КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 10 листопада 2011 року N 600/6836

Про затвердження Статуту комунального підприємства Київської міської ради "Телекомпанія "Київ" та Редакційного статуту комунального підприємства Київської міської ради "Телекомпанія "Київ"

Відповідно до статті 88 Цивільного кодексу України, статті 57 Господарського кодексу України, статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про телебачення та радіомовлення", на виконання рішення Київської міської ради від 14.07.2011 N 379/5766 "Про реорганізацію комунальних підприємств" (Рішення N 379/5766) та з метою затвердження установчих документів комунального підприємства Київської міської ради "Телекомпанія "Київ" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Статут комунального підприємства Київської міської ради "Телекомпанія "Київ" згідно з додатком 1.

2. Затвердити Редакційний статут комунального підприємства Київської міської ради "Телекомпанія "Київ" згідно з додатком 2.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) привести свої розпорядження у відповідність до цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики та постійну комісію Київради з питань власності.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
10.11.2011 N 600/6836

СТАТУТ
комунального підприємства Київської міської ради "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "КИЇВ"

(ідентифікаційний код 25195855)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне підприємство Київської міської ради "Телекомпанія "Київ" (далі - Підприємство) створене в результаті реорганізації державного комунального підприємства "Телерадіокомпанія "Київ", створеного на підставі розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.07.97 N 922 "Про створення державного комунального підприємства "Телерадіокомпанія "Київ".

1.2. Підприємство є правонаступником усіх майнових прав і обов'язків державного комунального підприємства "Телерадіокомпанія "Київ".

1.3. Засновником Підприємства є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада (далі - Засновник).

1.4. Підприємство є комунальним комерційним унітарним підприємством, засобом масової інформації Київської міської ради, заснованим на комунальній власності територіальної громади м. Києва і безпосередньо підпорядковується у своїй діяльності Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Управління).

1.5. Розмір статутного капіталу комунального підприємства Київської міської ради "Телекомпанія "Київ" становить 19000000 гривень.

1.6. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, Законами України "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформацію" та іншими законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Президента України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та цим Статутом.

1.7. Контроль за додержанням Підприємством вимог законодавства у сфері телебачення і радіомовлення та ліцензійних умов здійснює Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

1.8. Підприємство є юридичною особою публічного права, діє на засадах господарського розрахунку та самофінансування, має відокремлене майно, самостійний баланс, власний знак для товарів і послуг, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп та інші реквізити, встановлені для підприємств. Підприємство має право набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, адміністративних, господарських, спеціалізованих судах усіх інстанцій.

1.9. За погодженням із Засновником Підприємство може входити до складу асоціацій, спілок, холдингів, інших господарських об'єднань та створювати спільні підприємства в установленому порядку.

1.10. Підприємство в межах, встановлених законодавством, самостійно несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника та Управління, а Засновник та Управління не несуть відповідальності за зобов'язаннями Підприємства.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Повне найменування Підприємства:

Комунальне підприємство Київської міської ради "Телекомпанія "Київ". Скорочена назва: КП КМР "ТК "Київ".

Назва англійською мовою:

The communal enterprise of Kievan city advice "Broadcasting company "KYIV".

Скорочена назва: СЕ КСА "ВС "KYIV".

2.2. Місцезнаходження підприємства: вул. Хрещатик, 36.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Підприємство здійснює свою діяльність з метою забезпечення постійного та регулярного інформування громадськості про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, об'єктивне та всебічне висвітлення процесів громадсько-політичного, суспільного, економічного та культурного життя столиці України, забезпечення прав громадян на свободу думки і слова, на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення суспільних питань, створення конкурентоспроможної інформаційної продукції.

3.2. Підприємство провадить діяльність на принципах об'єктивності та достовірності інформації, компетентності, гарантування права кожного громадянина на доступ до неї, вільне висловлювання своїх поглядів та думок, забезпечення ідеологічного і політичного плюралізму, дотримання його працівниками професійної етики та моралі.

3.3. Для досягнення мети Підприємство здійснює такі види діяльності:

- діяльність у сфері телебачення;

- отримання, збирання, оброблення, підготовка, створення, використання, зберігання, розповсюдження інформації;

- організація телевізійного мовлення, телетрансляцій, кіно- та відеозйомок;

- розповсюдження офіційних повідомлень, оголошень, звернень, роз'яснень рішень органів державної влади та місцевого самоврядування, трансляції сесій, засідань, нарад і т.п.;

- висвітлення актуальних подій громадсько-політичного, економічного та культурного життя в місті Києві, Україні та за її межами;

- організація та проведення трансляцій та ретрансляцій телепередач, ведення соціального телевізійного мовлення;

- створення та трансляція інформаційних, культурно-просвітницьких, спортивних та розважальних програм, художніх, документальних, науково-популярних теле- , кіно- та відеофільмів;

- створення аудіовізуальних творів, власних та національних телепродуктів;

- надання у встановленому законодавством порядку ефірного часу для ведення передвиборної агітації;

- організація та проведення аналітичних та соціологічних досліджень;

- проведення телефестивалів, конкурсів;

- рекламна діяльність, розробка та виготовлення рекламної продукції, проведення рекламних кампаній, виробництво відео- та іншої рекламно-інформаційної продукції;

- організація прес-конференцій, презентацій, "круглих столів", диспутів, обговорень, слухань, симпозіумів, виставок;

- організація конференцій, семінарів, виставок, громадських заходів тощо;

- створення та організація діяльності кореспондентських пунктів, відділень, представництв;

- ретрансляція продуктів інших компаній;

- проведення навчальних заходів по підвищенню кваліфікації з питань телевізійного мовлення, розробка та дослідження інформаційних систем та технологій;

- забезпечення діяльності міського прес-центру;

- інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

Види діяльності, які потребують ліцензування, Підприємство здійснює лише після отримання відповідної ліцензії у встановленому законом порядку.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Підприємство здійснює всі необхідні заходи, спрямовані на реалізацію мети та предмета діяльності, що передбачені цим Статутом.

4.2. Підприємство відповідно до чинного законодавства та в межах повноважень, встановлених цим Статутом, має право:

- здійснювати підбір і розстановку кадрів згідно з предметом своєї діяльності, наймати та звільняти працівників у встановленому чинним законодавством України порядку;

- укладати договори та угоди у встановленому чинним законодавством України порядку з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами;

- самостійно здійснювати розрахунки за своїми зобов'язаннями перед кредиторами, інвесторами, орендодавцями;

- здійснювати захист своїх прав і інтересів у відповідних державних установах та закладах, а також у міжнародних організаціях;

- залучати до виконання робіт інші підприємства, організації та окремих спеціалістів на підставі договорів у встановленому чинним законодавством України порядку;

- брати участь у вітчизняних та міжнародних проектах щодо телерадіомовлення, здійснювати міжнародне та міжрегіональне співробітництво;

- отримувати наукову, методичну та технічну допомогу для проведення комплексу робіт, передбачених цим Статутом;

- здійснювати навчальну діяльність в галузі телевізійного мовлення, реклами та інформаційних технологій;

- володіти, користуватися та розпоряджатися закріпленим за ним рухомим та нерухомим майном, фінансовими ресурсами та іншими цінностями, в тому числі інтелектуальними, в межах, визначених чинним законодавством;

- придбавати, утримувати або орендувати рухоме та нерухоме майно, необхідне для здійснення виробничої діяльності;

- направляти працівників Підприємства за рахунок власних та інших коштів на навчання, стажування, конференції;

- отримувати кредити;

- здійснювати операції з цінними паперами;

- вносити подання Засновнику про внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства;

- інші права згідно з законодавством України.

4.3. Підприємство зобов'язане:

- забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України;

- забезпечувати ефективне використання комунального майна та цільове використання коштів;

- створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил техніки безпеки, обов'язкового соціального страхування;

- забезпечувати виконання робіт та надання послуг згідно з предметом діяльності, а також виконання доручень Засновника та Управління;

- здійснювати оперативний, бухгалтерський облік та вести статистичну звітність згідно з чинним законодавством України;

- звітувати двічі на рік про свою діяльність перед Засновником (Київською міською радою).

5. МАЙНО ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади м. Києва і закріплюється за ним на праві господарського відання. Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

- грошові та матеріальні внески Засновника;

- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг;

- доходи від операцій з цінними паперами;

- кредити банків та інших кредиторів;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.4. Підприємство має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, здавати в оренду, надавати в безоплатне користування (позику), передавати в заставу належні йому нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби у відповідності до вимог чинного законодавства в установленому порядку.

5.5. Головним узагальнюючим показником господарської діяльності Підприємства є прибуток. З отриманих доходів Підприємство здійснює відрахування, сплачує податки, збори та інші обов'язкові платежі в бюджет, обов'язкові внески на соціальне та пенсійне страхування, інші обов'язкові платежі до державних цільових фондів.

5.6. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та складає статистичну звітність згідно з чинним законодавством України. Підприємство подає звіт про свою фінансово-господарську діяльність до Головного управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також державним статистичним та контролюючим органам у формі та в терміни, встановлені чинним законодавством України.

5.7. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється підприємством шляхом складання у порядку та за формою, що визначаються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), річних фінансових планів, які затверджуються Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5.8. Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності.

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

6.1. Підприємство очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади за рішенням Засновника Підприємства за результатами проведеного конкурсу.

6.2. Контроль за фінансовою діяльністю Підприємства здійснюють Засновник та Управління в установленому порядку, інші органи державної влади та місцевого самоврядування у відповідності до їх повноважень згідно з чинним законодавством.

6.3. Директор Підприємства:

- призначає та звільняє з посад працівників Підприємства;

- здійснює розподіл обов'язків між заступниками;

- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх підприємствах, установах та організаціях, органах державної влади та місцевого самоврядування;

- самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, організовує роботу Підприємства і несе персональну відповідальність за його виробничу та фінансову діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;

- здійснює координацію та контроль за діяльністю міського прес-центру;

- в межах, визначених чинним законодавством України, колективним договором та цим Статутом, розпоряджається фінансами, основними засобами та оборотними коштами, іншими активами і пасивами Підприємства;

- затверджує за погодженням з Управлінням структуру, чисельність та штатний розпис, положення про редакційні ради (колегії), інші колегіальні та/чи дорадчі органи;

- видає накази, що є обов'язковими для виконання працівниками Підприємства;

- укладає без довіреності договори, контракти, угоди, здійснює інші правочини, укладає трудові договори;

- здійснює інші дії, що випливають із Статуту Підприємства.

7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

Трудовий колектив Підприємства утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. Повноваження трудового колективу визначаються законодавством.

7.1. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами трудового колективу або профспілковими організаціями (у разі їх створення) чи іншим уповноваженим трудовим колективом органом.

7.2. Виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з Засновником Підприємства регулюються колективним договором.

7.3. Трудові спори вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Підприємство в установленому законодавством порядку здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

8.2. Виручка Підприємства в іноземній валюті використовується відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Кошти в іноземній валюті Підприємство може використовувати на придбання імпортного обладнання, сировини, матеріалів, іншої продукції, необхідних для розвитку виробництва, створення його фондів на зміцнення матеріально-технічної бази і соціально-культурної сфери.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації за рішенням Засновника, суду в порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.2. Припинення Підприємства здійснюється комісією з припинення, яка утворюється органом, що прийняв рішення про припинення.

9.3. У разі припинення Підприємства працівникам, що звільняються, гарантуються їх права і інтереси відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів, використовується за рішенням власника в установленому законодавством порядку.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
10.11.2011 N 600/6836

РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ
комунального підприємства Київської міської ради "Телекомпанія "Київ"

1. Загальні положення

1.1. Редакційний статут комунального підприємства Київської міської ради "Телекомпанія "Київ" (далі - Статут) регулює основи редакційної політики комунального підприємства Київської міської ради "Телекомпанія "Київ" (далі - Телекомпанія) та основні вимоги до інформації, що створюється та поширюється Телекомпанією.

1.2. Статут Телекомпанії визначає порядок утворення, діяльності та повноваження Редакційної ради Телекомпанії, основні права та обов'язки Телекомпанії та її творчого колективу.

1.3. Засновник Телекомпанії не має права втручатися у творчу діяльність Телекомпанії в інший спосіб, ніж через внесення змін до цього Статуту.

2. Вимоги до створення та поширення інформації

2.1. Будь-яка інформація, що розповсюджується Телекомпанією, повинна відповідати чинному законодавству України, внутрішнім документам Телекомпанії та цьому Статуту.

Телекомпанія не менш, ніж 95 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби веде українською мовою.

2.2. Основні вимоги до забезпечення точності, об'єктивності, неупередженості та збалансованості інформації, що розповсюджується.

Інформація, яка подається у новинах, повинна бути точною, об'єктивною, неупередженою та збалансованою.

Творчий працівник викладає факти добросовісно, зберігаючи їх істинний зміст, і не допускає спотворень. Факти відокремлюються від коментарів та оцінок.

Творчий працівник максимально використовує свої творчі здібності для того, щоб суспільство отримало достатньо матеріалу для формування точного уявлення про події.

Сюжети в передачах новин не повинні вириватись з контексту подій, якщо це може спотворити інформацію.

У передачах новин чітко розмежовуються новини та коментарі.

Новини повинні висвітлювати тему всебічно.

Спеціальні матеріали, що ґрунтуються на поглядах автора, його власних висновках та інтерпретації подій, повинні чітко виділятись як такі.

2.3. Вимоги до розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до чинного законодавства України інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Інформація, яка відповідно до законодавства України є конфіденційною, може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законодавством України.

До інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені такі відомості: про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту; про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей; про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення; про факти порушення прав і свобод людини і громадянина; про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб; інші відомості, доступ до яких не може бути обмежено відповідно до законів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

2.4. Вимоги до розповсюдження інформації про насильство.

Інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини.

Матеріали, у яких подається інформація про дії насильницького характеру, повинні бути подані так, аби не спонукати і не провокувати глядачів до подібних насильницьких дій.

При створенні передач та/або сюжетів, в яких акцентується увага глядачів на насильстві, необхідно уникати оприлюднення відвертих сцен насильства, свідчень фізичного страждання, брутальної лайки та інших шокуючих матеріалів. У разі надзвичайної суспільної значущості оприлюднення таких матеріалів необхідно повідомити глядачам, що наступний сюжет може завдати їм моральної шкоди.

2.5. Вимоги до розповсюдження інформації про злочини.

При інформуванні населення про події кримінального характеру творчий працівник повинен так сформувати своє повідомлення, аби не нашкодити репутації як особи, котра постраждала від злочинної діяльності, так і особи, яка вчинила дії злочинного характеру. Окрім того, інформація не повинна розголошувати таємниці слідства.

Творчий працівник не має права оприлюднювати особисті відомості про жертв злочинів без згоди цих людей чи уповноважених осіб.

При подачі інформації про злочини потрібно ставити акцент, в першу чергу, на його суспільній небезпеці та на тому, як можна уникнути скоєння подібного злочину.

2.6. Вимоги до розповсюдження інформації про різні групи населення (національні та сексуальні меншини, релігійні групи, хворі та інваліди).

Телекомпанія пропагує всезагальні цінності гуманізму, перш за все, мир, демократію, соціальний прогрес, права людини тощо.

Не допускається у сюжетах та передачах Телекомпанії акцентування уваги на привілеях чи обмеженнях осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження, сексуальної орієнтації, захворювання на ту чи іншу хворобу.

Заборонено подавати інформацію таким чином, щоб вона могла прямо чи опосередковано провокувати міжнаціональні конфлікти або розпалювати ворожнечу між різними релігійними конфесіями.

2.7. Вимоги до захисту дітей від негативного впливу інформації, що розповсюджується Телекомпанією.

Передачі, що можуть завдати шкоди фізичному, інтелектуальному, духовному розвитку неповнолітніх, не розповсюджуються.

Не допускається без згоди батьків або осіб, що їх замінюють, розповсюджувати інформацію про неповнолітніх, які вчинили злочин, про злочини, вчинені щодо неповнолітніх, а також про самогубства неповнолітніх, якщо така інформація дозволяє ідентифікувати особу неповнолітнього.

Телекомпанії слід уникати оприлюднення матеріалів, які можуть призвести до небезпечного наслідування.

У програмах для дітей та підлітків неприйнятним є пропагування паління, вживання алкоголю та наркотиків.

У разі крайньої необхідності включення до програм матеріалів щодо фактів самогубства слід уникати деталей способів вчинення суїциду.

2.8. Вимоги до перевірки достовірності інформації, одержаної від третіх осіб.

Інформація, одержана від третіх осіб, повинна бути детально перевірена творчим працівником, який отримав таку інформацію.

Творчий працівник має підготувати для передачі в ефір лише перевірені факти, в достовірності яких він переконався.

Факти потрібно піддавати перевірці щонайменше з двох джерел інформації. Додаткової перевірки потребують також факти, отримані від публічної особи, особливо від політиків. Підтвердження слід шукати в інших джерелах, ніж ті, що їх пропонує публічна особа.

2.9. Вимоги до дотримання авторських та суміжних прав при розповсюдженні інформації.

До етичних принципів творчого працівника відносяться повага до інтелектуальної власності, зокрема, недопустимість плагіату.

Використання у матеріалах творів інших авторів здійснюється лише за згодою та на умовах, визначених авторами, та відповідно до Закону України "Про авторське право та суміжні права".

2.10. Особливості поширення інформації про політичні партії та політиків під час виборчого процесу та поза його межами.

При поширенні інформації про політичні партії, політиків, про підготовку та/або проведення виборів, референдумів під час виборчого процесу та поза його межами Телекомпанія повинна забезпечувати права громадян на інформований, свідомий вибір шляхом подання в ефірі правдивої, збалансованої та неупередженої інформації.

Телекомпанія забезпечує однакові можливості для ведення передвиборної агітації шляхом безкоштовного надання однакового за обсягом і рівноцінного ефірного часу.

Під час виборчого процесу творчим працівникам у передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до законодавства України, забороняється агітувати за/або проти партій (блоків), висунутих ними кандидатів у депутати чи поширювати інформацію, яка має ознаки політичної реклами, безоплатно або яка оплачена з джерел, не передбачених законом, а також поширювати будь-яку інформацію з метою спонукання виборців голосувати за/або проти певного суб'єкта виборчого процесу.

Забороняється розповсюдження завідомо недостовірних або наклепницьких відомостей про партію (блок) - суб'єкта виборчого процесу або про кандидата у депутати.

У період між виборами Телекомпанія для об'єктивного висвітлення процесів та подій, які відбуваються у суспільстві, надає політичним партіям однакові можливості для висловлення своїх поглядів.

2.11. Вимоги до реклами та спонсорства.

Час мовлення, відведений на рекламу, не може перевищувати 15 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби.

Частка соціальної реклами повинна становити не менш ніж 10 відсотків загального обсягу часу мовлення, відведеного на рекламу.

Частка реклами протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення не повинна перевищувати 20 відсотків.

Реклама повинна розміщуватися у перервах між програмами, передачами, при цьому має бути чітко відокремлена від інших програм, передач на їх початку і наприкінці за допомогою коментарів ведучих або іншими засобами з використанням слова "Реклама".

Інформаційний, авторський чи редакційний матеріал, в якому привертається увага до конкретної особи чи товару та який формує або підтримує обізнаність та інтерес глядачів щодо цих особи чи товару, є рекламою і має бути вміщений під рубрикою "Реклама" чи "На правах реклами".

У передачах, які створені і проводяться за участю спонсорів, забороняється наводити будь-яку інформацію рекламного характеру про спонсора та/або його товари, крім імені або найменування та знака для товарів і послуг спонсорів.

Спонсорство програм і передач новин забороняється.

2.12. Вимоги щодо недопущення прихованої реклами та одержання творчими працівниками Телекомпанії товарів і послуг безкоштовно або за пільговими цінами.

Професійна чесність не дозволяє творчому працівнику отримувати будь-які матеріальні блага від зацікавлених осіб для поширення інформації на користь цих осіб.

Творчий працівник не може мати будь-яких обов'язків перед джерелами інформації.

Подарунки, послуги, безкоштовні поїздки, особливий прийом чи привілеї можуть компрометувати моральну чистоту творчих працівників та Телекомпанії, тому ніхто не повинен приймати коштовні подарунки та послуги.

Творчі працівники не повинні подавати інформацію в новинах про особу чи товар, якщо вона подається з метою реклами та не відповідає суті новин.

Прихована реклама (інформація про особу чи товар у програмі, передачі, якщо така інформація слугує рекламним цілям і може вводити в оману осіб щодо дійсної мети таких програм, передач) не дозволяється.

3. Порядок утворення, діяльності та повноваження Редакційної ради Телекомпанії

3.1. Редакційна рада Телекомпанії є спеціальним колегіальним наглядовим органом Телекомпанії та входить до складу органів управління Телекомпанії.

3.2. Редакційна рада складається з 4 (чотирьох) членів (в тому числі голова Редакційної ради). Половина складу Редакційної ради призначається власником Телекомпанії або уповноваженим ним органом, а половина обирається творчим колективом Телекомпанії.

3.3. Редакційна рада обирається/призначається строком на 2 роки. У випадку закінчення строку повноважень чи непризначення/необрання нового складу Редакційна рада продовжує свою діяльність на період до призначення/обрання нового складу.

3.4. Члени Редакційної ради беруть участь у засіданнях та ухваленні рішень Редакційною радою.

3.5. Повноваження членів Редакційної ради припиняються:

- у разі закінчення строку повноважень;

- у разі звільнення члена ради з Телекомпанії;

- у разі складання з себе повноважень;

- прийняття власником Телекомпанії або уповноваженим ним органом рішення про відкликання члена ради, який ним призначений.

3.6. Члени Редакційної ради працюють на громадських засадах.

3.7. На час проведення засідання Редакційної ради зі складу присутніх членів Редакційної ради обирається голова, який веде засідання, та секретар, який оформляє протокол засідання. Протокол оформляється у письмовій формі та підписується головою і секретарем.

3.8. Засідання Редакційної ради проводяться не рідше одного разу на півроку. Засідання може бути скликане позачергово на вимогу власника Телекомпанії або уповноваженого ним органу, керівника Телекомпанії одноособово, зборами творчого колективу Телекомпанії, а також на вимогу не менш як половини складу Редакційної ради.

3.9. Засідання Редакційної ради є повноважним, якщо у ньому бере участь більше половини членів Редакційної ради.

3.10. Редакційна рада ухвалює рішення шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Редакційної ради. У випадку рівного розподілу голосів голос голови Редакційної ради є вирішальним.

3.11. Рішення Редакційної ради доводяться до відома творчого колективу Телекомпанії та є обов'язковими до виконання.

3.12. На Редакційну раду Телекомпанії покладається здійснення таких функцій:

- контроль за дотриманням творчими працівниками Телекомпанії Редакційного статуту;

- контроль за дотриманням прав творчих працівників;

- контроль за дотриманням вимог щодо заборони цензури та втручання у творчу діяльність Телекомпанії;

- внесення на розгляд органів управління Телекомпанії питання про відсторонення від керівництва Телекомпанією або її окремими підрозділами осіб, які порушували Редакційний статут та/або вимоги законодавства щодо прав творчих працівників, заборони цензури і втручання у творчу діяльність Телекомпанії, про призначення службового розслідування і звільнення цих осіб відповідно до закону в разі підтвердження наявності зазначених порушень.

4. Обов'язки Телекомпанії

4.1. Телекомпанія у своїй діяльності реалізує принципи об'єктивності, достовірності інформації, компетентності, гарантування права кожного громадянина на доступ до інформації, вільне висловлювання своїх поглядів та думок, забезпечення ідеологічного та політичного плюралізму, дотримання її працівниками професійної етики та загальнолюдських норм моралі.

4.2. Телекомпанія, її працівники мають право на одержання від державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності необхідної інформації для здійснення своєї статутної діяльності у порядку, передбаченому законодавством України.

4.3. Телекомпанія зобов'язана:

4.3.1. Дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії.

4.3.2. Виконувати рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та судових органів.

4.3.3. Поширювати об'єктивну інформацію.

4.3.4. Не створювати перешкод у передачі та прийманні програм інших телерадіоорганізацій.

4.3.5. Дотримуватися вимог державних стандартів і технічних параметрів телевізійного мовлення.

4.3.6. Виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені законодавством.

4.3.7. З повагою ставитися до національної гідності, національної своєрідності і культури всіх народів.

4.3.8. Зберігати у таємниці відомості про особу, яка передала інформацію або інші матеріали за умови нерозголошення її імені.

4.3.9. Не поширювати матеріали, які порушують презумпцію невинуватості підсудного або упереджують рішення суду.

4.3.10. Не розголошувати інформацію про приватне життя громадянина без його згоди, якщо ця інформація не є суспільно необхідною.

4.3.11. Розмістити спростування поширеної інформації, визнаної недостовірною, наклепницькою тощо.

5. Права та обов'язки творчого колективу Телекомпанії

5.1. Творчий колектив Телекомпанії має право:

5.1.1. Відстоювати інтереси творчих працівників.

5.1.2. Здійснювати контроль за дотриманням прав журналістів, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність Телекомпанії.

5.1.3. Проводити збори творчого колективу Телекомпанії, участь у яких мають право брати всі творчі працівники Телекомпанії, що перебувають у трудових відносинах з Телекомпанією.

5.1.4. Обирати половину складу Редакційної ради Телекомпанії.

5.1.5. Звертатися до Редакційної ради Телекомпанії щодо порушень прав творчих працівників, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність Телекомпанії, порушень цього Статуту.

5.1.6. Одержувати від державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності необхідну інформацію для здійснення своєї діяльності.

5.2. Творчий колектив зобов'язаний:

5.2.1. Дотримуватися норм чинного законодавства України у сфері інформаційних відносин та телевізійного мовлення.

5.2.2. Дотримуватися положень цього Статуту.

5.2.3. Дотримуватись положень внутрішніх документів Телекомпанії.

5.2.4. Не використовувати неперевірену на достовірність інформацію, інформацію, розповсюдження якої заборонено чи обмежено законодавством.

6. Прикінцеві положення

Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються Засновником Телекомпанії.

6.1. Цей Статут, а також зміни та доповнення до нього підлягають обов'язковому оприлюдненню.

6.2. Копія Редакційного статуту Телекомпанії, а також зміни та доповнення до нього надсилаються до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення протягом семи днів з моменту їх затвердження.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали