ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
П'ятнадцята сесія

РІШЕННЯ

від 31.05.2017 р. N 2

Про затвердження Стратегії розвитку міста Хмельницького до 2025 року та Плану дій з реалізації Стратегії розвитку міста Хмельницького на 2017 - 2020 роки

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, з метою створення передумов для подальшого соціально-економічного розвитку, визначення основних пріоритетів та стратегічного бачення майбутнього міста, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Затвердити Стратегію розвитку міста Хмельницького до 2025 року (додаток 1).

2. Затвердити План дій з реалізації Стратегії розвитку міста Хмельницького на 2017 - 2020 роки (додаток 2).

3. Виконавчим органам Хмельницької міської ради за напрямками діяльності при розробленні та внесенні змін до галузевих, цільових програм та щорічних програм економічного та соціального розвитку міста керуватися основними положеннями Стратегії розвитку міста Хмельницького до 2025 року та Плану дій з реалізації Стратегії розвитку міста Хмельницького на 2017 - 2020 роки та забезпечити моніторинг їх виконання.

4. Управлінню економіки Хмельницької міської ради щорічно на пленарних засіданнях міської ради інформувати про хід виконання Стратегії розвитку міста Хмельницького до 2025 року та Плану дій з реалізації Стратегії розвитку міста Хмельницького на 2017 - 2020 роки.

5. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету згідно з розподілом обов'язків.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції.

 

Міський голова

О. Симчишин

 

Додаток 1
до рішення Хмельницької міської ради
31.05.2017 N 2

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ДО 2025 РОКУ

Вступ

Стратегічне планування є визнаним у світовій практиці методом в системі управління, який дає можливість створювати умови і використовувати потенціал місцевої територіальної громади, консолідувати зусилля влади і населення для перспективного розвитку міста, дозволяє приймати обґрунтовані рішення з урахуванням стратегічних цілей розвитку території.

Стратегічне планування є одним з найефективніших інструментів реагування на зміни та регулювання економічного та соціального розвитку міста, а також імпульсом для активізації розвитку економіки міста та зростання благополуччя його мешканців.

У зв'язку з завершенням терміну дії Стратегічного плану економічного розвитку міста Хмельницького на 2009 - 2015 роки та необхідністю визначення стратегічних пріоритетів перед громадою міста Хмельницького постало питання розроблення нової Стратегії розвитку міста до 2025 року, яка встановлює довгострокові завдання розвитку і відповідає на питання, куди ми йдемо і чого ми бажаємо досягти, маючи певний багатий досвід і конкретні можливості.

Сутність Стратегії полягає в обов'язковій узгодженості економічного, екологічного та людського розвитку, досягненні високого рівня задоволення мешканців умовами проживання в місті, комфорту, безпеки та соціального захисту в умовах екологічно чистого середовища.

Стратегія також є інструментом для ретельного програмування інвестицій в розвиток міста та містить заходи, спрямовані на впровадження позитивних змін, які потребує наше місто.

У 2016 році розпочато роботу над розробленням Стратегії розвитку міста Хмельницького. З цією метою розпорядженням міського голови створено робочу групу, першим кроком якої в процесі стратегічного планування було проведення детального аналізу результатів впровадження Стратегічного плану економічного розвитку міста за 2009 - 2015 роки.

За результатами аналізу встановлено, що станом на 01.01.2016 року із 55 оперативних цілей виконано або знаходиться в процесі виконання - 29, частково виконано - 18, не виконано - 8.

Сформовано перелік стратегічних та оперативних цілей, які не були реалізовані до кінця 2015 року, проте залишаються актуальними і надалі та потребують розроблення і вжиття більш ефективних заходів для їх досягнення, а саме:

  

1. Принципи розроблення Стратегії

Розроблення Стратегії та її подальша реалізація ґрунтується на наступних принципах:

- Законність

- Живе партнерство

- Спільне розуміння

- Динамічне реагування

- Опора на сучасні концепції

Законність

Розроблення Стратегії здійснювалось у повній відповідності до чинного законодавства: Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", Указ Президента України "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" (Указ N 5/2015), Закон України "Про стимулювання розвитку регіонів", Закон України "Про засади державної регіональної політики" (Закон N 156-VIII), постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року" (Постанова N 385).

Стратегія розвитку узгоджена із Стратегією регіонального розвитку Хмельницької області на 2011 - 2020 роки та Планом заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2015 - 2017 роки, а також враховує основні положення Європейської хартії місцевого самоврядування і Стратегії "Європа-2020".

Живе партнерство

Хмельницький - динамічне, живе місто, де мешкають активні люди, що мріють про краще життя і прагнуть досягти цього. Саме тому принцип живого - не декларативного партнерства є наріжним каменем розроблення Стратегії та її подальшого втілення у життя. Працюючи над Стратегією робоча група прагнула того, щоб саме люди були у центрі вирішення стратегічних завдань міста та стали рушійною силою перетворень і змін.

Принцип живого партнерства сприяє розвитку суспільної толерантності, відкриває шляхи до взаєморозуміння. Він дозволяє чіткіше пов'язувати загальні прагнення та інтереси громади з інтересами окремих партнерських груп, визначати їх ролі, а також сприяє спільній реалізації одночасно багатьох цілей Стратегії, які не суперечать, а взаємодоповнюють одна іншу.

Закладений в Стратегію принцип живого партнерства всіх зацікавлених спільнот міста робить її зрозумілою для кожного активного та небайдужого до її реалізації мешканця. Такий підхід до розроблення Стратегії дозволяє сформувати відчуття персональної причетності до її втілення та сприяє більш усвідомленій постановці цілей та завдань Стратегії, вибору найбільш ефективних інструментів їх реалізації, досягненню ефекту синергії.

Стратегія розвитку міста Хмельницького є загальним надбанням жителів міста, відкритим системним документом, що представляє загальну цінність для всіх, хто живе, навчається та працює в місті. Вона націлена на залучення всіх активних членів громади до співпраці та відображає прагнення міста до відкритого партнерства в усіх напрямках реалізації Стратегії та заохочує до її подальшого вдосконалення.

Спільне розуміння

При розробленні Стратегії робоча група виходила з того, що Стратегія соціально-економічного розвитку міста покликана сформувати чітке бачення зв'язку між минулим, сьогоденням і майбутнім, визначити стратегічні пріоритети, забезпечити реалізацію цілей і задач розвитку міста в інтересах громади та підвищення якості життя хмельничан.

В цьому контексті під Стратегією розуміються визначені пріоритетні сфери розвитку міста, механізми формування сучасних систем партнерської співпраці між громадянським суспільством, бізнесом та владою, шляхи до посилення позицій міста у глобальному та національному вимірі.

При такому розумінні Стратегія має задавати пріоритетні напрямки майбутнього розвитку міста та фокусувати зусилля влади, бізнесу та місцевої громади на розбудові перспективних точок економічного зростання, бачення яких ґрунтується на розумінні сучасних глобальних трендів розвитку та реалістичній оцінці власного потенціалу міста.

При цьому вона має визначати конкретні пакети першочергових дій та закласти основи для розроблення цільових програм і проектів, спрямованих на покращення усіх важливих сфер життєдіяльності міста, а також вирішення питань місцевого значення, що знаходяться у фокусі уваги громади.

Динамічне реагування

Сучасні виклики соціальному та економічному розвитку є унікальними і як ніколи потужними. Зростаючий вплив трендів Четвертої промислової революції, стрімкий розвиток технологічних інновацій створюють простір нових за змістом та масштабами можливостей для розвитку. Водночас демографічні та кліматичні проблеми, кризові явища в економіці, військові та терористичні загрози, питання екологічної, енергетичної та продовольчої безпеки ініціюють серйозні та численні ризики, що потребують відповідного реагування. Все це формує запит на стратегічні ініціативи та дії, що, з одного боку, враховують сучасні тренди і створюють умови для використання можливостей, що відкриваються, а, з іншого, - демонструють свою здатність бути стійкими до деструктивного впливу негативних явищ і ризиків.

Саме тому в основу розробки Стратегії розвитку міста Хмельницького були покладені принципи гнучкості, динамічності та інноваційності, що дозволяють оперативно реагувати на зміни ситуації. Такий підхід дозволить в мінімальні терміни, в залежності від мінливих зовнішніх та внутрішніх факторів, актуалізувати цілі та завдання Стратегії, не порушуючи при цьому балансу стратегічної платформи міста - його місії, системи цінностей та стратегічної візії.

Опора на сучасні концепції

Науково-практичним фундаментом стали сучасні моделі економічні росту та концепції розвитку міст. Серед них:

  

Філософія, ідеї, методи і інструменти цих концепцій були враховані і використані при визначенні стратегічних цілей розвитку і формуванні пакетів стратегічних дій.

2. Процес розроблення Стратегії

Процес розроблення Стратегії відображає наступна схема:

  

На кожному етапі використовувалися методи:

· Аналізу статистичних та інших даних з відкритих джерел

· Брейнстормінгу (метод мозкового штурму)

· Експертного аналізу

· Взаємодії між процесами IPC (аналіз різних точок зору, розбіжностей і збігів)

Більшість з цих методів часто об'єднувалися між собою, наприклад, в ході проведення стратегічних сесій, міжсекторальних дебатів або дискусій в різних групах. Такий підхід застосування різних аналітичних інструментів був дуже корисний при створенні похідних стратегічних документів, які формують сценарії дій в більш вузьких тематичних рамках або ж в більш короткій часовій перспективі.

3. Узагальнені результати стратегічного аналізу

3.1. Аналіз громадської думки та думки підприємців

Оскільки планування розвитку міста - це втілення побажань мешканців щодо того, яким вони його бачать у майбутньому, у квітні 2016 року проведено соціологічне опитування.

За допомогою громадських організацій та навчальних закладів міста розповсюджено 2300 анкет, а також розміщено google-форму анкети в мережі Internet (до Хмельницької міської ради надійшло 2026 заповнених анкет).

Хмельничанам було запропоновано дати відповідь на 3 питання:

Що Вам подобається в нашому місті?

Що Ви хотіли б змінити?

Яким би Ви хотіли бачити місто через 10 років?

Варіанти відповідей розподілено за рейтинговими місцями відповідно до їх кількості:

  

· привабливий зовнішній вигляд міста, а саме: парки, сквери, алеї, річка Південний Буг, реконструйована набережна, центральні вулиці міста, площа, пам'ятники та старовинна архітектура;

· наявність місць для проведення дозвілля, культурного та активного відпочинку (культурно-розважальні, освітні, спортивні заклади, торгово-розважальні центри, заклади харчування тощо);

· компактність міста, відчуття комфорту, затишку, доброзичливість його мешканців та наявність талановитої молоді.

· покращити екологічний стан міста (чистота вулиць, водойм, прибережних територій, зелених зон), забезпечити утилізацію та переробку сміття, збільшити кількість парків, скверів та забезпечити їх благоустрій;

  

· покращити транспортну інфраструктуру міста (оновлення громадського транспорту, відкриття нових маршрутів, будівництво та ремонт доріг, тротуарів, облаштування велосипедних доріжок, місць для паркування автомобілів);

· забезпечити "розумну" забудову міста відповідно до оновленого Генерального плану міста (будівництво житла, торгово-розважальних комплексів, магазинів та закладів харчування, реставрація пам'яток історії та культури, впорядкування розміщення кіосків та реклами на вулицях міста, реконструкція залізничного вокзалу, аеропорту);

· розвиток галузей освіти, медицини, культури, спорту (будівництво нових закладів, реконструкція існуючих, оновлення їх матеріально-технічного стану, збільшення кількості дитячих та спортивних майданчиків), покращення туристичної привабливості, проведення масових заходів для молоді та гостей міста;

· розвиток бізнесу, створення сучасних інноваційних виробництв, робочих місць з високим рівнем оплати праці;

· зменшення корупції та збільшення відкритості влади міста.

  

· чисте, зелене
· культурне, туристичне
· сучасне, європейське
· комфортне, затишне
· бізнес-центр

З метою дослідження думки бізнесової спільноти Хмельницького, яка здійснює інвестиції у розвиток міста та створює робочі місця для його мешканців, створено робочу групу з розробки механізмів сталого економічного розвитку міста, до складу якої увійшли керівники провідних промислових підприємств міста та представники бізнесу. Під час засідання робочої групи проведено анкетування та обговорено основні проблеми, які існують у місті з точки зору ведення бізнесу, перспективні галузі економіки та заходи, які необхідно реалізувати міській владі для створення сприятливого бізнес-клімату та забезпечення економічного зростання.

Основні проблеми:

· загальна економічна ситуація в країні,

· недосконале вітчизняне законодавство,

· нестача кваліфікованої робочої сили,

· високі відсоткові ставки за кредитами,

· висока вартість сировини, комплектуючих, енергоносіїв,

· нестача коштів на оновлення засобів виробництва,

· відсутність підтримки влади, дієвих механізмів стимулювання інноваційного виробництва та розвитку бізнесу,

· незадовільний стан доріг, відсутність аеропорту,

· тиск з боку контролюючих органів.

Перспективні галузі:

· легка промисловість,

· машинобудування,

· виробництво будівельних матеріалів та будівництво,

· харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції,

· IT-технології.

Місцева економіка поліпшиться завдяки позитивним змінам на місцевому рівні:

· розроблення механізму співпраці влади та бізнесу, налагодження партнерських відносин для реалізації соціальних проектів,

· створення сприятливого бізнес-клімату, надання фінансових пільг та стимулів для розвитку,

· налагодження співпраці між бізнесом та наукою,

· залучення інвестицій та розвиток міжнародного співробітництва,

· підвищення кваліфікації робочої сили,

· розвиток інфраструктури міста.

3.2. Результати Форуму розвитку

В рамках розробки Стратегії розвитку міста у травні 2016 року проведено Форум розвитку "Майбутнє Хмельницького" (далі - Форум), який мав на меті об'єднати інтелектуальний потенціал сотень хмельничан, спрямувати енергію міських громадських активістів, політиків, управлінців та підприємців на спільне розроблення стратегічного бачення майбутнього Хмельницького до 2025 року та подальшу командну роботу над формуванням та реалізацією проектів розвитку міста. Участь у Форумі взяли близько 400 хмельничан.

  

Учасниками Форуму проаналізовано існуючі слабкі сторони та наявні можливості для розвитку міста, а також запропоновано більше 300 пропозицій, ідей та ініціатив за наступними темами:

1. Місцеве самоврядування. Співпраця громадськості та влади.

2. Екологія та якість життя у місті.

3. Сталий розвиток економіки. Залучення інвестицій.

4. Розвиток людських ресурсів та освіта.

5. Легка промисловість, переробка агропродукції.

6. Транспортно-логістичний вузол.

7. IT та нові галузі.

8. Містобудування та урбанізація.

Найбільша активність громадян міста спостерігалася при обговоренні тем: "Екологія та якість життя в місті", "Містобудування та урбанізація", "Розвиток людських ресурсів та освіта".

За кожним із напрямків, що обговорювались, були створені відповідні робочі групи та проведені додаткові засідання, під час яких узагальнені та проаналізовані матеріали Форуму, а також сформовані конкретні проектні пропозиції щодо розвитку міста Хмельницького.

Під час Форуму сформовано також бачення хмельничанами міста у майбутньому, а саме:

Хмельницький 2025 - це:

· торгово-діловий та інвестиційно-привабливий центр, з потужним інноваційним виробництвом, розвинутою економікою, конкурентоспроможною продукцією, високим експортним потенціалом, з сучасною архітектурою і розвинутою інфраструктурою, логістичний центр між західною, центральною і південною Україною;

· комфортне та безпечне для життя місто, з екологічно чистим навколишнім середовищем, великою кількістю парків та скверів, екологічним транспортом, високою якістю медичного обслуговування, енергоефективне та енергонезалежне;

· місто, в якому прозора та відкрита влада, налагоджено дієвий механізм комунікації та взаємної відповідальності органів місцевого самоврядування та громадськості, високий рівень правової освіти та громадянської активності хмельничан;

· місто молоді, місто у якому шанують і цінують кожну людину та створено умови для комфортного проживання мешканців всіх поколінь;

· "швейна столиця України" та центр переробки агропродукції для внутрішнього та зовнішнього споживання, де створено нові робочі місця, працівники отримують високу заробітну плату;

· місто з розвинутою туристичною інфраструктурою, великою кількістю пам'яток історії та архітектури, розбудованою мережею розважально-культурних та спортивних закладів;

· місто, де відкриваються можливості для здобуття освіти за всіма напрямами, створення та розвитку бізнесу, кар'єри для молодих людей. Цьому сприяють комфортні соціальні умови: помірні ціни на житло та продукти харчування, розвинута соціальна інфраструктура;

· місто сучасного мистецтва, відоме в Україні як місто подієвого туризму, де відбуваються цікаві фестивалі та мистецькі заходи всеукраїнського та міжнародного масштабу;

· патріотичне місто, в якому шанують національні традиції, мову та культуру;

· місто гостинне та привітне до приїжджих, у якому панує діалог між представниками різних національностей, різних релігійних конфесій, політичних поглядів.

  

  

Враховуючи побажання мешканців міста визначено пріоритетні напрями його розвитку:

· екологічна та енергетична безпека,

· створення робочих місць та інноваційний розвиток економіки,

· соціальна захищеність, високий рівень освіти та медицини,

· зручна та безпечна інфраструктура,

· сучасна культура та розвиток спорту,

· ефективне управління містом та налагодження партнерських відносин між владою, громадськістю та бізнесом.

  

  

  

3.3. Аналіз потенціалу міста

Коротка характеристика міста

Хмельницький - найбільший економічний та культурний центр Хмельницької області, значний промисловий і діловий центр України.

До кінця XVIII ст. місто носило назву Плоскирів, а з кінця XVIII ст. до 1954 р. - Проскурів. Місто розташоване у західній частині України, в межах Волино-Подільської височини.

Хмельницький відомий на всю Україну як місто торгівлі, яке використало свою історію торгівельного центру, щоб стати головним місцем розташування виробництва споживчих товарів та гуртової і роздрібної торгівлі.

  

Статус - місто обласного значення, адміністративний центр Хмельницької області та Хмельницького району.

Загальна площа - 9305 га

Кількість жителів - 268,5 тис. чол.

Густота населення - 2887 чол. на 1 км2

Місто не має районного поділу

Кількість житлових районів - 10

Клімат - помірно-континентальний

Саме тут розташований один з найбільших оптово-роздрібних ринків країни, на який приїздять люди не тільки зі всієї України, а й з Польщі, Білорусі, Молдови та інших найближчих країн-сусідів. Ринок відомий великими розмірами та низькими цінами. Поступово ринки міста перетворюються у зручні та сучасні торговельно-сервісні комплекси.

Промисловий комплекс міста представлений підприємствами, які виготовляють широкий спектр продукції: ДП "Новатор", ПАТ "Укрелектроапарат", ТОВ "Трансформатор сервіс", ТОВ "Тін-Імпекс", ПАТ "Термопластавтомат", ПАТ завод "Нева", ПАТ "Хмельницький завод КПУ "Пригма-Прес", ТОВ "Нейл", ТОВ "ТД "Хмельницькхліб", ДП агрофірми "Проскурів" фірма "Проскурів-хліб", ПрАТ "Хмельницька макаронна фабрика", ПрАТ "Хмельницька маслосирбаза", ТОВ "Проскурів-Агро", ТОВ "Взутекс", ПАТ "Хмельницький обласний пивзавод", ТОВ "Літма", ТДВ "Хмельницькзалізобетон", ТОВ "Карат", ТОВ "Сіріус Екстружен", ТОВ "Європа-Експорт плюс", ТОВ "Бембі" та інші.

Хмельницький притягує неймовірною атмосферою творчості, можливостями відпочинку, гарного дозвілля та гостинністю його мешканців. Хмельничани щиро люблять свою країну і зберігають найдавніші звичаї і традиції. Культурне життя Хмельницького насичене яскравими мистецькими подіями: конкурсами, фестивалями, виставками, виставами, концертами як у залах, так і під відкритим небом. В останні вихідні вересня хмельничани відзначають День міста.

 
 
  

Місто є одним із найохайніших та найзеленіших обласних центрів України, що розкинувся по обидва боки річки Південний Буг. До зелених зон загального користування відносяться парки, сквери, набережна. Вулиці і майдани міста рясніють зеленими каштанами і липами, численними квітковими клумбами і фонтанами.

Хмельницький динамічно розвивається і є сучасною візиткою Подільського краю. Великими темпами у місті розбудовуються нові житлові масиви та будуються сучасні об'єкти інфраструктури.

Міська архітектура вражає поєднанням скла і бетону у будівлях сучасних торгівельних центрів, банківських установ та м'якими обрисами особняків у стилі модерн або "цегляний модерн" кінця XIX - початку XX століть в історичному центрі - на пішохідній вулиці Проскурівській та прилеглих до неї вулицях.

Наявність різних стилів, збереження будівель у цих стилях, реконструкція і оновлення будинків є свідченням того, що міська архітектура Проскурова-Хмельницького є захоплюючою сторінкою культури нашого міста.

Символом Хмельницького можна вважати колишню будівлю пожежної команди з музичним годинником на вежі, нині кінотеатр "Планета", чий силует своїми формами нагадує давні ратуші.

  

Хмельницький підтримує ділові та дружні стосунки з містами-побратимами різних країн світу: Сілістра (Болгарія), Бєльц (Молдова), Чеханов (Польща), Бор (Сербія), Крамфорс (Швеція), Модесто (США), Шицяджуань (Китай), Акваскальєнтес (Мексика), Шяуляй (Литва), Манісес (Іспанія), Кармель (Ізраїль), Руставі (Грузія).

За активну діяльність у напрямку євроінтеграції, зміцнення міжнародних зв'язків та поширення європейських цінностей Хмельницькому присвоєно почесну нагороду Ради Європи "Європейський диплом".

  

  

У 2015 році міська рада приєдналася до Європейської ініціативи "Угода мерів".

Аналіз соціально-економічного розвитку міста

Чисельність населення та демографічна ситуація

Протягом 2011 - 2015 рр. спостерігалась стійка тенденція до зростання чисельності населення міста за рахунок як природного, так і міграційного приростів.

Чисельність наявного населення у 2011 - 2016 рр., тис. осіб

  

Проте у 2016 році чисельність населення зменшилась на 586 осіб за рахунок міграційного скорочення, яке становило 898 осіб (природний приріст склав 312 осіб).

Із загальної чисельності постійного населення міста налічувалось 42,9 тис. осіб (16,1 %) мешканців віком від 0 до 14 років, 193,4 тис. осіб (72,6 %) - віком 15 - 64 роки та 29,9 тис. осіб (11,3 %) - у віці 65 років і старше. У порівнянні з 2011 роком частка населення працездатного віку зменшилась на 2,1 %.

Кількість населення працездатного віку у 2011 - 2015 рр., тис. осіб

  

Кількість пенсіонерів у місті щороку збільшується і станом на 1 січня 2017 року становить 70290 осіб (65855 осіб у 2011 році), що у розрахунку на 1000 населення складає 265 осіб (253 особи у 2011 році). Із загальної чисельності пенсіонерів отримують пенсію за віком - 72,7 %, по інвалідності - 20,0 %, за вислугу років - 2,1 %, у разі втрати годувальника - 4,3 %, соціальну - 0,9 %. Середній розмір пенсії становить 1768,70 гривень.

Зайнятість населення та безробіття, заробітна плата

У 2016 році в усіх сферах економічної діяльності міста працювало 65,6 тис. чоловік (без урахування малого бізнесу), що складає 30,6 % трудових ресурсів Хмельницької області. У порівнянні з 2011 роком кількість найманих працівників зменшилась на 11,5 %.

Кількість безробітних станом на 1 січня 2017 року склала 948 осіб (станом на 1 січня 2011 року - 1250 осіб).

Середньомісячний розмір заробітної плати у місті Хмельницькому за 2016 рік становив 4124,0 грн., що на 2,0 % більше, ніж по області, але на 20,4 % менше, ніж по Україні.

Економіка міста

Станом на 1 січня 2017 року у місті зареєстровано 31,3 тис. суб'єктів господарювання, з них 10,8 тис. - юридичні особи та 20,6 тис. - фізичні особи - підприємці. Протягом 2016 року взято на облік 805 юридичних осіб (припинили діяльність - 124) та 3162 фізичні особи - підприємці (припинили діяльність - 2994).

В місті здійснюють діяльність 2 великих, 111 середніх та 2432 малих підприємства (у 2011 році діяло 5 великих, 125 середніх та 2351 мале підприємство), на яких зайнято 41,5 тис. працівників, що на 10,3 % менше, ніж у 2011 році (46,3 тис. працівників).

Динаміка кількості малих підприємств на 10 тис. населення свідчить про поступовий розвиток малого підприємництва в місті (96 у 2015 році проти 89 у 2011 році).

На малих підприємствах міста зайнято 15,6 тис. працівників, що на 9,1 % менше, ніж у 2011 році (17,2 тис. працівників).

За 2015 рік малими підприємствами міста реалізовано продукції на суму 6,7 млрд. грн., що становить майже половину (42,7 %) загального обсягу реалізованої продукції малими підприємствами області. Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств в загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) щороку зростає: з 29,8 % у 2011 році до 36,2 % у 2015 році.

Надходження коштів до міського бюджету від діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва за 2016 рік у порівнянні з 2015 роком збільшилися на 85,6 млн. грн. (на 27,3 %) і склали 398,7 млн. гривень. Питома вага надходжень від суб'єктів малого та середнього підприємництва до загальних надходжень міського бюджету складає 44,3 %. Більшість малих підприємств функціонує у сфері торгівлі, послуг та ресторанного бізнесу.

Фінансові результати підприємств

Фінансовий результат до оподаткування великих і середніх підприємств міста за січень - вересень 2016 року склав 398,9 млн. грн. прибутку (за січень - вересень 2015 року - 260,3 млн. грн. прибутку). Частка прибуткових підприємств становила 80,4 % (у січні - вересні 2015 року - 64,0 %).

Найкращий фінансовий результат одержано промисловими підприємствами міста - 309,8 млн. грн. прибутку (частка прибуткових підприємств - 75,5 %). Чистий прибуток промислових підприємств склав 244,5 млн. гривень. Найбільші прибутки отримано підприємствами, які займаються текстильним виробництвом, виробництвом одягу та шкіри (97,9 млн. грн.), а також виробництвом гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (73,5 млн. грн.).

Частка прибуткових підприємств міста у 2011 - 2015 рр., %

  

Промисловий комплекс міста представлений 192 підприємствами, які виготовляють широкий спектр продукції: гумові і пластмасові вироби, преформи для виробництва ПЕТ-пляшок, стретч-плівка, добавки до будівельних сумішей та інша неметалева мінеральна продукція; трансформатори та трансформаторні підстанції, термопластавтомати, обладнання для міні-заводів з виробництва цегли, спецтехніка радіолокаційного та авіаційного призначення, прилади для безпечного руху на залізниці, лічильники газу та води, медична техніка, обладнання для підприємств молочної промисловості, сільськогосподарське обладнання; продукти харчування; взуття, одяг, текстиль, килими та килимові вироби; будівельні матеріали, цвяхи будівельні, столярні, шиферні; готові металеві вироби; гофрований картон, паперова та картонна тара, поліграфічна продукція тощо.

У 2016 році найбільша частка в структурі промисловості належала наступним галузям: постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 51,0 %; виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції - 18,7 %; машинобудування - 9,8 %; виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів - 7,0 %; текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів із шкіри та інших матеріалів - 4,6 %; металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів - 3,7 %.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) підприємств міста склав 10,0 млрд. грн., що становить 30,5 % до загального обсягу по області. Обсяг реалізованої промислової продукції на 1 особу по місту склав 37,4 тис. гривень.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) на 1 особу у 2011 - 2016 рр., тис. грн.

  

Різке зростання обсягу реалізованої промислової продукції протягом останніх років частково пояснюється зростанням індексу споживчих цін.

Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність

За 2016 рік експорт товарів склав 69,7 млн. дол. США (22,2 % до загального експорту по області), що на 50,1 % менше, ніж у 2011 році. Обсяг імпорту товарів у 2016 році склав 193,8 млн. дол. США (59,5 % до загального обсягу імпорту по області), що на 22,9 % менше, ніж у 2011 році. Коефіцієнт покриття експортом імпорту товарів склав 0,36 (у 2011 році - 0,57).

Експорт та імпорт товарів у 2011 - 2016 рр., млн. грн.

  

Експортували свою продукцію місцеві товаровиробники до 59 країн світу (у 2013 році - до 33 країн). До країн ЄС експортовано 45,1 % (у 2013 році - 6 %), до Російської Федерації - 24,5 % (у 2013 році - 83,3 %), до країн СНД - 12,9 % (у 2013 році - 10 %).

Структура географії експорту, %

  

Основу товарної структури експорту міста у 2016 році складали:

· машини, обладнання; електротехнічне обладнання - 20,0 % (у 2013 році - 49,0 %);

· текстильні матеріали та вироби - 18,7 % (у 2013 році - 8,5 %);

· полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них - 17,5 % (у 2013 році - 28,4 %);

· продукти тваринного та рослинного походження - 13,5 % (у 2013 році - 6,3 %).

У 2016 році підприємства міста імпортували продукцію із 79 країн світу. Основними країнами-партнерами в імпорті товарів є Китай (14,6 % до загального обсягу імпорту), Саудівська Аравія (11,5 %), Польща (9,9 %), Німеччина (8,9 %), Туреччина (7,8 %), США (5,2 %) та Білорусь (4,8 %).

Основу товарної структури імпорту міста у 2016 році складали полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них - 27,8 % (у 2013 році - 43,4 %) та машини, обладнання; електротехнічне обладнання - 27,7 % (у 2013 році - 22,9 %).

Загальний обсяг залучених в економіку міста прямих іноземних інвестицій станом на 01.01.2017 року становив 26,9 млн. дол. США, що на 2,5 % менше, ніж станом на початок року. Питома вага міста в обласному обсязі іноземних інвестицій - 16,8 % (у 2011 році - 15,8 %).

Інвестори схильні вкладати кошти в галузі з більш швидким обігом капіталу та високим рівнем рентабельності (оптова та роздрібна торгівля - 72,6 %, операції з нерухомим майном - 3,6 %), а також у вже розвинені сфери економічної діяльності (промисловість - 19,0 %).

Прямі іноземні інвестиції на 1 особу у 2011 - 2016 рр., дол. США

  

· Обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на одну особу населення станом на 01.01.2017 року становив 101,1 дол. США (у 2011 році - 100,3 дол. США).

· Кількість підприємств, у які вкладено прямі іноземні інвестиції - 73 (у т. ч. з країн ЄС - 38).

На розвиток промислових підприємств міста направлено 5,1 млн. дол. США іноземних інвестицій, у тому числі у виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції - 3,3 млн. дол. США; харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів - 612,4 тис. дол. США.

Інвестиції надійшли із 25 країн світу. До п'ятірки основних країн-інвесторів належать: Польща (41,2 %), Кіпр (39,9 %), Туреччина (5,4 %), Віргінські острови (Брит.) (3,6 %), Німеччина (3,3 %).

Бюджет міста

За 2016 рік зведений обсяг доходів міського бюджету склав 2060,9 млн. грн., що в 2,5 рази більше, ніж у 2011 році. Доходи міського бюджету в розрахунку на одного мешканця з урахуванням офіційних трансфертів з державного бюджету за 2016 рік склали 7658,5 гривень.

Доходи міського бюджету, млн. грн.

 

2011 рік

2016 рік

Зведений обсяг доходів, з них:

819,0

2060,9

- трансферти з державного та обласного бюджетів

373,4

964,4

Власні доходи міського бюджету 2016 року склали 989,6 млн. гривень. В структурі власних доходів міського бюджету найбільша питома вага належить податку на доходи фізичних осіб - 49,3 % (488,2 млн. грн.), місцевим податкам і зборам - 29,0 % (286,8 млн. грн.), акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами - 13,0 % (129,0 млн. грн.), надходженню коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста - 2,3 % (22,3 млн. грн.).

Видатки міського бюджету у 2016 році склали 2043,8 млн. грн. (в розрахунку на одного жителя міста - 7594,95 грн.). Найбільшими статтями видатків є соціальний захист населення (30,3 %), освіта (28,0 %), житлово-комунальне господарство (17,9 %) та охорона здоров'я (14 %).

Видатки бюджету розвитку у 2016 році склали 351,2 млн. грн. (у 2011 році - 33,5 млн. грн.). За рахунок коштів бюджету розвитку забезпечено будівництво та реконструкцію комунальних об'єктів, капітальний ремонт доріг, житла та об'єктів благоустрою, придбання техніки і обладнання для комунальних підприємств.

Транспортна інфраструктура і зв'язок

Місто має зручне географічне розташування. Відстань від Хмельницького до Києва залізницею - 366 км, шосейними дорогами - 384 км. Через місто проходять автомагістралі: Київ - Львів, Одеса - Львів, Чернівці - Київ. Хмельницький - залізничний вузол, гілки залізниці від якого відходять у напрямках Києва, Чернівців, Львова, Шепетівки. Місто має аеропорт із бетонною злітно-посадочною смугою у 2200 метрів, яка потребує реконструкції (аеропорт не працює).

Загальна протяжність автомобільних доріг місцевого значення становить 428 км (площа - 2,73 млн. кв. м).

Хмельницьким комунальним підприємством "Електротранс" здійснюються пасажирські перевезення 72 тролейбусами на 19 маршрутах. На 12 автобусних маршрутах загального користування, які працюють в звичайному режимі руху, щоденно працює до 66 автобусів.

На 38 автобусних маршрутах, які працюють в режимі руху маршрутного таксі, працює 370 транспортних засобів.

У 2016 році міським електротранспортом перевезено 36,5 млн. пасажирів, у тому числі 23,0 млн. пасажирів-пільговиків (у 2011 році - 42,5 млн. пасажирів, з них 24,1 млн. пасажирів-пільговиків).

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами - підприємцями) скористалися 34,1 млн. пасажирів (у 2011 році - 56,5 млн. пасажирів). Пасажирооборот зменшився в порівнянні з 2011 роком на 25,5 % і склав 312,3 млн. пас. км.

Інфраструктура торгівлі та послуг

Станом на 01.01.2017 року в місті нараховувалось 1819 об'єктів торгівлі, 40 ринків, 10 торгових майданчиків, 17 торгових рядів, 417 підприємств побутового обслуговування, 473 заклади ресторанного господарства. Послуги з розміщення гостей міста надають 26 закладів (загальна кількість ліжок - 1398).

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за 2015 р. склав 5237,0 млн. грн. (у 2011 році - 3680,9 млн. грн.).

Роздрібний товарооборот в розрахунку на 1 особу у 2011 - 2015 рр., грн.

  

У січні - вересні 2016 року споживчий ринок міста характеризувався наступними показниками:обсяг роздрібного товарообороту, у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року, збільшився на 11,2 % і склав 4436,7 млн. грн. (54,1 % у структурі товарообороту області);товарооборот на 1 особу становив 16487,4 грн. Разом з цим, індекс споживчих цін збільшився на 11,4 %, що пояснює зростання показників споживчого ринку у 2016 році.

У 2015 році обсяг реалізованих послуг склав 1416,9 млн. грн., що на 80,7 % більше, ніж у 2011 році. На 1 особу реалізовано послуг на суму 5265,3 грн. У структурі загального обсягу реалізованих послуг найбільша частка припадає на послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності та на послуги сфери інформації та комунікацій.

У січні - вересні 2016 року обсяг реалізованих послуг склав 1198,3 млн. грн. (1024,5 млн. грн. у січні - вересні 2015 року), у тому числі реалізовано послуг населенню на суму 307,2 млн. грн. (279,4 млн. грн. у січні - вересні 2015 року).

Житловий фонд

Загальна площа житлових приміщень усіх форм власності у місті становить 5,4 млн. кв. м, з них житлова площа - 3,2 млн. кв. м. Кількість будинків - 12067. Житловий фонд збільшився в порівнянні з 2011 роком на 3,8 %.

Забезпеченість житлом на 1 мешканця складає 20,1 кв. м, що на 0,9 кв. м більше, ніж у 2011 році (по області - 26,3 кв. м).

Житлово-комунальні підприємства міста утримують та обслуговують житловий фонд площею майже 3,8 млн. кв. м (1180 житлових будинків).

Абсолютна більшість помешкань міста підключена до комунальних інженерних мереж. Спостерігається тенденція до розвитку автономних систем опалення.

Станом на 01.01.2017 р. у місті зареєстровано 303 ОСББ, які обслуговують житловий фонд загальною площею 1,2 млн. кв. м.

Щороку збільшується кількість новобудов у місті. У 2016 році введено в експлуатацію 254,3 тис. кв. м, що становить 62,8 % від загального обсягу житла, введеного в експлуатацію у Хмельницькій області.

Підприємствами міста у 2016 році виконано будівельних робіт на суму 988,1 млн. грн., що становить 63,1 % до загального обсягу виконаних будівельних робіт у Хмельницькій області, та у 2,6 разі більше, ніж у 2011 році (382,8 млн. грн.).

Житлове будівництво у 2011 - 2016 рр., тис. кв. м

· Індивідуальними забудовниками збудовано 33,9 тис. кв. м (у 2011 році - 57,5 тис. кв. м).

· Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення у 2016 році склав 9559,1 кв. м (у 2011 році - 5363,0 кв. м).

  

Динаміка капітальних інвестицій у місті є стабільно позитивною. У 2016 році освоєно 4386,4 млн. грн. (50,0 % капітальних інвестицій області), у т. ч. у житлове будівництво - 3109,4 млн. грн. (70,9 %). Капітальні інвестиції на 1 особу склали 16,5 тис. гривень.

Капітальні інвестиції на у особу у 2011 - 2016 рр., грн.

  

Водопостачання та водовідведення

Потужність водопроводу міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал" складає 80 тис. куб. м / добу. Питна вода видобувається з підземних джерел артезіанськими свердловинами (5 міських водозаборів і Чернелівський водозабір, розташований на відстані 34 км від міста).

Довжина мереж водопостачання 605,3 км, з них - 277,2 км ветхі і аварійні (45,8 %).

У місті працює господарчо-побутова каналізація, до складу якої входить 25 насосних станцій, 2 майданчика очисних споруд каналізації загальною потужністю 105 тис. куб. м / добу та 362,0 км трубопроводів, які зношені на 45,2 %.

Порівняльна характеристика якісних показників питної води з централізованої водопровідної мережі протягом трьох останніх років свідчить про незначне зростання нітритів, нітратів, заліза, хлоридів. Проте їх вміст не перевищує допустимі нормативні значення відповідно до державних санітарних норм і правил.

Теплопостачальні підприємства обслуговують 61 котельню потужністю 864,9 Гкал/год., 79 центральних теплових пункти (ЦТП), 12 когенераційних установок, 308,8 км теплових мереж в двотрубному вимірі, загальна опалювальна площа становить 4,7 млн. кв. метрів. В опалювальний період підприємства забезпечують себе власною електричною енергією понад 90 % від потреби, влітку - на 100 %, а її надлишок продають іншим комунальним підприємствам.

Газопостачання користувачів у місті здійснюється з використанням природного газу, що подається потужними магістральними газопроводами. Протяжність газових мереж складає 1130,9 км, що на 4,9 % більше, ніж у 2011 році. Місто 100 % газифіковано.

Електропостачання міста здійснюється від 10 підстанцій вищою напругою 110 кВ. Довжина повітряних ліній напругою 0,4 - 10 кВ - 630,0 км. Протяжність кабельних ліній напругою 0,4 кВ складає 288,4 км, напругою 10 кВ - 492,1 км. На обслуговуванні знаходиться 459,3 км електромереж зовнішнього освітлення та 12,1 тис. світлоточок.

Загальне споживання електричної енергії у місті склало 512951 Мвт/год., що на 2,8 % більше, ніж у 2011 році. Найбільшими споживачами електроенергії є суб'єкти господарювання на долю яких припадає 64,4 %. Усі частини міста електрифіковано.

Енергоспоживання

Підприємствами та організаціями міста у 2015 році спожито 194,3 тис. т всіх видів палив, що на 20,7 % менше, ніж у 2011 році (244,9 тис. т). Спожито для перетворення в інші види палива та енергію 57,3 % всіх використаних ресурсів, на діяльність транспорту - 29,1 %, на виробництво промислової та сільськогосподарської продукції - 2,3 %.

У структурі спожитих енергетичних матеріалів та продуктів перероблення за їх окремими видами переважає газ природний - 51,5 %, паливо дизельне - 15,8 % та дрова для опалення - 4,4 %.

Підприємствами та організаціями міста спожито 283,6 тис. т паливно-енергетичних ресурсів, що на 17,8 % менше, ніж у 2011 році; 189,9 тис. Гкал теплоенергії, що на 22,4 % менше, ніж у 2011 році; 301,7 млн. кВт/год. електроенергії, що на 15,4 % менше, ніж у 2011 році.

Заклади культури

У місті знаходиться 893 пам'ятки та 122 об'єкти культурної спадщини, у т. ч. 115 об'єктів архітектури, що представляють забудову минулого століття.

Мережа культурно-мистецьких установ міста включає 7 початкових спеціалізованих навчальних мистецьких закладів, 2 муніципальні професійні колективи, 15 бібліотек, 4 клубні заклади, МКП "Моно-театр "Кут", МКП "Кінотеатр імені Т. Г. Шевченка".

Про місто, його мешканців, творчі та інші досягнення хмельничан розповідають музеї: краєзнавчий, художній, літературний, музей історії міста, музей Проскурівського підпілля, музей споріднених міст, музей спорту та інші. Всі вони зручно розташовані у центрі міста. А ще у місті створено і працюють школа іконопису "Нікош" та музей-студія фотомистецтва.

Медичні та соціальні заклади

Медичне обслуговування мешканців міста забезпечують 10 лікувально-профілактичних закладів комунальної власності та 12 лікувально-профілактичних закладів обласної комунальної власності. У віддалених мікрорайонах міста працює 7 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини.

Загальна потужність стаціонарів міста складає 1445 ліжок. Відповідно забезпеченість населення стаціонарними ліжками складає 54,5 на 10 тис. населення. Стаціонарна допомога надається за 30 профілями, включаючи 11 профілів дитячих ліжок та 4 профілі акушерсько-гінекологічних ліжок. Зайнятість ліжок - 317,8 од. в день.

Амбулаторно-поліклінічну допомогу надають 8 лікувально-профілактичних закладів, планова потужність яких розрахована на 4170 відвідувань за зміну. В амбулаторних закладах працює 292 ліжка денного стаціонару, що становить 11,0 од. на 10 тис. населення.

У місті проживає 21382 особи з обмеженими можливостями, у тому числі 58 дітей до 18 років (у 2011 році - 18943 особи, з них 199 дітей).

Соціальні послуги надають 5 комунальних закладів.

Показники захворюваності населення міста

 

2011 рік

2015 рік

Захворюваність на активний туберкульоз на 100 тис. населення

52,6

49,7

Кількість осіб ВІЛ-інфікованих на 100 тис. населення

40,7

27,1

Заклади освіти, спорту

Освітня система міста представлена мережею дошкільних (47 закладів), загальноосвітніх (41 заклад різного типу: ліцеї, колегіуми, гімназії, спеціалізовані загальноосвітні школи) та 5 позашкільних навчально-виховних установ.

Для дітей з вадами зору, розумового і фізичного розвитку діють 5 спеціальних дошкільних заклади та 4 школи.

Завантаженість дошкільних закладів (дітей на 100 місць) становила 161 (у 2011 році - 151).

Професійно-технічна та вища освіта представлена розгалуженою системою навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців з різних професій (16 вищих та 7 професійно-технічних навчальних закладів).

В місті функціонують 15 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Спортивна база міста нараховує 1 стадіон, 2 легкоатлетичних манежі, 210 площинних спортивних споруд, 17 тенісних кортів, 12 футбольних полів та 141 інший майданчик, 113 приміщень для фізкультурно-спортивних занять, 7 плавальних басейнів, 24 стрілецьких тири, 79 спортивних зали, 3 веслувальні бази, 1 кінноспортивна база.

Профільні заклади для дітей та молоді - Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; Центр по роботі з дітьми та підлітками та 21 підлітковий клуб за місцем проживання; спортивно-культурний центр "Плоскирів".

Стан навколишнього природного середовища

До зелених зон загального користування відносяться парки, сквери, набережна, загальною площею 112,83 га. Кількість зелених насаджень загального користування на одного жителя становить до 5 кв. м при нормі 12 - 24 кв. м (місту не вистачає 257,3 га зелених насаджень). Об'єкти природно-заповідного фонду місцевого значення займають площу 182,32 га.

Площа водних ресурсів - 407,1 га, у т. ч. природні водойми (річки, струмки) - 21 га; штучні водостоки (колектори, канали, канави) - 3 га; ставки - 383 га. Територію міста перетинає річка Південний Буг, у яку впадають 2 малих річки та декілька безіменних струмків загальною протяжністю біля 70 км. В межах міста розташовано 9 відкритих штучних та природних водойм. За останні роки спостерігається тенденція зростання рівня забруднення річок та озер.

Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря поступово зменшується (загальний обсяг викидів у 2015 році зменшився на 12 % до обсягу викидів у 2011 році і склав 13,2 тис. тонн). Проте за останні 5 років зросло забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю, сульфатами, формальдегідами, аміаком, хлороводнем та домішками важких металів.

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря (стаціонарними та пересувними джерелами) у 2011 - 2015 рр.

 

2011

2012

2013

2014

2015

Загальний обсяг викидів, тис. тонн

15,0

14,3

14,6

14,2

13,2

Викиди в розрахунку на 1 кв. км

174,5

166,3

169,3

152,8

142,3

Основний вплив на стан атмосфери міста спричиняє автотранспорт, міські котельні, підприємства, діяльність яких пов'язана з виробництвом продукції із фенол-формальдегідних смол, пластмаси, меблевих лакофарбових виробництв, цехів з виробництва м'ясних та ковбасних виробів, приватних видавництв тощо.

Викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел в середньому становлять 93 %.

Площа міського полігону побутових відходів - 13,6 га. За роки експлуатації накопичено більш як 4,6 млн. тонн відходів. Постійно здійснюється пошарова засипка ґрунтом твердих побутових відходів. Забезпечується своєчасне вивезення твердих побутових відходів із 227 контейнерних майданчиків (щоденно 17 сміттєвозів вивозить понад 1,5 тис. куб. м сміття).

З 2007 року розпочато сортування та роздільне збирання побутових відходів (встановлено 45 контейнерів для збирання скла та 69 контейнерів для збирання ПЕТ-пляшки).

Злочинність

Кількість виявлених злочинів у місті щороку зростає. У 2015 році виявлено 5044 злочини, що становить майже 40,0 % всіх злочинів, виявлених у Хмельницькій області.

 

2011 рік

2015 рік

Кількість виявлених злочинів

2824

5044

У січні - вересні 2016 року кількість облікованих кримінальних правопорушень склала 3830, з них 993 - тяжких та особливо тяжких, 53 - скоєних малолітніми та неповнолітніми або за їх участю.

3.4. Конкурентний аналіз

1. Порівняльний аналіз основних показників соціально-економічного розвитку міста Хмельницького серед 8 обласних центрів західного регіону України.

За підсумками соціально-економічного розвитку у 2016 році місто Хмельницький лідирує серед порівнюваних міст за наступними показниками:

· перше місце за обсягом капітальних інвестицій на одну особу; обсягом введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення міста; часткою прибуткових великих і середніх підприємств у загальній кількості підприємств;

· друге місце за темпом зростання обсягу роздрібного товарообороту підприємств; станом виплати заробітної плати на підприємствах міста (сума заборгованості із виплати заробітної плати одна з найменших);

· третє місце за обсягом виконаних будівельних робіт.

Проте за рештою показників, що аналізуються, місто Хмельницький дещо відстає від інших міст:

· шосте місце за кількістю малих та середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. населення; обсягом прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення; рівнем середньомісячної заробітної плати штатних працівників;

· сьоме місце за обсягом реалізованої промислової продукції (у розрахунку на одиницю населення); коефіцієнтом покриття експортом імпорту;

· восьме місце за обсягом експорту товарів.

Назва показника

Хмельницький
(місце серед 8 міст)

Вінниця

Івано-Франківськ

Луцьк

Рівне

Чернівці

Тернопіль

Житомир

Загальна інформація (станом на 01.01.2017 р.)

Площа (кв. км)

93
(4)

113,2

119,7

42

63

153

72

61

Населення, тис. осіб

268,5
(2)

372,7

233,3

217,0

247,4

266,0

217,9

267,4

Щільність населення, осіб / кв. км

2894
(3)

3292

1949

5167

3927

1739

3026

4384

Показники соціально-економічного розвитку

Обсяг реалізованої промислової продукції в розрахунку на од. населення, тис. грн., 2016 р.

37,4
(7)

53,8

41,4

43,0

39,5

20,2

40,6

48,1

Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення, кв. м загальної площі, 2016 р.

9559,1
(1)

5880,0

4983,3

3678,9

4264,0

5376,7

6762,8

2313,0

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн. грн., 2016 р.

988,1
(3)

1979,8

1037,8

847,6

674,7

614,6

959,8

572,9

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на од. населення, дол. США
станом на 01.10.2016 р.

102,1
(6)

229,6

1889,7

391,7

517,8

71,9

74,5

406,5

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу, тис. грн., 2016 р.

16,5
(1)

7,8

10,6

11,9

6,3

5,9

8,7

5,5

Обсяг експорту товарів, млн. дол. США, 2016 р.

69,7
(8)

618,7

377,4

183,7

76,7

70,7

96,2

122,9

Коефіцієнт покриття експортом імпорту, 2016 р.

0,36
(7)

3,03

1,94

0,25

0,69

1,0

1,06

1,14

Темп зростання обсягу роздрібного товарообороту у % (до поп. року), січень - вересень 2016 р.

111,2
(2)

115,0

104,8

100,0

107,6

102,0

100,1

97,1

Середньомісячна номінальна заробітна плата, грн., 2016 р.

4124
(6)

4657

4371

4204

4377

4102

4115

4333

Заборгованість із виплати заробітної плати, тис. грн.
станом на 01.01.2017 р.

665,1
(2)

2830,0

4800,3

1043,8

3043,0

489,2

2945,2

2473,7

Кількість малих та середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. населення, од., 2015 р.

100
(6)

103

133

123

106

85

104

93

Частка збиткових великих і середніх підприємств у загальній кількості підприємств, %
січень - вересень 2016 р.

19,6
(1)

20,1

28,7

34,4

26,5

24,1

25,9

27,6

2. За результатами рейтингу інвестиційної ефективності міст України, проведеного рейтинговим агентством "Євро-Рейтинг" за підсумками III кварталу 2016 року рівень рейтингу міста Хмельницького вище середнього (ineC) - інвестиційна активність недостатньо висока, проте дозволяє забезпечувати приріст ряду показників соціально-економічної сфери. Високий рівень інвестиційної ефективності (ineB) зафіксовано у містах Вінниця, Львів та Житомир, максимальний (ineA) - у Києві, Харкові та Тернополі.

3. За результатами Всеукраїнського муніципального опитування щодо оцінки жителями міст роботи влади та якості муніципальних послуг, яке проводилося Соціологічною групою "Рейтинг", місто Хмельницький посіло 5 місце у зведеному рейтингу 22 обласних центрів України (попереду Вінниця, Харків, Львів, Луцьк).

Місто посіло п'яте місце завдяки високому рівню задоволеності його мешканців послугами медичних закладів, шкіл, дитячих садків, закладів культури, університетів, технікумів та коледжів, поліції, спортивних закладів, громадського транспорту, а також станом тротуарів, дворів та прибудинкових територій, парків та скверів тощо.

Також, в результаті опитування визначено пріоритетні сфери економіки для міста, а саме: легка промисловість, харчова промисловість, торгівля, будівництво, фінанси і банки, сфера послуг.

4. У "Рейтингу комфортності міст України "журналу "Фокус" Хмельницький зайняв 3 місце (попереду Львів та Київ). Головними перевагами міста є низький рівень злочинності, висока інвестиційна привабливість, низька вартість споживчого кошика та житла. До недоліків міста зараховують невисокий рівень заробітної плати, поганий стан доріг та забрудненість річки Південний Буг.

5. Позиції у рейтингах попередніх років.

В попередні роки місто займало лідируючі позиції серед інших міст України в різноманітних рейтингах:

2011 рік - 2 місце в рейтингу "45-ти найбільших міст України";

2013 рік - 9 місце у рейтингу "50 найкращих міст для життя в України" за версією журналу "Фокус", місто увійшло в ТОП-20 інвестиційно привабливих міст України за рейтингом журналу "Forbs";

2014 рік - 8 місце із двадцяти п'яти міст України у рейтингу журналу "Україна Forbes" "Кращі міста для ведення бізнесу".

3.5. Результати SWOT-аналізу

Місто-підприємець

Стратегічні дії, що виходять з аналізу сильних сторін міста та існуючих можливостей

· Розбудова інфраструктури підтримки підприємництва (створення бізнес-інкубаторів, бізнес-центрів, центрів підтримки підприємництва).

· Залучення грантової допомоги на впровадження інноваційних підходів та технологій.

· Створення IT-кластера для об'єднання зусиль IT-компаній, освіти і місцевої влади для розвитку IT-технологій, проведення наукових ярмарок, IT-форумів.

· Підтримка реалізації інвестиційних проектів на базі вільних виробничих площ підприємств міста.

· Модернізація ринкової інфраструктури (підвищення якості послуг і умов праці на ринках міста).

Стратегічні дії, що виходять з аналізу сильних сторін міста та існуючих загроз

· Сприяння створенню інноваційно-технологічних та наукових парків для втілення інновацій та розвитку виробництва.

· Розроблення заходів для усунення бар'єрів та адміністративних перешкод при здійсненні господарської діяльності.

· Розроблення та запровадження системи пільг і преференцій суб'єктам підприємницької діяльності, які відкривають нові підприємства і створюють додаткові робочі місця.

· Сприяння розширенню і модернізації діючих підприємств, створенню нових робочих місць.

· Розвиток системи муніципального маркетингу та брендингу.

Стратегічні дії, що виходять з аналізу слабких сторін міста та існуючих можливостей

· Сприяння професійному росту кадрів у сфері підприємництва.

· Запровадження електронного урядування, розширення сфери застосування IT-технологій при наданні адміністративних послуг.

· Створення Агенції розвитку міста. Забезпечення підготовки якісних інвестиційних продуктів та вдосконалення системи обслуговування інвесторів.

· Сприяння виходу підприємств на міжнародний рівень та підвищенню їх експортного потенціалу.

· Налагодження конструктивної співпраці представників влади, бізнесу та науки.

· Сприяння розвитку легкої та агропереробної промисловості.

Стратегічні дії, що виходять з аналізу слабких сторін міста та існуючих загроз

· Надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва шляхом часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами.

· Популяризація ідей підприємництва та впровадження системи комплексного інформаційно-консультативного забезпечення суб'єктів підприємництва.

Комфортне та безпечне місто

Стратегічні дії, що виходять з аналізу сильних сторін міста та існуючих можливостей

· Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у забудову міста.

· Удосконалення транспортної мережі (впровадження нових маршрутів, збільшення кількості електротранспорту, заміна малогабаритного пасажирського транспорту на великогабаритний).

· Впровадженням системи відеонагляду за дорожнім рухом, розвиток автоматизованої системи управління транспортом, впровадження системи автоматизованого продажу засобів оплати проїзду.

· Сприяння розвитку електромобільного транспорту.

· Завершення будівництва Чернелівського водогону.

· Розвиток закладів охорони здоров'я, які надають первинну та вторинну медичну допомогу.

· Впровадження інформаційних технологій у закладах охорони здоров'я міста (електронна медична картка та система запису на прийом до лікаря).

· Підтримка творчої, ініціативної, обдарованої молоді та інститутів громадянського суспільства.

· Розширення мережі закладів культури.

· Формування іміджу міста як культурного центру Хмельницької області та Поділля. Проведення всеукраїнських та міжнародних фестивалів (створення щорічного календаря подій у місті).

· Створення нового мистецького простору під відкритим небом (арт-дворики, мистецькі алеї та сади).

Стратегічні дії, що виходять з аналізу сильних сторін міста та існуючих загроз

· Забезпечення відкритого доступу (в on-line режимі) до Генерального плану, плану зонування території міста, містобудівного кадастру, комплексної схеми розміщення стаціонарних тимчасових споруд та іншої документації.

Стратегічні дії, що виходять з аналізу слабких сторін міста та існуючих можливостей

· Створення та ведення містобудівного кадастру.

· Оновлення Генерального плану міста, плану зонування території міста, плану червоних ліній, розроблення детальних планів території мікрорайонів.

· Розроблення історико-архітектурного опорного плану з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичного ареалу міста.

· Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

· Розширення проїзних частин вулиць центральної частини міста та будівництво нових транспортних розв'язок, доріг з обов'язковим улаштуванням заїзних кишень.

· Будівництво пішохідних і велосипедних доріжок, підземних переходів.

· Забезпечення сучасним якісним медичним обладнанням та покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я.

· Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення.

Стратегічні дії, що виходять з аналізу слабких сторін міста та існуючих загроз

· Сприяння будівництву соціальної інфраструктури в усіх збудованих та нових житлових масивах.

· Поступова реновація житлового фонду.

· Охорона історичного центру міста та проведення реставрації старих забудов.

· Створення логістичних центрів, паркінгів для відстою вантажного транспорту при в'їзді в місто, винесення з центру міста автостанцій.

· Розроблення концепції реформування системи паркування на території міста.

· Сприяння відновленню роботи аеропорту.

· Співпраця з громадськими організаціями та засобами масової інформації щодо необхідності дотримання здорового способу життя.

Відповідальне місто

Стратегічні дії, що виходять з аналізу сильних сторін міста та існуючих можливостей

· Впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку міста на 2016 - 2025 роки.

· Розширення мережі соціальних закладів та підвищення якості надання соціальних послуг.

Стратегічні дії, що виходять з аналізу сильних сторін міста та існуючих загроз

· Розширення мережі об'єктів природно-заповідного фонду та збереження існуючих (винесення меж в натуру територій).

· Реалізація природоохоронних заходів.

· Реалізації соціальних проектів спільно з громадськими організаціями та бізнесом.

Стратегічні дії, що виходять з аналізу слабких сторін міста та існуючих можливостей

· Сприяння розвитку екологічних видів транспорту.

· Затвердження схеми озеленення міста. Розроблення та реалізація комплексної програми розвитку зелених насаджень та рекреаційних територій міста.

· Організація сортування всіх видів відходів, передача на утилізацію небезпечних відходів.

· Будівництво сучасного комплексу з переробки побутових відходів.

· Будівництво очисних споруд поверхневого стоку у водоохоронних зонах з використанням фітотехнологій.

· Забезпечення доступності для осіб з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури міста.

· Сприяння інтеграції дітей з особливими потребами.

Стратегічні дії, що виходять з аналізу слабких сторін міста та існуючих загроз

· Розроблення місцевого плану дій щодо покращення санітарно-екологічного стану річки Південний Буг та її притоків на території міста.

· Здійснення контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства.

· Моніторинг стану довкілля у місті, проведення інформаційно-просвітницьких кампаній серед населення, зокрема молоді та громадських організацій.

4. Погляд у майбутнє: стратегічна платформа міста

Система цінностей, місія міста та стратегічне бачення

Динамічні зміни середовища, в якому ми сьогодні живемо і розвиваємося, безпосередньо впливають на наше життя, привносять в нього безліч викликів і змін. Ми постійно, іноді усвідомлено, а часом і непомітно для себе, реагуємо на все те, що відбувається навколо нас. Природні, політичні, економічні зміни формують в сучасному світі ставлення людини до людини, до суспільства, до життя в цілому. В таких умовах, питання:

· Чим живуть люди?

· Про що вони мріють?

· Чого чекають від майбутнього?

· Якими цінностями вони керуються в житті?

набувають особливої актуальності.

Працюючи над розробленням Стратегії розвитку міста Хмельницького, ми не могли обійти ці питання, оскільки система цінностей будь-якої спільноти людей визначає принципи його існування, то, як і чим воно живе, як реагує на ті чи інші виклики, як бачить і розуміє не тільки своє минуле та сьогодення, але і своє майбутнє у сучасному світі.

Система цінностей, сформульована в ході розроблення Стратегії, є тим наріжним каменем, який надає усвідомлення всім подальшим змінам і вдосконаленням до яких прагне місто. Вона об'єднує в собі:

  

Сьогодні Хмельницький бачить себе містом, відкритим для широкого діалогу, конкурентоспроможним, готовим розвиватися динамічно і інноваційно. При цьому місто не забуває і про такі чинники як комфорт і безпека, які особливо важливі для його мешканців, і направляє всі свої зусилля і ресурси на їх постійне покращення.

Прагнення міста до постійного вдосконалення, ініціювання та реалізації нових ідей і проектів розкриває місто, як місто, що усвідомлює свою відповідальність у соціальному, економічному, екологічному та енергетичному вимірах.

Саме тому відповідальність - це та цінність, що набуває домінантного значення в системі цінностей міста Хмельницького, надає динаміки розвитку системи цінностей і служить викликом самому місту в його прагненні до реалізації поставлених Стратегією цілей і завдань.

Формулюючи місію міста Хмельницького, робоча група відштовхувалася від того, що місія:

· це відкрите, надихаюче звернення міста до його жителів, гостей, сусідів, партнерів, до своєї країни, світової громадськості,

· розкриває вище призначення міста, сенс його існування, сутність його прагнень,

· це відображення системи цінностей суспільства.

Розуміючи, що місія повинна об'єднувати і надихати людей, бути в гармонії з ідеями національного розвитку, враховувати інтереси і прагнення всіх, хто відчуває свою причетність до розвитку міста і відповідальність за його майбутнє, а також враховуючи результати аналізу громадської думки та Форуму розвитку, робочою групою запропоновано наступне формулювання місії міста Хмельницького:

  

Розуміння того, яким стане місто Хмельницький найближчим часом, тобто у часовому інтервалі розроблення і втілення Стратегії, є надзвичайно важливим.

· Чим воно відрізняється від інших міст?

· Які конкурентні переваги і унікальні компетенції буде мати?

· Які з його ініціатив і проектів стануть прикладом для наслідування іншими містами?

· Які люди будуть жити в місті, чим вони будуть пишатися, що будуть говорити і писати про своє місто?

Саме ці питання були в центрі уваги робочої групи при пошуку розуміння і осмислення можливого стратегічного бачення міста. Формулюючи стратегічне бачення міста Хмельницького, ми фактично даємо опис його бажаного стану в майбутньому.

  

5. Система сфер розвитку міста. Стратегічні та операційні цілі

При визначенні ключових сфер розвитку міста робоча група керувалась основоположними принципами триєдиної концепції сталого розвитку:

  

Враховуючи результати стратегічного аналізу міста, матеріали Форуму розвитку, актуальні потреби громади та спираючись на розуміння стратегічної платформи, визначено наступні стратегічні сфери розвитку міста Хмельницького:

  

Для кожної Сфери розвитку визначені стратегічні та операційні цілі:

  

Місто Хмельницький прагне посісти провідне місце серед міст України щодо добробуту мешканців, комфортності проживання та розвитку економіки завдяки розвитку промислового комплексу, який має бути конкурентоспроможним та позиціонуватиме місто як економічний центр Хмельницької області; активному залученню інвестицій в економіку та інфраструктуру міста; сприянню впровадженню інновацій; створенню сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу; впровадженню ефективних інструментів місцевого економічного розвитку, які базуються на ефективній співпраці та партнерстві влади, громади та бізнесу; активному залученню до управління містом молоді та розвитку духовного і творчого потенціалу населення; розвитку трудових ресурсів; розвитку інфраструктури міста на основі впровадження проектів енергоефективності та енергозбереження; поліпшенню стану навколишнього природного середовища.

Досягнення високих стандартів якості життя відбуватиметься в результаті підвищення конкурентоспроможності місцевої економіки та збільшення обсягів власних доходів бюджету міста, які спрямовуватимуться на реалізацію міських соціальних програм.

У якості джерел фінансування місцевого економічного розвитку необхідно розглядати ресурси всіх економічних агентів, які можуть бути спрямовані на забезпечення економічних потреб міста, зокрема, фінансові ресурси міського, обласного та державного бюджетів, приватних суб'єктів господарювання, неурядових організацій, фізичних осіб, а також іноземних держав та міжнародних організацій. Орієнтація влади міста на залучення зовнішніх не бюджетних джерел для фінансування місцевого економічного розвитку зумовлює потребу в створенні позитивного іміджу території.

Для залучення достатнього обсягу фінансових ресурсів представникам влади міста необхідно постійно вдосконалювати навички у сфері підготовки необхідних пакетів документів та представлення усім зацікавленим сторонам інвестиційних та інших проектів у сфері місцевого економічного розвитку.

  

Ця сфера передбачає розвиток міста Хмельницького як міста, що впевнено демонструє свою готовність і спроможність до побудови рівного діалогу, плідної співпраці та відкритого, довгострокового партнерства з внутрішніми та зовнішніми інвесторами, де діють конкурентоспроможні підприємства, що здатні енергійно і компетентно діяти на міжнародному, національному та місцевому ринках, швидко та ефективно реагувати на внутрішні зміни та зовнішні виклики.

Стратегічна ціль A.1.
Розвиток діалогу та довіри між бізнесом і владою.

Розуміння цілі полягає в розвитку діалогу та довіри між бізнесом і владою - налагодженні співпраці представників влади та бізнесу з метою вирішення проблемних питань у здійсненні підприємницької діяльності, залученні суб'єктів підприємництва до забезпечення сталого економічного розвитку міста.

A.1.1. Налагодження координації дій між містом та областю у стимулюванні економічного зростання.

A.1.2. Стимулювання реалізації проектів, заснованих на партнерстві бізнесу і влади.

A.1.3. Налагодження механізмів зворотного зв'язку у діалозі бізнесу та влади.

Стратегічна ціль A.2.
Легкість ведення бізнесу.

Ціль передбачає усунення бар'єрів та адміністративних перешкод при здійсненні господарської діяльності, впровадження комплексного інформаційно-консультативного забезпечення, розширення мережі об'єктів інфраструктури підтримки бізнесу, популяризація ідей підприємництва, сприяння професійному росту кадрів у сфері підприємництва.

A.2.1. Дебюрократизація дозвільної системи та наближення її до міжнародних критеріїв Світового Банку "DoingBusiness".

A.2.2. Створення інноваційної системи підтримки бізнесу.

A.2.3. Впровадження програми підтримки підприємців-початківців.

Стратегічна ціль A.3.
Формування простору інвестиційного партнерства.

Ціль передбачає формування простору інвестиційного партнерства, створення сприятливих умов для залучення інвестицій та вдосконалення системи обслуговування інвесторів, забезпечення підготовки якісних інвестиційних продуктів, створення позитивного інвестиційного іміджу.

A.3.1. Створення сприятливого інвестиційного клімату та сучасної інфраструктури підтримки та супроводження інвесторів.

A.3.2. Розвиток системи муніципального маркетингу та брендингу.

Стратегічна ціль A.4.
Розбудова точок економічного зростання.

Ціль передбачає фокусування на стимулюванні розвитку тих галузей економіки, де формуються і підсилюються глобальні тренди зростання і де місто традиційно має сильні конкурентні позиції. Для стимулювання розвитку ми прагнемо сформувати сучасні екосистеми бізнесу та інновацій, що стануть рушійною силою економічного прогресу міста та будуть сприяти створенню умов і можливостей для впровадження моделей інклюзивного розвитку.

A.4.1. Формування екосистеми інновацій у промисловості.

A.4.2. Формування екосистеми IT-сектору та креативних галузей економіки.

A.4.3. Формування екосистеми сфери послуг, включаючи логістику та торгівлю.

A.4.4. Формування екосистеми легкої та агропереробної промисловості.

Стратегічна ціль A.5.
Розвиток експортного потенціалу.

Ціль передбачає сприяння виходу підприємств на міжнародний рівень та підвищення їх експортного потенціалу, поширення інформації про експортні можливості місцевих виробників та забезпечення їх участі у міжнародних промоційних заходах.

A.5.1. Створення інфраструктури підтримки місцевого експорту.

A.5.2. Підтримка виходу місцевих підприємств на зовнішні ринки (у тому числі на основі розвитку системи муніципального маркетингу та брендингу).

МІСЬКІ ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ

· Програма міжнародного співробітництва та промоції міста Хмельницького на 2016 - 2020 роки.

· Програма сприяння та розвитку підприємництва м. Хмельницького на 2017 - 2018 роки.

· Програма фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради "Агенція розвитку міста" на 2017 - 2018 роки.

Індикативні показники моніторингу та оцінювання ефективності реалізації сфери розвитку А. Місто-підприємець

Індикатори

Одиниця виміру

Кількість новостворених підприємств

одиниць

Кількість малих та середніх підприємств

одиниць

Кількість фізичних осіб - підприємців

одиниць

Питома вага надходжень від суб'єктів малого та середнього підприємництва до загальних надходжень бюджету міста

%

Обсяг прямих іноземних інвестицій

тис. дол. США

Кількість поданих заявок на отримання грантової допомоги

одиниць

Кількість виграних грантових конкурсів

одиниць

Обсяг капітальних інвестицій

тис. гривень

Обсяг реалізованої промислової продукції

тис. гривень

Обсяг експорту товарів та послуг

тис. гривень

Кількість підприємств-експортерів товарів та послуг

одиниць

  

Передбачає розвиток зручної інфраструктури міста, підвищення рівня безпеки та надання послуг його мешканцям, що ґрунтуються на поступовому впровадженні SMART-технологій та рішень, як на рівні управління містом, так і на рівні їх впровадження в повсякденне життя міста.

Стратегічна ціль B.1.
Розумне управління містом.

Ціль передбачає прозоре та розумне управління існуючими ресурсами міста.

B.1.1. Запровадження електронного урядування в місті.

B.1.2. Налагодження комунікації з мешканцями міста "Єдиний комунікаційний канал".

Стратегічна ціль B.2.
Розумні містобудування та інфраструктура.

Ціль передбачає відповідність містобудівної документації сучасним стандартам, здійснення контролю у сфері містобудівної діяльності, створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову міста та розвиток інфраструктури.

B.2.1. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову міста.

B.2.2. Розвиток інфраструктури та інженерних комунікацій у відповідності до сучасних європейських критеріїв і норм енергоефективного будівництва.

Стратегічна ціль B.3.
Створення зручної та сучасної транспортної інфраструктури.

Ціль передбачає удосконалення дорожньо-транспортної інфраструктури міста, покращення якості та доступності транспортних послуг, запровадження інноваційних технологій.

B.3.1. Удосконалення дорожньо-транспортної інфраструктури.

B.3.2. Покращення якості та доступності транспортних послуг.

B.3.3. Впровадження SMART-рішень в управлінні міською транспортною системою.

Стратегічна ціль B.4.
Місто якісних та доступних послуг.

Ціль передбачає підвищення якісного рівня та доступності послуг для населення завдяки впровадженню інноваційних рішень.

B.4.1. Покращення якості та доступності сучасних медичних послуг, впровадження SMART-рішень в сфері надання медичних послуг.

B.4.2. Інноваційний розвиток системи освіти та науки.

B.4.3. Удосконалення системи управління житловим фондом.

Стратегічна ціль B.5.
Молодіжне місто сучасної культури, мистецтва та спорту.

Ціль передбачає збереження самобутньої міської культури, створення можливостей для подальшого розвитку культури та спорту, креативного розвитку дітей та молоді, формування іміджу міста як освітнього, культурного та спортивного центру Хмельницької області та Поділля.

B.5.1. Створення нових майданчиків у культурно-мистецькому просторі міста.

B.5.2. Розвиток різних напрямів сучасного мистецтва та їх промоція.

B.5.3. Розвиток сучасної спортивної інфраструктури та залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою і спортом.

МІСЬКІ ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ

· Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015 - 2020 роки (Програма N 80).

· Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017 - 2019 роки (Положення N 3).

· Програма "Громадські ініціативи" міста Хмельницького на 2016 - 2020 роки (Положення N 7).

· Питна вода міста Хмельницького на 2007 - 2020 роки.

· Програма розвитку міського електротранспорту на 2016 - 2020 роки (Програма N 37).

· Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства міста Хмельницького на 2017 - 2020 роки.

· Програма сприяння діяльності ОСББ, розвитку самоорганізації співвласників житла у багатоквартирних будинках міста Хмельницького на 2016 - 2018 роки (Програма N 74).

· Програма "Здоров'я хмельничан" на 2017 - 2021 роки (Програма N 4).

· Програма підтримки обдарованих дітей міста Хмельницького.

· Програма військово-патріотичного виховання мешканців міста Хмельницького на 2016 - 2020 роки (Програма N 4).

· Програма розвитку та функціонування української мови на 2016 - 2020 роки (Програма N 23).

· Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року "50 кроків, що змінять місто" (Програма N 16).

· Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017 - 2021 роки (Програма N 2).

· Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмельницькому на 2017 - 2021 роки.

· Програма розвитку велоінфраструктури м. Хмельницького на 2017 - 2025 роки (Програма N 33).

· Програма забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території міста Хмельницького на 2016 - 2020 роки (Програма N 3).

· Комплексна програма профілактики, попередження адміністративних правопорушень та покращення забезпечення громадського правопорядку для жителів міста Хмельницького на 2016 - 2020 роки (Програма N 7).

· Програма покращення координації та повсякденної (оперативної) діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку на території м. Хмельницького на 2016 - 2020 роки (Програма N 4).

· Програми підвищення рівня безпеки пасажирських перевезень на території міста Хмельницького на 2017 рік.

Індикативні показники моніторингу та оцінювання ефективності реалізації сфери розвитку В. Комфортне та безпечне місто

Індикатори

Одиниця виміру

Забезпеченість житлом на 1 мешканця

кв. м

Кількість створених ОСББ

одиниць

Рівень зношеності мереж водопостачання та теплових мереж

%

Кількість світлоточок

одиниць

Загальна протяжність автомобільних доріг та велосипедних доріжок

км

Частка пасажироперевезень електротранспорт

%

Кількість місць для паркування автомобілів

одиниць

Смертність населення у дорожньо-транспортних пригодах на 10 тис. населення

одиниць

Кількість злочинів на 10 тис. населення

одиниць

Кількість навчальних закладів

одиниць

Чисельність дітей у дошкільних закладах у розрахунку на 100 місць

осіб

Кількість переможців всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних змагань

осіб

Кількість споруд для занять спортом та спортивних майданчиків

одиниць

Кількість амбулаторій загальної практики - сімейної медицини

одиниць

Середня тривалість життя мешканців

років

Рівень захворюваності населення

%

Кількість туристичних об'єктів

одиниць

  

Відповідальність займає одне з провідних місць в системі цінностей міста. Свідченням цього є прагнення наповнити цю цінність енергією конкретних справ, що знайшли своє відображення у стратегічній сфері розвитку "Відповідальне місто". Під цим ми розуміємо енергетичну, екологічну та соціальну відповідальність.

Стратегічна ціль C.1.
Місто енергетичної ефективності та незалежності.

Розуміння цілі полягає в підвищенні енергоефективності у всіх сферах життєдіяльності міста, залученні міжнародної фінансової та технічної допомоги на реалізацію енергоефективних проектів та в запровадженні відновлювальних джерел енергії, проведенні інформаційно-роз'яснювальної кампанії щодо ощадливого споживання енергоресурсів.

C.1.1. Реалізація Плану дій сталого енергетичного розвитку міста на 2016 - 2025 роки.

C.1.2. Стимулювання впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та SMART-рішень.

C.1.3. Форсування використання відновлюваних та альтернативних джерел енергії.

Стратегічна ціль C.2.
Екологічно чисте місто.

Розуміння цілі полягає в озелененні міста, збільшенні паркових зон у всіх мікрорайонах міста, розширенні мережі природно-заповідного фонду, створенні ефективної системи поводження з відходами, організації систематичного моніторингу стану довкілля, підвищенні екологічної свідомості мешканців міста.

C.2.1. Забезпечення чистоти водойм, повітря та території міста.

C.2.2. Озеленення міста.

C.2.3. Формування свідомого ставлення мешканців до стану довкілля.

Стратегічна ціль C.3.
Місто соціальної відповідальності та соціальних інновацій.

Розуміння цілі полягає в покращені на основі концепції інклюзивного розвитку системи соціальних послуг та допомоги, що надає місто особам та окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати.

C.3.1. Підвищення рівня надання соціальних послуг і соціального захисту населення, надання соціальних послуг за принципом "Єдиного вікна".

C.3.2. Підтримка розвитку соціального підприємництва.

C.3.3. Розвиток освітніх інституцій, що впроваджують програми інклюзивної освіти.

МІСЬКІ ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ

· План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Хмельницького на 2016 - 2025 роки.

· Програма часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності на 2015 - 2017 роки (Програма N 2).

· Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних житлових будинків м. Хмельницького на 2016 - 2020 роки (Програма N 25).

· Програма енергоефективної модернізації внутрішнього та зовнішнього освітлення міста Хмельницького на 2016 - 2017 роки.

· Програма охорони довкілля міста Хмельницького на 2016 - 2020 роки (Програма N 31).

· Програма зайнятості населення міста Хмельницького на 2015 - 2017 роки.

· Програма підтримки сім'ї на 2016 - 2020 роки.

· Програма соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей на 2016 - 2017 роки (Програма N 56).

· Міська програма правової освіти населення на 2016 - 2020 роки.

· Комплексна Програма "Піклування" в місті Хмельницькому на 2017 - 2021 роки.

Індикативні показники моніторингу та оцінювання ефективності реалізації сфери розвитку С. Відповідальне місто

Індикатори

Одиниця виміру

Обсяг споживання енергоносіїв в бюджетній сфері:

 

- електричної енергії,

МВт·год

- природного газу

тис. куб. м

Обсяг споживання енергоносіїв в комунальній сфері:

 

- електричної енергії,

МВт·год

- природного газу

тис. куб. м

Кількість пілотних проектів у сфері альтернативної та відновлюваної енергетики

одиниць

Площа теплоізольованих зовнішніх стін будівель житлового фонду комунальної власності та ОСББ

кв. м

Кількість теплової енергії, спожитої на 1 кв. м опалювальної площі будівель житлового фонду

кВт·год / кв. м в рік

Площа теплоізольованих зовнішніх стін будівель бюджетних установ

кв. м

Кількість теплової енергії, спожитої на 1 кв. м опалювальної площі будівель бюджетних установ

кВт·год / кв. м в рік

Питома вага твердих побутових відходів, які переробляються

%

Рівень сортування побутових відходів

%

Кількість суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами

одиниць

Обсяг скидів шкідливих речовин у водні об'єкти

тонн / кв. км / рік

Обсяг викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря (стаціонарними та пересувними джерелами)

тонн/рік

Кількість створених об'єктів дозвілля та відпочинку

одиниць

Площа зелених зон загального користування

кв. м

Площа зон природно-заповідного фонду

кв. м

Кількість проведених заходів екологічного спрямування

одиниць

Питома вага вразливих верств населення, яким надається соціальна допомога

%

Кількість послуг, які надають заклади соціального обслуговування

одиниць

Кількість закладів, які здійснюють інклюзивне навчання

одиниць

Рівень охоплення інклюзивною освітою дітей з особливими потребами

%

Кількість програм соціального підприємництва

одиниць

6. Впровадження, моніторинг та оцінка результативності реалізації Стратегії

Реалізація Стратегії здійснюватиметься на основі партнерства, координації та узгодження діяльності всіх основних учасників цього процесу відповідно до Плану дій з реалізації Стратегії (далі - План дій) та інших цільових програм. Пріоритетні напрями та стратегічні цілі розвитку міста конкретизуватимуться у щорічних програмах економічного та соціального розвитку міста.

План дій з реалізації Стратегії передбачає два етапи:

перший - 2017 - 2020 роки;

другий - 2021 - 2025 роки.

Планом дій буде визначено комплекс організаційних, фінансових та інформаційних заходів, фінансове забезпечення яких здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету, державного бюджету, інвесторів, власних коштів підприємств, міжнародної технічної допомоги та коштів міжнародних фінансових організацій.

Досягнення стратегічних цілей визначатиметься за допомогою індикаторів результативності виконання заходів шляхом порівняння фактично отриманих значень індикаторів з показниками на момент прийняття Стратегії.

Моніторинг стану реалізації Стратегії здійснюється щороку. На його підставі готуються річний та підсумковий звіти з початку реалізації Стратегії щодо стану виконання Плану дій та досягнення визначеного стратегічного бачення міста.

Моніторингові звіти є відкритими документами і використовуються для уточнення цілей та завдань, визначених у міських програмах, спрямованих на розвиток міста.

7. Подяка за участь у розробці Стратегії розвитку міста

Стратегія розвитку міста Хмельницького розроблена в результаті співпраці профільних експертів, аналітиків, науковців, представників громадських організацій.

Висловлюємо подяку усім небайдужим до майбутнього нашого міста хмельничанам за активну громадську позицію та бажання внести свій вклад в розвиток Хмельницького!

Особлива подяка експертам проекту Української Партнерської Платформи "The Bright side of Ukraine" Олександру Алєшко та Євгену Клісенко, добровольцю Корпусу Миру США в Україні Алану Янгу, а також Почесному громадянину міста Швецю Володимиру Федоровичу!

 

 

Начальник
управління економіки

О. Новодон

 

Додаток 2
до рішення Хмельницької міської ради
31.05.2017 N 2

План дій з реалізації Стратегії розвитку міста Хмельницького на 2017 - 2020 роки

Вступ

План дій з реалізації Стратегії розвитку міста Хмельницького на 2017 - 2020 роки (далі - План дій) сформовано з метою забезпечення неухильного виконання відповідальними виконавцями визначених стратегічних та оперативних цілей розвитку міста за трьома сферами розвитку:

A. Місто-підприємець.

B. Комфортне та безпечне місто.

C. Відповідальне місто.

Підготовка Плану дій проводилася відповідальними виконавчими органами міської ради на підставі матеріалів робочої групи з розробки Стратегії розвитку міста та відповідно до цілей, визначених у Стратегії.

Для забезпечення реалізації цілей розроблені проекти, які містять опис досягнення цілі, перелік виконавців та співвиконавців, терміни реалізації та джерела фінансування, очікуваний результат та індикатори досягнення.

Впровадження проектів можливе за рахунок коштів міського бюджету, у тому числі бюджету розвитку; коштів державного бюджету, у тому числі державного фонду регіонального розвитку; власних коштів підприємств; коштів інвесторів; коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій; інших джерел, не заборонених законодавством.

Співвідношення стратегічних та операційних цілей з проектами

  

Сфера розвитку A. Місто-підприємець

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Проекти

Стратегічна ціль A.1.
Розвиток діалогу та довіри між бізнесом і владою

A.1.1. Налагодження координації дій між містом та областю у стимулюванні економічного зростання

Створення системи конструктивної співпраці на рівні "місто-область"

A.1.2. Стимулювання реалізації проектів, заснованих на партнерстві бізнесу і влади

Сприяння в отриманні доступу до фінансових ресурсів суб'єктами підприємництва

Реалізація інвестиційних проектів у партнерстві з бізнесом

A.1.3. Налагодження механізмів зворотного зв'язку у діалозі бізнесу та влади

Ефективне функціонування дорадчо-консультативного органу з питань розвитку підприємництва

Виявлення нагальних проблемних питань у діяльності підприємств міста та шляхів їх вирішення через співпрацю з міською владою

Визначення потреби у робітничих кадрах підприємств міста для формування регіонального замовлення

Проект "Купуй Хмельницьке!"

Стратегічна ціль A.2.
Легкість ведення бізнесу

A.2.1. Дебюрократизація дозвільної системи та наближення її до міжнародних критеріїв Світового Банку "Doing Business"

Впровадження електронного урядування у процедурах надання документів дозвільного характеру та адміністративних послуг суб'єктам господарювання

Перегляд та спрощення інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг

A.2.2. Створення інноваційної системи підтримки бізнесу

Створення комунальної установи "Агенція розвитку міста"

Заснування центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB

Створення та підтримка інформаційно-консультаційного ресурсу для бізнесу

A.2.3. Впровадження програми підтримки підприємців-початківців

Реалізація проекту "Школа молодого підприємця"

Стратегічна ціль A.3.
Формування простору інвестиційного партнерства

A.3.1. Створення сприятливого інвестиційного клімату та сучасної інфраструктури підтримки та супроводження інвесторів

Налагодження ефективної системи супроводу інвестора

Проведення інвентаризації земельних ділянок та промислових майданчиків, що можуть бути запропоновані інвесторам

Розроблення промоційних матеріалів та презентації щодо можливостей інвестування у місті Хмельницькому

Розроблення та просування інвестиційних проектів, що спрямовані на розвиток міста

A.3.2. Розвиток системи муніципального маркетингу та брендингу

Розроблення та просування бренду міста

Стратегічна ціль A.4.
Розбудова точок економічного зростання

A.4.1. Формування екосистеми інновацій у промисловості

Створення індустріального парку

A.4.2. Формування екосистеми IT-сектору та креативних галузей економіки

Сприяння розвитку IT-сектору

A.4.3. Формування екосистеми сфери послуг, включаючи логістику та торгівлю

Покращення естетичного вигляду міста

Розвиток інфраструктури ринків

Підтримка місцевих товаровиробників

Співпраця з Хмельницькою обласною радою щодо відкриття Міжнародного аеропорту Хмельницький

Створення логістичного центру

A.4.4. Формування екосистем легкої та агропереробної промисловості

Створення передумов для формування кластеру легкої промисловості

Створення дизайн-студій, проведення fashion-фестивалів, показів

Створення "еко-біржі" для забезпечення зв'язку між інвестором, виробником та споживачем

Розширення мережі малих переробних підприємств

Стратегічна ціль A.5.
Розвиток експортного потенціалу

A.5.1. Створення інфраструктури підтримки місцевого експорту

Проведення міжнародного Форуму економічного розвитку Хмельницького

Співпраця та сприяння роботі центру підтримки бізнесу

A.5.2. Підтримка виходу місцевих підприємств на зовнішні ринки (у тому числі на основі розвитку системи муніципального маркетингу та брендингу)

Розроблення та просування бренду місцевого виробника

Залучення місцевих виробників до участі у різнопланових виставково-ярмаркових заходах, форумах, бізнес-зустрічах за кордоном

  

Сфера розвитку B. Комфортне та безпечне місто

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Проекти

Стратегічна ціль B.1.
Розумне управління містом

B.1.1. Запровадження електронного урядування в місті

Впровадження електронного документообігу у Хмельницькій міській раді

Відкритий офіс

Хмельницький - розумне місто

B.1.2. Налагодження комунікації з мешканцями міста "Єдиний комунікаційний канал"

Створення автоматизованого центру управління міським господарством

Стратегічна ціль B.2.
Розумні містобудування та інфраструктура

B.2.1. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову міста

Сучасна та прозора містобудівна документація

B.2.2. Розвиток інфраструктури та інженерних комунікацій у відповідності до сучасних європейських критеріїв і норм енергоефективного будівництва

Будівництво навчальних закладів, реконструкція та добудова існуючих закладів

Доступне житло

Будівництво водогону від с. Чернелівка, міських водопровідних мереж

Стратегічна ціль B.3.
Створення зручної та сучасної транспортної інфраструктури

B.3.1. Удосконалення дорожньо-транспортної інфраструктури

Будівництво автошляхів, доріг, капітальний ремонт доріг та мостів

Реформування системи паркування на території міста

B.3.2. Покращення якості та доступності транспортних послуг

Зручна транспортна мережа міста

B.3.3. Впровадження SMART-рішень в управлінні міською транспортною системою

Ефективна система управління транспортною мережею міста

Стратегічна ціль B.4.
Місто якісних та доступних послуг

B.4.1. Покращення якості та доступності сучасних медичних послуг, впровадження SMART-рішень в сфері надання медичних послуг

Сімейна медицина для хмельничан

Інформаційні технології на службі здоров'я

B.4.2. Інноваційний розвиток системи освіти та науки

Інноваційна освіта

B.4.3. Удосконалення системи управління житловим фондом

Реформування житлово-комунального господарства

Стратегічна ціль B.5.
Молодіжне місто сучасної культури, мистецтва та спорту

B.5.1. Створення нових майданчиків у культурно-мистецькому просторі міста

Створення нових культурних об'єктів

B.5.2. Розвиток різних напрямів сучасного мистецтва та їх промоція

Хмельницький - арт-місто 21 століття

B.5.3. Розвиток сучасної спортивної інфраструктури та залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою і спортом

Будівництво спортивних споруд та майданчиків

Розвиток велосипедної інфраструктури

  

Сфера розвитку C. Відповідальне місто

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Проекти

Стратегічна ціль C.1.
Місто енергетичної ефективності та незалежності

C.1.1. Реалізація Плану дій сталого енергетичного розвитку міста на 2016 - 2025 роки

Реалізація енергоефективних заходів ПДСЕР

C.1.2. Стимулювання впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та SMART-рішень

Створення "Центру Енергоефективності"

C.1.3. Форсування використання відновлюваних та альтернативних джерел енергії

Встановлення малих сонячних електростанцій (СЕС) на дахах об'єктів комунальної власності та бюджетних закладів міста

Будівництво та експлуатація комплексу по збору та утилізації звалищного газу з полігону побутових відходів, виробництво електроенергії

Стратегічна ціль C.2.
Екологічно чисте місто

C.2.1. Покращення стану водойм, повітря та території міста

Чисте місто

Будівництво сміттєпереробного комплексу з сухим анаеробним зброджуванням та виробництвом dRDF пелет

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Південний Буг, Кудрянка, Плоска

Будівництво вуличних мереж водовідведення, каналізаційних колекторів, каналізаційних насосних станцій у мікрорайонах міста та масивах індивідуальної забудови

Реконструкція/модернізація каналізаційних очисних споруд

C.2.2. Озеленення міста

Хмельницький - місто парків і скверів

Природно-заповідний фонд. Екологічна мережа міста

C.2.3. Формування свідомого ставлення мешканців до стану довкілля

Свідомі громадяни - чисте місто

Стратегічна ціль C.3.
Місто соціальної відповідальності та соціальних інновацій

C.3.1. Підвищення рівня надання соціальних послуг і соціального захисту населення, надання соціальних послуг за принципом "Єдиного вікна"

Турботливе суспільство

C.3.2. Підтримка розвитку соціального підприємництва

Стимулювання участі бізнесу у соціальному розвитку громади

C.3.3. Розвиток освітніх інституцій, що впроваджують програми інклюзивної освіти

Доступна та якісна інклюзивна освіта

Каталог проектів

  

Сфера розвитку A. Місто-підприємець

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.1. Розвиток діалогу та довіри між бізнесом і владою

Операційна ціль

A.1.1. Налагодження координації дій між містом та областю у стимулюванні економічного зростання

Назва проекту

Створення системи конструктивної співпраці на рівні "місто-область"

Цілі проекту

Підвищення результативності діяльності органів виконавчої влади та міської ради у результаті синергічного ефекту

Стислий опис проекту

Організація "круглих столів", робочих зустрічей, нарад; забезпечення участі представників органів виконавчої влади та міської ради у спільних заходах щодо вирішення стратегічних питань місцевого значення

Очікувані результати

Налагодження комунікації між місцевими органами виконавчої влади та міською радою

Індикатори виконання

Ефективне вирішення стратегічних питань місцевого значення

Виконавці проекту

Хмельницька міська рада

Співвиконавці

Виконавчі органи міської ради

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

-

Джерела фінансування

-

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Спільне розроблення та підписання Меморандуму про співпрацю Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької обласної ради та Хмельницької міської ради

Хмельницька міська рада, місцеві органи виконавчої влади

2017 рік

2.

Проведення спільних "круглих столів", робочих зустрічей, нарад представників органів виконавчої влади та міської ради

Хмельницька міська рада

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.1. Розвиток діалогу та довіри між бізнесом і владою

Операційна ціль

A.1.2. Стимулювання реалізації проектів, заснованих на партнерстві бізнесу і влади

Назва проекту

Сприяння в отриманні доступу до фінансових ресурсів суб'єктами підприємництва

Цілі проекту

Стимулювання розвитку підприємницької діяльності шляхом фінансової підтримки суб'єктів підприємництва

Стислий опис проекту

Надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва шляхом часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

Очікувані результати

Реалізація інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

Індикатори виконання

Кількість суб'єктів підприємництва, що отримали фінансову підтримку, од.
Кількість реалізованих інвестиційних проектів, од.

Виконавці проекту

Управління економіки

Співвиконавці

Фінансове управління

Період впровадження

2017 - 2018 роки (за результатами впровадження проекту буде прийняте рішення про його продовження або скасування)

Вартість проекту, тис. грн.

3000,0

Джерела фінансування

Кошти міського бюджету

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами суб'єктам господарювання, що реалізують інвестиційні проекти

Управління економіки

2017 - 2018 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.1. Розвиток діалогу та довіри між бізнесом і владою

Операційна ціль

A.1.2. Стимулювання реалізації проектів, заснованих на партнерстві бізнесу і влади

Назва проекту

Реалізація інвестиційних пропозицій у партнерстві з бізнесом

Цілі проекту

Забезпечення розробки та реалізації пріоритетних для міста інвестиційних проектів, залучення бізнесу до їх впровадження

Стислий опис проекту

Формування інвестиційних пропозицій, які можуть бути реалізовані спільно з бізнесом, підготовка на їх основі інвестиційних проектів, а також їх презентація бізнесовим колам міста

Очікувані результати

Реалізація пріоритетних для міста інвестиційних проектів у партнерстві з бізнесом

Індикатори виконання

Кількість реалізованих пріоритетних для міста інвестиційних проектів у партнерстві з бізнесом

Виконавці проекту

Комунальна установа "Агенція розвитку міста", управління економіки

Співвиконавці

-

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет, кошти суб'єктів господарювання приватної форми власності, інші незаборонені законодавством кошти

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Підготовка пакету інвестиційних пропозицій

КУ "Агенція розвитку міста", управління економіки

2017 рік

2.

Розроблення проектно-кошторисної документації проектів

КУ "Агенція розвитку міста", управління економіки

2017 - 2018 роки

3.

Розроблення Положення про порядок та умови проведення інвестиційного конкурсу на кращі умови реалізації інвестиційних проектів

КУ "Агенція розвитку міста", управління економіки

2018 рік

4.

Проведення інвестиційного конкурсу на кращі умови реалізації інвестиційних проектів

Конкурсна комісія

2018 рік

5.

Укладення інвестиційних договорів та реалізація інвестиційних проектів

Хмельницька міська рада

2019 - 2020 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.1. Розвиток діалогу та довіри між бізнесом і владою

Операційна ціль

A.1.3. Налагодження механізмів зворотного зв'язку у діалозі бізнесу та влади

Назва проекту

Ефективне функціонування дорадчо-консультативного органу з питань розвитку підприємництва

Цілі проекту

Забезпечення конструктивного діалогу з підприємницьким середовищем міста з питань ведення підприємницької діяльності

Стислий опис проекту

Організація ефективної роботи координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Очікувані результати

Ефективна співпраця бізнесу та влади

Індикатори виконання

Кількість вироблених пропозицій та рекомендацій щодо створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва в місті, од.

Виконавці проекту

Управління економіки, координаційна рада з питань розвитку підприємництва

Співвиконавці

Представники бізнесових кіл, громадських об'єднань підприємців, громадських діячі, науковці тощо

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

-

Джерела фінансування

-

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Щоквартальне проведення засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Управління економіки

2017 - 2020 роки

2.

Організація процесу виконання протокольних рішень засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Управління економіки

2017 - 2020 роки

3.

Моніторинг виконання протокольних рішень засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Управління економіки

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.1. Розвиток діалогу та довіри між бізнесом і владою

Операційна ціль

A.1.3. Налагодження механізмів зворотного зв'язку у діалозі бізнесу та влади

Назва проекту

Виявлення нагальних проблемних питань у діяльності підприємств міста та шляхів їх вирішення через співпрацю з міською владою

Цілі проекту

Забезпечення конструктивного діалогу з підприємницьким середовищем міста

Стислий опис проекту

Організація виїзних нарад з метою ознайомлення з виробничими процесами підприємств, їх здобутками та проблемними питаннями

Очікувані результати

Налагодження співпраці бізнесу та влади, популяризація кращих практик ведення підприємницької діяльності в місті

Індикатори виконання

Кількість відвіданих підприємств та вирішених нагальних проблем у їх діяльності, од.

Виконавці проекту

Управління економіки

Співвиконавці

Виконавчі органи міської органи

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

-

Джерела фінансування

-

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Проведення виїзних нарад на підприємствах міста

Управління економіки

2017 - 2020 роки

2.

Сприяння вирішенню виявлених проблемних питань підприємств (виконання протокольних рішень)

Виконавчі органи міської органи

2017 - 2020 роки

3.

Популяризація кращих практик ведення підприємницької діяльності міста

Управління економіки

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.1. Розвиток діалогу та довіри між бізнесом і владою

Операційна ціль

A.1.3. Налагодження механізмів зворотного зв'язку у діалозі бізнесу та влади

Назва проекту

Визначення потреби у робітничих кадрах підприємств міста для формування регіонального замовлення

Цілі проекту

Забезпечення підготовки фахівців та робітничих кадрів відповідно до потреб підприємств міста

Стислий опис проекту

Моніторинг потреб підприємств міста у фахівцях та робітничих кадрах в розрізі професій, врахування потреб ринку при формуванні регіонального замовлення на їх підготовку

Очікувані результати

Наближення професійно-технічної освіти у місті до потреб ринку

Індикатори виконання

Відсоток забезпечення закладами професійно-технічної освіти потреби підприємств міста у робітничих кадрах, %

Виконавці проекту

Департамент освіти та науки

Співвиконавці

Управління економіки

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

-

Джерела фінансування

-

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Проведення моніторингу потреб підприємств міста у фахівцях та робітничих кадрах в розрізі професій

Управління економіки

2017 - 2020 роки

2.

Формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням потреб підприємств міста

Департамент освіти та науки

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.1. Розвиток діалогу та довіри між бізнесом і владою

Операційна ціль

A.1.3. Налагодження механізмів зворотного зв'язку у діалозі бізнесу та влади

Назва проекту

Проект "Купуй Хмельницьке!"

Цілі проекту

Налагодження діалогу та довіри бізнесу через реалізацію заходів з підтримки місцевих товаровиробників

Стислий опис проекту

Проведення виставково-ярмаркових заходів з підтримки місцевих товаровиробників, розроблення логотипу продукції товаровиробників міста "Купуй Хмельницьке!"

Очікувані результати

Підвищення рівня довіри бізнесу до влади, збільшення ролі місцевих товаровиробників та зростання поінформованості мешканців міста про продукцію, що ними виготовляється

Індикатори виконання

Зростання обсягів реалізованої продукції місцевих товаровиробників, %

Виконавці проекту

Хмельницька торгово-промислова палата, управління економіки

Співвиконавці

Управління торгівлі, управління житлово-комунального господарства, управління культури і туризму

Період впровадження

2017 - 2018 роки

Вартість проекту, тис. грн.

400,0

Джерела фінансування

Міський бюджет

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Організація та проведення виставково-ярмаркових заходів з підтримки місцевих товаровиробників

Хмельницька торгово-промислова палата, управління економіки, управління торгівлі, управління житлово-комунального господарства, управління культури і туризму

2017 - 2018 роки

2.

Розроблення логотипу "Купуй Хмельницьке!"

Управління економіки

2017 рік

3.

Співпраця з торговими мережами міста для маркування продукції місцевих товаровиробників логотипом "Купуй Хмельницьке!" та їх розміщенням наспеціально виділених стендах

Управління торгівлі

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.2. Легкість ведення бізнесу

Операційна ціль

A.2.1. Дебюрократизація дозвільної системи та наближення її до міжнародних критеріїв Світового Банку "Doing Business"

Назва проекту

Впровадження електронного урядування у процедурах надання документів дозвільного характеру та адміністративних послуг суб'єктам господарювання

Цілі проекту

Можливість здійснювати прийом звернень суб'єктів господарювання через веб-ресурси

Стислий опис проекту

Запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг суб'єктам господарювання

Очікувані результати

Якісне обслуговування суб'єктів господарювання міста у найкоротші терміни; забезпечення прозорості та відкритості розгляду звернень

Індикатори виконання

Скорочення часу обслуговування суб'єктів господарювання; зниження корупційних ризиків

Виконавці проекту

Управління адміністративних послуг, управління з питань реєстрації

Співвиконавці

ХМКП "Хмельницькінфоцентр", представники порталу державних послуг iGov

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Подальше запровадження прозорих механізмів надання документів дозвільного характеру та адміністративних послуг суб'єктам господарювання міста через впровадження електронного урядування

Управління адміністративних послуг, управління з питань реєстрації

2017 - 2020 роки

2.

Створення доступних, економічно ефективних і безпечних послуг реєстрів, спрямованих на забезпечення потреб професійних і приватних користувачів шляхом застосування динамічних реєстрів, безпаперових процесів реєстрації, інтегрованих інформаційних систем тощо

Управління адміністративних послуг, управління з питань реєстрації

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.2. Легкість ведення бізнесу

Операційна ціль

A.2.1. Дебюрократизація дозвільної системи та наближення її до міжнародних критеріїв Світового Банку "Doing Business"

Назва проекту

Перегляд та спрощення інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг

Цілі проекту

Поліпшення умов та пришвидшення процесу надання адміністративних послуг

Стислий опис проекту

Підготовка, затвердження та подання до Управління адміністративних послуг уточнених інформаційних та/або технологічних карток з урахуванням змін до законодавства

Очікувані результати

Якісне обслуговування суб'єктів господарювання з питань надання адміністративних послуг у найкоротші терміни

Індикатори виконання

Скорочення часу обслуговування суб'єктів господарювання; спрощення процедури отримання адміністративних послуг, %
Зменшення кількості документів, що надають суб'єкти господарювання для отримання адміністративної послуги, %

Виконавці проекту

Управління адміністративних послуг

Співвиконавці

Виконавчі органи міської ради

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

-

Джерела фінансування

-

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Перегляд та спрощення інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг з урахуванням змін до законодавства

Управління адміністративних послуг

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.2. Легкість ведення бізнесу

Операційна ціль

A.2.2. Створення інноваційної системи підтримки бізнесу

Назва проекту

Створення комунальної установи "Агенція розвитку міста"

Цілі проекту

Налагодження партнерських відносин з міжнародними організаціями з метою залучення зовнішніх досвіду, знань і коштів для реалізації та фінансування проектів розвитку міста

Стислий опис проекту

Інформаційне обслуговування учасників інвестиційних проектів і програм; здійснення пошуку потенційних грантодавців, інвесторів та кредиторів

Очікувані результати

Фінансування інвестиційних проектів

Індикатори виконання

Кількість розроблених та реалізованих програм та інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток міста, од.

Виконавці проекту

Комунальна установа "Агенція розвитку міста"

Співвиконавці

Управління економіки

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

2433,6

Джерела фінансування

Міський бюджет, грантові кошти

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Створення комунальної установи "Агенція розвитку міста"

Управління економіки

2017 рік

2.

Обмін досвідом з іншими містами та стажування з питань проектного менеджменту

КУ "Агенція розвитку міста", управління економіки

2017 рік

3.

Підготовка проектів та сприяння їх реалізації, у т. ч. пошук джерел фінансування

КУ "Агенція розвитку міста", управління економіки

2017 - 2020 роки

4.

Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної та підприємницької діяльності на території міста

КУ "Агенція розвитку міста", управління економіки

2017 - 2020 роки

5.

Розширення міжнародної співпраці, написання і подання проектів із залученням ресурсів міжнародної технічної допомоги для розбудови інфраструктури підтримки підприємництва на умовах співфінансування (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів тощо)

КУ "Агенція розвитку міста", управління економіки

2017 - 2020 роки

6.

Представлення міста на форумах, конференціях, виставках, семінарах в Україні та за кордоном

КУ "Агенція розвитку міста", управління економіки

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.2. Легкість ведення бізнесу

Операційна ціль

A.2.2. Створення інноваційної системи підтримки бізнесу

Назва проекту

Заснування центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB

Цілі проекту

Сприяння розвитку малого інноваційного підприємництва та створення сучасної інноваційної інфраструктури, підвищення інвестиційної привабливості і реалізації інноваційного потенціалу

Стислий опис проекту

Заснування центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB як частини мережі інноваційних центрів з підтримки IT підприємництва та стартап-компаній

Очікувані результати

Інноваційний розвиток підприємництва

Індикатори виконання

Кількість підприємств, які отримали послуги центру, од.

Виконавці проекту

Управління економіки

Співвиконавці

Хмельницька міська рада, Міжнародний благодійний фонд "Сід Форум Україна"

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

1000,0

Джерела фінансування

Міський бюджет, приватні кошти, інші фонди

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Передача приміщення комунальної власності для розміщення центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB в тимчасове користування Міжнародному благодійному фонду "Сід Форум Україна"

Хмельницька міська рада

2017 рік

2.

Налагодження роботи та забезпечення функціонування центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB

Управління економіки, Міжнародний благодійний фонд "Сід Форум Україна"

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.2. Легкість ведення бізнесу

Операційна ціль

A.2.2. Створення інноваційної системи підтримки бізнесу

Назва проекту

Створення та підтримка інформаційно-консультаційного ресурсу для бізнесу

Цілі проекту

Поліпшення інформаційного обміну між бізнесом та міською радою

Стислий опис проекту

Забезпечення доступу суб'єктів підприємництва до актуальної ділової інформації, інформації про послуги та вільні ресурси міста, що можуть надаватися бізнесу, можливості та цікаві події у місті, в Україні та світі

Очікувані результати

Доступ суб'єктів підприємництва до систематизованої актуальної ділової інформації

Індикатори виконання

Кількість відвідувачів інформаційно-консультаційного ресурсу, од.

Виконавці проекту

Управління економіки

Співвиконавці

ХМКП "Хмельницькінфоцентр", виконавчі органи міської ради, інші виконавці

Період впровадження

2017 - 2020

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Створення електронного інформаційно-консультаційного ресурсу для бізнесу

ХМКП "Хмельницькінфоцентр"

2017 рік

2.

Систематизація, розміщення та постійна актуалізація інформації для наповнення ресурсу

Управління економіки, виконавчі органи міської ради

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.2. Легкість ведення бізнесу

Операційна ціль

A.2.3. Впровадження програми підтримки підприємців-початківців.

Назва проекту

Навчальна програма "Школа молодого підприємця"

Цілі проекту

Підтримка та розвиток підприємництва, формування у молоді знань, необхідних для започаткування власної справи, шляхом проведення низки тематичних семінарів та тренінгів

Стислий опис проекту

Заснування у місті освітньої платформи для орієнтації молоді на започаткування власної справи

Очікувані результати

Розвиток та популяризація підприємницької діяльності, виявлення молоді з підприємницьким потенціалом

Індикатори виконання

Кількість учнівської та студентської молоді, що пройшли навчання у Школі молодого підприємця, од.
Відсоток випускників Школи молодого підприємця, що започаткували власну справу, %

Виконавці проекту

Управління економіки, Департамент освіти та науки

Співвиконавці

Управління молоді та спорту

Період впровадження

2017 - 2018 роки (за результатами впровадження проекту буде прийняте рішення про його продовження або скасування)

Вартість проекту, тис. грн.

170,0

Джерела фінансування

Міський бюджет

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Розроблення Проекту "Школа молодого підприємця"

Управління економіки

2017 рік

2.

Підготовча робота до організації навчання (пошук та оплата послуг викладачів, залучення представників органів влади та підприємців міста)

Управління економіки, Департамент освіти та науки

Травень - червень 2017, 2018 років

3.

Матеріально-технічне забезпечення проекту (оренда приміщення, оренда обладнання, необхідного для проведення навчального процесу, друк роздаткових матеріалів та сертифікатів, закупівля канцелярського приладдя тощо)

Управління економіки

Липень 2017, 2018 років

4.

Проведення інформаційної кампанії для залучення молоді до участі в Школі молодого підприємця та популяризація її роботи (залучення засобів масової інформації, виготовлення рекламної продукції)

Управління економіки, управління молоді та спорту

Серпень 2017, 2018 років

5.

Проведення навчального процесу

Управління економіки, Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту

Вересень - жовтень 2017, 2018 років

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.3. Формування простору інвестиційного партнерства

Операційна ціль

A.3.1. Створення сприятливого інвестиційного клімату та сучасної інфраструктури підтримки та супроводження інвесторів

Назва проекту

Налагодження ефективної системи супроводу інвестора

Цілі проекту

Створення сприятливих умов для інвестування капіталу в економіку міста Хмельницького

Стислий опис проекту

Надання професійної підтримки інвесторам щодо започаткування та ведення бізнесу у місті

Очікувані результати

Забезпечення доброзичливого інвестиційного клімату та дієвої співпраці інвестора з міською радою

Індикатори виконання

Кількість інвесторів, яким надано супровід, од.
Обсяг залучених інвестицій в економіку міста, тис. дол. США

Виконавці проекту

Комунальна установа "Агенція розвитку міста"

Співвиконавці

Управління економіки

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Підготовка до інвестування (надання аналітичної інформації про місто; пошук та демонстрація інвестиційних можливостей; підбір необхідних ділянок та споруд; організація візитів інвесторів; пошук потенційних постачальників тощо)

КУ "Агенція розвитку міста", управління економіки

2017 - 2020 роки

2.

Реалізація інвестиції (підтримка в адміністративних процедурах (реєстрація, ліцензії, сертифікати тощо); підтримка в юридичних питаннях, оподаткуванні, бухгалтерському обліку; сприяння у пошуку та виборі проектних та будівельних організацій; допомога у пошуку та підборі персоналу; підтримка у проведенні переговорів; перекладацькі послуги тощо)

КУ "Агенція розвитку міста"

2017 - 2020 роки

3.

Після інвестиційна підтримка (підтримка у налагодженні стосунків між інвесторами та органами місцевої влади; сприяння у питаннях отримання віз та дозволів на працевлаштування; підтримка в оподаткуванні, бухгалтерському обліку, митних процедурах; підтримка у налагодженні стосунків з тими, хто формує громадську думку; підтримка у зв'язках з громадськістю; консалтингові послуги тощо)

КУ "Агенція розвитку міста"

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.3. Формування простору інвестиційного партнерства

Операційна ціль

A.3.1. Створення сприятливого інвестиційного клімату та сучасної інфраструктури підтримки та супроводження інвесторів

Назва проекту

Проведення інвентаризації земельних ділянок та промислових майданчиків, що можуть бути запропоновані інвесторам

Цілі проекту

Створення сприятливих умов для інвестування капіталу в економіку міста

Стислий опис проекту

Проведення інвентаризації земельних ділянок та промислових майданчиків, що можуть бути запропоновані інвесторам, дослідження їх інженерно-технічної інфраструктури

Очікувані результати

Підвищення доступу до інформаційних матеріалів щодо земельних ділянок та промислових майданчиків, що можуть бути запропоновані інвесторам

Індикатори виконання

Наявність вичерпної інформації про земельні ділянки та промислові майданчики, що можуть бути запропоновані інвесторам

Виконавці проекту

Управління економіки

Співвиконавці

Робоча група з проведення інвентаризації земельних ділянок та промислових майданчиків, що можуть бути запропоновані інвесторам

Період впровадження

2017 рік

Вартість проекту, тис. грн.

20,0

Джерела фінансування

Міський бюджет

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Створення робочої групи з проведення інвентаризації земельних ділянок та промислових майданчиків, що можуть бути запропоновані інвесторам

Управління економіки

2017 рік

2.

Проведення виїзних оглядів земельних ділянок та промислових майданчиків

Робоча група

2017 рік

3.

Узагальнення інформації про земельні ділянки та промислові майданчики

Управління економіки

2017 рік

4.

Виготовлення презентаційної продукції для потенційних інвесторів стосовно земельних ділянок та промислових майданчиків.

Управління економіки

2017 рік

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.3. Формування простору інвестиційного партнерства

Операційна ціль

A.3.1. Створення сприятливого інвестиційного клімату та сучасної інфраструктури підтримки та супроводження інвесторів

Назва проекту

Розроблення промоційних матеріалів та презентації щодо можливостей інвестування у місті Хмельницькому

Цілі проекту

Забезпечення пізнаваності міста та створення позитивного інвестиційного іміджу на національному та міжнародному рівнях

Стислий опис проекту

Розроблення інвестиційного паспорту та промо-роліку щодо можливостей інвестування у місті Хмельницькому

Очікувані результати

Створення позитивного інвестиційного іміджу на національному та міжнародному рівнях

Індикатори виконання

Підвищення пізнаваності міста на національному та міжнародному рівнях

Виконавці проекту

Управління економіки

Співвиконавці

Комунальна установа "Агенція розвитку міста", управління культури і туризму, управління торгівлі, громадські організації, підприємства, установи

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

200,0

Джерела фінансування

Міський бюджет, приватні кошти, інші фонди

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Збір інформації для наповнення інвестиційного паспорту міста та промо-роліка

Управління економіки, управління культури і туризму, управління торгівлі, громадські організації, підприємства, установи

2017, 2018 роки

2.

Друк інвестиційних паспортів

Підприємство поліграфії

2017, 2018 роки

3.

Виготовлення промо-роліка

Телерадіокомпанія

2017, 2018 роки

4.

Поширення промоційних матеріалів та промо-роліку щодо можливостей інвестування у місті Хмельницькому

Управління економіки, КУ "Агенція розвитку міста"

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.3. Формування простору інвестиційного партнерства

Операційна ціль

A.3.1. Створення сприятливого інвестиційного клімату та сучасної інфраструктури підтримки та супроводження інвесторів

Назва проекту

Розроблення та просування інвестиційних проектів, що спрямовані на розвиток міста

Цілі проекту

Активізація процесів для залучення вітчизняних та іноземних інвестиційних ресурсів у розвиток економіки та соціальної сфери міста

Стислий опис проекту

Розроблення та просування інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток міста

Очікувані результати

Забезпечення пізнаваності міста та створення позитивного інвестиційного іміджу на національному та міжнародному рівнях, досягнення збільшення залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у розвиток економіки та соціальної сфери міста

Індикатори виконання

Кількість розроблених інвестиційних проектів, од.
Обсяг залучених фінансових ресурсів, тис. дол. США
Кількість реалізованих інвестиційних проектів, од.

Виконавці проекту

Комунальна установа "Агенція розвитку міста"

Співвиконавці

Управління економіки

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Розроблення маркетингово-інвестиційної стратегії міста, яка спрямована на створення іміджу через формування обізнаності та зацікавленості серед цільових аудиторій, передусім ділових кіл, інвесторів, підприємців, туристів, а також місцевих мешканців та жителів інших областей

КУ "Агенція розвитку міста"

2017 рік

2.

Складання та реалізація щорічних маркетингових планів

КУ "Агенція розвитку міста"

2017 - 2020 роки

3.

Розроблення інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток міста

КУ "Агенція розвитку міста", управління економіки

2017 - 2020 роки

4.

Розроблення інструментів інформаційно-маркетингового просування міста (інвестиційні буклети, брошури, спеціалізовані інформаційні листки, CD, промоційні папки, в які вкладаються різноманітні матеріали)

КУ "Агенція розвитку міста", управління економіки

2017 - 2020 роки

5.

Розроблення мультимедійної презентації міста як інструменту представлення його під час зустрічей з інвесторами та на різних інвестиційних заходах

КУ "Агенція розвитку міста", управління економіки

2017 - 2020 роки

6.

Застосування механізму прямого маркетингу (Directmailmarketing)

КУ "Агенція розвитку міста", управління економіки

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.3. Формування простору інвестиційного партнерства

Операційна ціль

A.3.2. Розвиток системи муніципального маркетингу та брендингу

Назва проекту

Розроблення та просування бренду міста

Цілі проекту

Забезпечення пізнаваності міста та створення позитивного інвестиційного іміджу на національному та міжнародному рівнях

Стислий опис проекту

Розроблення бренду міста (концепції бренду, концепції візуальної ідентичності бренду) та його просування

Очікувані результати

Підвищення привабливості міста на основі застосування концепцій маркетингу та брендингу

Індикатори виконання

Підвищення іміджу міста
Зростання обсягів експорту товарів та послуг, %
Зростання обсягу капітальних інвестицій, тис. грн.
Зростання обсягу прямих іноземних інвестицій, тис. дол. США

Виконавці проекту

Управління економіки

Співвиконавці

Експерти з регіонального маркетингу та брендингу

Період впровадження

2018 рік

Вартість проекту, тис. грн.

200,0

Джерела фінансування

Міський бюджет

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Створення робочої групи з розробки бренду міста із залученням експертів з регіонального маркетингу та брендингу

Управління економіки

Лютий 2018 року

2.

Бренд-орієнтований аналіз міста:
- аналіз цільових аудиторій бренду;
- SWOT-аналіз;
- конкурентний аналіз.

Робоча група

Березень - травень 2018 року

3.

Розроблення платформи бренду міста (формування профілю привабливості міста; розроблення стратегічного ядра бренду міста; розроблення компонентів платформи бренду міста; розроблення компонентів системи комунікацій бренду міста)

Робоча група

Червень - серпень 2018 року

4.

Просування бренду (створення та наповнення сторінки "Бренд Хмельницького" у мережі Facebook, реалізація цільових заходів, спрямованих на розвиток та просування бренду Хмельницького)

Управління економіки

Вересень - жовтень 2018 року

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.4. Розбудова точок економічного зростання

Операційна ціль

A.4.1. Формування екосистеми інновацій у промисловості

Назва проекту

Створення індустріального парку

Цілі проекту

Забезпечення нових можливостей для розвитку промисловості, зміцнення співпраці між підприємствами, інвесторами, міською радою та іншими зацікавленими сторонами

Стислий опис проекту

Створення та функціонування індустріального парку у м. Хмельницькому

Очікувані результати

Стимулювання промислового виробництва у місті, підвищення інноваційної активності, залучення інвестицій, збільшення зайнятості населення

Індикатори виконання

Кількість новостворених підприємств, од.
Обсяг залучених інвестицій, тис. дол. США.
Кількість створених робочих місць, од.

Виконавці проекту

Хмельницька міська рада

Співвиконавці

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Вибір земельної ділянки для розміщення індустріального парку

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

2017 рік

2.

Затвердження концепції створення індустріального парку. Прийняття рішення про створення індустріального парку

Хмельницька міська рада

2018 рік

3.

Подання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України пакету документів, необхідного для реєстрації індустріального парку

Хмельницька міська рада

2018 рік

4.

Отримання ініціатором витягу з Реєстру індустріальних парків

Хмельницька міська рада

2018 рік

5.

Проведення конкурсу з вибору керуючої компанії

Хмельницька міська рада

2019 рік

6.

Створення та функціонування індустріального парку

Хмельницька міська рада

2019 - 2020 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.4. Розбудова точок економічного зростання

Операційна ціль

A.4.2. Формування екосистеми IT-сектору та креативних галузей економіки

Назва проекту

Сприяння розвитку IT-сектору

Цілі проекту

Підтримка та сприяння розвитку IT-галузі

Стислий опис проекту

Розвиток IT-ринку з метою широкого застосування інформаційних технологій урізних сферах життєдіяльності міста (створення баз даних, надання інтернет-послуг, автоматизація тощо).

Очікувані результати

Розвиток інформаційних технологій та IT-компаній.

Індикатори виконання

Кількість реалізованих проектіву сфері застосування інформаційних технологій, од.

Виконавці проекту

Департамент освіти та науки, ХМКП "Хмельницькінфоцентр", управління економіки

Співвиконавці

Комунальна установа "Агенція розвитку міста", навчальні заклади

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Кошти суб'єктів господарювання приватної форми власності, кошти міжнародних організацій

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Проведення "круглих столів" з питань розвитку IT-галузі та залучення IT-спеціалістів до реалізацій муніципальних проектів

Департамент освіти та науки, навчальні заклади, КУ "Агенція розвитку міста"

2017 - 2020 роки

2.

Сприяння створенню коворкінг-центрів для IT-спеціалістів

КУ "Агенція розвитку міста", ХМКП "Хмельницькінфоцентр"

2017 - 2020 роки

3.

Впровадження системи відкритих даних (Open Data)

ХМКП "Хмельницькінфоцентр", Хмельницький національний університет, управління економіки

2017 - 2020 роки

4.

Створення навчально-методичної бази з IT-дисциплін (розроблення інтерактивних, проективних, кейс-технологій, електронних навчальних курсів, підручників, посібників, системи комп'ютерного тестування знань)

Департамент освіти та науки, навчальні заклади

2017 - 2020 роки

5.

Популяризація IT в освітніх закладах

Департамент освіти та науки, навчальні заклади

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.4. Розбудова точок економічного зростання

Операційна ціль

A.4.3. Формування екосистеми сфери послуг, включаючи логістику та торгівлю

Назва проекту

Покращення естетичного вигляду міста

Цілі проекту

Впорядкування розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та впорядкування розміщення зовнішньої реклами на території міста.
Надання сучасного вигляду залізничному вокзалу, який є візитівкою міста

Стислий опис проекту

Затвердження та дотримання правил розміщення на території міста пересувних тимчасових споруд та зовнішньої реклами. Реконструкція фасаду залізничного вокзалу, Привокзальної площі, фонтану та зупинки громадського транспорту

Очікувані результати

Покращення зовнішнього вигляду вулиць міста та залізничного вокзалу

Індикатори виконання

Кількість тимчасових споруд, які відповідають затвердженим архітипам, од.
Кількість встановлених рекламних конструкцій, од.

Виконавці проекту

Управління торгівлі, департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів, управління житлово-комунального господарства

Співвиконавці

Управління екології та контролю за благоустроєм міста, КП "Парки і сквери міста Хмельницького", КП по зеленому будівництву і благоустрою міста, КП "Хмельницькбудзамовник", управління житлово-комунального господарства, суб'єкти господарювання приватної форми власності, ПАТ "Укрзалізниця"

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет, кошти ПАТ "Укрзалізниця", кошти суб'єктів господарювання приватної форми власності

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Розроблення та прийняття рішення міської ради "Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького"

Управління торгівлі

2017 рік

2.

Проведення інвентаризації тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

Управління торгівлі, департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів, управління екології та контролю за благоустроєм міста

2017 рік

3.

Розроблення та затвердження архітипів тимчасових споруд

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

2017 рік

4.

Затвердження комплексної схеми розміщення на території міста пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

2017 рік

5.

Затвердження Порядку розміщення на території міста Хмельницького пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

Управління торгівлі

2017 рік

6.

Впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі, відпочинку та розваг на території парків і скверів

Управління торгівлі, КП "Парки і сквери міста Хмельницького", КП по зеленому будівництву і благоустрою міста, управління житлово-комунального господарства

2017 - 2018 роки

7.

Демонтаж самовільно розміщених тимчасових споруд

Управління торгівлі, управління екології та контролю за благоустроєм міста, КП "Хмельницькбудзамовник"

2017 - 2020 роки

8.

Розроблення та затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

2017 рік

9.

Впорядкування рекламних конструкцій

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів, суб'єкти господарювання приватної форми власності

2018 - 2020 роки

10.

Реконструкція залізничного вокзалу

ПАТ "Укрзалізниця"

2017 - 2018 роки

11.

Капітальний ремонт Привокзальної площі, встановлення фонтану, облаштування клумби

Управління житлово-комунального господарства, КП по зеленому будівництву і благоустрою міста

2017 рік

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.4. Розбудова точок економічного зростання

Операційна ціль

A.4.3. Формування екосистеми сфери послуг, включаючи логістику та торгівлю

Назва проекту

Розвиток інфраструктури ринків

Цілі проекту

Сприяння подальшій розбудові інфраструктури міських ринків, створення належних умов для працівників ринків, підвищення рівня обслуговування покупців. Виконання зобов'язань в рамках укладеного Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та громадською організацією "Асоціація Хмельницьких ринків"

Стислий опис проекту

Співпраця і сприяння захисту прав та інтересів підприємців на ринках міста, координація дій в торговельному обслуговуванні споживачів, розвиток інфраструктури ринків, участь ринків у заходах, що спрямовані на розвиток міста та його громади

Очікувані результати

Покращення умов торгівлі на ринках міста, благоустрій території ринків

Індикатори виконання

Кількість приватних підприємців, які здійснюють торгівлю на території ринків, осіб
Кількість ринків, на яких проведено благоустрій території, од.
Обсяг капітальних інвестицій, спрямованих на розбудову інфраструктури ринків, тис. грн.

Виконавці проекту

Управління торгівлі, МКП - ринок "Ранковий"

Співвиконавці

ГО "Асоціація Хмельницьких ринків", суб'єкти господарювання приватної форми власності, управління житлово-комунального господарства

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет, кошти МКП - ринок "Ранковий", кошти суб'єктів господарювання приватної форми власності

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Реконструкція мережі електропостачання сектору "Бартер" МКП - ринок "Ранковий"

МКП - ринок "Ранковий", управління торгівлі

2017 рік

2.

Реконструкція ринку МКП - ринок "Ранковий" (заміна павільйонів, благоустрій території)

МКП - ринок "Ранковий", управління торгівлі

2017 - 2020 роки

3.

Капітальний ремонт вул. Геологів та проїзду Геологів

Управління житлово-комунального господарства

2017 - 2018 роки

4.

Благоустрій територій ринків приватної форми власності

Суб'єкти господарювання приватної форми власності, ГО "Асоціація Хмельницьких ринків", управління торгівлі

2017 - 2020 роки

5.

Організація зустрічей з питань поліпшення інфраструктури ринків, дотримання вимог законодавства тощо

Управління торгівлі, ГО "Асоціація Хмельницьких ринків", суб'єкти господарювання приватної форми власності

2017 - 2020 роки

6.

Створення торговельної мапи міста

Управління торгівлі, ХМКП "Хмельницькінфоцентр"

2017 - 2018 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.4. Розбудова точок економічного зростання

Операційна ціль

A.4.3. Формування екосистеми сфери послуг, включаючи логістику та торгівлю

Назва проекту

Підтримка місцевих товаровиробників

Цілі проекту

Сприяння просуванню на споживчий ринок міста товарів місцевих виробників та задоволення потреб мешканців міста у якісних товарах та послугах. Популяризація якісної продукції місцевих товаровиробників, розширення її асортименту і підвищення конкурентоспроможності

Стислий опис проекту

Створення сприятливих умов для збільшення обсягів виробництва товарів, продукції і послуг місцевих виробників, розширення ринків збуту, розвиток фірмової мережі

Очікувані результати

Підвищення попиту на продукцію місцевих товаровиробників.
Нарощування обсягів виробництва продукції місцевих виробників

Індикатори виконання

Кількість підприємств, задіяних у виставкових заходах, од.
Кількість виставково-ярмаркових заходів, од.
Кількість об'єктів фірмової торгівлі товарами місцевих товаровиробників, од.

Виконавці проекту

Управління торгівлі

Співвиконавці

Управління комунального майна, управління економіки, управління культури і туризму, управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, суб'єкти господарювання приватної форми власності

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет, кошти суб'єктів господарювання приватної форми власності

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Створення та функціонування постійно-діючої виставки місцевих товаровиробників

Управління торгівлі, управління комунального майна

2017 - 2020 роки

2.

Сприяння розвитку фірмової торгівлі місцевих товаровиробників

Управління торгівлі, суб'єкти господарювання приватної форми власності

2017 - 2020 роки

3.

Забезпечення функціонування постійно діючої виставки-ярмарки на вул. Львівське шосе, 14

Управління торгівлі

2017 - 2020 роки

4.

Проведення фестивалів, ярмарок з реалізації сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів та ярмарок з продажу виробів народних майстрів

Управління торгівлі, управління культури і туризму

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.4. Розбудова точок економічного зростання

Операційна ціль

A.4.3. Формування екосистеми сфери послуг, включаючи логістику та торгівлю

Назва проекту

Співпраця з Хмельницькою обласною радою щодо відкриття Міжнародного аеропорту Хмельницький

Цілі проекту

Відновлення діяльності аеропорту

Стислий опис проекту

Співпраця з обласною радою щодо пошуку шляхів відновлення та функціонування КП "Аеропорт Хмельницький"

Очікувані результати

Налагодження авіа - сполучення, розвиток економічного і туристичного потенціалу, підвищення логістичної спроможності території

Індикатори виконання

Кількість міжнародних рейсів, од.
Пасажиро- та вантажопотік, тис. дол. США
Обсяг залучених інвестицій, тис. дол. США
Кількість створених додаткових робочих місць, од.

Виконавці проекту

Хмельницька міська рада, Хмельницька обласна рада

Співвиконавці

КП "Аеропорт Хмельницький"

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Передача цілісного майнового комплексу КП "Аеропорт Хмельницький" у комунальну власність міста

Хмельницька міська рада

2017 - 2018 роки

2.

Розроблення інвестиційного проекту

Хмельницька міська рада

2018 рік

3.

Розроблення техніко-економічного обґрунтування

Хмельницька міська рада

2018 рік

4.

Пошук інвестора

Хмельницька міська рада

2019 - 2020 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.4. Розбудова точок економічного зростання

Операційна ціль

A.4.3. Формування екосистеми сфери послуг, включаючи логістику та торгівлю

Назва проекту

Створення логістичного центру

Цілі проекту

Забезпечення конкурентоспроможності підприємств міста та ефективне задоволення потреб споживачів

Стислий опис проекту

Створення та функціонування центру логістики для підприємств

Очікувані результати

Розвиток інфраструктурних об'єктів забезпечувальної логістики

Індикатори виконання

Кількість логістичних об'єктів, од.

Виконавці проекту

Управління економіки

Співвиконавці

Управління транспорту і зв'язку

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

-

Джерела фінансування

-

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Проведення моніторингу логістичних потужностей

Управління економіки, управління транспорту і зв'язку

2018 рік

2.

Аналіз співвідношення логістичних потреб і потужностей, розроблення концепції створення центру логістики

Управління економіки, управління транспорту і зв'язку

2018 рік

3.

Створення та підтримка функціонування центру логістики для підприємств

Управління економіки, управління транспорту і зв'язку

2018 - 2020 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.4. Розбудова точок економічного зростання

Операційна ціль

A.4.4. Формування екосистеми легкої та агропереробної промисловості

Назва проекту

Створення передумов для формування кластеру легкої промисловості

Цілі проекту

Модернізація галузі легкої промисловості

Стислий опис проекту

Створення передумов для формування кластеру, що ґрунтується на консолідації зусиль окремих учасників з метою досягнення конкурентних переваг та впровадження інновацій у сфері легкої промисловості

Очікувані результати

Синергетичний ефект та розвиток легкої промисловості міста, що створюватимуть необхідні умови для вирішення питань практичної господарської діяльності підприємств

Індикатори виконання

Кількість підприємств легкої промисловості, од.
Частка підприємств легкої промисловості у галузевій структурі економіки міста, %
Обсяг реалізації продукції підприємств легкої промисловості, тис. грн.

Виконавці проекту

Хмельницька міська рада

Співвиконавці

-

Період впровадження

2017 - 2020

Вартість проекту, тис. грн.

-

Джерела фінансування

-

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Проведення семінарів, нарад, робочих зустрічей з питань вивчення мотиваційних чинників створення кластеру легкої промисловості з його потенційними учасниками

Хмельницька міська рада

2017 - 2018 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.4. Розбудова точок економічного зростання

Операційна ціль

A.4.4. Формування екосистеми легкої та агропереробної промисловості

Назва проекту

Створення дизайн-студій, проведення fashion-фестивалів, показів

Цілі проекту

Налагодження співпраці між виробниками продукції легкої промисловості, постачальниками сировини та покупцями готової продукції

Стислий опис проекту

Створення та функціонування дизайн-студій. Проведення fashion-фестивалів колекцій місцевих дизайнерів і торгових марок із залученням учасників з України та з закордону

Очікувані результати

Просування та популяризація продукції легкої промисловості місцевих виробників. Налагодження партнерських відносин та ефективної роботи між виробниками, постачальниками, професійними дизайнерами, модельєрами і стилістами

Індикатори виконання

Збільшення обсягів текстильного виробництва та виробництва одягу, %
Кількість створених дизайн-студій, од.
Кількість проведених fashion-фестивалів, од.

Виконавці проекту

Управління економіки

Співвиконавці

Управління торгівлі, управління культури і туризму, Департамент освіти та науки, Хмельницька торгово-промислова палата

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет, інші джерела

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Сприяння суб'єктам господарювання щодо реалізації підприємницької ідеї зі створення дизайн-студій

Управління економіки

2017 - 2020 роки

2.

Організація та проведення fashion-фестивалів

Управління економіки, управління торгівлі,, управління культури і туризму, Хмельницька торгово-промислова палата

2018 - 2020 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.4. Розбудова точок економічного зростання

Операційна ціль

A.4.4. Формування екосистеми легкої та агропереробної промисловості

Назва проекту

Створення "еко-біржі" для забезпечення зв'язку міжінвестором, виробником та споживачем

Цілі проекту

Налагодження системи комунікації "інвестор-виробник-споживач"

Стислий опис проекту

Створення та функціонування "еко-біржі"

Очікувані результати

Забезпечення суб'єктів господарювання достовірною і своєчасною інформацією щодо кон'юнктури ринку, нових виробничих технологій, каналів збуту продукції тощо

Індикатори виконання

Збільшення обсягів залучених інвестицій, %
Зростання обсягів реалізованої продукції, %

Виконавці проекту

Комунальна установа "Агенція розвитку міста"

Співвиконавці

Управління економіки

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

-

Джерела фінансування

-

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Аналіз стану та тенденцій ринкової кон'юнктури, каналів збуту продукції, джерел інвестування

КУ "Агенція розвитку міста"

2017 - 2018 роки

2.

Розроблення концепції створення "еко-біржі" як системи комунікації "інвестор-виробник-споживач"

КУ "Агенція розвитку міста"

2018 рік

3.

Створення та забезпечення функціонування "еко-біржі"

КУ "Агенція розвитку міста"

2018 - 2020 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.4. Розбудова точок економічного зростання

Операційна ціль

A.4.4. Формування екосистеми легкої та агропереробної промисловості

Назва проекту

Розширення мережі малих переробних підприємств

Цілі проекту

Збільшення обсягів продукції підприємств міста, дотримання стандартів якості продукції

Стислий опис проекту

Сприяння розвитку малих переробних підприємств шляхом покращення умов започаткування та ведення бізнесу

Очікувані результати

Забезпечення динамічного розвитку підприємств переробної промисловості відповідно до потреб ринку

Індикатори виконання

Кількість створених малих підприємств, од.
Кількість створених робочих місць, од.

Виконавці проекту

Управління економіки

Співвиконавці

Хмельницька торгово-промислова палата

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

-

Джерела фінансування

-

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Розроблення та реалізація системи пільг для новостворених переробних підприємств

Управління економіки

2017 - 2020 роки

2.

Залучення до виставково-ярмаркових заходів підприємств переробної промисловості

Управління економіки, Хмельницька торгово-промислова палата

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.5. Розвиток експортного потенціалу

Операційна ціль

A.5.1. Створення інфраструктури підтримки місцевого експорту

Назва проекту

Проведення міжнародного Форуму економічного розвитку Хмельницького

Цілі проекту

Сприяння міжрегіональному та міжнародному економічному співробітництву суб'єктів підприємництва

Стислий опис проекту

Одноденний форум, розроблений у партнерстві з міською радою, бізнесом та інвест-спільнотою

Очікувані результати

Сприяння розвитку підприємництва, залучення інвестицій для розвитку підприємництва

Індикатори виконання

Кількість суб'єктів господарювання, які взяли участь у форумі, осіб
Кількість представників міжнародних організацій та іноземних держав, які взяли участь у форумі, осіб
Кількість угод, укладених протягом шести місяців після проведення форуму, од.

Виконавці проекту

Управління економіки

Співвиконавці

Управління культури і туризму, управління торгівлі, громадські організації, підприємства, установи

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

1800,0

Джерела фінансування

Міський бюджет, кошти суб'єктів господарювання приватної форми власності

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Розроблення та затвердження концептуального плану Форуму економічного розвитку Хмельницького

Управління економіки

Лютий 2017, 2018, 2019, 2020 років

2.

Проведення організаційних заходів

Управління економіки, управління культури і туризму, управління торгівлі, громадські організації, підприємства, установи

Лютий - квітень 2017, 2018, 2019, 2020 років

3.

Проведення міжнародного Форуму економічного розвитку Хмельницького

Управління економіки, управління культури і туризму, управління торгівлі, громадські організації, підприємства, установи

Квітень 2017, 2018, 2019, 2020 років

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.5. Розвиток експортного потенціалу

Операційна ціль

A.5.1. Створення інфраструктури підтримки місцевого експорту

Назва проекту

Співпраця та сприяння роботі центру підтримки бізнесу

Цілі проекту

Сприяння виходу місцевого бізнесу на міжнародні ринки

Стислий опис проекту

Надання інформаційно-консалтингових послуг та фінансової підтримки просуванню продукції місцевих виробників на міжнародні ринки

Очікувані результати

Розширення ринків збуту місцевих виробників

Індикатори виконання

Кількість підприємств, яким надано допомогу, од.

Виконавці проекту

Центр підтримки бізнесу

Співвиконавці

Комунальна установа "Агенція розвитку міста"

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

-

Джерела фінансування

Кошти суб'єктів господарювання приватної форми власності, грантові кошти

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Надання консалтингової підтримки

Центр підтримки бізнесу

2017 - 2020 роки

2.

Підготовка проектів місцевих виробників до фінансування міжнародними фондами

Центр підтримки бізнесу, КУ "Агенція розвитку міста"

2017 - 2020 роки

3.

Аналіз ринкових можливостей для представників малого та середнього бізнесу

Центр підтримки бізнесу

2017 - 2020 роки

4.

Проведення тренінгів для представників малого та середнього бізнесу

Центр підтримки бізнесу, КУ "Агенція розвитку міста"

2017 - 2020 роки

5.

Підготовка підприємств до участі у міжнародних виставках

Центр підтримки бізнесу

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.5. Розвиток експортного потенціалу

Операційна ціль

A.5.2. Підтримка виходу місцевих підприємств на зовнішні ринки (у тому числі на основі розвитку системи муніципального маркетингу та брендингу)

Назва проекту

Розроблення та просування бренду місцевого виробника

Цілі проекту

Підтримка місцевих товаровиробників, забезпечення їх впізнаваності на зовнішніх ринках

Стислий опис проекту

Розроблення бренду продукції товаровиробників міста

Очікувані результати

Підвищення ролі місцевих товаровиробників та зростання поінформованості про продукцію, що ними виготовляється

Індикатори виконання

Зростання обсягів реалізованої продукції місцевих товаровиробників, %

Виконавці проекту

Управління економіки, Хмельницька торгово-промислова палата, комунальна установа "Агенція розвитку міста"

Співвиконавці

Управління торгівлі, управління житлово-комунального господарства, управління культури і туризму

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

400,0

Джерела фінансування

Міський бюджет

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Проведення конкурсу на розробку бренду продукції місцевого товаровиробника

Управління економіки

2018 рік

2.

Розроблення бренду продукції місцевого товаровиробника

Управління економіки

2018 рік

3.

Популяризація та просування бренду продукції місцевого товаровиробника

Управління економіки, управління торгівлі,
КУ "Агенція розвитку міста",
Хмельницька торгово-промислова палата

2018 - 2020 роки

Сфера розвитку

A. Місто-підприємець

Стратегічна ціль

A.5. Розвиток експортного потенціалу

Операційна ціль

A.5.2. Підтримка виходу місцевих підприємств на зовнішні ринки (у тому числі на основі розвитку системи муніципального маркетингу та брендингу)

Назва проекту

Залучення місцевих виробників до участі у різнопланових виставково-ярмаркових заходах, форумах, бізнес-зустрічах за кордоном

Цілі проекту

Популяризація продукції місцевих товаровиробників, налагодження ділових стосунків із закордонними партнерами

Стислий опис проекту

Залучення місцевих товаровиробників до участі у різнопланових виставково-ярмаркових заходах, форумах, бізнес-зустрічах за кордоном

Очікувані результати

Розширення ринків збуту продукції місцевих товаровиробників

Індикатори виконання

Зростання обсягів експорту продукції місцевих товаровиробників, %

Виконавці проекту

Хмельницька торгово-промислова палата, управління економіки

Співвиконавці

-

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

-

Джерела фінансування

-

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Збір, систематизація і оприлюднення інформації про проведення виставково-ярмаркових заходів, форумів, бізнес-зустрічей за кордоном

Хмельницька торгово-промислова палата, управління економіки

2017 - 2020 роки

2.

Залучення місцевих виробників до участі у різнопланових виставково-ярмаркових заходах, форумах, бізнес-зустрічах за кордоном

Управління економіки

2017 - 2020 роки

  

Сфера розвитку B. Комфортне та безпечне місто

Сфера розвитку

B. Комфортне та безпечне місто

Стратегічна ціль

B.1. Розумне управління містом

Операційна ціль

B.1.1. Розвиток електронного урядування у місті

Назва проекту

Впровадження електронного документообігу у Хмельницькій міській раді

Цілі проекту

Перехід на повний електронний документообіг у Хмельницькій міській раді

Стислий опис проекту

Автоматизація процесів діловодства, службового, господарського та управлінського документообігу, організація колективної роботи над документами з використанням безпаперових технологій та забезпечення електронного документообігу із застосуванням електронних цифрових підписів

Очікувані результати

Створення єдиної системи управління діловими листами та записами Хмельницької міської ради, її виконавчих органів.
Створення якісно нових форм організації діяльності та управління виконавчих органів міської ради, взаємодії з громадянами та бізнесом. Підвищення якості управлінських рішень за рахунок раціонально підготовленої, достовірної та оперативної вихідної інформації.
Досягнення європейських стандартів якості послуг, відкритості та прозорості діяльності Хмельницької міської ради, її виконавчих органів та підпорядкованих підприємств та установ

Індикатори виконання

Електронний документообіг у Хмельницькій міській раді

Виконавці проекту

ХМКП "Хмельницькінфоцентр", виконавчі органи міської ради

Співвиконавці

Комунальні підприємства, бюджетні установи та заклади

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет, інші не заборонені законодавством кошти

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Впровадження системи електронного документообігу "Електронна система управління документами та записами для Хмельницької міської ради" та перехід на електронний обмін ділових листів, звернень

ХМКП "Хмельницькінфоцентр", загальний відділ, управління адміністративних послуг

2017 - 2020 роки

2.

Створення корпоративної мережі передачі даних Хмельницької міської ради, яка об'єднає локальні мережі виконавчих органів міської ради та підпорядкованих установ, комунальних підприємств

ХМКП "Хмельницькінфоцентр", управління капітального будівництва, виконавчі органи міської ради та підпорядковані установи, комунальні підприємства

2017 - 2020 роки

3.

Придбання техніки для обладнання автоматизованих робочих місць спеціалістів, які підключені до системи електронного документообігу

ХМКП "Хмельницькінфоцентр", виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства

2017 - 2020 роки

4.

Закупівля послуг та програмного забезпечення для функціонування системи електронного документообігу

ХМКП "Хмельницькінфоцентр", виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

B. Комфортне та безпечне місто

Стратегічна ціль

B.1. Розумне управління містом

Операційна ціль

B.1.1. Розвиток електронного урядування у місті

Назва проекту

Відкритий офіс

Цілі проекту

Поліпшення якості та доступності адміністративних послуг, забезпечення зручних та комфортних умов обслуговування заявників, спрощення процедур отримання документів та економія часу

Стислий опис проекту

Відкриття головного офісу управління адміністративних послуг.
Покращення якості надання послуг завдяки впровадженню інформаційних технологій.
Забезпечення доступності отримання послуг у всіх мікрорайонах міста

Очікувані результати

Покращення якості надання документів дозвільного характеру, адміністративних та інших послуг

Індикатори виконання

Кількість наданих послуг та консультацій, у т. ч. у електронному вигляді, од.
Оцінка замовниками якості роботи управління адміністративних послуг, %

Виконавці проекту

Управління адміністративних послуг, управління капітального будівництва, ХМКП "Хмельницькінфоцентр"

Співвиконавці

Управління з питань реєстрації, виконавчі органи міської ради

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Відкриття сучасного офісу управління адміністративних послуг

Управління капітального будівництва, управління адміністративних послуг

2017 рік

2.

Облаштування робочих місць адміністраторів технікою та обладнанням

Управління капітального будівництва, господарський відділ, ХМКП "Хмельницькінфоцентр"

2017 - 2020 роки

3.

Запровадження електронного документообігу в управлінні адміністративних послуг

Управління адміністративних послуг, ХМКП "Хмельницькінфоцентр"

2017 - 2018 роки

4.

Відкриття інформаційних центрів з облаштуванням окремих робочих місць для надання послуг мешканцям у мікрорайонах міста

Управління адміністративних послуг, ХМКП "Хмельницькінфоцентр"

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

B. Комфортне та безпечне місто

Стратегічна ціль

B.1. Розумне управління містом

Операційна ціль

B.1.1. Розвиток електронного урядування у місті

Назва проекту

Хмельницький - розумне місто

Цілі проекту

Забезпечення відкритого діалогу між міською владою, громадянами та бізнесом. Створення електронних інформаційних ресурсів міської ради та її виконавчих органів. Розвиток електронних послуг, відкритих даних

Стислий опис проекту

Створення офіційного веб-порталу міської ради.
Підключення до загальнодержавних та створення власних інформаційних систем на основі обміну даними для забезпечення електронних послуг. Формування відкритих даних міської ради

Очікувані результати

Відкритість влади, спрощення комунікації між громадою та міською радою, участь хмельничан у розвитку міста

Індикатори виконання

Рівень поінформованості мешканців та гостей міста, %
Кількість відвідувань веб-порталу міської ради, од./рік

Виконавці проекту

ХМКП "Хмельницькінфоцентр", управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

Співвиконавці

Виконавчі органи міської ради, управління житлово-комунального господарства, комунальні підприємства

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет, інші незаборонені законодавством кошти

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Створення офіційного веб-порталу міської ради, кабінету мешканця, єдиної системи нарахувань та оплати за житлово-комунальні послуги

ХМКП "Хмельницькінфоцентр", виконавчі органи міської ради

2017 - 2020 роки

2.

Підключення до Єдиного державного веб-порталу відкритих даних

ХМКП "Хмельницькінфоцентр", виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства

2017 - 2020 роки

3.

Створення міських систем інформування мешканців

ХМКП "Хмельницькінфоцентр", виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства

2017 - 2020 роки

4.

Побудова "розумних зупинок" з wi-fi, сенсорними екранами для забезпечення мешканців можливістю отримання інформації та послуг у електронному форматі

ХМКП "Хмельницькінфоцентр", виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства

2017 - 2020 роки

5.

Створення додаткових зон wi-fi у місті

Управління транспорту та зв'язку, управління житлово-комунального господарства, ХМКП "Хмельницькінфоцентр"

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

B. Комфортне та безпечне місто

Стратегічна ціль

B.1. Розумне управління містом

Операційна ціль

B.1.2. Налагодження комунікації з мешканцями міста "Єдиний комунікаційний канал"

Назва проекту

Створення автоматизованого центру управління міським господарством

Цілі проекту

Якісне управління міським господарством із залученням усіх комунальних підприємств та оперативних служб міста

Стислий опис проекту

Створення єдиного автоматизованого центру управління міським господарством міста. Побудова міської системи відео нагляду. Створення інформаційних систем управління світлофорами та іншими об'єктами комунальної власності. Створення міської системи оповіщення. Створення геоінформаційної системи (ГІС) управління містом

Очікувані результати

Автоматизація прийому, реєстрації звернень громадян з проблемних питань життєзабезпечення міста.
Контроль за безпекою у місті. Оперативне реагування на аварійні проблеми. Висока поінформованість мешканців міста

Індикатори виконання

Кількість дорожньо-транспортних пригод на 10 тис. населення, од.
Час реагування на звернення громадян з проблемних питань життєзабезпечення міста та можливі надзвичайні ситуації

Виконавці проекту

ХМКП "Хмельницькінфоцентр", відділ управління міським господарством, управління житлово-комунального господарства

Співвиконавці

Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, державні установи, що відповідають за безпеку в місті

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет, інші не заборонені законодавством кошти

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Створення єдиної системи управління міським господарством з використанням технологій сучасної IP-телефонії

ХМКП "Хмельницькінфоцентр", відділ управління міським господарством, комунальні підприємства

2017 - 2020 роки

2.

Побудова міської системи відеонагляду

ХМКП "Хмельницькінфоцентр", управління житлово-комунального господарства, управління капітального будівництва

2017 - 2020 роки

3.

Створення міської системи оповіщення

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці, ХМКП "Хмельницькінфоцентр", МТРК "Місто"

2017 - 2020 роки

4.

Створення геоінформаційної системи управління містом

ХМКП "Хмельницькінфоцентр", департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

B. Комфортне та безпечне місто

Стратегічна ціль

B.2. Розумні містобудування та інфраструктура

Операційна ціль

B.2.1. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову міста

Назва проекту

Сучасна та прозора містобудівна документація

Цілі проекту

Формування та дотримання норм та правил будівництва. Актуалізація та розроблення сучасної містобудівної документації, забезпечення відкритого доступу до Генерального плану та плану зонування території міста, містобудівного кадастру та іншої документації.
Створення умов для розвитку соціальної та комерційної інфраструктури

Стислий опис проекту

Оновлення містобудівної документації.
Здійснення контролю у сфері містобудівної діяльності

Очікувані результати

Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у забудову міста.
Максимальна доступність містобудівної інформації для громадян.
Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю

Індикатори виконання

Наявність відкритої містобудівної документації, од.
Обсяг введеного в експлуатацію житла, тис. кв. м
Обсяг інвестицій у житлове будівництво, тис. грн.

Виконавці проекту

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

Співвиконавці

Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю, управління житлово-комунального господарства, СКП "Хмельницька міська ритуальна служба"

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Кошти міського бюджету

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Коригування (внесення змін) Генерального плану міста

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

2017 рік

2.

Розроблення детального плану території центральної частини міста

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

2017 рік

3.

Розроблення плану червоних ліній магістральних вулиць

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

2017 рік

4.

Розроблення та затвердження історико-архітектурного опорного плану з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичного ареалу міста

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

2017 рік

5.

Розроблення детального плану території "Заріччя"

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

2017 рік

6.

Розроблення проекту "Комплексна забудова мікрорайону "Заріччя"

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

2018 - 2020 роки

7.

Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

2017 рік

8.

Затвердження нормативно грошової оцінки земель міста

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

2017 рік

9.

Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів, ХКП "Хмельницькінфоцентр"

2017 - 2018 роки

10.

Виготовлення ортофотопланів

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

2017 - 2018 роки

11.

Забезпечення відкритого необмеженого доступу (у on-line режимі) до Генерального плану, плану зонування території міста, містобудівного кадастру та іншої містобудівної документації

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів, ХМКП "Хмельницькінфоцентр"

2017 - 2018 роки

12.

Надання земельних ділянок для будівництва житла у нових масивах індивідуальної забудови

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

2017 - 2020 роки

13.

Пошук земельних ділянок для організації поховання і ритуального обслуговування населення міста (облаштування кладовища, будівництво крематорію)

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів, управління житлово-комунального господарства, СКП "Хмельницька міська ритуальна служба"

2017 - 2018 роки

14.

Започаткування роботи Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю міської ради та запровадження системи постійного контролю за будівельними роботами з метою запобігання та виявлення порушень містобудівного законодавства

Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

B. Комфортне та безпечне місто

Стратегічна ціль

B.2. Розумні містобудування та інфраструктура

Операційна ціль

B.2.2. Розвиток інфраструктури та інженерних комунікацій у відповідності до сучасних європейських критеріїв і норм енергоефективного будівництва

Назва проекту

Будівництво навчальних закладів, реконструкція та добудова існуючих закладів

Цілі проекту

Розширення мережі закладів дошкільної та початкової шкільної освіти і задоволення потреб населення мікрорайонів міста у дошкільній та початковій шкільній освіті

Стислий опис проекту

Будівництво нових навчальних закладів, реконструкція або добудова існуючих закладів для створення сприятливих умов для здобуття дошкільної та початкової шкільної освіти, виховання підростаючого покоління

Очікувані результати

Будівництво нових навчальних закладів з урахуванням доступності для дітей з особливими потребами.
Збільшення місткості дошкільних навчальних закладів та закладів початкової шкільної освіти міста.

Створення нових робочих місць

Індикатори виконання

Кількість нових навчальних закладів (школи, дошкільні навчальні заклади), у т. ч. з урахуванням потреб дітей з обмеженими можливостями, од.
Кількість новостворених місць у навчальних закладах усіх форм і типів, од.
Рівень охоплення дітей молодшого та старшого дошкільного віку дошкільною освітою, %

Виконавці проекту

Управління капітального будівництва

Співвиконавці

Департамент освіти та науки

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

200000,0

Джерела фінансування

Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць на пров. Шостаковича, 28-а

Управління капітального будівництва

2017 - 2018 роки

2.

Будівництво навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32

Управління капітального будівництва

2017 - 2019 роки

3.

Добудова приміщень на 6 груп НВО N 1 на вул. Старокостянтинівське шосе, 3-б

Управління капітального будівництва

2017 - 2018 роки

4.

Реконструкція недобудованого плавального басейну ЗОШ N 20 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп на вул. І. Павла II (Ричко), 1, будівництво зовнішніх мереж електропостачання закладу та реконструкція котельні

Управління капітального будівництва

2017 рік

5.

Реконструкція з добудовою до приміщення СЗОШ N 18 ім. В. Чорновола на вул. Кам'янецькій, 119

Управління капітального будівництва

2017 - 2018 роки

6.

Реконструкція з надбудовою приміщень НВК N 10 на вул. Водопровідній, 9-а

Управління капітального будівництва

2017 - 2018 роки

7.

Реконструкція ДНЗ N 3 з добудовою приміщень на 4 групи на пров. Успенського (Жукова), 5 та будівництво зовнішніх мереж електропостачання навчального закладу

Управління капітального будівництва

2017 рік

8.

Облаштування меблями та обладнанням приміщень навчальних закладів

Департамент освіти та науки

2017 - 2020 роки

9.

Проектування та будівництво нових навчальних закладів з урахуванням доступності для дітей з особливими потребами

Управління капітального будівництва

2017 - 2019 роки

Сфера розвитку

B. Комфортне та безпечне місто

Стратегічна ціль

B.2. Розумні містобудування та інфраструктура

Операційна ціль

B.2.2. Розвиток інфраструктури та інженерних комунікацій у відповідності до сучасних європейських критеріїв і норм енергоефективного будівництва

Назва проекту

Доступне житло

Цілі проекту

Забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, внутрішньопереміщених осіб та військовослужбовців.
Надання фінансово-кредитної підтримки молодим сім'ям

Стислий опис проекту

Реалізація програм будівництва та забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, військовослужбовців, внутрішньопереміщених осіб, інших соціально вразливих категорій населення та молодих сімей

Очікувані результати

Забезпечення житлом соціально вразливих верств населення та молоді

Індикатори виконання

Кількість сімей учасників АТО, забезпечених житлом у новобудовах, од.
Кількість молодих сімей, яким надано пільгові кредити на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, од.

Виконавці проекту

Хмельницька міська рада, департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

Співвиконавці

Управління капітального будівництва, управління у справах молоді та спорту, КП "Хмельницькбудзамовник"

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Кошти державного бюджету, міського бюджету

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво двох житлових будинків для учасників антитерористичної операції

КП "Хмельницькбудзамовник"

2017 - 2018 роки

2.

Будівництво двох житлових будинків для учасників антитерористичної операції

КП "Хмельницькбудзамовник"

2017 - 2020 роки

3.

Виділення земельних ділянок для будівництва житла для військовослужбовців, внутрішньопереміщених осіб, інших соціально вразливих категорій населення

Хмельницька міська рада, департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

2017 - 2020 роки

4.

Надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

Управління у справах молоді та спорту

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

B. Комфортне та безпечне місто

Стратегічна ціль

B.2. Розумні містобудування та інфраструктура

Операційна ціль

B.2.2. Розвиток інфраструктури та інженерних комунікацій у відповідності до сучасних європейських критеріїв і норм енергоефективного будівництва

Назва проекту

Будівництво водогону від с. Чернелівка, міських водопровідних мереж

Цілі проекту

Покращення водопостачання мешканців міста

Стислий опис проекту

Побудовано 15,7 км водогону, що становить 46,2 % від його загальної протяжності. При будівництві водогону впроваджуються новітні технології транспортування води, що дозволить уникнути у майбутньому проблем швидкого замулювання і корозії трубопроводів та зберегти якість питної води. Для завершення проекту необхідно здійснити будівництво водогону діаметром 1000 мм із склопластикових труб довжиною 18,35 км

Очікувані результати

Безперебійне водопостачання м. Хмельницького, економія електроенергії, зменшення втрат води

Індикатори виконання

Загальна протяжність водогону діаметром 1000 мм із склопластикових труб, км
Загальна протяжність мереж водопостачання, км

Виконавці проекту

МКП "Хмельницькводоканал"

Співвиконавці

-

Період впровадження

2017 - 2018 роки

Вартість проекту, тис. грн.

88241,0

Джерела фінансування

Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Будівництво 18,35 км водогону діаметром 1000 мм із склопластикових труб

МКП "Хмельницькводоканал"

2017 - 2018 роки

2.

Реконструкція артезіанських свердловин

МКП "Хмельницькводоканал"

2017 - 2018 роки

3.

Будівництво мереж водопостачання та водовідведення у мікрорайонах міста

МКП "Хмельницькводоканал"

2017 - 2020 роки

4.

Забезпечення водопостачання будинків мікрорайнів міста, у яких воно повністю відсутнє

МКП "Хмельницькводоканал"

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

B. Комфортне та безпечне місто

Стратегічна ціль

B.3. Створення зручної та сучасної транспортної інфраструктури

Операційна ціль

B.3.1. Удосконалення дорожньо-транспортної інфраструктури

Назва проекту

Будівництво автошляхів, доріг, капітальний ремонт доріг та мостів

Цілі проекту

Розширення проїзних частин вулиць центральної частини міста та будівництво нових транспортних розв'язок, доріг з обов'язковим улаштуванням заїзних кишень, покращення стану доріг, автошляхів, мостів

Стислий опис проекту

Будівництво доріг, транспортних розв'язок, заїзних кишень на зупинках громадського транспорту, облаштування зупинок громадського транспорту

Очікувані результати

Збільшення пропускної можливості вулиць. Зменшення транспортного потоку у центральній частині міста та покращення якості дорожньо-транспортної інфраструктури. Покращення транспортного сполучення мікрорайонів міста

Індикатори виконання

Протяжність збудованих автомобільних доріг, км
Протяжність капітально відремонтованих доріг, км
Кількість облаштованих зупинок громадського транспорту, од.
Кількість влаштованих заїзних кишень, од.

Виконавці проекту

Управління капітального будівництва, управління житлово-комунального господарства

Співвиконавці

Управління транспорту та зв'язку, суб'єкти господарювання

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет, державний бюджет, кошти суб'єктів господарювання приватної форми власності

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Будівництво нових шляхопроводів та транспортних розв'язок

Управління капітального будівництва, управління житво-комунального господарства

2017 - 2020 роки

2.

Будівництво доріг у нових мікрорайонах міста

Управління житво-комунального господарства

2017 - 2020 роки

3.

Будівництво пішохідних доріжок у місцях проживання та масового відпочинку населення

Управління житво-комунального господарства

2017 - 2020 роки

4.

Проведення капітального та поточного ремонтів доріг, мостів із застосуванням нових матеріалів та технологій

Управління житлово-комунального господарства

2017 - 2020 роки

5.

Розширення проїзних частин центральних вулиць з улаштуванням заїзних кишень на зупинках громадського транспорту

Управління житво-комунального господарства

2017 - 2020 роки

6.

Будівництво на зупинках громадського транспорту сучасних павільйонів для очікування

Управління жилого-комунального господарства, суб'єкти господарювання приватної форми власності

2017 - 2020 роки

7.

Облаштування перехресть, зупинок громадського транспорту пандусами для з'їзду/виїзду на проїзну частину осіб з особливими потребами

Управління житво-комунального господарства

2017 - 2020 роки

8.

Облаштування пристроїв для обмеження дорожнього руху, світлофорів, у т. ч. для людей з обмеженими можливостями

Управління житво-комунального господарства

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

B. Комфортне та безпечне місто

Стратегічна ціль

B.3. Створення зручної та сучасної транспортної інфраструктури

Операційна ціль

B.3.1. Удосконалення дорожньо-транспортної інфраструктури

Назва проекту

Реформування системи паркування на території міста

Цілі проекту

Забезпечення вільного пересування вулицями міста, уникнення перешкод вільного руху, зокрема від припаркованих транспортних засобів

Стислий опис проекту

Розроблення концепції реформування системи паркування на території міста спільно з суб'єктами господарювання, будівництво багатоповерхових паркінгів та підземних парковок

Очікувані результати

Зменшення кількості припаркованих транспортних засобів, які заважають дорожньому руху на вулицях міста

Індикатори виконання

Кількість місць для паркування автомобілів, од.

Виконавці проекту

Управління житлово-комунального господарства

Співвиконавці

Управління транспорту та зв'язку, суб'єкти господарювання приватної форми власності

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Кошти інвесторів

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Розроблення концепції реформування системи паркування на території міста

Управління житво-комунального господарства, управління транспорту та зв'язку

2017 - 2018 роки

2.

Перегляд місць розташування дорожніх знаків, які визначають місця для паркування або забороняють їх

Управління транспорту та зв'язку, управління житлово-комунального господарства

2017 - 2018 роки

3.

Будівництво підземних парковок, поверхових паркінгів

Суб'єкти господарювання приватної форми власності

2017 - 2020 роки

4.

Створення логістичних центрів, паркінгів при в'їзді у місто для відстою вантажного транспорту

Управління транспорту та зв'язку, управління житлово-комунального господарства, суб'єкти господарювання приватної форми власності

2017 - 2020 роки

5

Винесення з центру міста автостанції N 3

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів, управління транспорту та зв'язку, суб'єкти господарювання приватної форми власності

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

B. Комфортне та безпечне місто

Стратегічна ціль

B.3. Створення зручної та сучасної транспортної інфраструктури

Операційна ціль

B.3.2. Покращення якості та доступності транспортних послуг

Назва проекту

Зручна транспортна мережа міста

Цілі проекту

Комплексний розвиток маршрутної мережі громадського транспорту, забезпечення сталого функціонування і подальшого розвитку міського електротранспорту

Стислий опис проекту

Розроблення нової транспортної мережі, проведення конкурсу на пасажирські перевезення, оновлення рухомого складу, збільшення кількості громадського транспорту, пристосованого для перевезення людей з обмеженими можливостями

Очікувані результати

Покращення транспортного обслуговування громадян міста. Зручний та екологічно чистий громадський транспорт. Розвантаження центральної частини міста

Індикатори виконання

Частка рухомого складу пасажирського електротранспорту зі строком експлуатації понад нормативний, %
Частка пасажироперевезень електротранспортом, %
Кількість великогабаритних транспортних засобів на міських маршрутах, од.

Виконавці проекту

Управління транспорту та зв'язку, ХКП "Електротранс"

Співвиконавці

Суб'єкти господарювання приватної форми власності

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет, кошти суб'єктів господарювання приватної форми власності

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Обстеження транспортних потоків, розроблення та затвердження нової моделі транспортної мережі

Управління транспорту та зв'язку

2017 рік

2.

Обстеження пасажиропотоку, у тому числі пільгових категорій населення

Управління транспорту та зв'язку

2017 рік

3.

Проведення конкурсу на пасажирські перевезення автотранспортом у місті

Управління транспорту та зв'язку

2017 рік

4.

Заміна малогабаритного транспорту на великогабаритний екологічно чистий транспорт

Управління транспорту та зв'язку, ХКП "Електротранс", суб'єкти господарювання приватної форми власності

2017 - 2020 роки

5.

Збільшення кількості громадського транспорту, пристосованого для перевезення людей з обмеженими можливостями

Управління транспорту та зв'язку, суб'єкти господарювання приватної форми власності

2017 - 2020 роки

6.

Оновлення міського електротранспорту, придбання сучасних тролейбусів із запасом автономного ходу

ХКП "Електротранс"

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

B. Комфортне та безпечне місто

Стратегічна ціль

B.3. Створення зручної та сучасної транспортної інфраструктури

Операційна ціль

B.3.3. Впровадження SMART-рішень в управлінні міською транспортною системою

Назва проекту

Ефективна система управління транспортною мережею міста

Цілі проекту

Впровадження сучасних технологій в управлінні міською транспортною системою

Стислий опис проекту

Диспетчеризація системи управління активами транспортної інфраструктури та впровадження електронної системи оплати за проїзд

Очікувані результати

Ефективне управління транспортною системою міста на основі новітніх технологій

Індикатори виконання

Регулярність руху, %

Виконавці проекту

Управління транспорту та зв'язку

Співвиконавці

ХКП "Електротранс", суб'єкти господарювання приватної форми власності

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет, власні кошти підприємства, кошти суб'єктів господарювання приватної форми власності

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Впровадження автоматизованої системи продажу засобів оплати за проїзд

Управління транспорту та зв'язку, ХКП "Електротранс"

2017 - 2020 роки

2.

Впровадження автоматизованої системи управління транспортом (єдиний диспетчерський пункт)

Управління транспорту та зв'язку

2017 - 2020 роки

3.

Впровадження системи відеонагляду за дорожнім рухом

Управління транспорту та зв'язку

2017 - 2018 роки

4.

Облаштування зупинок електронними табло з графіками руху громадського транспорту

Управління транспорту та зв'язку

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

B. Комфортне та безпечне місто

Стратегічна ціль

B.4. Місто якісних та доступних послуг

Операційна ціль

B.4.1. Покращення якості та доступності сучасних медичних послуг, впровадження SMART-рішень у сфері надання медичних послуг

Назва проекту

Сімейна медицина для хмельничан

Цілі проекту

Покращення якості та доступності сучасних медичних послуг

Стислий опис проекту

Створення мережі закладів первинного рівня, переважно у вигляді амбулаторій загальної практики сімейної медицини головним чином на 4 - 7 лікарів, та їх облаштування, шляхом реорганізації та перепрофілювання частини поліклінік та дитячої лікарні, відкриття нових закладів, наближених до місця проживання населення.
Надання медичної реабілітаційної допомоги хворим на базі вивільнених площ у поліклініках.
Формування здорового способу життя для попередження захворювань та продовження якості та тривалості життя

Очікувані результати

Забезпечення доступу мешканців до якісних медичних послуг.
Виявлення захворювань на ранніх стадіях та зниження рівня смертності населення у працездатному віці

Індикатори виконання

Рівень забезпечення населення послугами сімейної медицини, %
Рівень забезпечення амбулаторій загальної практики-сімейної медицини лікарями загальної практики-сімейними лікарями, %
Рівень захворюваності населення, %
Середня тривалість життя мешканців, років

Виконавці проекту

Управління охорони здоров'я

Співвиконавці

Хмельницькі міські центри первинної медико-санітарної допомоги N 1 та N 2

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Продовження формування оптимальної мережі закладів первинного рівня надання медичної допомоги (мережі амбулаторій загальної практики сімейної медицини)

Управління охорони здоров'я

2017 - 2019 роки

2.

Поступове формування оптимальної мережі закладів вторинного рівня надання медичної допомоги з урахуванням інтенсивності надання медичних послуг на засадах єдиного медичного простору

Управління охорони здоров'я

2017 - 2020 роки

3.

Перерозподіл ресурсів, повноважень та функцій між закладами первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги

Управління охорони здоров'я

2017 - 2020 роки

4.

Фінансування закладів первинного рівня надання медичної допомоги

Управління охорони здоров'я

2017 - 2020 роки

5.

Забезпечення реалізації принципу вільного вибору пацієнтами лікаря та створення рівних прав для медичних закладів усіх форм власності

Управління охорони здоров'я

2017 - 2020 роки

6.

Розвиток співпраці з громадськими організаціями та лікарського самоврядування

Управління охорони здоров'я

2017 - 2020 роки

7.

Забезпечення амбулаторій загальної практики-сімейної медицини відповідними фахівцями

Управління охорони здоров'я

2017 - 2020 роки

8.

Забезпечення амбулаторій загальної практики-сімейної медицини необхідним медичним обладнанням, медикаментами та виробами медичного призначення

Управління охорони здоров'я

2017 - 2020 роки

9.

Проведення інвентаризації комунальних закладів охорони здоров'я (визначення рівня забезпеченості обладнанням та потреби у матеріально-технічних ресурсах)

Управління охорони здоров'я

2017 рік

10.

Покращення якості проведення санітарно-освітньої роботи, періодичних медичних оглядів і диспанзеризації

Управління охорони здоров'я

2017 - 2020 роки

11.

Відкриття відділення медичної реабілітації та хоспісу

Управління охорони здоров'я

2017 - 2018 роки

Сфера розвитку

B. Комфортне та безпечне місто

Стратегічна ціль

B.4. Місто якісних та доступних послуг

Операційна ціль

B.4.1. Покращення якості та доступності сучасних медичних послуг, інформатизація в сфері надання медичних послуг

Назва проекту

Інформаційні технології на службі здоров'я

Цілі проекту

Поліпшення управління інформацією у галузі охорони здоров'я для забезпечення відкритості та покращення якості роботи

Стислий опис проекту

Забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я комп'ютерною технікою та програмними продуктами для впровадження електронного запису на прийом до лікаря, ведення необхідних реєстрів, баз даних, електронного документообігу, звітності, фінансування

Очікувані результати

Упорядкування статистичних даних, можливість обміну оперативною інформацією, відкритість фінансової діяльності комунальних закладів.
Удосконалення обліку пацієнтів.
Упорядкування прийому лікарів та зменшення черг на прийом до лікарів

Індикатори виконання

Кількість закладів, у яких запроваджені електронні технології, од.

Виконавці проекту

Управління охорони здоров'я

Співвиконавці

Всі комунальні заклади охорони здоров'я

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Придбання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення для медичних закладів

Управління охорони здоров'я

2017 - 2019 роки

2.

Охоплення широкосмуговим Інтернетом усіх медичних закладів

Управління охорони здоров'я

2017 - 2019 роки

3.

Налагодження функціонування електронного документообігу, запровадження єдиного інформаційного простору для збору, обробки та прогнозування клінічних та фінансових даних

Управління охорони здоров'я

2017 - 2020 роки

4.

Запровадження електронного запису на прийом до лікарів

Управління охорони здоров'я

2017 - 2020 роки

5.

Створення єдиного реєстру пацієнтів та їх медичних даних

Управління охорони здоров'я

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

B. Комфортне та безпечне місто

Стратегічна ціль

B.4. Місто якісних та доступних послуг

Операційна ціль

B.4.2. Інноваційний розвиток системи освіти та науки

Назва проекту

Інноваційна освіта

Цілі проекту

Удосконалення розвитку системи освіти, яка забезпечить формування конкурентоспроможної, творчої, соціально активної особистості, формування позитивного іміджу освітньої галузі та перспектив її розвитку

Стислий опис проекту

Впровадження у навчальний процес інноваційних методик і технологій, покращення матеріально-технічної бази освітніх установ з метою підвищення якості освіти.
Інтеграція освіти міста у міжнародний освітній простір шляхом впровадження у навчально-виховний процес передового європейського та міжнародного педагогічного досвіду, участь науково-педагогічних працівників, учнівської та студентської молоді у міжнародних проектах, дослідно-експериментальній роботі провідних наукових установ Європи та світу.
Впровадження ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді у сучасному українському суспільстві

Очікувані результати

Підвищення якості освіти на всіх рівнях освітньої системи з метою підготовки спеціалістів, необхідних на сучасному ринку праці. Наближення системи освіти до європейських вимірів і стандартів. Формування єдиного культурно-освітнього простору для комплексного задоволення потреб громадян в освітніх послугах

Індикатори виконання

Рівень результативності ЗНО, %
Рівень участі педагогічних працівників та учнівської молоді у дослідно-експериментальній та проектній роботі європейських навчальних закладів і міжнародних наукових установ, %

Виконавці проекту

Департамент освіти та науки

Співвиконавці

Навчальні заклади, управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, управління охорони здоров'я, управління молоді та спорту, управління культури і туризму, громадські організації

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Інформатизація системи освіти та впровадження IT-технологій

Департамент освіти та науки

2017 - 2020 роки

2.

Використання "хмарних" технологій під час організації та проведення навчально-виховного процесу в закладах освіти

Департамент освіти та науки

2017 - 2020 роки

3.

Створення та впровадження електронного журналу у загальноосвітніх навчальних закладах міста

Департамент освіти та науки

2017 - 2020 роки

4.

Придбання сучасних комп'ютерних комплексів та оновлення бази наявного прикладного програмного забезпечення

Департамент освіти та науки

2017 - 2020 роки

5.

Здійснення моніторингу якості освіти у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах

Департамент освіти та науки

2017 - 2020 роки

6.

Створення умов для участі педагогічних працівників та учнівської молоді у дослідно-експериментальній і проектній роботі європейських навчальних закладів і міжнародних наукових установ:
- участь учнів у стипендіальних програмах міжнародних освітніх організацій;
- участь навчальних закладів у грантах;
- обмін досвідом з педагогами інших держав

Департамент освіти та науки

2017 - 2020 роки

7.

Організація спільної роботи зі службами зайнятості, міжшкільним навчально-виробничим комбінатом щодо здійснення профільного та професійного навчання

Департамент освіти та науки

2017 - 2020 роки

8.

Організація роботи з обдарованими дітьми (проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, наукових учнівських конференцій, конкурсів-оглядів творчих колективів, виставок творчих робіт, фестивалів, спрямованих на виявлення і самореалізацію обдарованих дітей та молоді; залучення до роботи з обдарованими дітьми громадських організацій, науковців, працівників музеїв, бібліотек; призначення персональних стипендій міської ради для обдарованих дітей)

Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, управління культури і туризму

2017 - 2020 роки

9.

Проведення модернізації навчальної, матеріально-технічної, методичної бази загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

Департамент освіти та науки

2017 - 2020 роки

10.

Впровадження у педагогічний процес новітніх методик профілактики та лікування дитячих захворювань, здоров'я зберігаючих і здоров'я-формуючих технологій соціально-оздоровчих проектів, створення у закладах освіти зон відпочинку та оздоровлення

Департамент освіти та науки, управління охорони здоров'я

2017 - 2020 роки

11.

Створення сучасної спортивної бази та придбання спортивного інвентарю

Департамент освіти та науки

2017 - 2020 роки

12.

Впровадження проекту "Місто-діти-влада" (проведення міських конкурсів, вікторин, квестів, брейн-рингів на кращого знавця місцевого самоврядування серед учнівської молоді; екскурсій для школярів до Хмельницької міської ради з метою ознайомлення з роботою місцевих органів влади; налагодження співпраці між міським учнівським самоврядуванням і місцевим самоврядуванням)

Департамент освіти та науки, управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

2017 - 2020 роки

13.

Посилення роботи з національно-патріотичного та морально-правового виховання дітей та молоді

Департамент освіти та науки

2017 - 2020 роки

14.

Впровадження проекту "Безпечна школа" (встановлення камер відеоспостереження; посилення співпраці з правоохоронними органами; облаштування безпечних пішохідних переходів поблизу навчальних закладів; облаштування зовнішнього освітлення; забезпечення навчальних закладів охороною)

Департамент освіти та науки

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

B. Комфортне та безпечне місто

Стратегічна ціль

B.4. Місто якісних та доступних послуг

Операційна ціль

B.4.3. Удосконалення системи управління житловим фондом

Назва проекту

Реформування житлово-комунального господарства

Цілі проекту

Удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством; сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (надалі - ОСББ), створення інституту управителів; створення розвиненої структури надавачів послуг з обслуговування житлових будинків та прибудинкових територій

Стислий опис проекту

Сприяння розвитку ринку надавачів послуг з обслуговування житлових будинків та прибудинкових територій, здійснення професійної підготовки управителів будинків.
Залучення надавачів послуг з обслуговування житлових будинків та прибудинкових територій на конкурсних засадах. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед жителів багатоквартирних будинків щодо доцільності створення ОСББ та переваг в питаннях утримання ними будинків

Очікувані результати

Забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості, відповідно до вимог національних стандартів. Створення сучасної управлінської структури утримання будинків.
Створення конкурентного середовища на ринку надавачів послуг з обслуговування житлових будинків та прибудинкових територій. Покращення технічного стану будинків та умов проживання у них;цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання житлових будинків. Забезпечення умов безпечного проживання населення міста

Індикатори виконання

Кількість створених ОСББ, од.
Кількість проведених конкурсів з визначення надавачів послуг з обслуговування житлових будинків та прибудинкових територій, од.

Виконавці проекту

Управління житлово-комунального господарства

Співвиконавці

Балансоутримувачі, надавачі послуг, громадська організація "Організація сприяння створенню ОСББ"

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

150000,0

Джерела фінансування

Кошти міського бюджету

N
п/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Створення бази даних управителів багатоквартирних будинків

Управління житлово-комунального господарства

2017 - 2018 роки

2.

Проведення конкурсу на призначення управителів багатоквартирними будинками

Управління житлово-комунального господарства

2017 - 2018 роки

3.

Створення бази даних надавачів послуг з обслуговування житлових будинків та прибудинкових територій

Управління житлово-комунального господарства

2017 - 2018 роки

4.

Створення муніципального підприємства "Управляюча компанія"

Управління житлово-комунального господарства

2018 - 2019 роки

5.

Проведення конкурсу між надавачами послуг з обслуговування житлових будинків та прибудинкових територій

Управління житлово-комунального господарства, муніципальне підприємство "Управляюча компанія"

2017 рік

6.

Проведення організаційної та роз'яснювальної роботи щодо переваг ОСББ

Управління житлово-комунального господарства, ГО "Організація сприяння створенню ОСББ"

2017 - 2020 роки

7.

Проведення обстежень будинків, які експлуатуються більше 40 років, та здійснення оцінки їх технічного стану

Управління житлово-комунального господарства

2017 - 2020 роки

8.

Капітальний ремонт житлового фонду міської ради

Управління житлово-комунального господарства

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

B. Комфортне та безпечне місто

Стратегічна ціль

B.5. Молодіжне місто сучасної культури, мистецтва та спорту

Операційна ціль

B.5.1. Створення нових майданчиків у культурно-мистецькому просторі міста

Назва проекту

Створення нових культурних об'єктів

Цілі проекту

Розвиток культурної інфраструктури у місті, формування позитивного, привабливого, національно-патріотичного середовища, духовне та естетичне виховання мешканців міста

Стислий опис проекту

Створення нового привабливого іміджу міста як центру проведення фестивалів та інших мистецьких подій, молодіжних творчих індустрій та розвитку сучасного мистецтва, яскравого мистецького простору

Очікувані результати

Популяризація нового культурного іміджу міста в Україні та світі. Налагодження тісної співпраці між владою, бізнесом та громадою. Залучення більшості хмельничан до організації та проведення заходів

Індикатори виконання

Кількість нових культурних об'єктів, од.
Кількість проведених заходів, од.

Виконавці проекту

Управління культури і туризму

Співвиконавці

Громадські організації культурного спрямування, управління житлово-комунального господарства, Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

102480,00

Джерела фінансування

Міський бюджет, спонсорські та благодійні кошти

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Створення нового мистецького простору під відкритим небом для проведення мистецьких заходів ("Мистецький сад" біля дитячої школи мистецтв "Райдуга", "Дворик художника" у дворі дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, "Мистецька алея" біля центру національного виховання учнівської молоді, "Бібліосад" біля бібліотеки-філії N 8, "Оаза музики" біля дитячої музичної школи N 3, "Арт-дворик" у дворі музею-студії фотомистецтва, міксбортер біля центральної міської бібліотеки)

Управління культури і туризму, заклади культури

2017 - 2020 роки

2.

Створення музейного комплексу історії та культури міста у будівлі на вул. Свободи, 22

Управління культури і туризму

2017 - 2020 роки

3.

Створення національної арт-алеї на вулиці Свободи (від вул. Проскурівської до перетину з вул. Шевченка)

Управління культури і туризму, управління житлово-комунального господарства

2020 рік

4.

Реставрація та модернізація МКП "Кінотеатр ім. Т. Г. Шевченка" у сучасний центр кіно та мистецтва (кіноконцертний зал, зал артхаузного кіно, дитячий розважальний центр, арт-кафе тощо)

Управління культури і туризму

2018 - 2020 роки

5.

Реставрація та модернізація міського будинку культури

Управління культури і туризму

2017 - 2020 роки

6.

Створення музею кіно

Управління культури і туризму

2020 рік

7.

Створення Бібліохабу у центральній міській бібліотеці

Управління культури і туризму, централізована бібліотечна система

2017 рік

8.

Створення інформаційно-розважального центру "Дитячий простір" у бібліотеці-філії N 12

Управління культури і туризму, централізована бібліотечна система

2017 рік

9.

Реконструкція будівлі літнього кінотеатру під концертний зал з благоустроєм центрального майдану у парку ім. М. Чекмана

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів, управління житлово-комунального господарства, управління культури і туризму, КП "Парки та сквери міста Хмельницького"

2018 - 2020 роки

10.

Створення стаціонарної сцени "Мушля" на місці концертного майданчика під відкритим небом біля кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка з встановленням стаціонарних місць для глядачів

Управління культури і туризму, управління житлово-комунального господарства

2019 - 2020 роки

11.

Капітальний ремонт та модернізація приміщення клубу "Книжківці"

Управління культури і туризму

2017 - 2018 роки

12.

Реконструкція приміщення дитячої музичної школи N 3 з надбудовою третього поверху для створення концертного залу

Управління культури і туризму

2017 - 2019 роки

13.

Встановлення об'єкту архітектури "Книга почесних громадян міста"

Управління культури і туризму, департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів, управління житлово-комунального господарства

2018 рік

14.

Встановлення арт-об'єкту "Люблю Хмельницький"

Управління культури і туризму, департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів, управління житлово-комунального господарства

2018 рік

Сфера розвитку

B. Комфортне та безпечне місто

Стратегічна ціль

B.5. Молодіжне місто сучасної культури, мистецтва та спорту

Операційна ціль

B.5.2. Розвиток різних напрямів сучасного мистецтва та їх промоція

Назва проекту

Хмельницький - арт-місто 21 століття

Цілі проекту

Створення та розвиток центрів, студій, театрів та музеїв, просторів з різних напрямів сучасного мистецтва; популяризація серед мешканців творчості митців та творів сучасного мистецтва; запровадження у місті нових інтерактивних форм мистецьких заходів

Стислий опис проекту

У місті відсутні яскраві історичні та туристичні об'єкти, на яких міг би базуватися культурний імідж міста. Але створено унікальні в Україні культурні заклади (театр одного актора "Кут", музей-студія фотомистецтва, школа іконопису "Нікош" тощо), що дає поштовх для подальшого розвитку у місті сучасного мистецтва

Очікувані результати

Реалізація у місті цікавих сучасних мистецьких проектів; залучення хмельничан до сучасного мистецтва

Індикатори виконання

Кількість відвідувачів мистецьких виставок, фестивалів, конкурсів, осіб
Кількість загальноміських мистецьких заходів, од.

Виконавці проекту

Управління культури і туризму

Співвиконавці

Громадські організації, приватні заклади

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

16605,0

Джерела фінансування

Міський бюджет, спонсорські та благодійні кошти

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Проведення всеукраїнських та міжнародних фестивалів

Управління культури і туризму

2017 - 2020 роки

2.

Створення та постійне оновлення загальноміської мапи фестивалів та конкурсів

Управління культури і туризму, громадські організації

2017 - 2020 роки

3.

Відкриття класу та центру анімації у дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Управління культури і туризму, дитяча школа образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

2017 - 2018 роки

4.

Створення муралів на будівлях міста (вуличне малярство)

Управління культури і туризму, громадські організації

2017 - 2020 роки

5.

Створення центру артхаузного кіно

Управління культури і туризму

2018 рік

6.

Проведення відео-арт конкурсу "PROMISTO"

Управління культури і туризму

2018, 2020 роки

7.

Сприяння діяльності моно-театру "Кут", аматорському молодіжному театру "Дзеркало", художніх та хореографічних студій, театрів, музеїв

Управління культури і туризму

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

B. Комфортне та безпечне місто

Стратегічна ціль

B.5. Молодіжне місто сучасної культури, мистецтва та спорту

Операційна ціль

B.5.3. Розвиток сучасної спортивної інфраструктури та залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою і спортом

Назва проекту

Будівництво спортивних споруд та майданчиків

Цілі проекту

Популяризація спорту, здорового способу життя, розвиток спортивної інфраструктури для проведення всеукраїнських та міжнародних змагань, а також занять фізичною культурою усіх мешканців міста

Стислий опис проекту

Будівництво нових спортивних споруд, полів та майданчиків дасть змогу збільшити кількість людей, які будуть займатись спортом, культивувати більшу кількість видів спорту

Очікувані результати

Покращення фізичного стану мешканців міста, збільшення кількості осіб залучених до занять спортом, проведення всеукраїнських та міжнародних змагань

Індикатори виконання

Кількість збудованих спортивних споруд, од.
Кількість збудованих спортивних майданчиків, од.
Кількість осіб, залучених до занять спортом, осіб
Кількість проведених змагань, од.

Виконавці проекту

Управління молоді та спорту, управління капітального будівництва

Співвиконавці

Управління земельних ресурсів та земельної реформи, Департамент освіти та науки, управління житлово-комунального господарства

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Будівництво (облаштування) двох футбольних полів та спортивного комплексу ДЮСШ N 1 на вул. Зарічанській, 11/5

Управління капітального будівництва, управління молоді та спорту

2017 - 2020 роки

2.

Виділення земельної ділянки під будівництво Палацу спорту

Управління земельних ресурсів та земельної реформи

2017 рік

3.

Будівництво Палацу спорту

Управління капітального будівництва, управління молоді та спорту

2019 - 2020 роки

4.

Будівництво спеціалізованого залу боксу

Управління капітального будівництва, управління молоді та спорту

2017 - 2020 роки

5.

Виділення земельної ділянки під будівництво Льодового палацу

Управління земельних ресурсів та земельної реформи

2017 рік

6.

Будівництво Льодового палацу

Управління капітального будівництва, управління молоді та спорту

2018 - 2020 роки

7.

Реконструкція футбольного майданчика ДЮСШ N 2 з влаштуванням міні-футбольного поля зі штучним покриттям на вул. Тернопільській, 34

Управління молоді та спорту

2017 рік

8.

Будівництво двох міні-футбольних спортивних майданчиків на вул. Спортивній, 17

Управління молоді та спорту

2017 рік

9.

Будівництво огорожі футбольного поля та міні-футбольного поля і двох баскетбольних майданчиків на території стадіону "Локомотив" СКЦ "Плоскирів"

Управління молоді та спорту

2017 рік

10.

Розвиток мережі дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів, об'єднань за місцем проживання

Управління молоді та спорту

2017 рік

11.

Капітальний ремонт та реконструкція діючих позашкільних навчальних закладів та спортивних споруд

Управління молоді та спорту

2017 - 2020 роки

12.

Забезпечення навчальних закладів спортивним інвентарем.
Утворення у закладах освіти мережі спортивних клубів, гуртків, секцій

Департамент освіти та науки

2017 - 2020 роки

13.

Будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків зі штучним чи трав'яним покриттям, тренажерним обладнанням, тенісними столами на територіях навчальних закладів та у мікрорайонах міста

Управління житлово-комунального господарства, Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту

2017 - 2020 роки

14.

Пропагування переваг рухової активності та здорового способу життя серед мешканців міста

Управління молоді та спорту

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

B. Комфортне та безпечне місто

Стратегічна ціль

B.5. Молодіжне місто сучасної культури, мистецтва та спорту

Операційна ціль

B.5.3. Розвиток сучасної спортивної інфраструктури та залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою і спортом

Назва проекту

Розвиток велосипедної інфраструктури

Цілі проекту

Розвиток велосипедної інфраструктури в місті. Зростання активності велосипедного руху для поліпшення якості життя у місті

Стислий опис проекту

Улаштування безпечних та комфортних велодоріжок та велосмуг на автодорогах, які би з'єднували мікрорайони та центр міста. Створення велопарковок в усіх частинах міста, пунктів прокату велосипедів. Пропаганда і реклама переваг їзди на велосипеді

Очікувані результати

Комфортні і зручні умови для пересування на велосипеді дорогами міста, розвиток велосипедного руху, створення мережі велосипедних доріжок, смуг і парковок та облаштування відповідної велосипедної інфраструктури в цілому

Індикатори виконання

Довжина побудованих велосипедних доріжок, км
Кількість створених пішохідно-велосипедних зон, од.
Кількість розміщених велопарковок, од.

Виконавці проекту

Управління житлово-комунального господарства, управління транспорту та зв'язку

Співвиконавці

Громадські організації, Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

10000,0

Джерела фінансування

Міський бюджет, благодійні та грантові кошти, приватні інвестиції

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Будівництво велодоріжок та пішохідно-велосипедних зон, облаштування велосипедних смуг

Управління житлово-комунального господарства, управління транспорту та зв'язку

2017 - 2020 роки

2.

Встановлення велопарковок, велостійок

Управління житлово-комунального господарства, управління транспорту та зв'язку, Департамент освіти та науки

2017 - 2020 роки

3.

Проведення масових велопробігів

Управління молоді та спорту

2017 - 2020 роки

4.

Створення електронної мапи велоінфраструктури (шляхи руху, велосипедні стоянки тощо)

Управління житлово-комунального господарства, управління транспорту та зв'язку

2017 - 2018 роки

5.

Проведення рекламно-пропагуючих та навчальних заходів

Управління молоді та спорту

2017 - 2020 роки

  

Сфера розвитку C. Відповідальне місто

Сфера розвитку

C. Відповідальне місто

Стратегічна ціль

C.1. Місто енергетичної ефективності та незалежності

Операційна ціль

C.1.1. Реалізація Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста на 2016 - 2025 роки (ПДСЕР)

Назва проекту

Реалізація енергоефективних заходів ПДСЕР

Цілі проекту

Забезпечення скорочення викидів CO2 у секторах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, громадських і житлових будівель, муніципального та приватного транспорту, зовнішнього освітлення, а також підвищення енергетичної, соціально-економічної та екологічної безпеки міста за рахунок зменшення споживання викопних видів палива, у т. ч. через їх заміщення альтернативними та поновлювальними джерелами енергії, при забезпеченні належної якості житлово-комунальних послуг і підвищенні якості життя громади міста

Стислий опис проекту

Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста на 2016 - 2025 роки є основним стратегічним документом із впровадження заходів, які дозволять скоротити споживання енергоресурсів, замістити традиційні джерела енергії альтернативними, і, як наслідок, зменшити викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, поліпшити екологічний стан міста

Очікувані результати

Впровадження ПДСЕР призведе до скорочення викидів парникових газів у навколишнє середовище на території міста через реалізацію заходів з енергозбереження, використання енергоефективних технологій і підвищення рівня свідомого ставлення населення до питань енергоощадності

Індикатори виконання

Обсяг викидів CO2 у атмосферу, т
Обсяг споживання електричної енергії, МВт·год
Обсяг споживання природного газу, тис. куб. м
Площа теплоізольованих зовнішніх стін будівель житлового фонду комунальної власності та ОСББ, кв. м
Кількість теплової енергії, спожитої на 1 кв. м опалювальної площі будівель житлового фонду, кВт·год / кв. м в рік
Площа теплоізольованих зовнішніх стін будівель бюджетних установ, кв. м
Кількість теплової енергії, спожитої на 1 кв. м опалювальної площі будівель бюджетних установ, кВт·год / кв. м в рік
Кількість замінених світлоточок на енергоефективні, од.

Виконавці проекту

КП "Південно-Західні тепломережі", МКП "Хмельницьктеплокомуненерго", МКП "Хмельницькводоканал", ХКП "Електротранс", ХКП "Міськсвітло", управління житлово-комунального господарства

Співвиконавці

Відділ енергоменеджменту, громадські організації

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

2493200,0

Джерела фінансування

Міський бюджет, кредити МФО, приватні інвестиції, власні кошти комунальних підприємств

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Реалізація проектів у секторах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, вуличного освітлення за рахунок впровадження енергоефективних заходів і проектів з впровадження альтернативних джерел енергії (АДЕ)

МКП "Хмельницьктеплокомуненерго", КП "Південно-Західні тепломережі", МКП "Хмельницькводоканал", ХКП "Міськсвітло"

2017 - 2020 роки

2.

Реалізація проектів у секторі громадських будівель за рахунок підвищення їх енергетичної ефективності шляхом покрокової термомодернізації, впровадження пілотних і демонстраційних проектів АДЕ з дотриманням відповідних санітарно-гігієнічних вимог

Департамент освіти та науки, управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров'я, управління культури і туризму, управління молоді та спорту, відділ енергоменеджменту

2017 - 2020 роки

3.

Реалізація проектів у секторі житлових будівель за рахунок впровадження пакетів енергоефективних заходів за умови співфінансування з боку мешканців багатоквартирних будинків

Управління житлово-комунального господарства, відділ енергоменеджменту, ЖЕКи: N 1, 2, 3, 5, 6, 7, МКП ЖКК "Будівельник", ТОВ "ЖЕО"

2017 - 2020 роки

4.

Реалізація комплексу інформаційно-просвітницьких та організаційних заходів з метою зміни поведінкових установок жителів, працівників бюджетної сфери працівників підприємств на енергоефективні

Відділ енергоменеджменту, управління житлово-комунального господарства, громадські організації

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

C. Відповідальне місто

Стратегічна ціль

C.1. Місто енергетичної ефективності та незалежності

Операційна ціль

C.1.2. Стимулювання впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та SMART-рішень

Назва проекту

Створення "Центру Енергоефективності"

Цілі проекту

Забезпечення інформаційно-консультативної підтримки з питань енергоефективності, найкращих енергоощадних практик та новітніх енергоефективних технологій; міжнародна співпраця у галузі енергоефективності та екології, обмін досвідом між регіонами України; поширення знань про оптимальні можливості зменшення витрат; демонстрація робочих зразків енергоефективного обладнання

Стислий опис проекту

Основним завданням "Центру Енергоефективності" є робота з населенням міста у сфері реалізації міських та державних програм, організація тематичних тренінгів та семінарів, надання консультацій щодо реалізації енергоефективних проектів, проведення експрес-аудитів та підготовка пропозицій за їх результатами, організація виїздів на об'єкти комунальної/приватної власності, що використовують енергоефективні або альтернативні джерела енергії

Очікувані результати

Підвищення рівня обізнаності населення у впровадженні енергоефективних заходів, ширшого залучення відновлювальних джерел енергії

Індикатори виконання

Кількість наданих консультацій, од.
Кількість проведених експрес-аудитів, тренінгів та семінарів, од.

Виконавці проекту

Відділ енергоменеджменту

Співвиконавці

Управління комунального майна, управління екології та контролю за благоустроєм міста, управління житлово-комунального господарства, Департамент освіти та науки, міжнародні організації, бізнес-структури, громадські організації

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет, кошти міжнародних організацій

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Відкриття "Центру Енергоефективності" у приміщенні міської комунальної власності

Відділ енергоменеджменту, управління комунального майна

2017 - 2018 роки

2.

Проведення щорічного міжнародного Форуму з питань енергоефективності із залученням міжнародних та вітчизняних експертів у сфері енергозбереження

Відділ енергоменеджменту

2017 - 2020 роки

3.

Проведення Днів сталої енергії

Відділ енергоменеджменту, управління екології та контролю за благоустроєм міста, управління житлово-комунального господарства, Департамент освіти та науки

2017 - 2020 роки

4.

Пропаганда дбайливого ставлення до енергоресурсів, особистої відповідальності кожного за тепло та комфорт у своїх помешканнях

Відділ енергоменеджменту, Департамент освіти та науки, громадські організації

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

C. Відповідальне місто

Стратегічна ціль

C.1. Місто енергетичної ефективності та незалежності

Операційна ціль

C.1.3. Форсування використання відновлюваних та альтернативних джерел енергії

Назва проекту

Встановлення малих сонячних електростанцій (СЕС) на дахах об'єктів комунальної власності та бюджетних закладів міста

Цілі проекту

Отримання безкоштовної відновлювальної енергії, надлишок якої продаватиметься за "зеленим" тарифом

Стислий опис проекту

Проектом передбачається встановлення малих сонячних електростанцій (СЕС) на дахах об'єктів комунальної власності міста, що дасть можливість отримати безкоштовну відновлювальну енергію та скоротити викиди парникових газів у атмосферу

Очікувані результати

Реалізація проектів із встановлення малих сонячних електростанцій (СЕС) на дахах об'єктів комунальної власності та бюджетних закладів міста.
Збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок надання у оренду дахів приміщень комунальної власності

Індикатори виконання

Кількість пілотних проектів у сфері альтернативної та відновлюваної енергетики, од.

Виконавці проекту

Відділ енергоменеджменту

Співвиконавці

Департамент освіти та науки, управління комунального майна, управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров'я, управління культури і туризму, управління молоді та спорту, МКП "Хмельницьктеплокомуненерго", КП "Південно-Західні тепломережі", МКП "Хмельницькводоканал"

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Для встановлення СЕС потужністю 5 кВт вартість проекту - 300 тис. грн., потужністю 10 кВт - 500 тис. грн.

Джерела фінансування

Міський бюджет, власні кошти підприємств, залучена безповоротна фінансова допомога (гранти)

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Відбір об'єктів для встановлення малих сонячних електростанцій (СЕС)

Відділ енергоменеджменту

2017 рік

2.

Пошук інвесторів та зацікавлених осіб (підприємств) для реалізації проекту із встановлення малих сонячних електростанцій (СЕС)

Відділ енергоменеджменту

2017 рік

3.

Надання у оренду дахів нежитлових приміщень комунальної власності

Відділ енергоменеджменту, управління комунального майна

2018 рік

4.

Розроблення та реалізація пілотних проектів із встановлення СЕС на дахах бюджетних закладів

Виконавчі органи міської ради

2018 - 2020 роки

Сфера розвитку

C. Відповідальне місто

Стратегічна ціль

C.1. Місто енергетичної ефективності та незалежності

Операційна ціль

C.1.3. Форсування використання відновлюваних та альтернативних джерел енергії

Назва проекту

Будівництво та експлуатація комплексу по збору та утилізації звалищного газу з полігону побутових відходів, виробництво електроенергії

Цілі проекту

Для скорочення потрапляння біогазу з полігону побутових відходів у атмосферу необхідно обов'язково здійснювати заходи щодо дегазації, максимального збору і утилізації біогазу за рахунок примусового його відкачування і подальшої утилізації спалюванням на факелі, у топках, як палива для двигун-генераторів. Збір звалищного (полігонного) біогазу дозволяє також скоротити кількість небезпечних токсичних речовин, у т. ч. канцерогенних, органічних сполук (ароматичних вуглеводнів, формальдегіду, діоксинів і т. д.), що надходять у атмосферне повітря з поверхні полігону

Стислий опис проекту

Використання частини полігону для збору та утилізації побутових відходів дає можливість встановлення біоелектростанції потужністю 1 МВт. Будівельні роботи включають буріння і конструктивне облаштування газовідвідних свердловин, прокладання шлейфових трубопроводів, установку колекторів та запірної арматури, монтаж магістральних трубопроводів, будівництво майданчика вузла збору та утилізації звалищного газу.
Підключення до електромережі та продаж отриманої електроенергії за "зеленим тарифом" робить цей проект економічно привабливим

Очікувані результати

Повномасштабна реалізація проекту із збору та утилізації біогазу дозволить зменшити емісію парникових газів, виражене в тоннах CO2-еквівалента (понад 100 тис. т на рік)

Індикатори виконання

Обсяг викидів CO2, т
Кількість виробленої електроенергії, МВт·год/рік

Виконавці проекту

Суб'єкти господарювання приватної форми власності

Співвиконавці

ХКП "Спецкомунтранс"

Період впровадження

2017 - 2018 роки

Вартість проекту, тис. грн.

67000,0

Джерела фінансування

Кошти суб'єктів господарювання приватної форми власності

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Пробне буріння свердловин для визначення параметрів та хімічного складу біогазу

Суб'єкт господарювання приватної форми власності

2017 рік

2.

Розроблення проектно-кошторисної документації на проект

Суб'єкт господарювання приватної форми власності

2017 рік

3.

Проведення будівельних робіт із реконструкції полігону та створення системи видобування, транспортування та очистки біозвалищного газу

Суб'єкт господарювання приватної форми власності

2017 - 2018 роки

4.

Встановлення технологічного майданчику та монтаж когенераційної установки

Суб'єкт господарювання приватної форми власності

2017 - 2018 роки

5.

Отримання "зеленого тарифу" на вироблену електроенергію

Суб'єкт господарювання приватної форми власності

2018 рік

Сфера розвитку

C. Відповідальне місто

Стратегічна ціль

C.2. Екологічно чисте місто

Операційна ціль

C.2.1. Покращення стану водойм, повітря та території міста

Назва проекту

Чисте місто

Цілі проекту

Ефективне поводження з відходами, у т. ч. небезпечними, на території міста

Стислий опис проекту

Реалізація заходів щодо покращення санітарного стану міста та стану міського полігону побутових відходів

Очікувані результати

Зменшення навантаження на міський полігон побутових відходів, створення ефективної системи поводження з відходами, вирішення проблеми очищення території міста від сміття

Індикатори виконання

Кількість несанкціонованих звалищ, од.
Обсяг твердих побутових відходів на міському полігоні, тонн/рік
Рівень сортування відходів, %
Кількість суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами (збір, сортування, утилізація тощо), од.

Виконавці проекту

Управління житлово-комунального господарства

Співвиконавці

ХКП "Спецкомунтранс", управління земельних ресурсів та земельної реформи, управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, комунальне підприємство "НАДІЯ", суб'єкти господарювання приватної форми власності

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет, кошти суб'єктів господарювання приватної форми власності

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Пошарова відсипка ґрунту міського полігону побутових відходів

Управління житлово-комунального господарства, ХКП "Спецкомунтранс"

2018 - 2020 роки

2.

Встановлення огорожі по периметру полігону побутових відходів

Управління житлово-комунального господарства, ХКП "Спецкомунтранс"

2018 - 2020 роки

3.

Впровадження збору побутових відходів у індивідуальні сміттєві баки для мешканців приватного сектору

Управління житлово-комунального господарства, ХКП "Спецкомунтранс"

2018 - 2020 роки

4.

Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів

Управління житлово-комунального господарства, управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, ХКП "Спецкомунтранс"

2017 - 2020 роки

5.

Інформування зацікавлених осіб щодо можливостей реалізації бізнес-проектів у сфері поводження з відходами та створення привабливого бізнес-середовища у сфері поводження з відходами

Управління житлово-комунального господарства

2017 - 2020 роки

6.

Забезпечення роботи лінії сортування відходів на міському полігоні побутових відходів

Суб'єкт господарювання приватної форми власності

2017 - 2020 роки

7.

Продовження роботи із сортування побутових відходів на контейнерних майданчиках (суха і мокра фракція)

Управління житлово-комунального господарства, ХКП "Спецкомунтранс"

2017 - 2020 роки

8.

Організація пунктів прийому небезпечних відходів від населення, побутової техніки, будівельного сміття, пластику та скла для подальшої утилізації

Управління житлово-комунального господарства, Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, ХКП "Спецкомунтранс"

2017 - 2020 роки

9.

Внесення змін до Схеми санітарної очистки міста та її реалізація

Управління житлово-комунального господарства

2018 - 2020 роки

10.

Збільшення кількості урн біля тимчасових споруд, зупинок та місць масового перебування населення

Управління житлово-комунального господарства

2017 - 2019 роки

11.

Облаштування мережі громадських вбиралень на території міста

Управління житлово-комунального господарства

2017 - 2020 роки

12.

Забезпечення сучасним обладнанням та інвентарем працівників житлово-комунальної сфери

Управління житлово-комунального господарства

2017 - 2020 роки

13.

Утилізація біомаси (опале листя, суха рослинність, гілля), виділення земельної ділянки для компостування зазначених відходів

Управління житлово-комунального господарства, ХКП "Спецкомунтранс"

2017 - 2020 роки

14.

Регулювання чисельності безпритульних тварин

Комунальне підприємство "НАДІЯ"

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

C. Відповідальне місто

Стратегічна ціль

C.2. Екологічно чисте місто

Операційна ціль

C.2.1. Покращення стану водойм, повітря та території міста

Назва проекту

Будівництво сміттєпереробного комплексу з сухим анаеробним зброджуванням та виробництвом dRDF пелет

Цілі проекту

Запобігання накопиченню відходів та використання їх в якості джерела вторинної сировини

Стислий опис проекту

Добування та утилізація газу на полігоні, будівництво заводу з механічно-біологічної очистки з використанням сонячних батарей та системи контрольно-пропускних пунктів, а також теплиць на умовах договору концесії

Очікувані результати

Зменшення на 87 % кількості побутових відходів на міському полігоні побутових відходів.
Створення цілісної, комплексної системи управління відходами та мінімізування підвищення тарифів, а також отримання максимальної кількості енергії від побутових відходів

Індикатори виконання

Питома вага побутових відходів, які переробляються, %.
Кількість виробленої енергії, МВт·год/рік

Виконавці проекту

Управління економіки

Співвиконавці

Робоча група з розробки попереднього техніко-економічного обґрунтування концепції поводження з твердими побутовими відходами у м. Хмельницькому, управління житлово-комунального господарства, ХКП "Спецкомунтранс"

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

1224000,0

Джерела фінансування

Кредити міжнародних банків, кошти суб'єктів господарювання приватної форми власності, міський бюджет

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Підготовка попереднього техніко-економічного обґрунтування щодо доцільності будівництва сміттєпереробного комплексу з сухим анаеробним зброджуванням та виробництвом dRDF пелет

Управління економіки, робоча група

2017 рік

2.

Проведення морфологічних досліджень на міському полігоні побутових відходів

Управління житлово-комунального господарства, ХКП "Спецкомунтранс"

2017 рік

3.

Будівництво заводу з механічно-біологічної очистки (МТВ):
- проведення техніко-економічного обґрунтування,
- вибір земельної ділянки,
- здійснення фінансування проекту (пошук інвестора або залучення кредиту європейських банків),
- підписання договорів,
- підготовка технічного проекту,
- будівництво та введення в експлуатацію заводу з механічно-біологічної очистки (МТВ)

Управління економіки, управління житлово-комунального господарства, ХКП "Спецкомунтранс", суб'єкт господарювання приватної форми власності

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

C. Відповідальне місто

Стратегічна ціль

C.2. Екологічно чисте місто

Операційна ціль

C.2.1. Покращення стану водойм, повітря та території міста

Назва проекту

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Південний Буг, Кудрянка, Плоска, інших водних об'єктів

Цілі проекту

Покращення стану річок та водойм міста, захист водних ресурсів від виснаження та забруднення

Стислий опис проекту

Реалізація пріоритетних напрямів діяльності у сфері ефективного природокористування, заходів щодо охорони та поліпшення стану водних об'єктів міста

Очікувані результати

Покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів та зменшення антропогенного навантаження

Індикатори виконання

Обсяг скидів шкідливих речовин у водні об'єкти, тонн/кв. км/рік
Площа розчищених територій водних об'єктів, кв. м
Площа винесених в натуру прибережних смуг водних об'єктів, кв. м

Виконавці проекту

Управління житлово-комунального господарства, управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, МКП "Хмельницькводоканал", управління капітального будівництва

Співвиконавці

Управління земельних ресурсів та земельної реформи, КП "Парки і сквери міста Хмельницького", КП по зеленому будівництву і благоустрою міста, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет, кошти комунальних підприємств

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Завершення робіт з розчистки та благоустрою струмка Безіменного (від вул. Інститутської до міського перинатального центру)

Управління житлово-комунального господарства

2017 - 2018 роки

2.

Здійснення заходів щодо оздоровлення р. Південний Буг та її притоків на території міста (з обов'язковим озелененням водоохоронних територій)

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, управління житлово-комунального господарства

2017 - 2020 роки

3.

Капітальний ремонт-очищення русла р. Південний Буг від намулу, відкладів, завалів в межах міста (від вул. Трудової до вул. С. Бандери)

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, управління житлово-комунального господарства

2017 - 2020 роки

4.

Реконструкція скидного колектора та розчистка р. Плоскої

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, управління житлово-комунального господарства

2017 - 2020 роки

5.

Будівництво локальних очисних споруд поверхневого стоку у водоохоронних зонах з використанням фітотехнології

Управління житлово-комунального господарства, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг, управління капітального будівництва

2017 - 2020 роки

6.

Благоустрій території міського пляжу

Управління житлово-комунального господарства

2017 - 2019 роки

7.

Виготовлення необхідної документації та винесення в натуру меж водоохоронних зон (у т. ч. прибережних смуг) річок Південний Буг, Плоска, Кудрянка

Управління земельних ресурсів та земельної реформи

2017 - 2020 роки

8.

Поточний ремонт та утримання криниць громадського користування

КП по зеленому будівництву і благоустрою міста

2017 - 2020 роки

9.

Виявлення та ліквідація самовільних несанкціонованих підключень комунально-побутових стоків у мережу зливової каналізації

МКП "Хмельницькводоканал"

2017 - 2020 роки

10.

Визначення балансоутримувача та забезпечення фінансування утримання прибережних смуг водойм міста (насамперед водосховища)

за рішенням виконавчого комітету, сесії міської ради

2017 рік

11.

Проведення робіт, пов'язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою поверхневих водойм міста (прибирання, обкошування, розчистка русел під мостами тощо)

Управління житлово-комунального господарства, управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

2017 - 2020 роки

12.

Здійснення заходів щодо біологічної меліорації р. Південний Буг

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, КП "Парки і сквери міста Хмельницького"

2017 рік

13.

Моніторинг якості поверхневих вод міста

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, МКП "Хмельницькводоканал"

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

C. Відповідальне місто

Стратегічна ціль

C.2. Екологічно чисте місто

Операційна ціль

C.2.1. Покращення стану водойм, повітря та території міста

Назва проекту

Будівництво вуличних мереж водовідведення, каналізаційних колекторів, каналізаційних насосних станцій у мікрорайонах міста та масивах індивідуальної забудови

Цілі проекту

Зменшення негативного впливу на поверхневі водойми міста, захист водних ресурсів від виснаження та забруднення

Стислий опис проекту

Забезпечення каналізаційними мережами приватного сектору, будівництво напірних каналізаційних колекторів та каналізаційно-насосних станцій у мікрорайонах міста

Очікувані результати

Покращення санітарно-екологічного стану річки Південний Буг та її притоків на території міста, покращення якості очистки стічних вод

Індикатори виконання

Протяжність побудованих мереж водовідведення, км

Виконавці проекту

МКП "Хмельницькводоканал"

Співвиконавці

Управління капітального будівництва

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет, державний бюджет, кошти МКП "Хмельницькводоканал"

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Будівництво напірного каналізаційного колектора вздовж вул. Старокостянтинівське шосе до самопливного каналізаційного колектора

МКП "Хмельницькводоканал"

2017 - 2018 роки

2.

Будівництво каналізаційно-насосної станції і системи водовідведення у мікрорайоні Дубове

МКП "Хмельницькводоканал"

2017 - 2018 роки

3.

Будівництво каналізаційно-насосної станції та системи водовідведення господарсько-побутових стічних вод масиву індивідуальної забудови "Катіонівський"

МКП "Хмельницькводоканал"

2017 - 2018 роки

4.

Реконструкція каналізаційної насосної станції з мережами водопроводу та каналізації у мікрорайоні Лезневе

Управління капітального будівництва

2017 рік

5.

Будівництво мережі зливової каналізації з влаштуванням очисних споруд у мікрорайоні Озерна

Управління капітального будівництва

2017 - 2020 роки

7.

Забезпечення ефективної роботи станції прийому рідких побутових відходів на вул. Трудовій, 6 (у т. ч. благоустрій території)

МКП "Хмельницькводоканал"

2017 - 2020 роки

8.

Розроблення та впровадження програми забезпечення каналізаційними мережами приватного сектору

МКП "Хмельницькводоканал"

2018 рік

9.

Реконструкція каналізаційних очисних споруд N 2 господарсько-побутових стоків

МКП "Хмельницькводоканал"

2018 - 2020 роки

10.

Будівництво самопливного і напірного колекторів та каналізаційної насосної станції у житловому масиві "Лезневе 1,2"

Управління капітального будівництва

2017 - 2018 роки

Сфера розвитку

C. Відповідальне місто

Стратегічна ціль

C.2. Екологічно чисте місто

Операційна ціль

C.2.1. Покращення стану водойм, повітря та території міста

Назва проекту

Реконструкція/модернізація каналізаційних очисних споруд

Цілі проекту

Підвищення ефективності роботи системи водовідведення, покращення якості та надійності надання послуг, забезпечення екологічної безпеки

Стислий опис проекту

Будівництво ГКНС і реконструкція каналізаційних очисних споруд, включаючи комплекс зневоднення, стабілізації та знезараження осаду з можливістю його подальшого використання як органо-мінерального препарату для рекультивації земель. Будівництво комплексу обробки осаду з отриманням біогазу та переробки його в теплову та електричну енергію. Впровадження заходів, передбачених проектом, забезпечить стабільне і якісне водовідведення, дозволить зменшити кількість аварій

Очікувані результати

Поліпшення санітарно-екологічного стану очисних споруд за рахунок ліквідації піскових і мулових майданчиків

Індикатори виконання

Обсяг споживання електричної енергії, МВт/год.
Обсяг споживання паливно-мастильних матеріалів, т
Площа вивільнених земель, які на даний час використовуються під мулові майданчики, кв. м

Виконавці проекту

МКП "Хмельницькводоканал"

Співвиконавці

-

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

553000,0

Джерела фінансування

Кредитні кошти міжнародних організацій, міський бюджет, кошти МКП "Хмельницькводоканал"

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Пошук джерел фінансування

МКП "Хмельницькводоканал"

2017 рік

2.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво

МКП "Хмельницькводоканал"

2018 рік

3.

Виконання будівельно-монтажних робіт, закупівля обладнання

МКП "Хмельницькводоканал"

2018 - 2020 роки

Сфера розвитку

C. Відповідальне місто

Стратегічна ціль

C.2. Екологічно чисте місто

Операційна ціль

C.2.2. Озеленення міста

Назва проекту

Хмельницький - місто парків і скверів

Цілі проекту

Збереження рекреаційних зон, збільшення зелених зон міста

Стислий опис проекту

Організація та проведення заходів, спрямованих на збереження існуючих та створення нових парків та скверів на території міста

Очікувані результати

Покращення екологічного стану та зовнішнього вигляду міста, підвищення рівня благоустрою території міста

Індикатори виконання

Кількість створених об'єктів дозвілля та відпочинку, од.
Площа зелених зон загального користування, кв. м
Площа зон природно-заповідного фонду, кв. м
Кількість висаджених дерев, кущів, шт.

Виконавці проекту

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів, управління житлово-комунального господарства

Співвиконавці

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, КП "Парки та сквери міста Хмельницького", КП по зеленому будівництву і благоустрою міста

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Затвердження Схеми комплексного озеленення міста

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

2017 рік

2.

Розроблення та реалізація комплексної програми розвитку зелених насаджень та рекреаційних територій міста з використанням сучасних дизайнерських рішень і методів ландшафтного дизайну (у т. ч. обстеження стану, розроблення планів знесення, омолодження)

Управління житлово-комунального господарства, управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

2017 - 2018 роки

3.

Виготовлення землевпорядної документації та винесення в натуру (на місцевість) меж усіх парків, скверів та зелених зон

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів, управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, управління житлово-комунального господарства, КП "Парки та сквери міста Хмельницького", КП по зеленому будівництву і благоустрою міста

2017 - 2018 роки

4.

Створення паркової зони в заплаві р. Південний Буг від вул. Кам'янецької до вул. Трудової

Управління житлово-комунального господарства, управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

2017 - 2019 роки

5.

Облаштування скверу ім. Кузьми Скрябіна та скверу на вул. Кам'янецькій біля обласної філармонії (ім. В. Івасюка)

Управління житлово-комунального господарства

2017 - 2018 роки

6.

Впровадження проектів вертикального озеленення та зелених покрівель на територіях щільної забудови міста

Управління житлово-комунального господарства, департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

2018 - 2020 роки

7.

Інвентаризація зелених насаджень на території міста

Управління житлово-комунального господарства

2017 - 2018 роки

8.

Збереження та відтворення цінних порід зелених насаджень у паркових зонах

Управління житлово-комунального господарства, управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, КП "Парки та сквери міста Хмельницького", КП по зеленому будівництву і благоустрою міста

2017 - 2020 роки

9.

Контроль за виконанням забудовниками вимог державних будівельних норм щодо озеленення територій, що має відображатись у містобудівних умовах та обмеженнях (у т. ч. графічній частині)

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

2017 - 2020 роки

10.

Використання сучасних сумішей у зимовий період з метою захисту зелених насаджень від пошкодження токсичними солями

Управління житлово-комунального господарства, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг

2017 - 2020 роки

11.

Облаштування зон для вигулу домашніх тварин (з встановленими правилами)

Управління житлово-комунального господарства

2017 - 2018 роки

Сфера розвитку

C. Відповідальне місто

Стратегічна ціль

C.2. Екологічно чисте місто

Операційна ціль

C.2.2. Озеленення міста

Назва проекту

Природно-заповідний фонд. Екологічна мережа міста

Цілі проекту

Збереження, розвиток та розширення мережі природно-заповідного фонду, забезпечення туристичної привабливості міста

Стислий опис проекту

Організація та проведення заходів, спрямованих на покращення стану природно-заповідних територій міста

Очікувані результати

Збереження цінних природних комплексів, створення комфортних, естетичних умов для дозвілля

Індикатори виконання

Кількість об'єктів природно-заповідного фонду, од.
Відсоток заповідних територій до загальної площі міста, %

Виконавці проекту

КП "Парки та сквери міста Хмельницького", КП по зеленому будівництву і благоустрою міста

Співвиконавці

Управління житлово-комунального господарства, управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Забезпечення режиму охорони, збереження, покращення благоустрою об'єктів природно-заповідного фонду

КП по зеленому будівництву і благоустрою міста, КП "Парки та сквери міста Хмельницького"

2017 - 2020 роки

2.

Розширення мережі об'єктів природно-заповідного фонду (у т. ч. резервування територій для заповідання)

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів, управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, управління житлово-комунального господарства

2017 - 2019 роки

3.

Розроблення екологічної мережі міста

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

2017 - 2018 роки

5.

Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Заріччя"

Управління житлово-комунального господарства, КП по зеленому будівництву і благоустрою міста

2017 - 2020 роки

6.

Благоустрій острову на річці Південний Буг

Управління житлово-комунального господарства, КП "Парки та сквери міста Хмельницького"

2018 - 2020 роки

7.

Будівництво парку "Молодіжний" на вул. С. Бандери

Управління житлово-комунального господарства, КП "Парки та сквери міста Хмельницького"

2017 - 2018 роки

8.

Реконструкція парку "Подільський"

Управління житлово-комунального господарства, КП по зеленому будівництву і благоустрою міста

2017 - 2020 роки

9.

Збільшення площі, розширення приміщень та покращення умов утримання тварин зоокуточку у парку ім. М. Чекмана

КП "Парки та сквери міста Хмельницького"

2017 - 2019 роки

Сфера розвитку

C. Відповідальне місто

Стратегічна ціль

C.2. Екологічно чисте місто

Операційна ціль

C.2.3. Формування свідомого ставлення мешканців до стану довкілля

Назва проекту

Свідомі громадяни - чисте місто

Цілі проекту

Підвищення екологічної свідомості та формування екологічної культури громадян

Стислий опис проекту

Організація та проведення заходів, спрямованих на поширення екологічних знань, проведення роз'яснювальної роботи, пропаганда дбайливого ставлення до природи

Очікувані результати

Зацікавленість населення у збереженні довкілля, соціальна активність у вирішенні екологічних проблем, зменшення випадків порушення вимог природоохоронного законодавства

Індикатори виконання

Кількість проведених заходів екологічного спрямування, од.
Кількість дітей та молоді, які взяли участь у заходах екологічного спрямування, осіб
Кількість розповсюдженої рекламної продукції екологічного спрямування, од.

Виконавці проекту

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, Департамент освіти та науки

Співвиконавці

Управління молоді та спорту, управління культури і туризму, ХКП "Спецкомунтранс", ХМКП "Хмельницькінфоцентр", громадські організації

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії щодо недопущення попадання господарсько-побутових стоків через мережу зливової каналізації у водойми міста, заборони спалювання опалого листя та сухої рослинності

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

2017 - 2020 роки

2.

Проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії щодо необхідності сортування сміття

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, ХКП "Спецкомунтранс"

2017 - 2020 роки

3.

Проведення учнівських екологічних конкурсів та акцій щодо раціонального використання природних ресурсів

Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, громадські організації

2017 - 2020 роки

4.

Проведення екологічних науково-практичних конференцій, конкурсів, фестивалів, виставок тощо

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, управління культури і туризму, громадські організації

2017 - 2020 роки

5.

Виготовлення, розміщення та розповсюдження екологічної реклами (плакати, білборди, сітілайти, відеоролики, інформаційні листівки тощо)

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, управління культури і туризму, ХМКП "Хмельницькінфоцентр", громадські організації

2017 - 2020 роки

6.

Випуск та розповсюдження щорічного екологічного бюлетеня

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

2017 - 2020 роки

7.

Створення екологічної сторінки на сайті Хмельницької міської ради

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, ХМКП "Хмельницькінфоцентр"

2017 - 2018 роки

8.

Забезпечення роботи класів природничого профілю у навчальних закладах міста

Департамент освіти та науки

2017 - 2020 роки

9.

Створення міського інтернет-банку учнівських екологічних проектів

Департамент освіти та науки, ХМКП "Хмельницькінфоцентр"

2018 рік

Сфера розвитку

C. Відповідальне місто

Стратегічна ціль

C.3. Місто соціальної відповідальності та соціальних інновацій

Операційна ціль

C.3.1. Підвищення рівня надання соціальних послуг і соціального захисту населення, надання соціальних послуг за принципом "Єдиного вікна"

Назва проекту

Турботливе суспільство

Цілі проекту

Підвищення ефективності системи надання соціальної підтримки, розширення спектру соціальних послуг, які надають заклади соціальної спрямованості, забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостями до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

Стислий опис проекту

Спрощення механізму звернення для громадян, які потребують соціальної підтримки. Відкриття відділення цілодобового, тимчасового перебування та реабілітації осіб, які перенесли інсульт та інші травми; забезпечення цілодобового перебування інвалідів у разі кризових ситуацій, забезпечення перевезень людей з обмеженими можливостями; створення соціального гуртожитку для малозабезпечених верств населення, учасників антитерористичної операції та тимчасово переміщених осіб; розширення мережі громадських приймалень

Очікувані результати

Скорочення термінів очікування соціальних виплат. Покращення системи соціальних послуг та допомоги, що надає місто особам та окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати. Розвиток інфраструктури соціальних послуг

Індикатори виконання

Питома вага вразливих верств населення, яким надається соціальна допомога, %
Кількість послуг, які надають заклади соціального обслуговування, од.
Кількість об'єктів, облаштованих для людей з особливими потребами, од.

Виконавці проекту

Управління праці та соціального захисту населення

Співвиконавці

Комунальні заклади, які надають соціальні послуги, управління охорони здоров'я, Департамент освіти та науки, управління культури і туризму, управління житлово-комунального господарства, управління транспорту та зв'язку, Хмельницький обласний благодійний фонд "Карітас"

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет, благодійні кошти

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Удосконалення організації роботи з призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсаційних виплат, пільг та інших соціальних питань за принципом "Єдиного вікна"

Управління праці та соціального захисту населення

2017 - 2020 роки

2.

Організація транспортних перевезень людей на візках (соціальне таксі)

Управління праці та соціального захисту населення, ХОБФ "Карітас"

2017 - 2020 роки

3.

Будівництво відділення цілодобового, тимчасового перебування та реабілітації осіб, які перенесли інсульт та інші травми на території Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Управління праці та соціального захисту населення

2017 - 2018 роки

4.

Облаштування другого поверху Центру реабілітації "Родинний затишок" для забезпечення цілодобового перебування інвалідів у разі кризових ситуацій

Управління праці та соціального захисту населення

2017 рік

5.

Створення соціального гуртожитку для малозабезпечених верств населення, учасників антитерористичної операції та тимчасово переміщених осіб у приміщенні Центру реабілітації бездомних (безпритульних) "Промінь надії" та забезпечення його функціонування

Управління праці та соціального захисту населення

2017 - 2020 роки

6.

Покращення матеріально-технічного стану соціальних закладів

Управління праці та соціального захисту населення

2017 - 2020 роки

7.

Придбання шкільного автобуса для Хмельницького міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя"

Управління праці та соціального захисту населення

2018 рік

8.

Відкриття громадських приймалень у мікрорайонах міста

Управління праці та соціального захисту населення

2017 - 2018 роки

9.

Вивчення питання щодо створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Картка хмельничанина"

Управління праці та соціального захисту населення, управління транспорту та зв'язку

2017 - 2018 роки

10.

Забезпечення особам з особливими потребами умов для безперешкодного пересування вулицями міста та доступу до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

Управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров'я, управління житлово-комунального господарства, управління транспорту та зв'язку, Департамент освіти та науки

2017 - 2020 роки

11.

Проведення культурно-мистецьких заходів для інвалідів, ветеранів війни та праці, соціально-незахищених верств населення

Управління праці та соціального захисту населення, управління культури і туризму

2017 - 2020 роки

12.

Створення соціальної спільноти для людей похилого віку, що стали жертвами тоталітарних режимів "Молоді серця" (проведення зустрічей, культурно-мистецьких заходів, видання книги спогадів тощо)

Управління праці та соціального захисту населення, ХОБФ "Карітас"

2017 - 2019 роки

Сфера розвитку

C. Відповідальне місто

Стратегічна ціль

C.3. Місто соціальної відповідальності та соціальних інновацій

Операційна ціль

C.3.2. Підтримка розвитку соціального підприємництва

Назва проекту

Стимулювання участі бізнесу у соціальному розвитку громади

Цілі проекту

Розвиток партнерських відносин з підприємствами соціальної спрямованості, реалізація цільових соціальних проектів спільно з громадськими організаціями та бізнесом

Стислий опис проекту

Поширення принципів соціальної відповідальності бізнесу та його стимулювання до вирішення соціальних проблем громади міста

Очікувані результати

Застосування інноваційних підходів до вирішення проблем, що реально поліпшать соціальне становище широких верств населення

Індикатори виконання

Кількість програм соціального підприємництва, од.

Виконавці проекту

Управління економіки, управління праці та соціального захисту населення

Співвиконавці

Управління торгівлі, управління молоді та спорту, Департамент освіти та науки, управління охорони здоров'я, соціальні заклади комунальної власності

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Кошти суб'єктів господарської діяльності, благодійні кошти

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Розроблення міських соціальних проектів для їх подальшого запровадження на правах соціального партнерства

Управління економіки, управління торгівлі, управління праці та соціального захисту населення, управління молоді та спорту, Департамент освіти та науки, управління охорони здоров'я, соціальні заклади

2017 - 2020 роки

2.

Сприяння діяльності суб'єктів господарювання, що беруть участь у вирішенні соціальних проблем, організація дієвої підтримки громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування

Управління економіки, управління праці та соціального захисту населення

2017 - 2020 роки

3.

Продовження співпраці з благодійними та громадськими організаціями соціального спрямування щодо впровадження у місті соціальних проектів

Управління праці та соціального захисту населення

2017 - 2020 роки

4.

Акумулювання наявної інформації у сфері соціального підприємництва та адаптація закордонного досвіду

Управління економіки

2017 - 2020 роки

5.

Висвітлення інформації про успішні приклади соціального підприємництва у засобах масової інформації, мережі Internet

Управління економіки

2017 - 2020 роки

Сфера розвитку

C. Відповідальне місто

Стратегічна ціль

C.3. Місто соціальної відповідальності та соціальних інновацій

Операційна ціль

C.3.3. Розвиток освітніх інституцій, що впроваджують програми інклюзивної освіти

Назва проекту

Доступна та якісна інклюзивна освіта

Цілі проекту

Забезпечення рівних можливостей для здобуття освіти дітей з особливими потребами, їх професійної підготовки та соціальної інтеграції.
Забезпечення умов для навчання дітей з особливими потребами у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах

Стислий опис проекту

Вжиття заходів щодо розширення інтеграції дітей з особливими потребами у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, реабілітації дітей із вадами психофізичного розвитку, забезпечення кваліфікованих педагогічних кадрів

Очікувані результати

Підвищення рівня інклюзивної освіти у місті.
Удосконалення роботи з питань ранньої педагогічної та медико-соціальної реабілітації дітей з особливими потребами

Індикатори виконання

Кількість закладів, які здійснюють інклюзивне навчання, од.
Рівень охоплення інклюзивною освітою дітей з вадами розумового та фізичного розвитку, %

Виконавці проекту

Департамент освіти та науки

Співвиконавці

Управління охорони здоров'я, управління молоді та спорту, управління культури і туризму, КП "Парки і сквери міста Хмельницького", громадські організації

Період впровадження

2017 - 2020 роки

Вартість проекту, тис. грн.

Буде визначено

Джерела фінансування

Міський бюджет, благодійні кошти, гранти

N
з/п

План заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Вивчення динаміки розвитку дітей та рівнів їх навчальних досягнень в умовах інклюзивного навчання

Департамент освіти та науки

2017 - 2020 роки

2.

Забезпечення наступності у запровадженні інклюзивного навчання початкової, середньої та старшої школи у загальноосвітніх навчальних закладах (сприяння збільшенню кількості навчальних закладів, що запроваджують інклюзивну форму навчання)

Департамент освіти та науки

2017 - 2020 роки

3.

Облаштування СЗОШ N 8 та інших навчальних закладів міста для повноцінного навчання дітей з особливими потребами, забезпечення сучасним обладнанням

Департамент освіти та науки

2017 - 2020 роки

4.

Залучення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до занять на безкоштовній основі у спортивних секціях, самодіяльних творчих колективах, гуртках образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, підліткових клубах

Управління молоді та спорту, Департамент освіти та науки, управління культури і туризму

2017 - 2020 роки

5.

Забезпечення ефективності діяльності психолого-медико-педагогічної консультації у частині організації корекційно-розвиткової роботи з дітьми дошкільного та шкільного віку в умовах інклюзивного навчання та навчання за індивідуальною формою

Департамент освіти та науки

2017 - 2020 роки

6.

Забезпечення у закладах освіти соціального супроводу дітей з особливими потребами на громадських засадах

Департамент освіти та науки

2017 - 2020 роки

7.

Налагодження співпраці з міжнародними освітніми організаціями, науковими установами, фондами, асоціаціями та громадськими організаціями

Департамент освіти та науки

2017 - 2020 роки

8.

Забезпечення спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для роботи з дітьми з особливостями розвитку

Департамент освіти та науки

2017 - 2020 роки

9.

Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо забезпечення права дітей з особливими потребами на освіту

Департамент освіти та науки

2017 - 2020 роки

10.

Створення спеціального майданчику у парку ім. М. Чекмана для дітей з особливими потребами

КП "Парки і сквери міста Хмельницького"

2017 - 2018 роки

 

Начальник
управління економіки

О. Новодон
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали