Додаткова копія: Про затвердження Технологічного процесу взаємодії телекомунікаційних мереж між собою під час надання послуги перенесення абонентського номера і його подальшого обслуговування

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 квітня 2017 року N 244

Про затвердження Технологічного процесу взаємодії телекомунікаційних мереж між собою під час надання послуги перенесення абонентського номера і його подальшого обслуговування

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 15 Закону України "Про телекомунікації", абзацу другого пункту 1.2 Технічних вимог до телекомунікаційних мереж загального користування України щодо забезпечення надання телекомунікаційної послуги перенесення абонентського номера, затверджених наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 24.06.2015 N 355 (Наказ N 355), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за N 872/27317, наказую:

1. Затвердити Технологічний процес взаємодії телекомунікаційних мереж між собою під час надання послуги перенесення абонентського номера і його подальшого обслуговування, що додається.

2. Департаменту розвитку електронних комунікацій Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Служби
генерал-майор Держспецзв'язку

Л. О. Євдоченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
14 квітня 2017 року N 244

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
взаємодії телекомунікаційних мереж між собою під час надання послуги перенесення абонентського номера і його подальшого обслуговування

I. Загальні положення

1.1. Цей Технологічний процес взаємодії телекомунікаційних мереж між собою під час надання послуги перенесення абонентського номера і його подальшого обслуговування (далі - Технологічний процес) визначає формат передачі адресної інформації та технологічний процес взаємодії телекомунікаційних мереж під час маршрутизації викликів, коротких текстових та мультимедійних повідомлень до перенесеного абонентського номера рухомого (мобільного) зв'язку в телекомунікаційній мережі загального користування України.

1.2. Цей Технологічний процес може застосовуватися при організації, проектуванні, налаштуванні та експлуатації телекомунікаційних мереж у складі телекомунікаційної мережі загального користування України.

II. Терміни та визначення понять

У цьому Технологічному процесі терміни вживаються в таких значеннях:

базова мережа - мережа, в якій абонент отримує телекомунікаційні послуги на момент подання заяви на перенесення абонентського номера;

вихідна мережа (Originating network) - мережа, в якій обслуговується кінцевий споживач, що викликає;

вихідна станція (Originating exchange) - станція, яка обслуговує кінцевого споживача, що викликає;

візитна мережа (Visited network) - мережа, в якій наразі перебуває абонент;

мережа-донор - телекомунікаційна мережа, з діапазону номерного ресурсу якої здійснюється перенесення абонентського номера за заявою абонента та в якій обслуговувався абонентський номер до його першого перенесення;

мережа-ініціатор (Triggering network) - телекомунікаційна мережа, яка ініціює запит та отримує інформацію щодо маршрутизації викликів та/або повідомлень до перенесеного абонентського номера;

мережа-отримувач (Recipient network) - телекомунікаційна мережа, в якій обслуговується перенесений абонентський номер;

перенесення абонентського номера рухомого (мобільного) зв'язку (Mobile Number Portability) - телекомунікаційна послуга, що надається абоненту рухомого (мобільного) зв'язку за його заявою, яка полягає у збереженні за абонентом наданого йому оператором телекомунікацій абонентського номера рухомого (мобільного) зв'язку з метою його використання для отримання телекомунікаційних послуг у мережі іншого оператора рухомого (мобільного) зв'язку, що надає телекомунікаційні послуги на території України;

транзитна мережа (Transit network) - телекомунікаційна мережа, через яку забезпечується передавання викликів та/або повідомлень між двома іншими телекомунікаційними мережами;

телефонний номер (Directory Number) - номер за планом нумерації, визначеним у Рекомендації E.164 Міжнародного Союзу Електрозв'язку, який використовується стороною, що викликає, для встановлення з'єднання з абонентом або послугою.

Інші терміни, що використовуються у цьому Технологічному процесі, вживаються у значеннях, наведених у:

Законі України "Про телекомунікації";

Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів, затвердженому рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 31.07.2015 N 394 (Порядок N 394) та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.08.2015 за N 1019/27464;

Технічних вимогах до телекомунікаційних мереж загального користування України щодо забезпечення надання телекомунікаційної послуги перенесення абонентського номера, затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 24.06.2015 N 355 (Наказ N 355) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за N 872/27317.

III. Скорочення та познаки

У цьому Технологічному процесі вжито такі познаки та скорочення:

ЛБД ПН

- локальна база даних перенесених номерів

СКС-7

- спільноканальна сигналізація N 7

ТМЗК

- телекомунікаційна мережа загального користування

ЦБД ПН

- централізована база даних перенесених номерів

A2P SMS

- SMS від додатка до користувача (Application to Person SMS)

CDMA

- множинний доступ з кодовим розділенням (Code Division Multiple Access)

DN

- телефонний номер (Directory Number)

ESME

- зовнішній об'єкт коротких повідомлень (External Short Message Entity)

GMSC

- шлюзовий центр комутації рухомого (мобільного) зв'язку (Gateway Mobile Switching Center)

HLR

- домашній регістр місцезнаходження (Home Location Register)

IAM

- початкове адресне повідомлення (Initial Address Message)

IMSI

- міжнародний ідентифікатор абонента рухомого (мобільного) зв'язку (International Mobile Subscriber Identity)

ISDN

- цифрова мережа з інтеграцією послуг (Integrated Services Digital Network)

ISUP

- підсистема споживача ISDN (ISDN User Part)

MAP

- підсистема використання рухомого (мобільного) зв'язку (Mobile Application Part)

MM4

- інтерфейс між MMSC (the interface between MMSC)

MMS

- послуга передавання мультимедійних повідомлень (Multimedia Message Service)

MMSC

- MMS-центр (MMS Centre)

MNC

- код мережі рухомого (мобільного) зв'язку
(Mobile Network Code)

MNP

- перенесення абонентського номера рухомого (мобільного) зв'язку (Mobile Number Portability)

MS

- мобільна станція (Mobile Station)

MSC

- центр комутації рухомого (мобільного) зв'язку (Mobile-services Switching Centre)

MSISDN

- ISDN номер абонента рухомого (мобільного) зв'язку (Mobile Subscriber ISDNNumber)

MSRN

- номер блукаючої мобільної станції (Mobile Station Roaming Number)

NAI

- індикатор виду адреси (Nature of Address Indicator)

NDC

- національний код призначення (National Destination Code)

N(S)N

- національний (значущий) номер (National (Significant) Number)

RN

- номер маршрутування (Routing Number)

SCCP

- підсистема управління з'єднанням сигналізації (Signalling Connection Control Part)

SMPP

- короткі повідомлення між рівноправними об'єктами (Short Message Peer-to-Peer)

SMS

- послуга передавання коротких повідомлень (Short Message Service)

SMSC

- SMS-центр (SMS Centre)

SN

- абонентський номер (Subscriber Number)

SRI

- надсилання інформації маршрутування (Send Routing Information)

TLDN

- тимчасовий телефонний номер для маршрутизації викликів за місцезнаходженням (Temporary Location Directory Number)

UDT

- блок даних (Unitdata)

VLR

- візитний регістр місцезнаходження (Visited Location Register)

VMSC

- візитний MSC (Visited MSC)

IV. Загальні вимоги до технологічного процесу взаємодії телекомунікаційних мереж під час обслуговування перенесеного абонентського номера рухомого (мобільного) зв'язку у телекомунікаційній мережі загального користування України

4.1. Перенесення абонентського номера рухомого (мобільного) зв'язку допускається між мережами рухомого (мобільного) зв'язку, тобто як мережа-донор (або базова мережа у разі наступного перенесення абонентського номера) та/або мережа-отримувач можуть виступати тільки мережі рухомого (мобільного) зв'язку.

4.2. Для забезпечення можливості обслуговування перенесеного абонентського номера рухомого (мобільного) зв'язку в HLR мережі-отримувача йому повинен бути поставлений у відповідність новий IMSI. Код MNS вказаного IMSI ідентифікує мережу-отримувача.

4.3. Для забезпечення послуг із перенесення абонентського номера рухомого (мобільного) зв'язку у ТМЗК використовується модель на основі ЦБД ПН та взаємодіючих з нею з метою оновлення інформації про перенесені абонентські номери ЛБД ПН операторів телекомунікацій.

ЦБД ПН призначена для реалізації процесу перенесення абонентських номерів, періодичної синхронізації ЛБД ПН та зберігання інформації про перенесені абонентські номери і їх номери маршрутування. ЦБД ПН не бере участь у процесі встановлення з'єднання та у безпосередній маршрутизації викликів.

Для безпосередньої маршрутизації викликів та/або передачі повідомлень телекомунікаційні мережі використовують копію даних про адресну інформацію, що зберігаються в ЛБД ПН.

V. Передавання адресної інформації для встановлення з'єднань з перенесеним абонентським номером рухомого (мобільного) зв'язку

5.1. З метою передавання адресної інформації для встановлення з'єднань до перенесених абонентських номерів використовується складена адреса (RN + DN).

RN передається як префікс перед DN і призначений для маршрутизації виклику до мережі-отримувача.

Виклики, короткі текстові та мультимедійні повідомлення до неперенесених номерів маршрутуються без використання RN.

Формат передачі адресної інформації для забезпечення MNP наведено на рисунку 1. Формат передачі адресної інформації для забезпечення MNP з урахуванням підпункту 4.2 пункту 4 Національного плану нумерації України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 23.11.2006 N 1105, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.12.2006 за N 1284/13158 (далі - Національний план нумерації), наведено на рисунку 2.

  

RN (Routing Number) - номер маршрутування (4 знаки);

DN (Directory Number) - телефонний номер (9 знаків);

N(S)N (National (Significant) Number) - національний (значущий) абонентський номер до перенесення (9 знаків);

SN (Subscriber Number) - абонентський номер (7 знаків);

NDC0 (National Destination Code - національний код призначення) - ідентифікує мережу-донора (2 знаки);

NDC1 (National Destination Code - національний код призначення) - ідентифікує мережу-отримувача (2 знаки);

39 - код для позначення виклику на перенесений номер (2 знаки).

Примітка. Загальна довжина складає 13 знаків.

Рисунок 1 - Формат передачі адресної інформації

  

RN (Routing Number) - номер маршрутування (4 - 5 знаків);

DN (Directory Number) - телефонний номер (10 знаків);

N(S)N (National (Significant) Number) - національний (значущий) абонентський номер до перенесення (10 знаків);

SN (Subscriber Number) - абонентський номер (7 - 8 знаків);

NDC0 (National Destination Code - національний код призначення) - ідентифікує мережу-донора (2 - 3 знаки);

NDC1 (National Destination Code - національний код призначення) - ідентифікує мережу-отримувача (2 - 3 знаки);

39 - код для позначення виклику на перенесений номер (2 цифри).

Примітка. Загальна довжина складає 14 - 15 знаків.

Рисунок 2 - Формат передачі адресної інформації після впровадження перспективної системи Національного плану нумерації України

5.2. Як DN використовується національний (значущий) номер до перенесення, який складається зідентифікаційного коду мережі-донора та безпосередньо абонентського номера в мережі (DN = N(S)N = NDC0 + SN).

5.3. RN складається з комбінації коду "39" для позначення виклику на перенесений номер та ідентифікаційного коду мережі-отримувача (RN = 39NDC1).

Для мереж рухомого (мобільного) зв'язку як NDC1 використовується MNC мережі-отримувача, який виділяється рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Перелік розподілених MNC наведено на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. У разі наявності в оператора декількох MNC використовується MNC, який був виділений першим.

5.4. Для голосових викликів адресна інформація (RN + N(S)N) передається в IAM ISUP СКС-7 в полі "Address signal" (сигнали адреси) параметра "Called Party Number" (номер сторони, яку викликають). При цьому значення "Nature of Address Indicator" (індикатора виду адреси) NAI = 3 ("0000011") ("national (significant) number" - національний (значущий) номер).

5.5. Для передавання коротких текстових або мультимедійних повідомлень у разі використання MAP адресна інформація (RN + N(S)N) передається у повідомленнях типу Unitdata (UDT) SCCP СКС-7 в полі "Address signal" (сигнали адреси) "Global title address information" (адресної інформації глобального заголовка) параметра "Called Party Number" (номер сторони, яку викликають). При цьому значення "Nature of Address Indicator" (індикатора виду адреси) NAI = 3 ("0000011") ("national significant number" - національний значущий номер).

5.6. Під час передавання MMS-повідомлень до MMS-центру мережі-отримувача з використанням інтерфейсу MM4RN не передається.

У разі пересилання MMS-повідомлення від вихідної іноземної мережі до національної мережі-отримувача через мережу-донора мережа-донор забезпечує збереження значення параметра "message_id" (ідентифікатор повідомлення).

VI. Взаємодія телекомунікаційних мереж для обслуговування перенесених абонентських номерів рухомого (мобільного) зв'язку

6.1. Взаємодія телекомунікаційних мереж для обслуговування перенесених абонентських номерів починається з моменту завершення процесу перенесення абонентського номера.

6.2. Для забезпечення маршрутизації викликів, передавання коротких текстових та мультимедійних повідомлень до перенесеного абонентського номера рухомого (мобільного) зв'язку між мережами рухомого (мобільного) зв'язку, а також іншими мережами, які мають ЛБД ПП, використовується принцип прямої маршрутизації (Direct Routing), який також має назву "принцип запиту при всіх викликах" (All Call Query). Під час маршрутизації викликів, передавання коротких текстових та мультимедійних повідомлень до перенесеного абонентського номера рухомого (мобільного) зв'язку від національних мереж (зокрема фіксованого зв'язку), які не мають власної ЛБД ПН, або від іноземних мереж використовується принцип непрямої маршрутизації (Indirect Routing), який також має назву "принцип поступальної маршрутизації" (Onward Routing).

Схеми маршрутизації для основних випадків голосових викликів наведено в додатку 1. Схеми маршрутизації для основних випадків передавання SMS-повідомлень наведено в додатку 2. Схеми маршрутизації для основних випадків передавання MMS-повідомлень наведено в додатку 3.

6.3. Мережа-ініціатор, яка ініціює запит та отримує інформацію з ЛБД ПН щодо маршрутизації викликів та/або повідомлень до перенесеного абонентського номера, після отримання такої інформації здійснює подальшу маршрутизацію до мережі-отримувача за RN.

6.4. Маршрутизація викликів за RN здійснюється до мережі-отримувача, а далі - за внутрішніми принципами мережі-отримувача.

6.5. У разі отримання вхідного виклику з RN мережа, що його отримала, направляє виклик в іншу мережу згідно з RN без додаткового аналізу решти частини параметра "Called Party Number" (номер сторони, яку викликають), за винятком випадку, коли RN вказує на мережу, що його отримала.

Якщо RN вказує на мережу, що його отримала, але мережа визначає, що абонентський номер, зазначений у другій частині адресної інформації, не обслуговується в цій мережі, вона звільняє виклик.

6.6. У разі отримання мультимедійного повідомлення, доменне ім'я електронної адреси якого вказує на мережу, яка його отримала, а національний код призначення (NDC0) абонентського номера, зазначеного в електронній адресі, вказує іншу мережу (тобто номер був перенесений в мережу, яка отримала мультимедійне повідомлення), але мережа, яка отримала мультимедійне повідомлення, визначає, що абонентський номер, зазначений в електронній адресі, не обслуговується в цій мережі, вона повинна відхилити повідомлення.

6.7. До моменту встановлення з'єднання з перенесеним з вихідної в іншу мережу абонентським номером вихідна мережа повідомляє абонента, що викликає, про здійснення виклику на перенесений абонентський номер за допомогою голосового повідомлення.

Абоненти мереж, які не мають власної ЛБД ПП, іноземних мереж та абоненти, які знаходяться в міжнародному або національному роумінгу, про виклик на перенесений абонентський номер повідомляються за наявності технічної можливості.

6.8. В усіх мережах забезпечується встановлення з'єднання між абонентами з неперенесеними та перенесеними абонентськими номерами.

6.9. Під час надання телекомунікаційних послуг абонентам з перенесеним абонентським номером телекомунікаційні мережі забезпечують можливість передачі й отримання викликів міжнародного, міжміського, місцевого телефонного зв'язку, а в мережах, у яких це передбачено, - обмін короткими текстовими (SMS) і мультимедійними (MMS) повідомленнями.

6.10. Будь-яка мережа, яка використовується як транзитна мережа, має можливість здійснювати маршрутизацію за номерами маршрутування.

 

Заступник директора департаменту-
начальник 2 управління Департаменту
розвитку електронних комунікацій
Адміністрації Держспецзв'язку

О. О. Майорніков
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали