційно-правова форма
код ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ____
поточний рахунок N __ в ___
                                                                                                                             (найменування банку)
рахунок в іноземній валюті N ___ в ______,
просить видати ліцензію на провадження такого виду господарської діяльності:
_.

Місця провадження діяльності (допускається вказувати місця провадження діяльності в окремому додатку до заяви про видачу ліцензії):

Спец. підприємство/
приймальний пункт (вказати)

Область

Район

Місто (селище)

Вулиця, будинок (територія якого орендодавця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З порядком отримання ліцензії та Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів (Умови N 183) ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Опис документів, що подаються для отримання ліцензії, додається.


        (підпис)


                     (прізвище)

"___" 20__ р.

 

Дата і номер реєстрації заяви: "___" 20__ р. N _________

_
(посада особи, яка прийняла заяву)


(підпис)


(прізвище)

 

Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності

В. В. Кравченко

 

Додаток 2
до Стандарту надання Міністерством економічного розвитку і торгівлі адміністративної послуги з видачі, переоформлення, видачі копій та дублікатів ліцензій на провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Опис
документів, що додаються до заяви

про __________
на провадження ___________
                                                                                              (вид діяльності)
від __________.
                    (найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові,
                             паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) -
                                                                    для фізичної особи - підприємця)

N п/п

Найменування документа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документи прийняв

___
(підпис відповідальної особи)

__________
(прізвище)

Копію опису отримав

___
(підпис представника суб'єкта)

__________
(прізвище)

Дата "___" 20__ р.

 

Відмітка про дату прийняття
документів,
що підтверджують внесення
заявником плати

__
(підпис відповідальної особи)

__
(прізвище)

Дата "___" 20__ р.


 

Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності

В. В. Кравченко

 

Додаток 3
до Стандарту надання Міністерством економічного розвитку і торгівлі адміністративної послуги з видачі, переоформлення, видачі копій та дублікатів ліцензій на провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Заява
про переоформлення ліцензії

Заявник ______
                          (найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові,
                                        паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) -
                                                                               для фізичної особи - підприємця)
_
                                                    (прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання)
_
                                                 (місцезнаходження суб'єкта господарювання - для юридичної особи)
код ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ____

вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію, _________
_
номер телефону ___________
реєстраційний номер ліцензії
строк дії ліцензії __________,
просить переоформити ліцензію у зв'язку з
                                                                                                                                  (зазначити причини)
_
_
_
_
_
_.

Опис документів, що підтверджують зміни, які підлягають внесенню до ліцензії, додається.


        (підпис)


                    (прізвище)

"___" 20__ р.

 

Дата і номер реєстрації заяви                      "___" 20__ р.                    N _

___
(посада особи, яка прийняла заяву)


(підпис)

____
(прізвище)

 

Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності

В. В. Кравченко

 

Додаток 4
до Стандарту надання Міністерством економічного розвитку і торгівлі адміністративної послуги з видачі, переоформлення, видачі копій та дублікатів ліцензій на провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Заява
про видачу дубліката ліцензії

Заявник ______
                             (найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові,
                                         паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) -
                                                                                    для фізичної особи - підприємця)
_
                                              (прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання)
_
                                            (місцезнаходження суб'єкта господарювання - для юридичної особи)
код ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ____
вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію, _________
реєстраційний номер ліцензії
строк дії ліцензії __________,
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з
_
                                                         (зазначити причину: втрата ліцензії або пошкодження ліцензії)

Опис документів, що подаються для отримання дубліката ліцензії, додається.


        (підпис)


                    (прізвище)

"___" 20__ р.

 

Дата і номер реєстрації заяви                      "___" 20__ р.                    N _

___
(посада особи, яка прийняла заяву)


(підпис)

____
(прізвище)

 

Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності

В. В. Кравченко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали