РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 1 жовтня 1986 р. N 352

Київ

Про затвердження Статуту Українського товариства охорони природи

Рада Міністрів Української РСР постановляє:

1. Затвердити Статут Українського товариства охорони природи, прийнятий восьмим з'їздом Товариства (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради Міністрів УРСР від 12 жовтня 1973 р. N 489 "Про затвердження Статуту Українського товариства охорони природи" (ЗП УРСР, 1973 р., N 10, ст. 83; 1978 р., N 12, ст. 95).

 

Заступник Голови
Ради Міністрів УРСР

Є. КАЧАЛОВСЬКИЙ

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 1 жовтня 1986 р. N 352

СТАТУТ
Українського товариства охорони природи

I. Загальні положення

1. Українське товариство охорони природи є добровільною масовою громадською організацією, що має на меті сприяння державним органам у здійсненні заходів по охороні навколишнього середовища, раціональному використанню, відтворенню природних багатств та забезпеченню поєднання в усіх галузях народного господарства досягнень науково-технічного прогресу з дбайливим ставленням до природних ресурсів.

Товариство будує свою роботу на основі принципів демократичного централізму, самоуправління, гласності, соціалістичної законності, при широкій активності і творчій ініціативі його членів, у тісному контакті і взаємодії з державними органами охорони природи та громадськими організаціями.

2. Основними завданнями Українського товариства охорони природи є:

пропаганда ленінських ідей та рішень Партії і Уряду з питань охорони навколишнього середовища, природоохоронного законодавства, досягнень науково-технічного прогресу в галузі охорони природи та раціонального природокористування, мети і завдань Товариства;

залучення широких верств населення до природоохоронної роботи, виховання у населення почуття дбайливого ставлення до природи;

сприяння державним підприємствам, установам і організаціям, кооперативним та іншим громадським організаціям у проведенні, заходів по охороні природи, раціональному використанню і відтворенню природних ресурсів;

здійснення громадського контролю за раціональним використанням і охороною природних багатств.

3. Українське товариство охорони природи з метою здійснення завдань, що стоять перед ним:

а) залучає до членів Товариства широкі верстви населення, а також підприємства, установи й організації;

б) розробляє і подає відповідним органам пропозиції, спрямовані на посилення охорони природи, забезпечення раціонального використання природних багатств, та з інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;

в) створює будинки природи, учбово-методичні центри пропаганди природоохоронних знань, народні університети "Природа", лекторії, курси, організує їх роботу, проводить науково-практичні конференції, семінари, лекції наради з найважливіших питань охорони природи;

г) організує і здійснює громадський контроль за додержанням, природоохоронного законодавства, вимог по охороні природи та раціональному використанню природних багатств через громадських інспекторів, права обов'язки яких визначаються Положенням про громадський контроль Українського товариства охорони природи, затверджуваним президією Республіканської ради Товариства;

д) сприяє загальноосвітнім школам та іншим навчальним закладам у вихованні в молоді почуття дбайливого ставлення до природних багатств, набутті навиків по їх раціональному використанню, організує суспільно корисну роботу з охорони природи;

є) виявляє та веде облік природних об'єктів, що заслуговують на охорону;

ж) бере участь у науково-дослідних роботах по вивченню і розробці заходів щодо збереження, збагачення та раціонального використання природних ресурсів, відряджаючи для цього експедиції або окремих спеціалістів;

з) видає в установленому порядку бюлетені, збірники, довідники, наукові праці, буклети, брошури, листівки, плакати, путівники та інші матеріали, замовляє кінофільми й кіножурнали, проводить роботу по висвітленню в періодичних виданнях, по радіо і телебаченню питань охорони природи та раціонального природокористування;

і) створює в установленому порядку бібліотеки, природничі лабораторії, науково-методичні станції, фенологічні пункти, дослідні ділянки, кутки живої природи, розплідники тварин, розсадники плодових і декоративних дерев;

к) в установленому порядку відкриває магазини "Природа", дрібнооптові бази по заготівлі у населення садивного матеріалу та насіння квіткових культур, створює підприємства й установи, відповідно до мети і завдань Товариства;

л) здійснює зв'язок з науковими, культурно-освітніми установами, господарськими та іншими організаціями з метою спільної розробки і здійснення природоохоронних заходів;

м) організує в установленому порядку співробітництво і обмін досвідом з товариствами охорони природи інших союзних республік, а також з відповідними організаціями країн соціалістичної співдружності, вивчає, узагальнює і використовує у своїй діяльності досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і практики в галузі охорони природи;

н) організує соціалістичне змагання за краще виконання завдань, що і стоять перед Товариством, а також проводить природоохоронні конкурси;

о) проводить іншу роботу відповідно до Статуту і законодавства Союзу РСР і Української РСР.

4. Українське товариство охорони природи, його обласні, міські і районні організації, а також підприємства й установи цих організацій, що мають відокремлене майно і самостійний баланс, користуються правами юридичної особи, мають печатку і штамп зі своїм найменуванням.

Товариство, його обласні, Київська та Севастопольська міські організації, зазначені установи й підприємства відкривають поточні, розрахункові та інші рахунки у відповідних установах Держбанку СРСР і Будбанку СРСР.

Товариство має прапор і емблему, а члени Товариства - нагрудний значок.

II. Члени Товариства, їх права і обов'язки

5. Членами Українського товариства охорони природи можуть бути:

а) громадяни, які досягли 16-річного віку, визнають Статут Товариства і працюють в одній з його первинних організацій. Учні загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних училищ приймаються до юнацьких організацій Товариства;

б) державні підприємства, установи и організації, кооперативні та інші громадські організації (колективні члени).

6. Прийом громадян у члени Товариства провадиться первинними організаціями за письмовою або усною заявою бажаючого вступити до Товариства.

Прийом у колективні члени Товариства провадиться президіями рад районних і міських організацій.

Відмова у прийомі до Товариства може бути оскаржена до президії ради вищестоящої організації Товариства.

7. Особам, прийнятим у члени Товариства, видається членський квиток і нагрудний значок встановленого зразка. Колективним членам Товариства видається посвідчення.

8. Члени Товариства мають право:

а) брати участь з правом ухвального голосу в зборах членів, Товариства, вносити до будь-якої організації Товариства пропозиції, що сприяють поліпшенню охорони природи, а також діяльності Товариства;

б) обирати й бути обраним до керівних та контрольних органів Товариства;

в) брати участь у здійсненні громадського контролю за проведенням заходів по збереженню і раціональному використанню природних багатств, за додержанням чинного законодавства про охорону природи;

г) брати участь у наукових експедиціях, екскурсіях, конференціях, семінарах, рейдах, оглядах, конкурсах, у роботі народних університетів "Природа", учбово-методичних центрів пропаганди природоохоронних знань - будинків природи, секцій та інших заходах, що проводяться, публікувати праці у виданнях Товариства, користуватися його бібліотеками.

9. Індивідуальні члени Товариства зобов'язані:

а) додержувати вимог Статуту Товариства, виконувати рішення з'їздів, конференцій, зборів та інших керівних органів;

б) перебувати на обліку в одній з первинних організацій і брати активну участь в її роботі;

в) вести роз'яснювальну роботу серед населення про мету і завдання Товариства, залучати до нього нових членів;

г) дбайливо ставитись до майна Товариства;

д) бути прикладом дбайливого ставлення до природних багатств, вживати всіх заходів до усунення порушень природоохоронного законодавства, вести активну пропаганду ідей та завдань охорони природи;

є) своєчасно сплачувати членські внески.

10. Колективні члени Товариства сприяють створенню і діяльності первинних організацій Товариства, залучають робітників, службовців, колгоспників, членів кооперативних та інших громадських організацій і учнівську молодь у члени Товариства, ведуть практичну природоохоронну роботу і подають Товариству всемірну допомогу в проведенні заходів по охороні природи.

11. За активну участь у діяльності Товариства, досягнуті успіхи у сприянні заходам по охороні природи можуть застосовуватись такі заохочення:

оголошення подяки;

нагородження грамотою, почесною грамотою, дипломом, пам'ятним подарунком, грошовою премією відповідно до положення, яке затверджується президією Республіканської ради Товариства;

занесення на Дошку пошани, або до Книги пошани;

присвоєння звання "Почесний член Українського товариства охорони природи";

нагородження разом з Державним, комітетом УРСР по охороні природи нагрудним знаком "Відмінник охорони природи Української РСР".

12. За порушення Статуту до членів Товариства можуть застосовуватись такі заходи громадського впливу:

зауваження,

догана,

сувора догана,

позбавлення звання "Почесний член Українського товариства охорони природи",

виключення з членів Товариства.

Рішення про позбавлення звання "Почесний член Українського товариства охорони природи" та про виключення з членів Товариства приймаються загальними зборами (зборами уповноважених) первинної організації з наступним затвердженням президією ради вищестоящої організації Товариства.

Рішення про застосування заходів громадського впливу може бути оскаржене у вищестоящі, органі Товариства.

III. Структура, органи керівництва і контролю Товариства

Центральні органи

13. Вищим керівним органом Українського товариства охорони природи є з'їзд, який скликається Республіканською радою Товариства один раз на п'ять років.

Позачергові з'їзди скликаються з ініціативи Республіканської ради товариства або на вимогу не менш як третини його обласних організацій.

Норми представництва, час, місце скликання і порядок денний з'їзду оголошуються Республіканською радою Товариства не пізніше як за півроку до з'їзду.

14. З'їзд Товариства:

а) заслуховує і затверджує звіти республіканської ради та ревізійної комісії Товариства;

б) приймає Статут Товариства, вносить до, нього зміни і, доповнення;

в) визначає чергові завдання Товариства;

г) обирає Республіканську раду ї ревізійну комісію Товариства;

д) розглядає питання, внесені Республіканською радою Товариства, та інші питання, що стосуються діяльності Товариства.

15. У період між з'їздами діяльністю Товариства керує Республіканська рада Товариства.

Республіканська рада Товариства:

а) спрямовує роботу організацій Товариства на здійснення заходів по поліпшенню охорони природи і раціональному використанню природних ресурсів, організує і контролює виконання рішень з'їзду, та вимог Статуту Товариства;

б) розглядає і затверджує кошториси витрат, бухгалтерські звіти й баланси Товариства, а також звіти президії Республіканської ради;

в) розглядає і затверджує перспективні й річні плани, роботи Товариства та контролює їх виконання;

г) обирає з числа членів Республіканської ради президію в складі голови, заступників голови, секретаря і членів президії у кількості, встановлюваній Республіканською радою;

д) утворює секції Республіканської ради Товариства, затверджує голів секцій, начальників відділів та головного бухгалтера апарату президії Республіканської ради, разом з Державним комітетом УРСР по охороні природи та Республіканською радою Українського товариства мисливців і рибалок затверджує головного редактора інформаційно-методичного бюлетеня "Рідна природа";

є) затверджує за погодженням з профспілковими органами умови соціалістичного змагання організацій Товариства;

ж) розглядає інші питання, внесені президією Республіканської ради і ревізійною комісією Товариства.

16. Засідання Республіканської ради Товариства скликаються її президією не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання скликаються за рішенням президії Республіканської ради, а також на вимогу ревізійної комісії Товариства.

17. Виконавчим органом Республіканської ради Українського товариства охорони природи є президія, яка керує роботою Товариства в період між засіданнями Республіканської ради.

Президія Республіканської ради Товариства:

а) організує роботу Товариства відповідно до рішень з'їзду, Статуту Товариства, а також рішень Республіканської ради;

б) організує роботу по залученню населення в члени Товариства і створенню його організацій на місцях;

в) розробляє перспективні та річні плани роботи, складає кошториси витрат і звіти про діяльність Товариства;

г) проводить роботу відповідно до плану, затвердженого Республіканською радою, і забезпечує виконання організаціями й підприємствами Товариства рішень його керівних органів;

д) керує фінансово-господарською діяльністю Товариства, затверджує виробничі плани, кошториси витрат, фонди заробітної плати, структуру і штати апарату управління та граничні асигнування на його утримання обласним, Київській і Севастопольській міським та іншим організаціям і підприємствам Товариства в межах фонду заробітної плати, штатної чисельності апарату управління та граничних асигнувань на його утримання, встановлених Товариству; відносить обласні організації Товариства до груп по оплаті праці відповідно до затверджених Державним комітетом СРСР по, праці і соціальних питаннях показників;

є) розпоряджається майном Товариства в межах, установлених чинним законодавством і цим Статутом, укладає від імені Товариства договори, видає зобов'язання й довіреності, відкриває в установах Держбанку СРСР і Будбанку СРСР поточні рахунки;

ж) представляє інтереси Товариства на підприємствах, в установах і організаціях;

з) в установленому порядку створює, реорганізує і ліквідує підприємства й установи Товариства;

і) керує організаційно-масовою та агітаційно-пропагандистською роботою Товариства;

к) організує разом з профспілковими органами соціалістичне змагання організацій Товариства, засновує Червоні прапори, дипломи, почесні грамоти і грамоти для нагородження переможців у соціалістичному змаганні;

л) систематично висвітлює діяльність Товариства і кращий досвід природоохоронної роботи його організацій через пресу, радіо, телебачення, інформаційні бюлетені тощо;

м) затверджує зразки прапора, емблеми Товариства, круглої печатки і штампа для обласних, Київської і Севастопольської міських організацій Товариства, зразки членського квитка, членських марок та значків;

н) організує добір, розстановку і навчання кадрів, узагальнює та поширює передовий досвід роботи організацій Товариства, вирішує питання про заохочення організацій, активістів і штатних працівників Товариства;

о) вирішує інші питання, що стосуються діяльності Товариства.

18. Засідання президії Республіканської ради Товариства скликаються не рідше одного разу на квартал.

Обласні, міські і районні організації Товариства

19. В областях, містах і районах за рішенням відповідної конференції створюються обласні, міські та районні організації Товариства.

20. Вищими керівними органами обласних, міських, районних організацій Товариства є відповідно обласні, міські та районні конференції.

Обласні, Київська і Севастопольська міські конференції скликаються один раз на п'ять років, міські і районні конференції скликаються не рідше одного разу на три роки.

Норми представництва, час, місце скликання і порядок денний обласної, міської, районної конференції встановлюються радою відповідної організації за погодженням з президією ради вищестоящої організації Товариства.

21. Обласна, міська, районна конференція:

а) заслуховує і затверджує звіти ради і ревізійної комісії;

б) визначає чергові завдання організації;

в) обирає обласну, міську, районну раду і ревізійну комісію. Обласна конференція обирає делегатів на з'їзд Товариства, а міська, районна - делегатів на обласну конференцію.

22. У період між конференціями роботою обласної, міської і районної організації Товариства керує рада, яка скликається в міру потреби, але не рідше одного разу на рік.

Рада обласної, міської, районної організації Товариства:

а) організує і контролює виконання рішень з'їзду, конференцій та вимог Статуту Товариства;

б) розглядає і затверджує плани роботи, кошториси і звіти про діяльність своєї організації;

в) підбиває підсумки соціалістичного змагання;

г) розглядає інші питання, що вносяться президією на її розгляд.

23. Для ведення поточної роботи рада обласної, міської, районної організації Товариства обирає президію в складі голови, заступників голови, секретаря і членів президії.

Президія ради обласної, міської, районної організації:

а) організує виконання вимог Статуту Товариства, рішень вищестоящих органів Товариства, рішень конференцій та ради;

б) здійснює керівництво діяльністю нижчестоячих організацій Товариства, узагальнює і поширює досвід їх роботи, організує добір, розстановку та навчання кадрів;

в) подає допомогу державним органам у проведенні заходів по охороні, раціональному використанню і відтворенню природних ресурсів;

г) організує серед населення пропаганду з питань охорони, правильного використання і відтворення природних багатств, створює народні університети, лекторії та кінолекторії і керує їх діяльністю;

д) вирішує питання про заохочення нижчестоящих організацій, активістів і штатних працівників Товариства;

є) складає плани роботи, кошториси та надсилає вищестоящим органам Товариства звіти про діяльність своєї організації, річні й квартальні фінансові та статистичні звіти;

ж) веде облік членів Товариства;

з) організує роботу по збору членських внесків від членів Товариства і добровільних надходжень, здійснює контроль за раціональним витрачанням коштів.

Президії обласних, Київської та Севастопольської міських рад погоджують міським і районним організаціям плани роботи, кошториси та затверджують плани з праці і штати в межах плану з праці та штатної чисельності, встановленої обласній (міській) організації президією Республіканської ради.

Первинні організації Товариства

24. Основою Українського товариства охорони природи є первинні організації, які створюються на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах при наявності в них не менше 5 членів Товариства.

На великих підприємствах, у радгоспах, колгоспах, установах, вищих навчальних закладах в разі необхідності з дозволу президії міської (районної) ради первинні організації можуть створюватись у цехах, дільницях, бригадах, відділеннях, на фермах, факультетах, курсах. У цьому випадку для керівництва роботою первинних організацій створюється відповідна заводську (радгоспна та інші) рада охорони природи.

Рішення про створення первинної організації приймається на загальних зборах (зборах уповноважених) бажаючих вступити у члени Товариства і затверджується президією ради міської, районної організації Товариства.

25. Первинна організація Товариства:

а) роз'яснює населенню цілі й завдання Товариства;

б) залучає до Товариства нових членів;

в) проводить пропаганду з питань охорони, правильного використання і відтворення природних багатств та законодавства про охорону природи і раціональне використання природних ресурсів;

г) сприяє залученню населення до охорони природи;

д) бере участь у виявленні природних об'єктів, що заслуговують на охорону;

є) створює пости громадського контролю.

Первинні організації здійснюють свою діяльність відповідно до Положення, затверджуваного президією Республіканської ради Товариства.

26. Вищим керівним органом первинної організації Товариства є загальні збори (збори уповноважених), що скликаються для обговорення питань її роботи в міру потреби, але не рідше одного разу на рік.

Загальні збори (збори уповноважених):

а) обирають строком на один рік бюро первинної організації в складі голови, заступника голови, секретаря-скарбника та членів бюро і ревізійну комісію, а в організаціях, де менше 15 членів, - голову і ревізора первинної організації;

б) затверджують плани роботи первинної організації, заслуховують звіти бюро (голови) та ревізійної комісії (ревізора) і приймають рішення з питань їх діяльності;

в) провадять прийом громадян у члени Товариства;

г) розглядають інші питання, пов'язані з роботою первинної організації.

27. У період між загальними зборами (зборами уповноважених) діяльністю первинної організації керує бюро (голови). Бюро (голова) первинної організації:

а) керує роботою організації;

б) складає план роботи і після затвердження загальними зборами (зборами уповноважених) забезпечує його виконання, подає до президії ради міської, районної організації Товариства необхідну інформацію та звіти в строки і за показниками, встановленими президією Республіканської ради Товариства;

в) веде персональний облік індивідуальних членів Товариства;

г) організує своєчасний збір внесків.

Контрольні органи Товариства

28. Контрольними органами Українського товариства охорони природи є республіканська ревізійна комісія, ревізійні комісії місцевих і первинних організацій. У первинних організаціях, які налічують менш як 50 членів, обирається ревізор.

Республіканська ревізійна комісія здійснює загальне керівництво ревізійними комісіями місцевих і первинних організацій Товариства.

Ревізійні комісії звітують про свою діяльність відповідно перед з'їздом та конференціями місцевих організацій Товариства.

Члени ревізійних комісій не можуть бути членами рад або штатними працівниками Товариства.

29. Ревізійні комісії:

а) обирають зі свого складу голову, заступника голови і секретаря;

б) перевіряють фінансову, господарську діяльність президії Республіканської ради Товариства, місцевих і первинних організацій, перевіряють додержання штатної і кошторисної дисципліни, стан обліку та звітності;

в) перевіряють виконання рішень з'їздів, конференцій, загальних зборів (зборів уповноважених) та інших керівних органів Товариства;

г) виносять на обговорення відповідних органів Товариства наслідки ревізій та пропозиції по усуненню виявлених недоліків.

Ревізії в організаціях Товариства провадяться не рідше одного разу на рік,

30. З'їзд, конференції, засідання Республіканської ради та президії, республіканської ревізійної комісії, керівних і контрольних органів місцевих та первинних організацій Товариства вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини делегатів або членів цих органів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

Вибори всіх органів керівництва і контролю Товариства та делегатів на з'їзди й конференції проводяться відкритим голосуванням.

Секції Товариства

31. При Республіканській раді і радах місцевих організацій Товариства можуть створюватись природоохоронні секції для вивчення стану природних ресурсів та розробки пропозицій по їх комплексному використанню й охороні. Положення про природоохоронні секції затверджуються президією Республіканської ради Товариства.

32. В організаціях Товариства за рішенням президій відповідних рад можуть створюватись любительські клуби та об'єднання любителів природи. Положення про любительські клуби та об'єднання, затверджуються президіями рад обласних, Київської і Севастопольської міських організацій за погодженням з президією Республіканської ради Товариства.

IV. Кошти Товариства

33. Кошти Українського товариства охорони Природи складаються з:

а) щорічних членських внесків;

б) надходжень від господарської і торгової діяльності, лекцій, виставок;

в) добровільних внесків та інших надходжень.

34. Індивідуальні члени Товариства сплачують щорічні членські внески в розмірі 30 копійок.

Члени Товариства - студенти й учні середніх спеціальних навчальних закладів сплачують членські внески в розмірі 10 копійок.

Члени Товариства - учні загальноосвітніх коші та професійно-технічних училищ сплачують членські внески в розмірі 5 копійок.

Члени Товариства - військовослужбовці строкової служби, вихованні дитячих будинків та шкіл-інтернатів від сплати членських внесків звільняються.

Члени Товариства, які на протязі двох років не сплатили членські внески, вважаються вибулими з Товариства.

35. Усі кошти місцевих організацій Товариства надходять і зберігаються на рахунках обласних, Київської, Севастопольської міських організацій Товариства в установах Держбанку СРСР і використовуються для забезпечення їх діяльності та створення відповідних фондів. Кошти витрачаються за кошторисами, які затверджуються президіями рад відповідних організацій Товариства.

Порядок використання коштів організаціями Товариства на проведення природоохоронних, пропагандистських, господарських заходів, а також створення спеціальних фондів визначається президією Республіканської ради Товариства.

36. Прибуток від господарської, торгової та іншої допоміжної діяльності організацій Товариства після сплати прибуткового податку розподіляється в порядку, встановлюваному президією Республіканської ради Товариства.

V. Облік та звітність Товариства

37. Бухгалтерський облік здійснюється відповідно до чинного Положення про бухгалтерські звіти і баланси.

Президії рад Товариства подають бухгалтерські і статистичні звіти відповідним вищестоящим органам Товариства та в організації, передбачені Положенням про бухгалтерські звіти і баланси.

Зведений річний бухгалтерський звіт і баланс Українського товариства охорони природи затверджується Республіканською радою Товариства.

VI. Припинення діяльності Товариства

38. Діяльність Українського товариства охорони природи припиняється:

а) за рішенням з'їзду Товариства;

б) за постановою Ради Міністрів УРСР.

39. Усе майно, що залишається після припинення діяльності Товариства, використовується в порядку, встановленому статтею 40 Цивільного кодексу Української РСР.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали